Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift"

Transkript

1 Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift

2 Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads København Ø k Forfatter: It-drift Telefon:

3

4 Transitionskoncept Indhold Side 1 Formål med transition 5 2 De enkelte faser Service designfasen Service transitionsfasen Service operationsfasen 9 3 Ansvar og Roller Driftsansvar System/applikationsansvar Roller 10 4 Økonomi Omkostninger til transitioner Overvejelser omkring vedligehold Varighed 13 5 Succeskriterier Samarbejde og kommunikation 14 6 Bilag til transitionsprojekter SLA - skabelon Allonge - skabelon Timepriser til driftskontrakten Krav til driftsdokumentation Overdragelsesprotokol - skabelon Driftsomkostninger for servere Change Management proces Release og Deployment proces Configuration Management proces Transitionsproces Brugeroprettelsesblanket - skabelon Dataaftale - skabelon Oversigt over relevante medarbejdere i It drift RFC idriftsættelsesblanket og krav til idriftsættelse Kontrakt til vedligeholdelse (paradigme) skabelon Supportflow i Banedanmark 15

5 Transitionskoncept Instruktion Formål med transition Formålet med at udarbejde et koncept for transitionsprojekter er at sikre, at samtlige nye eller ændrede anlæg/løsninger bliver overleveret fra projekt til drift. Transitionen sker når ansvaret for en løsning går fra projekt til drift eller omvendt. Det er essentielt at driftsorganisationen er informeret, har dokumenterede arbejds- og forretningsgange samt er trænet til at modtage den nye eller ændrede løsning/anlæg. Banedanmark har hidtil overdraget sådanne anlæg efter FOD processen (forberedelse af overgang fra anlæg til drift), men denne proces har vist sig at være mangelfuld og derfor følges ITIL (Information Technology Infrastructure Library) principperne på dette område i stedet. Indenfor ITIL verdenen benyttes begreberne: Service Design, Service Transition, og Service Operation (se skitse nedenfor). Disse procedurer vil i langt højere grad sikre, at It løsninger m.m. indenfor de fem fagområder (It, transmission, telefoni, radio og trafikinformation) sættes i drift på en styret og kontrolleret måde. Det vil sige overføres fra kunden (forretningen) til It drift herunder driftsleverandør/vedligeholdelsesleverandør på en måde, der gør at fejl minimeres og bedst mulig dokumentation af løsninger sikres. Forventningsafstemning mellem de involverede interessenter er essentielt samt at der indgås aftaler om hvilke leverancer der er nødvendige for, at den pågældende service bliver overleveret fra projekt til It s drifts- og vedligeholdelsesorganisation. De fem fagområder, i It, er meget forskellige og der kan være visse afvigelser i forhold til de beskrevne procedurer. Transitionen indenfor de fem fagområder kommer operationelt til at følge de fem overordnede faser, som er fælles for de to forskellige projektmodeller i Banedanmark: It (og administrative projekter) følger It-projektmodellen Transmission, telefoni, radio og trafikinformation (anlægs- og fornyelsesprojekter) følger fornyelsesprojektmodellen Der er udarbejdet tjeklister med transitionsaktiviteter til hver fase i projektmodellerne, for at sikre forberedelsen og overdragelsen til drift sker simultant med gennemførelsen af projektfaserne. Afhængig af Side 5 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

6 kompleksitet og omfang af det anlæg/den løsning, der skal overdrages til drift, er det muligt at opstarte transitionen efter gennemførelsen af et projektet, men som udgangspunkt bør transitionen udføres løbende i projektforløbet. Transitioner kan inddeles i flere forskellige niveauer, lige fra store overdragelsesforretninger, til mindre nyanlæg eller ændrede anlæg, som skal idriftsættes. Uanset hvilket niveau der er taler om, vil det stort set være samme faser der skal gennemløbes, så der bliver taget højde for alle relevante aspekter. Følgende elementer i transitionen er nogle af de vigtigste at få styr på inden den pågældende løsning/anlæg frigives til drift: Fysisk gennemgang af udstyr samt geografisk placering Asset registrering SLA (Service level agreement) aftaler om levering af services med forretningen [Er obligatorisk for It området og skal indgås for de andre fagområder, hvor det er relevant] OLA (Operation level agreement) aftaler om vedligeholdelse internt i forretningen UC (Underpinning contract) aftaler om vedligeholdelse med eksterne leverandører Samlet sikrer ovenstående forankring af forvaltningsansvar, at der tages ansvar for den pågældende service, i projektregi, inden den overdrages til drift. Overordnet sikrer transitionen, at der er styr på følgende ITIL processer (se specifikation i bilag): Asset og Configuration Management (sikrer registrering i CMDB udstyrsdatabase, HP Servicedesk eller Asset Management) Change Management (vurderer forsvarlighed ved at frigive til drift) Release og Deployment Management (sikrer at det udelukkende er godkendt soft- og hardware, som sættes i drift). Når projekter udskifter til nyt udstyr, påhviler det projektet, at sikre nedtagning af det udstyr, som bliver udfaset eller overflødigt. De enkelte faser I det efterfølgende beskrives hvilke transitionselementer der ligger i hver af de tre ITIL faser; Service Design, Service Transition, og Service Operation. Som tidligere nævnt er transitionselementerne udarbejdet som tjeklister til It-projektmodellen og fornyelsesprojektmodellen, således at transitionen udføres som sekventielle aktiviteter i projektforløbet. Faserne (illustreret herunder) er beskrevet nedenfor og senere i konceptet beskrives økonomi ifm. transition (vedligehold og drift) særskilt. Side 6 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

7 Service designfasen I designfasen gøres det klart, i samråd med Banedanmarks driftsleverandør, hvad det helt eksakt er, der er behov for at overdrage til drift. Store og komplekse overdragelsesforretninger startes typisk op som en del af et udbud og forankres i en egentlig projektorganisation, mens mindre transitionsopgaver opstartes af en intern eller ekstern projektleder. Fælles for dem begge er, at transitionen er en del af det overordnede projekt, hvor projektmodellen følges og det er projektlederen der har ansvaret for gennemførslen. I sammen moment, som økonomi og Business Case kvantificeres og godkendes i det overordnede projekt, er det vigtigt, at medtage omkostninger til transition og afledte driftsomkostninger under udfyldelse af Business Casen. Det skal være på plads og godkendt af It-rådet/Styregruppen, inden et projekt igangsættes. For ikke It-projekter skal driftsomkostninger vurderes inden projektet igangsættes og/eller leverandør vælges dvs. at driftsomkostninger allerede indmeldes ved indgåelse af projektaftale. I denne fase etableres governance strukturen for projektforløbet. Det betyder fastlæggelse af mødestruktur, allokering af ressourcer, etablering af projekt- og styregruppe, statusrapportering, økonomiopfølgning etc. Det er Projektlederens ansvar at have overblik over projektets milepæle, succeskriterier, KPI er m.m. og om projektet er on target med hensyn til tid, økonomi og kvalitet (herunder opfølgning på estimater kontra faktisk forbrug dvs. om budgettet overholdes). Arbejdet med drifts-, anlægs- og systemdokumentation påbegyndes i denne fase og færdigbearbejdes i transitionsfasen. SLA er (Service Level Agreement) med forretningen etableres og serviceniveauet dvs. krav til oppetid, systemkategori, tilgængelighed mv. aftales. Herudover laves allonge med Banedanmarks driftsleverandør, hvor økonomisk impact aftales på eksisterende driftskontrakt. Samtidig udarbejdes vedligeholdelsesaftale med den valgte vedligeholdelsesleverandør, hvor også It drift inddrages. I dette arbejde tages stilling til, om der skal etableres en aftale med et eksternt firma eller om det er noget som Banedanmark selv skal vedligeholde. Side 7 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

