BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : Slut kl. : 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo juli Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Revisionsberetning regnskab Overdragelse af revisionskontrakt Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Tidsplan for udbud af it-kontrakter Tilbagebetaling af udgifter til rengøring Udbud af sprogundervisning Rammeaftale 2011 for det sociale område Beskæftigelsesplan Regnskab 2009 for Hessel Gods Fodboldkostskole Regnskab 2009, Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond Regnskab 2008, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Den selvejende institution Boligselskabet Ålunden Regnskab 2009, Boligselskabet Ørum Djurs Regnskab 2009, Den selvejende institution Dolmer Regnskab 2009, Den selvejende institution Broager Regnskab 2009, Randersegnens Boligforening Godkendelse af låneoptagelse afdeling 83 Randersegnens Boligforening Forslag til vindmølletemaplan Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand Norddjurs Kommune

3 23. Udstykning af jordbrugsparceller i Ørsted Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Anbringelses- og forebyggelsesområdet Omlægning og udvikling af egne tilbud Ændring af målgruppen for daginstitutioner Anlæg - etablering af børnebyer på lokale folkeskoler Anlæg SFO-lokaler på Glesborg Skole Ny daginstitution i Glesborg Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler m.v. Allingåbroskolen og Ørum Skole Køkkener til Skovstjernen, Digterparken, Violskrænten og Glesborg Plejecenter Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til handicaptoilet på Anholt Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo juli Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo juni 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets driftsområde på 5,266 mio. kr. På anlæg forventes en mindreindtægt på 12,833 mio. kr., mens renter og balanceforskydninger viser en merudgift på 3,353 mio. kr. I forhold til budgetopfølgning pr. ultimo april måned forventes nu yderligere 3,098 mio. kr. i merudgifter på driftsområdet, og 3,292 mio. kr. på anlægsområdet. På renter og balanceforskydninger forventes yderligere en merudgift på 0,731 mio. kr. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes en samlet afvigelse på 5,266 mio. kr., hvoraf 3,756 mio. kr. vedrører merforbrug på områder uden overførselsadgang, mens der forventes et merforbrug på 1,510 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Afvigelserne skyldes blandt andet den nye sammensætning af kommunalbestyrelsen, ikke realiserede reklameindtægter, manglende indtægter fra byggesagsgebyrer samt udbetalinger af erstatninger for arbejdsskader. Områder uden overførselsadgang: 1

5 (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse på samlet set 1,572 mio. kr. som følge af merudgifter til følgende områder: fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,971 mio. kr., kursusvirksomhed mm. for kommunalbestyrelsen på ca. 0,176 mio. kr., udgifter til valg afholdt i 2009 på ca. 0,110 mio. kr., lejetab ved fraflytning 0,125 mio. kr. og ikke realiserede besparelser på 0,190 mio. kr. på den politiske organisation. Det vurderes ikke muligt at finde tilsvarende besparelser indenfor kommunaldirektørens område. Økonomidirektørområdet: Den budgetterede reklameindtægt på 0,928 mio. kr. bliver ikke realiseret på grund af den nuværende økonomiske situation. Der har været kontakt til mange virksomheder, men de har ikke budget til sponsorater. Miljø- og teknikdirektørområdet: Indtægt for byggesagsgebyrer forventes maksimalt at nå op på 2,500 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1,256 mio. kr. i forhold til budgettet på 3,756 mio. kr. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. 2

6 Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo juli 2010 Forventet afvigelse ekskl. overførsler Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område er opfyldt i 2010 og fremover. Jfr. beslutning i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1,343 mio. kr. vedrørende område med overførselsadgang. Reduktionen skyldes, at FAS udgik af betalingsaftale med KMD. Beløbet tilgik kassebeholdningen. Kommunaldirektørområdet: Budgettet til arbejdsskader på 0,822 mio. kr. blev forbrugt ved udgangen af juni Efterfølgende er der kommet yderligere sager til ca. 1,800 mio. kr. I 2009 var der et forbrug på ca. 1,700 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 1,800 mio. kr. i Kultur- og udviklingsdirektørområdet: Der forventes et mindreforbrug på løn på 0,290 mio. kr., da to vakante stillinger ikke genbesættes i

7 Øvrige områder med overførselsadgang: Budgettet forventes overholdt på øvrige områder. Områder med budgetpres: Borgerservice har fokus på udgifterne til befordring til speciallæge mv. Region Midtjylland besluttede med virkning fra 15. februar 2010, at der ikke længere ydes befordring/befordringsgodtgørelse til diagnostiske undersøgelser, hvilket medfører ekstraudgifter til kommuner i regionen. KL har tilkendegivet, at de ikke er enige i regionens lovfortolkning, og der er derfor taget kontakt til andre kommuner for at høre, hvordan de håndterer sagen. Tilbagemeldingerne er blandet, idet nogle kommuner har oplevet markante stigninger i udgifter, mens andre ikke har mærket stigninger på området. Der er stor fokus på problematikken, og en del kommuner har taget kontakt til KL. Anlæg: Der forventes en samlet afvigelse på 12,833 mio. kr. på anlæg. Merforbruget skyldes primært den økonomiske situation, som vanskeliggør salg af grunde og ejendomme. (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltninger Turisme I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der er primo august indgået salgsaftaler på bolig- og erhvervsgrunde for i alt 2,993 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,242 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 3,547 mio. kr. Det forudsættes endvidere, at det afsatte beløb på 1,000 mio. kr. til arealerhvervelser ikke anvendes. 4

8 Mindreindtægter vedrørende salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning, som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her er budgettet reduceret med i alt 6,023 mio. kr. Dette betyder, at jordforsyningen samlet forventer at udvise et overskud på 3,347 mio. kr. Det forventes stadig, at et salg af storparcel i Åbyen til 5,000 mio. kr. kan gennemføres i I forbindelse med det forventede salg af storparcel er der i budgettet afsat 3,077 mio. kr. til grundkapitalindskud. Nettoeffekten af det forventede salg er derfor på 1,923 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af faste ejendomme er på 5,000 mio. kr. Kommunalbestyrelsens har godkendt en liste over ejendomme, som kan sælges, og der er taget kontakt til ejendomsmæglere. Der er dog solgt en enkelt ejendom tidligere på året, så den samlede afvigelse forventes 4,599 mio. kr. Der forventes en merudgift på grønne områder og naturpladser, hvilket skyldes tilbagekøb af jordstykke jf. tilbagekøbsret i forbindelse med salg af COK i Grenaa. Under kommunale veje er der overført et anlæg fra 2009 til 2010 vedr. salg af ejendom på Søndergade i Grenaa med en forventet salgsindtægt på 3,501 mio. kr. Salget af ejendommen har forbindelse med etablering af nyt torv og tunnel til Åbyen. Ejendommen forventes ikke solgt i I budget under sekretariat og forvaltninger er overført en forventet indtægt for salg af antennemast. Sagen er afsluttet, og der kommer ikke den forventede indtægt. På anlæg vil der blive reguleret rådighedsbeløb på 12,833 mio. kr. svarende til den forventede afvigelse. Endvidere skal der søges anlægsbevilling på i alt 0,847 mio. kr. på hovedsageligt salg og tilbagekøb af grunde / bygninger samt IT udstyr. Specifikation af anlæg findes i bilag til den samlede sag vedr. budgetopfølgning pr. ultimo juli

9 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt Midtvejsreguleringen betyder, at Norddjurs Kommune bliver kompenseret med 18,072 mio. kr. Beløbet afregnes fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i oktober, november og december måned sammen med det almindelige bloktilskud. Renter og afdrag på eksisterende lån overholder budgettet. Forventet regnskab på låneoptagelse på 40,987 mio. kr. består af 3,171 mio. kr. vedr. kvalitetsfond skolepulje, 13,886 mio. kr. vedr. øvrige kvalitetsfond, 11,700 mio. kr. på øvrige områder herunder veje og energibesparende foranstaltninger og 1,518 mio. kr. på automatisk låneadgang. Endelig er der restlåneramme fra 2009 på 3,512 mio. kr., lån på 0,700 mio. kr. vedr. Ørsted Biograf og lån på 6,500 mio. kr. vedr. GIS. Årsagen til den manglende låneoptagelse på 21,425 mio. kr. skyldes, at der er udsat anlægsprojekter jf. budgetopfølgning pr. ultimo april 2010, og at der er anlæg, som ikke kan igangsættes indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte tidsfrist. Hovedparten af lånerammen i 2010 er fremkommet via dispensationsansøgninger ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Kommunaldirektøren foreslår, at mindreforbrug på løn vedr. vakante stillinger på kultur- og udviklingsdirektørområdet bruges til finansiering af merforbrug på område uden overførselsadgang. 6

10 Den samlede forventede afvigelse på drift på 5,266 mio. kr. består af følgende: 1,147 mio. kr. kommunalbestyrelsen 0,110 mio. kr. valg afholdt i ,125 mio. kr. lejetab ved fraflytning 0,190 mio. kr. politisk organisation 0,928 mio. kr. reklameindtægt 1,256 mio. kr. byggesagsgebyrer 1,800 mio. kr. arbejdsskader -0,290 mio. kr. vakante stillinger på kultur- og udviklingsdirektørområdet Kommunaldirektøren har ikke yderligere forslag til finansiering af det konstaterede merforbrug ud over det, der allerede er fundet ved de tidligere budgetopfølgninger. Økonomiudvalget bedes derfor om at angive forslag til kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor udvalgets område. Alternativt kan udvalget indstille, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. økonomiudvalget drøfter resultatet af budgetopfølgning og jf. økonomistyringsprincipperne for Norddjurs Kommune angiver forslag til kompenserende besparelser eller merindtægter på andre områder inden for udvalgets bevilling 2. rådighedsbeløb på 12,833 mio. kr. til anlægsprojekter, hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling udgår af investeringsoversigten jf. bilag til den samlede sag vedr. budgetopfølgning pr. ultimo juli der gives anlægsbevilling på økonomiudvalgets område på i alt nettoudgifter på 0,847 mio. kr. Nærmere specifikation jf. bilag til budgetopfølgning pr. juli 2010 a. under jordforsyning på indtægter for -1,010 mio. kr. boligformål b. under jordforsyning på udgifter for 0,629 mio. kr. erhvervsformål c. faste ejendomme på indtægter -0,294 mio. kr. 7

11 d. vedr. grønne områder og naturpladser på udgifter 0,140 mio. kr. e. vedr. sekretariater og forvaltninger på udgifter 1,382 mio. kr. 4. der gives bevilling på midtvejsregulering på -18,072 mio. kr. ad 1) Økonomiudvalget indstiller at der gives en tillægsbevilling på 5,266 mio. kr. ad 2, 3 og 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 8

12 2. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo juli Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2010 udviser et merforbrug på samlet set 62,4 mio. kr. På driften er der en forventet merudgift på 45,515 mio kr. på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 2,479 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Heraf søges der om bevilling på 1,510 mio. kr. vedr. økonomiudvalget. På anlæg forventes en merudgift på 11,034 mio. kr., som primært skyldes, manglende salg af grunde og bygninger. Det finansielle område viser en netto merudgift på 3,353 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes midtvejsreguleringen af de generelle tilskud på 18,1 mio. kr. i merindtægter og en lånoptagelse på 21,425 mio. kr. mindre end budgetteret. I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. ultimo april måned besluttede kommunalbestyrelsen at tilføre kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. vil det samlede merforbrug udgøre 22,151 mio. kr. Selvom det forventede merforbrug i 2010 er på 22,151 mio. kr. vil merforbruget på servicerammen udgøre 41 mio. kr., da en del af de områder, hvor der er fundet kompenserende besparelser eller mindre udgifter i budget 2010 er på anlæg eller områder udenfor servicerammen. 9

13 Servicerammen for 2010 kan herefter opgøres således: Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forventet regnskab 2010 Nettodriftsudgifter Overførseludgifter Serviceudgifter i Kommunens maksimale serviceudgifter Merforbrug Note: det er forudsat at der bliver overført uændret beløb fra som fra i alt mio. kr. Nedenstående tabel viser i hovedtal resultatet af 2. budgetopfølgning 2010: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 eksl. overførsel Forbrug ultimo juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift uden overførselsadgang: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift med overførselsadgang Anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Overførslerne 2009/2010 og 2010/2011 antaget uændret Når det af ovenstående tabel fremgår at der i denne budgetopfølgning er et merforbrug på 62,4 mio. kr. skal det ses i sammenhæng med at der i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen 10

14 pr. ultimo april måned blev tilført kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. udgør det forventede samlede merforbrug (kassetræk) 22,151 mio. kr. i Anlæg: Forvaltningen har gennemgået anlægsprojekterne som indgår i investeringsoversigten med henblik på, at få overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og afgivne anlægsbevillinger. Dette betyder, at der samlet skal bevilges netto anlægsbevillinger på 0,326 mio. kr. Samtidig har gennemgangen bevirket, at rådighedsbeløbene vedrørende salg af grunde m.v. justeres. Den primære årsag er det vigende salg af grunde og bygninger. Der er derfor behov for at justere rådighedsbeløbene vedrørende salgsindtægter med netto 9,362 mio. kr. For at fremme likviditetsstyringen, er der foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på, at få tilpasset anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene til det forventede forbrug. Endvidere er der tilbageført rådighedsbeløb til kommunekassen, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er givet anlægsbevilling, disse anlægsprojekter indgår i stedet i prioriteringen af anlæg i budget /. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder, herunder områder med budgetpres og iværksatte tiltag til nedbringelse af merforbruget findes i det vedlagte specificerede bilag. Her findes også en specifikation over tilbageførte rådighedsbeløb. Yderligere detaljer kan også ses under fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger vedr. merforbruget på driften til områder uden overførselsadgang, i alt netto merudgifter på 47,025 mio. kr. Tillægsbevillingerne finansieres af kommunens kassebeholdning. a. på økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 5,266 mio. kr. 11

15 b. på arbejdsmarkedsudvalgets område gives der tillægsbevilling på mindre udgifter på -5,000 mio. kr. c. på børne- og ungdomsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 25,660 mio. kr. d. på kultur- og udviklingsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 3,957 mio. kr. e. på miljø- og teknikudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 17,142 mio. kr. 2. rådighedsbeløb på netto mindre indtægter i alt 12,833 mio. kr. til anlægsprojekter, hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling udgår af investeringsoversigten jf. specificeret bilag. 3. der gives anlægsbevilling på økonomiudvalgets område på i alt nettoudgifter 0,847 mio. kr. Nærmere specifikation jf. bilag til budgetopfølgning pr. juli a. under jordforsyning på indtægter for -1,010 mio. kr. boligformål b. under jordforsyning på udgifter for 0,629 mio. kr. erhvervsformål c. faste ejendomme på indtægter -0,294 mio. kr. d. vedr. grønne områder og naturpladser på udgifter 0,140 mio. kr. e. vedr. sekretariater og forvaltninger på udgifter 1,382 mio. kr. 4. der gives bevilling vedrørende midtvejsregulering på merindtægter -18,072 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen 5. der gives negativ rådighedsbeløbet på fagudvalgsområderne, mindreudgifter i alt -3,471 mio. kr. som tilgår kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. skolerenovering -0,228 mio. kr., hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling. b. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. Grenaa Svømmehal og brohoved ved Randers Fjord i alt -0,458 mio. kr. d. på miljø- og teknikudvalgets område jf. bilag i alt -2,664 mio. kr. 12

16 6. der gives negativ anlægsbevilling på fagudvalgsområderne, på i alt -0,521 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb der tilbageføres kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. b. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætsanlæg på -0,080 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætshaller på -0,320 mio. kr. 7. der bevilges budgetomplaceringer mellem udvalg jf. tabel i bilag til samlet budgetopfølgningssag. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Hans Fisker Jensen (O) tager forbehold. 13

17 3. Revisionsberetning regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommunes revisor Ernst & Young, har pr. 15. august 2010 afgivet følgende revisionsberetninger vedrørende revision af Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009: 1. Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009)../. Der henvises til vedlagte revisionsberetninger. Revisionsberetningerne er forsynet med direktørområdernes besvarelse til egentlige bemærkninger samt til revisionens konklusioner, anbefalinger, henstillinger og kommentarer m.v. Revisionsberetningerne indeholder følgende egentlige revisionsbemærkninger: Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsår Den udførte revision har ikke give anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.2. Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009). Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 2.3. Revisionens konklusioner og anbefalinger m.m. Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet og at specifikationsgraden i det aflagte regnskab generelt er højere end de minimumskrav, som lovgivningen stiller. Det er oplyst, at det skyldes at mange af informationerne også efterfølgende anvendes administrativt. 14

18 ./. Der henvises til bilag, hvor revisionens kommentarer og anbefalinger er kommenteret af administrationen. Følgende punkter i revisionsberetning nr. 6 er kommenteret: 1.7, 1.8, , , , og Følgende punkter i revisionsberetning nr. 7 er kommenteret: 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 og Kommunaldirektøren indstiller at revisionsberetning nr. 6 og 7 vedrørende regnskab 2009 godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 4. Overdragelse af revisionskontrakt G01 10/19639 Kommunens revision, Ernst & Young har i skrivelse af 25. august 2010 oplyst, at bl.a. deres kontor i Aalborg, som betjener os, er blevet overtaget af PricewaterhouseCoopers (PwC). Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer PwC overtager de opgaver, aftaler og forpligtelser, som Ernst & Young har indgået. De medarbejdere hos revisionsfirmaet, som betjener kommunen, fortsætter med de samme opgaver ved PwC. Vi har i dag kontrakt med Ernst & Young om udførelse af den lovpligtige revision af kommunen. I denne kontrakt, jf. 11 er det anført, at overdragelse af revisionsopgaven til 3. part kun kan ske ved kommunens godkendelse. Endvidere er det anført i styrelseslovens 42, at tilsynsmyndigheden for kommuner efterfølgende skal godkende et revisorskifte. Kommunaldirektøren indstiller, at revisionsopgaven, jf. den indgåede kontrakt overdrages fra Ernst & Young til PricewaterhouseCoopers med virkning pr. 1. september Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

20 5. Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi P15 Baggrund og formål KL og regeringen besluttede i aftalen om kommunernes økonomi for 2011, at parterne sammen skal undersøge mulighederne for fuldt at digitalisere udvalgte services i kommunerne, således at udvalgte ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt skal foretages digitalt. Formålet er at skaffe øget råderum via effektivisering. Aftalen med regeringen betyder, at kommunerne i løbet af efteråret skal gå sammen og udpege netop de områder, som vil være hensigtsmæssige at gøre fuldt digitale, dvs. hvor serviceniveauet ikke reduceres ved digitalisering. I den forbindelse har KL i samarbejde med repræsentanter fra en række kommuner udarbejdet et forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, hvilken hermed er sendt til høring i kommunerne. Hovedmålsætningerne for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, er at udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor. Sektoren skal være attraktiv for borgere, virksomheder og medarbejdere. at skabe råderum for kommunerne gennem effektivisering. Det er her vigtigt at understrege at digitaliseringsstrategien ikke blot skal finde besparelser i borgerservice, men også i andre dele af organisationen, hvor personalets arbejdsbyrder kan lettes via øget digitalisering. Tværgående områder Forslaget til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi beskæftiger sig med følgende tværgående./. områder, hvor de forskellige initiativer uddybes i bilag: 17

21 digital ledelse et konkurrencepræget it-marked digital borgerbetjening Det foreslås at Norddjurs Kommune i første omgang lader opgaverne om digital ledelse og et konkurrencepræget it-marked, blive varetaget af KOMBIT. KOMBIT blev stiftet i 2009 og er en KL ejet it-organisation, der er skabt for at hente gevinster hjem til danske kommuner. KOMBIT er et non-profit selskab der skal hvile i sig selv../. Norddjurs Kommune skal på et senere tidspunkt beslutte hvilke dele af KOMBIT s initiativer, som Norddjurs Kommune vil tilslutte sig. Norddjurs Kommune har i foråret 2010 valgt at tilslutte os et projekt under KOMBIT kaldet Umbrella. Det er et fælleskommunalt samarbejde der skal skabe flere digitale selvbetjeningsløsninger, målrettet den kommunale sektor. I vedlagte bilag er en kort præsentation af KOMBIT. Der er større besparelser at hente ved at øge digitaliseringen af borgerbetjeningen. KL har beregnet de gennemsnitlige priser på tværs af ydelsesområderne, pr. henvendelse fra en borger, til at være: digital henvendelse: 5 kr. telefonisk henvendelse: 50 kr. henvendelse ved fremmøde: 100 kr. skriftlige henvendelser (brev, og DokumentBoks): 120 kr. Et vigtigt led i arbejdet med den lokale digitaliseringsstrategi, er at vælge kanalstrategi, altså den primære vej Norddjurs Kommune ønsker at borgeren skal benytte, i forbindelse med henvendelser til kommunen. Da omkostningerne ved de forskellige henvendelsestyper er meget forskellige. Fagområder Udover de tværgående områder, er der også forskellige initiativer indenfor følgende fagområder i høring: beskæftigelsesområdet 18

22 social- og sundhedsområdet børne- og kulturområdet teknik- og miljøområdet./. En mere detaljeret gennemgang af forslagene indenfor de forskellige områder vedlægges i bilag. Det videre forløb Når kommunerne har afgivet deres høringssvar vil der blive udarbejdet et forslag til en samlet digitaliseringsstrategi, der forelægges de politiske udvalg i KL, med henblik på endelig vedtagelse i KL s bestyrelse i oktober Når strategien er vedtaget, vil der blive udarbejdet en handlings- og investeringsplan. Det er KL s intention at denne fælles strategi udgør grundlaget for hver enkelt kommunes egen digitaliseringsstrategi. Hver kommune bør derfor udarbejde sin egen lokale handleplan. I budget er der forslag om, at iværksætte en indsats for at digitalisere og anvende ny teknologi for at sikre en bedre ressourceudnyttelse og frigøre ressourcer til udvikling af den borgernære service. Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles målsætning om, at så mange borgere som muligt benytter digital kommunikation med det offentlige. Samtidig skal mulighederne for at gøre udvalgte opgaver fuldt digitale undersøges, således at ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt sker digitalt. Digitaliseringsprocessen i Norddjurs Kommune vil blive styret af en projektleder, og følgende tiltag vil blandt andet indgå: alle ansatte skal overgå til at modtage lønsedler og andre dokumenter fra kommunen via eboks benyttelse af doc2mail skal undersøges nærmere central telefonomstilling med maskinel betjening omlægning af hjemmeside, inkl. flere muligheder for selvbetjening indscanning af post centralt bedre printerudnyttelse (nedlæggelse af små printere) central faxfunktion 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2010 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 5. oktober 2010 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18.25 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Mødelokale 3 på rådhuset i Grenaa. Dato : 11. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 17:00 Medlemmer John Saaby Jensen (A), formand

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 10/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 10/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 10/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18.50 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 1. december 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 1. december 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 1. december 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15. Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere