Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark"

Transkript

1 Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002

2 Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Projektgruppen: Projektleder: Lotte Duwe Nielsen, Århus Kommunes Biblioteker Webredaktør: Peter Jessen, Statsbiblioteket/ Indvandrerbiblioteket Anne Stæger, webmaster indtil , Århus Kommunes Biblioteker Hans Lund, webmaster fra , Statsbiblioteket Evaluering er udarbejdet i samarbejde med journalist Susanne Linton. STATSBIBLIOTEKET Århus Kommunes Biblioteker Møllegade Århus C. Tlf.: Fax aakb.bib.dk Statsbiblioteket Universitetsparken 8000 Århus C. Tlf.: Fax Januar 2002

3 Indhold Abstract Indledning Baggrund 1.2. Formål 2. Organisering og samarbejde Organisering, fordeling af ansvar og opgaver 2.2. Styregruppe 2.3. Projektgruppe 2.4. Idegruppe 2.5. Uformelle netværk 2.6. Netværkssamarbejde 2.7. Kompetenceopbygning 2.8. Delkonklusion: organisering og samarbejde 3. Udvikling af webstedet Kravspecifikation 3.2. Z Layout og design 3.4. Udvidelse af projektmål: fælles database og opdateringsmodul 3.5. Skriftlige aftaler om ansvar for egen information i den fælles database 3.6. Valg af ekstern leverandør og forsinkelse 3.7. Tilgængelighed for handicappede 3.8. Visning af sprog med forskellige alfabeter 3.9. Brugertest på Århus Kommunes Sprogcenter 3.10 Overtagelsesprøve, driftsprøve og status 3.11 FINFO og folkebiblioteksportalen Delkonklusion: Udvikling af webstedet 4. Informationsindholdet på Rammer for informationsindhold og emnestruktur 4.2. Globale links 4.3. Oversættelser 4.4. Andre aktørers netinformation for etniske minoriteter 5. PR & markedsføring Genåbning af FINFO ved Kulturministeren 5.2. Statistik og gennemslagskraft 1

4 5.3. Danske Identitet i den globale landsby & markedsføring af FINFO 5.4. Elektronisk markedsføring 5.5. Formidling af projekterfaringer 6. Kontakt med målgruppen via Ansøgning om finansiering til støtte af projektet fra andre eksterne kilder Konklusioner og resultater Perspektiver og ideer til udvikling i FINFO Bilag Bilag 1: Faktablad over FINFO s målbare resultater for projektperioden Bilag 2: Notat om sprog på FINFO Abstrakt FINFO : informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark var et to-årigt udviklingsprojekt med formålet at styrke etniske minoriteters adgang til relevant information - med henblik på at styrke integrationen i det danske samfund. Århus Kommunes Biblioteker havde siden 1996 stået for projektet: FINFO : information for flygtninge og indvandrer i Århus. Statsbiblioteket/Indvandrerbiblioteket og Århus Kommunes Biblioteker havde ansvar for at udvikle dette til en landsdækkende nettjeneste fra Evalueringsrapporten beskriver projektets succes kriterier og målopfyldelse. FINFO var organiseret med en intern projektorganisation, en styregruppe, en uformel idegruppe med repræsentanter for interessenter og brugere, samt et netværkssamarbejde med centralbibliotekerne og folkebiblioteker, som blev tilsluttet FINFO. Erfaringer med ansvarsfordeling, samarbejde og kompetenceopbygning i netværksprojektet er beskrevet. Der er redegjort for den tekniske udvikling med implementering af nyt websted med fælles layout og database, som omfatter information fra alle niveauer; landsdækkende, amtsniveau, kommuneniveau samt de lande, etniske minoriteter i Danmark kommer fra. Databasen er understøttet af Z Landsdækkende information er oversat til 10 sprog: albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, engelsk, fransk, kurdisk/kurmanci, persisk, somali, tyrkisk og vietnamesisk. Der arbejdes stadig på en teknisk løsning af de sidste 3 sprog, som FINFO skal oversættes til: kurdisk/sorani, tamil og urdu. Rapporten redegør for, hvorfor disse sprog endnu ikke er synlige i FINFO, samt den ekstraordinære tekniske indsats der pågår for at præsentere de sidste tre sprog i FINFO. 2

5 Rapporten redegør også for informationsindholdet, markedsføring og webstedets gennemslagskraft. Endelig fremlægges de ideer og perspektiver for FINFO, som er foreslået af de tilsluttede biblioteker, Idegruppen og styregruppen, og som overdrages til Statsbiblioteket sammen med ansvaret for den fortsatte drift af 1. Indledning "FINFO" dækker over mange aktiviteter og delprojekter om netinformation for etniske minoriteter fra , med forskellige aktører og samarbejdspartnere. Denne evaluering handler udelukkende om "FINFO : informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark" og opbygningen af de landsdækkende aktiviteter, som er varetaget af Århus Kommunes Biblioteker og Statsbiblioteket fra , og som Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker har bevilget støtte til. D.v.s. denne evaluering vurderer ikke de tilsluttede bibliotekers egne lokale eller regionale aktiviteter, eller ÅKB s særlige konsulentfunktioner og layoutindsats, der blev gennemført i tilknytning til centralbibliotekernes tilslutning i FINFO s Styregruppe har det overordnede ansvar for evalueringen, efter aftale med Biblioteksstyrelsen. Styregruppen besluttede i 1999, at evalueringen skal omfatte:! elektroniske nyhedsbreve, som blev publiceret på FINFO s webside årsrapporter og midtvejsevaluering en fremadrettet del med afklaring af, hvordan FINFO fortsætter i drift efter projektperioden, oplæg til udviklingsperspektiver for FINFO efter overdragelsen af ansvaret til Statsbiblioteket. Statistisk materiale til dokumentation af hits og besøgstal på FINFO. Brugere og samarbejdspartnere skulle inddrages i evalueringen, uden at der skulle afsættes ressourcer til egentlige spørgeskema- eller interviewundersøgelser. I oktober 2000 konkluderede styregruppen således, at der var sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. FINFO er et udviklingsprojekt, hvor resultatet ikke kunne forudsiges fuldstændigt, selvom projektplanen er meget konkret. Evalueringen beskriver FINFO s arbejde med netværksopbygning på flere niveauer og udfordringerne med den tekniske løsning af FINFO s mange ambitioner. Evalueringen beskriver opbygningen af de mange forskellige netværk og samarbejdsrelationer, og sætter fokus både på de områder, som er helt specielle for en informationsportal, som skal håndtere 3

6 forskellige alfabeter, og de områder, som kan have interesse for andre nettjenester biblioteksregi. Udkast til evalueringsrapporten er udarbejdet af journalist Susanne Linton og projektleder Lotte Duwe Nielsen. Udkastet er drøftet i projektgruppen, på kontaktmøde for tilsluttede biblioteker, idégruppe og styregruppe. Biblioteksstyrelsen og FINFO s styregruppe er de primære målgrupper for den grundige evaluering. Et overblik over resultaterne kan fås ved at læse abstrakt og bilag 1: Faktablad 1.1. Baggrund Siden 1996 har Århus Kommunes Biblioteker (ÅKB) arbejdet målrettet med formidling af internetinformation for flygtninge og indvandrere i Århus i projektet FINFO Erfaringer og kompetence fra dette arbejde samt vedtagelsen af den nye udlændingelov i 1999, der placerede integrationsansvaret hos kommunerne, styrkede ÅKB s (og øvrige folkebibliotekers) interesse for at udvikle informationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere - de etniske minoriteter. Biblioteksstyrelsen ønskede desuden at styrke nye ydelser og aktiviteter af mere tværgående karakter. På opfordring fra Biblioteksstyrelsen udarbejdede ÅKB og Statsbiblioteket (SB) en fælles ansøgning 15. april 1999 til "Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker" om at udvikle FINFO 2000 til et nationalt projekt, der skulle strække sig over to år med start 1. oktober Ansøgningen på ca. 2,2 millioner blev imødekommet og det fulde beløb bevilget af Biblioteksstyrelsen. Statsbibliotekets egenfinansiering beløb sig til kr. Sideløbende med det landsdækkende projekt kørte et centralbiblioteks-projekt, hvor de 16 centralbiblioteker hver fik et tilskud fra Biblioteksstyrelsen på kr. til tilslutning til FINFO i perioden Der blev senere søgt en ekstrabevilling fra Biblioteksstyrelsen på kr til udvikling af FINFO s infrastruktur, database og layout, således at de enkelte bibliotekers informationer kunne lægges ind i den fælles database. Desuden valgte Biblioteksstyrelsen at støtte folkebibliotekers tilslutning efter ansøgning fra Samtlige 16 kommuner, der søgte tilskud for 2001, modtog dette tilskud. Argumenterne for at yde dette tilskud var, at opgaven med integration af etniske minoriteter var kommet ud i de enkelte kommuner, at folkebibliotekerne blev forpligtet på opgaven, og at de dermed ville kunne komme i gang med det opsøgende arbejde. Langt færre biblioteker end forventet søgte tilskud for Biblioteksstyrelsen har derfor givet mulighed for endnu en ansøgningsrunde med deadline 1. november Formål Projektets formål var at sikre et landsdækkende informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark med det overordnede mål at styrke målgruppens adgang til information, idet viden om rettigheder, pligter og muligheder er en forudsætning for integration og aktiv deltagelse i samfundslivet på alle niveauer. Efter drøftelse i styregruppen blev det defineret, at FINFO s målgruppe som udgangspunkt var bred 4

7 og inkluderede alle aldersgrupper og alle etniske baggrunde. Begrundelsen var blandt andet, at perspektiverne i kun at informere "nyankomne" var for snævert. Der var ganske enkelt ambitioner om at udvikle en mere "fuldstændig" portal. Desuden skulle projektet opbygge et netværk blandt de deltagende folkebiblioteker, der i fællesskab producerer den hjemmeside, som opfylder det overordnede formål. Med dette sigte skulle (og skal) FINFO udvikle en frit tilgængelig og vederlagsfri hjemmeside med relevant information, som udvælges ud fra bibliotekslovens kriterier om kvalitet, aktualitet og alsidighed. Informationsnetværket skulle indeholde! national grundinformation, der skulle oversættes til 13 sprog lokal information fra de tilsluttede biblioteker international information (global internetguide) elektronisk værktøjskasse med koncept til publicering 2. Organisering og samarbejde 2.1. Organisering, fordeling af ansvar og opgaver Projektets samarbejdspartnere var Biblioteksstyrelsen, ÅKB og SB, som har ansvar for overbygningsfunktion for folkebibliotekernes betjening af flygtninge og indvandrere samt central- og folkebibliotekerne. De konkrete opgaver blev fordelt som følger: Projektleder/projektledelse var tilknyttet ÅKB og sikrede:! projektets budget & regnskab - både økonomisk og indholdsmæssigt ansøgninger til anden medfinansiering evt. kontakt/opfølgning i forhold til entreprenører på "udliciterede" delopgaver markedsføring i forhold til interessenter på landsplan styregruppemøder; planlægning, afvikling og opfølgning kontaktmøder med de tilsluttede biblioteker; planlægning, afvikling og opfølgning projektmøder; planlægning, afvikling og opfølgning overordnet formidling af projekterfaringer evaluering Webmaster var tilknyttet ÅKB og sikrede: 5

8 ! udvikling af hjemmesidens funktionalitet, struktur og layout! koncept for opbygningen og strukturen af lokale informationer, som skulle genereres i alle de kommuner, der tilsluttede sig! udvikling af elektronisk værktøjskasse med brugsanvisning til tilslutning til informationsnetværket og klart koncept til publicering af lokale informationer, som kunne genereres i de tilsluttede biblioteker.! vejledning til teknisk håndtering af informationsindsamlingen og præsentationen for de tilsluttede biblioteker koncept for brugeroplæring, kontakt til tilsluttede biblioteker deltagelse i styregruppemøder, kontaktmøder med tilsluttede biblioteket samt projektmøder (webmasterfunktionen blev overført til SB fra juni 2001 af hensyn til den fremtidige drift) IT-ekspertise var tilknyttet ÅKB og sikrede: udvikling og formidling af kompetence vedr. håndtering af forskellige alfabeter på internettet udvikling og drift af databasestruktur hjemmesidens serverfunktionalitet etablering og drift af elektronisk kommunikationsflade for tilsluttede og interesserede folkebiblioteker med abonnementsfaciliteter deltagelse i projektmøder og kontaktmøder med tilsluttede biblioteker deltagelse efter aftale i styregruppemøder IT-konsulentfunktionen blev varetaget af SB fra april En del af ressourcerne blev dog anvendt til finansiering af webstedet. Webredaktør var tilknyttet SB/Indvandrerbiblioteket og sikrede:! indsamling af relevant dansk grundinformation indsamling af relevant EU grundinformation initiering til, at landsdækkende institutioner, organisationer og foreninger formidler relevant information til etniske minoriteter på internettet, herunder oversætter til relevante sprog 6

9 koordination af udvikling og ajourføring af globale links, koordinering af konsulenter i forhold til denne opgave rekruttering og IT-kvalificering af tolke, som kunne oversætte og håndtere tekster til internettet på 13 sprog administration af oversættelsesopgaver til projektets hjemmeside og lokale hjemmesider for tilsluttede biblioteker, samt landsdækkende organisationer, institutioner og foreninger. Oversættelse af lokale informationer finansieres af de rekvirerende biblioteker. Omfanget af oversættelse af nationale informationer vurderes. Det vurderes, hvilke grundinformationer der som minimum skal oversættes, og hvilke informationer projektets tolke ved informationsleverandørens finansiering skal oversætte budget, regnskab og fakturering af tolkeopgaverne afklaring og formidling af retningslinierne fra Registertilsynet med hensyn til publicering af foreninger og tilhørende personoplysninger på nettet forslag og tekster til lokal markedsføring af FINFO samarbejde med webmaster vedr. præsentationer af grundinformation på hjemmesiden deltagelse i styregruppemøder, kontaktmøder med tilsluttede biblioteket samt projektmøder kontakt til tilsluttede biblioteker rådgivning af biblioteker vedr. indskrivning af fremmedsprogede data varetagelse af IT-funktion i første halvdel af 2000 i forbindelse med etablering af produktionsapparat. udvikling af teknisk koncept for produktionsapparat for redigering og indlægning af data i unicode-format kontakt til andre primære udbydere af information til etniske minoriteter, bl.a. myndigheder og NGOer Tolke- og konsulentopgaver på følgende 13 sprog: albansk, arabisk, bosnisk/serbisk/kroatisk, kurdisk (sorani og kurmandi), persisk, somali, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, engelsk og fransk tilknyttet SB/ Indvandrerbiblioteket. Disse sprog repræsenterer de største indvandrergrupper i Danmark ved projektets start og afspejler samtidig de mest benyttede af de sprog, Indvandrerbiblioteket dækker Styregruppe 7

10 FINFO blev organiseret med en styregruppe med ansvar for og afgørende indflydelse på FINFO s strategiske udvikling. I styregruppen deltog repræsentanter for Det nordjyske Landsbibliotek, Odense Centralbibliotek, Københavns Kommunes Biblioteker, Greve Kommunes Bibliotek, Biblioteksstyrelsen, SB og ÅKB. Repræsentanten fra Greve var udpeget af Bibliotekslederforeningen som repræsentant for folkebibliotekerne. Styregruppen holdt møder ca. hvert halve år (2 møder i 1999, 2 møder i 2000 og 3 møder i 2001). Der blev etableret en kontraktgruppe, som varetog kontraktforhandlinger med leverandøren af det nye websted. Kontraktgruppen fulgte kontraktens opfyldelse og forhandlede kompenserende ydelser. Fra FINFO deltog udover FINFO's projektleder ledelsesrepræsentanter fra SB samt en IT-konsulent. SB s engagement i kontraktgruppen skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at SB skal overtage ansvaret for FINFO efter projektperioden, og at SB besluttede at hoste FINFO på egen server Projektgruppe Der blev etableret en projektgruppe, som ud over FINFO s projektleder og projektmedarbejdere omfattede tre ledelsesrepræsentanter fra SB og en ledelsesrepræsentant fra ÅKB. Projektgruppen fulgte FINFO's opfyldelse af projektmål og milepæle og sikrede ledelsesmæssig forankring og opbakning i de to organisationer Idegruppe FINFO etablerede også en såkaldt "Idégruppe", hvor medlemmerne drøftede FINFO's udvikling. Gruppen blev etableret i begyndelsen af 2000 og medlemmerne repræsenterede Udlændingestyrelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp, Danmarks BlindeBibliotek, Kulturministeriet, IndvandrerTV og Foreningen til integration af nydanskere. Idégruppen blev oprettet, fordi FINFO ønskede ideer, sparring og orientering på tværs mellem organisationer og foreninger, der arbejder med samme målgruppe, for blandt andet at undgå oplapninger. Det var fra start et vigtigt udgangspunkt for projektledelsen, at brugere og NGO ere blev inddraget i udviklingen af FINFO, for at sikre optimal relevans for målgruppen. Ved etableringen af Idégruppen sendte FINFO invitation til de ca. 40 væsentligste interessenter i forhold til integration og formidling af information for etniske minoriteter på landsplan. Idégruppen blev således dannet af deltagere, som var interesserede i FINFO og i en tværgående dialog mellem interessenterne Uformelle netværk Webredaktøren har opbygget et uformelt netværk af kontakter til redaktører ved statslige og NGO- hjemmesider. Webredaktøren deltager sammen med repræsentanter for Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i en baggrundsgruppe for chefredaktøren for Danmarks Radios Internationale nyheder. Gruppens opgave er at levere input til DR om, hvilke sprog man skal sende på. 8

11 På initiativ af Dansk Flygtningehjælp er der oprettet et netværk af webredaktører fra de største NGOer, som arbejder med flygtninge og indvandrere, og FINFO blev inviteret til at deltage i samarbejdet Netværkssamarbejde Samarbejdet mellem de deltagende biblioteker blev etableret på forskellig vis; kontaktmøder, kurser/værkstedsdage; kontakt via telefon, og FINFO s elektroniske forum/ekstranet. De fleste biblioteker deltog i kontaktmøderne. Fra projektets start blev det fremhævet, at det var vigtigt, men også kunne være svært at involvere de enkelte folkebiblioteker i opbygningen af FINFO. Det viste sig dog hurtigt, at der var stor interesse for projektet og engagement fra deltagernes side. Opbakningen til FINFO har generelt været god. Videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceopbygning er den vigtigste gevinst i projektet i forhold til netværkssamarbejdet mellem bibliotekerne. Nogle biblioteker valgte dog ikke at deltage i denne udveksling, fordi de syntes de kunne klare sig uden mødet med kolleger. Omvendt gik det fælles netværk så glip af den inspiration og idéudvikling, som disse biblioteker kunne (kan) bidrage med. Der er løbende brugt mange ressourcer på at få FINFO implementeret. Det er som udgangspunkt en stor udfordring at sidde alene med projektet på de enkelte biblioteker, og styrken i FINFO som netværksprojekt har netop været, at man får kontakt med kolleger og samarbejdspartnere på andre biblioteker. FINFO havde i løbet af projektet stor gavn af uformel kontakt og erfaringsudveksling med andre landsdækkende nettjenester. Projektlederen havde således løbende kontakt med projektlederne for ForfatterNet (www.forfatternet.dk) og med Folkebibliotekernes Netguide (FNG)(www.fng.dk). Redaktionsprincipperne for FINFO blev inspireret af og delvist kopieret fra FNG. Også for projektdeltagerne i de tilsluttede biblioteker har erfaringer med at deltage i forskellige nettjenester betydning for opbygning af kompetence, som kan genbruges og inspirere arbejdet i projekterne og udviklingen af tværgående samarbejdsrelationer. For at sikre den bedst mulige afgrænsning mellem lokal, københavnsk og landsdækkende information på FINFO og undgå dobbeltarbejde, især i vedligeholdelsen af foreningsregistret, indkaldte webredaktøren i foråret 2000 til et møde med FINFO-redaktører i Københavnsområdet. Efter mødet er tvivlstilfælde løst gennem løbende kontakt mellem lokale redaktører og webredaktøren. FINFO etablerede en værktøjskasse for de tilsluttede biblioteker. Denne indeholdt: Et elektronisk forum for de tilsluttede biblioteker med informationer, diskussioner, anbefalinger og udveksling af fif, tips og tricks vedr. FINFO og redaktionsprincipper. Desuden var der vejledning i opdateringsmodulet, rammer for informationsindhold, vejledning indsamling og formidling af foreningsoplysninger inkl. overholdelse af registerlov vedr. personoplysninger, PR, mødeindkaldelser samt anden relevant projektinformation. 9

12 Netværkets evaluering På et møde d. 3. september 2001 på Biblioteksskolen i København deltog 32 bibliotekarer fra 24 biblioteker i cafediskussion om evaluering af FINFO. Desuden var der mulighed for at sende synspunkter og tilføjelser pr. mail indtil 5. september, hvilket flere benyttede sig af. Følgende er hovedsynspunkterne: Der er ydet en stor indsats i bibliotekerne, og især det opsøgende kontaktarbejde til kommune og foreninger har været sværere end forventet. Der er enighed om, at indsatsen resulterer i øget benyttelse af FINFO og styrket lokalt kontaktnet. I følge de lokale webredaktører bruges de lokale FINFO-sider mere af integrationsmedarbejdere end af etniske minoriteter. I forhold til ønsket fra medlemmer i FINFO's Idégruppe om en portal for integrationsmedarbejdere opfylder FINFO således dette behov på lokalt niveau. Der er generelt fin vurdering af samarbejde, organisering, kontaktmøder, kurser, telefonvejledning og kontakt til FINFO's projektgruppe. Helsingør samler synspunkterne: Vi har været meget tilfredse med den FNG-lignende samarbejds og organiseringsform et "samarbejdende biblioteksvæsen", som sætter produktet og brugeren i højsædet, ved hele tiden at udveksle erfaringer og dele viden. I stedet for at tabe brugeren af syne i en konkurrence om profilering. Vi har haft gavn af telefonvejledningen og kontaktmøderne, og kontakten til projektets nøglepersoner, såvel på som telefon, har været hyppig, nyttig og præget af stor hjælpsomhed. Værktøjskassen, herunder FINFO s forum vurderes også positivt. Der er lidt kritik af layoutet på FINFO's forum. Nogle efterlyser mere forståelige redaktionsprincipper, samtidig med at der efterlyses mere vejledning i afgrænsning af information. FINFO's netværksopbygning, hvor centralbibliotekerne blev tilsluttet i første fase, og folkebibliotekerne i næste, vurderes lidt forskelligt. Flere projektmedarbejdere i Storkøbenhavn mener ikke centralbiblioteksstrukturen er relevant i denne sammenhæng, men skriver, at flere store biblioteker kunne have været med fra starten. FINFO's struktur vurderes positivt fra Storstrøms Amt og Jylland - hvor flere centralbiblioteker har påtaget sig redigering af den lokale information for amtets biblioteker. Projektmedarbejderne svarer, at deres projekterfaringer fra FINFO kan bruges i andre sammenhænge. Det er erfaringer med IT, deltagelse i nettjenester, redigering til nettet, indsigt i integrationsarbejde, bedre overblik over kommunen, erfaringer med kontakt ud af huset, samt "positionering på indvandrerområdet." FINFO har styrket kontakten til de etniske minoriteter på lokalt niveau. Der er erfaringsudveksling på tværs af bibliotekerne om, hvordan opgaven håndteres - og især nye FINFO-medarbejdere efterlyser vejledning i, hvordan opgaven tackles (konceptet for brugeroplæring var endnu ikke publiceret på FINFO's ekstranet). 10

13 Vurderingerne af og opdateringsmodulet er dog ikke entydige. En del er positive, om end der også er nogle kritikpunkter, især af opdelingen i amts- og kommunestrukturen. Informationsindhold på landsdækkende del vurderes udelukkende positivt. Der er forslag om, at SB gør en større indsats for at påvirke SI og andre relevante organer vedr. oversættelse af statslig og amtslig information. Vurderingen af informationsindholdet på lokalt og regionalt niveau er mere behersket. Der er stadig en del usikkerhed om afgrænsning i forhold til amts- og landsdækkende information. Markedsføringsmaterialet vurderes positivt - især folderen bruges lokalt. Muligheden for at printe materialet lokalt, som er etableret efter ønske på kontaktmødet oktober 2000, bruges næsten ikke. Flere oplyser, at deres biblioteker bruger bannerreklamerne. Ingen oplyser, at de bruger visitkortene. Der er opbakning til SB's oplæg til fremtidig organisering. De fleste forventer, at aktivitetsniveauet vil blive nedtonet på lokalt plan efter projektperioden Kompetenceopbygning I tilknytning til kontaktmøderne var der flere elementer af kompetenceopbygning og sidemandsoplæring. FINFO afviklede desuden i alt 5 kursusdage for tilsluttede biblioteker, specielt om arbejdet med FINFO s fælles database: 2 dage i november, 2 dage i januar, 14. marts og 3. september. Ved kontaktmøde og kursus 3. september 2001 deltog lokale FINFO-redaktører fra 24 biblioteker. Geografisk afstand har betydning for især jyske og sjællandske medarbejderes deltagelse i kontaktmøderne. Ved FINFO's kontaktmøder i Århus deltog flest jyske FINFO-medarbejdere, og ved kontaktmøder i København deltog flere sjællandske FINFO-medarbejdere Delkonklusion organisering og samarbejde Overordnet har samarbejdsrelationerne udviklet sig i takt med projektets udvikling og har givet deltagerne nye samarbejdsrelationer internt i biblioteksvæsnet og eksternt i forhold til brugere og aktører på integrationsområdet. Det er således lykkedes at styrke bibliotekernes tværgående aktiviteter og rolle integrationsarbejdet - en meget synlig og strategisk vigtig samfundsopgave, både på landsplan og i de enkelte kommuner. FINFO har opfyldt projektet mål om at opbygge en projektorganisation. Organisationen har udviklet sig i takt med projektet udvikling. Der er endvidere udarbejdet oplæg til hvordan FINFO skal organiseres efter overdragelsen af ansvaret for driften til SB. 3. Udvikling af webstedet 3.1. Kravspecifikation Udgangspunktet og ambitionen var at FINFO skulle (skal) redesignes i takt med udviklingen i elektronisk netinformation, og der blev opstillet en fyldig kravspecifikation - dels til et redesign af layout og design på FINFO s websted og til FINFO s database. 11

14 Vigtigste krav var, at databasen skulle kunne håndtere alfabeter og skrifttegn på FINFO's sprog: dansk, albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, kurmanji, sorani, somali, persisk, tamil, tyrkisk, urdu, vietnamesisk, engelsk og fransk. Databasen skulle også håndtere, at strukturen blev gentaget ideelt for hvert sprog, så indholdet af en side findes i flere (oversatte) versioner. Databasen skulle understøtte en markering af siderne, så det fremgik, hvilke sider der havde det samme indhold. I skabelonerne skulle der indbygges obligatorisk tildeling af Dublin Core metadata af hensyn til "integrationsmulighederne" med andre bibliotekssystemer og nettjenester, samt synlighed i søgemaskinerne. Endelig var det et krav, at løsningen skulle generere statiske sider med "rigtige url'er" som var synlige i søgemaskinerne. Der skulle altså indgå en "engine", som kunne generere statiske sider fra en dynamisk database Z39.50 Det var et krav, at løsningen skulle kunne understøtte Z Det er den fælles protokol, som skal sikre, at bibliotekssystemer i Europa kan videresende søgninger i hinandens databaser. For FINFO vil det f.eks. betyde, at FINFO's information vil kunne søges også fra andre bibliotekssystemer, som er understøttet af Z Z39.50 er under udvikling. Det var derfor nødvendigt at inddrage ekstern kompetence. Udviklingskonsulent Leif Andresen fra Biblioteksstyrelsen, Indeksdata og Gitte Behrens fra SB deltog i dette udviklingsarbejde Layout og design Med hensyn til layout/design var det et vigtigt krav at sikre en klart gennemgående linje, så brugeren kunne være klar over, hvornår hun/han befinder sig inde på FINFO s informationsnetværk, fordi der i forvejen ville være mange andre elementer i grænsefladen som en bruger skal tage stilling til/vælge (emner, sprog, søgning, niveauer). Designet skulle også understøtte hjemmesidens funktionalitet og brugervenlighed i forhold til målgruppen etniske minoriteter i Danmark. Endelig ønskede SB, at deres logo skulle indgå i FINFO s nye layout, samt at farverne i SB s logo skulle indgå i FINFO s nye logo Udvidelse af projektmål: fælles database og opdateringsmodul Kravspecifikationen til databasen blev mere omfattende end forudsat i projektansøgningen fra 1999, fordi projektmedarbejderne ved centralbibliotekerne entydigt overbeviste FINFO s projektledelse om, at den optimale udvikling ville være en database, der også omfattede lokale tilslutninger og fælles server. Styregruppen tilsluttede sig denne udvikling og var enig i, at denne del af projektet var essentiel i forhold til FINFO s værdi og udviklingsperspektiver. Derfor kunne forsinkelser i forhold til den oprindelig tidsplan accepteres. Men den fælles database betød også, at behovet for ressourcer i de tilknyttede biblioteker til teknisk tilslutning blev reduceret væsentligt, da der i tilknytning til den fælles database var indskrivningssider, der var lette at håndtere af medarbejdere, 12

15 som kan bruge almindelig tekstbehandling. Der blev således ikke behov for egne serverfaciliteter eller IT-kompetence til håndtering af HTML, FTP m.v. til FINFO i de tilsluttede biblioteker. På dette grundlag kunne FINFO sikre en infrastruktur, der sikrede effektiv drift og de bedst mulige betingelser for, at folkebibliotekerne kunne løfte deres del af opgaven Skriftlige aftaler om ansvar for egne information i den fælles database Der blev desuden indgået en aftale med de deltagende biblioteker omkring ansvarsfordelingen for de informationer og materiale, der stilles til rådighed for brugerne. Det skulle sikres, at FINFO s redaktion ikke skulle påtage sig ansvaret for at kontrollere eller vedligeholde informationer, der var lagt ind af biblioteker. Hver part havde ansvar for egne informationer, herunder ansvar for at føre oplysninger ajour og for at ophavsrettigheder og registerlovgivning vedr. eventuelle personoplysninger ikke blev krænket. Biblioteksstyrelsens juridiske konsulent vurderede, at det var muligt at fordele det juridiske ansvar, og at FINFO ved hjælp af disse aftaler kunne fraskrive sig ansvaret for, at materialet evt. krænker andres rettigheder herunder ejendoms- eller ophavsrettigheder. FINFO er indtil videre den eneste nettjeneste i bibliotekssektoren, som arbejder med skriftlige aftaler i samarbejdet med tilsluttede biblioteker Valg af ekstern leverandør og forsinkelser Kravspecifikationen blev sendt til tre IT-virksomheder, der alle bød på opgaven. Virksomhederne blev udvalgt efter deres erfaring med at konstruere avancerede websteder med databaser, samt at de havde erfaring med både offentlige hjemmesider og hjemmesider for biblioteker. 21st.dk A/S var det eneste firma, der umiddelbart opfyldte alle FINFO s betingelserne i sit tilbud. Kontraktforhandlingerne blev indledt i maj 2000 og fortsatte til sidst i august, hvor kontrakten om levering af websted og database blev underskrevet. I juni og juli 2000 arbejdede 21st.dk dermed for egen regning og risiko med at udvikle en prototype på et websted og et opdateringsmodul, som blev præsenteret for en gruppe af testpiloter ved bibliotekerne i Greve, København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg og Indvandrerbiblioteket. Websted og opdateringsmodul blev tilrettet i forhold til testpiloternes synspunkter, og efter testpiloternes test af prototypen i september, blev de første fejl og mangler rettet. Samarbejdet med testpiloterne var således af afgørende betydning for udviklingen af FINFO's opdateringsmodul og websted. Ifølge hovedtidsplanen for udvikling af FINFO s nye websted skulle projektmedarbejderne begynde at indskrive information efter kontaktmødet 10. oktober 2000, men 21st.dk havde ikke udviklet opdateringsmodulet tilstrækkeligt til, at de tilsluttede biblioteker kunne begynde indskrivningen før 6. november. Denne forsinkelse betød, at planlægningen af den officielle åbning af FINFO måtte udsættes. 13

16 3.7. Tilgængelighed for handicappede FINFO's hjemmeside blev i januar 2001 testet af Center for Tilgængelighed, der skulle vurdere handicappedes adgang til siden. Oprindeligt var det aftalt, at Danmarks BlindeBibliotek skulle teste FINFO, men da Center for Tilgængelighed ville kunne teste webstedet ikke kun for blinde, men også for andre handicappede brugere, blandt andet ordblinde, farveblinde og bevægelseshandicappede, besluttede FINFO at tilgængelighedstesten skulle udvides. Testens resultater afslørede, at FINFO burde have inddraget Center for Tilgængelighed allerede i udarbejdelsen af kravspecifikationen. Testen viste nemlig, at FINFO ikke fungerer optimalt i forhold til de specielle browsere, som handicappede brugere. Endelig havde FINFO truffet nogle valg i udarbejdelse af kravspecifikationen, som man vidste betød begrænsninger i tilgængeligheden, men som man vurderede var mest hensigtsmæssige i forhold til FINFO s brugere eller nødvendige af hensyn til ressourcerne. FINFO havde besluttet, at netstedet skulle være optimeret skærmopløsning 600x800, og at brugerne ikke skulle have mulighed for at ændre på skriftstørrelse. FINFO s websted angiver således størrelse i pixels i stedet for procent. Dette var primært begrundet i erfaringer i bibliotekerne, hvor flertallet af brugere ikke kan finde ud af at justere på browserindstillinger. Desuden ville anvendelse af pixels i stedet for procent give meget forskelligt udseende i de forskellige oversatte versioner. Men FINFO og leverandøren forbedrede i stedet læsbarheden af sprog med ikke-latinske alfabeter ved at lave et særligt "stylesheet" for disse sprog med større skrifttype end de øvrige sprog. FINFO havde besluttet, at alternative tekster kun skulle udarbejdes på dansk og engelsk, hvilket var begrundet i ressourcerne. Hverken Danmarks BlindeBibliotek eller leverandøren af IT-hjælpemidler til DBB og Statens Institut for blinde havde kendskab til talesynteser på FINFO s øvrige sprog, så det gav ikke megen mening at udarbejde alternative tekster til talesynteser på disse sprog. Tilgængelighedstesten påpegede dog også en række ting, som umiddelbart kunne ændres i webstedet og dermed forbedre tilgængeligheden. Testen påpegede vigtige forskelle i visningen af webstedet i Mac og PC, hvilket blev rettet. Testen viste også, at de alternative tekster ikke var hensigtsmæssigt formuleret: De alternative tekster bør være beskrivende for den funktion som det tilhørende grafiske element har. FINFO tilføjede derfor vejledning i formulering af alternative tekster til webredaktørne i opdateringsmodulet Visning af sprog med forskellige alfabeter Det teknisk enestående ved FINFO er, at systemet kan håndtere mange forskellige alfabeter inden for samme tekniske ramme. 14

17 FINFO er imidlertid kommet til grænserne for, hvad operativsystemerne understøtter. Det er grunden til, at der endnu mangler at blive vist tre sprog på FINFO: urdu, sorani-kurdisk og tamil. Visningen af disse sprog på grundlag af unicode-standarden er endnu ikke fuldt understøttet af Windows og Internetbrowsere. Unicode FINFO er bygget op omkring unicode-standarden. Unicode er en ny standard der skal gøre det muligt at beskrive alle sprog ud fra en fælles tegntabel og en række standard-scripts til fortolkning af tegnene. Fordelen ved at bruge unicode er, at man så kan vise flere forskellige tegnsæt (og dermed sprog og alfabeter) på samme skærmside, hvilket er en afgørende forudsætning for FINFO's funktionsduelighed. Bag unicode-standarden står The Unicode Consortium; Standarden udvikles og vedligeholdes løbende af Unicode Technical Committee, og den nyeste version, , indeholder på nuværende tidspunkt ca tegn. For at vise unicode-tekst på en computer skal den forstå unicode. Det vil sige, at computeren skal have installeret passende unicode-fonte, samt at der til computerens styresystem er installeret de nødvendige unicode-scripts til fortolkning af det pågældende sprog. Disse forhold bevirker i dag, at FINFO ikke kan vise tre af de ønskede sprog: urdu, sorani-kurdisk og tamil. Det viste sig nemlig, at en række funktioner i de specielle tegn, der anvendes på tamil, urdu, soranikurdisk (og persisk) ikke er understøttet af Windows eller i brugerfontene. Windows anvender sit eget arabiske tegnsæt, som ikke stemmer fuldt overens med unicode-standarden. Den persiske unicode-tekst, der vises på Internet, herunder på FINFO, er derfor modificeret, så den holder sig inden for de tegn-rammer, som gælder for arabisk. Før unicode blev valgt som standard, havde FINFO opbygget et produktionsapparat til fremmedsproget tekst, der så vidt muligt var baseret på unicode, men som gjorde det muligt også at producere tekst i andre tekniske standarder. Efter at FINFO af hensyn til fremtidssikringen af netstedet valgte unicode som grundlag, blev der opbygget tekstbehandlingsfaciliteter til samtlige 14 FINFO-sprog på denne platform. Det viste sig imidlertid, at en række funktioner i de specielle tegn, der anvendes på urdu, soranikurdisk og tamil ikke er understøttet af Windows og i brugerfontene. Windows anvender sit eget arabiske tegnsæt, som ikke stemmer fuldt i overens med unicode-standarden og som i praksis giver problemer med understøttelsen af ikke kun urdu og sorani-kurdisk, men også persisk, der udvikler sig bort fra skriftkonventionerne i arabisk. Den persiske unicode-tekst, der vises på Internet, herunder på FINFO, er modificeret. I flere måneder arbejdede 21st og FINFOs webredaktør intenst sammen med ekstern tegnsæt-konsulent Jens Jakob Jensen, Asiasoft i Pakistan og Borware i Stockholm (som begge er underleverandører til Microsoft) på at løse de udestående problemer med de tre sprog. Som resultat af dette arbejde er der udviklet en unicode-font til urdu og indført en række rettelser i Windows. Det viste sig imidlertid ikke muligt at vise de tre sprog uden at tilføje en særlig programkomponent, som ikke var afprøvet på andre tilsvarende netsteder, og hvis 15

18 indflydelse på databasens drift ikke kunne forudsiges. Under alle omstændigheder måtte en sådan løsning antages at besværliggøre FINFO's fremtidige udviklingsmuligheder. Af hensyn til FINFO's driftsstabilitet og fremtidige udviklingsmuligheder ønskede Statsbiblioteket, der jo fremover står for driften og videreudviklingen af FINFO, på, at FINFO som system skulle forblive rent unicode-baseret, og at evt. specialprogrammel måtte være eksterne applikationer til systemet. Da den omtalte særlige programkomponent skulle integreres i selve FINFO systemet, blev det besluttet ikke at acceptere denne udvej. FINFO måtte derfor opgive at få leverandøren til at løse problemet med visningen af tamil, urdu og sorani-kurdisk. Det blev derfor aftalt, at visningen af de tre sprog blev taget ud af kontrakten med 21st.dk, dog således at de stadig findes i databasen. Der blev indgået en aftale med 21st.dk om en række kompenserende ydelser som erstatning for manglende opfyldelse af kontraktaftalen om visning af urdu, sorani og tamil. Styregruppen tilsluttede sig denne ændring af kontrakten. Status for unicode-udviklingen Tamil: Til tamil findes både et script og unicode-fonte; men de er ikke på nuværende tidspunkt inkluderet i Windows styresystemet; Med Windows/office XP bliver tamil en integreret del af styresystemet, og vil derfor kunne vises af FINFO. Det kræver naturligvis, at disse systemer installeres på brugernes computer; hvorfor der må beregnes en periode på min. 3 år, før dette kan regnes som standard. Det er på dette tidspunkt ikke kendt, om Microsoft har planer om at udbyde en opgradering til ældre styresystemer; men muligheden kan ikke udelukkes. Urdu: Understøttelse af urdu i unicode sker gennem scriptet Arabisk. Et script er et sæt fortolkningsregler, der for eksempel angiver, hvordan de enkelte arabiske tegn kombineres med hinanden. Arabisk-scriptet er netop udgivet i version fra unicode konsortiet, hvori ligaturregler for urdu indgår (sandsynligvis som et resultat af FINFO-projektet ). Med windows/office XP bliver også urdu en integreret del af styresystemet. Sorani: Sorani understøttes ikke på nuværende tidspunkt af unicode / Windows, og der kendes heller ikke planer herom. Løsning Der er to løsningsmuligheder for inkludering af de manglende sprog: enten indlejring af fonte i html dokumenterne eller "FAIRY", et program fra Borware. Fonte: En font er en samling af grafiske tegn ( glyffer ), der kan kaldes frem ved at specificere placeringen af det grafiske element i samlingen. Der findes i denne sammenhæng i princippet to typer af fonte: Fonte med indbyggede scripts, og fonte uden scripts. Standarden er den sidste type uden scripts; for korrekt visning kræves, at operativsystemet har indbygget et script, der kan fortolke teksten. Det kan som beskrevet ovenover, vare nogen tid, før dette er tilfældet med FINFO's tre manglende sprog. 16

19 Fonte med scripts indbygget findes også, og kan derfor principielt bruges som indlejrede fonte i FINFO. Problemet er naturligvis, at disse fonte fylder mere end fonte uden indbyggede fortolkningsregler. Derfor vil det kræve lang tid for brugerne at hente sider kodet med en sådant font. For at reducere fontenes størrelse, har producenten ofte reduceret understøttelsen af andre sprog i disse unicode-fonte specielt er dansk æ, ø, å ikke med (sammen med specialtegn fra en række andre sprog). Løsningen med indlejrede fonte kræver derfor, at der udvikles fonte til formålet. Borware har udviklet et program, FAIRY (Font Augmentation Internet Resource System), der ligger som et lag mellem web-serveren og klienten og muliggør visning af urdu og tamil. FAIRY bygger på at kunne indlejre fonte i html-dokumentet, der passer til det sprog, der skal vises. Disse fonte skal altså være tilgængelige for FINFO. FAIRY indeholder fortolkningsscripterne Derfor er fonte uden scripts tilstrækkelige. Disse fonte er i stort tal frit tilgængelige på nuværende tidspunkt. FAIRY er en væsentlig drivkraft i det praktiske arbejde med udviklingen af unicodestandarden. En løsning med FAIRY er derfor at sammenligne med et hop frem i tiden på 5 6 år. FAIRY er netop udkommet i en version 2.0. Programmet er nu ændret, således at det muliggør udprintning og søgning i teksten fra browseren. FAIRY-løsningen vil også i princip gøre FINFO mindre browserafhængig end nu og fjerne kravet om installation af fonte - og særlig opsætning - på brugerens computer. FAIRY i version 2.0 undersøges p.t. af FINFO med det formål at afklare, om denne løsningsmodel på tilfredsstillende vis vil kunne løse problemerne med tamil og urdu. Perspektiv Som det er fremgået af ovenstående, har arbejdet med de 3 nye sprog været stort. FINFO undersøger fortsat de to mulige løsninger på problemerne med visning af sprog:! FAIRY 2.0 undersøges som mulig løsning for tamil og urdu! Sorani søges løst gennem udvikling af en brugbar unicode-font, som det pakistanske firma Liwal Group / Asiasoft har tilbudt at designe til FINFO. Statsbiblioteket har på baggrund af ovenstående efter udløbet af FINFO's projektperiode fortsat arbejdet med at finde en funktionsdygtig metode til visning af sprogene tamil, urdu og sorani, og har besluttet at anvende en kombination af FAIRY og nyudviklede unicode-fonte til de tre sprog. Arbejdet med realiseringen af løsningen er iværksat Brugertest på Århus Kommunes Sprogcenter Det nye websted blev i januar 2001 testet af kursister på Århus Kommunes Sprogcenter i samarbejde med Infoteket. Dels af 2 hold med meget IT-kompetente 17

20 brugere og dels af et hold, der stort set ikke havde nogen forudsætninger. Testen dokumenterede bl.a., at søgeresultaterne blev uoverskuelige, fordi alle oversættelser dukkede op som resultat af en søgning (pga. Metadata), at ikoner og ikke kun tekster i navigationsbjælkerne skulle være klikbare, samt at søgefunktionen skulle justeres. Den bekræftede desuden, at oversættelserne var helt nødvendige i forhold til nyankomne, og at FINFO s linkregister var meget anvendeligt for brugerne. Resultaterne af disse test blev indarbejdet i webstedet Overtagelsesprøve, driftsprøve og status Overtagelsesprøven løb fra 27. marts til 22. maj, hvor de sidste justeringer og fejlrettelser blev klaret, og FINFO's funktionalitet blev godkendt. Driftsprøven startede 20. juni, og blev afsluttet og godkendt 6. august Driftsprøven havde til formål at afklare FINFO's stabilitet, samt teste FINFO i praktisk drift. I driftsprøven deltog foruden FINFO's webredaktør og webmaster, tre af FINFO's lokale redaktører, samt 24 medarbejdere fra SB. FINFO havde i driftsprøveperioden en gennemsnitlig oppe-tid på 99,93%, og de gennemsnitlige svartider på FINFO var acceptable. Foruden svartider og driftsstabilitet blev der gennemført en cache-test på FINFO's opdateringsmodul. Denne test blev gennemført med provokerede tab af forbindelse, under overførsel af data til FINFOserveren. FINFO bestod også denne test uden anmærkninger. Driftsprøven afslørede nogle få problemer med FINFO's håndtering af Netscape browseren; og prøvens beståelse blev gjort betinget af, at disse fejl blev rettet. Leverandøren har lavet disse rettelser, og driftsprøven for FINFO er derfor bestået. FINFO er derfor nu gået over i egentlig drift. På grund af forsinkelsen faldt driftsprøven sammen med andre udviklingsopgaver, hvilket forsinkede prøven yderligere. Z39.50 funktionen er derfor efterfølgende blevet testet i Statsbiblioteket og fungerer FINFO og folkebiblioteksportalen Biblioteksstyrelsen indkaldte til seminar for folkebibliotekernes nettjenester 13. juni Seminaret drøftede selektionskriterier for nettjenesternes optagelse i "bibliotek.dk", samt forudsætningerne for at opnå en højere grad af koordinering og standardisering af den tekniske side af nettjenesterne. FINFO opfylder stort set oplæggets kriterier for optagelse i "bibliotek.dk", bortset fra at FINFO fortsat ikke ønsker at etablere community/chat-funktion. FINFO tilstræber mulighed for koordinering i forhold til udviklingen i nettjenesterne, blandt andet ved implementering af metadata efter Dublin Core og Z Delkonklusion: Udvikling af webstedet 18

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole

Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Hjemmesidepolitik for Danmarks Domstole Indhold 1. Hjemmesidens indhold og opbygning 2. Lokal informationsarkitektur 3. Funktionalitet 4. Teknik 5. Tilgængelighed 6. Design 7. Billeder 8. De lokale forsider

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere