Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard Aars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars"

Transkript

1 Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard Aars

2 Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om ny repræsentant for DH i LBR Orientering om LBR s regnskab for Orientering om nøgletal Orientering om udmeldingen af indsatsområderne for tilskuddene til LBR for Orientering om LBR-projekter Orientering om effekten af løntilskud og jobrotation Orientering om artikel i Ugebrevet A4 Postnummeret afgør om ledige ufaglærte får uddannelse Orientering om invitation til konference om førtidspensions- og fleksjobreform Orientering om LBR s mødekalender i Orientering om brev fra det regionale beskæftigelsesråd vedr. akutpakken Udpegning af LBR-repræsentant til lokale projektgruppe til socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job"

3 Medlemmer Knud Kristensen Mogens Futtrup Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen Per Gjessing Karl Johan Pedersen Fraværende Bemærkninger til dagsorden 70

4 038. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/1109 Bilag: Godkendelse af dagsorden til LBR-mødet d. 23. oktober. - at dagsorden godkendes 71

5 039. Godkendelse af referat Sagsnr.: 12/1110 Bilag: Godkendelse af referat fra LBR-mødet d. 28. august. - at referatet godkendes 72

6 040. Orientering om ny repræsentant for DH i LBR Sagsnr.: 12/29847 Bilag: DH (Danske Handicaporganisationer) har udpeget Richard Rudbæk som ny repræsentant for DH i LBR og dermed overtager han Inge Mie Rudbæks plads. Richard Rudbæk har ind til nu været suppleant for DH i LBR og DH har udpeget Hans Jørgen Lau Jeppesen som ny suppleant til LBR. På vegne af LBR vil administrationen byde Richard Rudbæk og Hans Jørgen Lau Jeppesen velkommen og administrationen ser frem til det kommende samarbejde. - at orientering tages til efterretning 73

7 041. Orientering om LBR s regnskab for 2012 Sagsnr.: 12/1115 Bilag: /12 Åben Bilag LBR regnskab 2012.pdf I den følgende tabel fremgår LBR s regnskab for Samlet bevilling ,75 kr. Midler disponeret ,00 kr. Disponeret merforbrug ,25 kr. Forventet forbrug ,28 kr. - at orienteringen tages til efterretning 74

8 042. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 12/1117 Bilag: /12 Åben Bilag Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Målgrupper.pdf /12 Åben Bilag Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Aktivering.pdf /12 Åben Bilag Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Øvrige nøgletal.pdf /12 Åben Bilag Samlet oversigt - Uddannelse.pdf /12 Åben Bilag ugers selvvalgt uddannelse 2012.pdf I det følgende vil de væsentligste fokuspunkter i nøgletallene være fremhævet. Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Målgrupper: A-dagpenge: Antallet af A-dagpengemodtagere er faldet med 12,5% fra 1037 personer i september 2011 til 907 personer i september Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 9,5% fra 837 personer i februar 2012 til 757 personer i september Dermed ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere i september 2012 under niveauet i september 2011 og der har været et konstant fald i antallet kontanthjælpsmodtagere i de seneste 6 måneder. Ledighedsydelse: Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er faldet med 21,5% fra 51 personer i januar 2012 til 40 personer i september Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengemodtagere, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, er faldet med 27,6% fra 87 personer i januar 2012 til 62 personer i september Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Aktivering: Grøn Aktiv: I de første 9 måneder har der i alt været 335 unge kontanthjælpsmodtagere i straksaktivering på Grøn Aktiv, hvilket svarer til et snit pr. måned på 40 personer. Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Øvrige nøgletal: Ledighedsudviklingen: I august 2012 lå ledighedsprocenten på 4,5% for de jobklare ledige, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end august Ledighedsprocenten i Vesthimmerland er ligeledes 0,9 procentpoint og 1 75

9 Akutpakken: procentpoint lavere end henholdsvis Region Nordjylland og hele landet. Alle de ledige a-dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge inden udgangen af 1. halvår 2013 er omfattet af akutpakken. I den forbindelse skal alle a-kasserne sende et brev til alle ledige i risikogruppen, hvori den ledige opfordres til at henvende sig, med henblik på for at få hjælp til at komme i arbejde. Antallet af udsendte breve bliver opgjort på jobindsats.dk på ugebasis med start fra uge 37. I de første 3 uger har 136 ledige i Vesthimmerlands Kommune modtaget et brev og heraf har 57 ledige fra 3F, 25 ledige fra Krifa og 14 ledige fra HK modtaget et brev, hvilket svarer til 70% af den samlede gruppe af ledige omfattet af akutpakken. - at orienteringen tages til efterretning 76

10 043. Orientering om udmeldingen af indsatsområderne for tilskuddene til LBR for 2013 Sagsnr.: 12/29858 Bilag: /12 Åben Bilag Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til LBR for 2013.pdf I udmeldingen af indsatsområderne for anvendelsen af tilskuddene til LBR for 2013 lægger beskæftigelsesministeren stor vægt på, at LBR understøtter den virksomhedsrettede indsats i jobcentret, med henblik på at skabe en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne, da virksomhederne er central medspiller i at få de ledige tilbage i beskæftigelse. Beskæftigelsesministeren opfodre LBR til at have specielt fokus på, at den virksomhedsrettede indsats understøtter jobcentrets arbejde med implementering af reformen af førtidspension og fleksjobordningen, samt hjælper de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, i arbejde og de konkrete indsatsområder er som følger: at LBR understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres. at LBR understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en foreløbig bevilling til LBR for Det skal fremhæves, at der tages forbehold for eventuelle ændringer af bevillingen i forbindelse med den endelige vedtagelse af finanslov LBR i Vesthimmerland får tildelt en foreløbig bevilling i 2013 på kr. Heraf har LBR bevilliget kr. i 2013 til en styrket indsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. - at orienteringen tages til efterretning 77

11 044. Orientering om LBR-projekter Sagsnr.: 12/12026 Bilag: På det ordinære LBR-møde d. 28. august efterspurgte en oversigt over de projekter LBR har bevilliget midler til. I det følgende bliver de projekter, der er bevilliget midler til gennemgået. Gennemgangen omfatter kun projekter og ikke mindre aktiviteter, som eksempelvis en konferencer, fyraftensmøder, analyser mv. Projekt Periode Bevilling Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA) kr. Mentorindsats kr. Ungeindsatsen kr. Elevcoach til Erhvervsskolerne kr. Styrket brug af privat løntilskud kr. Jobrotationsprojekt kr. Styrket indsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet kr. Status for projekterne: Projekt Ungdomsuddannelse til alle (UTA) og ungeindsatsen: De to projekter hænger sammen og dermed bliver de gennemgået som et samlet projekt. Formålet med UTA-projektet var som følger: Skabe nye værktøjer og samarbejdsmodeller i ungeindsatsen. Udarbejdelse af en lokal politisk handleplan. Formålet med ungeindsatsen var som følger: Bidrage til at udvikle de nødvendige tilbud til de årige, som den nye lovgivning (ungepakke 2) åbner for. Følge op på de forslag og erfaring fra UTA-projektet, der fortsat er relevante. Fx ønskerne om en særlig indsats for unge mødre, samt et fælles mentorkorps for udsatte, sårbare unge. Skabe fundamentet for et tættere samarbejde mellem Jobcenter og de lokale uddannelsesinstitutioner. Følgende initiativer er blevet etableret: 17½-års samtale Projekt for unge mødre 78

12 Fælles mentorkorps Flere EGU-pladser Ungdomsklasse Vejledernetværk vedr. marginaliserede unge Fælles visitationsudvalg Styrket samarbejdet mellem Jobcenter og lokale uddannelsesinstitutioner. Etablering af ungeudvalg, som løbende afholder dialogmøder. Der er blevet udarbejdet en ungestrategi Mentorindsats: I løbet af 2010 og 2011 er der blevet gennemført en række uddannelsesdage og erfadage for mentorer på jobcentrets virksomhedscentre. Netværksdannelsen har medvirket til, at mentorerne ikke føler de står alene og det er med til at styrke deres mentorrolle i det daglige. Det er stor gevinst for den indsats der ydes på virksomhedscentrene og dermed de ledige og jobcentret Elevcoach til Erhvervsskolerne: Formålet med ansættelsen af en elevcoach har været at sikre, at flest mulige elever på erhvervsskolerne skulle gennemføre deres ungdomsuddannelse. Projektet skulle i særlig grad rette sig mod elever med personlige og sociale problemer, da disse problemer er den største årsag til frafald. Den gennemførte evaluering viser, at elevcoachen har haft en meget positiv effekt på fastholdelsen af unge, som var i fare for at droppe ud af ungdomsuddannelserne. Styrket brug af privat løntilskud: Konkret er der blevet ansat en administrativ medarbejder i jobcentret, som er med til at understøtte etableringen af en gennemført phonerkampagne. I den nedenstående tabel fremgår det, at antallet af private løntilskud har været faldende i indeværende og forrige år, men andelen af private løntilskud i forhold til antallet af ledige ligger på nogenlunde samme niveau Antal i pri. løntilskud Andel i pri. løntilskud ift. antallet af ledige Antal i pri. løntilskud Andel i pri. løntilskud ift. antallet af ledige Januar 57 4% 68 5% Februar 69 5% 62 5% Marts 77 6% 70 6% April 85 7% 68 7% Maj 95 9% 59 7% Juni % 49 6% Juli 88 9% 50 5% August 83 8% 49 6% September 83 8% Oktober 77 7% November 80 7% December 69 5% 79

13 Nedgangen i antallet af private løntilskud skyldes blandt andet at antallet af ledige i samme periode har været faldende. Dermed har ikke været det samme behov for private løntilskud og aktiveringspladser i det hele taget. Derudover medfører frikommuneforsøget, at jobcentret har lempet på aktiveringen af de over 30-årige, hvilket ligeledes medfører at færre bliver aktiveret. Jobrotationsprojekt: Status er at der er 10 igangværende jobrotationsprojekter og 10 planlagte jobrotationsprojekter. 13 af projekterne er i private virksomheder og 7 af projekterne er i offentlige virksomheder. Indenfor det offentlige er det primært indenfor skole området og rengøring, at rotationsprojekterne er blevet etableret og indenfor det private er det primært indenfor produktion, at rotationsprojekterne er blevet etableret. Styrket indsats for dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet: Projektet for udfaldstruede dagpengemodtagere er pt. i en fase hvor der arbejdes på udvikling og implementering af tiltag for målgruppen. Der er i september afholdt fællesmøde med en lang række a-kasser omkring mulige tiltag for målgruppen. Regeringens udspil med AKUT pakken for udfaldstruede dagpengemodtagere rummer mange af de tiltag og elementer som projektet i forvejen har fokus på, og der er allerede igangsat begyndende tiltag, der skal hjælpe målgruppen med at komme ud af ledigheden. Jobcenter Vesthimmerland er i gang med at etablere et jobberedskab og a-kasserne er blevet informeret om de foreløbige procedurer for indsatsen herunder hvem borgerne og a-kasserne skal kontakte i første omgang. Samtidig er der sat navne på de jobformidlere, der skal hjælpe målgruppen med en særlig håndholdt jobsøgningsindsats. Jobcentret har endvidere besluttet at ansatte en medarbejder fra december 2012, der skal fungere som koordinator for indsatsen i forbindelse med de udfaldstruede dagpengemodtagere. Koordinatoren skal bl.a. deltage i eventuelle rundbordssamtaler med borgere og a-kasser. Af kommende aktiviteter i projektet skal der kigges nærmere på udarbejdelse af skabelon for rundbordssamarbejdet med a-kasserne. Derudover skal der bl.a. kigges på netværksfremmende tiltag for målgruppen, da alle erfaringer viser, at brug af netværk er den bedste måde at få job på. - at orienteringen tages til efterretning 80

14 045. Orientering om effekten af løntilskud og jobrotation Sagsnr.: 12/12026 Bilag: /12 Åben Bilag Analyse af jobrotation i Nordjylland.pdf På det ordinære LBR-møde d. 28. august efterspurgte LBR en orientering om effekten af løntilskud og jobrotation. Løntilskud: Jobcentret har udarbejdet opgørelser over effekten af de tilbud og aktiviteter jobcentret anvender. Konkret måles der på, hvor stor en andel der er kommet i selvforsørgelse (ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse) 0-3 måneder efter borgerne har afsluttet en konkret aktivitet, i forhold det samlede antal borgere, som har afsluttet en konkret aktivitet. Den gennemsnitlige effekt for løntilskud de seneste 12 måneder er skitseret i den følgende tabel. Opgørelsen omfatter både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere og i alt 437 personer er omfattet af opgørelsen. Aktivitet Effekt Løntilskud i alt 49,9 % Privat løntilskud 57,4% Offentligt løntilskud 45,7% Jobrotation: Jobcentret har ikke nogen opgørelser over effekten af jobrotation. Det skyldes primært, at jobrotation er en afslutningsårsag på lige linje med ordinær uddannelse og ordinær beskæftigelse og dermed er de ledige, som er i et jobrotationsforløb, ikke inde i jobcentrets systemer. På den baggrund er det ikke muligt at måle effekten af de konkrete jobrotationsprojekter, som jobcentret har etableret. Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med COWI udarbejdet overordnet analyse af effekten af jobrotation i Nordjylland. Analysen bygger blandt andet på data fra DREAM og Danmarks Statistik. I alt 687 jobrotationsvikarer har deltaget i jobrotationsprojekter i Nordjylland i 2010 og/eller Heraf havde 291 gennemført jobrotationsprojektet i uge , mens 365 fortsat var i jobrotation på dette tidspunkt. 31 må vurderes at have afbrudt rotationsforløbet ifølge registeroplysningerne. Størsteparten af de omhandlede jobrotationsforløb er gennemført i offentlige virksomheder. Hovedresultaterne er som følger: 81

15 Næsten 8 ud af 10 ledige er selvforsørgende umiddelbart efter forløbet. På lidt længere sigt er 64% stadig selvforsørgende. Mere end 6 ud af 10 langtidsledige bliver selvforsørgende. Knap 6 ud af 10 over 50 år bliver selvforsørgende. Jobrotation er også en succes for de ledige som normalt har lidt sværere ved at finde et job. Succesen er bl.a. opnået, fordi jobcentre og arbejdsgivere i samarbejde finder de bedst egnede ledige til at kunne tage et midlertidigt job, mens den ansatte på virksomheden selv deltager i en uddannelse. Mange virksomheder er blevet så glade for personen i jobrotation, at de finder et nyt job til vedkommende når forløbet er færdigt. Det er samtidig en gevinst for den ansatte på virksomheden som får nye kompetencer, mens en jobrotationsvikar passer jobbet. Afgrænset til Vesthimmerland viser undersøgelsen, at ud af 291, der havde gennemført jobrotationsprojektet i uge , var 42 fra Vesthimmerland og heraf var 60% i selvforsørgelse i uge at orienteringen tages til efterretning 82

16 046. Orientering om artikel i Ugebrevet A4 Postnummeret afgør om ledige ufaglærte får uddannelse Sagsnr.: 12/30521 Bilag: /12 Åben Bilag Artikel i Ugebrevet A4 - Postnummeret afgør om ledige får uddannelse.pdf /12 Åben Bilag Oversigt over andel ledige 3F er, der får uddannelse i kommunerne.pdf Ugebrevet A4 offentliggjorde tirsdag d. 2. oktober artiklen "Postnummeret afgør om ledige ufaglærte får uddannelse" Artiklen bygger på en analyse, som Ugebrevet A4 har gennemført ud fra tal for, i hvor høj grad kommunerne bevilger uddannelse til arbejdsløse medlemmer af fagforbundet 3F, som typisk er ufaglærte eller har en kort uddannelse. Analysen viser, at i gennemsnit får 16,7% af de ledige 3F er tilbudt uddannelse som aktivering i deres jobcenter. 25 kommuner ligger over gennemsnittet og 73 kommuner ligger under gennemsnittet. I Vesthimmerlands Kommune får 11,6% af de ledige 3F er tilbudt uddannelse som aktivering i jobcentret, hvilket er under gennemsnittet. Det er ikke ensbetydende med, at jobcentret ikke har skabt resultater. I perioden fra juli 2011 til juli 2012 er antallet af langtidsledige i Vesthimmerlands Kommune faldet med 28%, hvilket blandt andet skyldes en massiv satsning på jobrotation og privat løntilskud. Derudover har Vesthimmerlands Kommune haft et fald i ledigheden på 8,7% fra august 2011 til august 2012 og august 2012 lå ledigheden på 4,5% i Vesthimmerlands Kommune. Aalborg Kommune ligger i toppen af undersøgelsen og i artiklen bliver det fremhævet, at Aalborg Kommune har et godt samarbejde med VEU-centre, AMUcentre og erhvervsskole om at tage imod alle de ufaglærte, som Jobcenter Aalborg sender i uddannelse. Jobcenter Vesthimmerland har pr. 1. oktober 2012 indgået en kontrakt med VEU-center Aalborg/Himmerland om et 4-ugers brobygningsforløb målrettet ufaglærte ledige, hvilket der er de selv samme forløb, som Jobcenter Aalborg anvender. Brobygningsforløbene skal medvirke til, at de ufaglærte ledige kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. 83

17 - at orienteringen tages til efterretning. 84

18 047. Orientering om invitation til konference om førtidspensions- og fleksjobreform Sagsnr.: 12/31065 Bilag: Mandag d. 8. oktober fik LBR pr. mail tilsendt en invitation til en konference om førtidspension- og fleksjobreformen, som Beskæftigelsesregion Nordjylland holder torsdag den 29. november 2012, som led i implementeringen af aftalen om reform af førtidspension og fleksjob. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen kommer og taler om intentionerne bag reformen, herunder om rehabiliteringsteams og ressourceforløb. Formålet med konferencen er at sætte fokus på intentionerne i reformen og understøtte implementeringen af rehabiliteringsteam. På konferencen vil der være følgende indlæg: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen taler om intentionerne bag reformen af førtidspension og fleksjob, herunder om rehabiliteringsteams og ressourceforløb. Oplæg om erfaringer og resultater fra projekt En ny Start i Rebild Kommune. Erfaringer med brug af mentorer ved Sherpa. Sherpa består af mentorer, der rådgiver mennesker med psykiske lidelser og hjælper dem tilbage på arbejde eller i uddannelse. Praktisk introduktion til det kommende samarbejde mellem kommuner og regioner - set fra en læges vinkel. Tid og sted Konferencen finder sted den 29. november 2012 kl i Aalborg Kongres og Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg. Forhåndstilmeldingen sker via linket i den mail, som blev sendt mandag d. 8. oktober og tilmeldingsfristen er d. 8. november. - at orienteringen tages til efterretning 85

19 048. Orientering om LBR s mødekalender i 2013 Sagsnr.: 12/22085 Bilag: LBR afholder 6 møder hvert år og mødeplanen i 2013 er som følger: LBR-formøder Torsdag d. 24. januar Torsdag d. 7. marts Torsdag d. 16. maj Torsdag d. 15. august Torsdag d. 10. oktober Torsdag d. 28. november LBR-møder Tirsdag d. 5. februar Tirsdag d. 19. marts Tirsdag d. 28. maj Tirsdag d. 27. august Tirsdag d. 22. oktober Tirsdag d. 10. december LBR-møderne afholdes fra kl og LBR-formøderne afholdes kl Til formøderne deltager formandskabet i LBR. - at orienteringen tages til efterretning 86

20 049. Orientering om brev fra det regionale beskæftigelsesråd vedr. akutpakken Sagsnr.: 12/31715 Bilag: /12 Åben Bilag Brev fra det regionale beskæftigelsesråd.pdf Det regionale beskæftigelsesråd har d. 10. oktober 2012 fremsendt et brev til de lokale beskæftigelsesråd vedrørende akutpakken. I brevet opfordre det regionale beskæftigelsesråd de lokale beskæftigelsesråd i Nordjylland til at følge op på indsatsen og sætte fokus på at samarbejdet mellem jobcentre, a-kasser og virksomheder fungerer optimalt, da det er forudsætning for at så mange langtidsledige som muligt kommer i beskæftigelse og dermed fastholder retten til dagpenge. Rådet opfodre til at der kommer pressefokus på de gode resultater i indsatsen og rådet vil gerne medvirke til at videreformidle sådanne historier. - at orienteringen tages til efterretning 87

21 050. Udpegning af LBR-repræsentant til lokale projektgruppe til socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job" Sagsnr.: 12/9287 Bilag: /12 Åben Bilag Kommissorium - lokale grupper revideret udkast.pdf /12 Åben Bilag Organisationsskitse.pdf Socialfondsprojektet "Kvalificering til nye job", som VEU-Center Nord og VEU- Center Aalborg/Himmerland afvikler i samarbejde med Vækstforum Nordjylland, er kommet godt i gang. Formålet med projektet er strategisk kompetenceudvikling af målgruppen med henblik på beskæftigelse inden for regionens styrkepositioner, væksterhverv samt erhverv med gode beskæftigelsesmuligheder. Målgruppen for projektet er langtidsledige forsikrede og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen år - ufaglærte samt faglærte med utilstrækkelige/forældede kvalifikationer. For at sikre den lokale forankring af projektet er der blevet nedsat 4 lokale projektgrupper, med repræsentanter fra de lokale jobcentre, beskæftigelsesråd, a- kasser, erhvervsråd, erhvervsskoler og VUC-centre, som afholder kvartalsvise møder. Første møde for den lokale projektgruppe er planlagt til d. 25. oktober 2012 kl på Erhvervsskolerne, Øster Boulevard 10, 9600 Aars Det er ambitionen, at samarbejdet mellem de lokale beskæftigelses-, erhvervsog uddannelsesaktører i tilknytning til det aktuelle projekt kan implementeres og forstærkes i den fremtidige beskæftigelsesindsats. - at LBR udpeger en repræsentant til den lokale projektgruppe 88

22 89

23 Mødet afsluttes kl.: Underskrifter Knud Kristensen Mogens Futtrup Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Ella Holm Hansen Mikael Toft Viggo Christensen Per Gjessing Karl Johan Pedersen 90

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 21 012. Resultatrevision for Jobcenter

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. november 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:45 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 31. maj 2012, kl. 12.30 Frokost fra kl. 12.30 Bemærk, at mødet afholdes på Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, lokale 25, 9220 Aalborg Øst Tema: Skolepraktik,

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Mødedato Mandag den 6. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Til stede Benny

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 17. december 2015 kl. 12.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 17. december 2015 kl. 12. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 17. december 2015 kl. 12.30 Der serveres frokost til mødet. Sted Sønderbro 12, mødelokale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden 38 040. Godkendelse af referat 39 041. Orientering om det

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere