Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar"

Transkript

1 Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander af at der opføres en mobilmast så tæt på skolen og bebyggelse. Det anføres at det endnu ikke er dokumenteret, at der ikke er skadelig langtidseffekt ved at opholde sig i nærheden af mobilmaster. b. 83 mener ikke at der kan være behov for flere master i området, og der spørges til om de forskellige selskaber her behov for at eje flere master. a + b. Generelt er der nervøsitet omkring strålingsfare fra mobilmaster. WHO, Verdenssundhedsorganisationen har foretaget omfattende undersøgelser af emnet og har konkluderet af radiobølger til mobiltelefoni ikke har nogen kendt indvirkning på menneskers helbred. I Danmark har Videnskabsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og IT- og Telestyrelsen draget samme konklusion i en selvstændig dansk vurdering. Behovet for øget og bedre dækning med mobiltelefoni/ digital infrastruktur gør, at der er behov for et mere udbygget og tættere net af mobilsendemaster. Spørgsmål om sundhedsrisici henhører under Sundhedsstyrelsen. Byggeloven og Planloven indeholder juridisk ikke mulighed for at kommunen kan inddrage spørgsmål om eventuelle sundhedsrisici i forbindelse med ansøgninger i henhold til byggelovgivningen og Planloven. EU har i 1998 pålagt medlemslandene at sikre lovgivning for udstedelse af UMTS tilladelser (såkaldt 3G-telefoni). Det er sket med ønsket om at sikre koordineret indførelse af UMTS i EU. a + b. ingen ændringer i Statens udbudsbetingelser forpligter mobiloperatørerne at dække Danmark med 3G mobiltelefoni. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling opfordrer Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 1

2 c. Der spørges til om skovbyggelinien omkring fredskovsområdet er reduceret for en evt. kommunerne til aktivt at yde en indsats for denne udbygning. Telia har i deres ansøgning dokumenteret, at der er behov for øget dækning i den sydlige del af Frederikssund by. Se bilag med dækningskort før og efter masten etableres, kortet er indsat nederst i denne hvidbog. Et ønske om god dækning med mobilt bredbånd og telefoni medfører flere master. Antenner til 3G telefoni skal placeres der hvor brugerne er og har ikke så lang rækkevidde som 2G telefoni. Det er således ikke muligt at placere disse master langt væk fra brugerne. Frederikssund Kommune ønsker at imødekomme ønsket om bedre dækning og følger Ministeriets opfordring om udbygning af sendenettet. I Danmark er der fire godkendte teleoperatører, og ejeren af en mast er pålagt at tåle, at de andre operatører også kan montere deres sendeanlæg på samme mast. Der rejses derfor ikke flere sendemaster end der er behov for. Placeringen af masten ved arboretet er fundet i dialog med operatørerne. Ansøgning om etablering af masten ved arboretet erstatter ansøgning på 30m mast på Vangedevej 13 og udskiftning af en 15m mast med en 24m mast på Dunhammervej 8. Der etableres således ikke en mast på Vangedevej og på den eksisterende mast på Dunhammervej flyttes mobilantennerne til den nye placering ved arboretet. c. Skovbyggelinien omkring fredskoven på Marbækvej 43A er reduceret i forbindelse med at kommunen ansøgte om reduktion af byggelinien på 4 steder, hvor der var noteret ny fredskov, og der dermed var kommet 4 nye områder, c. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 2

3 udvidelse af skolen og for at muliggøre udlejning af kommunalt jord til Telia. der blev berørt af 300 m skovbyggelinie. Reduktionen er meddelt 24. august 2010 af Naturstyrelsen Roskilde (daværende Miljøcenter Roskilde) under Miljøministeriet. For de 4 sager samlet har Naturstyrelsen vurderet, at en reduktion vil erstatte en række dispensationer med administrativ sagsgang. Naturstyrelsen har vurderet, at reduktion af skovbyggelinien ikke forringer skovarealernes værdi som landskabselement eller påvirker værdifulde skovbryn væsentligt. Med reduktion af skovbyggelinien omkring skoven på Marbækvej forud for lokalplanarbejdet, har det været muligt at udarbejde en lokalplan, hvor det ikke efterfølgende er forudsat for planens gennemførelse, at der skal meddeles dispensation fra anden lovgivning. 2. Grundejerforeningen Marbæk Alle, v. formand Jonna Mikkelsen d. Grundejerforeningen synes at fredskoven igen bliver begrænset og påvirket negativt ved at der skal opstilles en mobilmast. d. Frederikssund Kommune har forsøgt at afveje forskellige interesser og fundet at det var bedre at placere én lidt højere mast i området ved arboretet, hvor en del af mastens højde bliver delvist dækket i samspil med skoven, frem for at placere og forhøje andre master i boligområderne umiddelbart nord for området. Se også svar vedr. 1 a+b d. ingen ændringer i e. Grundejerforeningen er bekymrede for den sundhedsfare mobilmasten vil medføre og spørger til hvad der retfærdiggør at opstille en mobilmast i område med boliger, skole og institutioner. Har kommunen beviser for at det ikke er skadeligt. e. Se svar under 1 a+b e. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 3

4 f. Grundejerforeningen spørger til om masten ikke kan placeres længere sydpå uden for bebygget område, og hvem det er der skal have glæde af masten. f. Masten er til glæde for alle borgere og virksomheder i den sydlige del af Frederikssund by der anvender 3G telefoni. Masten er placeret således at den i samspil med en eksisterende UMTS antenne i midtbyen giver en god samlet dækning fra midtbyen og til den sydlige del af Frederikssund by. Se bilag med dækningskort. f. ingen ændringer i 3. Karin Nørgaard, 170 g. 170 er modstander af at der opstilles en mobilmast i området. 170 har fremsendt kopi af læserbrev der blev indsendt til Lokalavisen Frederikssund. g. 170 har ligeledes indsendt høringssvar nr. 7 se behandling af dette høringssvar. g. ingen ændringer i 4. Grethe og Ole Glistrup, Marbæk Allé 20 h. Marbæk Allé 20, skriver at der er lavet mange undersøgelser vedr. stråling fra mobilmaster og at sagkundskaben er uenige om resultaterne vedr. strålingsfare. Tvivl omkring langtidsvirkning af passiv baggrundsstråling på børn bør komme disse til gode. De ligger både en skole og en børnehave m fra masten. h. Se svar under 1 a+b h. ingen ændringer i i. Udsigten til en mobilmast vil være i. Der vil altid være delte meninger om, om en mast er skæmmende. Kommunen har søgt at placere den et sted, i. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 4

5 meget skæmmende fra Marbæk Allé 20 hvor den fremstår mindre voldsom, idet den set syd og vest fra vil være delvist skjult af skovbeplantningen. j. Fredskoven bliver igen påvirket, og nu med en 33 m mobilmast. j. Frederikssund Kommune ønsker at understøtte udviklingen af telekommunikation i Danmark, herunder at der kommer god mobildækning i den sydlige del af Frederikssund by. Kommunen har afvejet forskellige hensyn om den visuelle påvirkning og utrygheden omkring nærhed til en mast og har fundet at en placering ved den lille skov ved Marbækvej var den bedste placering i denne del af byen. j. ingen ændringer i 5. Henrik Pantmann, Strandgårds Alle 95 k. Strandgårds Alle 95 med protest imod og bekymring om beslutningen om at opføre en mobilmast i området. Boliger i området vil falde i værdi og gøre det vanskeligt at sælge ejendomme i området k. Mobilmaster udsender radiobølger og dermed elektromagnetisk stråling, men denne type stråling kommer også fra andre kilder som f.eks. radio- og tvsignaler. Frederikssund Kommune finder at muligheden for telekommunikation er en del af hverdagen i samfundet og at ejendomme i området bør have god mulighed for mobiltelefoni og mobilt bredbånd, såvel som det er naturligt at man ønsker at kunne modtage radio- og tvsignaler, når man køber et hus. k. ingen ændringer i l. Strandgårds Alle 95 nævner at det er omdiskuteret om der er sundhedsrisiko ved konstant strålingspåvirkning l. se svar vedr. 1a+b l. ingen ændringer i m. Strandgårds Alle 95 mener at placering af en sendemast midt i et smukt rekreativt område og beboelseskvarter vil være yderst m. antennerne til mobiltelefoni skal placeres højt. Hvor det er muligt placeres de på høje bygninger, men når det ikke er muligt vil det være nødvendigt at opsætte en antennemast. Placeringen ved skoven gør at masten ikke syner i sin fulde højde. Ved placeringen ved Marbækvej 43 har det m. ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 5

6 6. Per Olsen, Karin Nørgaard, Allan Dalgaard, Strandgårds Alle Ditte S. Hansen, Ronni Hansen, Ayoe Hansen, Dyrlægegårds Alle 7 skæmmende og medføre en uacceptabel og uæstetisk påvirkning, der er ude af trit med moderne byplanlægning og anstændig hensyntagen til beboerne. n. 170 fremsender o. 170 fremsender p. Strandgårds Alle 110 q. 33 fremsender r. 33 fremsender s. Dyrlægegårds Alle 7 været muligt at samle flere operatørers antenner og der kommer således færre master end der oprindeligt var ansøgt om i området. Se ligeledes svar vedr. 1b. n. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 o. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 p. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 q. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 r. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 s. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 6

7 12. Ditte Lykkeberg Kiil, Marbækvej Helle Dalsgaard Dam, Bjergvejen Jytte Pedersen, Marbækvej Bent K. Nielsen, Dunhammervej Heidi Demant Hansen, Dunhammervej Kenneth von Müllen, Lotte Eskesen, 127 t. Marbækvej 25 u. Bjergvejen 11 v. Marbækvej 28 x. Dunhammervej 11 y. Dunhammervej 11 z. 144 fremsender æ. 127 fremsender høringssvar med næsten samme ordlyd som. t. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 u. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 v. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 x. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 y. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 z. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 æ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Kim Nielsen, ø. ø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 7

8 Marianne Filt, Strandgårds Alle Bjarne Schilling, Marbæk Alle Else Petersen, Lisbeth Jensen, Marbæk Allé Michael Jensen, Marbæk Allé Knud Vammen Filt, Strandgårds Alle Hanne Nielsen, Stenager fremsender å. Strandgårds Alle 49 aa. Marbæk Alle 12 ab. 180 fremsender ac. Marbæk Allé 26 ad. Marbæk Allé 26 ae. Strandgårds Alle 49 af. Stenager 40 å. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aa. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ab. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ac. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ad. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ae. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 af. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 8

9 27. Johannes Thorn, Marbæk Alle Jette Bakbøl, Marbæk Alle Kirsten Bakbøl, Lokesvej Carl-Chr. Hansen, Strandgårds Alle Birthe Vester, Dunhammervej Søren Wagner, Vestervej Jørgen Breuning, Lundeparken 4, st/tv 34. Mira Mass, Stenager 20 ag. Marbæk Alle 40 ah. Marbæk Alle 40 ai. Lokesvej 19 aj. Strandgårds Alle 59 ak. Dunhammervej 29 al. Vestervej 61 am. Lundeparken 4, st.tv an. Stenager 20 ag. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ah. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ai. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aj. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ak. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 al. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 am. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 an. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Isabel Mass, ao. Stenager 20 ao. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 9

10 Stenager Nicolai Mass, Stenager Bettina Mass, Stenager Peter Krustrup, Strandgårds Alle Jimmy Jensen, Stenager Mikael Mortensen, Strandgårds Alle Niels-J. Jakobsen, Stenager Siobhan Kelly, Stenager Søren Kelly, Stenager 19 ap. Stenager 20 aq. Stenager 20 ar. Strandgårds Alle 63 as. Stenager 14 at. Strandgårds Alle 65 au. Stenager 36 av. Stenager 19 ax. Stenager 19 ap. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aq. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ar. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 as. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 at. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 au. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 av. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ax. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 10

11 44. Kirsten Rosendahl Hansen, Strandgårds Alle Jesper Bo Hansen, Strandgårds Alle Mogens Anthon- Larsen, Strandgårds Alle Martin Braager, Maneka Qvarfort Nielsen, Marbæk Alle Bettina Petersen, Lerager Anja W. Larsen, Strandgårds Alle Jens Mørkeberg, Strandgårds Allé 43 ay. Strandgårds Alle 77 az. Strandgårds Alle 77 aæ. Strandgårds Alle 47 aø. 123 fremsender aå. Marbæk Alle 5 ba. Lerager 9 bb. Strandgårds Alle 65 bc. Strandgårds Alle 43 ay. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 az. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aæ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 aå. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ba. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bb. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bc. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 11

12 52. Helene og Ernst Nielsen, Marbæk Alle Mette Nielsen, Møllehaven 6, Slangerup 54. Naia Bakbøl, Marbæk Alle Susie Dannemand, Sanne Worsøe Bach, Stenager Rasmus Worsøe Bach, Stenager Inge-Lise Toft, Kocksvej 15 G bd. Marbæk Alle 22 be. Møllehaven 6 i Slangerup fremsender bf. Marbæk Alle 40 bg. 111 fremsender bh. Stenager 16 bi. Stenager 16 bj. Kocksvej 15 G bd. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 be. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bf. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bg. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bh. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bi. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bj. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Kenn Bakbøl, bk. Kløvertoften 9 i bk. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 12

13 Kløvertoften 9, Skovlunde 60. Bent Jensen, Jeanet Pedersen, Peter Christiansen, Jesper Andersen, Signe Bendix, Karina og Jesper Thomas, Gyldenstens Vænge 24 Skovlunde fremsender bl. 176 fremsender bm. Gyldenstens Vænge 109 fremsender bn. 133 fremsender bo. 16 fremsender bp. 16 fremsender bq. 24 fremsender bl. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bm. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bn. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bo. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bp. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bq. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 13

14 66. Cato Fagermo, Vestervej Laila Thorn, Gl. Slangerupvej Peter Thorn, Havnegade Mikael Frausing, Guldstjernevej Antoni Alexandrakis, Lerager Wenche Alexandrakis, Lerager Ann Dalum, Sundbyvej Ib Olsen, Færgeparken 13 br. Vestervej 100 bs. Gl. Slangerupvej 11 bt. Havnegade 20 bu. Guldstjernevej 9 bv. Lerager 44 bx. Lerager 44 by. Sundbyvej 3 bz. Færgevej 13 br. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bs. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bt. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bu. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bv. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bx. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 by. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bz. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt Mette Mejer Nielsen, bæ. Bobakken 13 st.th, bæ. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 14

15 Bobakken 13 st.th, Vanløse 75. Marianne Klintrup, Lerager Thomas Hansen, Fam. Lerche, Stenager Tove Mogensen, Dunhammervej Anny Fosborg, Stenager 30 Vanløse fremsender bø. Lerager 16 bå. 162 fremsender ca. Stenager 10 cb. Dunhammervej 16 cc. Stenager 30 finder, at der er uhensigtsmæssigt at der ikke er afmærket på lokalplanens kortbilag, hvor mobilmasten skal stå. bø. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 bå. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 ca. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 cb. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se under pkt. 5 cc. Lokalplanens kortbilag 2 viser et byggefelt nord for skovbevoksningen og i 8.5 beskrives, at det er inden for dette byggefelt der kan opstilles en 33 m høj mobilmast. cc. Ingen ændringer i cd. Stenager 30 finder det uhensigtsmæssigt, hvis mobilmasten sender ultra-lydbølger der kan genere f.eks. TV- cd. Frekvensområdet for mobilsignaler og frekvensområdet for TV-signaler bør ikke kunne genere hinanden, ellers ville der jo generelt være problemer med at mobilsignaler og tv-signaler generer hinanden. Hvis Stenager 30 oplever at der er dårlig mobildækning i cd. Ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 15

16 modtageforhold og mobiltelefoni. Stenager 30 bemærker at der er dårlig mobildækning i forvejen. området er det jo netop det, som denne sendemast skal forbedre. ce. Stenager 30 kan ikke forstå hvorfor afgrænsningen af rammeområdet i kommuneplanen og lokalplanens afgrænsning ikke er den samme. ce. Rammeområder i kommuneplanen indeholder ofte flere eller mange lokalplaner, og der er intet krav om at disse afgrænsninger skal være ens. Rammen i kommuneplanen har veje og jernbanen med, men da lokalplanen ikke fastlægger bestemmelser der vedrører vej eller baneområde, har Plan- og Udvikling valgt kun at udarbejde lokalplan for et mindre område end hele kommuneplanens rammeområde. ce. Ingen ændringer i 80. Helene og Ernst Nielsen, Marbæk Alle 22 cf. Marbæk Alle 22 er dybt utilfredse med at blive nabo til en mobilmast, dels pga. den skæmmende udsigt og dels fordi de mener at Deres hus vil falde i værdi. cf. Se svar under pkt. 5k og 5m cf. Ingen ændringer i 81. Karina og Anders Gadegaard, 81 cg. 81 protesterer mod at blive nabo til en mast. Deres ejendom vil falde i værdi og en mast vil ødelægge værdien af de grønne omgivelser og virke skæmmende på bydelen. cg. Se svar under pkt. 5k og 5m cg. Ingen ændringer i ch. Sundhedsrisici ved konstant strålepåvirkning er omdiskuteret og ch. Se svar under pkt. 1a+b vedr. sundhedsrisici. Der står en allerede i dag en mast på Strandvangen 13Akøreteknisk anlæg. Så denne mast er allerede medtaget i ch. Ingen ændringer i Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 16

17 82. Marianne Hansen, Strandgårds Alle 59 Frederikssund Kommune henvises til at placere masten til et område hvor opførelsen kan ske lovligt og med betydeligt mindre og færre gener og sundhedsrisici for beboere og omgivelser, f.eks. erhvervsområdet ved Pedersholm Parken. Det skal ikke være muligt at opstille master i området omfattet af kommuneplantillæg 006. ci. Strandgårds Alle Banedanmark cj. Banedanmark er tilfredse med at lokalplanen stiller krav om støjafskærmning langs med banen som forudsætning for ibrugtagning ved nyt byggeri til støjfølsom anvendelse. Banedanmark har ingen bemærkninger til forslaget. teleselskabernes beregning for, om der er tilstrækkelig dækning i den sydlige del af Frederikssund by. Selv med denne eksisterende mast er der behov for yderligere dækning til området. ci. se svar under pkt. nr 5k+l+m Se svar under pkt. 5 cj. Ingen bemærkninger til høringssvaret cj. Ingen ændringer til Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 17

18 Dækningskort, som viser Telias 3G dækning henholdsvis med og uden masten på Marbækvej 43A. Jo lysere områder, des bedre 3G dækning (UMTS). De blå markører er 2G -GSM Sites. Den orange er 3G on air. Den røde firkant er den ansøgte mast på Marbækvej 43a. Telias 3G dækning uden mast på Marbækvej 43A ser herunder: Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 18

19 Telias 3G dækning med mast på Marbækvej 43A ser herunder: Lokalplan nr kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Side 19

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke)

Vedtægter. for. Fællesgrundejerforeningen Rubinen. (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Vedtægter for Fællesgrundejerforeningen Rubinen (Fællesgrundejerforening for 2-planshuse i område A i lokalplan 3 i Østykke) Navn, adresse, hjemsted og afgrænsning 1. Foreningens navn er Fællesgrundejerforeningen

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR.62 Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE Matr.nr. 5b m.fl. Båring By, Asperup Anmelder: LIFA AIS Torvet 1, 2.sal 5500 Middelfart Telf. 64418100 J.nr. 20006145 LOKALPLAN

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. marts 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Det indstilles, at Aarhus Kommunes retningslinier for opsætning

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 68 For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE Matr.nr.: 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae,

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Haslev Kommune Lokalplan nr. 12 F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ BØGEPARKEN Maj 2004 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 12F FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR SØNDRE TEESTRUPVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere