BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : Slut kl. : 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo juli Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Revisionsberetning regnskab Overdragelse af revisionskontrakt Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Tidsplan for udbud af it-kontrakter Tilbagebetaling af udgifter til rengøring Udbud af sprogundervisning Rammeaftale 2011 for det sociale område Beskæftigelsesplan Regnskab 2009 for Hessel Gods Fodboldkostskole Regnskab 2009, Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond Regnskab 2008, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Grenaa Andelsboligforening Regnskab 2009, Den selvejende institution Boligselskabet Ålunden Regnskab 2009, Boligselskabet Ørum Djurs Regnskab 2009, Den selvejende institution Dolmer Regnskab 2009, Den selvejende institution Broager Regnskab 2009, Randersegnens Boligforening Godkendelse af låneoptagelse afdeling 83 Randersegnens Boligforening Forslag til vindmølletemaplan Endelig vedtagelse af lokalplan for et sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand Norddjurs Kommune

3 23. Udstykning af jordbrugsparceller i Ørsted Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Anbringelses- og forebyggelsesområdet Omlægning og udvikling af egne tilbud Ændring af målgruppen for daginstitutioner Anlæg - etablering af børnebyer på lokale folkeskoler Anlæg SFO-lokaler på Glesborg Skole Ny daginstitution i Glesborg Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler m.v. Allingåbroskolen og Ørum Skole Køkkener til Skovstjernen, Digterparken, Violskrænten og Glesborg Plejecenter Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til handicaptoilet på Anholt Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo juli Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Den samlede budgetopfølgning pr. ultimo juni 2010 viser en forventet merudgift på økonomiudvalgets driftsområde på 5,266 mio. kr. På anlæg forventes en mindreindtægt på 12,833 mio. kr., mens renter og balanceforskydninger viser en merudgift på 3,353 mio. kr. I forhold til budgetopfølgning pr. ultimo april måned forventes nu yderligere 3,098 mio. kr. i merudgifter på driftsområdet, og 3,292 mio. kr. på anlægsområdet. På renter og balanceforskydninger forventes yderligere en merudgift på 0,731 mio. kr. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes en samlet afvigelse på 5,266 mio. kr., hvoraf 3,756 mio. kr. vedrører merforbrug på områder uden overførselsadgang, mens der forventes et merforbrug på 1,510 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Afvigelserne skyldes blandt andet den nye sammensætning af kommunalbestyrelsen, ikke realiserede reklameindtægter, manglende indtægter fra byggesagsgebyrer samt udbetalinger af erstatninger for arbejdsskader. Områder uden overførselsadgang: 1

5 (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet: Der forventes en afvigelse på samlet set 1,572 mio. kr. som følge af merudgifter til følgende områder: fratrædelsesvederlag til afgående borgmester og udvalgsformænd på 0,971 mio. kr., kursusvirksomhed mm. for kommunalbestyrelsen på ca. 0,176 mio. kr., udgifter til valg afholdt i 2009 på ca. 0,110 mio. kr., lejetab ved fraflytning 0,125 mio. kr. og ikke realiserede besparelser på 0,190 mio. kr. på den politiske organisation. Det vurderes ikke muligt at finde tilsvarende besparelser indenfor kommunaldirektørens område. Økonomidirektørområdet: Den budgetterede reklameindtægt på 0,928 mio. kr. bliver ikke realiseret på grund af den nuværende økonomiske situation. Der har været kontakt til mange virksomheder, men de har ikke budget til sponsorater. Miljø- og teknikdirektørområdet: Indtægt for byggesagsgebyrer forventes maksimalt at nå op på 2,500 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1,256 mio. kr. i forhold til budgettet på 3,756 mio. kr. Øvrige områder uden overførselsadgang: På de øvrige områder under økonomiudvalget forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes. 2

6 Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo juli 2010 Forventet afvigelse ekskl. overførsler Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Det vedtagne besparelseskrav til økonomiudvalgets område er opfyldt i 2010 og fremover. Jfr. beslutning i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1,343 mio. kr. vedrørende område med overførselsadgang. Reduktionen skyldes, at FAS udgik af betalingsaftale med KMD. Beløbet tilgik kassebeholdningen. Kommunaldirektørområdet: Budgettet til arbejdsskader på 0,822 mio. kr. blev forbrugt ved udgangen af juni Efterfølgende er der kommet yderligere sager til ca. 1,800 mio. kr. I 2009 var der et forbrug på ca. 1,700 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 1,800 mio. kr. i Kultur- og udviklingsdirektørområdet: Der forventes et mindreforbrug på løn på 0,290 mio. kr., da to vakante stillinger ikke genbesættes i

7 Øvrige områder med overførselsadgang: Budgettet forventes overholdt på øvrige områder. Områder med budgetpres: Borgerservice har fokus på udgifterne til befordring til speciallæge mv. Region Midtjylland besluttede med virkning fra 15. februar 2010, at der ikke længere ydes befordring/befordringsgodtgørelse til diagnostiske undersøgelser, hvilket medfører ekstraudgifter til kommuner i regionen. KL har tilkendegivet, at de ikke er enige i regionens lovfortolkning, og der er derfor taget kontakt til andre kommuner for at høre, hvordan de håndterer sagen. Tilbagemeldingerne er blandet, idet nogle kommuner har oplevet markante stigninger i udgifter, mens andre ikke har mærket stigninger på området. Der er stor fokus på problematikken, og en del kommuner har taget kontakt til KL. Anlæg: Der forventes en samlet afvigelse på 12,833 mio. kr. på anlæg. Merforbruget skyldes primært den økonomiske situation, som vanskeliggør salg af grunde og ejendomme. (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltninger Turisme I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der er primo august indgået salgsaftaler på bolig- og erhvervsgrunde for i alt 2,993 mio. kr., ud af et samlet budget til salg af byggegrunde på 14,242 mio. kr. Der forventes pt. et samlet grundsalg i 2010 på 3,547 mio. kr. Det forudsættes endvidere, at det afsatte beløb på 1,000 mio. kr. til arealerhvervelser ikke anvendes. 4

8 Mindreindtægter vedrørende salg af jord til bolig- og erhvervsformål skal ses i sammenhæng med budgettet til byggemodning, som henhører under miljø- og teknikudvalget. Her er budgettet reduceret med i alt 6,023 mio. kr. Dette betyder, at jordforsyningen samlet forventer at udvise et overskud på 3,347 mio. kr. Det forventes stadig, at et salg af storparcel i Åbyen til 5,000 mio. kr. kan gennemføres i I forbindelse med det forventede salg af storparcel er der i budgettet afsat 3,077 mio. kr. til grundkapitalindskud. Nettoeffekten af det forventede salg er derfor på 1,923 mio. kr. Indtægtsbudget for salg af faste ejendomme er på 5,000 mio. kr. Kommunalbestyrelsens har godkendt en liste over ejendomme, som kan sælges, og der er taget kontakt til ejendomsmæglere. Der er dog solgt en enkelt ejendom tidligere på året, så den samlede afvigelse forventes 4,599 mio. kr. Der forventes en merudgift på grønne områder og naturpladser, hvilket skyldes tilbagekøb af jordstykke jf. tilbagekøbsret i forbindelse med salg af COK i Grenaa. Under kommunale veje er der overført et anlæg fra 2009 til 2010 vedr. salg af ejendom på Søndergade i Grenaa med en forventet salgsindtægt på 3,501 mio. kr. Salget af ejendommen har forbindelse med etablering af nyt torv og tunnel til Åbyen. Ejendommen forventes ikke solgt i I budget under sekretariat og forvaltninger er overført en forventet indtægt for salg af antennemast. Sagen er afsluttet, og der kommer ikke den forventede indtægt. På anlæg vil der blive reguleret rådighedsbeløb på 12,833 mio. kr. svarende til den forventede afvigelse. Endvidere skal der søges anlægsbevilling på i alt 0,847 mio. kr. på hovedsageligt salg og tilbagekøb af grunde / bygninger samt IT udstyr. Specifikation af anlæg findes i bilag til den samlede sag vedr. budgetopfølgning pr. ultimo juli

9 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt Midtvejsreguleringen betyder, at Norddjurs Kommune bliver kompenseret med 18,072 mio. kr. Beløbet afregnes fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i oktober, november og december måned sammen med det almindelige bloktilskud. Renter og afdrag på eksisterende lån overholder budgettet. Forventet regnskab på låneoptagelse på 40,987 mio. kr. består af 3,171 mio. kr. vedr. kvalitetsfond skolepulje, 13,886 mio. kr. vedr. øvrige kvalitetsfond, 11,700 mio. kr. på øvrige områder herunder veje og energibesparende foranstaltninger og 1,518 mio. kr. på automatisk låneadgang. Endelig er der restlåneramme fra 2009 på 3,512 mio. kr., lån på 0,700 mio. kr. vedr. Ørsted Biograf og lån på 6,500 mio. kr. vedr. GIS. Årsagen til den manglende låneoptagelse på 21,425 mio. kr. skyldes, at der er udsat anlægsprojekter jf. budgetopfølgning pr. ultimo april 2010, og at der er anlæg, som ikke kan igangsættes indenfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte tidsfrist. Hovedparten af lånerammen i 2010 er fremkommet via dispensationsansøgninger ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Kommunaldirektøren foreslår, at mindreforbrug på løn vedr. vakante stillinger på kultur- og udviklingsdirektørområdet bruges til finansiering af merforbrug på område uden overførselsadgang. 6

10 Den samlede forventede afvigelse på drift på 5,266 mio. kr. består af følgende: 1,147 mio. kr. kommunalbestyrelsen 0,110 mio. kr. valg afholdt i ,125 mio. kr. lejetab ved fraflytning 0,190 mio. kr. politisk organisation 0,928 mio. kr. reklameindtægt 1,256 mio. kr. byggesagsgebyrer 1,800 mio. kr. arbejdsskader -0,290 mio. kr. vakante stillinger på kultur- og udviklingsdirektørområdet Kommunaldirektøren har ikke yderligere forslag til finansiering af det konstaterede merforbrug ud over det, der allerede er fundet ved de tidligere budgetopfølgninger. Økonomiudvalget bedes derfor om at angive forslag til kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor udvalgets område. Alternativt kan udvalget indstille, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. økonomiudvalget drøfter resultatet af budgetopfølgning og jf. økonomistyringsprincipperne for Norddjurs Kommune angiver forslag til kompenserende besparelser eller merindtægter på andre områder inden for udvalgets bevilling 2. rådighedsbeløb på 12,833 mio. kr. til anlægsprojekter, hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling udgår af investeringsoversigten jf. bilag til den samlede sag vedr. budgetopfølgning pr. ultimo juli der gives anlægsbevilling på økonomiudvalgets område på i alt nettoudgifter på 0,847 mio. kr. Nærmere specifikation jf. bilag til budgetopfølgning pr. juli 2010 a. under jordforsyning på indtægter for -1,010 mio. kr. boligformål b. under jordforsyning på udgifter for 0,629 mio. kr. erhvervsformål c. faste ejendomme på indtægter -0,294 mio. kr. 7

11 d. vedr. grønne områder og naturpladser på udgifter 0,140 mio. kr. e. vedr. sekretariater og forvaltninger på udgifter 1,382 mio. kr. 4. der gives bevilling på midtvejsregulering på -18,072 mio. kr. ad 1) Økonomiudvalget indstiller at der gives en tillægsbevilling på 5,266 mio. kr. ad 2, 3 og 4) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 8

12 2. Budgetopfølgning alle udvalg pr. ultimo juli Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune er der foretaget budgetopfølgning pr. ultimo juli Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2010 udviser et merforbrug på samlet set 62,4 mio. kr. På driften er der en forventet merudgift på 45,515 mio kr. på områder uden overførselsadgang. Derudover er der en forventet merudgift på 2,479 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Heraf søges der om bevilling på 1,510 mio. kr. vedr. økonomiudvalget. På anlæg forventes en merudgift på 11,034 mio. kr., som primært skyldes, manglende salg af grunde og bygninger. Det finansielle område viser en netto merudgift på 3,353 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes midtvejsreguleringen af de generelle tilskud på 18,1 mio. kr. i merindtægter og en lånoptagelse på 21,425 mio. kr. mindre end budgetteret. I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. ultimo april måned besluttede kommunalbestyrelsen at tilføre kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. vil det samlede merforbrug udgøre 22,151 mio. kr. Selvom det forventede merforbrug i 2010 er på 22,151 mio. kr. vil merforbruget på servicerammen udgøre 41 mio. kr., da en del af de områder, hvor der er fundet kompenserende besparelser eller mindre udgifter i budget 2010 er på anlæg eller områder udenfor servicerammen. 9

13 Servicerammen for 2010 kan herefter opgøres således: Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 ekskl. overførsler Forventet regnskab 2010 Nettodriftsudgifter Overførseludgifter Serviceudgifter i Kommunens maksimale serviceudgifter Merforbrug Note: det er forudsat at der bliver overført uændret beløb fra som fra i alt mio. kr. Nedenstående tabel viser i hovedtal resultatet af 2. budgetopfølgning 2010: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 eksl. overførsel Forbrug ultimo juli 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift uden overførselsadgang: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift med overførselsadgang Anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt * Kun områder med bevillingsbehov medtages i regnearket *- =mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt Overførslerne 2009/2010 og 2010/2011 antaget uændret Når det af ovenstående tabel fremgår at der i denne budgetopfølgning er et merforbrug på 62,4 mio. kr. skal det ses i sammenhæng med at der i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen 10

14 pr. ultimo april måned blev tilført kassebeholdningen 40,230 mio. kr. som kompenserende besparelser for fagudvalgenes forventede merforbrug, henholdsvis 13,757 mio. kr. vedrørende driften og 26,473 mio. kr. vedrørende mindre anlægsudgifter. Modregnes dette i det forventede merforbrug pr. ultimo juli på 62,4 mio. kr. udgør det forventede samlede merforbrug (kassetræk) 22,151 mio. kr. i Anlæg: Forvaltningen har gennemgået anlægsprojekterne som indgår i investeringsoversigten med henblik på, at få overensstemmelse mellem rådighedsbeløb og afgivne anlægsbevillinger. Dette betyder, at der samlet skal bevilges netto anlægsbevillinger på 0,326 mio. kr. Samtidig har gennemgangen bevirket, at rådighedsbeløbene vedrørende salg af grunde m.v. justeres. Den primære årsag er det vigende salg af grunde og bygninger. Der er derfor behov for at justere rådighedsbeløbene vedrørende salgsindtægter med netto 9,362 mio. kr. For at fremme likviditetsstyringen, er der foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på, at få tilpasset anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene til det forventede forbrug. Endvidere er der tilbageført rådighedsbeløb til kommunekassen, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er givet anlægsbevilling, disse anlægsprojekter indgår i stedet i prioriteringen af anlæg i budget /. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte områder, herunder områder med budgetpres og iværksatte tiltag til nedbringelse af merforbruget findes i det vedlagte specificerede bilag. Her findes også en specifikation over tilbageførte rådighedsbeløb. Yderligere detaljer kan også ses under fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger vedr. merforbruget på driften til områder uden overførselsadgang, i alt netto merudgifter på 47,025 mio. kr. Tillægsbevillingerne finansieres af kommunens kassebeholdning. a. på økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 5,266 mio. kr. 11

15 b. på arbejdsmarkedsudvalgets område gives der tillægsbevilling på mindre udgifter på -5,000 mio. kr. c. på børne- og ungdomsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 25,660 mio. kr. d. på kultur- og udviklingsudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 3,957 mio. kr. e. på miljø- og teknikudvalgets område gives tillægsbevilling på merudgifter på 17,142 mio. kr. 2. rådighedsbeløb på netto mindre indtægter i alt 12,833 mio. kr. til anlægsprojekter, hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling udgår af investeringsoversigten jf. specificeret bilag. 3. der gives anlægsbevilling på økonomiudvalgets område på i alt nettoudgifter 0,847 mio. kr. Nærmere specifikation jf. bilag til budgetopfølgning pr. juli a. under jordforsyning på indtægter for -1,010 mio. kr. boligformål b. under jordforsyning på udgifter for 0,629 mio. kr. erhvervsformål c. faste ejendomme på indtægter -0,294 mio. kr. d. vedr. grønne områder og naturpladser på udgifter 0,140 mio. kr. e. vedr. sekretariater og forvaltninger på udgifter 1,382 mio. kr. 4. der gives bevilling vedrørende midtvejsregulering på merindtægter -18,072 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen 5. der gives negativ rådighedsbeløbet på fagudvalgsområderne, mindreudgifter i alt -3,471 mio. kr. som tilgår kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. skolerenovering -0,228 mio. kr., hvor kommunalbestyrelsen ikke har givet anlægsbevilling. b. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. Grenaa Svømmehal og brohoved ved Randers Fjord i alt -0,458 mio. kr. d. på miljø- og teknikudvalgets område jf. bilag i alt -2,664 mio. kr. 12

16 6. der gives negativ anlægsbevilling på fagudvalgsområderne, på i alt -0,521 mio. kr. vedr. rådighedsbeløb der tilbageføres kommunekassen jf. nedenstående a. på børne- og ungdomsudvalgets område vedr. fysiske rammer til specialundervisning -0,121 mio. kr. b. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætsanlæg på -0,080 mio. kr. c. på kultur- og udviklingsudvalgets område vedr. idrætshaller på -0,320 mio. kr. 7. der bevilges budgetomplaceringer mellem udvalg jf. tabel i bilag til samlet budgetopfølgningssag. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Hans Fisker Jensen (O) tager forbehold. 13

17 3. Revisionsberetning regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommunes revisor Ernst & Young, har pr. 15. august 2010 afgivet følgende revisionsberetninger vedrørende revision af Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2009: 1. Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009)../. Der henvises til vedlagte revisionsberetninger. Revisionsberetningerne er forsynet med direktørområdernes besvarelse til egentlige bemærkninger samt til revisionens konklusioner, anbefalinger, henstillinger og kommentarer m.v. Revisionsberetningerne indeholder følgende egentlige revisionsbemærkninger: Beretning nr. 6 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsår Den udførte revision har ikke give anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.2. Beretning nr. 7. Revision af årsregnskabet for 2009 (afsluttende beretning for året 2009). Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 2.3. Revisionens konklusioner og anbefalinger m.m. Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet og at specifikationsgraden i det aflagte regnskab generelt er højere end de minimumskrav, som lovgivningen stiller. Det er oplyst, at det skyldes at mange af informationerne også efterfølgende anvendes administrativt. 14

18 ./. Der henvises til bilag, hvor revisionens kommentarer og anbefalinger er kommenteret af administrationen. Følgende punkter i revisionsberetning nr. 6 er kommenteret: 1.7, 1.8, , , , og Følgende punkter i revisionsberetning nr. 7 er kommenteret: 4.5, 4.6, 5.1, 5.2 og Kommunaldirektøren indstiller at revisionsberetning nr. 6 og 7 vedrørende regnskab 2009 godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 4. Overdragelse af revisionskontrakt G01 10/19639 Kommunens revision, Ernst & Young har i skrivelse af 25. august 2010 oplyst, at bl.a. deres kontor i Aalborg, som betjener os, er blevet overtaget af PricewaterhouseCoopers (PwC). Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer PwC overtager de opgaver, aftaler og forpligtelser, som Ernst & Young har indgået. De medarbejdere hos revisionsfirmaet, som betjener kommunen, fortsætter med de samme opgaver ved PwC. Vi har i dag kontrakt med Ernst & Young om udførelse af den lovpligtige revision af kommunen. I denne kontrakt, jf. 11 er det anført, at overdragelse af revisionsopgaven til 3. part kun kan ske ved kommunens godkendelse. Endvidere er det anført i styrelseslovens 42, at tilsynsmyndigheden for kommuner efterfølgende skal godkende et revisorskifte. Kommunaldirektøren indstiller, at revisionsopgaven, jf. den indgåede kontrakt overdrages fra Ernst & Young til PricewaterhouseCoopers med virkning pr. 1. september Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

20 5. Høring: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi P15 Baggrund og formål KL og regeringen besluttede i aftalen om kommunernes økonomi for 2011, at parterne sammen skal undersøge mulighederne for fuldt at digitalisere udvalgte services i kommunerne, således at udvalgte ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt skal foretages digitalt. Formålet er at skaffe øget råderum via effektivisering. Aftalen med regeringen betyder, at kommunerne i løbet af efteråret skal gå sammen og udpege netop de områder, som vil være hensigtsmæssige at gøre fuldt digitale, dvs. hvor serviceniveauet ikke reduceres ved digitalisering. I den forbindelse har KL i samarbejde med repræsentanter fra en række kommuner udarbejdet et forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, hvilken hermed er sendt til høring i kommunerne. Hovedmålsætningerne for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, er at udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor. Sektoren skal være attraktiv for borgere, virksomheder og medarbejdere. at skabe råderum for kommunerne gennem effektivisering. Det er her vigtigt at understrege at digitaliseringsstrategien ikke blot skal finde besparelser i borgerservice, men også i andre dele af organisationen, hvor personalets arbejdsbyrder kan lettes via øget digitalisering. Tværgående områder Forslaget til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi beskæftiger sig med følgende tværgående./. områder, hvor de forskellige initiativer uddybes i bilag: 17

21 digital ledelse et konkurrencepræget it-marked digital borgerbetjening Det foreslås at Norddjurs Kommune i første omgang lader opgaverne om digital ledelse og et konkurrencepræget it-marked, blive varetaget af KOMBIT. KOMBIT blev stiftet i 2009 og er en KL ejet it-organisation, der er skabt for at hente gevinster hjem til danske kommuner. KOMBIT er et non-profit selskab der skal hvile i sig selv../. Norddjurs Kommune skal på et senere tidspunkt beslutte hvilke dele af KOMBIT s initiativer, som Norddjurs Kommune vil tilslutte sig. Norddjurs Kommune har i foråret 2010 valgt at tilslutte os et projekt under KOMBIT kaldet Umbrella. Det er et fælleskommunalt samarbejde der skal skabe flere digitale selvbetjeningsløsninger, målrettet den kommunale sektor. I vedlagte bilag er en kort præsentation af KOMBIT. Der er større besparelser at hente ved at øge digitaliseringen af borgerbetjeningen. KL har beregnet de gennemsnitlige priser på tværs af ydelsesområderne, pr. henvendelse fra en borger, til at være: digital henvendelse: 5 kr. telefonisk henvendelse: 50 kr. henvendelse ved fremmøde: 100 kr. skriftlige henvendelser (brev, og DokumentBoks): 120 kr. Et vigtigt led i arbejdet med den lokale digitaliseringsstrategi, er at vælge kanalstrategi, altså den primære vej Norddjurs Kommune ønsker at borgeren skal benytte, i forbindelse med henvendelser til kommunen. Da omkostningerne ved de forskellige henvendelsestyper er meget forskellige. Fagområder Udover de tværgående områder, er der også forskellige initiativer indenfor følgende fagområder i høring: beskæftigelsesområdet 18

22 social- og sundhedsområdet børne- og kulturområdet teknik- og miljøområdet./. En mere detaljeret gennemgang af forslagene indenfor de forskellige områder vedlægges i bilag. Det videre forløb Når kommunerne har afgivet deres høringssvar vil der blive udarbejdet et forslag til en samlet digitaliseringsstrategi, der forelægges de politiske udvalg i KL, med henblik på endelig vedtagelse i KL s bestyrelse i oktober Når strategien er vedtaget, vil der blive udarbejdet en handlings- og investeringsplan. Det er KL s intention at denne fælles strategi udgør grundlaget for hver enkelt kommunes egen digitaliseringsstrategi. Hver kommune bør derfor udarbejde sin egen lokale handleplan. I budget er der forslag om, at iværksætte en indsats for at digitalisere og anvende ny teknologi for at sikre en bedre ressourceudnyttelse og frigøre ressourcer til udvikling af den borgernære service. Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles målsætning om, at så mange borgere som muligt benytter digital kommunikation med det offentlige. Samtidig skal mulighederne for at gøre udvalgte opgaver fuldt digitale undersøges, således at ansøgninger og indberetninger som udgangspunkt sker digitalt. Digitaliseringsprocessen i Norddjurs Kommune vil blive styret af en projektleder, og følgende tiltag vil blandt andet indgå: alle ansatte skal overgå til at modtage lønsedler og andre dokumenter fra kommunen via eboks benyttelse af doc2mail skal undersøges nærmere central telefonomstilling med maskinel betjening omlægning af hjemmeside, inkl. flere muligheder for selvbetjening indscanning af post centralt bedre printerudnyttelse (nedlæggelse af små printere) central faxfunktion 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere