Skatteministeriets sektoranalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriets sektoranalyse"

Transkript

1 STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Skatteministeriets sektoranalyse Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål Synopsis for sektoranalysen på skatteområdet Anvendte metoder og arbejdsprocessen Sektoranalysens opbygning Høringsproceduren Hovedtrækkene i udviklingen fra 1970 til i dag Udvikling i struktur og opgaver Kort om baggrunden for opdelingen mellem stat og kommuner Udviklingen til Skattestyrelsesloven Afbureaukratiseringsplanen Fælleskommunale skatteankenævn Statens overtagelse af selskabsligningen Harmonisering af klagestrukturen på told- og skatteområdet Toldopgaven Fælleskommunal skatteadministration Kommunalt samarbejde om inddrivelse af skatter Ny vurderingsorganisation Etablering af otte regionale told- og skattemyndigheder Oversigt Teknologisk udvikling Lønmodtagere Virksomheder Udviklingen på toldområdet Sammenfatning - Vigtigste træk ved perioden Udviklingstendenser og fremtiden Indledning Den teknologiske udvikling og digital forvaltning Forventet udviklingsretning Krav til fremtidig opgaveløsning på skatteområdet Krav til fremtidig struktur på skatteområdet Den demografiske udvikling Forventet udviklingsretning Krav til fremtidig opgaveløsning på skatteområdet Krav til fremtidig struktur på skatteområdet Udviklingen i den offentlige sektor Forventet udviklingsretning Krav til fremtidig opgaveløsning på skatteområdet Krav til fremtidig struktur på skatteområdet Udviklingen i internationaliseringen Forventet udviklingsretning

2 Krav til fremtidig opgaveløsning på skatteområdet Krav til fremtidig struktur på skatteområdet Udviklingen i EU Forventet udviklingsretning Krav til fremtidig opgaveløsning på skatteområdet Krav til fremtidig struktur på skatteområdet Udviklingen i skatte- og afgiftssystemet Forventet udviklingsretning Sammenfattende betragtninger Myndigheds- og driftsopgaver Personbeskatning Information og vejledning Forskudsregistrering Selvangivelse og årsopgørelse Ligning og kontrol Opkrævning Inddrivelse Tilsyn Klage Myndighedsopgaver versus driftsopgaver Selskabsbeskatning Information og vejledning Forskudsregistrering Ligning og kontrol Opkrævning og inddrivelse Tilsyn Klage Myndighedsopgaver og driftsopgaver Ejendomsvurdering Registrering af ejendomme Vurdering Information og vejledning Tilsyn Klage Sammenfatning Moms og afgifter Information og vejledning Registrering, ændring og afmeldelse Opkrævning Kontrol Inddrivelse Tilsyn Klage Sammenfatning Told Registrering Opkrævning Kontrol

3 Inddrivelse Tilsyn Klage Sammenfatning Sammenfatning Digitalisering Indledning Digital forvaltning på skatteområdet Tendenser i fremtidens digitale effektivisering Nye digitale services gennem systemmodernisering på skatteområdet Baggrund for systemmodernisering Forretningsmæssige udfordringer for ToldSkats IT-systemer Perspektiver for digitalisering i og omkring skatteområdet Fuld service på skatteområdet uanset indgang Enhedsregistrering af virksomheder LetLøn eindkomst effektivisering ved adgang til opdaterede lønoplysninger Indberetning af øvrige oplysninger fra borgeren Personligning forretningsmodel er digital og følger skattelovgivningen RapLet én fælles offentlig kanal fra system til system Fælles regnskabsløsning Erhvervsligning - automatisering via digitale regnskabsoplysninger Digitalt skøde mere effektiv ejendomshandel og indberetning Ejendomsvurdering effektivisering med sammenlægning af tre systemer Registreringsafgift digital opkrævning som led i forenklet motorregistrering Afregningsområdet - generelt Én afregningsordning for virksomheder Én afregningsordning for borgere Sammenfattende betragtninger om systemmodernisering på skatteområdet Digital information og vejledning Digital infrastruktur og ny ESDH-løsning på skatteområdet Sammenhæng mellem digital forvaltning og fremtidig struktur på skatteområdet Faglig bæredygtighed Retssikkerhed Retssikkerhed og struktur Retssikkerhed og faglig bæredygtighed Udvikling i opgavekompleksiteten siden Regelkompleksitet og kommunestørrelse Faglig bæredygtighed og organisationsændringer på skatteområdet Statens overtagelse af selskabsligningen Kommunale fællesskaber Organisationsændringer og opgaveplacering i ToldSkat Sammenhæng mellem størrelse og faglig bæredygtighed på personskatteområdet Måltalsstatistikken Faglighed i den kommunale skatteadministration belyst ved skatteankenævn Landsskatterettens opgørelse over skatteankenævnssager Faglighed og ressourceanvendelse

4 Sammenfatning Vurdering af fremtidige krav til faglig bæredygtighed Vurdering af den fremtidige rekrutteringssituation Kommunerne Staten Sammenfatning Bilag 2: Historisk udvikling i kommunale fællesskaber på skatteområdet Bilag 3: Uddrag af spørgeskemaundersøgelse hos kommunale skattechefer Bilag 4: Metode for analyse og forudsætninger i vurderingen af om der er en sammenhæng mellem kommunestørrelse og faglig bæredygtighed på personskatteområdet Effektivitet Ressourceforbrug i kommuner og stat Ressourcebesparelser på længere sigt Udviklingen i produktivitet og effektivitet ToldSkat Kommunerne Produktivitet og effektiviseringspotentiale i kommunerne Nøgletal om skatteforvaltningerne Produktivitet Effektiviseringspotentiale Sammenfatning Stordriftsfordele i sektoren Stordriftsfordele Årsværksforbrug ved et reduceret antal enheder Andre tegn på stordriftsfordele Sammenfatning Effektivitet i selskabsligningsopgaven en case Mål og resultater Ligningseffektivitet Træfprocenten Overordnede konklusioner fra undersøgelserne af selskabsligningen Sammenfatning Sammenfatning Borgerkontakt og brugerindflydelse Brugerindflydelse Borgerkontakt Beskrivelse af ToldSkats nuværende servicekanaler Sammenhængen mellem borgerkontakt og digitalisering på skatteområdet Muligheder og tilbud til borgere ved øget digitalisering Digitaliseringens betydning for den fysiske organisering og nærhed Sammenfatning Frit valg Indledning Erfaringer med frit valg på skatteområdet Perspektiver for frit valg på skatteområdet Frit valg på skatteområdet - en vision

5 9.5. Frit valg på skatteområdet - et retssikkerhedsmæssigt problem? Sammenhængen mellem frit valg og fremtidig struktur på skatteområdet Udførelsen af driftsopgaver Driftsopgaver på skatteområdet Forskel på store og små kommuners anvendelse af eksterne leverandører Kommunale fællesskaber Vurdering af fordele og ulemper ved kommunale fællesskaber Vurdering af fordele og ulemper ved brug af eksterne leverandører på skatteområdet Vurdering af fordele og ulemper ved udlicitering til private aktører Vurdering af fordele og ulemper ved brug af andre instrumenter Etablering af en markedsplads for offentlige opgaver - en vision Hvad er et offentligt marked? Model for et offentligt marked for opgaver Opgaver på det offentlige marked Aktørerne på det offentlige marked Udformningen af det offentlige marked Fordele ved etableringen af en markedsplads for offentlige opgaver Det effektive offentlige marked Perspektiver for det offentlige marked på skatteområdet En offentlig markedsplads tankespind eller realisme? Sammenfattende betragtninger Styringsrelationen De overordnede styringsrelationer på skatteområdet De væsentligste styringsparametre Organisering Allokering og prioritering af ressourcer Mål- og resultatstyring Effektiv ledelse Faglig bæredygtighed Styringsrelationen på det statslige skatteområde Opgavefordelingen på det statslige skatteområde Styringsrelationen mellem Skatteministeriets departement og ToldSkat Styringsrelationen mellem Told- og Skattestyrelsen og de regionale told- og skattemyndigheder Vurdering af styringsparametrene på det statslige skatteområde Sammenfattende betragtninger om styringsrelationen på det statslige skatteområde Styringsrelationen på det kommunale område Ligningsrådets styring af opgaven Den kommunale styring af opgaven ToldSkats opgaver Kommunalbestyrelsens handlerum og anvendelse heraf Styringsparametrene Sammenfatning Styringsrelationen på selskabsligningsområdet Vurderinger af styringsrelationen

6 Baggrund og organisering Tilrettelæggelsen af kontraktstyringen Tilsyn og revision Styringsparametrene Sammenfatning Sammenfatning Modeller for fremtidig struktur og opgaveløsning Indledning Forudsætninger for fremtidens struktur på skatteområdet Sammenhæng mellem opgaver og fremtidens struktur på skatteområdet Nuværende struktur på skatteområdet Opbygning samt opgave- og ansvarsfordeling Vurdering af fordele og ulemper Model 1 - Kommunal opgavevaretagelse, herunder kommunale fællesskaber Opbygning Opgave- og ansvarsfordeling Vurdering af fordele og ulemper Model 2 - Statslig opgavevaretagelse Opbygning Opgave- og ansvarsfordeling Vurdering af fordele og ulemper Model 3 - Statsligt ansvar - kommunerne og staten varetager opgaverne på kontraktbasis Opbygning Opgave- og ansvarsfordeling Vurdering af fordele og ulemper Model 4 - Fælles statslig/kommunal opgavevaretagelse Opgave- og ansvarsfordeling Vurdering af fordele og ulemper Sammenfattende betragtninger og perspektivering Internationale sammenligninger Indledning Problemer ved at sammenligne de nordiske landes skatteadministration Organisering af skattemyndighederne i Norden Sverige Norge Finland Island Danmark Sammenfattende betragtninger om organisering Væsentlige grunddata for de enkelte lande Provenu Samlet provenu Provenu fordelt på skattearter Årsværk Definition af årsværk Årsværk i analysen

7 Årsværksforbrug fordelt på processer og skattearter Omkostninger og overordnede nøgletal Omkostninger fordelt på processer og skattearter Overordnede nøgletal Mulige forklaringer på benchmarking undersøgelsens resultater Forskelle i skatteregler og skattesammensætning Forskelle i organisering herunder antallet af skatteenheder Forskelle i styringsrelationen Forskelle i administrative procedurer og de understøttende IT-systemer Sammenfattende betragtninger

8 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål Strukturkommissionen skal tilvejebringe en teknisk og faglig analyse, der gør det muligt at foretage en vurdering af, hvorvidt den offentlige sektor bør tilpasses for at fastholde og fremtidssikre en decentraliseret offentlig sektor, der både sikrer en effektiv opgaveløsning af høj kvalitet og understøtter det lokale demokrati, herunder dialogen mellem borgerne og politikerne. I den forbindelse har Strukturkommissionen anmodet Skatteministeriet om at udarbejde en sektoranalyse på skatteområdet med særlig fokus på struktur. Skatteministeriet er samtidig bedt om at indtænke ministeriegrænseoverskridende problemstillinger. Udover en analyse af de nuværende opgaver på skatteområdet har det for Strukturkommissionen været centralt at få vurderet fremtidens krav inden for skattesektoren med henblik på at fremtidssikre skattestrukturen. Derfor er Skatteministeriet bedt om at vurdere, om nuværende målsætninger og tiltag kræver strukturelle tilpasninger. Endvidere har det været et krav, at de statslige opgaver inden for skattesektoren skulle behandles. De overordnede temaer i sektoranalysen på skatteområdet er efter anvisning fra Strukturkommissionen: Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren med hensyn til hovedopgaver, organisering mv. fra 1970 og frem til i dag Udviklingstendenser og fremtiden Myndighedsopgaver versus driftsopgaver Faglig bæredygtighed Effektivitet Borgerkontakt og brugerinddragelse Frit valg Udførelsen af driftsopgaver Styringsrelationen mellem stat og kommuner Konsekvenser af ændringer i kommunestørrelse og forvaltningsniveauer Internationale erfaringer Herudover har Strukturkommissionen lagt op til, at andre særligt relevante sektorspecifikke problemstillinger behandles i særskilte afsnit. I denne sektoranalyse er digitalisering på skatteområdet særskilt behandlet, fordi vurderingen er, at den digitale udvikling kan få stor betydning for både opgaveløsning og struktur inden for sektoren i de kommende år, men også på tværs af den offentlige sektor. 8

9 1.2. Synopsis for sektoranalysen på skatteområdet Efter anmodning fra Strukturkommissionen udarbejdede Skatteministeriet i slutningen af 2002 en synopsis for sektoranalysen på skatteområdet. Indholdet af denne synopsis er gengivet i det følgende: Sektoranalysen på skatteområdet vil omfatte følgende elementer: Person- og erhvervsligning Klager over person- og erhvervsligning Selskabsligning, herunder ligning af store selskaber Klager over selskabsligningen Ejendomsvurderingen, herunder klagestrukturen Moms og afgifter Told Arbejdsgiverkontrol Opkrævning og inddrivelse For hvert af områderne vil der blive analyseret fire modeller for opgavefordelingen: Kommunal opgavevaretagelse, herunder kommunale fællesskaber Statslig opgavevaretagelse En model hvor staten har ansvaret for opgaven, og hvor opgaven varetages af kommunerne på kontrakt med staten. Fælles statslig/kommunal opgavevaretagelse Alle opgaver og modeller vurderes at være relevante i forhold til scenariet om ændrede kommune- og amtsstørrelser. Opgaverne og modellerne vurderes ikke være relevante i forhold til scenariet om reduktion af forvaltningsled fra tre til to, da amterne ikke varetager de ovennævnte opgaver. Inddrivelsesopgaven vurderes at være tværsektoriel. Analysen heraf vil derfor inddrage øvrige ministerier. Opmærksomheden henledes på, at regeringen har nedsat et tværministerielt udvalgsarbejde som undersøger inddrivelsen af gæld til det offentlige, herunder også strukturelle elementer. Arbejdet afsluttes inden januar En række af opgaverne involverer flere forvaltningsled. Det gælder: Person- og erhvervsligning, hvor kommunerne varetager opgaven og staten har tilsynet og revisionskompetencen. Selskabsligning, hvor staten har ansvaret for opgaven, og hvor opgaven i væsentligt omfang varetages af kommunerne på kontrakt med staten. Inddrivelse, hvor både stat og kommuner udfører inddrivelsesopgaver. 9

10 I analysen af opgaver, der involverer flere forvaltningsled, vil det være naturligt at inddrage erfaringerne fra opgaver på skatteområdet, herunder ikke mindst erfaringerne med statens overtagelse af selskabsligningen. Af de kriterier, der skal lægges til grund for analyserne vil følgende elementer indgå med særlig vægt: En vurdering af hvordan den teknologiske udvikling, herunder den digitale forvaltning, vil påvirke opgaverne og opgaveløsningen, og muligheden for selvbetjeningsløsninger. Det vurderes ligeledes, i hvilket omfang den teknologiske udvikling påvirker organisationsformerne og behovet for nærhed til borgerne. En vurdering af om ændrede krav til faglig bæredygtighed vil få betydning for opgaveløsningen, herunder en vurdering af betydningen af stigende kompleksitet i opgaveløsningen og udsigten til rekrutteringsvanskeligheder på grund af både alderssammensætning og små ungdomsårgange samt mulighederne for kompetenceudvikling. En vurdering af muligheden for at skabe øget effektivitet og produktivitet indenfor de enkelte modeller. En vurdering af retssikkerhedsaspekter ved de forskellige modeller for opgaveløsning, herunder hensynet til korrekte og ensartede afgørelser og hensynet til at den fremtidige struktur skal virke mindre kompleks og mere gennemskuelig for den enkelte borger og virksomhed. En vurdering af styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder af mulighederne for en samlet styring og prioritering indenfor sektoren. I det omfang det skønnes relevant inddrages internationale erfaringer, herunder erfaringer med ressourceforbruget ved forskellige opgaveløsningsmodeller i de øvrige nordiske lande. I analyserne vil det være naturligt at inddrage de erfaringer, der gennem de senere år er indhentet fra omlægninger på skatteområdet. Som eksempler på omlægninger kan nævnes: Sammenlægning af toldvæsenet og det statslige skattevæsen i Oprettelsen af toldcentre i Statens overtagelse af selskabsligningen (herunder også ligningen af de store selskaber) i Omlægningen af ejendomsvurderingsområdet i ToldSkats strukturændring i På person- og erhvervsligningsområdet vil det være relevant at inddrage erfaringer med etablering af kommunale fællesskaber til løsningen af opgaver på skatteområdet. Bemærkninger fra Strukturkommissionen Strukturkommissionen behandlede på et møde i december sektoranalysen på skatteområdet. Der blev givet følgende bemærkninger til den udarbejdede synopsis. Det er forkert at afvise en evt. amtslig overtagelse af skatteligningen, hvis man med størrelsesargumenter o.l. finder at kommunerne ikke kan bevare denne opgave på betrykkende 10

11 vis. Er der i den situation forskel på et reduceret antal amters eller et tilsvarende antal skatteregioners løsning af opgaven efter centrale regler? På side 3 mangler omtale af statens overtagelse af arbejdsgiverkontrollen i 1989 og inddrivelse af selskabsskatter og A-skatter Anvendte metoder og arbejdsprocessen Sektoranalysen består af en række elementer, som tilsammen skal tegne et billede af skattesektorens omverden og udvikling i de kommende år med særligt fokus på udfordringerne for en fremtidig struktur på området. Der er indsamlet en række data, som på forskellig måde er analyseret og vurderet i de enkelte kapitler. Kapitlerne udgør tilsammen data- og analysegrundlaget for vurderingen af modeller i kapitel 12 for en fremtidig struktur på skatteområdet. Der har i Skatteministeriet været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet analyserne og vurderingerne. I arbejdsgruppen har der været repræsentanter for Skatteministeriets departement og Told- og Skattestyrelsen samt Finansministeriet og Strukturkommissionens sekretariat Sektoranalysens opbygning Sektoranalysen på skatteområdet består af to dele. Første del er den samlede rapport, som udgør det materiale, der er udarbejdet til sektoranalysen. Anden del er en sammenfattende rapport indeholdende konklusioner fra de enkelte kapitler i den samlede rapport. Den samlede rapport og den sammenfattende rapport er opbygget således, at numrene på de enkelte kapitler svarer til hinanden. Denne opbygning skulle give bedre mulighed for at sikre et samlet overblik over sektoranalysens indhold Høringsproceduren Skatteministeriet sendte den 3. marts udkast til sektoranalyse i høring hos Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Amtsrådsforeningen. Den 12. marts blev der afholdt møde i Skatteministeriet, hvor alle parter deltog. På mødet udleverede Kommunernes Landsforening og Københavns Kommune hver et notat med deres bemærkninger til udkastet. Skatteministeriet har gennemgået de to notater og kommenteret de bemærkninger, der fremgår af notaterne. På baggrund af notaterne har Skatteministeriet foretaget en række justeringer i udkastet. Skatteministeriet har i perioden 21. marts 27. marts sendt de endelige kapitler i sektoranalysen til parterne sammen med Skatteministeriets kommentarer til notaterne. 11

12 2. Hovedtrækkene i udviklingen fra 1970 til i dag Det følgende afsnit har til formål at give et overblik over udviklingen på skatte- og afgiftsområdet fra 1970 og frem til i dag. Skatteopgaven er delt mellem stat og kommuner, og der vil i afsnittet være særligt fokus på denne opdeling. Afsnittet er disponeret, så kronologien er det styrende element. På den måde beskrives opgaver og struktur under ét, da det er to afhængige størrelser. Kort fortalt viser den historiske gennemgang, at perioden har været kendetegnet af en udvikling mod større enheder såvel i staten som i kommunerne i form af kommunale samarbejder på flere områder. Den teknologiske udvikling har haft afgørende betydning for denne udvikling og er derfor beskrevet i et særligt afsnit Udvikling i struktur og opgaver Kort om baggrunden for opdelingen mellem stat og kommuner Ved skattereformen i 1903 blev indkomstskatten og formueskatten til staten permanent. Der var tidligere flere gange i krisesituationer blevet opkrævet midlertidig indkomstskat til staten, således også i Ved 1870-loven havde man valgt at lade ligningen foretage ved de allerede bestående kommunale ligningsmyndigheder i samvirke med og under kontrol af statens repræsentanter, skatterådene. Skatterådenes opgave var dels at virke som klageinstans, dels at påse at den enkelte kommune ikke generelt holdt et for lavt indkomstniveau. Da man fandt, at opgaven efter 1870-loven var blevet løst tilfredsstillende, valgte man ved statsskatteloven at bevare dennes ligningsorganisation. Baggrunden herfor var først og fremmest skatternes ringe størrelse og det forhold, at statsskatten udgjorde et mindre beløb end de kommunale skatter. Endvidere var ligningsopgaven af en anden karakter end i dag. Skatteansættelsen foretoges som hovedregel med udgangspunkt i et skøn over formuebevægelserne og privatforbruget. Kontroloplysningerne var få og regnskaber fandtes sjældent. Skønnet var således baseret på kendskab til den enkeltes forhold, og et råd (sognerådet) bestående af repræsentanter med lokalkendskab og med indsigt i de lokale erhvervsforhold var derfor velegnet til at løse opgaven. Selskabsligningen, som ikke på samme måde forudsatte lokalkendskab, blev placeret i skatterådene Udviklingen til 1977 Skat På skatteområdet var den grundlæggende struktur fra 1903 stadigvæk den bærende i Organisationen var dog blevet udbygget på en række områder. 12

13 Fra 1938 var tilsyns- og revisionsopgaven blevet placeret hos Statens Ligningsdirektorat og Ligningsrådet og klagefunktionen havde fået Landsskatteretten som overbygning. I 1946 blev der efter pengeombygningen, som havde afsløret store mangler ved skatteligningen, oprettet amtsskatteråd og amtsligningsinspektorater. Hermed var den indtil 1978 gældende skatteorganisation dannet: En kommunal foreløbig ligning forestået af lægmænd, et statsligt regionalt (skatteråd) og centralt klageapparat (Landsskatteretten) og regionale og centrale statslige tilsynsmyndigheder (amtsskatterådene og Ligningsrådet) bistået af et statsligt embedsapparat (amtsligningsinspektoraterne og Statens Ligningsdirektorat). Selskabsligningen lå i skatterådene, og dødsbobeskatningen blev varetaget af skatterådenes sekretariater. Sideløbende hermed havde man i slutningen af 1960 er og begyndelsen af 1970 erne dannet 25 amtsskatteinspektorater af de gamle amtsligningsinspektorater og amtstuerne. Til håndtering af kildeskatten fra 1970 havde man desuden oprettet Kildeskattedirektoratet. Dette blev i slutningen af 1975 sammenlagt med Statens Ligningsdirektorat til Statsskattedirektoratet. Vurdering Vurderingsmyndighederne bestod i 1970 af 224 vurderingskredse med hver sit vurderingsråd ledet af en formand. Vurderingskredsene var yderligere opdelt i 1906 vurderingsdistrikter med hver 2 vurderingsmænd. Formanden blev udpeget for en 8-årig periode af ministeren for skatter og afgifter, og vurderingsmændene blev udpeget for en 4-årig periode af kommunalbestyrelsen. I starten af 80 erne blev antallet af vurderingsmænd kraftigt reduceret, for i 1990 helt at forsvinde, således at et vurderingsråd alene bestod af formanden. I midten af 90 erne blev vurderingsmændene genindført, nu blev de dog udpeget af ministeren, og der var kun 2 i hvert vurderingsråd. Vurderingsrådet var ansættelsesmyndighed for ejendoms- og grundværdi. Vurderingskredsene fulgte i et vist omfang kommunegrænserne. En kreds kunne dog godt bestå af flere kommuner, ligesom de fleste af de større kommuner - typisk i byerne havde mere end en vurderingskreds. Kommunerne ydede sekretariatsbistand til vurderingsrådene. Tilsyn med og klage over ansættelserne skete ved 27 skyldråd, som var sammensat af vurderingsformændene inden for vurderingskredsenes grænser. Det administrative niveau over skyldrådene var de almindelige overinstanser på skatteområdet: Ligningsrådet, Statsskattedirektoratet og Landsskatteretten. Told, moms og afgifter Direktoratet for Toldvæsenet var blevet oprettet i I 1969 blev provinsens 78 toldkamre (tolddistrikter) slået sammen til 24 distriktstoldkamre og med 2 grænsetoldkamre (Padborg og Rødbyhavn). Samtidig blev københavnsstrukturen, der bestod af et overtoldinspektorat med et stort antal underinstitutioner (told) og 3 forbrugsafgiftsinspektorater (punktafgift og moms) afløst af 11 distriktstoldkamre (opgaverelaterede). 13

14 Baggrunden for omstrukturering af toldvæsenets organisation i 1969 var en følge den samfundsmæssige udvikling i 1960 erne og ikke mindst indførelsen af momsen i 1967, som krævede registrering og kontrol af ca virksomheder. I 1980 blev københavnsstrukturen ændret fra 11 opgaverelaterede distriktstoldkamre til 6 distriktstoldkamre, der inden for hvert sit geografiske område havde alle told- og afgiftsopgaver (svarende til provinsstrukturen). I den følgende periode blev Rødbyhavn grænsetoldkammer sammenlagt med distriktstoldkamret, således at der på tidspunktet for sammenlægningen med amtsskatteinspektoraterne var alt 31 distriktstoldkamre (lokalenheder). I 1970 bestod toldvæsenets opgaver således af den løbende administration og kontrol af told, herunder af ind- og udførselsbestemmelser vedrørende varer, samt af moms og punktafgifter. På det departementale plan eksisterede der i 1970 et Skattedepartement og et Told- og Afgiftsdepartement i Finansministeriet. I 1975 blev disse to departementer udskilt under et nyt ministerium, Ministeriet for Skatter og Afgifter, senere Skatteministeriet. Danmarks medlemsskab af først EFTA og senere EU betød ændrede arbejdsgange i såvel Direktoratet for Toldvæsenet som i Departementet. Efter Danmarks indtræden i EU har toldreglerne været et rent EU-spørgsmål, som styres via forordninger. Momsen og de harmoniserede punktafgifter (mineralolie, øl, vin og spiritus samt tobak) er f.s.v. angår de materielretlige regler om end ikke satserne også et EU-spørgsmål, som styres via direktiver, der transformeres til dansk ret via national lovgivning. Disse forhold har ikke givet anledning til større organisatoriske omlægninger, dog er lovgivning og forhandling i relation til toldopgaven i 2001 flyttet fra Departementet til ToldSkat Skattestyrelsesloven I 1977 samledes reglerne for skattemyndighedernes organisation og klageadgang i én lov skattestyrelsesloven (Lov nr. 281 af 28. juni 1977). I den forbindelse gennemførtes en række ændringer af organiseringen af ligningsopgaven. Indtil da var ligningsopgaven for personer organiseret således at ligningen blev foretaget i to instanser med en foreløbig ansættelse i ligningskommissionen og en endelig ansættelse i skatterådet, som tillige var 1. klageinstans. Ligningskommissionen var et lægmandsorgan, hvis medlemmer blev udpeget af kommunalbestyrelsen. De kommunale ligningsadministrationer var sekretariat for ligningskommissionerne. Skatterådene foretog dels den endelige ansættelse af personer og var klageinstans for ligningskommissionernes foreløbige ansættelser. Endvidere var ligningen af selskaber og dødsboer henlagt til skatterådene. Sekretariatsbistanden blev ydet af amtsskatteinspektoraterne eller den kommunale ligningsadministration. 1 Kilder til og 2.1.2: Flemming Paludan m.fl.: Håndbog i Skatteproces 1986, Ole Degn: Toldarkiver før og Paul Gersmann m.fl.: Dansk Toldhistorie V

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003 J.nr.: 601-11 Socialministeriets strukturanalyse Indholdsfortegnelse Indledning... 7 1. Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren fra 1970

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

INTERN REVISION I STATEN

INTERN REVISION I STATEN INTERN REVISION I STATEN Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering Betænkning fra Statsministeriets udvalg

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Analyse af Skatteministeriet

Analyse af Skatteministeriet Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Analyse af Skatteministeriet SKATTEMINISTERIET FINANSMINISTERIET Rapport 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 0. SAMMENFATNING...

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler

Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler Strukturkommissionens betænkning Bind II Bilag Baggrundskapitler Betænkning nr. 1434 Strukturkommissionen Januar 2004 Strukturkommissionens betænkning, nr. 1434, januar 2004 Publikationen kan bestilles

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Kommunalt samarbejde

Kommunalt samarbejde Kommunalt samarbejde Hvorfor og hvorfor ikke?? Af Svend Lundtorp KOMMUNERNES LANDSFORENING Denne publikation kan bestilles ved henvendelse til: Kommunernes Landsforening Gyldenløvesgade 11 1600 København

Læs mere