8 De enkelte projekter bør i en meget tidlig fase gøre sig overvejelser omkring vedligeholdelse og indgående kendskab til selve løsningen/anlægget. Det skal vurderes om Banedanmark har ressourcer til at klare denne opgave internt eller om der skal indgås aftale med en ekstern part (sourcing strategi). Det er projektlederens opgave at indgå sådanne interne og eksterne vedligeholdelseskontrakter - helst i samråd med It drift og Banedanmarks jurister. Udarbejdede paradigmer omkring vedligeholdelseskontrakter findes i bilag. Informationer om indmeldelse af forventede driftsomkostninger til It drift, findes i tjeklisterne til projektmodellen Service transitionsfasen Transitionfasen benyttes til at køre forskellige tests af det pågældende løsning/anlæg og dens interfaces til øvrige services. Udførelse af de enkelte testformer afhænger af, hvilket løsning/anlæg der sættes i drift. Det aftales mellem projektlederen, It-drift og driftsleverandøren hvilke test der er behov for i forhold til en efterfølgende sikker og stabil drift. Det er projektets ansvar at udarbejde FAT og SAT protokoller, oftest med udgangspunkt i leverandørens oplæg. Når driftstests/accepttest er blevet foretaget og anlægget er godkendt til drift, vil der blive udarbejdet en afleveringsprotokol, med eventuelle korrigerende handlinger (mangelliste), der skal udbedres efterfølgende. It-drift afgør om anlægget kan overdrages inkl. Mangler eller om mangler kan udbedres inden overdragelse. Ved krav fra forretningen er det muligt i denne fase at opsætte overvågning på de enkelte systemkomponenter, eventuelt via diverse management systemer. Hvis ikke der opsættes automatiske alarmer vil proaktiv fejlretning ikke kunne forventes. I sådanne tilfælde vil fejlretning på de enkelte services først blive påbegyndt, når fejl meldes ind af brugerne. Såfremt der er behov for automatiserede alarmer på systemkomponenter, skal disse opsættes i denne fase. Det skal vurderes ud fra Banedanmarks forretningsmæssige behov, om det er nødvendigt med automatiske alarmer. Det er altså ikke driftsleverandøren, som sætter rammerne for dette. Eventuel uddannelse og træning af driftspersonale vil også blive foretaget i denne fase, herunder instruktion til HelpDesk. I transitionsfasen review er drifts- og vedligeholdelsesleverandøren det allerede udarbejdede drifts-, anlægsog systemdokumentation, herunder sikres interfaces til øvrige systemer er identificeret og dokumenteret. Dette bør ske efter aftale med Kontraktholder for det pågældende område. Eventuelt manglende dokumentation færdigbearbejdes senere i denne fase. Alle drifts- og vedligeholdelsesprocesser og procedurer gennemgås og det sikres, at disse er tilstrækkelige til at kunne drifte, supportere og vedligeholde den pågældende service. Herudover vil der blive etableret eventuel aftale om backup, antivirus, patchning mv. af løsning/anlæg og påvirkning af det øvrige driftsapparat vurderes. I stabiliseringen monitoreres det, hvorvidt den enkelte Service kører stabilt og der følges løbende op på, om der skal foretages korrigerende handlinger til forbedring af de enkelte driftsmæssige procedurer. Eventuelle findings nedskrives i en protokol inkl. mangelliste med angivelse af aktions, ansvarlig for udbedring og tidshorisont. Side 8 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

9 Omkostninger i forbindelse med stabiliseringen påhviler de enkelte projekter, som overleverer anlægget til drift. Ved en længerevarende stabiliseringsfase vil projektet ofte indgå aftale med systemleverandøren omkring drift og vedligeholdelse. HelpDesk vil blive notificeret omkring fejl og at disse skal eskaleres til projektets systemleverandør. Det er til sidst i transitionsfasen, at afleveringsprotokollen underskrives af begge parter både projektet og driftsorganisationen. Overdragelsen sker ofte i to steps; fra systemleverandør til projekt og herefter fra projekt til It-drift. Afleveringsprotokollen er det endelige bevis på, at ansvaret for det pågældende anlæg nu er kvalitetsmæssigt i orden og accepteret til at overgå til drift. Endelig sign-off sker på It-rådet/Styregruppen, på baggrund af den oprindelige indstilling til It-rådet/Styregruppen fra Service designfasen og gennemgås ifht. opnåelse af succeskriterierne. Service operationsfasen Operationsfasen er tiltænkt som opfølgning på realiserede gevinster, som beskrevet i Business Casen. Der foretages målinger, opfølgning på KPI er, realisering af gevinster mv. for det overordnede projekt inkl. transitionsprocessen. Det er It-råd/Styregruppens opgave at følge op på om de forventede gevinster i Business Casen realiseres. Ansvar og Roller Driftsansvar I de tilfælde hvor ibrugtagningstidspunktet og idriftsættelsestidspunkt ikke er det samme vil der være en periode, hvor ansvaret for driften af det pågældende anlæg overgår fra It-drift til projektet. Dette kaldes transitionsperioden. It Drift har ansvar for opbevaring og udlevering af al driftsdokumentation. Projektet skal her sørge for at udtage original driftsdokumentation og sørge for at dette bliver opdateret og leveret retur til It-drift i forbindelse med idriftsættelsen. Al fejlretning og vedligeholdelse af anlægget, der foretages i denne periode er projektet ansvarlig for. Endvidere er projektet ansvarlig for eventuelle hærværkssager i denne periode. Ofte udføres disse opgaver af den vedligeholdelsesansvarlige som led i implementering af aftalen - ofte med reduceret SLA. Hvis den kommende vedligeholdelsesansvarlige ikke har medvirket ved udviklingen vil denne fase indeholde et stort omfang af vidensoverdragelse (Knowledge Transfer). Nedenfor er skitseret hvorledes driftsansvaret fordeler sig. Side 9 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

10 Projektets løbetid Transitionsperioden It-drift ansvarlig for det fysiske driftsmiljø Projektet/anlægsorg. ansvarlig for det fysiske driftsmiljø It-drift ansvarlig for det fysiske driftsmiljø Idriftsættelsestidspunkt (anlæg til drift) Ibrugtagningstidspunkt (ud af drift) System/applikationsansvar Ansvaret for systemer og/eller applikationer skal være forankret hos Banedanmark via følgende roller: Systemejer For hvert system udpeges en systemejer, der har det overordnede ansvar, herunder det økonomiske ansvar for systemet på hele Banedanmarks vegne. Systemejeren er typisk den områdechef med ledelsesansvar for den proces et givent system understøtter. Der kan være flere områder og processer, der benytter det samme system. I så fald udpeger procesejerne den områdechef, der skal være systemejer Teknisk systemansvarlig Den tekniske systemansvarlige er typisk placeret i It afdelingen og er den der har størst teknisk indsigt i forhold til det pågældende system eller applikation. Den teknisk systemansvarlige forestår projektering, design, planlægning, anlæg og fornyelse af Banedanmarks jernbaneinfrastruktur inden for fagområdet. Systemadministrator Systemadministrator er typisk en bruger i forretningen som kender systemet eller applikationen bedst. Er en form for superbruger dvs. en der har større kompetencer inden for anvendelse af systemet end hovedparten af kollegerne og derfor er udpeget til at have et særligt ansvar. Kan endvidere være ansvarlig for at give adgang til det pågældende system samt deltager i test af nyudviklede systemer i forbindelse med større ændringer og tilpasninger. Det er meget vigtigt, at vedkommende som skal varetage en af ovenstående tre roller er bevidst om hvad der ligger i rollen samt hvad man kan forvente af den pågældende. Roller Side 10 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

11 Der findes forskellige roller i forbindelse med transitionsprojekter. Rollerne afhænger af hvor kompleks anlægget er, der skal overdrages til drift. Nedenfor er de enkelte roller listet. Yderligere beskrivelse af rollerne findes i It-begrebsrammen: Styregruppen varetager projektets overordnede beslutninger, de beslutninger som projektlederen ikke kan træffe såsom justering af de fastlagte mål og rammer for projektet (økonomi, personaleressourcer, kvalitet og tid). Denne rolle anvendes typisk i forbindelse med store overdragelsesprojekter Projektlederen er ansvarlig for at gennemføre projektet, herunder transitionen, og for milepælsopfyldelse, eller at eventuelle ændringer af disse konstateres og kommunikeres til styregruppen. Projektleder sikrer fremdrift og afholdelse af projektopfølgningsmøder samt deltager i styregruppemøder. Projektdeltageren udfører det egentlige arbejde i projektet, og det er essentielt, at vedkommende forstår opgaverne og har de rette forudsætninger for udførelsen. Service Delivery Manager (SDM) er driftsleverandørens kontraktholder og er ansvarlig for at levere den ydelse, der er aftalt i driftskontrakten. I forbindelse med transitioner er det vedkommendes ansvar, at der igennem projektforløbet er et godt og stabilt samarbejde og informationsflow mellem linjeorganisationen hos driftsleverandøren og projektet. Service Level Agreement (SLA) Manager er Banedanmarks kontaktperson i forhold til forretningen og skal sikre at It afdelingen leverer det som er aftalt med forretningen samt at eventuelle nye aftaler bliver indgået. Det skal altid undersøges om der er behov for at revidere eller udarbejde ny SLA i forbindelse med transitioner. Her er det SLA Manager, som er ansvarlig for at dette arbejde bliver udført. SLA Manager, bør inddrages meget tidligt i projektforløbet, og inddrages i forbindelse med projekter på It området og efter behov indenfor de øvrige områder. Kontraktsholder hos Banedanmark er en person dedikeret til det specifikke fagområde (It, telefoni, transmission, radio eller trafikinformation). Kontraktholder skal være underrettet om samtlige transitionsprojekter både af større eller mindre karakter derfor inddrages denne allerede i designfasen. Kontraktholder har det daglige ansvar for driften af eksisterende løsninger/anlæg. Kontraktholder er ansvarlig for at udarbejde allonge til eksisterende driftskontrakter, såfremt der er behov for dette i forbindelse med overgang fra anlæg til drift. En sådan allonge skal være på plads inden afleveringsprotokollen kan underskrives. Endvidere bistår kontraktsholderen med rådgivning ifm. indgåelse af vedligeholdelseskontrakter. Change Manager er placeret i Banedanmarks Change Management funktion, og er ansvarlig for koordinering af samtlige overdragelsesforretninger fra anlæg til drift. Sørger for information til forretningen og er bindeled mellem driftsleverandørens deltagere og de enkelte projekter. Side 11 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

12 Økonomi Omkostninger til transitioner Samtlige omkostninger til transitioner afholdes af det projekt, som ønsker idriftsættelse af en nyn eller ændret løsning/anlæg. I Business casen gives et overslag på såvel projekt- som afledte driftsomkostninger. Det er vigtigt at der i projekter budgetteres og afsættes midler til dette, og at man sikrer sig, at information om kommende projekter løbende gives til It-drift, således at eventuelle afledte omkostninger for driften bliver budgetteret. Opdatering af økonomiske data skal ske i et system (endnu ikke afklaret hvilket) og processen for information om afledte driftsomkostninger gør at både It-drift og Økonomi informeres via systemet. Projekter betaler altså for alle omkostninger i transitionsperioden herunder nedtagning af udfaset udstyr. Når afleveringsprotokollen er underskrevet overgår omkostningerne til It-drift. Herefter vil alle fremtidig driftsog vedligeholdelsesmæssige omkostninger på anlægget påhvile It-drift, med mindre andet er aftalt med projektet. Omkostninger til uddannelser af driftsleverandørens personale bør være aftalt i samråd mellem projektet, kontraktsholder og den pågældende driftsleverandør. Herunder er processen for indmeldelse af afledte driftsomkostninger skitseret: Overvejelser omkring vedligehold Side 12 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

13 Ved vedligeholdelse tænkes IKKE på driften af det pågældende anlæg eller løsning, for dette håndteres af Itdrift i samråd med driftsleverandøren, men derimod vedligehold og indgående kendskab til selve løsningen/anlægget - forvaltningsobjektet. De overordnede mål for vedligeholdelsen er, at: Løsningen/anlæggets niveau for stabilitet, kvalitet og performance bibeholdes på mindst det niveau, som aftales på tidspunktet for overdragelse af vedligeholdelsesansvaret Opfylde den indgåede SLA aftale Bidrage proaktivt til videreudvikling af forvaltningsobjekterne ud fra et stabilitets og performance perspektiv For hvert projekt skal det besluttes om Banedanmark It har ressourcer til at klare denne opgave internt eller om der skal indgås aftale med en ekstern part. Og selvom der indgås aftale med 3. part vil der være et behov for kendskab til systemet internt i Banedanmark og ansvaret for opgaven er stadig placeret hos It-afdelingen i Banedanmark. Forankring af det tekniske systemansvar skal ske hos en teknisk kyndig medarbejder. Det er projektlederens opgave at indgå sådanne vedligeholdelseskontrakter og helst i samråd med It-drift og Banedanmarks jurister. Der er udarbejdet visse paradigmer omkring vedligeholdelseskontrakter, som kan udleveres ved henvendelse til kontraktholder for det pågældende område. Såfremt vedligeholdelsesopgaven skal løftes internt i Banedanmark It skal det sikres at der bliver allokeret nødvendige ressourcer til dette. Her er det vigtigt, at beslutning tages i en meget tidlig fase, da der kan bliver behov for uddannelse eller ansættelse af medarbejdere. Beslutningen træffes med udgangspunkt i sourcingstrategien og indtil den udarbejdes konfereres med It-ledelsen. Vedligeholdelsesopgaven omfatter følgende serviceydelser i forhold til løsningen/anlægget: Basis vedligeholdelses services med fokus på sikring af funktionalitet og tilgængelighed i et samarbejde med it-drift. Ydelserne kan omfatte: Service Delivery Management Rapportering Applikationssupport Systemadministration Funktionelt vedligehold og support Teknisk opdatering på applikationsniveau, fx sikkerhedsopdatering og patch management Teknisk support på applikationsniveau, fx incident og problem management Udvidet vedligeholdelses services med fokus på koordinering samt implementering af ændringer til forretningsfunktionalitet i de objekter, der er omfattet af vedligeholdelsesaftalen. Ydelserne kan omfatte: Løsning/anlæg Change Requests Udvidelser Udviklingsopgaver/projekter Varighed Transitionsperioder kan have meget forskellige varighed. Når man taler rene It projekter vil det variere fra én-fire måneder. Mens anlægsprojekter enten er under udførsel eller i drift og dermed har transitionen ingen nedre tidsgrænse. Side 13 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

14 Det tager tid at udarbejde dokumentation med mindre denne er udarbejdet i forvejen og der skal også være tid til at driftsleverandøren kan foretage review på dokumentation, hvilket typisk tager 10 arbejdsdage (dog ikke i ferieperioder). Dette er under forudsætning af, at driftsdokumentationen er tilstrækkelig og der er løbende kontakt undervejs i review forløbet. Store overdragelsesprojekter varer for det meste tre-fire måneder og kræver en projektorganisation inklusiv diverse arbejdsgrupper. Succeskriterier Samarbejde og kommunikation Ud over driftsleverandører og grænsefladerne til disse er der internt i Banedanmarks egen organisation en række funktioner som ligeledes skal arbejde optimalt sammen for at sikre et bedst muligt resultat. At transitioner bliver en succes afhænger af i hvilket omfang der samarbejdes og kommunikeres i mellem Itudvikling, It-drift og It-projekter (projekterne er ikke altid It projekter). Kommunikationen mellem de forskellige sektioner er ekstremt vigtigt, da information om kommende projekter (nye eller ændrede It løsninger) vil sætte It-drift og de enkelte driftsleverandører i stand til at forberede fremtidige transitioner langt bedre. Derfor er alle transitionstiltagene indarbejdet i projektmodellerne, for at sikre at alle leverancer i transitionen udarbejdes, indenfor tilfredsstillende tid og kvalitet. Der er følgende succeskriterier i forbindelse med en transition: At der er en risikovurdering på de enkelte risici, således at driftsforstyrrelser og fejl minimeres i overgangen fra anlæg til drift. At transitionsprojektet gennemføres inden for rammerne af tid, økonomi og kvalitet. Side 14 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

15 At forventningerne fra forretningen til den pågældende service er afstemt med hvad It afdelingen rent faktisk kan levere. Bilag til transitionsprojekter NB: Links til samtlige bilag findes i Tracé, Transition under Beskrivelse. SLA - skabelon Allonge - skabelon Timepriser til driftskontrakten Krav til driftsdokumentation Overdragelsesprotokol - skabelon Driftsomkostninger for servere Change Management proces Release og Deployment proces Configuration Management proces Transitionsproces Brugeroprettelsesblanket - skabelon Dataaftale - skabelon Oversigt over relevante medarbejdere i It drift RFC idriftsættelsesblanket og krav til idriftsættelse Kontrakt til vedligeholdelse (paradigme) skabelon Supportflow i Banedanmark Side 15 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Banedanmark Morten Simonsen Eltel Networks A/S Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Sektionschef,

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi.

Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. Sonlinc er den forretningsudviklende partner, der solidt forankret i forsyningssektoren leverer den højeste kundeværdi. 1. Styrkelse af strategisk position 2. Forbedret SonWin-brugeroplevelse 3. Business

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 7 - Samarbejdsorganisation INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KRAV TIL SAMARBEJDSORGANISATION... 3 2.1 Projektgruppe... 3 2.1.1 Leverandørens deltagelse

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Driftsaftale for Den fælles sårjournal Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Gældende fra: Gældende til: xx.xx.2015 xx.xx.2016 Seneste revisions

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

MODTAGELSESERKLÆRING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø

MODTAGELSESERKLÆRING [SKRIV PROJEKTETS NAVN HER] Revisionshistorik. AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Anvendelse... 3 3 Praktisk vejledning... 3 4 Generel information...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Kontraktbilag 11 Kundens deltagelse Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KUNDENS DELTAGELSE...3

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter

Drejebog 1: Organisation og Kontrakter FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 1: Organisation og Kontrakter Version af 19.05.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Organisering af projektet lokalt generelle anbefalinger 4. Bemanding af projektet

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Proces for Serviceintroduktion. DokumentID / Dokumentnr / p

Proces for Serviceintroduktion. DokumentID / Dokumentnr / p Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.04 Serviceintroduktion It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Serviceintroduktion Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 05-05-204 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5. BEREGNINGSMODEL... 7 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse

Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 11 - Kundens deltagelse Kontraktbilag 11 Kundens deltagelse Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM KUNDENS DELTAGELSE...3

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 4 - Kontraktens faser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KONTRAKTENS FASER... 3 3. LEVERANDØRENS YDELSER I TRANSITIONSPROJEKTET... 3 4. AFKLARINGSFASEN...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider.

Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider. Virksomheden Munkhof er en enkeltmandsejet konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med implementering og optimering af eksisterende IT-løsninger samt projektering af fremtidige løsninger. Fokusområderne

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Business case skabelon

Business case skabelon Business case skabelon 27. februar 2016 Den gode business case - fra beslutningsdokument til styringsdokument Forfatter: Martin J. Ernst, Jimmy Kevin Pedersen og Peter Hellmann Index Forord... 3 Ledelsesresumé...

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

It-direktør Nils Lau Frederiksen

It-direktør Nils Lau Frederiksen It-direktør Nils Lau Frederiksen Hvordan skaber vi en god kvalitetskultur i en hverdag i forandring? Hvordan professionaliserer man offentlig IT? Nils Lau Frederiksen Dagsorden Region Syddanmark It-staben.

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere