Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. marts 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Det indstilles, at Aarhus Kommunes retningslinier for opsætning af antenneanlæg til mobiltelefoni m.m. revideres. Samtidig indstilles det, at Teknik og Miljø bemyndiges til at træffe afgørelse i alle sager om opsætning af antenneanlæg. Bemyndigelsen evalueres efter 1 år. Det indstilles, at standardaftalen for udlejning af kommunale arealer til antennemaster revideres. 2. Beslutningspunkter At 1) forslag til ny antennevejledning tiltrædes af Aarhus Byråd som administrationsgrundlag for ansøgninger om opsætning af antenneanlæg for mobiltelefoni m.m. i Aarhus Kommune, Kalkværksvej Aarhus C Sagsnummer POB/10/ Sagsbehandler Torben Simonsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til at træffe afgørelser i sager om opsætning af master og antenneanlæg, At 3) efter 1 års tid laver Teknik og Miljø en orientering af Teknisk Udvalg om erfaringerne ved behandlingen af årets antennesager, hvorefter det vurderes om vejledningen og/eller bemyndigelsen skal justeres, At 4) den tværmagistratslige erhvervslejegruppe anmodes om at revidere standardaftalen for udlejning af kommunale arealer til mobilmaster. Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at fastsætte lejens størrelse i samarbejde med magistratsafdelingerne. 3. Baggrund De gældende retningslinier for placering af antenneanlæg i Aarhus Kommune er fra 2004.

2 Som følge af udviklingen i de senere år på teleområdet, er der behov for en opdatering af antennevejledningen. En afgørelse fra Statsforvaltningen Midtjylland fra december 2011 fastslår, at Aarhus Kommune ikke kan fastholde et forbud imod opsætning af antenner på skoler og daginstitutioner. 4. Relationer til mål Aarhus Byråd vedtog den 16. december 2009 den nye erhvervsplan Viden til Vækst Erhvervsplanen har som vision at gøre Aarhus til en førende vidensog uddannelsesby. Dette skal bl.a. ske ved bl.a. at arbejde for at Aarhus bliver et kraftcenter for IT-baseret erhvervsudvikling, Aarhus skal være foregangsby for videnturisme, Aarhus skal tiltrække videnservicevirksomheder og Aarhus skal være åben og international. En god infrastruktur på teleområdet vil understøtte disse visioner for Aarhus. Med planstrategi 2008 vedtog Aarhus Byråd, at der skal arbejdes planstrategisk ud fra følgende pejlemærke: Aarhus Kommune skal inden 2030 vokse med indbyggere, arbejdspladser og studerende. Denne vækst vil indebære en væsentlig forøgelse af brugen af mobiltelefoni og trådløst bredbånd i kommunen, og vil forudsætte en tilstrækkelig robust IT-infrastruktur. 5. Sagsfremstilling Aarhus Byråd har senest revideret retningslinierne for placering af antenneanlæg til mobiltelefoni i Kopi af de gældende retningslinier vedlægges om bilag 1. Siden vedtagelsen af retningslinierne er der en række forhold, som har ændret sig: 1. Hastig vækst i behovet for telekommunikation Forbruget af mobiltelefoni er steget i perioden, og behovet for adgang til trådløst internet er i hastig vækst. Side 2 af 10

3 Teleselskaberne oplever et intensiveret behov for en udbygning af det mobile bredbånd (UMTS). Teleselskaberne forventer endvidere et yderligere behov for en konsolidering og udbygning af teleinfrastrukturen i Aarhus, som følge af de nylige statslige licenser til det hurtigere mobile trådløse netværk 4G (LTE). 4G forventes i starten primært lanceret i de 4 største danske byer. Stigningen i behovet for bedre teleinfrastruktur skyldes, at mobilt bredbånd vinder større og større udbredelse bl.a. via stigende benyttelse af notebook computere, PDA-enheder og smartphone mobiltelefoner. Der er tale om en markant vækst både i privat brug af mobilt bredbånd og i virksomheders benyttelse af mobilt bredbånd. Stadigt flere services på internettet skræddersyes til mobilt brug. Flere medier tilbyder streaming af tv-programmer, nyheder, film via mobilt bredbånd. Streaming forudsætter en stabil og god internetforbindelse. Det mobile bredbånd forudsætter antenner, som er placeret tættere på brugerne. Der er som følge heraf et øget pres på at få antenner ind i boligområder, hvor teleselskaberne ofte modtager klager over utilstrækkelig dækning eller lav hastighed på det mobile internet. 2. Sundhedsrisiko ved mobilantenner er afvist Siden revisionen af retningslinierne i 2004 er et forskningsprogram om strålefare ved mobiltelefoni blevet afsluttet Som følge af bekymringen for mobilmaster og mobiltelefoners stråling blev Det Strategiske Forskningsråd i 2004 anmodet om at iværksætte et forskningsprogram, der skulle afdække om der er mulige sundhedsrisici forbundet med mobiltelefoni. Forskningsprogrammets resultater blev offentliggjort i 2008 og fastslog, at der ikke kan påvises nogen skadelige påvirkninger i forbindelse med mobiltelefoni og antennemaster. Videnskabsministeriet har i et brev til landets kommunalbestyrelser opfordret kommunerne til at være mere imødekommende overfor udbygningen af det mobile bredbånd. Ministeriet fastslår, at Kommuner- Side 3 af 10

4 ne ikke må tage hensyn til helbredsmæssige bekymringer, ved behandling af ansøgninger om antenner. 3. Ny afgørelse fra Statsforvaltningen om Grønløkkeskolen Den 17. december 2010 traf Statsforvaltningen afgørelse i en klagesag om opsætning af en ny antenne i en eksisterende mast ved Grønløkkeskolen i Tranbjerg. Sport og Fritid har med henvisning til de nugældende retningslinier for opsætning af antennemaster i Aarhus Kommune afvist en ansøgning fra et teleselskab om leje af jord til placering af et teknikskab ved en telemast ved skolen. Teknikskabet skulle muliggøre opsætning af en ny antenne i masten. De nuværende retningslinier for antennemaster lægger op til, at Kommunen skal afvise opsætning af antenner ved skoler og daginstitutioner. Skolebestyrelsen på Grønløkkeskolen har afvist at give samtykke til antennen bl.a. under henvisning til, at antennen vil kunne skabe en betydelig utryghed blandt forældre, elever og ansatte, idet man ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at strålingen fra antennen ikke er sundhedsskadelig. Statsforvaltningen meddeler, at Aarhus Kommune ikke må afvise en ansøgning om en antennemast med henvisning til frygten for, at masten skulle være sundhedsfarlig. Endvidere fastslår Statsforvaltningen, at Aarhus Kommune ikke må have retningslinier, som afskærer alle ansøgninger om antenner ved skoler og institutioner. Statsforvaltningen fastslår, at Kommunen ikke kan sige nej til antenner udelukkende fordi kommunen er grundejer. Kommunen er forpligtet til at varetage hensynene bag Masteloven, også når der træffes afgørelser som grundejer. Masteloven har bl.a. som formål, at sikre optimal radiokommunikation i Danmark. Statsforvaltningen henviser teleselskabet til at begære ekspropriation af det ønskede areal ved at rette henvendelse til IT- og Telestyrelsen. Side 4 af 10

5 4. Teleselskaberne samarbejder i højere grad Siden 2004 har teleselskaberne indgået et tættere samarbejde om at finde mastepositioner i fællesskab. Teleselskaberne har forpligtet sig til via en intern høringsfase, at tilkendegive, om en ny mast har fælles interesse, inden masten dimensioneres. Teleselskaberne afsøger i dag i højere grad mulige alternative placeringer, inden der søges om opstilling af nye master. 5. Indsigelser imod antennemaster har samme mønster På trods af brugernes behov for en udbygning af telenettet, er det imidlertid fortsat situationen, at der ved nabohøringer om opstilling af nye master ofte fremkommer mange indsigelser fra omkringboende til nye mastepositioner. De primære klagepunkter fra indsigerne er oftest: at der kan være sundhedsfare forbundet med en antennemast. at opsætning af en mast vil virke skæmmende i området. at en opsætning af masten vil forringe ejendomsværdien i nærheden af antennemasten. at masten bør opstilles et andet sted. at man er bekymret for om masten og det tilhørende tekniske udstyr kan give støjgener. Visse af disse indsigelser er begrundet i hensyn, som Kommunen ikke sagligt kan lægge vægt på i sin sagsbehandling, f.eks. frygten for strålefare og påstande om fald i ejendomspriser ved placering af master i nabolaget. Derfor vil sagerne typisk skulle afgøres ud fra en vurdering af om masten er skæmmende, og ud fra en vurdering af om der er alternative placeringer, som er mere egnede. Revision af retningslinierne Det er på baggrund af ovenstående udvikling siden 2004, at der er behov for en opdatering af Aarhus Kommunes retningslinier for placering af antenneanlæg. Side 5 af 10

6 Som bilag 2 vedlægges forslag til en ny antennevejledning. I forbindelse med udarbejdelsen af den nye vejledning har Teknik og Miljø været i dialog med de 4 teleselskaber, som har statskoncessionen på udbygning af UMTS- og LTE-nettet (trådløs datatransmission). Der er tale om Telia, 3, Telenor og TDC. Telia, Telenor og TDC har endvidere statskoncession på udbygning af GSM nettene (nettet som styrer teleopkald og sms). Teleselskaberne har haft følgende ønsker til Aarhus Kommune: En mere imødekommende holdning til antennemaster, og en erkendelse af, at master er et nødvendigt onde i et moderne bysamfund. En hurtigere sagsbehandling af ansøgninger. Bedre adgang til at placere antenneanlæg på egnede kommunale bygninger og arealer. En nedsættelse af lejebetalingen for placering af master og antenner på kommunale ejendomme, idet det anføres at kommunens standardleje ligger væsentligt over markedslejen. Forslaget til ny vejledning forsøger at imødekomme teleselskaberne, men stiller samtidig præcise krav til det materiale selskaberne skal præstere som grundlag for Kommunens afgørelser i sager om opstilling af nye master. Den nye vejledning indeholder en række ændringer, og hovedpunkterne er: Der stilles større krav til teleselskabernes forarbejde og ansøgningsmateriale. Antennemaster kan kun opstilles, hvis formålet er, at masten bidrager til en forbedret teledækning. Vejledning indeholder en række principper for placering af antennemaster med henblik på at de placeres, så det omkringliggende miljø visuelt påvirkes mindst muligt. Vejledningen åbner for, at hvis det har betydning for et områdes teledækning, så kan der efter en konkret vurdering gives tilladelse til placering i f.eks. grønne områder eller ved kommunale institutioner. Vejledningen sondrer ikke imellem private og kommunale bygninger. Side 6 af 10

7 Teknik og Miljø opfordrer de kommunale bygningsejere til at have en imødekommende holdning til placering af antenneanlæg på kommunale bygninger og arealer, idet det vurderes, at der er en række velegnede placeringsmuligheder, som i dag ikke bliver udnyttet f.eks. omkring sportsanlæg. Det kan dels skyldes lokal modstand baseret på den ovenfor nævnte ubegrundede frygt for stråling og det kan dels skyldes den høje kommunale lejemodel (se nedenfor), at disse muligheder ikke udnyttes alle steder i dag. Det indstilles at Byrådet godkender vejledningen, som administrationsgrundlag for Teknik og Miljø ved behandling af ansøgninger om opsætning af antennemaster. Herudover indstilles det, at Teknik og Miljø får bemyndigelse til at træffe afgørelse i sager om opsætning af master og antenneanlæg, og at den tværmagistratslige erhvervslejegruppe anmodes om, at revidere den kommunale standardaftale for udlejning af arealer til antennemaster med henblik på at sikre en markedssvarende lejebetaling. Bemyndigelse Det indstilles, at Teknik og Miljø bemyndiges til fremover at kunne træffe afgørelse i sager om master og antenneanlæg efter principperne i vejledningen, også selvom, der er indsigelser. Teknik og Miljø vil evaluere på antennesagerne efter 1 års tid, og vil give en orientering i Teknisk Udvalg om erfaringerne med sagerne. Herefter vil det blive vurderet om retningslinierne og/eller bemyndigelsen skal justeres. Kommunal leje Teleselskaberne har anført, at den kommunale leje, som forlanges med henvisning til Kommunens standardaftale, væsentligt overstiger markedslejen. Teknik og Miljø har flere eksempler på sager, hvor en egnet masteplacering er blevet fravalgt af teleselskabet p.g.a. størrelsen af den kommunale leje. På den baggrund indstilles det, at Byrådet anmoder den tværmagistratslige erhvervslejegruppe om at revidere den kommunale standardaftale, så det sikres at lejebetalingen er markedssvarende og ikke er en barriere for oplagte masteplaceringer. Side 7 af 10

8 For så vidt angår lejens størrelse bør denne, i det omfang der kan fastsættes en markedsleje, følge denne. Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at fastsætte lejens størrelse i samarbejde med magistratsafdelingerne, og det foreslås, at den tværmagistratslige erhvervslejegruppe udarbejder en indstilling om lejens størrelse til Borgmesterens Afdeling. Magistratshøring Forslaget til retningslinier har været i Magistratshøring: Sport og Fritid Det bør fastholdes, at der er en klar skelnen imellem Kommunens rolle som grundejer og Kommunens rolle som byggemyndighed. Det bør fastholdes i retningslinierne, at teleselskaberne skal søge godkendelse hos grundejeren dvs. hos den magistratsafdeling som administrerer arealet. Dette for at sikre, at der foretages en lokal bedømmelse af om master placeres hensigtsmæssigt bl.a. af hensyn til fremtidige planer for givne placeringer, hensynet til stedets brugere, adgang til tilsyn med masten etc. Sport og Fritid bakker i øvrigt op om en revision af retningslinierne. Kommentarer: Det er fastholdt i retningslinierne, at teleselskabet skal indgå aftaler med grundejeren, inden der ansøges om tilladelse ved Bygningsinspektoratet. De øvrige magistratsafdelinger opfattes om grundejere i den forbindelse. Borgmesterens Afdeling Afdelingen understreger vigtigheden af, at virksomheder, borgere og uddannelsesinstitutioner har adgang til et velfungerende mobiltelefoni-net i Aarhus Kommune. Det samme behov har Kommunen for egne ansatte ved udgående tjenester. Særligt fokus bør være på en nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Forslag om en justering af lejebetalingen bør undersøges nærmere bl.a. ved at indhente oplysninger om lejebetalingen hos private grundejere. Kommentarer: Teknik og Miljø vurderer, at revisionen af retningslinierne vil medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Side 8 af 10

9 Endvidere indstilles det, at Teknik og Miljø i videre omfang skal kunne træffe myndighedsafgørelser om antennepositioner i sager med indsigelser. Dette vil medvirke til at nedsætte sagsbehandlingstiden. Det indstilles, at den tværmagistratslige erhvervslejegruppe anmodes om at vurdere markedslejen. Børn og Unge Børn og Unge hilser en ensartet praksis velkommen. Eftersom der ikke er holdepunkter for en mistanke om skadelige virkninger af radiostråling ved moiltelefoni, har Børn og Unge ingen bemærkninger i den forbindelse. Børn og Unge forudsætter, at alle indtægter ved udlejning til teleselskaber tilfalder den magistratsafdeling, der står som grundejer. Kommentarer: Der indstilles ingen ændringer vedrørende indtægterne ved udlejning, så indtægterne vil fortsat tilfalde de enkelte magistratsafdelinger. Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingerne har ingen kommentarer til indstillingen om revision af retningslinierne. 6. Strategi for borgerinddragelse De 4 teleselskaber, som har koncession i Danmark på de mobile telekommunikationsnet, har været høringspart i udarbejdelsen af vejledningen. 7. Konsekvenser for ressourcer Indstillingen har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser. Den afledte effekt af indstillingen kan, afhængig af erhvervslejegruppens arbejde, være en nedsat lejebetaling for udleje af areal til antennemaster. Det forventes dog, at en nedsættelse af leje til et markedssvarende niveau vil medføre indgåelse af flere lejeaftaler. Laura Hay / Lisbeth Errboe Svendsen Side 9 af 10

10 Bilag Bilag 1: Gældende retningslinier for opsætning af antenneanlæg til mobil telefoni fra november (kopi til alle, +elektronisk) Bilag 2: Forslag til ny antennevejledning (kopi til alle, + elektronisk) Tidligere beslutninger Byrådets beslutning af 9. juni 2004 om opsætning af mobiltelefonantenner i Aarhus Kommune. Byrådets beslutning af 9. juni 2004 om forslag fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Aarhus Kommune ikke giver tilladelse til opsætning af mobiltelefonantenner på kommunalt ejede ejendomme, før mobilstrålers sundhedsmæssige konsekvenser er undersøgt. Byrådets beslutning af 4. november 1998 om forslag til byrådsbeslutning fra Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe om udformning af politik for opstilling af mobilantennemaster. Side 10 af 10

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere