Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland"

Transkript

1 Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver fællesskab, trivsel og innovation Involverede organisationer Esbernhus Kursuscenter SOSU Sjælland under etablering Esbernhus er et social-psykiatrisk bo-tilbud for mænd og kvinder. Målgruppen er i alderen år. Stedet har eksisteret siden Der er plads til 30 beboere, der alle bor i egne 2-værelses lejligheder. Der tilbydes lønnet arbejde i et værksted, og det er muligt at deltage i havearbejde og en række fritidsaktiviteter m.m. Der er 30 ansatte med kortere eller mellemlange uddannelser. De ansatte dækker jobområder som; køkken, rengøring, administration, værksted, socialog sundhedsarbejde samt pædagogik. Kursuscenter SOSU Sjælland og Lolland- Falster under etablering dækker over at kursusafdelingerne på SOSUVestsjælland, SOSUNæstved, SOSU-Uddannelser Greve og SOSUNykøbing indgår i et tæt samarbejde, om at udbyde efteruddannelse m.m. til målgrupper med efteruddannelsesønsker indenfor det pædagogiske og social- og sundhedsområdet. 1

2 Projektet giver fællesskab, trivsel og innovation Udviklingen af projektets koncept blev sat i gang i forsommeren. Den første egentlige kursusdag var den 9. september 2010 og forventes afsluttet i marts Esbernhus har i samarbejde med Kursuscentret udarbejdet et kompetenceudviklingsforløb, der har fokus på at sætte værdier i centrum for kvalitetsudvikling i forhold til beboernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel. Processen retter sig således både mod beboerne og mod medarbejderne, men også de pårørende bliver inddraget, da et godt samarbejde med pårørende og øvrige netværk er en yderst vigtig faktor for beboernes opfattelse af livskvalitet. Den nyeste forskning viser, at et godt netværk er afgørende for at fremme Recovery (at beboerne har mulighed for at komme sig). Derfor indgå en styrkelse af netværksarbejdet i læringsprojektet. Projektet forsøger altså som noget nyt, at udvikle to parallelle læringsforløb for henholdsvis beboere og medarbejdere, hvor det centrale og rammesættende bliver videndeling om den anden gruppes udviklingsarbejde. De relationelle samspil påvirker den enkeltes adfærd, holdninger og trivsel. Den anerkendelse gør det muligt at arbejde sammen om at få en fælles forståelse at agere og tale ud fra og en forståelse for hinanden. Mellem alle involverede parter. Ud over det nye i helhedstænkningen omkring det relationelle, så er projektet også med til at bibringe de ansatte innovative kompetencer. De udvikles via projektets fokus på at se Esbernhus som en del af en større virkelighed. Der er ikke kun fokus på fx de plejefaglige kompetencer, der er også fokus på at være fremsynet og på forkant i forhold til at få øje på, hvilke kompetencer, der kommer grundet samfundsændringer, skiftende regeringer og svingende konjunkturer. Det særligt innovative i casen Vedhæftede bilag er en artikel på baggrund af en samtale med forstander på Esbernhus, Nina Lockwood, og uddannelseskonsulent fra Kursuscentret, Jørgen Clemensen. Her vil man kunne læse mere om det særligt innovative i casen beskrevet med Nina og Jørgens egne ord. Men i punkt- og overskriftsform handler det om: 2

3 Inddragelse af både medarbejdere og beboere og i stort omfang også de pårørende. I erkendelsen af, at man ikke kan isolere beboernes oplevelse og udvikling af livskvalitet og medarbejdernes trivsel fra de relationer, de indgår i. Relationerne er i høj grad med til at påvirke den enkeltes oplevelse. Inddragelse af den kontekst, som Esbernhus agerer i. Helhedstænkning på organisations- og samfundsniveau. Dette fokus er med til at udvikle medarbejdernes innovative kompetencer Implementering er et opmærksomhedspunkt fra dag et og sikres dels via forstanders meget aktive medvirken hele vejen igennem især som garant for den daglige implementering. Dels via uddannelseskonsulent som koordinator og processtyrer, har et særligt blik for at sammenkæde de enkelte læringsoplevelser til en større sammenhæng. Aktiviteter, indhold Processen retter sig både mod beboerne og mod medarbejderne, hvilket giver en række særlige udfordringer i planlægningen af brugen af læringsformer. Blandt andet skal det sikres, at beboerne inddrages i videst muligt omfang, men under størst mulig hensyntagen til deres reelle funktionsniveau. I tillæg skal kompetenceudviklingsforløbet aktivt forholde sig til en række givne lovkrav og forventninger fra blandt andet bestyrelse, ansatte og pårørende. Disse faktorer og deres betydning for projektets udformning drøftes løbende af leder og uddannelseskonsulenten fra Kursuscentret. I projektet er der planlagt brug af en lang række læringsformer, der spænder fra traditionel formel undervisning, over brugen af elektronisk platforme til mere reflekterende dialog i hverdagen. Læringsformerne er hver for sig afstemt og valgt ud fra et grundigt kendskab til medarbejdergruppen gennem en Realkompetencevurdering, der er foretaget som led i et andet projekt. For medarbejderne gælder følgende: Splitforløb og mellemopgaver I projektet indgår der en række AMU-kurser, der blandt andet omhandler værdibaserede arbejdspladser, brugerindflydelse samt kvalitet i offentlig serviceydelse. Undervisningen er tilrettelagt som et såkaldt split-forløb, hvor der afholdes kursusdage på arbejdspladsen med undervisere fra Kursuscenteret, hvorefter medarbejderne i en mellemperiode, arbejder sammen om en række såkaldte mellemopgaver, der gøres til genstand for fælles refleksion og læring den efterfølgende undervisningsgang. 3

4 Studiebesøg og gæsteoptrædener Værdikort, som optakt Lederens rolle, løbende supervision og opbakning Undervisningsforløbet splittes op, så der bliver tid til at løse praktiske opgaver imellem undervisningsgangene og dermed øges sammenhængen til - og med - praksis. Desuden bliver det lettere for virksomheden at passe nogle enkelte undervisningsgange ind i forhold til vagtplaner mv. og dermed øges muligheden for at den enkelte medarbejder kan finde tid til at fuldføre hele forløbet. Et splitforløb bestående af både traditionel undervisning og mere flydende opgaver er aftalt i de indledende drøftelser og ud fra den fælles forståelse og forventning, at tilrettelæggelsesformen tilgodeser to forskellige målgrupper; nemlig de, der finder tryghed under mere formelle undervisningsformer, hvor formen er kendt, og de, der fint kan håndtere en mere uformel læringsform, hvor processen er mere ukendt og flydende. Som led i perspektivering af medarbejdernes egen praksis er der planlagt en række besøg på andre bo-tilbud. Besøgene skal fungere som øjenåbnere i forhold til verden uden for Esbernhus og skal sætte hverdagen lidt i perspektiv. Ligeledes er der på de regulære undervisningsgange indtænkt forskellige gæsteoptrædener fra medarbejdere fra sammenlignelige arbejdspladser. Formålet er at hente inspiration til egen praksis ved at se hvordan andre løser lignende opgaver. For at sikre optimale betingelser for undervisningsforløbene og de løbende drøftelser, er der som optakt udarbejdet et spil med værdikort. Værdikortene skal træne medarbejderne i at tænke værdimæssigt gennem dialog omkring forskellige situationer, hvor værdier i dagligdagen kommer til udtryk. De indledende værdidrøftelser er med til at give et sprog omkring værdier i egen hverdag, og skal gerne være med til at give en række ahaoplevelser i forhold til hvilke værdier, der allerede er i spil på arbejdspladsen i dag. Igennem kompetenceudviklingsforløbet er lederens rolle tænkt ind som en væsentlig kilde til læring og forankring. Dels skal lederen sørge for, at der afsættes tid til, at medarbejderne i hverdagen kan arbejde med drøftelser og refleksion, dels skal lederen konstant kunne spørge ind til den enkelte medarbejders progression og dermed lave koblinger imellem de forskellige læringsaktiviteter. 4

5 Fællessamlinger Lederen skal skabe de overordnede sammenhænge mellem botilbuddets egen hverdag, beboernes hverdag, kursusforløbene og de mange forskellige input, der blandt andet kommer udefra. Igennem hele forløbet laves der såkaldte stop-oppere, dvs. fællesmøder eller samlinger, hvor det er muligt at afstemme forventninger, samle op på resultater eller at justere hvis det er nødvendigt. Udgangspunktet for værdiarbejdet er at skabe et fælles fundament, hvorfor det er vigtigt at få afstemt fundamentet en gang imellem. Desuden giver fællessamlingerne et godt indblik i andre faggruppers progression og udfordringer, og det bliver muligt at erfaringsudveksle på tværs af fagskel. Fællessamlingerne supplerer de formelle og uformelle møder medarbejderne imellem. Fronter elektronisk læringsplatform Virksomheden og konsulenten har drøftet hvordan nye medier og platforme kan tages i brug for at understøtte læringen. Det er blevet besluttet at bruge en fælles webbaseret læringsplatform, hvor medarbejderne og beboere kan udveksle erfaringer, stille spørgsmål og søge inspiration. Desuden påtænkes det at opgaver mv. kan stilles og besvares via platformen. Fordelene er, at der skabes et læringsrum, der rækker ud over de enkelte undervisningsgange, og gør deltagelse mere uforpligtende og fleksibel. Udfordringen i den forbindelse er medarbejdernes evne til at anvende mediet, men her tænkes der i gruppesammensætning, opkvalificering mv. Beboerne får deres eget forløb. Her samarbejder Kursuscentret med en brugerlærer som er en tidligere sindslidende, der er blevet uddannet til at formidle til sindslidende. Konsulenten fra Kursuscentret sørger for at samkøre og koordinere beboernes forløb med medarbejdernes forløb. Succeskriterier og ønskede resultater Esbernhus vil være de bedste til: I samarbejde med beboerne at skabe rammer, så de oplever og udtrykker livskvalitet og tror på fremtiden 5

6 At skabe en arbejdsplads hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i højsædet og alle føler anerkendelse En metode til at skabe rammer er at sætte værdierne i centrum for kvaltietsudvikling. Den værdibaserede strategi bygger på, at det er igennem diskussioner af forholdet mellem værdier og praksis, der kan formuleres tiltag til kvalitetsudvikling, som er meningsfulde og realiserbare for både ledelse, medarbejdere og brugere. Den værdibaserede strategi skal give ejerskab til de forandringer, der efterfølgende bliver sat i værk i organisationen. Der vil være et krav om, at processen leder frem til et produkt, i første omgang et katalog over værdier og udviklingstiltag på længere sigt reel implementering i dagligdagen, samt en hjemmeside som afspejler værdier og handlinger samt er brugervenling og informativ i forhold til eksterne samarbejdspartnere, beboere og pårørende. Esbernhus ønsker at udvide og styrke netværksarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, fz tilsynsførende kommunale myndigheder, socialpsykiatrien i Kalundborg, andre relevante bosteder. Netværksstyrkelsen skal bl.a. medvirke til: Videndeling Samarbejdsrelationer Styrke kendskabet til Esbernhus 6

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Slip værdidebatten løs

Slip værdidebatten løs nr. 41 December 2 0 0 9 analyse Slip værdidebatten løs om værdibaseret kvalitetsudvikling Af Inge Storgaard Bonfils Konklusion og anbefalinger 1 "Slip værdidebatten løs om værdibaseret kvalitetsudvikling"

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere