'.:: : .:::.: .:- :... ;.' ... '.' :.' .:: ..' I emznar om mzyøopbygnzng. z lokalområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'.:: : .:::.: .:- :... ;.' ... '.' :.' .:: ..' I emznar om mzyøopbygnzng. z lokalområder"

Transkript

1 :: ' :: : : '' ' : ::: ' ;' : '';:' :: :: ' :::: :- : :: ':: : / : ::-=;::', :: ' : ~ I emznar om mzyøopbygnzng z lokalområder :'

2 SeIDinar OID IDiljøopbygning i lokaloldråder Problemerne omkring mib'øopbygning i lokalområder har været genstandfor flere forsøgs- og udviklingsprojekter For at få en bred belysning afemnet indbød B UR i efteråret 1984 en kreds afeksperter til et seminar Udgangspunktet for seminaret var 2 BUR-publikationer; der er udgivet under fæll(1æ#tl~1j»o!l1li1!e~i boligområder«, ri' De fysiske og sociale rammers betydning for menneskers trivsel er et gammelt interesseområde for sociologer og samfundsforskere Alligevel er vores viden om samspillet mellem mennesker og deres omgivelser stadig meget begrænset Interessen for at øge denne viden er imidlertid blevet forstærket i de senere år, hvor der synes at have været en stigende forekomst af vold og hærværk, ofte lokaliseret til bestemte typer af boligbebyggelser Emnet har været behandlet i to BUR-rapporter»Om livet i boligområder«, den ene med undertitlen»frygten for vold og hærværk«, den anden med undertitlen»udformning af en bebyggelses udearealer - Egegårdskvarteret«De to rapporter dannede grundlaget for et seminar, BUR havde arrangeret i november 1984 Beboernes trivsel er ikke alene betinget af egenskaber i det fysiske miljø, men i høj grad også i det sociale Seminarets indledere var derfor også hentet både blandt fysiske planlæggere, administratorer og socialarbejdere 'VIRKER IKKE PGA HÆRVÆRK, en stigendeforekomst afvold og hrzrvrzrk, ofte lokaliseret i bestemte typer af boligområder Adskillelsen af byens funktioner Symptomerne på vantrivsel findes ikke alene i de store, industrialiserede boligkvarterer fra 60'erne og 70'erne, men her findes problemerne forstærkede og koncentrerede Ved planlægningen af disse store boligområder havde man ellers tilstræbt at skabe den ideelle, den optimale by Man søgte gennem en variation af boligtyper og ved indpasning af fælles anlæg, børneinstitutioner, skoler, butikscentre mm at skabe et rigt boligmiljø Men samtidig var det en tid, hvor man søgte at øge boligproduktionen gennem rationalisering og specialisering Det resulterede i en vis uniformitet i boligområderne og en adskillelse af de forskellige funktioner, så de nye boligområder trods alt ikke blev så frodige og varierede som de ældre byområder Især i de større byers vækstområder skete der desuden en sortering af befolkningen i indtægtsgrupper De bedrestillede søgte til parcelhuskvartererne, medens de store, almennyttige boligbebyggelser blev alene om at modtage de svagere grupper, de udsanerede, pensionisterne, de enlige mødre og de unge, der flyttede hjemmefra I hovedstadsområdet var der kommuner, som undgik at få almennyttigt byggeri i større omfang, medens andre kommuner villigt gav adgang for det sociale byggeri Denne sortering var selvforstærkende Koncentration af særligt svage beboergrupper i enkelte byggerier tilskyndede de bedrestillede i bebyggelsen til at søge Arbejdspladserfor sig og boligområderfor sig - boligområderne yderligere delt op i bebyggelser medforskellig social status

3 Forudsætningerne for det almennyttige byggeri er helt andre i dag end i 60'erne og 70'erne Der erfærre store b~mefamilier og derfor et stigende behov for mindre boliger til enlige og småfamilier væk, enten til parcelhusområder eller til udlejningsbyggeri med andre beboertyper Boligområderne ændrer karakter Forudsætningerne for det almennyttige byggeri er helt andre i dag end i 60'erne og 70'erne Der er færre store børnefamilier og derfor et stigende behov for mindre boliger til enlige og små familier Der er flere ældre i boligkvartererne, flere førtidspensionerede og arbejdsløse Der er lang flere, der tilbringer hele dagen i boligområdet, end der var for 20 år siden På denne baggrund bliver et hovedspørgsmål, hvad der skal foregå i lokalområdet, og hvem der har ansvaret for, at der bliver gjort noget ved problemerne, Erfaringerne fra de senere år tyder på, at det er af væsentlig betydning for beboernes trivsel, at de får mulighed for at påvirke deres egne boligforhold Beboerdemokratiet må være af central betydning for udviklingen af de aktiviteter, beboerne selv kan deltage i eller igangsætte Det betyder dog ikke, at man bare kan overlade løsningen af disse komplicerede problemer til beboerne For det første bør der ved planlægningen af nye boligområder tilstræbes, at boligområderne får fysiske rammer for de aktiviteter, beboerne kan tænkes at igangsætte Dernæst må man være opmærksom på, at der ved miljøforbedringer i ældre boligområder nødvendigvis må ydes økonomisk bistand udefra Der er behov for forsøg Sammenlægger man alle de midler, samfundet investerer på forskellige områder, der harberøring med miljøforhold, både de fysiske og sociale, i byernes boligområder, så er det meget betydelige beløb, der er i cirkulation Det er måske derfor først og fremmest et spørgsmål om at få sat et samarbejde i gang, så denne pengestrøm ledes derhen, hvor der er størst behov for den Behovet for at få igangsat miljøforbedringsprojekter, hvorfra man kan indhente erfaringer til det videre arbejde, er meget påtrængende Statens Byggeforskningsinstitut begyndte i 1984 et forskningsprojekt vedrørende forbedring af nye etageboligområder I den forbindelse undersøgte man, hvad der var i gang i danske problembebyggelser Det viste sig at være så lidt, at det ikke kunne danne grundlag for SBI's projekt I stedet tog man til Sverige for at studere forholdene der Ved et byforbedringsprojekt i en bebyggelse i Hammarkullen ved Goteborg er der opnået gode resultater ved en indsats, der omfatter både en ændret forvaltningsfilosofi og betydelige investeringer i forbedring af de fysiske forhold Det er en forholdsvis ny bebyggelse fra 60'erne, men den var plaget af forskellige sociale problemer, og som følge deraf stod mange lejligheder tomme Nu tilbyder man beboerne at indrette boligerne efter deres ønske, eventuelt helt i luksusklasse, og at være beboerne behjælpelige på alle tænkelige områder Derved tiltrækker man de noget bedre stillede boligsøgende, og specielt sådanne, som ønsker at bo i pæne«omgivelser Ved udlejningen bliver der foretaget en vurdering af beboernes forhold, netop med henblik på at få et klientel, der ikke vil skabe sociale problemer Det er klart, at man ved en sådan fremgangsmåde ikke afskaffer problemer, man flytter dem Men alligevel kan man måske gennem de svenske erfaringer lære noget, der kan overføres til de problemramte danske boligbebyggelser For eksempel, at der er en risiko ved at lade bygningerne og deres omgivelser forfalde, så alene bebyggelsens udseende frastøder visse befolkningsgrupper Beboerne må have indflydelse og medansvar Det er vigtigt, at der skabes en høj grad af selvforvaltning i boligområderne Ved at give beboerne størst mulig indflydelse og medansvar får de et tilhørsforhold, en identitet Det er et betydningsfuldt grundlag for at skabe et positivt socialt miljø, og det er det bedste værn mod det hærværk og den vold, som er en af de problemramte byområders plager I Rødovre har kommunen tilskyndet et lokalt boligselskab til at gennemføre en miljøforbedring i en lille etagehusbebyggelse fra 1946 Det er resulteret i et miljøforbedringsprojekt, der er blevet til i et samspil mellem beboerne, deres repræsentanter og boligselskabets administration og ledelse Det

4 Beboerne må have in4flydelse og medansvar Det er vigtigt, at der skabes en høj grad af selvforoaltning i boligområderne HId at give beboerne størst mulig indflydelse og medansvarfår de et tilhørsforhold, en identitet Det er et betydningsfuldt grundlagfor at skabe et positivt socialt miljø, og det er det bedste værn mod det htzroark og den vold, som er en af de problemramte byområders plager Yderligere er der behov for, at de oifmtlige foroaltninger søger sammen på tvars afsektorerne har krævet en bevidst tilbageholdenhed og loyalitet af administrationen, for at beboerne frit har kunnet fremkomme med deres ønsker og få vurderet, hvor realistiske de var Forsøget i Gellerupplanen I en af de store boligbebyggelser fra 70'erne, Gellerupplanen ved Århus, har problemerne haft et omfang, der har gjort bebyggelsen landskendt Bebyggelsen har været plaget af økonomiske og sociale problemer Der har været byggeskader og hærværk og betydelige udlejningsvanskeligheder I 1982 blev der på initiativ af Århus kommune og miljøministeriet iværksat et forsø~, et såkaldt beboerstyret tværsektorielt byfornyelsesforsøg med en varighed på godt to år Et vigtigt ledemotiv for dette miljøarbejde har været synliggøreisen afbåde aktiviteter og livsformer, for derigennem at styrke det sociale netværk Beboerne lærer hinanden at kende ved at foretage sig noget i fællesskab Derved trives de bedre og føler et større ansvar overfor området og dets beboere Et af initiativerne har haft til hensigt at mobilisere de såkaldte ressourcesvages ubrugte områder i bebyggelsen, altså på de steder, hvor de til daglig færdes For eksempel har man i et af de nyere boligområder startet en klubvirksomhed for tyrkiske kvinder Indvandrerkvinderne var i første omgang især interesseret i et kursus i syning, men herigennem blev de motiveret til også at deltage i en række andre aktiviteter, hvorved deres situation blev væsentlig forbedret En lang række aktiviteter, spredt over hele bebyggelsen, blev igangsat gennem det initiativ, der i dette tilfælde blev taget af en offentlig myndighed i samarbejde med boligsselskabet Samarbejdet mellem en offentlig forvaltning og bc<boerne og deres organi-' sationer kan være et nødvendigt bidrag til forbedring af forholdene i et boligområde Men der kan også være behov for, at de offentlige forvaltninger indbyrdes søger sammen, og ikke, som tilfældet ofte er, opererer hver for sig Forsøget i Odense I Odense har man for eksempel ved et samarbejde mellem skole-, kultur- og fritidsforvaltningen, politiet og socialforvaltningen med held bekæmpet eller begrænset ungdomskriminalitet og ungdomsarbejdsløshed i det store etagehusområde Volsmoseparken og i et villaområde i Tarup ved Odense Erfaringerne fra Tarup, et område med overvejende parcelhusbebyggelse, viser, at det ikke er de fysiske rammer alene, der er bestemmende for beboernes, herunder børnenes og de unges adfærd I Tarup havde der blandt grupper af børn og unge udviklet sig en adfærd og sådanne former for kriminalitet, som var meget belastende for området Den traditionelle indsats fra politi og socialforvaltning overfor de enkelte lovovertrædere viste sig at være virkningsløse Det var ved iværksættelse af det særlige projekt med en indsats på tværs af sektorer og organisatoriske skel, at problemerne blev løst Etforsøg i Remisevænget Også i Remisevænget, en almennyttig boligbebyggelse på Amager i Københavns kommune, har man haft gode erfaringer ved et samarbejde mellem flere institutioner Der har blandt andet været en del problemer med børn og unge under 18 år, problemer, der kan henføres til, at de v<;>ksne ikke bruger megen tid til at være sammen med deres børn Det var også hovedårsagen til problemerne i Tarup ved Odense I Remisevænget har man etableret et tværfagligt samarbejde, INFO-samarbejdet, og deltagerne er de lokale skoler, socialcentre, EGV, dag- og døgninstitutioner, Ungbo's Hybler samt politiets kriminalpræventive afdeling Formålet med samarbejdet er at styrke forskellige aktiviteter i lokalsamfundet til gode for de enkelte tilsluttede institutioners klientel Samarbejdet ledes af et forretningsudvalg, medens

5 Det er vigtigt, at arbejdet med bedring afdet sociale mig', og styrkelse afdet sociale netværk giver sig udslag i»synlige«resultater og symboler Det kanfx være forbedringer i det fysiske mig'ø, rrye mødelokaler eller som i Gellerupplanen anlæg afkolonihaver i umiddelbar nærhed ojboligblokkene aktiviteterne tilrettelægges og bringes til udførelse af en række faste udvalg En af aktiviteterne er et projekt om beboerstyret miljøforbedring Det går blandt andet ud på at vise, hvordan et forbedringsarbejde kan udføres ved hjælp af områdets samlede ressourcer, det vil sige som et samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser, ejendomsadministration og boligforening samt de offentlige institutioner, foreninger og fritidsorganisationer i området I dette tilfælde skal samarbejdet etableres omkring en række konkrete fysiske ændringer af miljøet, hvor der samtidig sættes ind med en række utraditionelle sociale og kulturelle initiativer Det er vigtigt, at arbejdet med bedring af det sociale miljø og styrkelse af det sociale netværk giver sig udslag i»synlige«resultater og symboler Det kan være forbedringer i det fysiske miljø, nye mødelokaler, bedre opholdsmuligheder i udearealerne, fornyelse af haveanlæg, lfgepladser mm De upåagtede ressourcer Problemerne i boligområderne kan ikke løses alene ved traditionel planlægning, hvor man projicerer eksisterende erfaringer ind i fremtiden og på grundlag heraf forsøger at styre udviklingen Fornyelsen må komme af eksperimenter, hvor man ikke lader sig binde af traditionelle krav til planlægningen Blandt andet vil der kunne opnås meget ved at finde muligheder for at udnytte hidtil upåagtede ressourcer, for eksempel i de såkaldte svage befolkningsgrupper En hjælp hertil kunne det være at inddrage det omfattende danske foreningsliv i det lokale miljøarbejde Nødvendigheden af et forsøgsarbejde har man forståelse for i Socialstyrelsen, hvor man er opmærksom på de problemer, der ofte er samlet i nogle relativt afgrænsede boligmiljøer Den ændring, der er sket i beboersammensætningen, med den stadig større del, der opholder sig i boligområdethele døgnet, stiller nye krav til socialarbejdere og socialpædagoger Socialstyrelsens forsøgsudvalg har en bevilling, der kan anvendes til støtte for planlægning, beskrivelse og vurderin-g af forsøg på dette område, samt til konsulentbistand Målet for miljøforbedringer er at skabe bedre livsvilkår for beboerne i et lokalt samfund, at mobilisere de ressourcer, der findes i området Skal dette arbejde lykkes er det også nødvendigt at de fysiske rammer er hensigtsmæssige for udfoldelsen af de ideer ogeksperimenter, der melder sig Konferencen viste, at løsningen af miljøproblemer i lokalområder kræver samarbejde mellem mange parter, et tværfagligt samarbejde, koordinering af det offentliges indsats, en nyvurdering af kompetence og ressourcefordelingen mellem beboerne og det offentlige Mange problemer i denne forbindelse blev tydeliggjort, men mange spørgsmål savner endnu at blive besvarede Seminar om miljøopbygning i lokalområder Seminar: Seminaret blev afholdt i Karrebæksminde den november 1984, og var tilrettelagt af tegnestuenjohn Allpass i samarbejde med BUR's sekretariat Resumeet er udarbejdet for BUR af arkitekt maa Poul Erik Skriver BUR-publikationer 1 Om livet i boligområder - Frygten for vold og hærværk, 56 sider illustreret Pris kr 40,- ink! moms ISBN ISSN Om livet i boligområder - Udformning af ep bebyggelses udearealer, 82 sider illustreret Pris kr 105,- ink! moms ISBN ISSN Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om de i resumeet omtalte projekter må indhentes hos de respektive kommuner, institutioner og boligselskaber, se oversigten over indledere ved seminaret Illustrationer af Tegnestuen DOMUS

6 August Defysiske og sociale rammers betydningfor menneskers trivsel har været behandlet i to BUR-rapporter under overskriften»om livet i boligområder Disse rapporter dannede baggrundfor et seminar, BUR arrangerede i november 1984 vedrørende»miijøopbygning i lokalområder(( IEJENDOMsKO ~== :::t--- I socj~~ap~1 Beboernes trivsel er ikke alene betinget af egenskaber i det fysiske miljø, men i høj grad også i det sociale Seminarets indledere var derfor også hentet både blandtfysiske planlæggere, administratorer og socialarbejdere Indledere ved seminaret: Miljøopbygning i lokalområder - direktør Niels Salicath Forbedringen af nyere etageboligområder - afdelingsleder Hans Kristensen, SBI Erfaringer fra miljøarbejdet i en afdelingsbestyrelse Erfaringer fra samarbejde i Odense om bekæmpelse afungdomskriminalitet og ungdomsarbejdsløshed, belyst ved eksempler fra Volsmoseparken og villaområder i Tarup - projektleder Christian Frederiksen, Odense kommune Erfaringer fra samarbejdet mellem fritids- og socialinstitutioner og afdelingsbestyrelsen i Remisevænget (Urbanplanen), København - forstander Helmer Støvelbæk, Ungbo Styring af et samfund i opbrud - landsdommer Hans Henrik Brydensholt _ bestyrelsesformand BørgeJensen, Potentialer i det danske foreningsliv Hvidovre Almennyttige Boligselskab - undervisningsinspektør Carl Nis- Beboerstyret miljøforbedring i sen, Undervisningsministeriet Elvergårdshusene, Rødovre Erfaringer med en dag- og en produk- - forretningsfører Finn Henriksen, tionshøjskole i et lokalområde Rødovre Boligselskab - lærer Agnete Mågård Olsen Erfaringer fra miljøforbedringsarbejdet i Gellerupparken, Århus - socialinspektør Karen KrauseJensen, Århus kommune Bonnet Om miljøproblemer i nyere almennyttigt byggeri - kontorchef Birthe Lehmann, boligstyrelsen Lidt om forsøg og omstilling - pædagogisk konsulent Hans Chr Rasmussen, socialstyrelsen Miljøopbygning i lokalområder - arkitekt Karen Zahle, BUR BUR/Byggeriets Udviklingsråd B UR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19 maj 1971 omfremme afbyggeriets udvikling B UR har til opgave atfremmeforanstaltninger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked Som et led i sit arbejde skal BUR bla virke for, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver af betydningfor byggeriets udvikling og at resultaterne heraf udbredes og udrryttes BURyder støtte til gennemførelse afforsøgsprojekter både i nybyggeriet og indenfor byfornyelsesområdet BUR-resumeer, der offentliggøresfra afsluttendeforsøg, kanfås gratis ved henven'delsetil BUR's sekretariat B UR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg kan købes i Direktoratetfor Statens Indkøb, Bredgade 20, 1260København K samt i Byggecentrums Litteratur~jeneste, vester Voldgade 94, 1552 København V, tlf og gennem boghandlere Byggeriets Udviklingsråd, Løngangsstræde 37A, DK-1468 København K, telefon: OWA BOGTRYK-QFFSET GLOSTRUP ISSN

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

\ Q::.L:... rl. 1iyghed i. boligområder Egegårdskvarteret) Rødovre kommune -

\ Q::.L:... rl. 1iyghed i. boligområder Egegårdskvarteret) Rødovre kommune - \ Q::.L:... rl 1iyghed i. boligområder Egegårdskvarteret) - Tryghed i boligområder Frygten for vold og hærværk i boligområder er et stadig mere udbredt problem. Bærer boligområdernes udformning selv en

Læs mere

Glasoverdækkede uderutn

Glasoverdækkede uderutn Glasoverdækkede uderutn En registrering af 12 skandinaviske byggerier Store glaspartier indgår i langt de.fleste nybyggerier verden over. Det har derfor været vigtigt at afgrænse emnet glas og byggeri,

Læs mere

BURresumi. Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord

BURresumi. Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord BURresumi Byforbednng i et 1!Yere etageboligområde Albertslund Nord Byforbedring i Albertslund Nord Albertslund Nord er et almennyttigt etageboligområde med 504 overvejende store familieboliger opført

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Spredt byfornyelse i Skive

Spredt byfornyelse i Skive Spredt byfornyelse i Skive Den hidtidige saneringiform har arbejdet»karrefor karre«) men problemernefindes ofte i»spredt«beliggende ejendomme. I Skive gennemføres nu et forsøg med såkaldt»spredt«byfornyelse.

Læs mere

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES?

HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? HVAD MED BYPOLITIKKEN, HVIS DEN ALMENE SEKTOR MARKEDSGØRES? Foredrag ved BL s seminar om almene boligers fremtid d. 8.12.2005 Ved centerleder Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Det nybyggede bojællesshlb

Det nybyggede bojællesshlb Med udgangspunkt i en række BUR-støttedeforsøgsprojekter om bofællesskaber arrangerede B UR i foråret 1985 et seminar, hvor bygherrer, beboere og teknikere fra mange forskellige bofællesskaber udvekslede

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Den almene sektor i Fremtiden Visioner og udfordringer mod år 2025 Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Befolkningsudviklingen Danmark 2007-2017 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Læs mere

en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet

en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet Social ansvarlighed en naturlig del af BRFkredit 3 Fælles kræfter 4 Roskilde

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Driftsvenligt byggeri

Driftsvenligt byggeri rgerz Driftsvenligt byggeri Et byggeris driftsudgifter overstiger ofte i det lange løb anskaffelsesudgifterne, og er derfor mindst lige så betydningsfulde, når byggeriets totale økonomi skal vurderes ved

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Projektet - Imageskabende Udearealer

Projektet - Imageskabende Udearealer Projektet - Imageskabende Udearealer Hvorfor er projektet relevant i AlmenNet regi? Hvad er status på projektet? Hvordan ser outputtet ud format/artikler m.v.? 3B Remisevænget Øst Projektet - Imageskabende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Mennesket og boligen. - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri

Mennesket og boligen. - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri Mennesket og boligen - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri Almene boliger er langt mere end blot steder at bo. De danner rammen om mange menneskers gode liv og hverdag og rummer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Paper til boligforskningsseminar i Center for Boligforskning, 16-17.9 2004 Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren Hans Skifter Andersen Abstrakt

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere