Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)"

Transkript

1 Driftsaftale for Den fælles sårjournal Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Gældende fra: Gældende til: xx.xx.2015 xx.xx.2016 Seneste revisions dato: 11. september 2015 Dokumentversion: 0.1

2 Aftale indgåelse Side 2 Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Region Syddanmark

3 RSI Side 3 KL NSI MedCom

4 Indhold Aftale indgåelse 2 1. Indledning 5 2. Omfattede leverancer Generelt Forudsætninger for leverancen Afgrænsninger af leverancen 6 3. Samarbejdsorganisation Beskrivelse af Samarbejdsorganisationen Ændringer i Samarbejdsorganisation Systemleverance Driftsydelser Applikationsdrift Kapacitetsstyring Backup Overvågning Vedligeholdelse Servicevinduer Servicedesk ydelser Servicemål for fællesoffentlige løsninger Driftstid (Serviceniveauer) Incident Management Servicemål: Reaktionstid Servicemål: Løsningstid Servicedesk Servicemål: Besvarelse af kald Overskridelse af Service Levels Rapportering Finansiel styring Bilag 16 Side 4

5 1. Indledning Side 5 Driftsaftalen vedrører organisering, systemforvaltning og økonomi for de fællesoffentlige sundheds-it løsninger. Driftsaftalen er tiltrådt af nedenstående aftaleparter: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland NSI RSI KL MedCom Driftsaftalen er en overbygning på FO-SYS s forretningsmodel og styringsmodel for systemforvaltning af fællesoffentlige sundheds-it løsninger. Driftsaftalen skal overordnet fastsætte rammerne for drift af fællesoffentlige sundheds-it løsninger. Herunder drift, support og økonomi for fællesoffentlige sundheds-it løsninger. Aftaleparterne har uddelegeret den konkrete systemforvaltning til den fællesoffentlige styregruppe for systemforvaltning af sundheds-it (SYS-FO). SYS-FO indgår på vegne af aftalepartnerne en Service Level Agreements (SLA) bilag A - med Den Systemansvarlige enhed. 2. Omfattede leverancer 2.1. Generelt Denne aftale beskriver de generelle driftsleverancer og deres vilkår, som leveres til it-løsninger i det fællesoffentlige samarbejde. De specifikke elementer og ydelser beskrives og aftales i selvstændige Service Level Agreements (SLA) med Den systemansvarlige enhed. Se bilag A. Den systemansvarlige enhed leverer faciliteter og mandskabsydelser, der sikrer, at it-miljøet altid er velfungerende og i overensstemmelse med de aftalte servicemål.

6 Det påhviler den systemansvarlige enhed at besidde eller have adgang til de nødvendige kompetencer for at levere ydelserne som specificeret, herunder at sikre de nødvendige foranstaltninger for, at it-miljøet er tilgængeligt som specificeret i denne aftale samt i SLA. Side 6 Det påhviler ligeledes den systemansvarlige enhed, at underrette aftalens øvrige parter om ændringer, der bør eller skal foretages for at sikre den aftalte funktionalitet af it-miljøet. Den systemansvarlige enhed varetager drift, vedligehold og support af it-miljøet i overensstemmelse med god it-skik, branche standarder (best practice) samt aftalens bestemmelser i øvrigt Forudsætninger for leverancen Forudsætningen for at den systemansvarlige enhed, kan levere de beskrevne ydelser er følgende; Aftalepartnerne bidrager med de i Styringsmodel for systemforvaltning af fællesoffentlige it-løsninger beskrevne leverancer. At vedtagne processer følges. At de beskrevne samarbejdsfora bidrager aktivt til samarbejdet. Det af kunden indkøbte og/eller anvendte programmel skal være supporteret af producenten i en periode der som minimum svarer til varigheden af aftalen mellem kunden og den systemansvarlige enhed Afgrænsninger af leverancen Forhold der afgrænser leverancen fra den systemansvarlige enhed : Driftsleverancen og vederlaget derfor omfatter alene ydelser beskrevet i denne aftale samt specificeret i SLA. Den systemansvarlige enhed er ikke ansvarlig for, eller forpligtet til, at rette fejl i 3. parts programmel installeret eller anvendt på de enkelte enheders itmiljøer. Den systemansvarlige enhed er ikke ansvarlig for forringelse af svartider, tilgængelighed eller driftsstop som følge af fejl i 3. parts programmel installeret eller anvendt på de enkelte enheders it-miljøer.

7 Arbejdet med at opdatere eller udskifte basisprogrammel, kundens eller 3. parts programmel er ikke inkluderet i ydelserne eller driftsvederlaget. Eventuelle opgraderinger forvaltes som projekter (RFC) af den systemansvarlige enhed og faktureres i henhold til særskilt aftale i hvert enkelt tilfælde. Side 7 3. Samarbejdsorganisation Der nedsættes en samarbejdsorganisation med repræsentanter for alle aftaleenheder med fælles rammeværk (ITIL) klarlagte roller og ansvar for at sikre det daglige samarbejde samt styring af leverancen Beskrivelse af Samarbejdsorganisationen Det overordnede niveau Organisation Beskrivelse Ansvar National bestyrelse for sundheds-it En bestyrelse hvor staten, regioner og kommuner er repræsenteret. Formandsposten varetages af Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Er øverst ansvarlig for det fællesoffentlige samarbejde om sundheds-it samt rådgiver Sundhedsministeren vedr. sundhedsvæsenets it-strategi, overordnet it-arkitektur, standardisering m.v. Fællesoffentlig styregruppe for systemforvaltning af sundheds-it (FO-SYS) En styregruppe nedsat at den nationale bestyrelse til etablering af fælles forum og spilleregler for driftsafvikling af en række systemer, der finansieres af mere end én part. Fastlægger hensigtsmæssigt disponering af driftsmidler, modtager driftsrapportering mv. FO-SYS CAB (Change Advisory Board) FO-SYS CAB er et tværgående CAB (Change Advisory Board) afholdt i FO-SYSregi. FO-SYS CABs opgave er at behandle Change Requests med henblik på godkendelse, afvisning eller behov for yderligere infor- Kommentar [AD1]: Der skal tages stilling til denne organisering, rolle og ansvar.

8 mation, før der kan træffes en beslutning. FO-SYS CAB møde afholdes 14 dage før servicevindue. FO-SYS CAB består af Change Managere fra de enkelte enheder (evt repræsenteret af KL og RSI). Enhederne er forpligtede til at deltage. FO-SYS CAB er altid beslutningsdygtig. Den systemansvarlige enhed og de enkelte enheder kan have deres egen procedure for behandling af Change Request lokalt. Side 8 Forretningsstyregruppen Brugergrupper Under den systemansvarlige enhed er for hvert system tilknyttet én forretningsstyregruppe med en deltager enhed, der anvender systemet (eventuelt repræsenteret ve RSI og KL). Består af repræsentanter fra de enheder, der anvender systemet. Formanden udpeges af den systemansvarlige enhed. Brugerrepræsentanterne skal alle have solid indsigt i brugernes behov. Der nedsættes som udgangspunkt en brugergruppe pr. system. Forretningsstyregruppen har det overordnede ansvar for, at systemforvaltningen af systemet sker med udgangspunkt i, hvad der er mest forretningsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt for det pågældende system Skal bl.a. identificere og motivere ønsker til videreudvikling af systemet, herunder bistå den systemansvarlige enhed i forbindelse med test og release af ny funktionalitet m.m.

9 Den systemansvarlige enhed Side 9 System ansvarlige enhed Beskrivelse Ansvar It direktør/chef/leder Fællesoffentlig Systemadministrator (FSA) Ansat i den systemansvarlige enhed med det ledelsesmæssige ansvar for it-området. Tværgående koordinering af ændringsønsker og driftsbudget. Overordnet ansvarlig for systemforvaltningen af de fællesoffentlige sundheds-it løsninger, som er forankret i den pågældende enhed Det konkrete udførende ansvar for systemforvaltning jf. ansvarsopgaver beskrevet i styringsmodel for systemforvaltning af fællesoffentlige itløsninger. Udarbejdelse og opdatering af uddannelsesmateriale og driftshåndbøger. Change Manager Overordnet ansvarlig for Sikrer godkendelse Change/Release på systemet. af plan i FO-SYS-CAB. Ansvarlig for processen overholdes jf. FO-SYS Change Proces. Underrette om ændringer på FO-SYS- CAB De enkelte enheder De enheder som er brugere på systemet og ikke har systemansvar. Organisation Beskrivelse Ansvar It direktør/chef/leder Ansat i enheden med det ledelsesmæssige ansvar for it-området. Overordnet ansvarlig for den enkelte enheds deltagelse i det fællesoffentlige samarbejde om systemforvaltning af de pågældende itløsninger, som er omfattet af styringsmodellen.

10 Systemadministrator Lokal administrator/system Ansvarlig for lokal admini- Side 10 ansvarlig, som sikre enhe- stration, uddannelse dens ønsker og kommuni- Opsamling på ønsker og kere dette med FSA en formidling af disse til FSA Change Manager Deltagelse i Change Mana- Deltager i FO-SYS- gement processen. CAB Godkende Servicevindue changes Sikre eventuel Regional koordinering af Servicevinduer mv. Support Al brugersupport på applikation og teknik i egen enhed, brugeradministration samt uddannelse af egne brugere. Jf. Styringsmodel for systemforvaltning af fællesoffentlige itløsninger. Deltagelse i tværgående brugergrupper Hver enhed udpeger en repræsentant med god indsigt i brugernes behov, som kan indgå i en brugergruppe. Opsamle enhedens ønsker til videreudvikling af det pågældende system, herunder bistå den systemansvarlige enhed i forbindelse med test og release af ny funktionalitet m.m Ændringer i Samarbejdsorganisation Ændringer i Samarbejdsorganisationen følger ændringer i Styringsmodellen. 4. Systemleverance Den systemansvarlige enhed accepterer og lever op til følgende driftsmæssige krav.

11 4.1. Driftsydelser Driftsydelserne omfatter udførelse af planlagte opgaver i it-miljøet og har typisk rutinemæssig karakter. Opgaverne kan være automatiserede eller udføres manuelt. Driftsopgaverne har til formål at opretholde funktionaliteten af it-miljøet og kan være af direkte eller indirekte betydning for it-afviklingen. Side Applikationsdrift Den systemansvarlige enhed har ansvaret for driften af systemet, herunder al kontakt til eventuel 3.partsleverandør samt eskalation og opfølgning af sager hertil Kapacitetsstyring Formålet med kapacitetsstyring er at sikre, at der til enhver tid er den nødvendige kapacitet til rådighed i drifts-miljøet og at denne udnyttes optimalt. Dette udføres på foranledning af og i samråd med applikationsleverandørerne. Den systemansvarlige enhed skal i forbindelse med udarbejdelse af driftsbudget, fremlægge behov for tilpasning af kapacitet Backup Backup varetages efter den systemansvarlige enhed Backup politik. Beskrevet i SLA Overvågning Den systemansvarlige enhed er forpligtet til at overvåge systemet og reagere proaktivt Vedligeholdelse Den systemansvarlige enhed skal sikre compliance. Herunder sikring af patchniveauer på hardware og OS Servicevinduer Den systemansvarlige enhed skal så vidt muligt udføre system arbejde i de tider der er defineret i den system specifikke SLA Servicedesk ydelser Den systemansvarlige enhed stiller en Servicedesk til rådighed som er Single Point Of Contact for 2.line henvendelser samt fejlmelding. Alle applikationsydelser og intern support ydelser varetages af de enkelte enheders egne Servicedesk.

12 5. Servicemål for fællesoffentlige løsninger Side 12 Denne driftsaftale beskriver de generelle aftalte rammer for serviceniveauer på fællesoffentlige sundheds-it løsninger. Servicemål i denne driftsaftale er generelle mål som skal overholdes for alle systemer. Systemspecifikke servicemål noteres i SLA en. Det er den systemansvarlige enheds ansvar at sikre eventuelle interne aftaler, som er nødvendige for at de enkelte enheder kan overholde de i aftalen specificerede servicemål Driftstid (Serviceniveauer) Følgende definitioner af driftstider er aftalt på tværs af enhederne. Aftalt driftstid og målemetode for de enkelte løsninger præciseres i SLA. SLA Niveau Tilgængelighed Krav til / forudsætninger for infrastrukturen Driftstid Platin 99,80% Two site løsning med fuld redundans 24 x 7 Guld 99,40% One site løsning med fuld redundans 24 x 7 Sølv 99,00% Ingen krav Dagtid hverdage kl Bronze 98,50% Ingen krav Dagtid hverdage kl

13 5.2. Incident Management Side 13 Følgende krav til Incident håndtering er aftalt på tværs af enhederne. Hvordan fejl prioriteres for de enkelte løsninger præciseres i SLA Servicemål: Reaktionstid Servicemål: Reaktionstid Navn Reaktionstid KPI Reaktionstid fra incident konstateres til fejlhåndtering af incident er påbegyndt. Formål Incidents forhindrer brugerne i at udføre de ønskede opgaver og medfører derfor produktionstab, præstigetab, økonomiske tab, mv. For at minimere tab for forretningen sættes der grænser for reaktionstiden på incidents. Servicemål krav Prioritet kritisk < ½ time i 95% tilfælde Prioritet høj < 1 time i 95% tilfælde Prioritet medium < 6 timer i 95% tilfælde Prioritet lav < 10 timer i 95% tilfælde Måleprocedure Reaktionstiden måles fra incident registreres hos den systemansvarlige enhed (efter henvendelse fra en kunde, alarm fra overvågning eller lignende) til sagen <Tildeles en person og/eller sættes i gang i sagsstyringssystemet> åbnes for identificering af fejl. Måle enhed Reaktionstid i minutter Målingen udføres i en periode på Månedligt Rapportering af måling I den månedlige system rapportering.

14 5.2.2 Servicemål: Løsningstid Side 14 Servicemål: Løsningstid Navn Løsningstid KPI Løsningstid fra incident konstateres til incident er løst Formål Incidents forhindrer brugerne i at udføre de ønskede opgaver og medfører derfor produktionstab, prestigetab, økonomiske tab, mv. For at minimere tab for forretningen sættes der grænser for løsningstiden på incidents. Servicemål krav Prioritet kritisk < 4 timer i 95% tilfælde Prioritet høj < 8 timer i 95% tilfælde Prioritet medium < 2 arbejdsdage i 95% tilfælde Prioritet lav < 5 arbejdsdage i 95% tilfælde Måleprocedure Løsningstiden måles fra incident registreres hos den systemansvarlige enhed (efter henvendelse fra en kunde, alarm fra overvågning eller lignende) til incidentet er løst. De incidents, som overgives til tredjepart eller overgår til Change eller Problem Management, indgår kun i målingen med det tidsforbrug, som den systemansvarlige enhed er ansvarlig for. Genåbnes en sag, nulstilles løsningstidsmåling ikke. Måle enhed Løsningstid i minutter. Målingen udføres i en periode på Månedligt. Rapportering af måling I den månedlige rapportering.

15 5.3. Servicedesk Side 15 Følgende krav til Servicedesk tilgængelighed er aftalt på tværs af enhederne. Eventuelle krav til fejlmelding for de enkelte løsninger præciseres i SLA Servicemål: Besvarelse af kald Servicemål: Besvarelse af kald Navn Besvarelse af kald KPI Den systemansvarlige enheds besvarelse af opkald Formål Den systemansvarlige enhed skal stille et SPOC til rådighed som effektivt kan modtage og registrere kald fra de øvrige enheders it afdelinger. Det skal være mulighed for at de enkelte enheder kan henvende sig til Servicedesken både via telefon og mail. Hastesager må kun ske ved telefonisk henvendelse. Servicemål krav 90 % af alle telefon henvendelser skal være besvaret inden 3 minutter. Måleprocedure Tilgængelighed af Servicedesken måles som den procentdel af opkald, der overholder maksimum svartidskrav. Data leveres af Den systemansvarlige enheds telefonisystem. Måle enhed Måles pr. sekund/minut. Målingen udføres i Månedligt. en periode på I den månedlige rapportering. Rapportering af måling

16 5.4. Overskridelse af Service Levels Hvis service level overskrides, skal den systemansvarlige enhed levere driftsrapportering til den fællesoffentlige styregruppe for systemforvaltning af sundhedsit med begrundelse for overskridelse og beskrivelse af tiltag for at imødegå fremtidige hændelser. Jf. Styringsmodel for systemforvaltning af fællesoffentlige itløsninger. Side Rapportering Den systemansvarlige enhed leverer rapportering på de i SLA beskrevne servicemål. 6. Finansiel styring Varetages efter definition i styringsmodellen, se bilag C. 7. Bilag Bilag A Service Level Agreement SLA Bilag B FO-SYS Change Proces Bilag C Driftsbudget

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

relevante parter er inddraget, og hvor processen er afstemt med regionernes og øvrige parters budgetprocedurer.

relevante parter er inddraget, og hvor processen er afstemt med regionernes og øvrige parters budgetprocedurer. Styringsmodel for systemforvaltning af fællesregionale it-løsninger version 6.0, august 2014 12-08-2014 Sag nr. 11/737 Dokumentnr. 52522/11 Styringsmodel for systemforvaltning af fællesregionale it-løsninger

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

27. oktober Henvisningshotellet. overdragelse af systemforvaltning

27. oktober Henvisningshotellet. overdragelse af systemforvaltning 27. oktober 2014 Henvisningshotellet overdragelse af systemforvaltning Baggrund Det er under Danske Regioner besluttet at fordele systemejerskabet for fællesregionale systemer blandt regionerne herunder

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Indhold. Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI)

Indhold. Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI) N O T A T 05-08-2016 Sag nr. 15/447 Dokumentnr. 30706/16 Governancemodel og forretningsorden for Styregruppen for Fællesoffentlig Systemforvaltning af Sundheds-it (FSI) Jeanne Dragheim Tel. 22 22 26 69

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 0 Definitioner Indhold 1. Definitioner... 3 Bilag 0: Definitioner Side 1 af 9 Vejledning til Leverandøren: Leverandøren må ikke tilføje eller ændre noget i bilaget. Bilag 0: Definitioner Side 2 af

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT Servicedeklaration For eindkomst Ansvarlig: SKAT Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2. Kort beskrivelse af service 2 2 3. Servicetidsrum for drift 3 Servicetidsrum

Læs mere

Final udgave af 15. maj kl , baseret på bemærkninger fra Kammeradvokaten.

Final udgave af 15. maj kl , baseret på bemærkninger fra Kammeradvokaten. Final udgave af 15. maj kl. 12.30 2017, baseret på bemærkninger fra Kammeradvokaten. Samarbejdsaftale om drift, vedligeholdelse og udvikling af Sundhedsplatformen Mellem Region Sjælland, Alléen 15, 4180

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent,

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent, Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november 2016 Peder Illum, konsulent, pi@medcom.dk Agenda Vi fik besøg af Rigsrevisionen.. Hvordan forløb det, hvordan var det, og hvad blev resultatet?

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic.

Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 1. GENERELT Nærværende SLA er en del af samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden. SLA en udtrykker de aftalte serviceydelser og det aftalte serviceniveau i driftsfasen. Sker

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Bilag 8 Servicemål med forudsætninger samt målemetoder Side 1 af 5 Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Såfremt de tilbudte leverancer indeholder enheder, som i henseende til driftseffektivitet

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

OIO Standardaftale for Web Services

OIO Standardaftale for Web Services OIO Standardaftale for Web Services Bilag 5 Servicemål Høring Udkast til revision af OIO Standardaftale for Web Service Bilag 5 Servicemål > OIO Standardaftale for Web Services Bilag 5 Servicemål Udgivet

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Drift- og supportpolitik

Drift- og supportpolitik 18. maj 2016 Drift- og supportpolitik For anvendelse af NemLog-in Version 2.0. Dokumentet beskriver driftsvilkår for NemLog-in, og beskriver supporten i forbindelse med opkobling og løbende drift af løsning.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0 Bilag 7 Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Proces for Serviceintroduktion. DokumentID / Dokumentnr / p

Proces for Serviceintroduktion. DokumentID / Dokumentnr / p Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.04 Serviceintroduktion It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Serviceintroduktion Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte service niveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. INFRASTRUKTURENS NORMALE DRIFTSSITUATION... 3 3. TILGÆNGELIGHED... 4 3.1

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP. v/ projektchef Kenneth Møller Johansen

FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP. v/ projektchef Kenneth Møller Johansen FORVALTNING AF IT- INFRASTRUKTUR I ET FLERLEVERANDØR-SETUP v/ projektchef Kenneth Møller Johansen Agenda 1. Forvaltning af it-løsninger: Hvad er KOMBITs rolle? 2. Support og servicedesk: Hvad er samspillet

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 7, 4. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 8, afsnit 3.2.5 I afsnittet angiver ordregiver: Sletning af alle data skal dokumenteres, når det er udført, og ske efter følgende anvisning sletning først,

Læs mere

KontraktBilag 3 Servicemål

KontraktBilag 3 Servicemål KontraktBilag 3 Servicemål [Måned] 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør... 4 1.1 Bilagets formål og indhold... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Driftsforudsætninger... 4 2.1. Konfiguration

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Side 1/14 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 1.2

Bilag 7 Servicemål. Version 1.2 Bilag 7 Version 1.2 16-09-2014 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 ORDINÆR ÅBNINGSTID...

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Bilag 8 Servicemål Konform

Bilag 8 Servicemål Konform Bilag 8 Servicemål Konform - Driftsydelser De aftalte driftsydelser og servicemål fremgår af Underbilag, mens underbilag viser principperne for afhjælpning. Servicevinduer Til at foretage nødvendig servicering

Læs mere

FORVALTNING I KOMBIT - GOVERNANCE OG SIKKERHED

FORVALTNING I KOMBIT - GOVERNANCE OG SIKKERHED FORVALTNING I KOMBIT - GOVERNANCE OG SIKKERHED Kommunedage den 30. maj 1. juni 2017 Forvaltningsdirektør Søren Kromann og service management chef Finn Graversen Forvaltning i KOMBIT - governance og sikkerhed

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Systemejer organisation. Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen

Systemejer organisation. Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen Systemejer organisation Grønlands Selvstyre/Digitaliseringsstyrelsen Hvorfor systemejer organisation? For at forbedre brugernes oplevelse af fagsystemer, skal samspillet mellem det tekniske fundament og

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere