BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : Slut kl. : 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo juli Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Revisionsberetning regnskab Overdragelse af revisionskontrakt Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Tidsplan for udbud af it-kontrakter Tilbagebetaling af udgifter til rengøring Udbud af sprogundervisning Rammeaftale 2011 for det sociale område Beskæftigelsesplan Regnskab 2009 for Hessel Gods Fodboldkostskole Regnskab 2009, Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond Regnskab 2008, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Den selvejende institution Boligselskabet Ålunden Regnskab 2009, Boligselskabet Ørum Djurs Regnskab 2009, Den selvejende institution Dolmer Regnskab 2009, Den selvejende institution Broager Regnskab 2009, Randersegnens Boligforening Godkendelse af låneoptagelse afdeling 83 Randersegnens Boligforening Forslag til vindmølletemaplan Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand Norddjurs Kommune

3 23. Udstykning af jordbrugsparceller i Ørsted Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Anbringelses- og forebyggelsesområdet Omlægning og udvikling af egne tilbud Ændring af målgruppen for daginstitutioner Anlæg - etablering af børnebyer på lokale folkeskoler Anlæg SFO-lokaler på Glesborg Skole Ny daginstitution i Glesborg Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler m.v. Allingåbroskolen og Ørum Skole Køkkener til Skovstjernen, Digterparken, Violskrænten og Glesborg Plejecenter Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til handicaptoilet på Anholt Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo juli Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo juni 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets driftsområde på 5,266 mio. kr. På anlæg forventes en mindreindtægt på 12,833 mio. kr., mens renter og balanceforskydninger viser en merudgift på 3,353 mio. kr. I forhold til budgetopfølgning pr. ultimo april måned forventes nu yderligere 3,098 mio. kr. i merudgifter på driftsområdet, og 3,292 mio. kr. på anlægsområdet. På renter og balanceforskydninger forventes yderligere en merudgift på 0,731 mio. kr. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes en samlet afvigelse på 5,266 mio. kr., hvoraf 3,756 mio. kr. vedrører merforbrug på områder uden overførselsadgang, mens der forventes et merforbrug på 1,510 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Afvigelserne skyldes blandt andet den nye sammensætning af kommunalbestyrelsen, ikke realiserede reklameindtægter, manglende indtægter fra byggesagsgebyrer samt udbetalinger af erstatninger for arbejdsskader. Områder uden overførselsadgang: 1

5 (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse på samlet set 1,572 mio. kr. som følge af merudgifter til følgende områder: fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,971 mio. kr., kursusvirksomhed mm. for kommunalbestyrelsen på ca. 0,176 mio. kr., udgifter til valg afholdt i 2009 på ca. 0,110 mio. kr., lejetab ved fraflytning 0,125 mio. kr. og ikke realiserede besparelser på 0,190 mio. kr. på den politiske organisation. Det vurderes ikke muligt at finde tilsvarende besparelser indenfor kommunaldirektørens område. Økonomidirektørområdet: Den budgetterede reklameindtægt på 0,928 mio. kr. bliver ikke realiseret på grund af den nuværende økonomiske situation. Der har været kontakt til mange virksomheder, men de har ikke budget til sponsorater. Miljø- og teknikdirektørområdet: Indtægt for byggesagsgebyrer forventes maksimalt at nå op på 2,500 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1,256 mio. kr. i forhold til budgettet på 3,756 mio. kr. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. 2

6 Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo juli 2010 Forventet afvigelse ekskl. overførsler Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område er opfyldt i 2010 og fremover. Jfr. beslutning i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1,343 mio. kr. vedrørende område med overførselsadgang. Reduktionen skyldes, at FAS udgik af betalingsaftale med KMD. Beløbet tilgik kassebeholdningen. Kommunaldirektørområdet: Budgettet til arbejdsskader på 0,822 mio. kr. blev forbrugt ved udgangen af juni Efterfølgende er der kommet yderligere sager til ca. 1,800 mio. kr. I 2009 var der et forbrug på ca. 1,700 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 1,800 mio. kr. i Kultur- og udviklingsdirektørområdet: Der forventes et mindreforbrug på løn på 0,290 mio. kr., da to vakante stillinger ikke genbesættes i

7 Øvrige områder med overførselsadgang: Budgettet forventes overholdt på øvrige områder. Områder med budgetpres: Borgerservice har fokus på udgifterne til befordring til speciallæge mv. Region Midtjylland besluttede med virkning fra 15. februar 2010, at der ikke længere ydes befordring/befordringsgodtgørelse til diagnostiske undersøgelser, hvilket medfører ekstraudgifter til kommuner i regionen. KL har tilkendegivet, at de ikke er enige i regionens lovfortolkning, og der er derfor taget kontakt til andre kommuner for at høre, hvordan de håndterer sagen. Tilbagemeldingerne er blandet, idet nogle kommuner har oplevet markante stigninger i udgifter, mens andre ikke har mærket stigninger på området. Der er stor fokus på problematikken, og en del kommuner har taget kontakt til KL. Anlæg: Der forventes en samlet afvigelse på 12,833 mio. kr. på anlæg. Merforbruget skyldes primært den økonomiske situation, som vanskeliggør salg af grunde og ejendomme. (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltninger Turisme I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der er primo august indgået salgsaftaler på bolig- og erhvervsgrunde for i alt 2,993 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,242 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 3,547 mio. kr. Det forudsættes endvidere, at det afsatte beløb på 1,000 mio. kr. til arealerhvervelser ikke anvendes. 4

8 Mindreindtægter vedrørende salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning, som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her er budgettet reduceret med i alt 6,023 mio. kr. Dette betyder, at jordforsyningen samlet forventer at udvise et overskud på 3,347 mio. kr. Det forventes stadig, at et salg af storparcel i Åbyen til 5,000 mio. kr. kan gennemføres i I forbindelse med det forventede salg af storparcel er der i budgettet afsat 3,077 mio. kr. til grundkapitalindskud. Nettoeffekten af det forventede salg er derfor på 1,923 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af faste ejendomme er på 5,000 mio. kr. Kommunalbestyrelsens har godkendt en liste over ejendomme, som kan sælges, og der er taget kontakt til ejendomsmæglere. Der er dog solgt en enkelt ejendom tidligere på året, så den samlede afvigelse forventes 4,599 mio. kr. Der forventes en merudgift på grønne områder og naturpladser, hvilket skyldes tilbagekøb af jordstykke jf. tilbagekøbsret i forbindelse med salg af COK i Grenaa. Under kommunale veje er der overført et anlæg fra 2009 til 2010 vedr. salg af ejendom på Søndergade i Grenaa med en forventet salgsindtægt på 3,501 mio. kr. Salget af ejendommen har forbindelse med etablering af nyt torv og tunnel til Åbyen. Ejendommen forventes ikke solgt i I budget under sekretariat og forvaltninger er overført en forventet indtægt for salg af antennemast. Sagen er afsluttet, og der kommer ikke den forventede indtægt. På anlæg vil der blive reguleret rådighedsbeløb på 12,833 mio. kr. svarende til den forventede afvigelse. Endvidere skal der søges anlægsbevilling på i alt 0,847 mio. kr. på hovedsageligt salg og tilbagekøb af grunde / bygninger samt IT udstyr. Specifikation af anlæg findes i bilag til den samlede sag vedr. budgetopfølgning pr. ultimo juli

9 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt Midtvejsreguleringen betyder, at Norddjurs Kommune bliver kompenseret med 18,072 mio. kr. Beløbet afregnes fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i oktober, november og december måned sammen med det almindelige bloktilskud. Renter og afdrag på eksisterende lån overholder budgettet. Forventet regnskab på låneoptagelse på 40,987 mio. kr. består af 3,171 mio. kr. vedr. kvalitetsfond skolepulje, 13,886 mio. kr. vedr. øvrige kvalitetsfond, 11,700 mio. kr. på øvrige områder herunder veje og energibesparende foranstaltninger og 1,518 mio. kr. på automatisk låneadgang. Endelig er der restlåneramme fra 2009 på 3,512 mio. kr., lån på 0,700 mio. kr. vedr. Ørsted Biograf og lån på 6,500 mio. kr. vedr. GIS. Årsagen til den manglende låneoptagelse på 21,425 mio. kr. skyldes, at der er udsat anlægsprojekter jf. budgetopfølgning pr. ultimo april 2010, og at der er anlæg, som ikke kan igangsættes indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte tidsfrist. Hovedparten af lånerammen i 2010 er fremkommet via dispensationsansøgninger ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Kommunaldirektøren foreslår, at mindreforbrug på løn vedr. vakante stillinger på kultur- og udviklingsdirektørområdet bruges til finansiering af merforbrug på område uden overførselsadgang. 6

10 Den samlede forventede afvigelse på drift på 5,266 mio. kr. består af følgende: 1,147 mio. kr. kommunalbestyrelsen 0,110 mio. kr. valg afholdt i ,125 mio. kr. lejetab ved fraflytning 0,190 mio. kr. politisk organisation 0,928 mio. kr. reklameindtægt 1,256 mio. kr. byggesagsgebyrer 1,800 mio. kr. arbejdsskader -0,290 mio. kr. vakante stillinger på kultur- og udviklingsdirektørområdet Kommunaldirektøren har ikke yderligere forslag til finansiering af det konstaterede merforbrug ud over det, der allerede er fundet ved de tidligere budgetopfølgninger. Økonomiudvalget bedes derfor om at angive forslag til kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor udvalgets område. Alternativt kan udvalget indstille, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. økonomiudvalget drøfter resultatet af budgetopfølgning og jf. økonomistyringsprincipperne for Norddjurs Kommune angiver forslag til kompenserende besparelser eller merindtægter på andre områder inden for udvalgets bevilling 2. rådighedsbeløb på 12,833 mio. kr. til anlægsprojekter, hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling udgår af investeringsoversigten jf. bilag til den samlede sag vedr. budgetopfølgning pr. ultimo juli der gives anlægsbevilling på økonomiudvalgets område på i alt nettoudgifter på 0,847 mio. kr. Nærmere specifikation jf. bilag til budgetopfølgning pr. juli 2010 a. under jordforsyning på indtægter for -1,010 mio. kr. boligformål b. under jordforsyning på udgifter for 0,629 mio. kr. erhvervsformål c. faste ejendomme på indtægter -0,294 mio. kr. 7

11 d. vedr. grønne områder og naturpladser på udgifter 0,140 mio. kr. e. vedr. sekretariater og forvaltninger på udgifter 1,382 mio. kr. 4. der gives bevilling på midtvejsregulering på -18,072 mio. kr. ad 1) Økonomiudvalget indstiller at der gives en tillægsbevilling på 5,266 mio. kr. ad 2, 3 og 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 8

12 2. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo juli Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2010 udviser et merforbrug på samlet set 62,4 mio. kr. På driften er der en forventet merudgift på 45,515 mio kr. på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 2,479 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Heraf søges der om bevilling på 1,510 mio. kr. vedr. økonomiudvalget. På anlæg forventes en merudgift på 11,034 mio. kr., som primært skyldes, manglende salg af grunde og bygninger. Det finansielle område viser en netto merudgift på 3,353 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes midtvejsreguleringen af de generelle tilskud på 18,1 mio. kr. i merindtægter og en lånoptagelse på 21,425 mio. kr. mindre end budgetteret. I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. ultimo april måned besluttede kommunalbestyrelsen at tilføre kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. vil det samlede merforbrug udgøre 22,151 mio. kr. Selvom det forventede merforbrug i 2010 er på 22,151 mio. kr. vil merforbruget på servicerammen udgøre 41 mio. kr., da en del af de områder, hvor der er fundet kompenserende besparelser eller mindre udgifter i budget 2010 er på anlæg eller områder udenfor servicerammen. 9

13 Servicerammen for 2010 kan herefter opgøres således: Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forventet regnskab 2010 Nettodriftsudgifter Overførseludgifter Serviceudgifter i Kommunens maksimale serviceudgifter Merforbrug Note: det er forudsat at der bliver overført uændret beløb fra som fra i alt mio. kr. Nedenstående tabel viser i hovedtal resultatet af 2. budgetopfølgning 2010: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 eksl. overførsel Forbrug ultimo juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift uden overførselsadgang: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift med overførselsadgang Anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Overførslerne 2009/2010 og 2010/2011 antaget uændret Når det af ovenstående tabel fremgår at der i denne budgetopfølgning er et merforbrug på 62,4 mio. kr. skal det ses i sammenhæng med at der i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen 10

14 pr. ultimo april måned blev tilført kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. udgør det forventede samlede merforbrug (kassetræk) 22,151 mio. kr. i Anlæg: Forvaltningen har gennemgået anlægsprojekterne som indgår i investeringsoversigten med henblik på, at få overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og afgivne anlægsbevillinger. Dette betyder, at der samlet skal bevilges netto anlægsbevillinger på 0,326 mio. kr. Samtidig har gennemgangen bevirket, at rådighedsbeløbene vedrørende salg af grunde m.v. justeres. Den primære årsag er det vigende salg af grunde og bygninger. Der er derfor behov for at justere rådighedsbeløbene vedrørende salgsindtægter med netto 9,362 mio. kr. For at fremme likviditetsstyringen, er der foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på, at få tilpasset anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene til det forventede forbrug. Endvidere er der tilbageført rådighedsbeløb til kommunekassen, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er givet anlægsbevilling, disse anlægsprojekter indgår i stedet i prioriteringen af anlæg i budget /. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder, herunder områder med budgetpres og iværksatte tiltag til nedbringelse af merforbruget findes i det vedlagte specificerede bilag. Her findes også en specifikation over tilbageførte rådighedsbeløb. Yderligere detaljer kan også ses under fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger vedr. merforbruget på driften til områder uden overførselsadgang, i alt netto merudgifter på 47,025 mio. kr. Tillægsbevillingerne finansieres af kommunens kassebeholdning. a. på økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 5,266 mio. kr. 11

15 b. på arbejdsmarkedsudvalgets område gives der tillægsbevilling på mindre udgifter på -5,000 mio. kr. c. på børne- og ungdomsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 25,660 mio. kr. d. på kultur- og udviklingsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 3,957 mio. kr. e. på miljø- og teknikudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 17,142 mio. kr. 2. rådighedsbeløb på netto mindre indtægter i alt 12,833 mio. kr. til anlægsprojekter, hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling udgår af investeringsoversigten jf. specificeret bilag. 3. der gives anlægsbevilling på økonomiudvalgets område på i alt nettoudgifter 0,847 mio. kr. Nærmere specifikation jf. bilag til budgetopfølgning pr. juli a. under jordforsyning på indtægter for -1,010 mio. kr. boligformål b. under jordforsyning på udgifter for 0,629 mio. kr. erhvervsformål c. faste ejendomme på indtægter -0,294 mio. kr. d. vedr. grønne områder og naturpladser på udgifter 0,140 mio. kr. e. vedr. sekretariater og forvaltninger på udgifter 1,382 mio. kr. 4. der gives bevilling vedrørende midtvejsregulering på merindtægter -18,072 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen 5. der gives negativ rådighedsbeløbet på fagudvalgsområderne, mindreudgifter i alt -3,471 mio. kr. som tilgår kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. skolerenovering -0,228 mio. kr., hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling. b. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. Grenaa Svømmehal og brohoved ved Randers Fjord i alt -0,458 mio. kr. d. på miljø- og teknikudvalgets område jf. bilag i alt -2,664 mio. kr. 12

16 6. der gives negativ anlægsbevilling på fagudvalgsområderne, på i alt -0,521 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb der tilbageføres kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. b. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætsanlæg på -0,080 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætshaller på -0,320 mio. kr. 7. der bevilges budgetomplaceringer mellem udvalg jf. tabel i bilag til samlet budgetopfølgningssag. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Hans Fisker Jensen (O) tager forbehold. 13

17 3. Revisionsberetning regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommunes revisor Ernst & Young, har pr. 15. august 2010 afgivet følgende revisionsberetninger vedrørende revision af Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009: 1. Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009)../. Der henvises til vedlagte revisionsberetninger. Revisionsberetningerne er forsynet med direktørområdernes besvarelse til egentlige bemærkninger samt til revisionens konklusioner, anbefalinger, henstillinger og kommentarer m.v. Revisionsberetningerne indeholder følgende egentlige revisionsbemærkninger: Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsår Den udførte revision har ikke give anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.2. Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009). Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 2.3. Revisionens konklusioner og anbefalinger m.m. Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet og at specifikationsgraden i det aflagte regnskab generelt er højere end de minimumskrav, som lovgivningen stiller. Det er oplyst, at det skyldes at mange af informationerne også efterfølgende anvendes administrativt. 14

18 ./. Der henvises til bilag, hvor revisionens kommentarer og anbefalinger er kommenteret af administrationen. Følgende punkter i revisionsberetning nr. 6 er kommenteret: 1.7, 1.8, , , , og Følgende punkter i revisionsberetning nr. 7 er kommenteret: 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 og Kommunaldirektøren indstiller at revisionsberetning nr. 6 og 7 vedrørende regnskab 2009 godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 4. Overdragelse af revisionskontrakt G01 10/19639 Kommunens revision, Ernst & Young har i skrivelse af 25. august 2010 oplyst, at bl.a. deres kontor i Aalborg, som betjener os, er blevet overtaget af PricewaterhouseCoopers (PwC). Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer PwC overtager de opgaver, aftaler og forpligtelser, som Ernst & Young har indgået. De medarbejdere hos revisionsfirmaet, som betjener kommunen, fortsætter med de samme opgaver ved PwC. Vi har i dag kontrakt med Ernst & Young om udførelse af den lovpligtige revision af kommunen. I denne kontrakt, jf. 11 er det anført, at overdragelse af revisionsopgaven til 3. part kun kan ske ved kommunens godkendelse. Endvidere er det anført i styrelseslovens 42, at tilsynsmyndigheden for kommuner efterfølgende skal godkende et revisorskifte. Kommunaldirektøren indstiller, at revisionsopgaven, jf. den indgåede kontrakt overdrages fra Ernst & Young til PricewaterhouseCoopers med virkning pr. 1. september Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

20 5. Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi P15 Baggrund og formål KL og regeringen besluttede i aftalen om kommunernes økonomi for 2011, at parterne sammen skal undersøge mulighederne for fuldt at digitalisere udvalgte services i kommunerne, således at udvalgte ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt skal foretages digitalt. Formålet er at skaffe øget råderum via effektivisering. Aftalen med regeringen betyder, at kommunerne i løbet af efteråret skal gå sammen og udpege netop de områder, som vil være hensigtsmæssige at gøre fuldt digitale, dvs. hvor serviceniveauet ikke reduceres ved digitalisering. I den forbindelse har KL i samarbejde med repræsentanter fra en række kommuner udarbejdet et forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, hvilken hermed er sendt til høring i kommunerne. Hovedmålsætningerne for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, er at udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor. Sektoren skal være attraktiv for borgere, virksomheder og medarbejdere. at skabe råderum for kommunerne gennem effektivisering. Det er her vigtigt at understrege at digitaliseringsstrategien ikke blot skal finde besparelser i borgerservice, men også i andre dele af organisationen, hvor personalets arbejdsbyrder kan lettes via øget digitalisering. Tværgående områder Forslaget til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi beskæftiger sig med følgende tværgående./. områder, hvor de forskellige initiativer uddybes i bilag: 17

21 digital ledelse et konkurrencepræget it-marked digital borgerbetjening Det foreslås at Norddjurs Kommune i første omgang lader opgaverne om digital ledelse og et konkurrencepræget it-marked, blive varetaget af KOMBIT. KOMBIT blev stiftet i 2009 og er en KL ejet it-organisation, der er skabt for at hente gevinster hjem til danske kommuner. KOMBIT er et non-profit selskab der skal hvile i sig selv../. Norddjurs Kommune skal på et senere tidspunkt beslutte hvilke dele af KOMBIT s initiativer, som Norddjurs Kommune vil tilslutte sig. Norddjurs Kommune har i foråret 2010 valgt at tilslutte os et projekt under KOMBIT kaldet Umbrella. Det er et fælleskommunalt samarbejde der skal skabe flere digitale selvbetjeningsløsninger, målrettet den kommunale sektor. I vedlagte bilag er en kort præsentation af KOMBIT. Der er større besparelser at hente ved at øge digitaliseringen af borgerbetjeningen. KL har beregnet de gennemsnitlige priser på tværs af ydelsesområderne, pr. henvendelse fra en borger, til at være: digital henvendelse: 5 kr. telefonisk henvendelse: 50 kr. henvendelse ved fremmøde: 100 kr. skriftlige henvendelser (brev, og DokumentBoks): 120 kr. Et vigtigt led i arbejdet med den lokale digitaliseringsstrategi, er at vælge kanalstrategi, altså den primære vej Norddjurs Kommune ønsker at borgeren skal benytte, i forbindelse med henvendelser til kommunen. Da omkostningerne ved de forskellige henvendelsestyper er meget forskellige. Fagområder Udover de tværgående områder, er der også forskellige initiativer indenfor følgende fagområder i høring: beskæftigelsesområdet 18

22 social- og sundhedsområdet børne- og kulturområdet teknik- og miljøområdet./. En mere detaljeret gennemgang af forslagene indenfor de forskellige områder vedlægges i bilag. Det videre forløb Når kommunerne har afgivet deres høringssvar vil der blive udarbejdet et forslag til en samlet digitaliseringsstrategi, der forelægges de politiske udvalg i KL, med henblik på endelig vedtagelse i KL s bestyrelse i oktober Når strategien er vedtaget, vil der blive udarbejdet en handlings- og investeringsplan. Det er KL s intention at denne fælles strategi udgør grundlaget for hver enkelt kommunes egen digitaliseringsstrategi. Hver kommune bør derfor udarbejde sin egen lokale handleplan. I budget er der forslag om, at iværksætte en indsats for at digitalisere og anvende ny teknologi for at sikre en bedre ressourceudnyttelse og frigøre ressourcer til udvikling af den borgernære service. Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles målsætning om, at så mange borgere som muligt benytter digital kommunikation med det offentlige. Samtidig skal mulighederne for at gøre udvalgte opgaver fuldt digitale undersøges, således at ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt sker digitalt. Digitaliseringsprocessen i Norddjurs Kommune vil blive styret af en projektleder, og følgende tiltag vil blandt andet indgå: alle ansatte skal overgå til at modtage lønsedler og andre dokumenter fra kommunen via eboks benyttelse af doc2mail skal undersøges nærmere central telefonomstilling med maskinel betjening omlægning af hjemmeside, inkl. flere muligheder for selvbetjening indscanning af post centralt bedre printerudnyttelse (nedlæggelse af små printere) central faxfunktion 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere