Betinget skøde og handlens tilbagegang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betinget skøde og handlens tilbagegang"

Transkript

1 Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller betinget af købesummens betaling eller andet. Betinget skøde er en betinget aftale. I princippet kan aftaler betinges af hvad som helst. Aftalefrihed. Det mest almindelige er, at skødet er betinget af købesummens berigtigelse. Tinglysning Hvorledes tinglyses betinget skøde? Betingede såvel som ubetingede rettigheder over fast ejendom, kan tinglyses, jf. TL 10, stk. 3. Betingelsen er typisk berigtigelse af købesummen. Andre betingelser Dette lyses i adkomstrubrikken. Lyses i byrderubrikken. For at lyse som adkomst, må der alene være betingelse om berigtigelse af købesummen inden for en bestemt tidsfrist, jf. TL 10, stk. 5, 1. pkt. Uden betydning for retsvirkningen. Opdeling i adkomst- og byrderubrik skyldes alene hensigtsmæssighed i ekspeditionen. Virkningen af tinglysningen Tinglysningen af den betingede aftale, sikrer en betinget rettighed. Sælgers standsningsret Efter tinglysning af betinget skøde kan sælger siges at have sikkerhedsret i den faste ejendom. Sælger har herved en standsningsret svarende til løsøresælgeren, jf. KBL 28, stk. 2. Sælger bevarer ejendomsretten indtil betingelserne er opfyldt. (Købesummen berigtiget) Ophører standsningsretten ved tinglysning af endeligt skøde eller ved overgivelser til køberen? Da køberen er legitimeret til at lade overgivet skøde tinglyse, antages at sælgers standsningsret ophører ved overgivelsen. Med digital tinglysning Papirløst samfund => som udgangspunkt ikke længere papirskøde. TL 49b fuldmagtsordning Betydning hvem der gives fuldmagt. Hvis overgivet til advokat ophører standsningsretten først når advokaten anmelder til lysning. Betinget skøde og handlens tilbagegang - Køb af fast ejendom 1

2 Køber sikret mod sælgers kreditorer og aftaleerhververe Tinglysningen af det betingede skøde medfører at købers ret over ejendommen er sikret mod eventuelle retsforfølgende kreditorer og andre aftaleerhververe. TL 1, stk. 1. For at fortrænge tidligere kreditorer og aftaleerhververe skal køber være i god tro på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, jf. TL 1, stk. 2 jf. 5. Når betingelsen indtræder Købers ret bliver endelig når betingelsen indtræder. (3.mands) Rettigheder over købers betingede ret, konverteres automatisk til ubetingede rettigheder over ejendommen. (3.mands) Rettigheder over sælgers betingede ret, aflyses i forbindelse med tinglysning af det endelige skøde. (fx udlæg foretaget efter tinglysning af betinget skøde, men inden det endelige) U V Stævning vs. betinget skøde (Mat.saml. s. 487) Stævning tinglyst efter lysning af betinget skøde. Endeligt skøde senere lyst med anmærkning om stævningen. Landsret: Endeligt skøde skal tinglyses anmærkningsfrit. Sælgerpantebrev for restkøbesummen Dette kan med hjemmel i det tinglyste (betingede) skøde, indsættes på prioritetspladsen uden anmærkninger om retsforfølgninger og pantsætninger foretaget efterfølgende. Hvis der ikke er hjemmel i skødet, afgøres prioritetsstillingen af TL 1. U Ø Ejerpantebrev / kontantbetaling (I) (Mat.saml. s. 40) TL 15 tinglysningsdommeren skal foretage en prøvelse Endeligt skøde anmeldes til lysning samme dag som ejerpantebrevet. Fejlagtigt lyst med anmærkninger. U Ejerpantebrev / kontantbetaling (II) Sikring af købesum Der var ikke hjemmel i skødet til ejerpantebrevet skulle have prioritetspladsen. => Vigtigt at skødet hjemler ret for anmeldelse af pantebrev. Grundet finanskrisen ser det ud til at sælgerpantebrevet får renæssance. Hvorfor kommer det nu? Overordnet handler det om hvad der skal til for at berigtige købesummen. Handlen går tilbage, hvis købesummen ikke berigtiges. Deponering Køber vil normalt deponere købesummen ved udstedelse af betinget skøde. Sælger vil være berettiget til at kræve betaling af købesummen til fri rådighed ved udstedelse og tinglysning af endeligt anmærkningsfrit skøde. Betinget skøde sikrer således den fornødne gensidighed i parternes opfyldelse af aftalen. (Modificeret samtidighed) U H Deklaratorisk deponeringspligt Advokat der havde medvirket ved handlen pålagt ansvar for ikke at have sørget for købesum blev deponeret til frigivelse ved endeligt anmærkningsfrit skøde. Betinget skøde og handlens tilbagegang - Køb af fast ejendom 2

3 => I mangel af anden aftale, skal der ske deponering. U Deponentens konkurs Køber gik konkurs inden der var tinglyst endeligt skøde. Konkursboet ville have pengene tilbage fra depotet. Sælger mente at have sikkerhed i det deponerede beløb, også for de erstatningskrav. => Deponeringen svarer således til kontant betaling. Der kan således modregnes heri. Ugyldighed Skødet tinglyses pantstiftende Hvis aftalt at købesummen skal frigives allerede ved tinglysning af betinget skøde. Fx i tilfælde af at udstykning skal godkendes af kort og matrikelstyrelsen. Sikrer køberen ved at skødet tinglyses pantstiftende i ejendommen, som sikkerhed for tilbagebetalingskravet. (Skal ske endeligt, dvs. begge parter skal tiltræde) Er aftalen ugyldig kan sælger uagtet hans standsningsret er ophørt kræve ejendommen tilbagegivet. Eventuel erlagt vederlag, skal ligeledes tilbagegives. Hvornår der foreligger ugyldighed afgøres efter almindelige ugyldighedsregler. Fremtidige forhold Påberåbelse af ugyldighed med hensyn til fremtidige forhold, må ikke undergrave reglerne om ophør af sælgers standsningsret. Ugyldighed vil derfor snarere kunne foreligge ved indsigelser,der vedrører forhold ved løftets afgivelse end med hensyn til indsigelser der drejer sig om fremtidige forhold. U H Konkursboet Vederlagsforudsætningen Det forhold at der ikke er betalt / deponeret i tide, medfører ikke ugyldighed. Det vil være misligholdelse! U Ø Deponeringsfrist (Mat.saml. 336) Den 29.oktober 1999 meddelte sælger tinglysningsdommeren, at sælger tilbagekaldte sin underskrift på skødet, idet skødet var fremsendt til tinglysning selvom fristen for deponering var udløbet. Skødet blev herefter tinglyst med frist med henblik på godtgørelse af dokumentets gyldighed. Da indsigelsen ikke vedrørte dokumentets gyldighed, ændredes afgørelsen, således at bestemmelsen om tinglysning med frist udgik og sagen hjemvistes. TL 8, stk. 2. Betydningen af TL 27 (Hovedtræk) Sikrer tingbogens positive troværdighed. Gældende 1. Tinglyst aftale 2. udleveret eller afsendt fra tinglysningskontoret 3. God tro, jf. TL 5 4. Modif: 2. pkt. Ændring med digital reform 1. Tinglyst aftale eller pantebrev 2. Tinglysning afsendt fra kontoret 3. god tro 4. Modif: 2. pkt Betinget skøde og handlens tilbagegang - Køb af fast ejendom 3

4 I forhold til 3. mand (Normal situationen) A B C Overgangen mellem A og B er ugyldig. C er i god tro, jf. TL 5. A kan ikke påberåbe sig ugyldigheden overfor C, jf. TL 27. Inter partes (Speciel situation) A B Overgangen er ugyldig. B er i god tro. Også denne situation antages reguleret af TL 27, jf. Lærebog i tinglysning, s. 28f. Erstatningsmulighed efter TL 31. Disponering over betinget ret Det antages at sælger kan disponere over sine rettigheder ifølge betinget skøde og at køber at kan disponere over den ham tilhørende betingede ret over den faste ejendom. Sælger har typisk betinget ret til vederlag, samt til ejendommen. Køber har typisk kun betinget ret til ejendommen. Stiftelse og tinglysning af rettigheder over hele ejendommen kræver såvel købers som sælgers tiltræden, jf. TL 10, stk. 1. Sikringsakten ved overdragelse Erhververen af sælgers rettigheder Erhververen af sælgers rettigheder ifølge det betingede skøde kan og skal tinglyse sin adkomst for at nyde beskyttelse over for sælgers aftaleerhververe og retsforfølgende kreditorer, da overdragelse af rettighederne ifølge det betingede skøde er en ret over fast ejendom, jfr. TL 10, stk. 3. U V Sælgers dispositionsret ved betinget skøde (Mat.saml. s. 5) Sælger overdrog sine betingede rettigheder til 3. mand. Tinglysningsdommeren ville ikke tinglyse. Landsretten: Tinglysning er nødvendigt for at sikre sine rettigheder, overdragelsen gør ikke indgreb i erhververens ret, => tinglysning skal ske. Retten til købesummen Sikringsakten antages at være denuntiation såvel for de situationer, hvor der overdrages retten til at få pantebrev som de tilfælde, hvor der alene er tale om overdragelse af fordringen på en købesum, jf. GBL 31. Pantebreve er undtaget tinglysningskrav, jf. TL 2. Dette antages at omfatte både negotiable og simple gældsbreve. (Lærebog i tinglysning, s. 50f) Der skal tillige gives legitimationsmeddelelse til køber, da denne ellers kan frigøre sig ved betaling til sælger, jf. GBL 29. Har køber videreoverdraget sin betingede ret I forhold til en erhverver af købers betingede ret over ejendommen kan tinglysning af sælgers overdragelse af retten til købesum med eller uden sikkerhedsret imidlertid være nødvendig, da sælger ellers efter TL 29 fortsat vil have den tingbogsmæssige legitimation til at modtage købesummen. Dette virker umiddelbart underligt! NB! Debitorskifte kræver samtykke. Køber kan ikke overdrage sin gældsforpligtelse. Denuntiation overfor køber må være tilstrækkeligt. Betinget skøde og handlens tilbagegang - Køb af fast ejendom 4

5 Succession i sælgers rettigheder Udlægshaver bør få udlæg i samtlige af sælgers rettigheder i forbindelse med det betingede skøde. Herefter vil der ikke kunne udstedes endeligt skøde uden udlægshavers medvirken. Ændringer (forhøjelse) af tinglyst pantebrev Det vil typisk være i købers kreditorers interesse at tillade forhøjelse af pantebreve. Alternativt ville købet gå tilbage, og udlægget blive slettet som følge heraf. U V Sælgerpantebrev og malerarbejde (Mat.saml. s. 32) Tilbagegang betingelserne opfyldes ikke Opfyldes betingelserne i skødet ikke, kan sælger tage ejendommen tilbage. Grundlaget for at kræve tilbagegang faktisk tilbagetagelse Handlingsdom Dom for at der skal ske tilbagegang af ydelser. Eksekveres af fogedretten, jf. RPL 528 Umiddelbar fogedforretning Kan gennemføres hvis det kan godtgøres eller sandsynliggøres at man han krav herpå. Der kan stilles krav om sikkerhed for den skade og ulempe, som køber påføres. De succederede rettigheder Tidspunkt for bortfald Erhververens ret og heri evt. succederede rettigheder bortfalder vistnok allerede på det tidspunkt, hvor det konstateres, at betingelsen ikke opfyldes og det således står klart, at sælger tager ejendommen tilbage. Aflysning fra tingbogen Den retlige tilbagetagelse af ejendommen dvs. den tinglysningsmæssige berigtigelse af tilbagetagelsen kan ske ved forelæggelse af samtykke fra køberen til aflysning. Det er ufornødent med samtykke fra købers evt. tinglyste successorer. Købers tilbageholdelsesret Har køberen besiddelse. Værdispildsbetragtninger / risikosynspunkt Sælger har gennemsnitligt større risiko => taler for at køber ikke indrømmes tilbageholdelsesret Momenter for undtagelsesvis tilbageholdelsesret Hvem har misligholdt kontrakten. Er der mulighed for at tilvejebringe anden sikkerhed. Modkravets art og beskaffenhed. Tidsmæssige interesser. Der er lang ventetid ved domstolene. => taler for at sælger får ejendommen tilbage. Evt. processuelle begrænsninger. Betinget skøde og handlens tilbagegang - Køb af fast ejendom 5

6 U H Den ulovlige tvangsauktion Køber på tvangsauktion havde afholdt udgifter til reparation. Køber havde ikke tilbageholdsret i ejendommen. U H Bageriet i Nørre Snede Gør gældende at have en tilbageholdelsesret i bageriet. Ud fra en analogi af KBL 57 indrømmede man køber tilbageholdelsesret. NB! der var ikke noget værdispildssynpunkt. => dommen er således ikke udtryk for en generel tilbageholdelsesret. Betinget skøde og handlens tilbagegang - Køb af fast ejendom 6

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Betragtninger over en denuntiation

Betragtninger over en denuntiation Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Erhvervsjuridisk institut Cand. Merc. Jur. Hovedopgave Forfatter Vejleder Hans Henrik Edlund Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Med specielt fokus på pengemangeldoktrinen Handelshøjskolen

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere