Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar"

Transkript

1 Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander af at der opføres en mobilmast så tæt på skolen og bebyggelse. Det anføres at det endnu ikke er dokumenteret, at der ikke er skadelig langtidseffekt ved at opholde sig i nærheden af mobilmaster. b. 83 mener ikke at der kan være behov for flere master i området, og der spørges til om de forskellige selskaber her behov for at eje flere master. a + b. Generelt er der nervøsitet omkring strålingsfare fra mobilmaster. WHO, Verdenssundhedsorganisationen har foretaget omfattende undersøgelser af emnet og har konkluderet af radiobølger til mobiltelefoni ikke har nogen kendt indvirkning på menneskers helbred. I Danmark har Videnskabsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og IT- og Telestyrelsen draget samme konklusion i en selvstændig dansk vurdering. Behovet for øget og bedre dækning med mobiltelefoni/ digital infrastruktur gør, at der er behov for et mere udbygget og tættere net af mobilsendemaster. Spørgsmål om sundhedsrisici henhører under Sundhedsstyrelsen. Byggeloven og Planloven indeholder juridisk ikke mulighed for at kommunen kan inddrage spørgsmål om eventuelle sundhedsrisici i forbindelse med ansøgninger i henhold til byggelovgivningen og Planloven. EU har i 1998 pålagt medlemslandene at sikre lovgivning for udstedelse af UMTS tilladelser (såkaldt 3G-telefoni). Det er sket med ønsket om at sikre koordineret indførelse af UMTS i EU. a + b. ingen ændringer i Statens udbudsbetingelser forpligter mobiloperatørerne at dække Danmark med 3G mobiltelefoni. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling opfordrer Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 1

2 c. Der spørges til om skovbyggelinien omkring fredskovsområdet er reduceret for en evt. kommunerne til aktivt at yde en indsats for denne udbygning. Telia har i deres ansøgning dokumenteret, at der er behov for øget dækning i den sydlige del af Frederikssund by. Se bilag med dækningskort før og efter masten etableres, kortet er indsat nederst i denne hvidbog. Et ønske om god dækning med mobilt bredbånd og telefoni medfører flere master. Antenner til 3G telefoni skal placeres der hvor brugerne er og har ikke så lang rækkevidde som 2G telefoni. Det er således ikke muligt at placere disse master langt væk fra brugerne. Frederikssund Kommune ønsker at imødekomme ønsket om bedre dækning og følger Ministeriets opfordring om udbygning af sendenettet. I Danmark er der fire godkendte teleoperatører, og ejeren af en mast er pålagt at tåle, at de andre operatører også kan montere deres sendeanlæg på samme mast. Der rejses derfor ikke flere sendemaster end der er behov for. Placeringen af masten ved arboretet er fundet i dialog med operatørerne. Ansøgning om etablering af masten ved arboretet erstatter ansøgning på 30m mast på Vangedevej 13 og udskiftning af en 15m mast med en 24m mast på Dunhammervej 8. Der etableres således ikke en mast på Vangedevej og på den eksisterende mast på Dunhammervej flyttes mobilantennerne til den nye placering ved arboretet. c. Skovbyggelinien omkring fredskoven på Marbækvej 43A er reduceret i forbindelse med at kommunen ansøgte om reduktion af byggelinien på 4 steder, hvor der var noteret ny fredskov, og der dermed var kommet 4 nye områder, c. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 2

3 udvidelse af skolen og for at muliggøre udlejning af kommunalt jord til Telia. der blev berørt af 300 m skovbyggelinie. Reduktionen er meddelt 24. august 2010 af Naturstyrelsen Roskilde (daværende Miljøcenter Roskilde) under Miljøministeriet. For de 4 sager samlet har Naturstyrelsen vurderet, at en reduktion vil erstatte en række dispensationer med administrativ sagsgang. Naturstyrelsen har vurderet, at reduktion af skovbyggelinien ikke forringer skovarealernes værdi som landskabselement eller påvirker værdifulde skovbryn væsentligt. Med reduktion af skovbyggelinien omkring skoven på Marbækvej forud for lokalplanarbejdet, har det været muligt at udarbejde en lokalplan, hvor det ikke efterfølgende er forudsat for planens gennemførelse, at der skal meddeles dispensation fra anden lovgivning. 2. Grundejerforeningen Marbæk Alle, v. formand Jonna Mikkelsen d. Grundejerforeningen synes at fredskoven igen bliver begrænset og påvirket negativt ved at der skal opstilles en mobilmast. d. Frederikssund Kommune har forsøgt at afveje forskellige interesser og fundet at det var bedre at placere én lidt højere mast i området ved arboretet, hvor en del af mastens højde bliver delvist dækket i samspil med skoven, frem for at placere og forhøje andre master i boligområderne umiddelbart nord for området. Se også svar vedr. 1 a+b d. ingen ændringer i e. Grundejerforeningen er bekymrede for den sundhedsfare mobilmasten vil medføre og spørger til hvad der retfærdiggør at opstille en mobilmast i område med boliger, skole og institutioner. Har kommunen beviser for at det ikke er skadeligt. e. Se svar under 1 a+b e. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 3

4 f. Grundejerforeningen spørger til om masten ikke kan placeres længere sydpå uden for bebygget område, og hvem det er der skal have glæde af masten. f. Masten er til glæde for alle borgere og virksomheder i den sydlige del af Frederikssund by der anvender 3G telefoni. Masten er placeret således at den i samspil med en eksisterende UMTS antenne i midtbyen giver en god samlet dækning fra midtbyen og til den sydlige del af Frederikssund by. Se bilag med dækningskort. f. ingen ændringer i 3. Karin Nørgaard, 170 g. 170 er modstander af at der opstilles en mobilmast i området. 170 har fremsendt kopi af læserbrev der blev indsendt til Lokalavisen Frederikssund. g. 170 har ligeledes indsendt høringssvar nr. 7 se behandling af dette høringssvar. g. ingen ændringer i 4. Grethe og Ole Glistrup, Marbæk Allé 20 h. Marbæk Allé 20, skriver at der er lavet mange undersøgelser vedr. stråling fra mobilmaster og at sagkundskaben er uenige om resultaterne vedr. strålingsfare. Tvivl omkring langtidsvirkning af passiv baggrundsstråling på børn bør komme disse til gode. De ligger både en skole og en børnehave m fra masten. h. Se svar under 1 a+b h. ingen ændringer i i. Udsigten til en mobilmast vil være i. Der vil altid være delte meninger om, om en mast er skæmmende. Kommunen har søgt at placere den et sted, i. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 4

5 meget skæmmende fra Marbæk Allé 20 hvor den fremstår mindre voldsom, idet den set syd og vest fra vil være delvist skjult af skovbeplantningen. j. Fredskoven bliver igen påvirket, og nu med en 33 m mobilmast. j. Frederikssund Kommune ønsker at understøtte udviklingen af telekommunikation i Danmark, herunder at der kommer god mobildækning i den sydlige del af Frederikssund by. Kommunen har afvejet forskellige hensyn om den visuelle påvirkning og utrygheden omkring nærhed til en mast og har fundet at en placering ved den lille skov ved Marbækvej var den bedste placering i denne del af byen. j. ingen ændringer i 5. Henrik Pantmann, Strandgårds Alle 95 k. Strandgårds Alle 95 med protest imod og bekymring om beslutningen om at opføre en mobilmast i området. Boliger i området vil falde i værdi og gøre det vanskeligt at sælge ejendomme i området k. Mobilmaster udsender radiobølger og dermed elektromagnetisk stråling, men denne type stråling kommer også fra andre kilder som f.eks. radio- og tvsignaler. Frederikssund Kommune finder at muligheden for telekommunikation er en del af hverdagen i samfundet og at ejendomme i området bør have god mulighed for mobiltelefoni og mobilt bredbånd, såvel som det er naturligt at man ønsker at kunne modtage radio- og tvsignaler, når man køber et hus. k. ingen ændringer i l. Strandgårds Alle 95 nævner at det er omdiskuteret om der er sundhedsrisiko ved konstant strålingspåvirkning l. se svar vedr. 1a+b l. ingen ændringer i m. Strandgårds Alle 95 mener at placering af en sendemast midt i et smukt rekreativt område og beboelseskvarter vil være yderst m. antennerne til mobiltelefoni skal placeres højt. Hvor det er muligt placeres de på høje bygninger, men når det ikke er muligt vil det være nødvendigt at opsætte en antennemast. Placeringen ved skoven gør at masten ikke syner i sin fulde højde. Ved placeringen ved Marbækvej 43 har det m. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 5

6 6. Per Olsen, Karin Nørgaard, Allan Dalgaard, Strandgårds Alle Ditte S. Hansen, Ronni Hansen, Ayoe Hansen, Dyrlægegårds Alle 7 skæmmende og medføre en uacceptabel og uæstetisk påvirkning, der er ude af trit med moderne byplanlægning og anstændig hensyntagen til beboerne. n. 170 fremsender o. 170 fremsender p. Strandgårds Alle 110 q. 33 fremsender r. 33 fremsender s. Dyrlægegårds Alle 7 været muligt at samle flere operatørers antenner og der kommer således færre master end der oprindeligt var ansøgt om i området. Se ligeledes svar vedr. 1b. n. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 o. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 p. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 q. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 r. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 s. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 6

7 12. Ditte Lykkeberg Kiil, Marbækvej Helle Dalsgaard Dam, Bjergvejen Jytte Pedersen, Marbækvej Bent K. Nielsen, Dunhammervej Heidi Demant Hansen, Dunhammervej Kenneth von Müllen, Lotte Eskesen, 127 t. Marbækvej 25 u. Bjergvejen 11 v. Marbækvej 28 x. Dunhammervej 11 y. Dunhammervej 11 z. 144 fremsender æ. 127 fremsender høringssvar med næsten samme ordlyd som. t. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 u. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 v. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 x. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 y. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 z. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 æ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Kim Nielsen, ø. ø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 7

8 Marianne Filt, Strandgårds Alle Bjarne Schilling, Marbæk Alle Else Petersen, Lisbeth Jensen, Marbæk Allé Michael Jensen, Marbæk Allé Knud Vammen Filt, Strandgårds Alle Hanne Nielsen, Stenager fremsender å. Strandgårds Alle 49 aa. Marbæk Alle 12 ab. 180 fremsender ac. Marbæk Allé 26 ad. Marbæk Allé 26 ae. Strandgårds Alle 49 af. Stenager 40 å. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aa. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ab. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ac. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ad. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ae. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 af. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 8

9 27. Johannes Thorn, Marbæk Alle Jette Bakbøl, Marbæk Alle Kirsten Bakbøl, Lokesvej Carl-Chr. Hansen, Strandgårds Alle Birthe Vester, Dunhammervej Søren Wagner, Vestervej Jørgen Breuning, Lundeparken 4, st/tv 34. Mira Mass, Stenager 20 ag. Marbæk Alle 40 ah. Marbæk Alle 40 ai. Lokesvej 19 aj. Strandgårds Alle 59 ak. Dunhammervej 29 al. Vestervej 61 am. Lundeparken 4, st.tv an. Stenager 20 ag. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ah. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ai. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aj. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ak. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 al. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 am. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 an. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Isabel Mass, ao. Stenager 20 ao. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 9

10 Stenager Nicolai Mass, Stenager Bettina Mass, Stenager Peter Krustrup, Strandgårds Alle Jimmy Jensen, Stenager Mikael Mortensen, Strandgårds Alle Niels-J. Jakobsen, Stenager Siobhan Kelly, Stenager Søren Kelly, Stenager 19 ap. Stenager 20 aq. Stenager 20 ar. Strandgårds Alle 63 as. Stenager 14 at. Strandgårds Alle 65 au. Stenager 36 av. Stenager 19 ax. Stenager 19 ap. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aq. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ar. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 as. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 at. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 au. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 av. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ax. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 10

11 44. Kirsten Rosendahl Hansen, Strandgårds Alle Jesper Bo Hansen, Strandgårds Alle Mogens Anthon- Larsen, Strandgårds Alle Martin Braager, Maneka Qvarfort Nielsen, Marbæk Alle Bettina Petersen, Lerager Anja W. Larsen, Strandgårds Alle Jens Mørkeberg, Strandgårds Allé 43 ay. Strandgårds Alle 77 az. Strandgårds Alle 77 aæ. Strandgårds Alle 47 aø. 123 fremsender aå. Marbæk Alle 5 ba. Lerager 9 bb. Strandgårds Alle 65 bc. Strandgårds Alle 43 ay. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 az. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aæ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aå. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ba. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bb. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bc. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 11

12 52. Helene og Ernst Nielsen, Marbæk Alle Mette Nielsen, Møllehaven 6, Slangerup 54. Naia Bakbøl, Marbæk Alle Susie Dannemand, Sanne Worsøe Bach, Stenager Rasmus Worsøe Bach, Stenager Inge-Lise Toft, Kocksvej 15 G bd. Marbæk Alle 22 be. Møllehaven 6 i Slangerup fremsender bf. Marbæk Alle 40 bg. 111 fremsender bh. Stenager 16 bi. Stenager 16 bj. Kocksvej 15 G bd. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 be. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bf. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bg. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bh. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bi. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bj. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Kenn Bakbøl, bk. Kløvertoften 9 i bk. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 12

13 Kløvertoften 9, Skovlunde 60. Bent Jensen, Jeanet Pedersen, Peter Christiansen, Jesper Andersen, Signe Bendix, Karina og Jesper Thomas, Gyldenstens Vænge 24 Skovlunde fremsender bl. 176 fremsender bm. Gyldenstens Vænge 109 fremsender bn. 133 fremsender bo. 16 fremsender bp. 16 fremsender bq. 24 fremsender bl. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bm. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bn. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bo. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bp. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bq. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 13

14 66. Cato Fagermo, Vestervej Laila Thorn, Gl. Slangerupvej Peter Thorn, Havnegade Mikael Frausing, Guldstjernevej Antoni Alexandrakis, Lerager Wenche Alexandrakis, Lerager Ann Dalum, Sundbyvej Ib Olsen, Færgeparken 13 br. Vestervej 100 bs. Gl. Slangerupvej 11 bt. Havnegade 20 bu. Guldstjernevej 9 bv. Lerager 44 bx. Lerager 44 by. Sundbyvej 3 bz. Færgevej 13 br. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bs. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bt. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bu. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bv. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bx. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 by. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bz. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Mette Mejer Nielsen, bæ. Bobakken 13 st.th, bæ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 14

15 Bobakken 13 st.th, Vanløse 75. Marianne Klintrup, Lerager Thomas Hansen, Fam. Lerche, Stenager Tove Mogensen, Dunhammervej Anny Fosborg, Stenager 30 Vanløse fremsender bø. Lerager 16 bå. 162 fremsender ca. Stenager 10 cb. Dunhammervej 16 cc. Stenager 30 finder, at der er uhensigtsmæssigt at der ikke er afmærket på lokalplanens kortbilag, hvor mobilmasten skal stå. bø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bå. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ca. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 cb. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 cc. Lokalplanens kortbilag 2 viser et byggefelt nord for skovbevoksningen og i 8.5 beskrives, at det er inden for dette byggefelt der kan opstilles en 33 m høj mobilmast. cc. Ingen ændringer i cd. Stenager 30 finder det uhensigtsmæssigt, hvis mobilmasten sender ultra-lydbølger der kan genere f.eks. TV- cd. Frekvensområdet for mobilsignaler og frekvensområdet for TV-signaler bør ikke kunne genere hinanden, ellers ville der jo generelt være problemer med at mobilsignaler og tv-signaler generer hinanden. Hvis Stenager 30 oplever at der er dårlig mobildækning i cd. Ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 15

16 modtageforhold og mobiltelefoni. Stenager 30 bemærker at der er dårlig mobildækning i forvejen. området er det jo netop det, som denne sendemast skal forbedre. ce. Stenager 30 kan ikke forstå hvorfor afgrænsningen af rammeområdet i kommuneplanen og lokalplanens afgrænsning ikke er den samme. ce. Rammeområder i kommuneplanen indeholder ofte flere eller mange lokalplaner, og der er intet krav om at disse afgrænsninger skal være ens. Rammen i kommuneplanen har veje og jernbanen med, men da lokalplanen ikke fastlægger bestemmelser der vedrører vej eller baneområde, har Plan- og Udvikling valgt kun at udarbejde lokalplan for et mindre område end hele kommuneplanens rammeområde. ce. Ingen ændringer i 80. Helene og Ernst Nielsen, Marbæk Alle 22 cf. Marbæk Alle 22 er dybt utilfredse med at blive nabo til en mobilmast, dels pga. den skæmmende udsigt og dels fordi de mener at Deres hus vil falde i værdi. cf. Se svar under pkt. 5k og 5m cf. Ingen ændringer i 81. Karina og Anders Gadegaard, 81 cg. 81 protesterer mod at blive nabo til en mast. Deres ejendom vil falde i værdi og en mast vil ødelægge værdien af de grønne omgivelser og virke skæmmende på bydelen. cg. Se svar under pkt. 5k og 5m cg. Ingen ændringer i ch. Sundhedsrisici ved konstant strålepåvirkning er omdiskuteret og ch. Se svar under pkt. 1a+b vedr. sundhedsrisici. Der står en allerede i dag en mast på Strandvangen 13Akøreteknisk anlæg. Så denne mast er allerede medtaget i ch. Ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 16

17 82. Marianne Hansen, Strandgårds Alle 59 Frederikssund Kommune henvises til at placere masten til et område hvor opførelsen kan ske lovligt og med betydeligt mindre og færre gener og sundhedsrisici for beboere og omgivelser, f.eks. erhvervsområdet ved Pedersholm Parken. Det skal ikke være muligt at opstille master i området omfattet af kommuneplantillæg 006. ci. Strandgårds Alle Banedanmark cj. Banedanmark er tilfredse med at lokalplanen stiller krav om støjafskærmning langs med banen som forudsætning for ibrugtagning ved nyt byggeri til støjfølsom anvendelse. Banedanmark har ingen bemærkninger til forslaget. teleselskabernes beregning for, om der er tilstrækkelig dækning i den sydlige del af Frederikssund by. Selv med denne eksisterende mast er der behov for yderligere dækning til området. ci. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se svar under pkt. 5 cj. Ingen bemærkninger til høringssvaret cj. Ingen ændringer til Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 17

18 Dækningskort, som viser Telias 3G dækning henholdsvis med og uden masten på Marbækvej 43A. Jo lysere områder, des bedre 3G dækning (UMTS). De blå markører er 2G -GSM Sites. Den orange er 3G on air. Den røde firkant er den ansøgte mast på Marbækvej 43a. Telias 3G dækning uden mast på Marbækvej 43A ser herunder: Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 18

19 Telias 3G dækning med mast på Marbækvej 43A ser herunder: Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 19

Rina Erstad 04-05-2011

Rina Erstad 04-05-2011 Page 1 of 1 Rina Erstad Fra: (Funktionspostkasse) Sendt: 14. marts 2011 09:29 Til: Rina Erstad Emne: VS: Lokalplan 040 docid: http://esdh/sj07/dok883142 SJ: -1 Administrativ sagsbehandler Frederikssund

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 FOR ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, MOTORRINGVEJEN, VÆLDEGARDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE SKOVBY 1 Foreningens navn er: Systofte Skovby Grundejerforening Foreningens område er: A. Matr.nr. 14 bn, -bo, - bp, -bq, -br, -bs, -bt, -by, -bu, -bv, -bx, -bz, -bæ, -bø, -ca, -cb,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til:

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til: Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver [skriverbyg@gmail.com] Til: Sia Normann Pedersen [sipe04@frederiksberg.dk] Sendt dato: 04-04-2017 21:55 Modtaget Dato: 04-04-2017 21:55 Vedrørende: Frederiksvej og

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Naturstyrelsen Vendsyssel Att.: Anne Mette Knudsen amknu@nst.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn LÆSØ KOMMUNE FORSLAG Lokalplan nr. 3.16 Vesterø Havn 1 Lokalplanens indhold I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016 2019 Ændring i omfang og tidsplan for ejendomme i planperioden, samt korrigering af status for enkelte ejendomme. Vedtaget af Sorø Kommunes Byråd d. 15. november 2017.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM LOKALPLAN 06.03.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold...4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...4 Lovgrundlag...4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere