Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan"

Transkript

1 Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med 23 forskellige forslag, som fordeler sig på følgende 4 områder: Information Klagemuligheder og håndhævelse Rettigheder Sikkerhed (vedrører ikke den finansielle sektor) Især de to førstnævnte områder indeholder forslag på forsikrings- og pensionsområdet. En del af disse forslag er helt eller delvist implementering af EU- regulering, der endnu ikke er vedtaget. Nogle af forslagene fremstår som nye, men er reelt genbrug af tidligere fremsatte forslag. Den samlede plan kan hentes på 1. Information Klare spilleregler for prisportaler Målet med forslaget er, at prisportaler skal give ret retvisende billede af markedet. Forbrugerne skal kunne prissammenligne, og det skal oplyses, hvor mange erhvervsdrivende der sammenlignes med. Endvidere finder regeringen det vigtigt, at antagelser og forudsætninger for prisen angives tydeligt og retvisende. Det er svært at være uenig i disse krav. Konkret er det planen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i efteråret 2012 skal offentliggøre en undersøgelse af (danske?) prisportaler. På den baggrund vil regeringen udmelde en række anbefalinger om udformning af portalerne. Initiativet har betydning i forhold til hvor danske forbrugere kan sammenligne skadesforsikringsselskabernes tilbud til forbrugerkunderne. Guiden omfatter indboforsikring, villaforsikring, bilforsikring (ansvar og kasko), fritidshusforsikring samt ulykkesforsikring. Guiden dækker selskaber med en samlet markedsandel på over 90%. Forsikringsbranchen venter, at Forsikringsguiden vil bestå prøven i den kommende undersøgelse. Priser, antagelser og forudsætninger (for priserne) fremgår af sitet. Det kan undre, at den kommende undersøgelse og projektet i det hele taget primært har fokus på pris samt antagelser og forudsætninger, hvad der så end ligger i disse begreber.

2 Da forsikringsbranchen etablerede Forsikringsguiden, og forgængeren var prisen vigtig. Men mindst ligeså vigtig var produkterne. Hvad er det forbrugeren får for prisen, og hvilke dækninger indeholder de gængse forsikringer på de forskellige områder? Prisportaler bør medvirke til at løfte forbrugernes viden om de ganske komplicerede forsikringsprodukter og sætte dem i stand til at købe produkter, der matcher den enkeltes behov. Prisen kommer faktisk i anden række. Forslaget nævner også, at der skal ses på anvendelsen af forbrugeranmeldelser på nettet. Falske anmeldelser og vildledende oplysninger er eksploderet i takt med udbredelsen af disse folkedomstole. Det er også for år tilbage gået ud over nogle forsikringsselskaber. Forbrugerombudsmanden vil undersøge, om der er markedsmæssige problemer på området, og om der evt. skal udarbejdes en vejledning for hjemmesider, som baserer sig på forbrugernes subjektive anmeldelser. Ser fra et erhvervssynspunkt er der tale om et meget svagt og upræcist initiativ, som næppe vil få den store effekt på forsikrings- og pensionsområdet med stærk informationsasymmetri hér til fordel for forbrugerne. Forbrugerne kan i mange sager stort set kvit og frit offentliggøre kritik af den forsikringsselskabet. Tavshedspligten hindrer i mange tilfælde, at selskaberne kan tage til genmæle over for beskyldninger fra omverdenen. Bedre information om gebyrer Regeringen ønsker øget synlighed om gebyrer for service, opkrævninger, rykkere osv. I dag skal pengeinstitutterne offentliggøre en liste over samtlige gebyrer på deres hjemmeside. Regeringen mener, at mange pensionskunder har svært ved at overskue, hvilke administrative gebyrer der skal betales, f.eks. i forbindelse med løbende udbetalinger af pensionsydelser og flytning af pensionsordninger. Også kunderne i skadesforsikringsselskaber menes at have svært ved at overskue gebyrerne, f.eks. ved for sen indbetaling af forsikringspræmien. Regeringen vil derfor i lighed med hvad der gælder for pengeinstitutterne indføre pligt for forsikrings- og pensionsselskaberne til at etablere oversigt over samtlige gebyrer på deres hjemmeside. Information om tillægsforsikringer I Danmark markedsfører især detailhandelen en del såkaldte tillægsforsikringer. Forsikringerne er ganske udbredte i forbindelse med køb af hårde hvidevarer (vaskemaskiner, køleskabe osv.), radio- og tv-apparater, computere, cykler osv. Regeringen vil på baggrund af en undersøgelse, som Finanstilsynet gennemførte i 2010 af markedet for tillægsforsikringer, indkalde detailhandelen til en dialog om status på 2

3 markedet og hvordan det kan sikres, at forbrugerne bliver informeret tilstrækkeligt og skiftligt om tillægsforsikringernes dækning. Forslaget kommer efter, at detailhandelen i de senere år ved flere lejligheder er blevet kritiseret for at oversælge tillægsforsikringerne, bl.a. ved ikke at gøre opmærksom på, at forbrugerne i betydeligt omfang allerede er dækket ind i kraft af deres indboforsikring. Allerede i dag skal formidleren af tillægsforsikringer oplyse forbrugeren om, hvad forsikringen dækker. Det følger af retningslinjer fra Finanstilsynet. Det kan selvfølgelig tænkes, at detailhandelen ikke altid får giver kunderne den pågældende information, inden tillægsforsikringen købes. Det er også sandsynligt, at kundens fokus i købsøjeblikket er glæden over den købte vare, snarere en eventuelle skader og tegning af forsikring. Det bedste råd til kunderne er måske derfor i første omgang at tjekke, hvilken dækning indboforsikringen giver i forhold til det købte. Hvilke typer af skader, der er dækket, og erstattes der til nyværdi eller efter afskrivningstabeller? Uanset resultatet af regeringens overvejelser vil forbrugerne nok aldrig kunne frigøre sig for pligten til ved tegning af en forsikring at tjekke allerede eksisterende forsikringer med dækning af samme genstande, som nu skal forsikres. Bedre finansiel rådgivning Kravene til rådgivning om finansielle produkter, herunder forsikrings- og pensionsprodukter er vokset kraftigt i de senere år. I Danmark er kravene baseret på offentligretlig lovgivning, som primært håndhæves som led i det finansielle tilsyn med branchens virksomheder. Kravene findes bl.a. i forsikringsformidlingsloven, der implementerer EU- direktivet fra 2002 suppleret med en solid dansk goldplating med bl.a. det internationalt omtalte forbud mod selskabsprovision til de uafhængige forsikringsmæglere. Endvidere findes der ganske udførlige regler om oplysning og rådgivning i en særlig bekendtgørelse om god skik for kundebehandling i finansielle virksomheder med tilhørende vejledning og i en række mere konkrete forskrifter og vejledninger fra Finanstilsynet. Ligesom forsikringsformidlingsloven er en betydelig del af reglerne baseret på EU- forskrifter.flere af disse er på vej, bl.a. et revideret forsikringsformidlingsdirektiv (IMD2) og forslaget til forordning om vigtig information til forbrugere, der køber investeringsprodukter, de såkaldte PRIP s. Disse produkter findes også i livs- og pensionsforsikring, bl.a. i form af bl.a. unit link delprodukter. En række informationsforpligtelser følger også af Solvens II og den supplerende forbrugerorienterede regulering fra EU og fra EIOPA (European Insurance and 3

4 Occupational Pensions Authorithy). EIOPA har således et omfattende program for regulering til sikring af gode forhold for forbrugere, der køber forsikrings- og pensionsprodukter. Det første eksempel på sådanne regler er Guidelines on Complaints Handling by Insurers, som EIOPA offentliggjorde i slutningen af juni måned, og som nu skal implementeres i medlemslandene. Den danske regering vil udover at udbygge den offentligretlige regulering nu gøre endnu et forsøg på at supplere med civilretlig regulering i form af skærpet erstatningsansvar for mangelfuld eller forkert rådgivning. Der vil til det formål blive nedsat et udvalg, der skal se nærmere på bl.a. bevisbyrdereglerne. Med i billedet hører, at et tilsvarende udvalg i slutningen af 1990 erne var dybt splittet m.h.t. behovet for lovgivning om erstatningsansvaret for forkert eller mangelfuld finansiel rådgivning, der derfor dengang heller ikke blev til noget. 2. Klagemuligheder og håndhævelse Gode klagemuligheder Regeringen vil strømline det danske forbrugerklagesystem, så flest mulige klager behandles i private ankenævn, som er godkendt af ministeren, således som det er tilfældet for Ankenævnet for Forsikring. Regeringen nævner samtidig, at den vil tilpasse det danske system til direktivet om Alternative Dispute Resolution. Der henvises til min artikler herom i NFT 1 og 2/2012. Styrket håndhævelse Regeringen ønsker at styrke forbrugerombudsmandens muligheder for at håndhæve reglerne om markedsføring over for forbrugerne, herunder forbrugere der køber forsikringer og pensionsordninger. Inspireret af EU- lovgivningen bl.a. på det finansielle område får forbrugerombudsmanden mulighed for at udstede administrative bødeforlæg. Bøderne vil f.eks. kunne anvendes i spam-sager og i sager om vildledende markedsføring, hvis der er tale om enkle og ukomplicerede tilståelsessager uden bevistvivl eller tvivl om sanktionsniveauet. Samtidig får forbrugerombudsmanden mulighed for at anvende markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring og prisoplysninger på forhold i den finansielle sektor, herunder forsikringsbranchen. Det må betyde, at de nævnte administrative bøder også vil kunne anvendes af forbrugerombudsmanden i den finansielle sektor, hvor forbrugertilsynet ellers varetages af Finanstilsynet. 4

5 3. Rettigheder Bedre muligheder for at samle små pensionsordninger I Danmark er langt størsteparten af arbejdsstyrken omfattet af en obligatorisk ordning, der enten er baseret på kollektive aftaler mellem organisationerne på arbejdsmarkedet eller på aftaler mellem arbejdsgiveren og et pensionsselskab om pensionsordning for virksomhedens ansatte. I takt med de seneste årtiers udvikling med stadig hyppigere jobskifte hen gennem livet er antallet af pensionsordninger med små opsparede kapitaler vokset. Mange af ordningerne er så små, at kapitalen eller en meget stor del af den ædes op af administrationsbidrag. Værdien i ordningerne vurderes til samlet at være et tocifret milliardbeløb. Regeringen har derfor nedsat et udvalg med deltagelse af en række ministerier, arbejdsmarkedets parter samt Forsikring & Pension til at fremkomme med ét eller flere løsningsforslag på, hvordan opsparingerne kan samles og overføres til ordninger, hvor omkostningerne er lave og hvor afkastet er så højt som muligt. Forslaget synes at sigte på pensionsordninger, der er baseret på de kollektive aftaler mellem organisationerne på arbejdsmarkedet og omfatter derfor næppe firmapensionsordningerne. 4. Sikkerhed Der ikke under dette punkt forslag, som berører forsikringsbranchen. Afsluttende kommentarer For en umiddelbar betragtning er det prisværdigt, at den danske regering lancerer en forbrugerpolitisk handlingsplan. Efter en nærmere analyse forekommer planen dog uambitiøs. Hertil kommer, at den i vidt omfang relancerer tidligere igangsatte initiativer eller initiativer, som er baseret på EUlovgivning, som under alle omstændigheder skal implementeres i Danmark. Planen er også uambitiøs, fordi den ikke rummer nogen form for nytænkning i forhold til mål og midler i forbrugerpolitikken. Det er genanvendelse af gammelkendte midler i forbrugerpolitikken som (endnu) mere information, flere forbud, skrappere sanktioner osv. Al erfaring viser, at disse midler vel yder et vist bidrag til forbrugerbeskyttelsen, men det rykker ikke for alvor. Efter min mening er en forudsætning for at forbrugebeskyttelsen kan få et afgørende løft, at det kan lykkes at få forbrugerne til at indse, at de også selv må tage et større ansvar for egen situation. Det kræver tid, opmærksomhed og kvalifikationer for at modstå reklamepresset og andet markedsføringspres med overdimensioneret fokus på pris frem 5

6 for produktindhold, produktsikkerhed og kvalitet. Det forudsætter igen, at samfundet ikke spænder sikkerhedsnet ud under alle de tåbeligheder, vi som forbrugere er med til at begå. Det kræver mod ikke mindst hos politikerne, men vil til gengæld også øge kunne opbakningen til at slå hårdere ned på de erhvervsdrivende, som har succes med at narre ansvarlige og bevidste forbrugere. Claus Tønnesen 6

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Mere papir, mindre etik

Mere papir, mindre etik Mere papir, mindre etik Kommentar til Retningslinier om etik i pengeinstitutternes rådgivning i Verner C. Petersen Onsdag d. 26. marts 1997 kommer nogle udvalgte pengeinstitutter i søgelyset. Anledningen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2 Side 1 Forord Man skal ikke lovgive om alt, men Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt har slået fast, at politikere skal have mod til, at blande sig i samfundets udvikling. Vi skal ikke være

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere