Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det?"

Transkript

1 Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det? Her kan du få et overblik - hvad du kan gøre - i hvilken rækkefølge - med størst sikkerhed og fremtidssikkert. Det er vigtigt, at du får set på hele din ejendom og derfor skal du igennem alle punkter i vores niveau deling som bygger på indgående kendskab til bygningskonstruktioner: A Din grund, B kloak, C Gulve imod terræn, D Overgang gulv/væg, E Vægge/fundamenter under terræn, F Overgang fundament/facade, G Ydervæg i stueplan( tunge vægge), H Lette ydervægge ( tæhuse m.v.), I Fuger, J Vinduer i vægge, K Døre i facader - flugtveje, L Andre døre i facader, M Døre til tekniske installationer i facader, N Porte i facader, O Nedkørsler til kældre og parkeringsanlæg, P Rum med tekniske installationer inde i bygning og Q andre særlige forhold. Husk, at vi altid står til disposition med vejledning, visse områder kræver produktrelateret specialviden. Vi har derfor lavet denne emne og produktvælger. Med det formål at du enkelt hurtigt og klart kan se hvor du er i en bygning, hvilke skader der kan være og hvilke produkter du så kan anvende. Det er klart at prioriteringen bør følges, idet man eksempelvis ikke har gavn af en tæt væg eller dør hvis vandet kan komme op gennem kloaken. Emne- og produktvælger (kan ses / hentes her i PDF format) Produktoversigten for vore produkter. (kan ses / hentes her i PDF format) Generel viden om sinnotec silikat teknologi. (kan ses / hentes her i PDF format) Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 1 af 10

2 Din grund Din Grund A Terrænforhold, sokkelhøjder og beplantning. Din grunds beliggenhed i forhold til naboerne, ligger dit hus nede i en lavning eller bor du på en bakke. Beplantning tæt på bygning, belægninger helt op til soklen og manglende fald væk fra bygninger er blandt de mest udbredte problemer. Lave sokkelhøjder og steder hvor etagens gulvkote er lig med udearealerne kote er forhold der medfører forhøjet risiko for vandskader ved kraftig regn eller tøbrud. Er din ejendom den der ligger lavt, kan det være nødvendigt at sikre sig med barriere der hindre vandet i at komme ind på din grund eller ind i din bygning. Beplantning kan beskæres eller fjernes. Terræn kan reguleres ved omlægning. Fald bort fra bygning og højere fri sokkelhøjde kan etableres. Belagte arealer der ligger helt op til bygningen eller som dækker hele matriklen kan hvis man har sikret sine afløb sikres med en mobil barriere til udlægning på terræn. Under terrænhøjde B Kloak på din grund Ved ekstremt nedbør presses vandet op gennem lavtliggende afløb, toiletter. I visse tilfælde kommer vandet op andre steder, eksempelvis hvis kloak ledningerne er ældre, knækket eller på anden vis i stykker. Man etablerer tilbageløbssikring i kloaksystemet således at tilbageløb ikke længere er muligt - dette bør hvis det er muligt ske udenfor bygninger. Sikringen med højvandslukkere inde i bygningen bør hvor det er muligt undgåes. Sikringer som, plastposer i toiletter, sandsække på afløb, isatte lukkere med "bolde" er ikke tilstrækkeligt ved opstuvning. Kloakdæksler i gader vejer ca 50 kg og trykkes let op - selv meget store dæksler kan trykkes op. Under terrænhøjde C Gulve imod terræn - omfatter både gulve i stueplan og kældre. Opstigende fugt/vand gennem betonkonstruktionen. Kældergulv eller terrændækket i stueplan. Vandet kommer altid op hvor betonen er skadet, revnet eller porøs. Man renoverer betongulvet så det bliver tæt, men samtidigt kan optage de bevægelser der normalt forekommer. Man styrer hvor revner "må" forekomme. Vore silikatprodukter kan effekttivt sikre konstruktionen mod fremtidigt indtrængende vand. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 2 af 10

3 Under terrænhøjde Christian Jensen tlf D E Sammenbygning mellen gulv og vægge Ydervægge, skillevægge og fundamenter under terræn Sammenbygningen er utilstrækkelig, der er tydelig Man skal sikre en tæt sammenhæng mellem gulv og revnedannelse mellem gulv og vægge, et sted hvor væg. Der frihugges/skæres hele vejen rundt langs alle opstigende fugt/vand ofte forekommer. Ofte er der ikke vægge. Derefter repareres med sinnodur flesible 2K. ordentlig byggetknisk forbindelse Derefter behandles med sinnotec waterproofing. Vi anbefaler al man etablerer en hulkehl i overgangen. Ydervægge i beton eller tegl - ofte har bygningen intet eller dårligt fungerende dræn. Væggene er opfugtede, afskallet puds, saltudblomstringer og revner. Dette kan have mange årsager - manglende dræn, manglende udvendig fugtsikring opstigende fug og højt grundvand. behandling kan udføres enten ud- eller indvendigt. Man skal behandle samtlige vægge/fundamenter. Alle flader skal være fri for løstsiddende puds, er flader tidligere behandlet med tætte malinger, epoxy skal disse lag fjernes helt. Revner repareres med sinnodur 2K fleksible, pudses eventuelt op med sinnodur waterproofing. Den efterbehandles om nødvendigt med med Sinnodur coating, denne fåes indfarvet eller kan ovemales med en silikatmaling. F Sammenbygning mellem kældreydervæg / fundament og facade i stueplan Symptomerne er de samme som for D, der kan derudover være placeres riste til sikring af ventilation under gulv, til krybekælder eller direkte fra kælderen. For at sikre sig imod indtrængende vand gennem riste monteres der Air-Brick, disse monteres i sinnodur 2K flexible. Hvis der under terræn er behandlet indvendigt i kælderen og man derefter ønsker en udvendig sikring af sin bygning over terræn skal man foretage behandling med sinnodur concrete som injeksering. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 3 af 10

4 G Ydervægge i stueplan. Omfatter alle bygninger med murede, støbte eller betonelementfacad er. I stueplan I stueplan kan der være et ønske om at sikre væggen imod indtrængende vand ved oversvømmelse, sikre sin facade imod grafitti eller alger/misfarvning - oftest på nordfacader. I en del bygninger er der skimmelsvanp bag skabe, i områder hvor fugten i væggen giver optimale vækstbetingelser. Udvendige facader, her lukkes de åbne studsfuger, der monteres Air-Bricks i stedet for. Man rengør facaden med sinnoclean, og behandler med sinnodur coating op i den ønskede højde. Indvendige vægge med skimmelsvampå rengøres og behandles med Basys - produktet forsegler overfladerne således at svampesporer dræbes og ny vækst forhindres. H Ydervægge i træbygninger, herunder bygninger opført som Pavillioner eller med bagmurselementer i træ. Misfarvning og algevækst, forekommer ofte bag Man rengør facaden med sinnoclean, og behandler med beplantning og på nordfacader. På pavillionbyggerier er sinnodur Waterproofing op i den ønskede højde. soklen ofte en plade med det formål at hindre træk Derefter kan der behandles med Basys -Disinfect der under bygningen. I en del huse opført i 60erne er forsegler flader således at svampesporer dræbes og ny bagmuren udført i træelementer - på disse er der ofte vækst forhindres. Behandlingen skal vedligeholdes efter misfarvninger som følge af kuldebroer. behov. OBS Behandling af indvendige vægge med skimmelsvamp har sit eget emneark. Har man et 60er hus med lette bagmurselementer, skal man huske at der vil ske uoprettelige skader hvis bygningen oversvømmes. I Fuger Disse er traditionelt udført på 3 måder, mørtelfuger, elastiske fuger eller ved ilægning af et diffusionsåbent fugebånd. I de 2 første tilfælde er der ofte svindrevner eller direkte slip mellem fuge og facade/vindue. Generelt er holdbarheden på fuger 5 år. Hvis man ønsker en acceptabel fuger i relation til direkte påvirkninger af vand skal man fjerne de eksisterende fuger og erstatte disse med fuger udført i sinnodur 2K fleksible. Denne kan iblandes kvartssand. Eksisterende mørtelfuger kan efterbehandles med Sinnodur concrete og Sinnodur Coating. I stueplan Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 4 af 10

5 I stueplan J Vinduer i ydervægge Der er her tale om vinduer i kældre, vinduer i stueplan herunder vinduespartier der går helt til gulv uanset om der er glas eller træbrystning. Vinduespartier helt til gulv ligger ofte i niveau eller med meget ringe højdeforskel til terræn. Uanset typen af vinduer man har i sin bygning nu, skal man ikke forvente at disse er vandtætte imod stående vandtryk. Ved udefra kommende overfladevand kommer der vand ind i false, gennem ventilationsspalter og ved ældre vinduer ved indtrykning af ruden. Man udskifter vinduerne til vandtætte typer, eller monterer udvendige skot der sikrer vinduerne imod det indkommende vand. Skot har kan vi leverer som magnetmonterede eller hængslede. Den frie sokkelhøjde bør vurderes se punkt P. K Døre i ydervægge - omfatter døre i flugtveje Her er døre udført i træ-, aluminium, plast og stål Enten udskifter man dørene til vandtætte typer, eller almindeligt forekommende, ingen af de typer er monterer udvendige skot der sikrer imod det vandtætte. Døre i flugtveje stiller krav til funktion og indkommende vand. Skot kan vi leverer som åbningsbredder. (Et af de store punkter er manglende magnetmonterede eller hængslede. Ved særlige afløbs placeret ved den niveufri adgang. ) Uanset typen indgange kan der monteres automatisk lukkende af døre man har i sin bygning nu, skal man ikke barriere. Foran flugtveje vil disse skot kunne monteres forvente at disse er vandtætte imod stående vandtryk. enten parralelt med facaden eller således at en mindre Ved udefra kommende overfladevand kommer der vand "gård" etableres. Dobbeltdøre fås også vandtætte. ind i false, gennem ventilationsspalter og ved ældre døre ved indtrykning af rude eller fyldning. L Andre døre i Denne dørtype omfatter terrassedøre, Man udskifter partierne til vandtætte typer, eller ydervægge, samt porte til private garager. skydedørspartier, franske altaner og garageporte i stueplan. Uanset typen af døre man har i sin bygning nu, skal man ikke forvente at disse er vandtætte imod stående vandtryk. Ved udefra kommende overfladevand kommer der vand ind i false, gennem ventilationsspalter og ved ældre døre ved indtrykning af rude eller fyldning. monterer udvendige skot der sikrer dørene imod det indkommende vand. Skot har kan vi leverer som magnetmonterede eller hængslede. Visse steder vil der med fordel konne indbygges en automatisk virkende løsning. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 5 af 10

6 M Døre til elevatorer, sprinklercentraler, serverrum, transformatorstationer, ventilationsrum m.v. Særlige steder - tekniske installationer Ved indtrængende vand i disse rum opstår der risiko for Flere af disse rum vil kunne sikres med automatisk nedbrud på de tekniske installationer, der i visse virkende barriere, montage af permanente skot foran tilfælde vil medfører at rum ikke kan anvendes før disse de normale døre eller ved montage af vandtætte døre. er funktionsdygtige igen. Eksempelvis vil funktionssvigt i sprinklercentral medfører at sprinklede områder ikke kan benyttes, Vandskader på elevatorer vil hindre brug og besværliggøre adgang op ibygningen. N Porte i kælder og stueplan Omfatter store porte, vareindleveringer og adgangsporte til skralderum m.v. Her vil indløbende overflade vand medfører skader på inventar, varelager og udstyr. Her sikres med automatisk virkende barriere, montage af permanente hængslede skot. Samt behandling af facader som beskrevet under punkt F vil være nødvendigt. Bedre afløbsrender kan monteres, disse sikres mod tilbageløb. Særlige steder - tekniske installationer O P Nedkørsler til kældre, parkeringsanlæg m.v. Tekniske installationer i bygninger. Her er manglenden højder på nedkørslens sider med åbne rækværker eller glas den normale konstruktion. Foran nedkørslen er overgangen mellem gadeplan og nedkørsel i niveau. De afløbsrender der er monteret er ofte små, mange steder mangler afløbsrender helt. Placering af tekniske installationer i stueplan eller kælderplan er ofte risiokobetonet i forbindelse med oversvømmelser eller fugtindtrængen. Etablering af tætte værn eller et fuldhøjde automatisk lukkende skot placeret nede i nedkørslen eller oppe i gadeplan vil være nødvendigt for at sikre lavtliggende arealer. Bedre bredere afløbsrender kan monteres både oppe i gadeplan og nede i bunden af nedkørslen, begge forsynes med tilbageløbssikting. Enten sikrer man de rum hvor installationerne er placeret med sikring af såvel døre som gulve og vægge. Alternativt kan en flytning af visse typer af tekniske installationer være mere fordelagtigt i relation til driftsikkerhed. Igen vil permanent monterede vandtætte døre / skot være en god løsning. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 6 af 10

7 Særlige steder - tekniske installatio Christian Jensen tlf Q Tagnedløb, Rensebrønde, tagrender Manglende rensning af sandfang i tagbrønde, defekte nedløb, udløb direkte på terræn/belægning og urensede tagrender giver ofte skader på bygning i form af indtrængende vand og fugt. Tagrender der enten er fyldte med blade eller i for lille tværsnit vil ofte løbe over selv ved almindeligt forekommende nedbør. Tagrende, nedløb og tagbrønde bør efterses mindst 4 gange årligt. Tagrender og sandfang renses forår og efterår. Eventuelle defekter repareres straks. Hvis man renoverer sit tag eller skifter tagrender og nedløb anbefales det at gå 1 dimension op således at man har bedre beskyttelse ved ekstremt nedbør. På visse tagflader kan montage af snestopperjern være nødvendigt, disse har 2 funktioner, de hindrer at sne glider ned af taget og rammer folk på gaden og de forhindrer glidende sne i at ødelægge tagrenderne. R Tagflader Tegn på at taget og inddækninger ikke er i orden kan være dryp ned fra loftet, vandskjolder og misfarvninger på lofter og vægge. Fugtmåling vil vise højere fugtindhold end normalt forekommende i din bygning. Det er vigtigt at taget og alle inddækninger omkring skorstene kviste m.v. er 100 % tætte. Efterse tagflader og inddækninger mindst en gang årligt. Manglende fuger ved inddækninger - hvor disse er indfræset i murværket, skal fugerne udbedres med sinnodur 2K fleksible. S Særlige forhold Her beskriver særlige forhold der ikke er dækket under punkterne A-R Her beskriver særlige forhold der ikke er dækket under punkterne A-R Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 7 af 10

8 Miljøtekniske forhold / løsninger. AA Skimmelsvamp Det er således at ikke alle mennesker reagerer over for virkningerne af skimmelsvamp, men symptomerne er blandt andet; hovedpine, træthed, tilstoppet næse, rødmende/kløende hud og kløende øjne. Der er ikke nogen grænseværdier for skimmelsvamp. Tegn i dit hus på at der er skimmelsvamp er blandt andet, muglugt, pletter eller skjolder der er grønne, sorte, brune eller hvide. De kan være i samme farve som der hvor de vokser eller dække i så tyndt et lag at de kan være svære at se. De er ofte lådne. Muglugten skal betragtes som et klart tegn på at der er et måske skjult angreb af skimmelsvamp. Man vedligeholder sin bygning; tætte tage, inddækninger og mure. Renser og efter ser skotrender, tagrender nedløb jævnligt. Daglig skal man som beboer lufte ud, benyt din emhætte, undgå at tørre tøj inde, placer ikke møbler op ad kolde ydervægge. Har man konstateret skimmelsvamp skal man tage dette meget alvorligt og først få fundet kilden, derefter behandle skaden og derefter behandle dine vægge med et svampedræbende middel, Siolit anvender Basys disinfect. tekniske forhold / løsninger. BB Kemikalie udslip i rindende vandløb Når virksomheder langs vore åer og vandløb ved et uheld forurener et vandløb med; kemikalier, olie, gylle m.v. vil dyr og planter være i farezonen. Forureningen kan ofte ses og lugtes. Beredskabet og den kommunale miljøvagt skal tilkaldes. De danske virksomheder er meget ansvarlige men uheld ske stadigt. Virksomhedernes olieudskillere løber over, fedtudskillere fyldes, og forskellige installationer rammes af nedbrud. Fejlbetjening af udstyr er ligeledes årsag til udslip. Udskillere efterses og renses efter faste rutiner, vær opmærksom på hvis jeres arbejdsmetoder ændres, indvirker på udskillere. Man kan udlægge egnet mobile barriere, der i funktion, udlægning og effekt er identisk med standard barriererne. Dem der er resistente overfor olie, kemiske stoffer og gylle m.v., er fremstillet i et særligt produkt, ofte er de fremstillet i en anden farve eksempelvis er Water-Gate kemikalie barriere røde, Tiger dam - tube barriere er sorte. Disse barriere er selvfølgeligt i vort sortiment. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 8 af 10

9 Miljøtekniske forhold / løsninger. CC DD Kemikalie udslip på løst underlag, græs og ud i det åbne land. Kemikalieudslip / spild på befæstede arealer Når virksomheder langs vore åer og vandløb ved et uheld forurener et vandløb med; kemikalier, olie, gylle m.v. vil dyr og planter være i farezonen. Forureningen kan ofte ses og lugtes. Beredskabet og den kommunale miljøvagt skal tilkaldes. De danske virksomheder er meget ansvarlige men uheld ske stadigt. Virksomhedernes olieudskillere løber over, fedtudskillere fyldes, og forskellige installationer rammes af nedbrud. Landbrugets gyllebeholdere løber over eller fejlbetjenes. Fejlbetjening af udstyr er ligeledes årsag til udslip. Når virksomheder langs vore åer og vandløb ved et uheld forurener et vandløb med; kemikalier, olie, gylle m.v. vil dyr og planter være i farezonen. Forureningen kan ofte ses og lugtes. Beredskabet og den kommunale miljøvagt skal tilkaldes. De danske virksomheder er meget ansvarlige men uheld ske stadigt. Virksomhedernes olieudskillere løber over, fedtudskillere fyldes, og forskellige installationer rammes af nedbrud. Landbrugets gyllebeholdere løber over eller fejlbetjenes. Fejlbetjening af udstyr er ligeledes årsag til udslip. Udskillere efterses og renses efter faste rutiner, vær opmærksom på hvis jeres arbejdsmetoder ændres, indvirker på udskillere. Man kan udlægge egnet mobile barriere, der i funktion, udlægning og effekt er identisk med standard barriererne. Dem der er resistente overfor olie, kemiske stoffer og gylle m.v., er fremstillet i et særligt produkt, ofte er de fremstillet i en anden farve eksempelvis er Water-Gate kemikalie barriere røde, Tiger dam - tube barriere er sorte. Disse barriere er selvfølgeligt i vort sortiment. Udskillere efterses og renses efter faste rutiner, vær opmærksom på hvis jeres arbejdsmetoder ændres, indvirker på udskillere. Man kan udlægge egnet mobile barriere, der i funktion, udlægning og effekt er identisk med standard barriererne. Dem der er resistente overfor olie, kemiske stoffer og gylle m.v., er fremstillet i et særligt produkt, ofte er de fremstillet i en anden farve eksempelvis er Water-Gate kemikalie barriere røde, Tiger dam - tube barriere er sorte. Disse barriere er selvfølgeligt i vort sortiment. EE Barriere anvendt som værn omkring en opgravning i en gade. Eller som afmærkning / vognbaneadskillels e Der er dagligt mange arbejder på de forskellige ledningsnet der ligger nedgravet. Nogle af disse stystemer er følsomme overfor eksempelvis fækalieholdigt vand, idet vandforsyningen dermed bliver inficeret med risiko for befolkningen. Symptonerne viser sig ofte først når forureningen er sket. Andre systemer er følsomme overfor sand og grus i ledningssystemet. Når der arbejdes i åbne udgravninger bliver disse afskærmet således at man ikke kan falde eller køre ned i dem, de skiltes og sikres med advarselslys. Der findes barriere der udover disse funktioner vil kunne hindre regnvand, vand fra opstuvede kloaker m.v. i at løbe ned i den åbne udgravning med stor risiko for forurening af eksempelvis drikkevand. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 9 af 10

10 FF Behandling af beholdere, rør, brønde og bygningsdele der udsættes for påvirkning af kemikalier Mange af rør, beholdere, brønde m.v. udsættes for påvirkninger af kemikalier, reagerer på disse. De revner, overfladen nedbrydes, armering og beholdere ruster, beton og tegl forvitrer meget hurtigt. Alle disse symptoner er efter nogen tid skadelig for konstruktionen og i værste fald sker der en total nedbrydning, med funktionssvigt til følge. I mange tilfælde kan tingene reddes, eksempelvis ved anvendelse af et eller flere af de produkter vi tilbyder. I nedenstående er produkterne beskrevet. Det vil for at sikre den optimale løsning være nødvendigt at besigtige skaden. Der kan være tilfælde hvor nedbrydningen har en sådan karrakter at man vil være nødsaget til helt eller delvist at fjerne de skadede emner. De revner, skaller af Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 10 af 10

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015 for ejendommen Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen dresse bildhøj 10 Postnr. 4700 Dato 03-06-2015 y Næstved Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0112 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10978 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere