Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det?"

Transkript

1 Har du haft vand i dit hus, fugtskader eller skimmelsvamp - eller kan du få det? Her kan du få et overblik - hvad du kan gøre - i hvilken rækkefølge - med størst sikkerhed og fremtidssikkert. Det er vigtigt, at du får set på hele din ejendom og derfor skal du igennem alle punkter i vores niveau deling som bygger på indgående kendskab til bygningskonstruktioner: A Din grund, B kloak, C Gulve imod terræn, D Overgang gulv/væg, E Vægge/fundamenter under terræn, F Overgang fundament/facade, G Ydervæg i stueplan( tunge vægge), H Lette ydervægge ( tæhuse m.v.), I Fuger, J Vinduer i vægge, K Døre i facader - flugtveje, L Andre døre i facader, M Døre til tekniske installationer i facader, N Porte i facader, O Nedkørsler til kældre og parkeringsanlæg, P Rum med tekniske installationer inde i bygning og Q andre særlige forhold. Husk, at vi altid står til disposition med vejledning, visse områder kræver produktrelateret specialviden. Vi har derfor lavet denne emne og produktvælger. Med det formål at du enkelt hurtigt og klart kan se hvor du er i en bygning, hvilke skader der kan være og hvilke produkter du så kan anvende. Det er klart at prioriteringen bør følges, idet man eksempelvis ikke har gavn af en tæt væg eller dør hvis vandet kan komme op gennem kloaken. Emne- og produktvælger (kan ses / hentes her i PDF format) Produktoversigten for vore produkter. (kan ses / hentes her i PDF format) Generel viden om sinnotec silikat teknologi. (kan ses / hentes her i PDF format) Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 1 af 10

2 Din grund Din Grund A Terrænforhold, sokkelhøjder og beplantning. Din grunds beliggenhed i forhold til naboerne, ligger dit hus nede i en lavning eller bor du på en bakke. Beplantning tæt på bygning, belægninger helt op til soklen og manglende fald væk fra bygninger er blandt de mest udbredte problemer. Lave sokkelhøjder og steder hvor etagens gulvkote er lig med udearealerne kote er forhold der medfører forhøjet risiko for vandskader ved kraftig regn eller tøbrud. Er din ejendom den der ligger lavt, kan det være nødvendigt at sikre sig med barriere der hindre vandet i at komme ind på din grund eller ind i din bygning. Beplantning kan beskæres eller fjernes. Terræn kan reguleres ved omlægning. Fald bort fra bygning og højere fri sokkelhøjde kan etableres. Belagte arealer der ligger helt op til bygningen eller som dækker hele matriklen kan hvis man har sikret sine afløb sikres med en mobil barriere til udlægning på terræn. Under terrænhøjde B Kloak på din grund Ved ekstremt nedbør presses vandet op gennem lavtliggende afløb, toiletter. I visse tilfælde kommer vandet op andre steder, eksempelvis hvis kloak ledningerne er ældre, knækket eller på anden vis i stykker. Man etablerer tilbageløbssikring i kloaksystemet således at tilbageløb ikke længere er muligt - dette bør hvis det er muligt ske udenfor bygninger. Sikringen med højvandslukkere inde i bygningen bør hvor det er muligt undgåes. Sikringer som, plastposer i toiletter, sandsække på afløb, isatte lukkere med "bolde" er ikke tilstrækkeligt ved opstuvning. Kloakdæksler i gader vejer ca 50 kg og trykkes let op - selv meget store dæksler kan trykkes op. Under terrænhøjde C Gulve imod terræn - omfatter både gulve i stueplan og kældre. Opstigende fugt/vand gennem betonkonstruktionen. Kældergulv eller terrændækket i stueplan. Vandet kommer altid op hvor betonen er skadet, revnet eller porøs. Man renoverer betongulvet så det bliver tæt, men samtidigt kan optage de bevægelser der normalt forekommer. Man styrer hvor revner "må" forekomme. Vore silikatprodukter kan effekttivt sikre konstruktionen mod fremtidigt indtrængende vand. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 2 af 10

3 Under terrænhøjde Christian Jensen tlf D E Sammenbygning mellen gulv og vægge Ydervægge, skillevægge og fundamenter under terræn Sammenbygningen er utilstrækkelig, der er tydelig Man skal sikre en tæt sammenhæng mellem gulv og revnedannelse mellem gulv og vægge, et sted hvor væg. Der frihugges/skæres hele vejen rundt langs alle opstigende fugt/vand ofte forekommer. Ofte er der ikke vægge. Derefter repareres med sinnodur flesible 2K. ordentlig byggetknisk forbindelse Derefter behandles med sinnotec waterproofing. Vi anbefaler al man etablerer en hulkehl i overgangen. Ydervægge i beton eller tegl - ofte har bygningen intet eller dårligt fungerende dræn. Væggene er opfugtede, afskallet puds, saltudblomstringer og revner. Dette kan have mange årsager - manglende dræn, manglende udvendig fugtsikring opstigende fug og højt grundvand. behandling kan udføres enten ud- eller indvendigt. Man skal behandle samtlige vægge/fundamenter. Alle flader skal være fri for løstsiddende puds, er flader tidligere behandlet med tætte malinger, epoxy skal disse lag fjernes helt. Revner repareres med sinnodur 2K fleksible, pudses eventuelt op med sinnodur waterproofing. Den efterbehandles om nødvendigt med med Sinnodur coating, denne fåes indfarvet eller kan ovemales med en silikatmaling. F Sammenbygning mellem kældreydervæg / fundament og facade i stueplan Symptomerne er de samme som for D, der kan derudover være placeres riste til sikring af ventilation under gulv, til krybekælder eller direkte fra kælderen. For at sikre sig imod indtrængende vand gennem riste monteres der Air-Brick, disse monteres i sinnodur 2K flexible. Hvis der under terræn er behandlet indvendigt i kælderen og man derefter ønsker en udvendig sikring af sin bygning over terræn skal man foretage behandling med sinnodur concrete som injeksering. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 3 af 10

4 G Ydervægge i stueplan. Omfatter alle bygninger med murede, støbte eller betonelementfacad er. I stueplan I stueplan kan der være et ønske om at sikre væggen imod indtrængende vand ved oversvømmelse, sikre sin facade imod grafitti eller alger/misfarvning - oftest på nordfacader. I en del bygninger er der skimmelsvanp bag skabe, i områder hvor fugten i væggen giver optimale vækstbetingelser. Udvendige facader, her lukkes de åbne studsfuger, der monteres Air-Bricks i stedet for. Man rengør facaden med sinnoclean, og behandler med sinnodur coating op i den ønskede højde. Indvendige vægge med skimmelsvampå rengøres og behandles med Basys - produktet forsegler overfladerne således at svampesporer dræbes og ny vækst forhindres. H Ydervægge i træbygninger, herunder bygninger opført som Pavillioner eller med bagmurselementer i træ. Misfarvning og algevækst, forekommer ofte bag Man rengør facaden med sinnoclean, og behandler med beplantning og på nordfacader. På pavillionbyggerier er sinnodur Waterproofing op i den ønskede højde. soklen ofte en plade med det formål at hindre træk Derefter kan der behandles med Basys -Disinfect der under bygningen. I en del huse opført i 60erne er forsegler flader således at svampesporer dræbes og ny bagmuren udført i træelementer - på disse er der ofte vækst forhindres. Behandlingen skal vedligeholdes efter misfarvninger som følge af kuldebroer. behov. OBS Behandling af indvendige vægge med skimmelsvamp har sit eget emneark. Har man et 60er hus med lette bagmurselementer, skal man huske at der vil ske uoprettelige skader hvis bygningen oversvømmes. I Fuger Disse er traditionelt udført på 3 måder, mørtelfuger, elastiske fuger eller ved ilægning af et diffusionsåbent fugebånd. I de 2 første tilfælde er der ofte svindrevner eller direkte slip mellem fuge og facade/vindue. Generelt er holdbarheden på fuger 5 år. Hvis man ønsker en acceptabel fuger i relation til direkte påvirkninger af vand skal man fjerne de eksisterende fuger og erstatte disse med fuger udført i sinnodur 2K fleksible. Denne kan iblandes kvartssand. Eksisterende mørtelfuger kan efterbehandles med Sinnodur concrete og Sinnodur Coating. I stueplan Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 4 af 10

5 I stueplan J Vinduer i ydervægge Der er her tale om vinduer i kældre, vinduer i stueplan herunder vinduespartier der går helt til gulv uanset om der er glas eller træbrystning. Vinduespartier helt til gulv ligger ofte i niveau eller med meget ringe højdeforskel til terræn. Uanset typen af vinduer man har i sin bygning nu, skal man ikke forvente at disse er vandtætte imod stående vandtryk. Ved udefra kommende overfladevand kommer der vand ind i false, gennem ventilationsspalter og ved ældre vinduer ved indtrykning af ruden. Man udskifter vinduerne til vandtætte typer, eller monterer udvendige skot der sikrer vinduerne imod det indkommende vand. Skot har kan vi leverer som magnetmonterede eller hængslede. Den frie sokkelhøjde bør vurderes se punkt P. K Døre i ydervægge - omfatter døre i flugtveje Her er døre udført i træ-, aluminium, plast og stål Enten udskifter man dørene til vandtætte typer, eller almindeligt forekommende, ingen af de typer er monterer udvendige skot der sikrer imod det vandtætte. Døre i flugtveje stiller krav til funktion og indkommende vand. Skot kan vi leverer som åbningsbredder. (Et af de store punkter er manglende magnetmonterede eller hængslede. Ved særlige afløbs placeret ved den niveufri adgang. ) Uanset typen indgange kan der monteres automatisk lukkende af døre man har i sin bygning nu, skal man ikke barriere. Foran flugtveje vil disse skot kunne monteres forvente at disse er vandtætte imod stående vandtryk. enten parralelt med facaden eller således at en mindre Ved udefra kommende overfladevand kommer der vand "gård" etableres. Dobbeltdøre fås også vandtætte. ind i false, gennem ventilationsspalter og ved ældre døre ved indtrykning af rude eller fyldning. L Andre døre i Denne dørtype omfatter terrassedøre, Man udskifter partierne til vandtætte typer, eller ydervægge, samt porte til private garager. skydedørspartier, franske altaner og garageporte i stueplan. Uanset typen af døre man har i sin bygning nu, skal man ikke forvente at disse er vandtætte imod stående vandtryk. Ved udefra kommende overfladevand kommer der vand ind i false, gennem ventilationsspalter og ved ældre døre ved indtrykning af rude eller fyldning. monterer udvendige skot der sikrer dørene imod det indkommende vand. Skot har kan vi leverer som magnetmonterede eller hængslede. Visse steder vil der med fordel konne indbygges en automatisk virkende løsning. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 5 af 10

6 M Døre til elevatorer, sprinklercentraler, serverrum, transformatorstationer, ventilationsrum m.v. Særlige steder - tekniske installationer Ved indtrængende vand i disse rum opstår der risiko for Flere af disse rum vil kunne sikres med automatisk nedbrud på de tekniske installationer, der i visse virkende barriere, montage af permanente skot foran tilfælde vil medfører at rum ikke kan anvendes før disse de normale døre eller ved montage af vandtætte døre. er funktionsdygtige igen. Eksempelvis vil funktionssvigt i sprinklercentral medfører at sprinklede områder ikke kan benyttes, Vandskader på elevatorer vil hindre brug og besværliggøre adgang op ibygningen. N Porte i kælder og stueplan Omfatter store porte, vareindleveringer og adgangsporte til skralderum m.v. Her vil indløbende overflade vand medfører skader på inventar, varelager og udstyr. Her sikres med automatisk virkende barriere, montage af permanente hængslede skot. Samt behandling af facader som beskrevet under punkt F vil være nødvendigt. Bedre afløbsrender kan monteres, disse sikres mod tilbageløb. Særlige steder - tekniske installationer O P Nedkørsler til kældre, parkeringsanlæg m.v. Tekniske installationer i bygninger. Her er manglenden højder på nedkørslens sider med åbne rækværker eller glas den normale konstruktion. Foran nedkørslen er overgangen mellem gadeplan og nedkørsel i niveau. De afløbsrender der er monteret er ofte små, mange steder mangler afløbsrender helt. Placering af tekniske installationer i stueplan eller kælderplan er ofte risiokobetonet i forbindelse med oversvømmelser eller fugtindtrængen. Etablering af tætte værn eller et fuldhøjde automatisk lukkende skot placeret nede i nedkørslen eller oppe i gadeplan vil være nødvendigt for at sikre lavtliggende arealer. Bedre bredere afløbsrender kan monteres både oppe i gadeplan og nede i bunden af nedkørslen, begge forsynes med tilbageløbssikting. Enten sikrer man de rum hvor installationerne er placeret med sikring af såvel døre som gulve og vægge. Alternativt kan en flytning af visse typer af tekniske installationer være mere fordelagtigt i relation til driftsikkerhed. Igen vil permanent monterede vandtætte døre / skot være en god løsning. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 6 af 10

7 Særlige steder - tekniske installatio Christian Jensen tlf Q Tagnedløb, Rensebrønde, tagrender Manglende rensning af sandfang i tagbrønde, defekte nedløb, udløb direkte på terræn/belægning og urensede tagrender giver ofte skader på bygning i form af indtrængende vand og fugt. Tagrender der enten er fyldte med blade eller i for lille tværsnit vil ofte løbe over selv ved almindeligt forekommende nedbør. Tagrende, nedløb og tagbrønde bør efterses mindst 4 gange årligt. Tagrender og sandfang renses forår og efterår. Eventuelle defekter repareres straks. Hvis man renoverer sit tag eller skifter tagrender og nedløb anbefales det at gå 1 dimension op således at man har bedre beskyttelse ved ekstremt nedbør. På visse tagflader kan montage af snestopperjern være nødvendigt, disse har 2 funktioner, de hindrer at sne glider ned af taget og rammer folk på gaden og de forhindrer glidende sne i at ødelægge tagrenderne. R Tagflader Tegn på at taget og inddækninger ikke er i orden kan være dryp ned fra loftet, vandskjolder og misfarvninger på lofter og vægge. Fugtmåling vil vise højere fugtindhold end normalt forekommende i din bygning. Det er vigtigt at taget og alle inddækninger omkring skorstene kviste m.v. er 100 % tætte. Efterse tagflader og inddækninger mindst en gang årligt. Manglende fuger ved inddækninger - hvor disse er indfræset i murværket, skal fugerne udbedres med sinnodur 2K fleksible. S Særlige forhold Her beskriver særlige forhold der ikke er dækket under punkterne A-R Her beskriver særlige forhold der ikke er dækket under punkterne A-R Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 7 af 10

8 Miljøtekniske forhold / løsninger. AA Skimmelsvamp Det er således at ikke alle mennesker reagerer over for virkningerne af skimmelsvamp, men symptomerne er blandt andet; hovedpine, træthed, tilstoppet næse, rødmende/kløende hud og kløende øjne. Der er ikke nogen grænseværdier for skimmelsvamp. Tegn i dit hus på at der er skimmelsvamp er blandt andet, muglugt, pletter eller skjolder der er grønne, sorte, brune eller hvide. De kan være i samme farve som der hvor de vokser eller dække i så tyndt et lag at de kan være svære at se. De er ofte lådne. Muglugten skal betragtes som et klart tegn på at der er et måske skjult angreb af skimmelsvamp. Man vedligeholder sin bygning; tætte tage, inddækninger og mure. Renser og efter ser skotrender, tagrender nedløb jævnligt. Daglig skal man som beboer lufte ud, benyt din emhætte, undgå at tørre tøj inde, placer ikke møbler op ad kolde ydervægge. Har man konstateret skimmelsvamp skal man tage dette meget alvorligt og først få fundet kilden, derefter behandle skaden og derefter behandle dine vægge med et svampedræbende middel, Siolit anvender Basys disinfect. tekniske forhold / løsninger. BB Kemikalie udslip i rindende vandløb Når virksomheder langs vore åer og vandløb ved et uheld forurener et vandløb med; kemikalier, olie, gylle m.v. vil dyr og planter være i farezonen. Forureningen kan ofte ses og lugtes. Beredskabet og den kommunale miljøvagt skal tilkaldes. De danske virksomheder er meget ansvarlige men uheld ske stadigt. Virksomhedernes olieudskillere løber over, fedtudskillere fyldes, og forskellige installationer rammes af nedbrud. Fejlbetjening af udstyr er ligeledes årsag til udslip. Udskillere efterses og renses efter faste rutiner, vær opmærksom på hvis jeres arbejdsmetoder ændres, indvirker på udskillere. Man kan udlægge egnet mobile barriere, der i funktion, udlægning og effekt er identisk med standard barriererne. Dem der er resistente overfor olie, kemiske stoffer og gylle m.v., er fremstillet i et særligt produkt, ofte er de fremstillet i en anden farve eksempelvis er Water-Gate kemikalie barriere røde, Tiger dam - tube barriere er sorte. Disse barriere er selvfølgeligt i vort sortiment. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 8 af 10

9 Miljøtekniske forhold / løsninger. CC DD Kemikalie udslip på løst underlag, græs og ud i det åbne land. Kemikalieudslip / spild på befæstede arealer Når virksomheder langs vore åer og vandløb ved et uheld forurener et vandløb med; kemikalier, olie, gylle m.v. vil dyr og planter være i farezonen. Forureningen kan ofte ses og lugtes. Beredskabet og den kommunale miljøvagt skal tilkaldes. De danske virksomheder er meget ansvarlige men uheld ske stadigt. Virksomhedernes olieudskillere løber over, fedtudskillere fyldes, og forskellige installationer rammes af nedbrud. Landbrugets gyllebeholdere løber over eller fejlbetjenes. Fejlbetjening af udstyr er ligeledes årsag til udslip. Når virksomheder langs vore åer og vandløb ved et uheld forurener et vandløb med; kemikalier, olie, gylle m.v. vil dyr og planter være i farezonen. Forureningen kan ofte ses og lugtes. Beredskabet og den kommunale miljøvagt skal tilkaldes. De danske virksomheder er meget ansvarlige men uheld ske stadigt. Virksomhedernes olieudskillere løber over, fedtudskillere fyldes, og forskellige installationer rammes af nedbrud. Landbrugets gyllebeholdere løber over eller fejlbetjenes. Fejlbetjening af udstyr er ligeledes årsag til udslip. Udskillere efterses og renses efter faste rutiner, vær opmærksom på hvis jeres arbejdsmetoder ændres, indvirker på udskillere. Man kan udlægge egnet mobile barriere, der i funktion, udlægning og effekt er identisk med standard barriererne. Dem der er resistente overfor olie, kemiske stoffer og gylle m.v., er fremstillet i et særligt produkt, ofte er de fremstillet i en anden farve eksempelvis er Water-Gate kemikalie barriere røde, Tiger dam - tube barriere er sorte. Disse barriere er selvfølgeligt i vort sortiment. Udskillere efterses og renses efter faste rutiner, vær opmærksom på hvis jeres arbejdsmetoder ændres, indvirker på udskillere. Man kan udlægge egnet mobile barriere, der i funktion, udlægning og effekt er identisk med standard barriererne. Dem der er resistente overfor olie, kemiske stoffer og gylle m.v., er fremstillet i et særligt produkt, ofte er de fremstillet i en anden farve eksempelvis er Water-Gate kemikalie barriere røde, Tiger dam - tube barriere er sorte. Disse barriere er selvfølgeligt i vort sortiment. EE Barriere anvendt som værn omkring en opgravning i en gade. Eller som afmærkning / vognbaneadskillels e Der er dagligt mange arbejder på de forskellige ledningsnet der ligger nedgravet. Nogle af disse stystemer er følsomme overfor eksempelvis fækalieholdigt vand, idet vandforsyningen dermed bliver inficeret med risiko for befolkningen. Symptonerne viser sig ofte først når forureningen er sket. Andre systemer er følsomme overfor sand og grus i ledningssystemet. Når der arbejdes i åbne udgravninger bliver disse afskærmet således at man ikke kan falde eller køre ned i dem, de skiltes og sikres med advarselslys. Der findes barriere der udover disse funktioner vil kunne hindre regnvand, vand fra opstuvede kloaker m.v. i at løbe ned i den åbne udgravning med stor risiko for forurening af eksempelvis drikkevand. Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 9 af 10

10 FF Behandling af beholdere, rør, brønde og bygningsdele der udsættes for påvirkning af kemikalier Mange af rør, beholdere, brønde m.v. udsættes for påvirkninger af kemikalier, reagerer på disse. De revner, overfladen nedbrydes, armering og beholdere ruster, beton og tegl forvitrer meget hurtigt. Alle disse symptoner er efter nogen tid skadelig for konstruktionen og i værste fald sker der en total nedbrydning, med funktionssvigt til følge. I mange tilfælde kan tingene reddes, eksempelvis ved anvendelse af et eller flere af de produkter vi tilbyder. I nedenstående er produkterne beskrevet. Det vil for at sikre den optimale løsning være nødvendigt at besigtige skaden. Der kan være tilfælde hvor nedbrydningen har en sådan karrakter at man vil være nødsaget til helt eller delvist at fjerne de skadede emner. De revner, skaller af Dato: ny blogside hovedpunkter Side: 10 af 10

I stueplan Andre døre i ydervægge, samt porte til private garager.

I stueplan Andre døre i ydervægge, samt porte til private garager. OBS Visse af produkterne her kræver specialudddannede montører Hvad er symptomerne? Hvordan sikrer man sig. Tekst Denne dørtype omfatter terrassedøre, skydedørspartier, franske altaner og garageporte i

Læs mere

I stueplan Døre i ydervægge - omfatter døre i flugtveje

I stueplan Døre i ydervægge - omfatter døre i flugtveje OBS Hvad er symptomerne? Hvordan sikrer man sig. Med hvilke produkter Visse af produkterne her kræver specialudddannede montører Tekst Her er døre udført i træ-, aluminium, plasr og stål almindeligt forekommende,

Læs mere

I stueplan Tekniske installationer i bygninger.

I stueplan Tekniske installationer i bygninger. OBS Visse af produkterne her kræver specialudddannede montører Hvad er symptomerne? Tekst Placering af tekniske installationer i stueplan eller kælderplan er ofte risiokobetonet i forbindelse med oversvømmelser

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere