ITIL Foundation-eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITIL Foundation-eksamen"

Transkript

1 ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse denne opgave. 4. Du skal opnå mindst 26 point ud af i alt 40 point (65 %) for at bestå denne eksamen. Side 1

2 1 Hvilke typer af ændringer er som regel IKKE en del af change management-scopet? a) Ændringer af en mainframe-computer b) Ændringer i forretningsstrategi c) Ændringer i en service level agreement (SLA) d) Udfasning af en service 2 Hvilket af følgende er IKKE et af formålene for service operation? a) At udføre test for at sikre, at services er designet til at opfylde forretningsmæssige behov b) At levere og styre it-services c) At styre den teknologi, der anvendes til at levere services d) At overvåge performance af teknologi og processer 3 Hvad refererer begrebet IT operations control til? a) Ledelse af technical management- og application management-funktionerne b) Tilsyn med udførelsen og overvågningen af driftsaktiviteter og events c) Et sæt værktøjer, der bruges til at overvåge og vise status for it-infrastruktur og applikationer d) Service deskens overvågning af status for infrastrukturen, når der ikke er operatører til rådighed 4 Hvilken proces er ansvarlig for at registrere relationer mellem servicekomponenter? a) Service level management b) Service portfolio management c) Service asset og configuration management (SACM) d) Incident management 5 Hvad anvendes RACI-modellen til? a) At dokumentere roller og ansvar blandt interessenter i en proces eller aktivitet b) At definere krav til en ny service eller proces c) At analysere et incidents indvirkning på forretningen d) At udarbejde et balanced scorecard, der viser den samlede status for service management Side 2

3 6 Hvilken af følgende er den BEDSTE beskrivelse af en operational level agreement (OLA)? a) En aftale mellem en it-serviceleverandør og en anden part i samme organisation, som hjælper med tilvejebringelsen af services b) En skriftlig aftale mellem it-serviceleverandøren og en eller flere af deres kunder, som definerer centrale mål og ansvar for begge parter c) En aftale mellem to serviceleverandører om de serviceniveauer, som kunden kræver d) En aftale mellem en tredjeparts-service desk og it-kunden om udbedrings- og reaktionstid 7 Hvad er HOVED-formålet med availability management? a) At overvåge og rapportere availability for komponenter b) At sikre, at alle mål i service level agreements (SLAs) opfyldes c) At garantere availability-niveauer for services og komponenter d) At sikre, at service availability imødekommer forretningens aftalte behov 8 Hvilke af de følgende giver service transition vejledning i? 1. Introduktion af nye services 2. Nedlæggelse af services 3. Overførsel af services mellem serviceleverandører a) Kun 1 og 2 b) Kun 2 c) Alle ovenstående d) Kun 1 og 3 9 Hvilken af følgende er IKKE en fase i service lifecycle? a) Service-optimering b) Service transition c) Service design d) Service strategy Side 3

4 10 Hvilket af følgende udsagn om et configuration management system (CMS) er KORREKT? a) CMS skal ikke indeholde virksomhedsdata om kunder og brugere b) Der kan være mere end et CMS c) Der skal ikke være mere end én configuration management database (CMDB) d) Hvis en organisation outsourcer sine it-services, er der stadig behov for CMS 11 Hvilke tre delprocesser består capacity management af? a) Business capacity management, service capacity management og component capacity management b) Supplier capacity management, service capacity management og component capacity management c) Supplier capacity management, service capacity management og technology capacity management d) Business capacity management, technology capacity management og component capacity management 12 Hvilke af følgende ville blive opbevaret i definitive media library (DML)? 1. Kopier af indkøbt software 2. Kopier af internt udviklet software 3. Relevant licensdokumentation 4. Change-kalenderen a) Alle ovenstående b) Kun 1 og 2 c) Kun 3 og 4 d) Kun 1, 2 og 3 13 Hvilken proces er ansvarlig for at gennemgå operational level agreement (OLA) regelmæssigt? a) Supplier management b) Service level management c) Service portfolio management d) Demand management Side 4

5 14 Hvilken rolle skal sikre, at procesdokumentationen er aktuel og tilgængelig? a) Serviceejeren b) It-direktøren (CIO) c) Knowledge management d) Procesejeren 15 Hvad er formålet med release and deployment management-processen? 1. At definere og aftale release and deployment-planer 2. At sikre, at release packages kan spores 3. At godkende changes, der understøtter processen a) Kun 1 og 2 b) Alle ovenstående c) Kun 2 og 3 d) Kun 1 og 3 16 Hvilke af følgende er kendetegn for hver proces? 1. Den er målbar 2. Den giver et specifikt resultat 3. Den giver de primære resultater til en kunde eller interessent a) Kun 1 og 3 b) Kun 1 og 2 c) Kun 2 og 3 d) Alle ovenstående 17 Hvilke af følgende er vigtige ITIL-karakteristika, der bidrager til succes? 1. ITIL er leverandør-neutral 2. ITIL er ikke-normativ 3. ITIL er best practice 4. ITIL er standard a) Kun 3 b) Kun 1, 2 og 3 c) Alle ovenstående d) Kun 2, 3 og 4 Side 5

6 18 Hvem kan få tildelt adgang til it-sikkerhedspolitikken? a) De øverste forretningsansvarlige og it-personale b) De øverste forretningsansvarlige, it-ledere og it-sikkerhedschefen c) Alle kunder, brugere og it-personale d) Kun Information security management-personale 19 Hvilke af følgende er gyldige elementer i en service design package (SDP)? 1. Aftalte og dokumenterede forretningskrav 2. En plan for transitionering af servicen 3. Krav om nye eller ændrede processer 4. Metrikker til måling af servicen a) Kun 1 b) Kun 2 og 3 c) Kun 1, 2 og 4 d) Alle ovenstående 20 Hvilke af følgende er eksempler på værktøjer, der kan understøtte service lifecyclens service transition-fase? 1. Et værktøj til at gemme endelige versioner af software 2. Et workflow-værktøj til styring af changes 3. Et automatiseret software-distributionsværktøj 4. Værktøjer til test og validering a) Kun 1, 3 og 4 b) Kun 1, 2 og 3 c) Alle ovenstående d) Kun 2, 3 og 4 21 Hvilke af de følgende udsagn om problem management er KORREKTE? 1. Den sikrer, at alle resolutions eller workarounds, som kræver ændring af et configuration item (CI), sendes gennem change management 2. Den giver ledelsesinformation om omkostningerne ved at løse og forebygge problemer a) Kun 1 b) Kun 2 c) Begge udsagn d) Ingen af udsagnene Side 6

7 22 Hvad er formålet med request fulfilment-processen? a) At håndtere service requests fra brugerne b) At sikre, at alle requests inden for en it-organisation er opfyldt c) At sikre opfyldelse af change requests d) At sikre, at service level agreement (SLA) er opfyldt 23 Hvilket udsagn om værdiskabelse gennem services er KORREKT? a) Kundens opfattelse af servicen er en vigtig faktor for værdiskabelsen b) Værdien af en service kan udelukkende måles ud fra en økonomisk betragtning c) At levere slutprodukter til serviceleverandøren er vigtigt for værdien af en service d) Opfattelsen af værdien af en service er drevet af præferencer hos serviceleverandøren 24 Hvilket af følgende udsagn om interne og eksterne kunder er MEST korrekt? a) Eksterne kunder skal have bedre kundeservice, fordi de betaler for deres itservices b) Interne kunder skal have bedre service, fordi de betaler medarbejderlønninger c) Den kunde, der betaler flest penge, skal have den bedste kundeservice d) Interne og eksterne kunder skal have den kundeservice, der er aftalt 25 Hvilken af følgende bør it-services levere til kunden? a) Capabilities b) Omkostninger c) Risici d) Værdi Side 7

8 26 Hvilken af følgende aktiviteter er en del af service level management (SLM) processen? a) Design af configuration management-systemet ud fra et forretningsperspektiv b) Udarbejdelse af teknologimetrikker for at indrette sig efter kundebehov c) Overvågning af service performance i forhold til service level agreements (SLA) d) Oplæring af service desk-personale i, hvordan kundeklager over service håndteres 27 Hvilket af følgende udsagn sammenfatter BEDST formålet med event management? a) Evnen til at opdage events, få dem til at give mening og fastlægge en passende reaktion b) Evnen til at opdage events, genetablere normal service hurtigst muligt og minimere den ugunstige Impact på forretningsdriften c) Evnen til at overvåge og kontrollere det tekniske personales aktiviteter d) Evnen til at rapportere om vellykket serviceleverance ved at tjekke oppetid for infrastrukturkomponenter 28 Hvilket af følgende bør et service catalogue indeholde? a) Versionsoplysninger for al software b) Organisationsstrukturen i virksomheden c) Oplysninger om assets d) Detaljerede oplysninger om alle operationelle services 29 Hvad betyder "Warranty på en service"? a) Servicen passer til sit formål b) Der vil ikke forekomme nogen fejl på de applikationer og den infrastruktur, der er forbundet med servicen c) Alle servicerelaterede problemer udbedres uden beregning i en vis periode d) Kunderne er sikret et vist niveau af availability, capacity, kontinuitet og sikkerhed Side 8

9 30 Hvad er den første aktivitet i continual service improvement (CSI)-tilgangen? a) At forstå forretningens vision og mål b) At foretage en baselinevurdering for at forstå den aktuelle situation c) At aftale prioriteter for forbedring d) At udarbejde og verificere en plan 31 Hvilken af følgende er en fordel ved brugen af en incident-model? a) Den gør det lettere at identificere og diagnosticere problems b) Den betyder, at kendte incident-typer aldrig optræder igen c) Den giver foruddefinerede trin til håndtering af særlige typer incidents d) Den sikrer, at alle incidents er lette at løse 32 Hvilken af følgende er den KORREKTE sekvens af aktiviteter ved håndtering af et incident? a) identifikation, registrering, kategorisering, prioritering, indledende diagnosis, eskalering, undersøgelse og diagnosis, resolution og recovery, closure b) prioritering, identifikation, registrering, kategorisering, indledende diagnosis, eskalering, undersøgelse og diagnosis, resolution og recovery, closure c) identifikation, registrering, indledende diagnosis, kategorisering, prioritering, eskalering, resolution og recovery, undersøgelse og diagnosis,closure d) identifikation, indledende diagnosis, undersøgelse, registrering, kategorisering, eskalering, prioritering, resolution og recovery, closure 33 Hvilken service lifecycle-fase sikrer, at målemetoderne giver de påkrævede metrikker for nye eller ændrede services? a) Service design b) Service operation c) Service strategy d) Service-leverance Side 9

10 34 Hvilke af følgende processer vedrører styring af risici i forbindelse med services? 1. IT service continuity management 2. Information security management 3. Service catalogue management a) Alle ovenstående b) Kun 1 og 3 c) Kun 2 og 3 d) Kun 1 og 2 35 Hvilken af følgende er IKKE en metriktype beskrevet i continual service improvement (CSI)? a) Procesmetrikker b) Servicemetrikker c) Personalemetrikker d) Teknologimetrikker 36 Hvilket udsagn om forholdet mellem configuration management system (CMS) og service knowledge management system (SKMS) er KORREKT? a) SKMS er en del af CMS b) CMS er en del af SKMS c) CMS og SKMS er det samme d) Der er intet forhold mellem CMS og SKMS 37 Hvilken rolle spiller emergency change advisory board (ECAB)? a) At hjælpe change manageren med at sikre, at der ikke foretages nogen presserende changes i særligt ustabile forretningsperioder b) At hjælpe change manageren med at implementere emergency changes c) At hjælpe change manageren med at evaluere emergency changes og beslutte, om de skal godkendes d) At hjælpe change manageren med at fremskynde emergency changeprocessen, så der ikke forekommer nogen uacceptable forsinkelser Side 10

11 38 Hvilke af de følgende udsagn om service desken er KORREKTE? 1. Service desken er en funktion, der tilvejebringer et kommunikationsmiddel mellem it og it-brugere ved alle driftsmæssige problemstillinger 2. Service desken bør eje problem management-processen a) Kun 2 b) Kun 1 c) Begge udsagn d) Ingen af udsagnene 39 Hvilken af følgende er den KORREKTE liste over de fire P'er i service design? a) Planlægning, produkter, position, processer b) Planlægning, perspektiv, position, personale c) Perspektiv, partnere, problems, personale d) Personale, partnere, produkter, processer 40 Hvilken af følgende udgør den BEDSTE fremgangsmåde, når en workaround for et problem er fundet? a) Problem recorden lukkes. b) Problem recorden forbliver åben, og detaljerne om workarounden dokumenteres i den. c) Problem recorden forbliver åben, og detaljerne om workarounden dokumenteres i alle relaterede incident records. d) Problem recorden lukkes, og detaljerne om workarounden dokumenteres i en request for change (RFC). Side 11

Dokumentstyringsoplysninger

Dokumentstyringsoplysninger Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning og formål 5 3. Den overordnede ramme 5 4. Kategorier af målepunkter 6 4.1 Ledelsesforankring og ressourcer

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere