Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger"

Transkript

1 Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger SBI og Teknologisk Institut 1

2 Indhold 1 Indledning Definitioner Normforhold. Robusthed Forudsætninger Sikkerhed Materialeparametre Samlinger mellem forskellige dæk- og vægge Skivevirkning Eksempel Eksempel

3 1 Indledning Denne projekteringsanvisning er udformet af SBi og Teknologisk Institut Anvisningen er igangsat af Xella (Ytong) og anvendte styrkeparametre er for deres produkter. Projekteringsanvisningen dækker området: - Sikkerhed over for ulykkeslast ved samlinger mellem forskellige dæk- og vægtyper typisk hørende til forskellige normer - Skivevirkning for porebetondæk Samlingerne omhandler: beton-, letklinkerbeton- eller porebetondæk i kombination med vægge af kalksandsten eller porebeton, enten som limede blokke, plader eller etagehøje elementer. Formålet med denne anvisning er at klarlægge forhold omkring og anvise dimensioneringsmetoder vedrørende robusthed af dæk og væg samlinger samt dækskiver, herunder tages fornødent hensyn til snitflader mellem relevante normer. Anvisningen omhandler sædvanligt etagebyggeri 2 Definitioner Antal etager: Angives inkl. selve stueetagen og eventuel mansardetage. Eventuel udnyttet tagetage og høj kælder regnes hver som ½ etage. Det vil sige, at en konstruktion med stue og 1 sal, høj kælder og tagetage regnes som 3 etager. CC1, CC2 og CC3: Konsekvensklasser. Lav, middel og høj. Skiftet fra CC2 til CC3 optræder fx når højde til gulv i øverste etage er mere end 12 m over terræn (Ref: EN 1990 NA: , anneks B tabel B1). For en 5 etagers bygning med etagehøjden 2,84 m og sokkelhøjde 0,15 m er højden til gulv i øverste etage således: 4 2,84 +0,15 = 11,51 m (Værdien for 2,84 m kunne optræde med væghøjde = 2,60 og dæktykkelse 0,24 m) 3 Normforhold. Robusthed 3.1 DS/INF 146 Baggrund og principper for robusthed er forklaret i denne DS/INF. Her defineres robusthed som evnen til at modstå utilsigtede påvirkninger og defekter. Utilsigtede påvirkninger kan fx være at en begrænset del af konstruktionen svigter. 3

4 Eksempelvis kan en konstruktion gøres robust overfor en gaseksplosion i en stuelejlighed, ved at kun en lokal facade og en relativ begrænset del af de overliggende konstruktionsdele kollapser. 3.2 EN 1990(NA: , Anneks E). Fælles for alle konstruktionsnormer I konsekvensklasse: - CC3 skal robustheden dokumenteres - CC2 skal der foreligge en vurdering af robustheden (Anneks E (4)) Såfremt robustheden dokumenteres ved bortfald af element kan det acceptable kollapsomfang for etagebygninger med op til 15 etager fastlægges som: 15 % af etagearealet på to over hinanden liggende etager ved bortfald af element (søjle, dæk, 3 m langt vægstykke) dog maks. 240 m2 pr. etage og maks. 360 m2 i alt. Tilstrækkelig bæreevne eftervises i en ulykkesdimensioneringstilstand (dvs Ψ 2 på variable laster) (Anneks E (7)). Der kan i nogle tilfælde ses bort fra robusthedskravet i øverste etage. Fx når der anvendes let tag. En ingeniørmæssig vurdering af dette foretages i det enkelte projekt. Endelig angives at der i konstruktionsnormerne kan være angivet retningslinier for, hvordan tilstrækkelig robusthed sikres (Anneks E (10)). Disse retningslinier er i det efterfølgende benævnt: supplerende robusthedskrav. 3.3 EN (NA: tillæg 1 og 2) De supplerende robusthedskrav er udtrykt gennem nationale værdier hørende til afsnit 9.10 i EN Her er angivet minimumsstyrke af trækforbindelsen i dæk, randbjælke, mm Randarmering. F tie,per : CC2: l i 7,5 kn/m dog min. 40 kn. Parameteren l i er længden af gavlsektionen CC3: l i 15 kn/m dog min. 80 kn. Fugearmering i dæk i begge retninger. F tie,int : CC2: 15 kn/m CC3: 30 kn/m Vandrette trækforbindelser i facade. F tie,fac : CC2: 15 kn/m CC3: 30 kn/m Værdierne er gældende i topppen af facaden. I bunden sættes værdien til 0 kn/m (forhold for enkeltstående søjler er ikke omtalt her) For etagebyggeri i konsekvensklasse CC2 med 1 2 etager og hvor et evt. kollaps af et delelement maksimalt vil omfatte 360 m 2 vil kravene til robusthed således være opfyldt ved dimensionering for de almindelige laster iht. normerne. 3.4 EN Murværksnormen Murværk er defineret som byggesten sammenføjet i liggefuger. Til denne norm hører derfor: - Limede kalksandstensblokke og plader - limede porebetonblokke og plader 4

5 (Men ikke etagehøje letbetonelementer, da de netop ikke har en liggefuge) I denne norm og i det tilhørende NA og DS/INF 167 er robusthed ikke nævnt, hvorved retningslinierne i EN 1990 må anvendes. Dette vil i praksis sige, at normalt forekomne konstruktioner i konsekvensklasse CC2 må betragtes som værende robust, da murværk sædvanligvis er sammenhængende og kan omfordele kræfterne via eksempelvis buevirkning. Det enkelte projekt bør dog vurderes kvalitativt, som angivet i EN 1990, da nogle konstruktionstyper med fx store, forskudte åbninger ikke nødvendigvis besidder den fornødne robusthed. 3.5 EN (DS/INF 169) Denne norm er gældende for porebetonelementer, dvs etagehøje vægge, dæk, mm. Forhold omkring robusthed er angivet i DS/INF 169 afsnit 10, hvor der står følgende: For etagebyggeri i konsekvensklasse CC2 med 3 5 etager eller spændvidde af etagedæk > 7,5 m skal følgende konstruktive regler opfyldes: Etageadskillelser (dvs dækket) skal være armerede svarende til en karakteristisk last på 15 kn/m i hver retning Randarmering skal kunne optage en karakteristisk last på 40 kn. Randarmeringen skal være forankret til etageadskillelsen I væggene, skal der etableres forankringer til etageadskillelserne, som kan optage en karakteristisk last på 15 kn/m For etagebyggeri i konsekvensklasse CC2 med 1 2 etager og spændvidde af etagedæk < 7,5 m er robustheden normalt sikret via den sædvanlige projektering. For etagebyggeri i konsekvensklasse CC3 er forholdene ikke beskrevet. I mangel af bedre regnes her med reglerne i EN Konsistente regler Som det ses ovenstående, er der ikke helt konsistens mellem de forskellige normer, hvilket medfører følgende situation: For et 3 etages byggeri med vægge af letbeton elementer skal der Iht EN monteres indlimede strittere i væggen til overførsel af en udadrettet horisontal last på 15 kn/m. Såfremt vægelementerne skæres over på midten og limes sammen igen bliver væggen til murværk og kravet bortfalder. I efterfølgende tabel er disse inkonsistente forhold søgt fjernet samtidig med, at reglerne så vidt mulig er i overensstemmelse med normerne Efterfølgende tabel er gældende for: 1. Samlingen mellem dæk og væg i grænsefladen mod væggen, hvor følgende materialer er betragtet: Dæk: Porebeton-, letklinkerbeton- eller jbt.dæk Væg: Kalksandstens- eller porebetonbyggesten og etagehøje porebetonelementer 5

6 Dvs tabellen beskriver bl.a om der skal strittere i væggen (eller anden mekanisk forbindelse) 2. Selve porebetondækket (forhold for jernbetondæk er ikke medtaget i denne pjece, da de er kendte og beskrevet fx i notat på betonelementforeningens hjemmeside BEF.dk (Skivestatik)) 3. Konsekvensklasse CC2 (for konsekvensklasse CC3 (altså øverste gulv > 12 m over terræn) skal altid regnes med de supplerende robusthedskrav) Tabel 1. Supplerende robusthedskrav ud over EN 1990 for konstruktioner i konsekvensklasse CC2 Etagehøjde Robusthedskrav Dæklængde: L < 7,5 m L > 7,5 m < 2½ etage Ikke aktuelt Aktuelt 3 5 etager Aktuelt Aktuelt >5 etager Aktuelt Aktuelt Metodik Metodikken bliver herved som følger: 1. Konsekvensklasse fastlægges (CC1, CC2 eller CC3) 2. Antal etager fastlægges 3. Hvis konsekvensklasse = CC2 (eller lavere) og antal etager < 2½ og dækspænd < 7,5 m regnes der normalt ikke med nogle supplerende robusthedskrav 4. Hvis punkt 3 ikke er opfyldt regnes med supplerende robusthedskrav jf. nedenstående tabel Tabel 2. Supplerende krav for porebetondæk samt samling mellem dæk/væg (typer: jf. tabel 1) Konsekvensklasse CC1 CC2 CC2 CC3 Underopdeling Altid H < 2½ etage og H > 2½ etage eller Altid L dæk < 7,5 m L dæk > 7,5 m Fugearmering (F tie,int ) i begge kn/m 30 kn/m retninger * Randarmering (F tie,per ) kn 80 kn 6

7 Forankringsbindelser ved kn/m 30 kn/m facade. (F tie,fac ) * Dvs parallel med og vinkelret på dækelementernes spændretning 7

8 4. Forudsætninger 4.1 Sikkerhed Ved beregning af forholdene omkring robusthed anvendes karakteristiske værdier for lasterne. Det vil sige der anvendes partialkoefficienten: γ F = 1,0. På materialesiden regnes med sædvanlige partialkoefficienter γ m i ulykkestilfældet det vil sige γ m = 1,0. Ved beregninger af skivevirkning som ikke er et robusthedskrav anvendes sædvanlige partialkoefficienter γ m = 1,7 på træk- og forskydningsstyrker og γ m = 1,6 på trykstyrker, og på armering γ m = 1, Materialeparametre Der regnes generelt i dette notat med: Fugebeton: f ck = 20 MPa (trykstyrke) Armering f ctk, 0,05 = 1,5 MPa (enakset trækstyrke) f yk = 550 MPa (flydespænding) Vedhæftningsstyrke for armering, strittere, gevindstænger limet i porebeton (Ytong): f b0k = 0,6 MPa for densitet > 340 kg/m 3 Porebeton (Ytong): f ck = 4,5 MPa (trykstyrke) f cflk, 0,05 = 0,72 MPa (bøjningstyrke) f ctk, 0,05 = 0,40 MPa (enakset trækstyrke) f vk0, 0,05 = 0,63 MPa (forskydningstyrke) Ifm ulykkeslast regnes sædvanligvis med partialkoefficienten γ c = 1,0 på materialeparametre. 8

9 5 Samlinger mellem forskellige dæk- og vægge Da normerne ikke tilstrækkeligt anviser hvorledes en beregning for horisontal ulykkeslast skal foretages ved en samling mellem væg og dæk, vil der i det følgende opstilles beregnings metoder samt beregnings eksempler for dimensionering af samlingen mellem dæk og vægge. Samlingen skal etableres mekanisk såfremt bygningen er over 2½ etage eller har et spænd større end 7,5m, jf. afsnit 3 tabel 2. Der skal indlægges fugearmering, hvilket kan gøres med bøjler mellem dækelementer og med randarmering når man etablerer en kantstøbning (se figur 1, øverst og nederst). Randarmeringen kan også placeres i en slidse/grøft som vist på figur 1 (midterste). Herudover skal der etableres en lodret fugearmering som skal kunne fastholde væggen for den tryk belastning der kan opstå for en evt. eksplosion, således væggen ikke falder ud, hvorved der sikres mod progressiv kollaps. Figur 1. Randarmerings detaljer. Løsninger til venstre: Robusthedskrav er gældende. Løsninger til højre: Robusthedskrav er ikke gældende (se også figur 2). 9

10 Ved eftervisning af bæreevne skal der ses bort fra lodret last fra overliggende etager, da denne virker til gunst. De lodrette forankringsstænger kan udelades, hvis robusthedskrav ikke er gældende. Men randarmering anbefales indført for at sikre sammenhængende skivevirkning enten som vist i figur 1 (til højre) eller alternativt som vist i figur 2. Løsningen i figur 2 kan således ikke anvendes, hvis robusthedskrav er gældende. Figur 2. Porebetondæk med hulbånd som alternativt til randarmering når robusthedskrav ikke gældende, bemærk båndstrammer monteret på hulbånd. Der kan skæres ud i dæk for at give plads til båndstrammer Ved hovedskillerum etableres tilsvarende mekaniske armeringssamlinger, som illustreret i figur 3 eller 4. 10

11 Figur 3. Robusthedskrav gældende Figur 4. Robusthedskrav ikke gældende. Alle flader fuldlimes således randarmeirng virker for begge dækskiver. Dimensionering Ved dimensionering skal den lodrette armering kunne modstå trykbelastningen q, eksempelvis 15 kn/m for CC2 (se tabel 2). Hver enkelt forankringsstang skal dimensioneres for: Forskydningsbrud i væg og dæk, som giver et nødvendigt antal forankringsstænger pr meter. Afskalning/splitning af væg eller dæk, som giver et minimums krav til kantafstanden. Klipning af jernet, som giver et minimumskrav til boltediameteren. I det følgende er opstillet bæreevnekriterier for de tre tilfælde. Forskydningsbrud 11

12 Den resulterende bæreevne P (vinkelret på forankringsstangen) kan bestemmes af. P = f cd l * ø * k 4 (1) Den resulterende kraft P angiver i kn bæreevnen for én forankringsstang: Hvor: Materiale: Porebeton Beton k 3,3 3,0 l ø længden af forankringsstang, der bestemmes af dækhøjden. armeringsdiameteren Antal forankringsstænger pr. meter n kan herefter findes ved forholdet mellem ulykkeslasten og bæreevnen for én forankringsstang: hvor: n q P q = ulykkeslasten (fx 15 kn/m), P = bæreevne vinkelret på forankringsstangen (2) Splitning Tryklasten på forankringsstangen må ikke give anledning til splitning, hvilket sikres ved tilstrækkelig kantafstand. Der gælder: (3) hvor: er kantafstanden er den regningsmæssige enaksede trækstyrke øvrige signaturer, se forrige side Det skal sikres, at kantafstanden opfylder følgende krav: 12

13 For porebeton d > 50mm for støbesamling d > 30mm Gældende for 4 strittere pr m og F tie,fac = 15 kn/m Klipning Bæreevnen eftervises ved en undersøgelse for klipning. Klipningsbæreevnen V d. for forankringsstang med fx rullet gevind bestemmes af: (4) hvor: A er forskydnings arealet af forankringsstangen Det skal eftervises, at P = q/n < V d. 6 Skivevirkning For porebetondæk (uden robusthedskrav) gælder, at bøjningstrækstyrker i fugebetonen og dækket kan anvendes til optagelse af de aktuelle skivekræfter, hvilket medfører, at dækket i princippet kan udføres uden armering i fugerne, uden randarmering (og uden strittere i væggen), når blot de aktuelle spændinger er mindre end de regningsmæssige styrker (illustreret i eksempel 1 efterfølgende). Det anbefales dog normalt at indlægge randarmering (se figur 1, detaljer til højre og figur 2) og langsgående armering, hvor dæk stødes, bl.a. af hensyn til svind. For fx kælderdæk og lignende, hvis primære funktion er at overføre lodrette laster, kan dækket udføres uden armering. Denne randarmeringen kan bestå af 1 Ø10 ribbestål med en forankringslængde på 1 m fra det kritiske snit eller et opspændt hulbånd 25 2 mm som vist i figur 2. Eksempel 1 Et 2 etages byggeri med udnyttet tagetage og almindelig kælder betragtes. Dæk: Porebetondæk med et spænd < 6,0 m Vægge: Limede porebetonblokke Etagehøjden: 2,80 + 0,24 = 3,04 m. Højde til gulv i øverste etage er: 0,15 m + 2 3,04 m = 6,23 m < 12 m Konstruktionen er således i konsekvensklasse CC2 svarende til underopdeling H < 2½ etage og L dæk < 7,5 m jf. tabel 2 og der er ikke supplerende robusthedskrav. 13

14 Konstruktionen kan udføres svarende til kravene i ovenstående afsnit 6. Den aktuelle spændingsundersøgelse, der efterviser skivevirkning, samt at der er tilstrækkelig fastholdelse af samlingen overfor væggens almindelige påvirkning er vist i nedenstående eksempel: Her regnes kun gavlene at kunne overføre skivereaktionerne. Dækkene er lodret understøttet af facade og langgående hovedskillevæg. Dækkenes længde er 3,0 m. Figur 5. Reaktioner i og påvirkning af skive Der regnes med følgende parametre: Vindlast i niveau med dækket q d = 5,3 kn/m Bredde af skive B = 6,0 m Længde af skive L = 8,0 m Vægtykkelse af understøttende gavl t væg = 125 mm Dæktykkelse t dæk = 240 mm Forskydningsforhold: Q = ½ 5,3 8 = 21,2 kn τ = (3/2) 21,2 E3 /( ) = 0,042 MPa 14

15 < 0,63/1,7 MPa = 0,37 MPa (f vd0 ) Momentforhold: M = (1/8) 5,3 8 2 = 42,4 knm σ = 6 42,4E6/ = 0,03 MPa < 0,40/1,7 MPa = 0,24 MPa (f ctd ) Det ses, at i begge analyser er bæreevnen cirka en faktor 8 større end den regningsmæssige påvirkning. Dækkene fastholdes dog i begge facader af hulbånd som vist på figur 2. I den langsgående og i de tværgående fuger indlægges armering Ø10 ribbestål. I den langsgående fuge placeres armeringen i fuld længde (8,0 m) I de tværgående fuger anvendes armering med en længde = 2,0 m placeret med 1,0 m på hver side af den langsgående fuge. Eksempel 2 For et 4 etagers byggeri med porebetondæk og vægge i porebetonblokke er højde til gulv i øverste etage mindre end 12 m, hvilket medfører at konstruktionen i henhold til tabel 2 er CC2 med supplerende robusthedskrav. Skiven undersøges på sædvanligvis vis, eventuelt ud fra stringerteorien og de aktuelle kræfter bestemmes. Såfremt disse kræfter er større end de fra robusthedskravene opstillede, anvendes de aktuelle kræfter. Ellers anvendes kræfterne angivet i tabel 2. Dimensionering på sædvanlig vis som jernbetondæk Fastgørelsen af etageadskillelsen med strittere: Sættedybde/dækhøjde: Armeringsdiameter Kantafstand: l = 200mm ø = 10mm d = 50 mm Der ønskes bestemt antal forankringsstænger pr. meter. Beregningen i nærværende eksempel er gennemført for dækket, og skal også gennemfores for væggen. Er væg udført af samme materiale eller stærkere er denne beregning dog dækkende. Løsning: 15

16 Den resulterende last P vinkelret på forankringsstangen bestemmes af: P = f cd l * ø * k 4 (1) f f = ck γ 4 = cd = 4 c 1,0 MPa (Bemærk partialkoefficienten for ulykkeslast er 1,0) Den maksimale porebetontrykspænding ved en trykspredning på 1:1 f cd * k = 4MPa *3,3 = 13, 2MPa Den resulterende last P vinkelret på forankringsstangen bestemmes: l * ø 200mm*10mm P = fcd * k = (13,2 ) /1000 = 6, 6kN 4 4 Antal forankringsstænger pr meter kan herefter findes ved forholdet mellem ulykkeslasten og bæreevnen for en forankringsstang: Hvor: n = q P 15kn / m = = 2,3 6,6kN forankringsstang/meter (2) q = ulykkeslasten 15kN/m, n = antal forankringsstænger pr meter Splitning Tryklasten i nederste del kan give anledning til splitning hvilket sikres ved tilstrækkelig kantafstand. Der gælder: (3) Hvor: er kantafstanden P er lasten vinkelret på forankringsstangen er den regningsmæssige enaksede trækstyrke 16

17 Ved 3 forankringsstænger pr meter fås en last P vinkelret på forankringsstangen på: q 15kn / m P = = = 5kN n 3 (2) Minimum kantafstand for porebeton (3) Da dækkonstruktionen er udført som porebetondæk skal kantafstanden være minimum 50 mm. Dette er opfyldt. Klipning Bæreevnen eftervises ved en undersøgelse for klipning klipningsbæreevnen V d. for gevindstang med rullet gevind bestemmes af: (4) Hvor A er forskydnings arealet, er flydespændingen og = 1,2 Lasten beregnet i (2) er mindre end bæreevne og derfor er den valgte dimension tilstrækkelig. 17

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger

4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Side 1 af 16 4.1.3 NY!!! Huldæk, detaljer og samlinger Vederlag Huldæk produceres med lodret afskårne ender. Krævet mindste vederlagsdybde på beton er 55 mm. Den projektmæssige vederlagsdybde skal fastlægges

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5 Skivestatik 5 SKIVESTATIK 1 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5.2 Vægskiver 21 5.2.1 Vægopstalter 22 5.2.2 Enkeltelementers

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Brand. Branddimensionering

Brand. Branddimensionering Side 1 Brandteknisk dimensionering af porebetonblokke af H+H porebetonblokke skal projekteres efter Eurocode EC6: Murværkskonstruktioner, DS/EN 1996-1.2. Brandtekniske begreber Der anvendes brandtekniske

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27.

(98)01. Dato rev: Tegningsnr. Emne Dato: Tegningsliste 2 sider (98)01. (98) Niveaufri adgang 27. Tegningsnr. Emne Dato: (98)01 Tegningsliste 2 sider 27.01-2012 Dato rev: (98)12.100 Niveaufri adgang (98)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (98)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg Kombinationsvæg Modulet beregner lastfordelingen mellem for- og bagmur for vindlasten og momentet hidrørende fra topexcentriciteten i henhold til de indgående vægges stivheder (dvs. en elastisk beregning)

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider. Materiale

Læs mere

Statik. Generelt. I vejledningen henvises der generelt til følgende europæiske og danske standarder og normer:

Statik. Generelt. I vejledningen henvises der generelt til følgende europæiske og danske standarder og normer: Generelt Projekteringsansvar Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgiverens ansvar. I vejledningen

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere