Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar"

Transkript

1 Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander af at der opføres en mobilmast så tæt på skolen og bebyggelse. Det anføres at det endnu ikke er dokumenteret, at der ikke er skadelig langtidseffekt ved at opholde sig i nærheden af mobilmaster. b. 83 mener ikke at der kan være behov for flere master i området, og der spørges til om de forskellige selskaber her behov for at eje flere master. a + b. Generelt er der nervøsitet omkring strålingsfare fra mobilmaster. WHO, Verdenssundhedsorganisationen har foretaget omfattende undersøgelser af emnet og har konkluderet af radiobølger til mobiltelefoni ikke har nogen kendt indvirkning på menneskers helbred. I Danmark har Videnskabsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og IT- og Telestyrelsen draget samme konklusion i en selvstændig dansk vurdering. Behovet for øget og bedre dækning med mobiltelefoni/ digital infrastruktur gør, at der er behov for et mere udbygget og tættere net af mobilsendemaster. Spørgsmål om sundhedsrisici henhører under Sundhedsstyrelsen. Byggeloven og Planloven indeholder juridisk ikke mulighed for at kommunen kan inddrage spørgsmål om eventuelle sundhedsrisici i forbindelse med ansøgninger i henhold til byggelovgivningen og Planloven. EU har i 1998 pålagt medlemslandene at sikre lovgivning for udstedelse af UMTS tilladelser (såkaldt 3G-telefoni). Det er sket med ønsket om at sikre koordineret indførelse af UMTS i EU. a + b. ingen ændringer i Statens udbudsbetingelser forpligter mobiloperatørerne at dække Danmark med 3G mobiltelefoni. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling opfordrer Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 1

2 c. Der spørges til om skovbyggelinien omkring fredskovsområdet er reduceret for en evt. kommunerne til aktivt at yde en indsats for denne udbygning. Telia har i deres ansøgning dokumenteret, at der er behov for øget dækning i den sydlige del af Frederikssund by. Se bilag med dækningskort før og efter masten etableres, kortet er indsat nederst i denne hvidbog. Et ønske om god dækning med mobilt bredbånd og telefoni medfører flere master. Antenner til 3G telefoni skal placeres der hvor brugerne er og har ikke så lang rækkevidde som 2G telefoni. Det er således ikke muligt at placere disse master langt væk fra brugerne. Frederikssund Kommune ønsker at imødekomme ønsket om bedre dækning og følger Ministeriets opfordring om udbygning af sendenettet. I Danmark er der fire godkendte teleoperatører, og ejeren af en mast er pålagt at tåle, at de andre operatører også kan montere deres sendeanlæg på samme mast. Der rejses derfor ikke flere sendemaster end der er behov for. Placeringen af masten ved arboretet er fundet i dialog med operatørerne. Ansøgning om etablering af masten ved arboretet erstatter ansøgning på 30m mast på Vangedevej 13 og udskiftning af en 15m mast med en 24m mast på Dunhammervej 8. Der etableres således ikke en mast på Vangedevej og på den eksisterende mast på Dunhammervej flyttes mobilantennerne til den nye placering ved arboretet. c. Skovbyggelinien omkring fredskoven på Marbækvej 43A er reduceret i forbindelse med at kommunen ansøgte om reduktion af byggelinien på 4 steder, hvor der var noteret ny fredskov, og der dermed var kommet 4 nye områder, c. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 2

3 udvidelse af skolen og for at muliggøre udlejning af kommunalt jord til Telia. der blev berørt af 300 m skovbyggelinie. Reduktionen er meddelt 24. august 2010 af Naturstyrelsen Roskilde (daværende Miljøcenter Roskilde) under Miljøministeriet. For de 4 sager samlet har Naturstyrelsen vurderet, at en reduktion vil erstatte en række dispensationer med administrativ sagsgang. Naturstyrelsen har vurderet, at reduktion af skovbyggelinien ikke forringer skovarealernes værdi som landskabselement eller påvirker værdifulde skovbryn væsentligt. Med reduktion af skovbyggelinien omkring skoven på Marbækvej forud for lokalplanarbejdet, har det været muligt at udarbejde en lokalplan, hvor det ikke efterfølgende er forudsat for planens gennemførelse, at der skal meddeles dispensation fra anden lovgivning. 2. Grundejerforeningen Marbæk Alle, v. formand Jonna Mikkelsen d. Grundejerforeningen synes at fredskoven igen bliver begrænset og påvirket negativt ved at der skal opstilles en mobilmast. d. Frederikssund Kommune har forsøgt at afveje forskellige interesser og fundet at det var bedre at placere én lidt højere mast i området ved arboretet, hvor en del af mastens højde bliver delvist dækket i samspil med skoven, frem for at placere og forhøje andre master i boligområderne umiddelbart nord for området. Se også svar vedr. 1 a+b d. ingen ændringer i e. Grundejerforeningen er bekymrede for den sundhedsfare mobilmasten vil medføre og spørger til hvad der retfærdiggør at opstille en mobilmast i område med boliger, skole og institutioner. Har kommunen beviser for at det ikke er skadeligt. e. Se svar under 1 a+b e. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 3

4 f. Grundejerforeningen spørger til om masten ikke kan placeres længere sydpå uden for bebygget område, og hvem det er der skal have glæde af masten. f. Masten er til glæde for alle borgere og virksomheder i den sydlige del af Frederikssund by der anvender 3G telefoni. Masten er placeret således at den i samspil med en eksisterende UMTS antenne i midtbyen giver en god samlet dækning fra midtbyen og til den sydlige del af Frederikssund by. Se bilag med dækningskort. f. ingen ændringer i 3. Karin Nørgaard, 170 g. 170 er modstander af at der opstilles en mobilmast i området. 170 har fremsendt kopi af læserbrev der blev indsendt til Lokalavisen Frederikssund. g. 170 har ligeledes indsendt høringssvar nr. 7 se behandling af dette høringssvar. g. ingen ændringer i 4. Grethe og Ole Glistrup, Marbæk Allé 20 h. Marbæk Allé 20, skriver at der er lavet mange undersøgelser vedr. stråling fra mobilmaster og at sagkundskaben er uenige om resultaterne vedr. strålingsfare. Tvivl omkring langtidsvirkning af passiv baggrundsstråling på børn bør komme disse til gode. De ligger både en skole og en børnehave m fra masten. h. Se svar under 1 a+b h. ingen ændringer i i. Udsigten til en mobilmast vil være i. Der vil altid være delte meninger om, om en mast er skæmmende. Kommunen har søgt at placere den et sted, i. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 4

5 meget skæmmende fra Marbæk Allé 20 hvor den fremstår mindre voldsom, idet den set syd og vest fra vil være delvist skjult af skovbeplantningen. j. Fredskoven bliver igen påvirket, og nu med en 33 m mobilmast. j. Frederikssund Kommune ønsker at understøtte udviklingen af telekommunikation i Danmark, herunder at der kommer god mobildækning i den sydlige del af Frederikssund by. Kommunen har afvejet forskellige hensyn om den visuelle påvirkning og utrygheden omkring nærhed til en mast og har fundet at en placering ved den lille skov ved Marbækvej var den bedste placering i denne del af byen. j. ingen ændringer i 5. Henrik Pantmann, Strandgårds Alle 95 k. Strandgårds Alle 95 med protest imod og bekymring om beslutningen om at opføre en mobilmast i området. Boliger i området vil falde i værdi og gøre det vanskeligt at sælge ejendomme i området k. Mobilmaster udsender radiobølger og dermed elektromagnetisk stråling, men denne type stråling kommer også fra andre kilder som f.eks. radio- og tvsignaler. Frederikssund Kommune finder at muligheden for telekommunikation er en del af hverdagen i samfundet og at ejendomme i området bør have god mulighed for mobiltelefoni og mobilt bredbånd, såvel som det er naturligt at man ønsker at kunne modtage radio- og tvsignaler, når man køber et hus. k. ingen ændringer i l. Strandgårds Alle 95 nævner at det er omdiskuteret om der er sundhedsrisiko ved konstant strålingspåvirkning l. se svar vedr. 1a+b l. ingen ændringer i m. Strandgårds Alle 95 mener at placering af en sendemast midt i et smukt rekreativt område og beboelseskvarter vil være yderst m. antennerne til mobiltelefoni skal placeres højt. Hvor det er muligt placeres de på høje bygninger, men når det ikke er muligt vil det være nødvendigt at opsætte en antennemast. Placeringen ved skoven gør at masten ikke syner i sin fulde højde. Ved placeringen ved Marbækvej 43 har det m. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 5

6 6. Per Olsen, Karin Nørgaard, Allan Dalgaard, Strandgårds Alle Ditte S. Hansen, Ronni Hansen, Ayoe Hansen, Dyrlægegårds Alle 7 skæmmende og medføre en uacceptabel og uæstetisk påvirkning, der er ude af trit med moderne byplanlægning og anstændig hensyntagen til beboerne. n. 170 fremsender o. 170 fremsender p. Strandgårds Alle 110 q. 33 fremsender r. 33 fremsender s. Dyrlægegårds Alle 7 været muligt at samle flere operatørers antenner og der kommer således færre master end der oprindeligt var ansøgt om i området. Se ligeledes svar vedr. 1b. n. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 o. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 p. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 q. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 r. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 s. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 6

7 12. Ditte Lykkeberg Kiil, Marbækvej Helle Dalsgaard Dam, Bjergvejen Jytte Pedersen, Marbækvej Bent K. Nielsen, Dunhammervej Heidi Demant Hansen, Dunhammervej Kenneth von Müllen, Lotte Eskesen, 127 t. Marbækvej 25 u. Bjergvejen 11 v. Marbækvej 28 x. Dunhammervej 11 y. Dunhammervej 11 z. 144 fremsender æ. 127 fremsender høringssvar med næsten samme ordlyd som. t. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 u. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 v. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 x. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 y. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 z. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 æ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Kim Nielsen, ø. ø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 7

8 Marianne Filt, Strandgårds Alle Bjarne Schilling, Marbæk Alle Else Petersen, Lisbeth Jensen, Marbæk Allé Michael Jensen, Marbæk Allé Knud Vammen Filt, Strandgårds Alle Hanne Nielsen, Stenager fremsender å. Strandgårds Alle 49 aa. Marbæk Alle 12 ab. 180 fremsender ac. Marbæk Allé 26 ad. Marbæk Allé 26 ae. Strandgårds Alle 49 af. Stenager 40 å. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aa. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ab. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ac. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ad. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ae. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 af. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 8

9 27. Johannes Thorn, Marbæk Alle Jette Bakbøl, Marbæk Alle Kirsten Bakbøl, Lokesvej Carl-Chr. Hansen, Strandgårds Alle Birthe Vester, Dunhammervej Søren Wagner, Vestervej Jørgen Breuning, Lundeparken 4, st/tv 34. Mira Mass, Stenager 20 ag. Marbæk Alle 40 ah. Marbæk Alle 40 ai. Lokesvej 19 aj. Strandgårds Alle 59 ak. Dunhammervej 29 al. Vestervej 61 am. Lundeparken 4, st.tv an. Stenager 20 ag. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ah. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ai. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aj. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ak. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 al. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 am. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 an. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Isabel Mass, ao. Stenager 20 ao. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 9

10 Stenager Nicolai Mass, Stenager Bettina Mass, Stenager Peter Krustrup, Strandgårds Alle Jimmy Jensen, Stenager Mikael Mortensen, Strandgårds Alle Niels-J. Jakobsen, Stenager Siobhan Kelly, Stenager Søren Kelly, Stenager 19 ap. Stenager 20 aq. Stenager 20 ar. Strandgårds Alle 63 as. Stenager 14 at. Strandgårds Alle 65 au. Stenager 36 av. Stenager 19 ax. Stenager 19 ap. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aq. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ar. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 as. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 at. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 au. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 av. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ax. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 10

11 44. Kirsten Rosendahl Hansen, Strandgårds Alle Jesper Bo Hansen, Strandgårds Alle Mogens Anthon- Larsen, Strandgårds Alle Martin Braager, Maneka Qvarfort Nielsen, Marbæk Alle Bettina Petersen, Lerager Anja W. Larsen, Strandgårds Alle Jens Mørkeberg, Strandgårds Allé 43 ay. Strandgårds Alle 77 az. Strandgårds Alle 77 aæ. Strandgårds Alle 47 aø. 123 fremsender aå. Marbæk Alle 5 ba. Lerager 9 bb. Strandgårds Alle 65 bc. Strandgårds Alle 43 ay. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 az. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aæ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aå. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ba. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bb. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bc. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 11

12 52. Helene og Ernst Nielsen, Marbæk Alle Mette Nielsen, Møllehaven 6, Slangerup 54. Naia Bakbøl, Marbæk Alle Susie Dannemand, Sanne Worsøe Bach, Stenager Rasmus Worsøe Bach, Stenager Inge-Lise Toft, Kocksvej 15 G bd. Marbæk Alle 22 be. Møllehaven 6 i Slangerup fremsender bf. Marbæk Alle 40 bg. 111 fremsender bh. Stenager 16 bi. Stenager 16 bj. Kocksvej 15 G bd. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 be. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bf. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bg. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bh. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bi. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bj. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Kenn Bakbøl, bk. Kløvertoften 9 i bk. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 12

13 Kløvertoften 9, Skovlunde 60. Bent Jensen, Jeanet Pedersen, Peter Christiansen, Jesper Andersen, Signe Bendix, Karina og Jesper Thomas, Gyldenstens Vænge 24 Skovlunde fremsender bl. 176 fremsender bm. Gyldenstens Vænge 109 fremsender bn. 133 fremsender bo. 16 fremsender bp. 16 fremsender bq. 24 fremsender bl. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bm. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bn. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bo. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bp. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bq. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 13

14 66. Cato Fagermo, Vestervej Laila Thorn, Gl. Slangerupvej Peter Thorn, Havnegade Mikael Frausing, Guldstjernevej Antoni Alexandrakis, Lerager Wenche Alexandrakis, Lerager Ann Dalum, Sundbyvej Ib Olsen, Færgeparken 13 br. Vestervej 100 bs. Gl. Slangerupvej 11 bt. Havnegade 20 bu. Guldstjernevej 9 bv. Lerager 44 bx. Lerager 44 by. Sundbyvej 3 bz. Færgevej 13 br. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bs. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bt. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bu. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bv. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bx. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 by. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bz. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Mette Mejer Nielsen, bæ. Bobakken 13 st.th, bæ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 14

15 Bobakken 13 st.th, Vanløse 75. Marianne Klintrup, Lerager Thomas Hansen, Fam. Lerche, Stenager Tove Mogensen, Dunhammervej Anny Fosborg, Stenager 30 Vanløse fremsender bø. Lerager 16 bå. 162 fremsender ca. Stenager 10 cb. Dunhammervej 16 cc. Stenager 30 finder, at der er uhensigtsmæssigt at der ikke er afmærket på lokalplanens kortbilag, hvor mobilmasten skal stå. bø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bå. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ca. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 cb. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 cc. Lokalplanens kortbilag 2 viser et byggefelt nord for skovbevoksningen og i 8.5 beskrives, at det er inden for dette byggefelt der kan opstilles en 33 m høj mobilmast. cc. Ingen ændringer i cd. Stenager 30 finder det uhensigtsmæssigt, hvis mobilmasten sender ultra-lydbølger der kan genere f.eks. TV- cd. Frekvensområdet for mobilsignaler og frekvensområdet for TV-signaler bør ikke kunne genere hinanden, ellers ville der jo generelt være problemer med at mobilsignaler og tv-signaler generer hinanden. Hvis Stenager 30 oplever at der er dårlig mobildækning i cd. Ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 15

16 modtageforhold og mobiltelefoni. Stenager 30 bemærker at der er dårlig mobildækning i forvejen. området er det jo netop det, som denne sendemast skal forbedre. ce. Stenager 30 kan ikke forstå hvorfor afgrænsningen af rammeområdet i kommuneplanen og lokalplanens afgrænsning ikke er den samme. ce. Rammeområder i kommuneplanen indeholder ofte flere eller mange lokalplaner, og der er intet krav om at disse afgrænsninger skal være ens. Rammen i kommuneplanen har veje og jernbanen med, men da lokalplanen ikke fastlægger bestemmelser der vedrører vej eller baneområde, har Plan- og Udvikling valgt kun at udarbejde lokalplan for et mindre område end hele kommuneplanens rammeområde. ce. Ingen ændringer i 80. Helene og Ernst Nielsen, Marbæk Alle 22 cf. Marbæk Alle 22 er dybt utilfredse med at blive nabo til en mobilmast, dels pga. den skæmmende udsigt og dels fordi de mener at Deres hus vil falde i værdi. cf. Se svar under pkt. 5k og 5m cf. Ingen ændringer i 81. Karina og Anders Gadegaard, 81 cg. 81 protesterer mod at blive nabo til en mast. Deres ejendom vil falde i værdi og en mast vil ødelægge værdien af de grønne omgivelser og virke skæmmende på bydelen. cg. Se svar under pkt. 5k og 5m cg. Ingen ændringer i ch. Sundhedsrisici ved konstant strålepåvirkning er omdiskuteret og ch. Se svar under pkt. 1a+b vedr. sundhedsrisici. Der står en allerede i dag en mast på Strandvangen 13Akøreteknisk anlæg. Så denne mast er allerede medtaget i ch. Ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 16

17 82. Marianne Hansen, Strandgårds Alle 59 Frederikssund Kommune henvises til at placere masten til et område hvor opførelsen kan ske lovligt og med betydeligt mindre og færre gener og sundhedsrisici for beboere og omgivelser, f.eks. erhvervsområdet ved Pedersholm Parken. Det skal ikke være muligt at opstille master i området omfattet af kommuneplantillæg 006. ci. Strandgårds Alle Banedanmark cj. Banedanmark er tilfredse med at lokalplanen stiller krav om støjafskærmning langs med banen som forudsætning for ibrugtagning ved nyt byggeri til støjfølsom anvendelse. Banedanmark har ingen bemærkninger til forslaget. teleselskabernes beregning for, om der er tilstrækkelig dækning i den sydlige del af Frederikssund by. Selv med denne eksisterende mast er der behov for yderligere dækning til området. ci. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se svar under pkt. 5 cj. Ingen bemærkninger til høringssvaret cj. Ingen ændringer til Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 17

18 Dækningskort, som viser Telias 3G dækning henholdsvis med og uden masten på Marbækvej 43A. Jo lysere områder, des bedre 3G dækning (UMTS). De blå markører er 2G -GSM Sites. Den orange er 3G on air. Den røde firkant er den ansøgte mast på Marbækvej 43a. Telias 3G dækning uden mast på Marbækvej 43A ser herunder: Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 18

19 Telias 3G dækning med mast på Marbækvej 43A ser herunder: Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 19

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar:

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar: Team By & Arkitektur Sags id.: 12/4410 Sagsbehandler: Tove Krogh Stockmarr Behandling af indsigelser efter offentlig høring af forslag til Lokalplan 314 og kommuneplantillæg nr. 20, Offentligt område ved

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere