SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER"

Transkript

1 Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang Installationer hos Kunden Fysiske installationer Softwareinstallationer Anvendelsen af telefoni og Internetforbindelser Behandling af kundeoplysninger Forpligtigelser omkring fejl og mangler Betalingsbetingelser Betaling af forbrug Forudsætninger omkring lovliganvendelse af de leverede ydelser Misligholdelse Erstatningsansvar Aftalens varighed / opsigelse / varsling af ændringer / overdragelse af aftale Klageret... 11

2 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang Denne aftale mellem Bolignet Aarhus (BNAA) og slutbrugeren (Kunden) er gældende for ydelser i forbindelse med telefoni og internet i omfang som beskrevet i ordre/ordrebekræftelse. Af ordre/ ordrebekræftelse fremgår ligeledes Kundens identitet og aftaleadresse. Afvigelser fra herværende betingelser skal aftales skriftligt mellem BNAA og Kunden for at være gyldige. Aftalen regulerer udelukkende forholdet mellem Kunden og BNAA. Herudover skal aftaleforhold imellem Kunden og ejeren af de anvendte lokale installationer overholdes. Det er ejeren af de lokale installationer (boligafdelingen), der har ansvaret for etablering, drift og vedligeholdelse af det lokale net. Aftalen er personlig og ydelserne i forbindelse med herværende aftale må kun anvendes af Kunden, som skal være myndig, samt dennes husstand på aftaleadressen, og må ikke overdrages til tredjemand uden forudgående accept af BNAA. Ved ændring af kundeoplysninger, f.eks. i forbindelse med flytning, skal disse skriftligt og straks, og senest 14 dage før flytningen finder sted, meddeles BNAA, og der skal træffes aftale om flytning af aftaleadresse eller opsigelse af aftalen. Hvis tidsfristen i forbindelse med meddelelse om ændring af kundeoplysninger ikke overholdes, er BNAA berettiget til at opkræve et gebyr. Meddeles adresseflytning ikke til BNAA jf. ovenstående, hæfter Kunden for et hvert forbrug mv., også efter Kunden er fraflyttet adressen. Ved adresseflytning inden for BNAA's net kan Kunden så vidt mulig overflytte det komplette engagement til den nye adresse herunder telefonnummer, mailadresser og eventuel hjemmeside mod betaling af omkostninger i henhold til gældende prisliste. Når aftalen indeholder internetopkobling, sendes meddelelser i forbindelse med aftalen så vidt muligt fra BNAA til Kunden via e mail. Meddelelser fra BNAA omfatter bl.a. ordrebekræftelser om senere bestillinger, og meddelelser vedrørende abonnementsaftalen, herunder varsling om væsentlige ændringer af priser og vilkår. BNAA kan dog frit vælge i stedet at fremsende meddelelser til Kunden via andet medie. Ved indgåelse af aftale med BNAA om leverance af internet, er Kunden forpligtiget til straks efter BNAA's etablering af forbindelsen, at oprette en mail boks hos BNAA (primær mail), der efterfølgende anvendes af BNAA for fremsendelse af mails om systeminformation mv. Ændring af primær mail adressen kan efterfølgende foretages i henhold til BNAA's anvisninger. Meddelelser fra Kunden til BNAA skal som udgangspunkt ske via e mail og BNAA's hjemmeside. Ved indgåelse eller ændring af aftalen fastlægger BNAA et leveringstidspunkt på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang. Leveringstidspunktet fastlægges så vidt muligt ud fra Kundens ønsker, og meddeles denne via brev eller e mail. BNAA kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand Side 2 af 11

3 Fortrydelsesret Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter, at aftalen er indgået. Dette er forudsat, at der ikke i aftalen særskilt er indarbejdet ydelser fra BNAA, der skal udføres inden udløbet af de 14 dage. BNAA skal informeres skriftligt pr. breve eller pr. Skrivelsen skal sendes inden udløb af de 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder i det øjeblik produktet tages i brug. Tillægsydelser BNAA tilbyder en række valgfri tillægsydelser. Kunden kan få oplysninger om indhold, pris og vilkår for tillægsydelserne ved henvendelse til BNAA eller via BNAA's hjemmeside. 2. Installationer hos Kunden 2.1 Fysiske installationer BNAA ejer de fysiske installationer frem til og med den snitflade, der er aftalt med boligafdelingen. De fysiske installationer herfra og frem til Kunden ejes af boligafdelingen og er derfor uden for BNAA's ansvarsområde. Hos Kunden afsluttes boligafdelingens installationer i et udtag for henholdsvis telefoni og/eller internet. I udtaget for internettet hhv. telefoni tilslutter Kunden sit eget udstyr for opkobling mod internettet hhv. telefonnettet. Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes BNAA's net, opfylder gældende lovgivning på området, er beregnet til anvendelsen og anvendes i overensstemmelse med sit formål. Udstyr udlånt af BNAA skal returneres til BNAA i original emballage ved aftalens ophør. Kunden er ansvarlig for evt. skader på udstyret, der ikke kan henføres til alm. daglig brug. 2.2 Softwareinstallationer Kunden er selv ansvarlig for installation af software for anvendelse i forbindelse med internettet, dog yder BNAA support, ved Kundens anvendelse af standard operativsystemer, browsere og mail programmer som angivet på BNAA's hjemmeside. Ved support kan det være nødvendigt at installere/reinstallere softwaren på basis af de originale CD rommer, og disse skal derfor være til rådighed. 2.3 Anvendelsen af telefoni og Internetforbindelser Kunden skal sikre, at anvendelsen af forbindelserne ikke forårsager forstyrrelser, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, BNAA eller tredjemand. En forstyrrelse kan eksempelvis opstå ved down eller upload af usædvanligt store mængder data, anvendelse af defekt eller uautoriseret udstyr eller net eller opsætning af DHCP server. Kunden er pligtig til at forebygge forstyrrelser samt straks at bringe forstyrrelserne til ophør, når de konstateres. Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes nettene, er godkendt (f.eks. CE mærket) i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler, og at udstyret er beregnet til og anvendes i nettene i overensstemmelse med sit formål. BNAA er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen Side 3 af 11

4 BNAA er udelukkende ansvarlig for, at udvekslingen af data og telefoni sker frem til boligafdelingens tilslutningspunkt for Kunden. Dvs. inden for BNAA's eget udstyr. For at sikre brugerne generelt, kan BNAA, som følge af drifts eller sikkerhedsmæssige forhold, begrænse eller indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder. Kunden skal holde BNAA skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod BNAA som følge af Kundens brug af tilslutningen Internet Opkoblingen til internettet sker med en båndbreddebegrænsning (nominel båndbredde) i henhold til ordre/ordrebekræftelse, men på grund af de samlede brugeres varierende belastning af internettet kan BNAA ikke garantere, at den nominelle båndbredde altid vil kunne opnås. Den af BNAA tildelte plads til mailboks og evt. hjemmeside må kun anvendes til ikke kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Trafikmængde og størrelse i forbindelse mailboks og hjemmeside må ikke overskride de angivne grænser på BNAA's hjemmeside. Overholdes disse grænser ikke, har BNAA til enhver tid ret til at begrænse trafikken. Ved gentagne overskridelser m.v. forbeholder BNAA sig til at lukke for mailboks eller evt. hjemmeside. Kunden accepterer ved sin tilslutning at deltage i BNAA's brugerundersøgelser med mindre dette aktivt fravælges TV Ved indgåelse af aftale om levering af TV via BNAA, skal der installeres udstyr på kundens adresse. Kunden er ansvarlig for dette udstyr. Ved aftales ophør skal udstyret returneres. Kunden opsætter selv udstyret på dennes adresse. BNAA eller dennes partner vil levere informationsmateriale om opsætningen. Hvilket udstyr der skal bruges, kan ved henvendelse, oplyses af BNAA Telefoni Nummertildeling Ved indgåelse af aftale tildeler BNAA Kunden et telefonnummer, eller Kunden får overført sit hidtidige telefonnummer. BNAA er berettiget til i særlige tilfælde uden ansvar at ændre telefonnummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Kunden informeres i givet fald om ændringen med længst mulig varsel. Ændring af nummer kan ligeledes ske efter Kundens anmodning mod betaling af gebyr jf. BNAA's prisliste. 2.4 Behandling af kundeoplysninger Nummeroplysningsdata Kundens nummeroplysningsdata kan ændres ved henvendelse til BNAA, der retter data umiddelbart efter Kundens henvendelse. Ændringer får ikke virkning for tredjemands databaser, som BNAA evt. tidligere har videregivet nummeroplysningsdata til. BNAA er berettiget til at opkræve et gebyr ved ændring af nummeroplysningsdata Side 4 af 11

5 Nummeroplysningsdata kan efter Kundens ønske behandles således, at nummeret er hemmeligt eller således, at ingen af Kundens nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningsdata. BNAA kan videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen (navn, adresse og telefonnummer), til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger, med mindre Kunden har hemmeligt eller udeladt nummer. Dog videregives lovpligtige nummeroplysningsdata i forbindelse med alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed. Kunden kan opnå beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra BNAA's nummeroplysningsdatabase, ved at rette henvendelse til sin bopælskommune og få indsat en markering i Det Centrale Personregister (CPR) om, at henvendelser i markedsføringsøjemed frabedes. Dette sker i henhold til lov om Det Centrale Personregister. Opkalds og regningsdata BNAA registrerer opkalds og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt taksering af Kundens forbrug af tjenesten. Opkalds og regningsdata omfatter bl.a. Kundens eget nummer, det kaldte nummer, datoen for samtalen samt samtalens begyndelsestidspunkt og varighed. Logning generelt BNAA foretager den lovpligtige logning af data i forbindelse med telefoni og internet samt data for vedligeholdelse af sikker drift. 3. Forpligtigelser omkring fejl og mangler Ved registrering af fejl og driftsforstyrrelser er kunden forpligtiget til inden henvendelse til BNAA at undersøge BNAA's aktuelle driftsstatus via BNAA's hjemmeside eller supporttelefon. Registrerede fejl og driftsforstyrrelser herudover skal meddeles til BNAA evt. via telefon, mail eller henvendelsesformular på BNAA s hjemmeside. BNAA påbegynder fejlafhjælpningen hurtigst muligt inden for normal arbejdstid i den rækkefølge fejlene indløber samt således, at flest mulige brugere tilgodeses bedst muligt. BNAA's målsætning om reaktionstiderne kan løbende oplyses ved henvendelse til BNAA. Ved fejltilkald, som følge af fejl eller mangler ved Kundens eget udstyr eller installation samt ved forkert anvendelse af tilslutningen, forbeholder BNAA sig ret til at fakturere tilkaldet til gældende takster. Ved forgæves kørsel forbeholder BNAA sig ret til at fakturere tilkaldet til gældende takster. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang under BNAA's instruks for eget udstyr at medvirke til fejlsøgning og fejlretning herunder at afdække om fejltilstanden ligger indenfor eller udenfor den fysiske grænseflade mod BNAA's installationer. BNAA påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til Kundens installationer og udstyr eller Kundens indgreb i installationen Side 5 af 11

6 BNAA er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af andre, herunder de af boligafdelingen ejede lokalnet, eller andre forhold der kan henføres til force majeure. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør eller ejeren af lokalnettet, videregiver BNAA fejlmeldingen til denne. 4. Betalingsbetingelser Kunden hæfter for betalingen af ydelser, der leveres i henhold til herværende aftale. Kunden hæfter ikke for betaling af ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af BNAA's net og installationer (til og med skillefladen mod lokalnettet), medmindre Kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Kunden skal yde betaling til BNAA for oprettelse, flytning, abonnement og forbrug samt for øvrige tillægs og engangsydelser. Dog afregnes internetforbrug som Flatrate. Der afregnes efter BNAA's til en hver tid gældende prisliste. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for den valgte abonnementsform kan fås ved henvendelse til BNAA. Betaling for oprettelse opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen eller via første normale opkrævning. Ved manglende eller for sen betaling af ydelser er BNAA berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser samt rykkergebyr for udsendelse af rykkerbreve. Ved manglende eller mangelfuld betaling for ydelser eller dele af ydelser leveret af BNAA, er BNAA ligeledes berettiget til at afbryde for alle ydelser (telefoni såvel som internet) uanset om den manglende betaling kun henføres til den ene af ydelserne. Hvis BNAA finder begrundet anledning til at antage, at Kundens betalingsforpligtigelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, f.eks. ved Kundens gentagne for sene indbetalinger, at Kundens eller medlemmer af Kundens husstand er registreret hos RKI, eller på baggrund af anden kreditvurdering, er BNAA berettiget til at forlange depositum som sikkerhed for betalingerne eller forudbetaling. BNAA kan lade tredjemand varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af herværende aftale. Kunden vil dog i givet fald blive orienteret om dette inden ikrafttræden. Uanset abonnementstype kan specifikation af forbrugsafgift ske ved internetkald til Kundens brugerkonto. Specifikationen indeholder oplysninger om dato, klokkeslæt, kaldt nummer, takseringskategori, opkaldets varighed og pris. 4.1 Betaling af forbrug Forbrug i forbindelse med telefoni kan enten betales forud ved indbetaling til brugerkonto eller som forbrugsafregnet med månedlige opgørelser Side 6 af 11

7 I visse tilfælde kan opkrævning af forbrugsafgifter forekomme med forsinkelse dette kan f.eks. være tilfældet ved udlandsopkald eller opkald til særtjenester samt ved fejl eller forstyrrelser i driften af BNAA's afregningssystem Forudbetalt forbrug Abonnementsafgift for telefoni henholdsvis internet betales forud, og sker i henhold til den til enhver tid gældende pris. Forbrugsafgift forudbetales via indbetaling til Kundens personlige konto, hvorfra forbrug løbende trækkes. Indbetaling til Kundens brugerkonto kan foretages ved betaling via internettet eller via giroindbetaling. Kunden skal sikre, at saldoen på brugerkontoen altid er positiv. Hvis saldoen bliver negativ sender BNAA en rykker og er berettiget til at opkræve et gebyr for dette. Ved negativ saldo afbrydes forbindelsen automatisk uden varsel Forbrugsafregning Ved forbrugsafregnet telefoni sendes en opgørelse over forbruget i et fast interval fastsat af BNAA. Forbruget må ikke overstige det i prisbladet maksimale beløb. Sker dette lukkes telefonen automatisk uden varsel, med mindre der forud er truffet særlig aftale f.eks. i form af et forudbetalt depositum. Abonnementsafgift for telefoni henholdsvis internet betales intervalvis forud, og sker i henhold til den til enhver tid gældende pris. Fakturering foretages som den samlede betaling for afgifter og forbrug frem til afregningstidspunktet. Fakturering af delydelser kan dog udskydes til en senere fakturering. Fakturaen fremsendes for hvert interval via Bankernes Betalingsservice (BS), alternativt, hvis det ønskes af Kunden, ved fremsendelse af faktura med girokort. Der opkræves dog et særskilt faktureringsgebyr i henhold til prisbladet. 5. Forudsætninger omkring lovliganvendelse af de leverede ydelser Kundens anvendelse af abonnementet sker i enhver henseende på eget ansvar. BNAA udøver ingen kontrol med de data, der udveksles via BNAA's net, og påtager sig derfor heller intet ansvar i forbindelse med disse data. Kunden har ansvaret for at data, der overføres via tilslutningen, samt at alle informationer, som Kunden stiller til rådighed for andre via internettjenesten, ikke krænker gældende lovgivning, BNAA eller tredjemand. Kunden er ligeledes ansvarlig for, at eventuelle e mail adresser og hjemmesider ikke krænker tredjemands rettigheder Side 7 af 11

8 Det er Kundens ansvar, at f.eks. brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker sker uden at krænke af tredjemands ophavsrettigheder, og at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. BNAA påtager sig intet ansvar for, at uvedkommende trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom BNAA ikke er ansvarlig for skader og tab på hard og software som følge af download og/eller installation af materiale. Internet og telefonforbindelsen tilbydes privat brug og ikke til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. BNAA påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller afgiver via internettet. BNAA kan derfor ikke drages til ansvar for tab, hverken direkte eller indirekte, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået, som følge af brugen af internettet. Kunden kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. BNAA har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. BNAA kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold, opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på internettet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos BNAA, fejl i lokalnettet eller force majeure, herunder strejke og lockout. BNAA har intet ansvar i forbindelse med Kundens og tredjeparts indbyrdes mellemværende ved Kundens handel på internettet eller ved Kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet internettet. BNAA har ligeledes intet ansvar ved Kundens og tredjeparts mellemværende ved disses kontakt via telefoni. Eventuelle hjemmesideadresser og mailadresser tilhører BNAA og stilles udelukkende til Kundens rådighed indtil aftalen ophører. BNAA er berettiget til midlertidigt eller permanent at foretage nødvendige ændringer eller lukning for at sikre en tilfredsstillende drift, af sikkerhedsmæssige årsager eller for at imødekomme myndighedskrav. BNAA vil tilstræbe at informere om ændringer og midlertidige afbrydelser i god tid, så generne kan imødekommes af Kunderne. Kunden opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af BNAA leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. 6. Misligholdelse I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse er BNAA berettiget til uanset øvrige bestemmelser at lukke forbindelsen til Kunden uden varsel. BNAA vil dog snarest give meddelelse om lukningen samt årsagen hertil. Kunden er desuden erstatningsansvarlig for omkostninger som følge af misligholdelse. En lukning kan være enten midlertidig eller permanent Side 8 af 11

9 Væsentlig misligholdelse er bl.a.: Ikke rettidig betaling af forfaldne ydelser. Anvendelse af forbindelsen til ulovligt formål som, men ikke begrænset til Hacking uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internet Krænkning af tredjemands rettigheder Spredning af virus Portscanning af andre computere på internettet Udsendelse af information som er uønsket for modtageren Sletning eller forfalskning af transmissionsinformationer Etablering af DHCP server Medvirken til spild eller misbrug af de i forbindelse med Nettet tilstedeværende ressourcer. Forstyrrelse af Nettets funktion f.eks. jf. pkt. 2.3 ved anvendelse af udstyr, der ikke lever op til de stillede krav, ved Kundens indgreb i installationerne eller ved down eller upload af usædvanligt store datamængder. BNAA afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v. Fast benyttelse af tilslutningen af flere i forening, der ikke er medlemmer af husstanden og har bopæl på aftaleadressen. Gentagne overtrædelser af nærværende vilkår. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller e mailadresse. Overdragelse af forbindelsen til tredje part uden BNAA's forudgående godkendelse. Midlertidig lukning af et abonnement, som følge af nærværende bestemmelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis Kunden retter de forhold, der gav anledning til afbrydelsen, og sandsynliggør at en overtrædelse af bestemmelserne ikke vil forgå fremtidigt samt betaler evt. forfalden gæld herunder i forbindelse med erstatningsansvar kan BNAA åbne forbindelsen mod Kundens betaling af et gebyr. Hvis Kunden ikke retter forholdet, der gav anledning til afbrydelsen er BNAA berettiget til at opsige aftalen uden yderligere varsel. En kunde, der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, og hvis forbindelse er blevet lukket, kan ikke på ny indgå aftale med BNAA om abonnement på den pågældende tjeneste, før gælden er betalt. 7. Erstatningsansvar BNAA er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af BNAA. I den forbindelse er der følgende begrænsninger Side 9 af 11

10 BNAA er ikke erstatningsansvarlig for: tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af BNAA's installationer i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre BNAA med rimelige midler har forsømt at begrænse ulemperne herved. indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at internettjenesten eller telefoni ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software. tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer. forhold, hvis baggrund er uden for BNAA's kontrol (Force majeure), herunder men ikke begrænset til lynnedslag, ildebrand, oversvømmelser, andre naturkatastrofer, brud på kabler, krig, myndighedsindgreb, strejke og lockout, herunder også blandt BNAA's egne medarbejdere. 8. Aftalens varighed / opsigelse / varsling af ændringer / overdragelse af aftale Aftalen kan opsiges helt eller delvist af hver af parterne med 1 måneds skriftlig varsel, herunder via mail, til udgangen af en måned. Dog kan BNAA opsige aftalen uden varsel, hvis Kundens tilslutning er afbrudt som følge af misligholdelse. Der gælder 6 måneders binding ved indgåelse af aftale for levering af nyt produkt eller ydelse, men mindre der er aftalt andet. Bindingsperioden starter ved levering af produktet/ydelsen. BNAA forbeholder sig ret til at ændre nærværende kundevilkår, tekniske specifikationer og de funktioner, som tilslutningen giver Kunden mulighed for at anvende. Ændringer, som følge af pålæg fra offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller tilsvarende kan foretages umiddelbart uden varsel. Ligeledes kan mindre ændringer af teknisk karakter til enhver tid udføres uden varsel. Øvrige ændringer meddeles så vidt muligt med 30 dages forudgående varsel. Ændringer kan til enhver tid meddeles Kunden på BNAA's hjemmeside. Prisstigninger for abonnementsafgifter og forbrugsafgifter varsles ved e mail eller via BNAA's hjemmeside 30 dage før stigningen ikrafttræden. Priser for engangsydelser som oprettelse, flytning mv. samt særlige afgifter og gebyrer kan ændres uden varsel ved angivelse i BNAA's prisliste. Ved Kundens tilkøb af ydelser sker ikrafttræden i henhold til aftale på bestillingstidspunktet. På basis heraf udfører BNAA ændringen og opkræver det til enhver tid gældende ændringsgebyr. Ved aftalens ophør opgør BNAA parternes mellemværende og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb. Kunden forpligtet til at indfri ethvert tilgodehavende, som tilkommer BNAA. I forbindelse med refusion til Kunden er denne forpligtiget til at oplyse bank reg. nr. og konto. nr. for overførsel af refusionsbeløb. BNAA refunderer ikke beløb mindre end 20 DKK Side 10 af 11

11 Efter BNAA's samtykke kan Kunden overdrage aftalen til en ny Kunde, dog således at såvel den hidtidige og den fremtidige kunde tiltræder dette skriftligt ved overdragelsen samt at forfalden gæld betales ved overdragelsen. BNAA er i forbindelse med overdragelse af abonnementsaftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af den fremtidige kunde. Aftalen kan overdrages med samme varsel, som ved opsigelse af aftalen. Kundens data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske mail boks slettes ved fraflytning eller permanent afbrydelse af Kundens adgang til internettjenesten, herunder permanent afbrydelse som følge af misligholdelse. BNAA kan herefter ikke genetablere data, som er slettet, eller reservere Kundens hjemmesideadresser og mailadresser. 9. Klageret Kundens eventuelle klager i forbindelse med aftaleforholdet kan sendes til BNAA pr. mail eller brev. BNAA besvarer evt. klager snarest muligt og senest 1 måned efter, at klagen er indgivet. Ved utilfredshed med BNAA's besvarelse kan klagen indbringes for Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, Tlf Erhvervsstyrelsen kan efter vurdering af klagen vælge at overbringe denne til anden myndighed. Tvister kan endvidere indbringes for de retslige instanser ved Bolignet Aarhus værneting Side 11 af 11

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Erhverv. Almindelige betingelser

Erhverv. Almindelige betingelser Erhverv Almindelige betingelser tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Almindelige Betingelser gælder for ALTIBOX levering af bredbåndstjenester og ydelser

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere