Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift"

Transkript

1 Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift

2 Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads København Ø k Forfatter: It-drift Telefon:

3

4 Transitionskoncept Indhold Side 1 Formål med transition 5 2 De enkelte faser Service designfasen Service transitionsfasen Service operationsfasen 9 3 Ansvar og Roller Driftsansvar System/applikationsansvar Roller 10 4 Økonomi Omkostninger til transitioner Overvejelser omkring vedligehold Varighed 13 5 Succeskriterier Samarbejde og kommunikation 14 6 Bilag til transitionsprojekter SLA - skabelon Allonge - skabelon Timepriser til driftskontrakten Krav til driftsdokumentation Overdragelsesprotokol - skabelon Driftsomkostninger for servere Change Management proces Release og Deployment proces Configuration Management proces Transitionsproces Brugeroprettelsesblanket - skabelon Dataaftale - skabelon Oversigt over relevante medarbejdere i It drift RFC idriftsættelsesblanket og krav til idriftsættelse Kontrakt til vedligeholdelse (paradigme) skabelon Supportflow i Banedanmark 15

5 Transitionskoncept Instruktion Formål med transition Formålet med at udarbejde et koncept for transitionsprojekter er at sikre, at samtlige nye eller ændrede anlæg/løsninger bliver overleveret fra projekt til drift. Transitionen sker når ansvaret for en løsning går fra projekt til drift eller omvendt. Det er essentielt at driftsorganisationen er informeret, har dokumenterede arbejds- og forretningsgange samt er trænet til at modtage den nye eller ændrede løsning/anlæg. Banedanmark har hidtil overdraget sådanne anlæg efter FOD processen (forberedelse af overgang fra anlæg til drift), men denne proces har vist sig at være mangelfuld og derfor følges ITIL (Information Technology Infrastructure Library) principperne på dette område i stedet. Indenfor ITIL verdenen benyttes begreberne: Service Design, Service Transition, og Service Operation (se skitse nedenfor). Disse procedurer vil i langt højere grad sikre, at It løsninger m.m. indenfor de fem fagområder (It, transmission, telefoni, radio og trafikinformation) sættes i drift på en styret og kontrolleret måde. Det vil sige overføres fra kunden (forretningen) til It drift herunder driftsleverandør/vedligeholdelsesleverandør på en måde, der gør at fejl minimeres og bedst mulig dokumentation af løsninger sikres. Forventningsafstemning mellem de involverede interessenter er essentielt samt at der indgås aftaler om hvilke leverancer der er nødvendige for, at den pågældende service bliver overleveret fra projekt til It s drifts- og vedligeholdelsesorganisation. De fem fagområder, i It, er meget forskellige og der kan være visse afvigelser i forhold til de beskrevne procedurer. Transitionen indenfor de fem fagområder kommer operationelt til at følge de fem overordnede faser, som er fælles for de to forskellige projektmodeller i Banedanmark: It (og administrative projekter) følger It-projektmodellen Transmission, telefoni, radio og trafikinformation (anlægs- og fornyelsesprojekter) følger fornyelsesprojektmodellen Der er udarbejdet tjeklister med transitionsaktiviteter til hver fase i projektmodellerne, for at sikre forberedelsen og overdragelsen til drift sker simultant med gennemførelsen af projektfaserne. Afhængig af Side 5 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

6 kompleksitet og omfang af det anlæg/den løsning, der skal overdrages til drift, er det muligt at opstarte transitionen efter gennemførelsen af et projektet, men som udgangspunkt bør transitionen udføres løbende i projektforløbet. Transitioner kan inddeles i flere forskellige niveauer, lige fra store overdragelsesforretninger, til mindre nyanlæg eller ændrede anlæg, som skal idriftsættes. Uanset hvilket niveau der er taler om, vil det stort set være samme faser der skal gennemløbes, så der bliver taget højde for alle relevante aspekter. Følgende elementer i transitionen er nogle af de vigtigste at få styr på inden den pågældende løsning/anlæg frigives til drift: Fysisk gennemgang af udstyr samt geografisk placering Asset registrering SLA (Service level agreement) aftaler om levering af services med forretningen [Er obligatorisk for It området og skal indgås for de andre fagområder, hvor det er relevant] OLA (Operation level agreement) aftaler om vedligeholdelse internt i forretningen UC (Underpinning contract) aftaler om vedligeholdelse med eksterne leverandører Samlet sikrer ovenstående forankring af forvaltningsansvar, at der tages ansvar for den pågældende service, i projektregi, inden den overdrages til drift. Overordnet sikrer transitionen, at der er styr på følgende ITIL processer (se specifikation i bilag): Asset og Configuration Management (sikrer registrering i CMDB udstyrsdatabase, HP Servicedesk eller Asset Management) Change Management (vurderer forsvarlighed ved at frigive til drift) Release og Deployment Management (sikrer at det udelukkende er godkendt soft- og hardware, som sættes i drift). Når projekter udskifter til nyt udstyr, påhviler det projektet, at sikre nedtagning af det udstyr, som bliver udfaset eller overflødigt. De enkelte faser I det efterfølgende beskrives hvilke transitionselementer der ligger i hver af de tre ITIL faser; Service Design, Service Transition, og Service Operation. Som tidligere nævnt er transitionselementerne udarbejdet som tjeklister til It-projektmodellen og fornyelsesprojektmodellen, således at transitionen udføres som sekventielle aktiviteter i projektforløbet. Faserne (illustreret herunder) er beskrevet nedenfor og senere i konceptet beskrives økonomi ifm. transition (vedligehold og drift) særskilt. Side 6 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

7 Service designfasen I designfasen gøres det klart, i samråd med Banedanmarks driftsleverandør, hvad det helt eksakt er, der er behov for at overdrage til drift. Store og komplekse overdragelsesforretninger startes typisk op som en del af et udbud og forankres i en egentlig projektorganisation, mens mindre transitionsopgaver opstartes af en intern eller ekstern projektleder. Fælles for dem begge er, at transitionen er en del af det overordnede projekt, hvor projektmodellen følges og det er projektlederen der har ansvaret for gennemførslen. I sammen moment, som økonomi og Business Case kvantificeres og godkendes i det overordnede projekt, er det vigtigt, at medtage omkostninger til transition og afledte driftsomkostninger under udfyldelse af Business Casen. Det skal være på plads og godkendt af It-rådet/Styregruppen, inden et projekt igangsættes. For ikke It-projekter skal driftsomkostninger vurderes inden projektet igangsættes og/eller leverandør vælges dvs. at driftsomkostninger allerede indmeldes ved indgåelse af projektaftale. I denne fase etableres governance strukturen for projektforløbet. Det betyder fastlæggelse af mødestruktur, allokering af ressourcer, etablering af projekt- og styregruppe, statusrapportering, økonomiopfølgning etc. Det er Projektlederens ansvar at have overblik over projektets milepæle, succeskriterier, KPI er m.m. og om projektet er on target med hensyn til tid, økonomi og kvalitet (herunder opfølgning på estimater kontra faktisk forbrug dvs. om budgettet overholdes). Arbejdet med drifts-, anlægs- og systemdokumentation påbegyndes i denne fase og færdigbearbejdes i transitionsfasen. SLA er (Service Level Agreement) med forretningen etableres og serviceniveauet dvs. krav til oppetid, systemkategori, tilgængelighed mv. aftales. Herudover laves allonge med Banedanmarks driftsleverandør, hvor økonomisk impact aftales på eksisterende driftskontrakt. Samtidig udarbejdes vedligeholdelsesaftale med den valgte vedligeholdelsesleverandør, hvor også It drift inddrages. I dette arbejde tages stilling til, om der skal etableres en aftale med et eksternt firma eller om det er noget som Banedanmark selv skal vedligeholde. Side 7 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

8 De enkelte projekter bør i en meget tidlig fase gøre sig overvejelser omkring vedligeholdelse og indgående kendskab til selve løsningen/anlægget. Det skal vurderes om Banedanmark har ressourcer til at klare denne opgave internt eller om der skal indgås aftale med en ekstern part (sourcing strategi). Det er projektlederens opgave at indgå sådanne interne og eksterne vedligeholdelseskontrakter - helst i samråd med It drift og Banedanmarks jurister. Udarbejdede paradigmer omkring vedligeholdelseskontrakter findes i bilag. Informationer om indmeldelse af forventede driftsomkostninger til It drift, findes i tjeklisterne til projektmodellen Service transitionsfasen Transitionfasen benyttes til at køre forskellige tests af det pågældende løsning/anlæg og dens interfaces til øvrige services. Udførelse af de enkelte testformer afhænger af, hvilket løsning/anlæg der sættes i drift. Det aftales mellem projektlederen, It-drift og driftsleverandøren hvilke test der er behov for i forhold til en efterfølgende sikker og stabil drift. Det er projektets ansvar at udarbejde FAT og SAT protokoller, oftest med udgangspunkt i leverandørens oplæg. Når driftstests/accepttest er blevet foretaget og anlægget er godkendt til drift, vil der blive udarbejdet en afleveringsprotokol, med eventuelle korrigerende handlinger (mangelliste), der skal udbedres efterfølgende. It-drift afgør om anlægget kan overdrages inkl. Mangler eller om mangler kan udbedres inden overdragelse. Ved krav fra forretningen er det muligt i denne fase at opsætte overvågning på de enkelte systemkomponenter, eventuelt via diverse management systemer. Hvis ikke der opsættes automatiske alarmer vil proaktiv fejlretning ikke kunne forventes. I sådanne tilfælde vil fejlretning på de enkelte services først blive påbegyndt, når fejl meldes ind af brugerne. Såfremt der er behov for automatiserede alarmer på systemkomponenter, skal disse opsættes i denne fase. Det skal vurderes ud fra Banedanmarks forretningsmæssige behov, om det er nødvendigt med automatiske alarmer. Det er altså ikke driftsleverandøren, som sætter rammerne for dette. Eventuel uddannelse og træning af driftspersonale vil også blive foretaget i denne fase, herunder instruktion til HelpDesk. I transitionsfasen review er drifts- og vedligeholdelsesleverandøren det allerede udarbejdede drifts-, anlægsog systemdokumentation, herunder sikres interfaces til øvrige systemer er identificeret og dokumenteret. Dette bør ske efter aftale med Kontraktholder for det pågældende område. Eventuelt manglende dokumentation færdigbearbejdes senere i denne fase. Alle drifts- og vedligeholdelsesprocesser og procedurer gennemgås og det sikres, at disse er tilstrækkelige til at kunne drifte, supportere og vedligeholde den pågældende service. Herudover vil der blive etableret eventuel aftale om backup, antivirus, patchning mv. af løsning/anlæg og påvirkning af det øvrige driftsapparat vurderes. I stabiliseringen monitoreres det, hvorvidt den enkelte Service kører stabilt og der følges løbende op på, om der skal foretages korrigerende handlinger til forbedring af de enkelte driftsmæssige procedurer. Eventuelle findings nedskrives i en protokol inkl. mangelliste med angivelse af aktions, ansvarlig for udbedring og tidshorisont. Side 8 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

9 Omkostninger i forbindelse med stabiliseringen påhviler de enkelte projekter, som overleverer anlægget til drift. Ved en længerevarende stabiliseringsfase vil projektet ofte indgå aftale med systemleverandøren omkring drift og vedligeholdelse. HelpDesk vil blive notificeret omkring fejl og at disse skal eskaleres til projektets systemleverandør. Det er til sidst i transitionsfasen, at afleveringsprotokollen underskrives af begge parter både projektet og driftsorganisationen. Overdragelsen sker ofte i to steps; fra systemleverandør til projekt og herefter fra projekt til It-drift. Afleveringsprotokollen er det endelige bevis på, at ansvaret for det pågældende anlæg nu er kvalitetsmæssigt i orden og accepteret til at overgå til drift. Endelig sign-off sker på It-rådet/Styregruppen, på baggrund af den oprindelige indstilling til It-rådet/Styregruppen fra Service designfasen og gennemgås ifht. opnåelse af succeskriterierne. Service operationsfasen Operationsfasen er tiltænkt som opfølgning på realiserede gevinster, som beskrevet i Business Casen. Der foretages målinger, opfølgning på KPI er, realisering af gevinster mv. for det overordnede projekt inkl. transitionsprocessen. Det er It-råd/Styregruppens opgave at følge op på om de forventede gevinster i Business Casen realiseres. Ansvar og Roller Driftsansvar I de tilfælde hvor ibrugtagningstidspunktet og idriftsættelsestidspunkt ikke er det samme vil der være en periode, hvor ansvaret for driften af det pågældende anlæg overgår fra It-drift til projektet. Dette kaldes transitionsperioden. It Drift har ansvar for opbevaring og udlevering af al driftsdokumentation. Projektet skal her sørge for at udtage original driftsdokumentation og sørge for at dette bliver opdateret og leveret retur til It-drift i forbindelse med idriftsættelsen. Al fejlretning og vedligeholdelse af anlægget, der foretages i denne periode er projektet ansvarlig for. Endvidere er projektet ansvarlig for eventuelle hærværkssager i denne periode. Ofte udføres disse opgaver af den vedligeholdelsesansvarlige som led i implementering af aftalen - ofte med reduceret SLA. Hvis den kommende vedligeholdelsesansvarlige ikke har medvirket ved udviklingen vil denne fase indeholde et stort omfang af vidensoverdragelse (Knowledge Transfer). Nedenfor er skitseret hvorledes driftsansvaret fordeler sig. Side 9 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

10 Projektets løbetid Transitionsperioden It-drift ansvarlig for det fysiske driftsmiljø Projektet/anlægsorg. ansvarlig for det fysiske driftsmiljø It-drift ansvarlig for det fysiske driftsmiljø Idriftsættelsestidspunkt (anlæg til drift) Ibrugtagningstidspunkt (ud af drift) System/applikationsansvar Ansvaret for systemer og/eller applikationer skal være forankret hos Banedanmark via følgende roller: Systemejer For hvert system udpeges en systemejer, der har det overordnede ansvar, herunder det økonomiske ansvar for systemet på hele Banedanmarks vegne. Systemejeren er typisk den områdechef med ledelsesansvar for den proces et givent system understøtter. Der kan være flere områder og processer, der benytter det samme system. I så fald udpeger procesejerne den områdechef, der skal være systemejer Teknisk systemansvarlig Den tekniske systemansvarlige er typisk placeret i It afdelingen og er den der har størst teknisk indsigt i forhold til det pågældende system eller applikation. Den teknisk systemansvarlige forestår projektering, design, planlægning, anlæg og fornyelse af Banedanmarks jernbaneinfrastruktur inden for fagområdet. Systemadministrator Systemadministrator er typisk en bruger i forretningen som kender systemet eller applikationen bedst. Er en form for superbruger dvs. en der har større kompetencer inden for anvendelse af systemet end hovedparten af kollegerne og derfor er udpeget til at have et særligt ansvar. Kan endvidere være ansvarlig for at give adgang til det pågældende system samt deltager i test af nyudviklede systemer i forbindelse med større ændringer og tilpasninger. Det er meget vigtigt, at vedkommende som skal varetage en af ovenstående tre roller er bevidst om hvad der ligger i rollen samt hvad man kan forvente af den pågældende. Roller Side 10 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

11 Der findes forskellige roller i forbindelse med transitionsprojekter. Rollerne afhænger af hvor kompleks anlægget er, der skal overdrages til drift. Nedenfor er de enkelte roller listet. Yderligere beskrivelse af rollerne findes i It-begrebsrammen: Styregruppen varetager projektets overordnede beslutninger, de beslutninger som projektlederen ikke kan træffe såsom justering af de fastlagte mål og rammer for projektet (økonomi, personaleressourcer, kvalitet og tid). Denne rolle anvendes typisk i forbindelse med store overdragelsesprojekter Projektlederen er ansvarlig for at gennemføre projektet, herunder transitionen, og for milepælsopfyldelse, eller at eventuelle ændringer af disse konstateres og kommunikeres til styregruppen. Projektleder sikrer fremdrift og afholdelse af projektopfølgningsmøder samt deltager i styregruppemøder. Projektdeltageren udfører det egentlige arbejde i projektet, og det er essentielt, at vedkommende forstår opgaverne og har de rette forudsætninger for udførelsen. Service Delivery Manager (SDM) er driftsleverandørens kontraktholder og er ansvarlig for at levere den ydelse, der er aftalt i driftskontrakten. I forbindelse med transitioner er det vedkommendes ansvar, at der igennem projektforløbet er et godt og stabilt samarbejde og informationsflow mellem linjeorganisationen hos driftsleverandøren og projektet. Service Level Agreement (SLA) Manager er Banedanmarks kontaktperson i forhold til forretningen og skal sikre at It afdelingen leverer det som er aftalt med forretningen samt at eventuelle nye aftaler bliver indgået. Det skal altid undersøges om der er behov for at revidere eller udarbejde ny SLA i forbindelse med transitioner. Her er det SLA Manager, som er ansvarlig for at dette arbejde bliver udført. SLA Manager, bør inddrages meget tidligt i projektforløbet, og inddrages i forbindelse med projekter på It området og efter behov indenfor de øvrige områder. Kontraktsholder hos Banedanmark er en person dedikeret til det specifikke fagområde (It, telefoni, transmission, radio eller trafikinformation). Kontraktholder skal være underrettet om samtlige transitionsprojekter både af større eller mindre karakter derfor inddrages denne allerede i designfasen. Kontraktholder har det daglige ansvar for driften af eksisterende løsninger/anlæg. Kontraktholder er ansvarlig for at udarbejde allonge til eksisterende driftskontrakter, såfremt der er behov for dette i forbindelse med overgang fra anlæg til drift. En sådan allonge skal være på plads inden afleveringsprotokollen kan underskrives. Endvidere bistår kontraktsholderen med rådgivning ifm. indgåelse af vedligeholdelseskontrakter. Change Manager er placeret i Banedanmarks Change Management funktion, og er ansvarlig for koordinering af samtlige overdragelsesforretninger fra anlæg til drift. Sørger for information til forretningen og er bindeled mellem driftsleverandørens deltagere og de enkelte projekter. Side 11 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

12 Økonomi Omkostninger til transitioner Samtlige omkostninger til transitioner afholdes af det projekt, som ønsker idriftsættelse af en nyn eller ændret løsning/anlæg. I Business casen gives et overslag på såvel projekt- som afledte driftsomkostninger. Det er vigtigt at der i projekter budgetteres og afsættes midler til dette, og at man sikrer sig, at information om kommende projekter løbende gives til It-drift, således at eventuelle afledte omkostninger for driften bliver budgetteret. Opdatering af økonomiske data skal ske i et system (endnu ikke afklaret hvilket) og processen for information om afledte driftsomkostninger gør at både It-drift og Økonomi informeres via systemet. Projekter betaler altså for alle omkostninger i transitionsperioden herunder nedtagning af udfaset udstyr. Når afleveringsprotokollen er underskrevet overgår omkostningerne til It-drift. Herefter vil alle fremtidig driftsog vedligeholdelsesmæssige omkostninger på anlægget påhvile It-drift, med mindre andet er aftalt med projektet. Omkostninger til uddannelser af driftsleverandørens personale bør være aftalt i samråd mellem projektet, kontraktsholder og den pågældende driftsleverandør. Herunder er processen for indmeldelse af afledte driftsomkostninger skitseret: Overvejelser omkring vedligehold Side 12 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

13 Ved vedligeholdelse tænkes IKKE på driften af det pågældende anlæg eller løsning, for dette håndteres af Itdrift i samråd med driftsleverandøren, men derimod vedligehold og indgående kendskab til selve løsningen/anlægget - forvaltningsobjektet. De overordnede mål for vedligeholdelsen er, at: Løsningen/anlæggets niveau for stabilitet, kvalitet og performance bibeholdes på mindst det niveau, som aftales på tidspunktet for overdragelse af vedligeholdelsesansvaret Opfylde den indgåede SLA aftale Bidrage proaktivt til videreudvikling af forvaltningsobjekterne ud fra et stabilitets og performance perspektiv For hvert projekt skal det besluttes om Banedanmark It har ressourcer til at klare denne opgave internt eller om der skal indgås aftale med en ekstern part. Og selvom der indgås aftale med 3. part vil der være et behov for kendskab til systemet internt i Banedanmark og ansvaret for opgaven er stadig placeret hos It-afdelingen i Banedanmark. Forankring af det tekniske systemansvar skal ske hos en teknisk kyndig medarbejder. Det er projektlederens opgave at indgå sådanne vedligeholdelseskontrakter og helst i samråd med It-drift og Banedanmarks jurister. Der er udarbejdet visse paradigmer omkring vedligeholdelseskontrakter, som kan udleveres ved henvendelse til kontraktholder for det pågældende område. Såfremt vedligeholdelsesopgaven skal løftes internt i Banedanmark It skal det sikres at der bliver allokeret nødvendige ressourcer til dette. Her er det vigtigt, at beslutning tages i en meget tidlig fase, da der kan bliver behov for uddannelse eller ansættelse af medarbejdere. Beslutningen træffes med udgangspunkt i sourcingstrategien og indtil den udarbejdes konfereres med It-ledelsen. Vedligeholdelsesopgaven omfatter følgende serviceydelser i forhold til løsningen/anlægget: Basis vedligeholdelses services med fokus på sikring af funktionalitet og tilgængelighed i et samarbejde med it-drift. Ydelserne kan omfatte: Service Delivery Management Rapportering Applikationssupport Systemadministration Funktionelt vedligehold og support Teknisk opdatering på applikationsniveau, fx sikkerhedsopdatering og patch management Teknisk support på applikationsniveau, fx incident og problem management Udvidet vedligeholdelses services med fokus på koordinering samt implementering af ændringer til forretningsfunktionalitet i de objekter, der er omfattet af vedligeholdelsesaftalen. Ydelserne kan omfatte: Løsning/anlæg Change Requests Udvidelser Udviklingsopgaver/projekter Varighed Transitionsperioder kan have meget forskellige varighed. Når man taler rene It projekter vil det variere fra én-fire måneder. Mens anlægsprojekter enten er under udførsel eller i drift og dermed har transitionen ingen nedre tidsgrænse. Side 13 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

14 Det tager tid at udarbejde dokumentation med mindre denne er udarbejdet i forvejen og der skal også være tid til at driftsleverandøren kan foretage review på dokumentation, hvilket typisk tager 10 arbejdsdage (dog ikke i ferieperioder). Dette er under forudsætning af, at driftsdokumentationen er tilstrækkelig og der er løbende kontakt undervejs i review forløbet. Store overdragelsesprojekter varer for det meste tre-fire måneder og kræver en projektorganisation inklusiv diverse arbejdsgrupper. Succeskriterier Samarbejde og kommunikation Ud over driftsleverandører og grænsefladerne til disse er der internt i Banedanmarks egen organisation en række funktioner som ligeledes skal arbejde optimalt sammen for at sikre et bedst muligt resultat. At transitioner bliver en succes afhænger af i hvilket omfang der samarbejdes og kommunikeres i mellem Itudvikling, It-drift og It-projekter (projekterne er ikke altid It projekter). Kommunikationen mellem de forskellige sektioner er ekstremt vigtigt, da information om kommende projekter (nye eller ændrede It løsninger) vil sætte It-drift og de enkelte driftsleverandører i stand til at forberede fremtidige transitioner langt bedre. Derfor er alle transitionstiltagene indarbejdet i projektmodellerne, for at sikre at alle leverancer i transitionen udarbejdes, indenfor tilfredsstillende tid og kvalitet. Der er følgende succeskriterier i forbindelse med en transition: At der er en risikovurdering på de enkelte risici, således at driftsforstyrrelser og fejl minimeres i overgangen fra anlæg til drift. At transitionsprojektet gennemføres inden for rammerne af tid, økonomi og kvalitet. Side 14 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

15 At forventningerne fra forretningen til den pågældende service er afstemt med hvad It afdelingen rent faktisk kan levere. Bilag til transitionsprojekter NB: Links til samtlige bilag findes i Tracé, Transition under Beskrivelse. SLA - skabelon Allonge - skabelon Timepriser til driftskontrakten Krav til driftsdokumentation Overdragelsesprotokol - skabelon Driftsomkostninger for servere Change Management proces Release og Deployment proces Configuration Management proces Transitionsproces Brugeroprettelsesblanket - skabelon Dataaftale - skabelon Oversigt over relevante medarbejdere i It drift RFC idriftsættelsesblanket og krav til idriftsættelse Kontrakt til vedligeholdelse (paradigme) skabelon Supportflow i Banedanmark Side 15 af 15 Word dokumenter i ledelsessystemet version 3.0

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter

Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Den danske banekonference 2012 Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Banedanmark Morten Simonsen Eltel Networks A/S Innovation gennem udbud af driftskontrakter Kim Remmer Sektionschef,

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider.

Disse områder er udmyntet i produkter, projektløsninger og konsulentydelser, som er beskrevet på de følgende sider. Virksomheden Munkhof er en enkeltmandsejet konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med implementering og optimering af eksisterende IT-løsninger samt projektering af fremtidige løsninger. Fokusområderne

Læs mere

SOS Forums. Projektkonference

SOS Forums. Projektkonference SOS Forums Projektkonference Den gode projektoverdragelse Hvordan sikrer man en god overdragelse fra projekt til drift, set fra en modtagers perspektiv..? Med fokus på den projekt-tekniske forankring og

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Køge Kommune. Indbyggere: Areal: Administrative IT-brugere: Skoler: Antal enheder på skolerne:

Køge Kommune. Indbyggere: Areal: Administrative IT-brugere: Skoler: Antal enheder på skolerne: Køge Kommune Indbyggere: ca. 60.000 Areal: ca. 25.600 ha Administrative IT-brugere: ca. 3.500 Skoler: 16 Antal enheder på skolerne: ca. 4.000 IT-afdelingen Projekt og Strategi 1 leder 7 fastansatte Driftafdelingen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere