WEBBASERET ANALYSESYSTEM BEGREBSDEFINITIONER FM-drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEBBASERET ANALYSESYSTEM BEGREBSDEFINITIONER FM-drift"

Transkript

1 WEBBASERET ANALYSESYSTEM BEGREBSDEFINITIONER FM-drift FM-drift Strukturen for DFM-benchmarking data har basis i den driftsmæssige side af Facilities Management og består af Services, der danner de operationelle funktioner, kombineret med Planlægning og ledelse fra de taktiske funktioner. Operationelle driftsfunktioner Ejendomsdrift Taktiske driftsfunktioner Space Management Renhold, indvendig Ombygning og indretning Vagt, sikkerhed og portservice Catering Planlægning af operationelle funktioner Ledelse og administration Kontorstøtte (kun for administration) Ejer- /brugsforhold Ejet: Ejendomme som ejes og fortrinsvis bruges af samme firma med mere end 90 % af bygningsdriftsarealet. Udlejet: Ejendomme som ejes, men fortrinsvis udlejes til andre firmaer med mere end 90 % af bygningsdriftsarealet. Lejet: Ejendomme - eller dele heraf - som lejes (Lejemål). Bestemmelse om en ejendoms placering som ejet eller udlejet kan være vanskeligt at bedømme objektivt. En rettesnor for valget kan være, at et ejer- / brugsforhold betragtes som ejet, når man har en fælles driftsadministration og et samlet økonomisk overblik - uanset interne afregningsregler. På de følgende sider er begrebsdefinitioner for strukturens emner beskrevet. Se også Håndbog i Facilities Management. Spørgsmål? Kontakt sekretariatet for DFM-benchmarking på 1

2 Ejendomsnummer: Eksisterende ejendomsnummer eller et nummer i en numerisk rækkefølge. Udfyldes af ejendomsforvaltningen. Er en ejendom indgået ved tidligere års besvarelser vil det være hensigtsmæssigt at gentage ejendomsnummeret. Facademateriale: Fremherskende facademateriale. Tagmateriale: Fremherskende tagmateriale. Mekanisk ventilation: Hovedparten af ejendommen har mekanisk ventilation med et luft-skifte større end én gang i timen. Opførelseskvalitet: Ejendommens kvalitetsniveau som nyopført eller som hovedistandsat. Skrabet/enkel: Ejendommen er som helhed præget af trange pladsforhold, opført af billige materialer og med et nødtørftigt omfang af bygningstekniske installationer. Normal/god: Ejendommen er som helhed præget af gode pladsforhold, opført af gode materialer og med et normalt omfang af bygningstekniske installationer men uden luksuspræg. Høj/luksuriøs: Ejendommen er som helhed præget af rummelige pladsforhold, opført at materialer af højeste kvalitet og med et generøst omfang af bygningstekniske installationer. Nu-tilstand: Ejendommens tilstand på nuværende tidspunkt. Som bygget/let nedslidt: Ejendommens tilstand fremtræder generelt som ny eller med lettere nedslidning, som kun har æstetisk betydning. Ejendommen er fuldt ud funktionsdygtig. Almindeligt nedslidt: Ejendommens tilstand er præget af, at der er betydelige risici for accelererende nedslidning og/eller funktionssvigt for nogle bygningsdele og installationskomponenter, men ejendommen er som helhed funktionsdygtig. Stærkt nedslidt/skadet: Ejendommens tilstand er præget af hyppige funktionssvigt og generelt nedsat funktionsevne. Kombinationen af Opførelseskvalitet og Nu-tilstand udtrykker en overordnet kvalitetsindikation for ejendommen. Opførelsesår: For ejendomme med mere end én bygning beregnes automatisk et arealvægtet opførelsesår. År for seneste hovedistandsættelse: Årstal for seneste gennemgribende hovedistandsættelse. Istandsættelsen skal være så gennemgribende, at istandsættelsesåret i driftsmæssig henseende kan træde i stedet for opførelsesåret. 2

3 Arealbegreber: Med henblik på entydighed i arealbegrebet ved drift af ejendomme, defineres et "terrændriftsareal" og et "bygningsdriftsareal". Det skyldes at "bruttoetageareal" beregnes forskelligt afhængig af anvendelsen. Terrændriftsareal: Defineres som grundarealet minus det bebyggede areal jvf. BBR. Beregnes automatisk. Bygningsdriftsareal: Overordnet defineret som summen af samlet bygningsareal, udnyttet tagareal og samlet kælderareal, alle jvf. BBR. Beregnes automatisk. For lejemål defineret som huslejeareal med driftsforpligtelser. Opvarmet areal: Sum af arealer, direkte og indirekte opvarmet til min. 18 C, for samtlige bygninger på ejendommen eller for andel af lejemål. Rengjort areal: Sum af gulvarealer i rum, som er omfattet af rengøring min. hver uge, for samtlige bygninger på ejendommen eller for andel af lejemål. Ejendomsværdi: Ejendomsværdien pr. 1. januar i det år som besvarelsen af spørgeskemaet vedrører. Forskelsværdi: Ejendomsværdi fratrukket grundværdi. Forskelsværdier er et udtryk for samlet bygningsværdi forstået som handelsværdien. Ejendommens brandforsikringssum. Eller anden vurdering af nyværdi. Ejendommens brandforsikringssum er et udtryk for samlet bygningsværdi forstået som virksomhedens nytteværdi. Brandforsikringssum / forskelsværdi: Dette forhold udtrykket bygningernes nytteværdi for virksomheden i relation til handelsværdien. Bør normalt være større end 1,00. Anvendelse samt antal ansatte og brugere Ejendommens hovedanvendelse(r) i procentdele (hele tiere) af bygningsdriftsarealet (bruttoetagearealet) samt antal ansatte og gennemsnitlig antal brugere (ekskl. antal ansatte) pr. døgn fordelt på hovedanvendelser. Højst tre rækker udfyldes. Antal ansatte og gennemsnitlig antal brugere (ekskl. antal ansatte) pr. døgn skal oplyses. At gøre ansatte til en delmængde af brugere er således forkert. Flyttefrekvens for medarbejdere Antal medarbejderflytninger i driftsåret i forhold til antal medarbejdere. En flyttefrekvens på 20 % svarer til at hver femte medarbejder er flyttet én gang. 3

4 EJENDOMSDRIFT Vedligehold Vedligehold er den del af ejendomsdriften, der sigter på opretholdelse af ejendommens ydeevne. Inkluderer forebyggende, afhjælpende og genoprettende vedligehold. Der skal ikke medregnes udgifter til bygningsarbejder, der kan henføres til forandring, herunder ombygningsarbejder. Se nærmere herom i BPS-publikation 67: Fælles principper for vedligehold af ejendomme. Udgifter til vedligehold, terræn inkl. renhold udvendig: Vedligeholdsudgifter, terræn omfatter udgifter til vedligehold/udskiftning af småbygninger, bygningsdele, terrænoverflader, beplantning, installationer i grund og på/over terræn samt terræninventar. Inkluderer også servicering af indendørs planter. Renhold, udvendig omfatter terræn og udvendig bygning. Udgifter til renhold er inkl. løn til eget rengøringspersonale, omkostninger til materialer og maskiner, men er ekskl. egen arbejdsledelse og administration. Vedligeholdsudgifter, bygninger: Vedligeholdsudgifter, bygninger omfatter udgifter til vedligehold/udskiftning af de enkelte bygningers bygningsdele (konstruktioner, kompletteringer, overflader, installationer m.v.) Bygning, udvendig: Udvendig bygning er den del af en bygning, der især påvirkes af klimatiske forhold, dvs. mindst en af faktorerne nedbør, direkte sollys, store temperatursvingninger, temperaturpassage gennem 0 grader eller direkte jordkontakt. Bygning, indvendig: Indvendig bygning er den del af en bygning, der ikke er valgt som udvendig bygning. Påvirkes især af brugsfaktorer i forhold til bygningens anvendelse. Vedligeholdsudgifter til inventar og udstyr medregnes og omfatter udgifter til vedligehold og udskiftning af bygningsinventar og -udstyr samt låsesystemer. Bygnings- og sikringsinstallationer: Alle installationer ekskl. installationer i grund. Sikringsinstallationer så som automatiske indbrudsalarmer, adgangskontrolanlæg, internt TV, mekaniske låsesystemer samt gitre, sikkerhedsdøre/ vinduer og anden skalsikring. Serviceabonnementer. Forsyning Forsyning omfatter dels de i forbindelse med ejendommes/bygningers drift nødvendige tilførsler af energi m.v., dels bortskaffelse af affald. Forsyning opdeles i Varme, El, Vand og afløb samt Renovation. I udgifter indregnes ikke refundérbare offentlige afgifter. 4

5 Vand og afløb: Udgifter for afløb inkluderer vandledningsafgifter. Renovation: Renovation inkluderer affaldshåndtering med afhentning, sortering og bortskaffelse af affald og skrot, herunder kontoraffald, udeaffald, materiel, IT-udstyr og miljøfarligt affald. Udgifter for renovation inkluderer løn til eget renovationspersonale og omkostninger til materiel samt til skorstensfejning og skadedyrsbekæmpelse. Egne anlæg til varmeproduktion fx: egen varmecentral, solvarmeanlæg ol. Egne anlæg til el-produktion fx: egen kraft-varmecentral, vindmøller ol. (ekskl. nødstrømsanlæg). Pasning, styring og overvågning Pasning, styring og overvågning vedrører løn til driftspersonale ekskl. løn til driftspersonale til Øvrige services jf. skema 2.3, udgifter til materialer og værktøj, maskinomkostninger fx smøremidler og reservedele mv., For udgiftsposter, som dækker flere ejendomme, medtages alene den forholdsmæssige andel af udgiften, beregnet ud fra bygningsdriftsarealer (bruttoetagearealer). Pasning: Pasning er simple aktiviteter ofte af vedligeholdsmæssig karakter, som udføres på stedet (uden forudgående planlægning), f.eks. justering, smøring, rensning. Pasning skal sikre, at selve brugen af ejendommen ikke skades udover slid og ælde. Pasningsforskrifter udtrykkes især i brugervejledninger og driftsinstruktioner. Overvågning: Overvågning er aktiviteter, som består i at holde øje med/få øje på afvigelser fra normaltilstanden. Udføres enten ved et kontrolpanel/ dataskærm (alarmsignaler, udskrifter) eller ved runder i ejendommen (alle former for afvigelser). Overvågning skal sikre, at skadelige begivenheder undgås eller får begrænset virkning. Midlerne er f.eks. centrale tilstandsovervågningsanlæg (CTS), gasstyringsanlæg og fugtmåleranlæg samt vagt- og alarmordninger, herunder brand- og tyverialarmanlæg og brandslukningsmateriel. RENHOLD, INDVENDIG Renhold, indvendig omfatter de aktiviteter og ydelser, som sigter på at opretholde et acceptabelt hygiejnisk kvalitetsniveau. Udgifter til renhold er inkl. løn til eget rengøringspersonale, omkostninger til materialer og maskiner, men er ekskl. egen arbejdsledelse og administration. Renhold, indvendig: Udgifter til Renhold, indvendig omfatter den planlagte Daglig/periodisk rengøring, Hovedrengøring og Ekstra-/specialrengøring (tæpperens, loftsrengøring, gardinvask, rengøring efter arrangementer, telefon- og computerrens m.v.) Inkluderer også Vinduespolering (ind- og udvendig), Måtte- og 5

6 linnedservice (vask af håndklæder og viskestykker til brug hvor der er installeret håndvaske, udslagsvaske og køkkenvaske, rensning af gulvmåtter samt vask eller rensning af gardiner, vægtekstiler og badeforhæng), samt Serviceartikler (toiletpapir, sæbe, papirhåndklæder m.v.) Kvalitetsindikation: Kvalitetsindikation udtrykkes ved serviceniveau Lav Middel Høj, som har relation til niveau i DS/INSTA 800 om Rengøringskvalitet. Lav: Lokalerne kan i perioder fremstå lettere smudsige med støv på paneler, fyldte skraldespande eller nullermænd på gulve. Middel: Lokalerne fremstår rene og pæne. Der kan forekomme enkelte lokaler/områder, der af og til vil være smudsige (normalt renholdniveau). Høj: Lokalerne fremstår hver dag rene og pæne, og der forefindes ikke områder som er smudsige. VAGT, SIKKERHED OG PORTSERVICE Denne service omfatter vagtcentral med (døgn)overvågning af sikrings-, adgangs- og teknikalarmer samt portkontrol, fast vagt og patruljevagt, særlige vagtopgaver samt vagtabonnement. Kvalitetsindikation: Kvalitetsindikation udtrykkes ved sikkerhedsniveau Lav Middel Høj, som har relation til en trusselsvurdering herunder vigtigheden i forhold til virksomhedens aktiviteter. Lav: Trusselsbillede er normalt. Der arbejdes efter normale procedurer og instrukser. Middel: Mulige ulovlige handlinger er sandsynlige. Der arbejdes efter normale procedurer og instrukser, men med skærpet agtpågivenhed og intensiveret overvågning. Høj: Der forekommer konkret trussel om ulovlige handlinger mod virksomheden. Der arbejdes efter særlige instrukser, og det har synlige konsekvenser for normal drift. CATERING Denne service, som inkluderer tilberedning og udlevering af madvarer og drikke til medarbejdere samt servering i mødelokaler og til gæster, medtages kun når den er bemandet og servicerer mindst 100 personer. Udgifter er eksklusiv husleje, inklusiv rengøring af køkken med tilhørende rum, men eksklusiv rengøring af kantine. Tilskud fra virksomhed til driften skal ikke fradrages udgiften. Kvalitetsindikation: Kvalitetsindikation udtrykkes ved tilbudsniveau Lav Middel Høj. Lav: Lokalitet til rådighed med kiosklignede/ automatbetjent udbud Middel: Buffetagtig Høj: Restaurantlignende 6

7 KONTORSTØTTE Denne service medtages kun når hovedanvendelsen for ejendomme har prioritet som Administration. Kontorstøtte omfatter Reception, Omstilling, Postservice, IT-service og Flytteservice Funktionsniveau udtrykkes ved Lav Middel Høj, afvejet i forhold til de delservices der indgår. Reception: Registrering af medarbejderes ankomst og udgang, gæstemodtagelse, administration af mødelokaler, rejseservice, særlige forsendelser og lignende. Funktionsniveau udtrykkes ved Lav Middel Høj, afvejet i forhold til graden af centralisering af funktionen, pleje af image mv. Omstilling: Telefonbetjening af hovednumre med viderestilling samt besvarelse af generelle spørgsmål om virksomheden. Funktionsniveau udtrykkes ved Lav Middel Høj med udgangspunkt i Middel = Acceptabel ventetid på 20 sek. på 80 % af opkald og 60 sek. på 95 % af opkald. Postservice: Modtagelse, sortering og fordeling af indkommende ekstern post. Indsamling, sortering og fordeling af intern post. Frankering og forsendelse af udgående ekstern post. Endvidere opgaver i forbindelse med udenlandske forsendelser og værdiforsendelser. I udgiften inkluderes materiel og drift heraf. (Eksempelvis automobiler til omdeling af post og pakker). Funktionsniveau udtrykkes ved Lav Middel Høj i forhold til antal omdelinger pr. dag: IT-service: Denne service indeholder drift og vedligehold af centrale edb maskiner, servere og netværk samt IP-telefoni herunder omkoblinger i forbindelse med flytning af medarbejdere samt servicering af brugerbetjente kopimaskiner. Funktionsniveau udtrykkes med udgangspunkt i Tilgængelighedsniveau ved Lav Middel Høj. Lav: Model med decentral omkobling Middel: Model med central omkobling Høj: Integreret model med adgang til alle digitale medier ved brug af personkort. ( Plug and play - modellen) 7

8 . Flytteservice (Interne flytninger): Flytning af inventar, arbejdsstationer, kontorartikler og arkiver til eksisterende arbejdspladser. Flytning i forbindelse med ombygninger medtages ikke. Funktionsniveau udtrykkes med udgangspunkt i Flytteeffektiviteten pr. medarbejder ved Lav Middel Høj. Lav: Varighed over 1 dag Middel: Varighed ½-1 dag Høj: Varighed under ½ dag. PLANLÆGNING AF OPERATIONELLE FUNKTIONER Planlægning af operationelle funktioner herunder indgåelse af servicekontrakter. Interne og eksterne konsulenter, som typisk omfatter rådgivende arkitekter og ingeniører samt managementkonsulenter, som bistår ved driftsopgaver. LEDELSE OG ADMINISTRATION Ledelse og administration vedrører løn, kontorhold, rejseudgifter mv., men ikke husleje. Inkluderer udgifter til Løsøreforsikring. 8

Eksempler. DFM Benchmarking

Eksempler. DFM Benchmarking Eksempler DFM Benchmarking Kausalitet Formål med benchmarking At maksimere output i forhold til input At udføre det nødvendige output Output Kvalitet Mængde Tilfredshed Effektiv Normal Ineffektiv Input

Læs mere

Optimering af Facility Management i en kommunal driftsorganisation ved hjælp af informationsteknologi

Optimering af Facility Management i en kommunal driftsorganisation ved hjælp af informationsteknologi Optimering af Facility Management i en kommunal driftsorganisation ved hjælp af informationsteknologi Allan Svabo Jónsson Kandidat Speciale Aalborg Universitet 09.01.2014 Denne side er bevidst blank Indhold

Læs mere

Workshop med leverandører om facility management i politiet

Workshop med leverandører om facility management i politiet 6. december 2010 / MT 4448 KONCERNSERVICE Sekretariatet Workshop med leverandører om facility management i politiet Indhold 1 Formål... 4 2 Afviklingen af inspirationsworkshop... 4 3 Overblik over politiet...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Begrebskatalog. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 9 Begrebskatalog Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 9.1 Formål og anvendelse 3 9.2 r til begrebskataloget 4 9.3 Ordliste 5 9.4 Begreber 12 2 9.1 Formål Formålet med dette

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner EU-udbud 2005/S 127-125997 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser.... 4 1.1

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Udgiver: Center for Facilities Management

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere