Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt."

Transkript

1 HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup kommune samt Michael Dahl fra Arbejdernes Landsbank. Der blev herefter holdt et minuts stilhed for fire medlemmer, som er afgået ved døden. Antal fremmødte: 130 Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. Pkt. 2 Valg af referent Dirigenten foreslog på vegne af bestyrelsen Ditte Gerd Andersen, H21, som herefter blev valgt. Pkt. 3 og 4 Forretningsorden samt stemmeudvalg Dirigenten gik ud fra, at man havde gjort sig bekendt med forretningsordenens punkter, side 2 i indkaldelsen og herefter blev et stemmeudvalg foreslået og valgt. Dirigenten indskærpede, at afstemning skal foregå med stemmesedler enten via håndsoprækning eller skriftligt. Dirigenten gennemgik dagsordenens punkter. Pkt. 5 Bestyrelsens beretning Formanden berettede, at bestyrelsen havde haft et meget travlt år med beslutningsoplægget til kloakeringsprojektet. Bestyrelsen mente at have løst opgaven rigtig godt, og man glædede sig til drøftelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen takkede Nibbi-banden og Onsdagsholdet for deres store indsats såsom afhentning af husholdningsaffald, pasning af grøn container, pleje af legeplads, reparation af fodhegn og plankeværk og ikke mindst fældning af træer og buske langs med Vestbuen, som kommunen har pålagt foreningen at holde. Der bliver fortsat søgt at få regnvandsdræn langs med asfaltvejen til at virke optimalt. Det er et større arbejde, da drænene flere steder er tilstoppede og derfor må graves op og reetableres. I den forbindelse indskød formanden, at al regnvand på egen havelod skal nedsive her. Det må under ingen omstændigheder tilsluttes den kommende kloak. Der efterlyses stadig en redaktør af Brøndposten og måske samtidig en person, der kunne medvirke til forslag til input til hjemmesiden. Fremover bliver hjemmesiden også foreningens opslagstavle. Vigtige meddelelser omkring f.eks. kloakprojektet vil dog stadig fremgå af kontorets opslagstavle. Bestyrelsen ønsker at kunne udsende information via mail, så medlemmerne bedes snarest oplyse deres mailadresse og andre relevante oplysninger (fremgår af indkaldelsen). Der må stadig ikke køres på de grønne områder. Der er sket rigtig store skader. Der er desværre stadig medlemmer, som gør hvad de har lyst til uden at tage hensyn til foreningens økonomi eller vore fælles goder. Og endnu en løftet pegefinger: Kære hundeejere vær venlige at holde jeres hund i snor. Vis hensyn over for dem, som er bange for hunde tak. Da der ikke var bemærkninger til bestyrelsens beretning, blev beretningen godkendt. Pkt. 6 Regnskab Kasserer Morten, E. 4, oplyste, at som det fremgår af det udsendte materiale udviser regnskabet for 2012 et overskud på kr mod et budgetteret overskud på kr eller en positiv afvigelse på kr Regnskabet er udarbejdet efter de samme principper som tidligere år, og der er som et tillæg til regnskabet udarbejdet en regnskabsberetning, hvor der nærmere er redegjort for de enkelte budgetafvigelser og de væsentligste poster. 1

2 Budgettet er i det store og hele blevet fulgt; der skal derfor her blot kommenteres fire forhold: a. For 2012 gælder, at der er solgt 27 haver, hvilket er 12 flere end budgetteret. Den samlede indtægt på salg af haver udgør kr i form af gebyrer (sælgergebyr og indmeldelsesgebyr). b. Der er i 2012 anvendt m3 vand mod budgetteret m3, hvilket har resulteret i en udgift på kr c. Der har været en positiv afvigelse på fællesarealer på kr , hvilket skal ses i lyset af, at der ikke har været gennemført alle de forventede forbedringer (kloakprojektet har tidsmæssigt fyldt meget). d. Der er anvendt kr eller ca. kr mere end budgetteret til den årlige præmieuddelingsfest, hvilket primært skyldes den store tilslutning. Medlemskapitalen udgør pr. 31. december 2012 kr eller kr pr. have. Kassebeholdningen udgør kr Det er bestyrelsen opfattelse, at regnskabet er tilfredsstillende, og at foreningen har en god og sund økonomi. Bestyrelsen skal derfor indstille til forsamlingen, at regnskabet godkendes, og at overskuddet på kr overføres til dispositionsfonden. Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til kassererens beretning, blev regnskabet herefter godkendt. Pkt. 7. Budget Kasserer Morten,E 4, informerede om budgetudkastet. Det fremsendte budgetudkast for år 2013 udviser et overskud på kr I lighed med tidligere år er der udarbejdet nogle bemærkninger, hvor der nærmere er redegjort for forudsætningerne for de enkelte poster. Det har været udgangspunktet at fastholde havelejen på kr. 475 pr. måned på grund af de store udgifter den enkelte havelejer eventuelt får i forbindelse med kloakprojektet. Der vil ydermere komme stigninger i de offentlige udgifter på ca. kr , hvilket primært skyldes en stigning i renovation. Der er ikke budgetteret med den anvendte rådgivning vedrørende kloakprojektet, idet omkostningen vil indgå i det samlede projekt, såfremt forslag om kloakering vedtages. Såfremt forslag om kloakering forkastes, skal der i 2013 afholdes en udgift på ca. kr , som der selvfølgelig ikke er taget højde for i det foreliggende budget. På trods af disse forhold er det lykkedes at få enderne til at nå sammen. Der er en god balance mellem indtægter og udgifter, hvorfor det skal indstilles til forsamlingen at budgetudkastet vedtages. Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til budgetudkastet, blev det vedtaget. Pkt. 8. Indledning Kasserer Morten,E 4: Bestyrelsen fik på forrige generalforsamling opgaven med at projektere, udarbejde udbudsmateriale, få myndighedsgodkendelser, gennemføre licitation vedrørende kloakering. Alt dette med henblik på at udarbejde beslutningsgrundlag til nærværende generalforsamling. Der ligger således tre forslag, hvoraf det første vedrører igangsætning af kloakeringsprojektet. Det centrale i dette forslag er en tilslutning til den offentlige ledning. På hver enkelt havelod tilsluttes en stikledning, som afsluttes med en skelbrønd (max. 1 meter inde). Tilslutninger fra installationer i huset til skelbrønd er efterfølgende havelejers eget ansvar at få udført. Selve tilslutningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Bestyrelsen har lagt vægt på, at arbejdet med kloakering skal genere mindst muligt. Det er derfor planlagt, at kloakrørene skal forbindes via de grønne bælter, og at entreprenøren gør en sti færdig ad gangen. Det betyder, at asfaltvejen ikke berøres af projektet. Det betyder også, at vi kan benytte vores haver hele sommeren på nær de 7 til 14 dage, hvor der arbejdes på den enkelte sti. Der er gennemført en udbudsrunde med 5 udvalgte entreprenører, hvor der var 10 mill.kr. til forskel mellem den dyreste og billigste. Bestyrelsen har valgt den billigste entreprenør, Møller og Co., da der ikke var noget, der tydede på, at firmaet ikke kunne løfte opgaven. Det samlede budget udgør 9,8 mill.kr. inklusiv en budgetreserve på 1,4 mill.kr. Der skal afsættes en budgetreserve i den størrelsesorden for at imødekomme uforudsete omkostninger. Det betyder, at vi hver især 2

3 skal betale kr Dette er en ganske fornuftig pris også set i forhold til, hvad de andre haveforeninger skal betale. Vi har gjort som aftalt sidste år: Vi har gjort et grundigt stykke arbejde, vi har de kompetencer i bestyrelsen, der skal til og vi har en skarp pris det bliver formentlig ikke billigere, hvis det udskydes. Det er derfor bestyrelsens indstilling, at forslaget bliver vedtaget. Inden ordet bliver givet frit, skal besvares en række spørgsmål, som bestyrelsen har modtaget. Spørgsmål 1: Hvad sker der med investeringen til kloakering, såfremt lejekontrakten ikke bliver forlænget? Svar: Vi er blevet en varig kolonihave ved 2007-loven. Der er ingen tvivl om, at lejekontrakten bliver forlænget også efter Forsinkelsen af lejekontraktens forlængelse bunder i spørgsmål om, hvilke vilkår lejekontrakten skal bygge på. Primært drejer det sig om, hvorvidt stat og kommune kan leje ud til kolonihaver under markedspris, og der er i sidste uge fremsat lovforslag om netop dette. Spørgsmål 2: Hvem modtager de indbetalte beløb ( kr. fra hvert havelod), og hvordan håndteres administration af disse beløb. Svar: Der bliver oprettet en særlig konto i Arbejdernes Landsbank en byggekonto, hvorfra vi løbende betaler entreprenøren, rådgiveren m.v. i takt med arbejdets udførelse og med de aftaler, vi i øvrigt har indgået. I lighed med de andre bankkonti foreningen har, så er det sådan, at der skal to til at godkende nemlig formanden og undertegnede. Spørgsmål 3: Kommer investeringen til at indvirke på vurderingen fremover? Svar: Et klart JA. Spørgsmål 4: Hvad beløber tilslutning fra egne installationer til skelbrønd sig cirka til? Svar: Bestyrelsen har været i dialog med en række kloakmestre, og niveauet ligger mellem og kr. afhængig af, hvor meget der skal graves. Kan man udføre gravearbejdet selv, vil det blive noget billigere. Der vil på foreningshuset blive ophængt info fra forskellige kloakmestre. Det skal understreges, at selve tilslutningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Pkt. 8.1 Forslag Igangsætning af kloakeringsprojekt Niels Jørgen Andersen, P11: Der løber drænrør over de grønne områder. Bliver eventuelt beskadigede drænrør reparerede? Haastrup, K5: Forudsætningen for igangsættelse af kloakeringsprojekt var, at Ballerup kommunes vandhandleplan blev godkendt. Kommunens vandhandleplan er sat i bero af Natur- og Miljøankenævnet. Kommunens nye vandhandleplan er sendt i høring mellem 18. dec og den 12. feb Da der kun var kommet een indsigelse, besluttede kommunen at forlænge høringsfristen til 25. marts Først når høringsfristen er udløbet og først, når kommunen har behandlet eventuelle indsigelser og fremsat/fået godkendt endelig vandhandleplan først da kan vi træffe beslutning om kloakering. I mit høringssvar til kommunen henviser jeg til kommunens egen rapport fra 1995, hvor der konkluderes, at der ingen synlig forurening er i kolonihaveområderne. Jeg har gjort opmærksom på, at det virkelige problem er vandet oppefra, som blander sig i kloakvandet. Jeg har endvidere foreslået kommunen, at kloakering af kolonihaveområderne bliver udskudt til Dette skal også sammenholdes med Ida Aukens forslag omkring stats og kommuners mulighed for udlejning under markedsværdi. Vi ved endnu ikke, hvad den konkrete leje bliver efter Jeg vil derfor foreslå generalforsamlingen og bestyrelsen at stille forslag om kloakering i bero og afvente godkendelse af de endelige vandhandleplaner og spildevandsplaner. Udover ovenstående så synes jeg, at det er forkert, at der er to stemmer pr. have. Det kan ikke være rigtigt, at f.eks. 110 fremmødte stemmeberettigede fra 70 haver skal kunne beslutte et så stort og dyrt projekt. Rasmus Christiansen, Ballerup kommune: Jeg har været med til at udarbejde den kommunale vandhandleplan og tillæg til spildevandsplanen, som binder kloakeringskravet til kolonihaverne. Til det skal siges, at der er blandet to ting sammen. Spildevandsplanen har ikke direkte noget med vandhandleplanen at gøre. Det er rigtigt nok, at vandhandleplanen handler om generel god miljøtilstand for alt vand, derunder også håndtering af 3

4 spildevand. Dette gøres ved at lave spildevandsplaner/tillæg til spildevandsplaner. Der er lavet en bindende aftale om, at Ballerup kommune kan gennemføre den plan, som er besluttet af kommunalbestyrelsen i oktober 2010 om, at man vil have kloakeret samtlige kolonihaver inden 2015, og det står også i tillæg til spildevandsplan. Hvis vi skal overholde den kommunale beslutning om, at alle kolonihaver skal være kloakerede inden 2015, så kan vi ikke vente ret meget længere. Vi kan ikke sige noget om, hvornår staten udsender den nye vandplan. Men den kommer, og den kommer også til at betyde nye krav til kloakering. Så hvorfor ikke overholde den kommunale beslutning omkring kloakering inden 2015, og der skal jo nu engang tages hånd om det spildevand, der er i kolonihaveområderne. Henrik Bruun, E17: Det er en god idé, at der skal kloakeres, og at vi skal have vandmålere. Men det er et problem rent juridisk og økonomisk, at forlængelsen af vores kontrakt ikke er i orden. Der står, at kolonihaveområdet er varigt, men er det ikke bare Brøndgården, der er en varig haveforening. Det er vel ikke selve området? Anna Lis Nielsen, R5: Generalforsamlingen i Hestholm har vedtaget deres forslag om kloakering. Hestholm skulle have været i gang med selve arbejdet i marts, men må vente for kommunen har ikke godkendt det endnu. Hvis vi vedtager forslaget i dag, hvornår får vi så en godkendelse fra kommunen eller har kommunen allerede godkendt den? Susanne Ibsen, F5: Allerførst tak til bestyrelsen for et kæmpestort stykke arbejde, som I har lavet for at få dette til at komme op at køre det anerkender jeg. Hvorfor skal vi betale for kloakering af kommunens grund? Får kloakering indflydelse på havelejen? Skal vi til at betale markedsværdien? Hvem skal betale for den fortsatte drift? Rasmus Christiansen, Ballerup kommune: Vi forventer, at tillæg til spildevandsplan bliver godkendt med udgangen af april måned, herunder hører kloakering af havekoloniområderne. Jorden ejes ikke af kommunen. Jorden ejes af staten, som via Kolonihaveforbundet lejer den videre til kolonihave-foreninger. Der er en deklarationsaftale for den enkelte forening, hvor der står, hvad den enkelte forening selv skal bekoste som lejer, herunder kloakering. Hvis man tænkte sig, at staten etablerede kloakeringsprojektet, så skulle I betale for leje af anlægget (Tjørnbjergmodellen), og I ville ikke kunne udnytte den merværdi I får gennem dette forslag ved selv at eje. Driften og vedligeholdelsen af kloakeringsanlægget ligger i foreningens regi. Camilla Jørgensen, G10: Kloakeringsprojektet er fint, men hvorfor skal jeg som privatperson optage lån. Hvorfor er det ikke Brøndgården, der optager et lån, som vi kan betale via haveleje? Morten,E 4: Spørgsmålet omkring Brøndgårdens varighed er en teoretisk diskussion. Hvis Ballerup kommune skal bruge området til noget andet, så skal de stille et andet stykke jord på samme niveau til rådighed. Anni Skaarup, M7: Jeg har læst, at vi bagefter skal betale et eller andet beløb for tilslutning. Kan det ridses op, hvad vi helt konkret får for de kr.? Haastrup, K5: Princippet for, hvorfor vi skal betale, er, at grundejerpligten er overført til lejerne. Det står ingen steder, men det kommer til at stå i de nye kontrakter, som skal gælde fra 1. april Altså staten har overført sin forpligtelse til lejerne. I Ida Aukens forslag om udlejning til under markedsleje står som overskrift: Langt flere skal have råd til en kolonihave (det er vist ikke helt i tråd med, at der nu skal hældes kr. ud på bordet). Men det skal jo vedtages først vi kender derfor ikke lejen før efter den 1. april I info af 4. juni 2012 fra Allan på vegne af bestyrelsen står: at Ballerup kommune først skal have lavet vandplaner på området, derefter skal det ud i offentlig høring, hvorefter det skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Alt sammen formaliteter, men det skal gøres. Det er nøjagtig den samme situation, vi er i nu. Der er nogle nye vandhandleplaner, som skal godkendes. Og hvis man kunne afvente godkendelse sidste år, hvorfor kan man det så ikke igen, hvis man ellers har viljen eller modet til det. Iøvrigt mange tak for det udførlige og meget informerende materiale om kloakeringsprojektet, som bestyrelsen har udarbejdet. Birgit Sander, H27: Vi har i flere år vidst, at kloakering ville blive iværksat. Nu er det her og det skal være færdigt i Der kan altid stilles spørgsmål til fremtiden, og det er der rigtig mange af jer der gør med mange detaljer. Men jeg synes, vi skal indse, at vi skal have en kloakering. Nu er der et forslag, og jeg vil støtte bestyrelsens forslag, som det er. 4

5 Allan Johansen, M 26: Vedr. spørgsmål om dræn kan det oplyses, at i udbudsmaterialet står beskrevet, at alle overgravede dræn skal reetableres. Det er der taget højde for, ligesom rådgiver har tilsynspligt. M.h.t. hvad vi får for de kr. Vi får en hovedkloak, som skal tilsluttes i 2 sider til hovedkloakken i Grangangen, og som primært vil ligge i vores stier og i de grønne arealer. Så får vi et stik, der går ind på samtlige havelodder og ca. 1 meter inde på hvert havelod vil etableres en skelbrønd. Tilslutning fra egne installationer til denne skelbrønd skal man selv betale. Tilbud fra forskellige kloakmestre vil blive opslået ved kontoret og vil også fremgå af hjemmesiden. Da jeg udsendte info omkring kloakering, skyldtes det en artikel i Ballerupbladet, hvor der stod, at det ville koste kr at få kloakeret i Brøndgården. Jeg fandt det som en skrækkampagne. Det er vedtaget ved lov, at vi skal have kloakeret inden Bestyrelsen har fået mandat til at udarbejde projektet. Bestyrelsen har fået en god pris, og jeg er ikke sikker på, at vi senere kan få så god en pris. Det skal tilføjes, at entreprenørens tilbud er givet også under forudsætning af myndighedernes godkendelse. Thomas Nielsson, P1: Er der sikkerhedsstillelse? Når det er så god en pris, har man så sikkerhed for, at det ikke er polske arbejdere, der udfører det? Allan Johansen, M 26: Bestyrelsen har bedt entreprenøren give tilbud ud fra, at det sker under dansk lovgivning. Om det er polske eller grønlandske arbejdere er underordnet, så længe de arbejder under dansk overenskomst, er det i orden. Men vi har stillet forbehold om, at der ikke bliver taget bopæl på området. Såvidt mit kendskab til firmaet så er det dansk arbejdskraft. Jeg kan oplyse, at Hestholm har fået tilbud i samme størrelsesorden mellem 8 og 18 mill. kr. Det er formentlig markedsprisen. Jeg kan yderligere oplyse, at priserne ikke er proportionale med firmaernes størrelse det er helt vilkårligt. Anni Skaarup, M7: Bliver vi automatisk tilsluttet det kommunale anlæg eller skal vi betale yderligere for en tilslutning? Allan Johansen, F4: Der er i budgettet taget højde for tilkobling til den offentlige kloak. Man kan søge om fritagelse for denne afgift, og indtil nu har Ballerup kommune bevilget dette. Flemming Haltrup, H1: Hvis jeg optager et lån på kr. til kloakering i Arbejdernes Landsbank, hæfter jeg så selv for restgælden af dette lån ved salg eller skal det overdrages til køber? Hvis der er enighed mellem f.eks. 7 havelejere på en sti om tilslutning, kan man så selv henvende sig til entreprenøren og få tilbud for 7 tilslutninger? Morten,E 4: Kan dit ene spørgsmål blive besvaret under pkt. 8.3 omkring finansiering der vil det fremgå? (Ja) Allan Johansen,M 26: Med hensyn til at lave individuelle aftale med entreprenøren så er det muligt. Han har også afgivet tilbud på dette, men han er helt klart den dyreste! Poul Jørgensen, G32: Jeg er enig i, at lejekontrakt og spildevandsplan skal være i orden, før vi stemmer om kloakering. Kommunens repræsentant fastholder, at det er lovgivning, og det skal være inden Men det synes jeg, vi skal sk... på! Kommunen er ude på at få penge ud af alting for øjeblikket. Så jeg anbefaler, at vi stemmer for en udskydelse til Hvis der bliver stemt igangsættelse af kloakering nu, vil jeg også sætte spørgsmålstegn ved den udnyttelse af arbejdskraften, der sker for tiden. Vores repræsentant forsikrer, at det er aftalt med entreprenøren, og at det sker under lovgivningen. Har bestyrelsen fået det skriftligt, at det er under overenskomst eller er det bare tom snak? Jeg kan godt forestille man, at der ellers vil blive blokade så... rød front, kammerater! Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, blev der stemt om forslaget. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. Pkt. 8.2 Forslag om montering af vandmålerbrønde Morten,E 4. begrundede forslaget som beskrevet i indkaldelsen til generalforsamling. Herefter var der debat omkring kvaliteten af vandmålere (fejlmåling og udskiftning), nødvendigheden af at mindske vandforbruget for at kunne tjene investeringen hjem, betale solidarisk eller individuelt efter forbrug altså samme debat og argumentation som ved forrige generalforsamling. Herefter foretoges afstemning. Forslaget blev nedstemt med overvældende flertal. 5

6 Pkt. 8.3 Forslag om finansiering Kasserer Morten,E 4: Der er indgået aftale med Arbejdernes Landsbank om, at den enkelte havelejer kan låne hele beløbet og afvikle det over henholdsvis 3, 5, 7 eller 10 år. Det er frivilligt, om man vil optage lån i denne bank, ligesom der heller ikke ligger forventninger/krav til, at man skal være eller blive kunde i banken. Eneste krav er kopi af sygesikringsbevis, billedlegitimation og seneste årsopgørelse. Det er dog klart, at er man registreret i RKI eller har man en voldsom gæld, så har banken forbeholdt sig ret til en individuel vurdering. En forudsætning for aftalen med Arbejdernes Landsbank er, at foreningen skal kautionere for dem, der optager lån. Det er grundet denne kautionsforpligtelse, at forslaget er sat til afstemning. Der er selvfølgelig en risiko ved en kautionsforpligtelse, men den skønnes i dette tilfælde at være lille. Foreningen har fat i den lange ende, hvis en havelejer ikke betaler. Vedrørende det tidligere fremsatte spørgsmål om restgæld skal det oplyses, at man skal indfri sin gæld i forbindelse med salg. Køber kan altså ikke overtage en eventuel restgæld. Til spørgsmålet om, hvorfor foreningen ikke optager lån frem for individuelt optagne lån, skal siges: Det er fordelagtigt for foreningen ikke at have for stor gæld, der er mindre administration for foreningen, den enkelte havelejer kan udnytte rentefradraget, der kan være havelejere der foretrækker at betale her og nu frem for at skulle betale en større haveleje fremover. Vi har tilstræbt en så optimal og fleksibel løsning som mulig. Sonni Christensen, B4: Hæfter man solidarisk eller er man undtaget kautionsforpligtelsen, hvis man allerede har betalt sin egen del? Henning Ibsen, F5: Hvis man investerer kr og entreprenøren går konkurs er der nogen forsikring for det? Morten,E 4: Vi tager de forholdsregler vi kan. Vi kan ikke garantere noget, men vi laver betalingsplaner med entreprenøren, således at vi kun betaler i takt med det, der bliver lavet. Vi har gennemgået Møller og Co's regnskab, og det ser fornuftigt ud. Med hensyn til kautionsforpligtelsen er det haveforeningen altså os alle sammen, der dækker alle. Men såfremt et medlem ikke kan betale, så repræsenterer haveloddet en værdi, som foreningen har førsteret til. Allan Johansen, M26: Foreningen skal stille en garanti over for entreprenøren på, at vi er i stand til at betale. Ligeledes stiller entreprenøren en garanti på 15% af entreprisesummen på, at han er i stand til at udføre den. Det er så bestyrelsens og rådgiverens opgave, at der ikke bliver udbetalt mere til entreprenøren, end han har ydet arbejde for. Thomas Krogh Mortensen, L6: Banker kan også krakke. Vi skal være opmærksom på, at vi ikke mister alle 9 mill. kr., hvis Arbejdernes Landsbank krakker! Flemming Haltrup, H1: Den omkostning, der er forbundet med at etablere ledning fra skelbrønd til hus... (Resten gik tabt på grund af båndskift) (ligeledes et spørgsmål fra Klaus Møller Hansen, R4) Susanne Ibsen, F5: Der er sat en reserve på 18%. Hvis man holder sig inden for budgettet, får vi så penge tilbage? Kan vi risikere, at det bliver dyrere endnu, så vi skal betale noget mere? Morten,E 4: Angående eksklusion så ja. Hvis folk ikke betaler deres haveleje, kan de blive ekskluderet. Jeg skal undersøge, om eksklusion også kan omfattes af øvrig gæld til foreningen. Når projektet er gennemført, skal der aflægges regnskab for det samlede projekt. Det er bestemt ikke vores vurdering, at det bliver dyrere. Men der er selvfølgelig ingen garanti. Hvis der ikke er brugt af reserven eller hvis projektprisen bliver mindre end budgetteret, skal generalforsamlingen beslutte næste år, hvordan pengene skal benyttes (skal de udbetales eller overføres til egenkapitalen). Michael Dahl, Arbejdernes Landsbank: Lån til tilslutning fra egne installationer til skelbrønd kan vi ikke lave på samme vilkår. Her tager vi en almindelig lånevurdering på individuelle vilkår, og her tages hele økonomien i betragtning. I forhold til om banken går konkurs. Det håber jeg så sandelig ikke, og som jeg vurderer det, er der ikke nogen umiddelbar risiko for det. Banken har en rigtig sund økonomi, og der er et indlånsoverskud på 5 milliarder kr., som er sjældent i den danske banksektor. Arbejdernes Landsbank er en af de få banker, som ikke har reguleret priserne op det seneste år. Hvis foreningen vil sikre indlånsmidlerne, så har man mulighed for at fordele dem i 6

7 flere pengeinstitutter eller købe nogle værdipapirer for en kort periode. Det kurstab man ville få på dem kontra den rente, der er, kan man betragte som en forsikringspræmie. Foreningens projekt forløber dog så hurtig, så indlånsmidlerne vil hurtigt blive kanaliseret videre til entreprenøren. Jess Bonde, F25: Hvad sker, hvis banken ikke vil yde en havelejer lån? Hvorfor er der ikke den alternative mulighed, at foreningen optager lån? Morten,E 4: Der er tidligere skitseret, hvorfor foreningen ikke har valgt at optage lån. Hvis Arbejdernes Landsbank ikke godkender en havelejer, må man selv finde en alternativ finansieringsmulighed; det kan foreningen ikke være behjælpelig med. Som yderste konsekvens må man afhænde sin have. Flemming Haltrup, H1: Kan man undersøge muligheden for at finansiere tilslutning fra egne installationer til skelbrønd på samme vilkår som lån af de Michael Dahl, Arbejdernes Landsbank: Når tilslutningsafgiften og dermed også lånestørrelsen er forskellig for de enkelte havelodder (på grund af forskellige fysiske forhold), så er det ikke rimeligt for de øvrige medlemmer, at foreningen kautionerer. Ud fra en foreningsmæssig betragtning vil det heller ikke være fornuftigt at kautionere for medlemmer med en stor uafklaret gæld eller for medlemmer, som man historisk ved er dårlige betalere. Banken har en ekstra udfordring med medlemmer, der har negative registreringer eller stor uafklaret gæld f.eks. inkassofordringer i andre pengeinstitutter eller i RKI. Banken skal redegøre for udlån overfor Finanstilsynet derfor kræver banken en dybere indsigt i økonomien for disse medlemmer. Såfremt man er registreret i RKI med f.eks. en parkeringsbøde på kr fra 1972, som man har afvist at betale af principielle årsager, så ser banken på dette. Såfremt man er gået ned med et selskab, kan økonomien måske godt have rettet sig op efterfølgende, og så tager vi det med i betragtning. Susanne Ibsen, F5: Jeg har brug for at forstå det rigtigt! Vi kan låne kr i Arbejdernes Landsbank, fordi foreningen kautionerer for dem, og fordi der er sikkerhed i vores huse. Hvorfor kan man så ikke låne og få kautioneret kr , så der også er til stikledning? Michael Dahl, Arbejdernes Landsbank: Den værdi, der bliver tillagt projektet, er den fælles kloakeringsdel. Den individuelle del ved man ikke endnu, hvordan kommer til at påvirke havens værdi. Dette er faktisk en ny synsvinkel. Brøndgården har i lighed med andre haveforeninger søgt finansiering om den fælles del, men såfremt man ønsker at søge om den individuelle del også, vil vi selvfølgelig undersøge muligheden for det. Udfra en administrativ betragtning vil jeg måske ikke anbefale foreningen at gøre det. Anni Skaarup, M7: Kan der være fysiske forhold i de enkelte haver, der gør, at den individuelle tilslutning og betaling heraf kan blive meget forskellig? Ewa Andreassen, M11: Hvorfor kan man ikke bare låne og kautionere for f.eks. kr , så der er sikkerhed for, at alle kan få tilsluttet trods eventuelt forskellige forhold? Morten,E 4: Udgangspunktet i forslaget vedrører kun finansiering af den fælles del. Det, der skal laves udover, kan være meget forskelligt. Nogle vil måske udskyde det lidt, nogle vil måske lave en del af det selv. Behovene for tilslutning er individuelt, og foreningen mener ikke, at man skal dække det rent kautionsmæssigt. Allan Johansen, M26: Det skal pointeres, at alle der udleder spildevand skal tilsluttes hurtigst muligt efter færdiggørelsen af den fælles kloakeringsdel. Dem, der kun har vand udendørs, har ingen pligt til at tilsluttes kloakken, men de har selvfølgelig en betalingspligt til den fælles kloakeringsdel. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Morten, :E 4 En kort information: I april måned vil Arbejdernes Landsbank udsende materiale omkring finansieringen og hvad vi helt konkret skal gøre. Derudover vil der komme information på foreningshuset og på hjemmesiden. Primo maj vil der blive udsendt et indbetalingskort på kr , som skal betales inden den 1. juni Hold jer orienteret dels på foreningshuset, dels på hjemmesiden, hvor vi løbende vil informere omkring projektets status m.v.. 7

8 Pkt. 9 Valg A. Formand Ib Storm Pedersen F 10 2.år. Genvalgt. B. Bestyrelsesmedlem Lene Kristensen K 14 2.år. Genvalgt. C. Bestyrelsesmedlem Nils Nielsson K 29 2.år. Genvalgt. D. 2.best.suppl Kim Larsen F 6 2.år. Genvalgt. E. Revisor Kaj Vinter F 17 2.år. Genvalgt. F. 2.Revisorsuppleant Johnna Strøbæk P 2 2.år. Genvalgt. G. Vurdering Søren Abildgård M 24 2.år. Genvalgt. H. Vurdering Allan Lindstrøm K 24 1.år. Valgt. I. 2.Vurderingssuppleant Ib Møller L 12 2.år. Genvalgt. Pkt. 10 Eventuelt Rose Johansen, M26: Da forslaget om vandmålere er nedstemt, vil jeg kraftigt opfordre til, at man udviser solidaritet med dem, der har et lille vandforbrug. Det vil sige, at medlemmer med et højt vandforbrug sparer på forbruget. Formand Ib Storm Pedersen takkede for en rigtig god generalforsamling holdt i en god tone. Han takkede endvidere de indbudte repræsentanter fra Ballerup kommune og Arbejdernes Landsbank for deres deltagelse. Formanden ønskede alle en god påske og en god sommer. Ib Carlsen Dirigent Ditte Gerd Andersen Referent 8

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

B R Ø N D G Å R D E N

B R Ø N D G Å R D E N B R Ø N D G Å R D E N O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G Søndag den 28. marts 2010 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. På vegne af bestyrelsen glædede formanden sig over det store fremmøde.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus 1. Formand Helle Møller byder velkommen til alle de mange fremmødte, der var fremmødt 212 haver og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget.

Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. Viborg, 1. juli 2009 Medlemsinfo fra den nye bestyrelse. Denne info indeholder en del informationer fra den nye bestyrelse, som allerførst siger tak for valget. 1: Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl på Tapeten i Ballerup.

A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl på Tapeten i Ballerup. 1 Referat af generalforsamling i A/H Tjørnebjerg 20. maj 2012 kl. 10.00 14.00 på Tapeten i Ballerup. Formanden Carsten Nielsen bød velkommen og foreslog Arne Jensen som dirigent. Arne Jensen blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere