Bilag 4: Evalueringsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Evalueringsrapport"

Transkript

1 Bilag 4: Evalueringsrapport Projekt Elver som ambassadører for tryg cykeltrafik har afprøvet og dokumenteret en metode til at arbejde helhedsorienteret med at løse skolevejsproblemstillinger. Denne evalueringsrapport belyser effekten af projektet ved at stille de indsamlede data op i mod evalueringsplanen. Succeskriterium 1: Samarbejdet med elever og lærere bidrager til at udvikle kampagneaktiviteter, der er skræddersyet til den enkelte skole. Gennem interview, observationer og vores ledelse af processene ude på skolerne kan vi vurdere om skolerne har taget projektets tanker til sig. Helt konkret hvorvidt lærere og elever har udviklet kampagneaktiviteter, der er skræddersyet til den enkelte skole. På alle tre skoler har vi med elever og lærere udviklet kampagner på forskellig vis. Se nedenstående figur. Skårup Skole: Udvikling af sloganet Kom og vær med, vi cykler af sted af skolens elevråd og uddeling af klistermærker til alle skolens elever med slogan og logo. Vejlukning af den primære tilkørselsvej til skolen for at sætte fokus på cyklisme og en mindre igangsættende happening med optælling af cykler. Ørkildskolen: Udvikling af sloganet Op på hesten, så starter festen af skolens 5. klasser og uddeling af klistermærker til alle skolens elever med slogan og logo. Udvikling af cykeltræningsbane til brug i skolegården og undervisning af 5. klasserne til de mindre elever i klassetrin. Plakater designet af elever til at promovere projektet med slogans og opråb. Vejlukning af den primære tilkørselsvej til skolen for at sætte fokus på cyklisme og en mindre igangsættende happening med optælling af cykler. Agedrup Skole: Cykelvideo til at promovere cykling i indskolingen produceret af 8.A. Udvikling af træningsbane i skolegården. Undervisning af 8.A til indskoling. Udvikling af slogan og logo til en nøglering, der uddeltes i klasse. Vejlukning af den primære tilkørselsvej til skolen for at sætte fokus på cyklisme og en mindre igangsættende happening med optælling af cykler. 8.A har fundet sponsorer til at kunne uddele præmier i forbindelse med happening til udvalgte cyklister. De midlertidigt anlægs betydning

2 Det midlertidige anlæg har fungeret som en form for kampagne, da anlæggene i flere tilfælde har haft et tydeligt budskab fx hvor forældre skal sætte deres børn af for at forbedre trafikforholdene. Det midlertidige anlæg har således også haft en kommunikationsværdi ved, at det er eleverne der har været med til at udvikle det. Det midlertidige anlæg er meget resursekrævende, da det for det første kræver en stor del koordinering. Især når anlæggene planlægges på vejarealet er det tidskrævende at koordinere med Politiet. Det er vores vurdering, at det midlertidige er udfordringerne værd, da det binder projektets pointer sammen. Det er med midlertidige anlæg, at projektet bliver helhedsorienteret, da det bliver meget mere tydeligt, at projektet også rummer den trafiksikkerhedsmæssige dimension. På den måde er det lykkes at gøre projektet både til en dialog frem mod et permanent anlæg, en kampagne for ændret adfærd og trafikundervisning. Det vurderes, at der ligger store muligheder i at anvende det midlertidige i denne type projekter. Projektets bedste eksempel på et midlertidigt anlæg er en midlertidig dobbeltrettet cykelsti på en stikvej ind til Agedrup Skole i Odense. Det lykkedes at finde frem til en løsning på selve vejbanen ud fra elevernes input. En løsning som i den grad medførte øget tryghed. Det fysiske design blev etableret med midlertidigt vejmateriel i form af vognbanedelere (se flere detaljer under de øvrige succeskriterier). Forankring på skolerne Det er en del af projektets forståelse, at aktiviteterne skal forankres for at have en holdbar effekt. Adfærdsændringer kræver mange gentagelser. Særligt da målgruppen ændrer sig med hvert skoleår er det nødvendigt at være klar til de nye. Vi har derfor spurgt ind til, hvordan skolerne forventer at sætte aktiviteterne i drift : Skårup Skole vil anvende en kopi af aktiviteterne til næste skolestart. Det betyder, at de vil sætte fokus på, at biler ikke skal ind på den primære tilkørselsvej til skolen. De vil i stedet anvende og promovere de udviklede børnetrafikruter bl.a. med inddragelse af elevrådet til at udvikle nye aktiviteter. Skolen vil implementere projektets resultater og aktiviteter i deres trafikpolitik. Ørkildskolen har en leder, der brænder for inddragelse af elever og vil videreføre denne del. Der ligger en plan om, at de involverede 5. klasser, der næste år skal være skolepatrulje, vil blive involveret i at følge mindre elever i stil med gå-bus eller cykelbus. Dette kun i en kampagneperiode. Skolen vil indarbejde aktiviteterne i deres trafikpolitik. Agedrup Skole bruger 8. klassetrin som skolepatruljer. Der har været en stor gevinst ved, at disse elever har fungeret som rollemodeller eller ambassadører. Skolen vil tænke aktiviteterne ind som en del af skolepatruljeopgaven på sigt. Skolen har ikke nået at tage stilling til spørgsmålet om trafikpolitik. Af interviewene kan der uddrages en række andre interessante pointer i forhold til, hvordan projektets metode appellerer til skolerne: Det giver stor respekt, når et budskab kommer fra eleverne. Den menneskelige tilstedeværelse gør projektet vedkommende set i forhold til de nationale kampagner.

3 Resultatet har på kort sigt medført en markant forbedring af trafiksituationen foran skolen og på længere sigt, at flere af projektets aktiviteter gentages fx omkring skolestart. Elevinddragelse tvinger skolen som helhed til at følge med projektet. Skolen kan simpelthen ikke overse, at elever bliver inddraget i et vigtigt emne og derfor bliver skolen gradvist mere og mere bundet op på projektet Samtidig har projektet haft et interessant dannelsesmæssigt perspektiv ved, at eleverne har fået en forståelse for deres handlemuligheder i et demokratisk samfund gennem et virkeligt projekt. Derfor har projektet også været interessant set ud fra skolereformen. Teknisk forvaltning og efterspørgsel efter metoden Projektet har afstedkommet flere opgaver i de involverede kommuner. I Svendborg Kommune har Bente Hansen støttet et projekt på en ny skole i byen og vil præsentere projektet for flere andre skoler i byen. Endnu en skole har ytret ønske om et projekt i forbindelse med forvaltningens møde på skolen. I Odense Kommune har projektet udviklet sig til en opgave med cykelleg i institutioner med udgangspunkt i projektets brugerorienterede metode i samarbejde med Connie Juel Clausen. Desuden afsøges mulighederne for at indgå et samarbejde om at udbrede metoden til en stor del af skolerne i Odense. Med denne lovende start vurderes metoden også at være anerkendt fra den tekniske side. Succeskriterium 2: Skolens elever/forældre ændrer transportvaner. Stigning på 10 % i andelen af elever, der cykler til skole i den aktive periode og 5 % en uge efter interventionen. Fald på 15 %, der køres i bil til skolens indgang på daglig basis i den aktive periode og 10 % en uge efter interventionen. Trafiktællinger Forventning Skårup Skole Agedrup Skole Ørkildskolen Biler fra trafiktælling 1 til 2-15% -30% 9% -22% Biler fra trafiktælling 1 til 3-10% -5% -23% -21% Cykler fra trafiktælling 1 til 2 10% 15% 56% 58% Cykler fra trafiktælling 1 til 3 5% -1% 22% 31% Fodgængere fra tælling 1 til 2-1% -31% 136% Fodgængere fra tælling 1 til 3-35% -11% 191% Analyse Trafiktællinger skal efter god skik tages med forbehold for usikkerhed. Tællingerne anvendes derfor som én brik i den samlede vurdering af projektet. Generelt lever trafiktællingerne op til forventningerne. I nogle tilfælde ligger resultatet langt over det forventede og i andre tilfælde lidt under. Med de uforudsigeligheder, der må

4 tilskrives naturlige variationer, vejrets/sæsonens indvirkninger osv., må resultatet samlet set vurderes at være over det forventede. På Skårup Skole måltes en stigning i antal cykler lidt over det forventede ved den anden tælling. Ved den tredje tælling måltes 6 procentpoint under det forventede. Det var imidlertid en tid på året, hvor der traditionelt er meget færre cyklende ifølge skolen. Skolen sendte en besked ud på intranet om at det var lykkedes at fastholde antallet af cyklende helt hen i december i forhold til den første tælling. Vejret og sæsonen har haft den modsatte effekt på tællingerne i foråret. Tallene viser her en eksplosiv stigning på de skoler. Både i projektperioden og lige efter måles langt over det forventede. Succeskriterium 3: Stigning på 25 % i andelen af forældre, der er trygge ved, at deres børn selv færdes i trafikken. Tryghedsmålinger på de tre skoler med den procentvise fordeling af trygheden på en 5- trinsskala. Differencen på før- og eftermålingerne er anført yderst til højre. Nederst i hver tabel fremgår den samlede utryghed og tryghed. Den samlede stigning/fald i tryghed er markeret gråt. Tryghedsmålinger Agedrup Skole Før Efter Procent Antal Procent Antal Difference % Meget utryg 24,32% 9 2,56% 1 21,76% Utryg 35,14% 13 5,13% 2 30,01% Hverken tryg 32,43% 12 20,51% 8 eller utryg 11,92% Tryg 5,41% 2 61,54% 24-56,13% Meget tryg 2,70% 1 10,26% 4-7,56% Samlet utryghed 59,46% 7,69% 51,77% Samlet tryghed 8,11% 71,80% -63,69% Skårup Skole Før Efter Procent Antal Procent Antal Difference % Meget utryg 15,38% 8 12,20% 5 3,18% Utryg 44,23% 23 26,83% 11 17,40% Hverken tryg 30,77% 16 31,71% 13 eller utryg -0,94% Tryg 7,69% 4 26,83% 11-19,14% Meget tryg 1,92% 1 2,44% 1-0,52% Samlet utryghed 59,61% 39,03% 20,58% Samlet tryghed 9,61% 29,27% -19,66% Ørkildskolen Før Efter Procent Antal Procent Antal Difference % Meget utryg 27,66% 13 12,00% 3 15,66%

5 Utryg 29,79% 14 36,00% 9-6,21% Hverken tryg 31,91% 15 40,00% 10 eller utryg -8,09% Tryg 10,64% 5 12,00% 3-1,36% Meget tryg 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Samlet utryghed 57,45% 48,00% 9,45% Samlet tryghed 10,64% 12,00% -1,36% Analyse Tryghedsmålingerne viser en variationen i projektets effekt (adskilt fra de andre succeskriterier). Det fremgår, at projektet på Agedrup Skole har været en stor succes, projektet på Skårup Skole har haft en effekt lidt mindre end forventet og projektet på Ørkildskolen har haft en mindre effekt end forventet. Tryghedsmålingen peger helt sikkert på nogle forbedringsmuligheder i metoden og nogle begrænsninger. Ørkildskolen som er længst fra det forventede resultat er trafikmæssigt den mest vanskelige med få muligheder for at komme til skolen i bil i kombination med at relativt mange elever kommer langt fra skolen og er mindreårige. Det har sat begrænsninger for udviklingsmulighederne og særligt hvordan det midlertidige anlæg har kunnet bringes i spil. Positivt set har skolen leveret stort engagement fra lærerene og det er faktisk lykkedes at få mange flere til at cykle alene gennem kampagneaktiviteter. Den helhedsorienterede løsning har således ikke kunnet bringes i spil på denne skole. Flere forældre har også peget på et behov for at nå mere ud til forældrene med projektet og kommunikere mere direkte til dem. Det er netop det problem projektet også har forsøgt at håndtere ved at kommunikere til dem via eleverne. Forældre er vanskelige at nå og det understreger igen pointen med at aktiviteterne skal gentages for at være virkeligt succesfulde og at den store succes i mange tilfælde kun kan nås over en årrække. Succeskriterium 4: Forældre vurderer, at de etablerede midlertidige anlæg og den medfølgende dialog bidrager til, at børn kan færdes trygt omkring skolen. Erfaring viser, at det er uhyre vanskeligt at komme igennem med budskab til forældre og det har derfor været et af projektets formål at kommunikere til forældre via eleverne. Vi har via følgegrupper og spørgeskema kunnet registrere, hvorvidt forældrene har modtaget budskabet om ændret adfærd. Fælles for alle tre skoler er, at det er få forældre, der peger på en konkret projektaktivitet som årsag til ændringer. Langt de fleste forældre som synes projektet har haft en effekt, peger på helheden og den generelle opmærksomhed på trafik som den afgørende faktor for succes. Derudover scorer vejlukningerne på de tre skoler relativt højt. Spørgsmålene er stillet forskelligt fra skole til skole fordi aktiviteterne har været forskellige. Det betyder, at det ikke har været muligt at sammenligne direkte på alle punkter. I det følgende fremstilles svarerne fordelt på de enkelte skoler. Det er ikke nødvendigvis alle

6 aktiviteter som er kommunikeret til forældrene formelt, men vi har kunnet bruge det til at vurdere, hvad der alligevel er kommet frem ved at deres egne børn har talt om det hjemme. Agedrup Skole Forældrenes synspunkter ligger sig op ad tryghedsmålingen på den måde at mange forældre på Agdrup Skole vurderer, at deres børn kan færdes mere trygt som følge af projektets aktiviteter. Her peger rigtig mange på, at den midlertidige cykelsti har haft en stor betydning og, at det, at den er udviklet af eleverne har haft betydning. Sidstnævnte dog i mindre grad. På spørgsmålet Hvilke aktiviteter har haft størst effekt på trygheden på stikvejen? fordeler forældrenes svar sig som vist i nedenstående figur. De adspurgte er forældre til elever på årgang. Respondenterne har kunnet sætte flere kryds. Som det fremgår vurderer 82 % af respondenterne at den midlertidige cykelsti har haft effekt på trygheden. Også 8.a s deltagelse vurderes til at have haft en effekt (som rollemodeller og som udviklere af den midlertidige cykelsti). Forældrene vurderer, at de midlertidige anlæg har haft en relativ høj effekt og kampagnerne har haft en mindre, men stadig betydelig effekt. Skårup Skole På Skårup Skole vurderer forældrene, at projektet har haft en relativ stor effekt og tillægger både midlertidigt anlæg og kampagner betydning. På spørgsmålet Hvilke aktiviteter har haft størst effekt på trygheden på Østergade? fordeler forældrenes svar sig som vist i nedenstående figur. De adspurgte er forældre til elever på årgang. Respondenterne har kunnet sætte flere kryds.

7 Der ses en relativ stor spredning på forældrenes svarvalg. Både de midlertidige anlæg og kampagneaktiviteterne har fået relativt høje procenter. Vi vurderer, at der var en stor opbakning fra lærersiden til at integrere projektet i undervisningen og at der blev sat interessante kampagneaktiviteter i gang. Samtidig var der en betydelig effekt i de midlertidige anlæg. Forældrene vurderer at både de midlertidige anlæg og kampagner har haft en effekt. Ørkildskolen På Ørkildskolen var det ikke i nær så stor grad som på de andre skoler muligt at sætte det midlertidige anlæg i spil. Som tidligere nævnt pga. meget vanskelige trafikforhold. Relativt få udrykker her øget tryghed og det er da også færre end på de andre skoler, der vurderer, at det midlertidige anlæg har haft betydning. Den store styrke ved Ørkildskolen har været, at lærerne har været meget engagerede og at projektet har involveret tre 5. klasser, hvilket svarer til ca. 60 elever. Det har betydet, at projektet har kunnet nå meget bredere ud end på de andre skoler, hvor det kun har været ca. 20 elever. Trods de vanskelige forhold har der været en god spredning af budskabet, men det har ikke haft nær så stor betydning for forældrenes oplevelse af tryghed. På spørgsmålet Hvilke aktiviteter har haft størst effekt på trygheden på Østre Skolevej? fordeler forældrenes svar sig som vist i nedenstående figur. De adspurgte er forældre til elever på årgang. Respondenterne har kunnet sætte flere kryds.

8 På Ørkildskolen er der flere der vurderer, at projektet ikke har haft en effekt, 36 %. Der er dog stadig rimeligt høje procenter på flere af de andre svarvalg. Sammenholdt med tryghedsmålingen har der været en mindre effekt både i forhold til de midlertidige anlæg og til kampagnerne. Betydning af gentagelser Følgende citat fra en forældre på Agedrup Skoler giver et klart billede af projektet: Jeg har som forældre været rigtig glad for den nye cykelsti. Jeg hentede mit barn på Agedrup Skole den 22. juni, hvor cykelstien var fjernet. Jeg kunne allerede her konstatere, at forældre igen er begyndt at parkere langs legepladsen. Det var netop dette der var vores udfordring i skolebestyrelsen. Man kan sige meget om de forældre der desværre ikke har forstået budskabet og ikke tænker selvstændigt. Jeg må bare konstatere, at den eneste vej frem er en adskillelse af trafikken på skolens område. Projektet har vist at det virker, men samtidig har projektet vist, at tilbagefald fra forældrenes side indtræder lige så hurtigt som projektet afsluttes. Tak for et godt projekt. Venlig hilsen Sidsel & Morten Brogaard. Det er afgørende for succes, at aktiviteterne gentages på skolerne for at fastholde effekten. Forældre vænner lynhurtigt tilbage til deres gamle vaner. Ligesom nye forældrene ved hver skolestart hurtigt får indarbejdet nye vaner. På den måde er projektet meget afhængigt af skolens evne til at indoptage og fortsætte projektet. Samlet vurdering Den samlede vurdering af projektet bygger på direkte målbare og vanskeligt målbare kriterier. Projektet er af sådan en type at det er vigtigt at tage de vanskeligt målbare kriterier alvorligt. Der er således mange effekter der vil vise sig på længere sigt ved at skolerne har fået inspiration til at arbejde med trafik på en ny måde. Projektet har tydeligt vundet appel ude på skolerne både blandt lærere og ledere, der kan se mange undervisningsmæssige kvaliteter. Det er helt afgørende for projektet at skolerne kan

9 se potentialet for deres kerneopgave. Hvis de kan se muligheder, er der ikke grænser for hvad de vil gå i gang med. Skolerne ser en stor mulighed i at tænke faglighed på en ny måde, dvs. at arbejde med et virkelighedsnært projekt med fagene som redskaber til at belyse forskellige problemstillinger fx interview i dansk og trafiktællinger i matematik. Også hele kommunikationsarbejdet har en tæt relation til større fagområder i danskfaget og hele den tekniske og ingeniørfaglige del kan kobles til de naturvidenskabelige fag. Derudover kan projektet engagere de elever som har vanskeligt ved den mere traditionelle og boglige tilgang til undervisning. Projektet har vist mange eksempler på elever der blomstrer op og lærere der bliver overrasket over deres kompetencer. Desuden appellerer projektets temaer medbestemmelse og demokrati til skolerne. Disse forhold gør det attraktivt for skolerne at deltage i projektet fordi det pædagogisk set er nytænkende undervisning. Metoden er ved vinde udbredelse i de kommuner, hvor den er blevet afprøvet, idet at trafikingeniørerne i de tekniske forvaltninger er i dialog med os om at udføre flere lignende projekter. Det må være den bedste anbefaling. Effektmålingerne viser stor variation på de tre skoler, hvad angår de helt målbare succeskriterier. På en skole har effekt været langt over forventet, på en skole mindre end forventet og på den sidste omkring det forventede. Samlet set er projektet blevet modtaget så godt af lærere, elever og forældre, at vi har derfor grund til at vurdere, at skolerne vil genoptage tråden og fortsætte det arbejde de nu er begyndt på. Det er simpelthen for attraktiv og interessant undervisning til at de går uden om. Dokumentation Projektet er afsluttet med en samlet rapport, der indeholder tre eksempler på at arbejde med elever som cykelambassadører. Materialet har form af et e-undervisningsmateriale eller guide til at arbejde med denne metode. Materialet findes på hjemmesiden og formidles via cykelviden.dk. Der er skrevet en artikel til cykelviden.dk og lavet en aftale om en opfølgende artikel til det tidlige efterår. Desuden er der bragt artikler i fagbladet Folkeskolen i forbindelse med projektet på skolen i Odense. Det blev til en artikel i det trykte blad og en opfølgning i internetudgaven. Desuden har projektet leveret en artikel til Fyns Amts Avis, Fyns Stiftstidende, Svendborg Dagblad og lokalbladet Agedrup Rundt. Der er desuden taget kontakt til projektet udefra af en journalist, der har skrevet en artikel om Sikker Skoletrafik for Cyklist Forbundet. Der er skrevet en artikel til tidsskriftet Trafik og Veje, der blev udgivet med et tema om skoleveje i januar Projektet er desuden formidlet via Den Nationale Cykelkonference med et indlæg i formatet rundbordsdiskussion.

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafik i Børnehøjde Elevinddragelse som metode til at løse trafikudfordringer. Johan Heichelmann, lærer og cand.scient.soc

Trafik i Børnehøjde Elevinddragelse som metode til at løse trafikudfordringer. Johan Heichelmann, lærer og cand.scient.soc Trafik i Børnehøjde Elevinddragelse som metode til at løse trafikudfordringer Johan Heichelmann, lærer og cand.scient.soc Plan Generelt om metoden ca. 15 min Erfaringer fra Fyn ca. 30 min Gennemgang af

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE INDHOLD Hornslet Skole Kommunens udgangspunkt Dataindsamling og trafikforsøg Den offentlige projektleder v. Maria Krogh-Mayntzhusen

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING

ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING ELEVINDDRAGENDE UNDERVISNING DCUM anbefaler elevinddragende undervisning, fordi medansvar og tillid kan øge motivation, trivsel og læring. På Skolecenter Jetsmark har de gode erfaringer med elevinddragelse

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER 1 Klassiske kampagner kan skabe synlighed og interesse 2 og adressere problemer 3 msaggregater eller anerkende bestemt adfærd

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning. For skoleåret 2013

Skolebestyrelsens årsberetning. For skoleåret 2013 Skolebestyrelsens årsberetning For skoleåret 2013 1 Skolebestyrelsens årsberetning er en lejlighed til at kigge bagud og evaluere det sidste års arbejde i skolebestyrelsen og samtidig tegne linjerne for

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 På Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer vi undervisningsmiljøet højt. Vi ved at det har en væsentlig betydning for

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler 30. Oktober 2014 Helle Riis Henriksen - cykelkoordinator Teknik og Miljø, vejafdeling Baggrund for proces med skolernes

Læs mere

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - En erfaringsopsamling Udarbejdet af Via Trafik med støtte fra Pulje til mere cykeltrafik Dato: Januar 2011 2 Trafikpolitik på skoler

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Indledning Vi vil i følgende opgave foretage en analyse af materiale fra kampagnen Minikøbenhavner. Vores primære fokus er kampagnens forretningsstrategi med henblik

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerheds Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Bente Hansen, Svendborg Kommune og Birger Villadsen, projektleder, COWI Den nationale cykelkonference,

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Evaluering af projektet. Tryggere trafik på stier i Aalborg Øst

Evaluering af projektet. Tryggere trafik på stier i Aalborg Øst Evaluering af projektet Tryggere trafik på stier i Aalborg Øst Om evalueringen I denne evaluering gennemgås organisationen, aktiviteterne, kommunikationen og økonomien i projektet Tryggere trafik på stier

Læs mere

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Udfordringen: Vores udfordring gik ud på at vi skulle lave en kampagne, der var rettet mod forældrene på Vinding Skole, som skulle gøre 15-årige til mere sikre

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet

Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet Special session: Synliggørelse af skoler og børn i gadebilledet Program Indledning Lotte Bech, Dansk Fodgænger Forbund Elever som ambassadører for tryg trafik: Johan Heichelmann, Trafik i børnehøjde 14-09-04

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Gør ADHD til håb og handlekraft

Gør ADHD til håb og handlekraft Gør ADHD til håb og handlekraft ADHD-foreningens målsætningsprogram 2016 2018 Oplæg til godkendelse på ADHD-foreningens Landsmøde 29. maj 2016 EN KORT BAGGRUND Da ADHD-foreningen blev dannet i 1982, fandtes

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012:

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: 1. Udmøntning af besparelserne for budget 2013. 2. Hedelyskolens nye SPE dækkende årene 2012-2015. 3. Elevrådene. 4. Hedelyskolens trafiksituation.

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet.

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet. REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 07.09.04, kl. 18.30 22.00 09-09-2005 Telefon direkte: 43 90 67 66 Tal med: KB/ij Journalnr.: 17.01.01/Skolebestyrelse070904 DAGSORDEN: 0. Spørgetid 1. Godkendelse

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere