Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92 Offentligt udbud af mad til pensionister i Brønderslev Kommune - valg af leverandører 02/93 Frit valg af leverandører 03/94 Arealerhvervelse til ny vej 04/95 Henvendelse om køb af areal 05/96 Salg af ejendom 06/97 Udskiftning af Dronninglundhallernes tage 07/98 Ansættelse af direktør for Sundhed og Beskæftigelse 08/99 Orientering - lukket møde Åbne sager del 1, kl : 09/100 Udpegning af bestyrelsesmedlem for Brønderslev Udviklingspark /101 Revisionsberetning for Brønderslev Kommune, revisionsbesøg i perioden august-december /102 Udnyttelse af lånerammer for /103 Anlægsbevilling til flytning og indretning af lokaler til administrationen i forbindelse med sammenlægningen /104 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev /105 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade 18-24, Brønderslev /106 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev /107 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev /108 Boligforeningen P.M., Brønderslev - budgetter for 2007/ /109 Boligforeningen P.M. - dispositionsfondsforpligtelser afdeling 11, Finsensvej m.fl., Brønderslev /110 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli /111 Boligforeningen P.M. udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev /112 Boligforeningen P.M. - Budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken, Brønderslev /113 Boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 31. marts 2007 og 30. juni /114 Det regnskabsmæssige tilsyn med boligforeninger - delegation af kompetence

3 24/115 Budget Fokuspunkt om fleksjob /116 Regulativ for Natur- og Miljøpris /117 Anlægsbevilling til planlægning af kloaksanering gældende for hele kommunen /118 Anlægsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i Drachmannsgade, Brønderslev /119 Anlægsbevilling til udvidelse af slammineraliseringsanlæg i Asaa /120 Anlægsbevilling til renovering af kloaksystemet i Ørum etape /121 Anlægsbevilling til renovering af kloaksystemet i Agersted, etape /122 Anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering af kloakrenovering i Flauenskjold etape /123 Forslag til ændret mødekalender for Byrådet og Økonomiudvalget pr. 1. april Åbne sager del 2, kl : 33/124 Spørgetid for medlemmer af Byrådet /125 Lokalplanforslag nr for "Nyt boligområde ved Borgergade/Bredkærsvej i Klokkerholm til tæt/lave boliger" /126 Lokalplanforslag nr for "Nyt boligområde - andelsboliger - ved Møllebrovej, Klokkerholm" /127 Lokalplan for "Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev" /128 Lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 26 for "Genbrugsplads i den nordlige del af Dronninglund" /129 Folkeskolerapporten /130 Normering - pasningsområdet /131 Tilskud til elever på specialefterskole /132 Vedtægter for Brønderslev-Dronninglund Musikskole /133 Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland /134 Normering Hedebo, telefonrådgivning m.m /135 Beskæftigelsesplan light for /136 Åbningstider i Jobcentret /137 Kompetenceplaner - aktiv beskæftigelsesindsats, aktiv socialpolitik og sygedagpenge /138 Oprettelse af integrationsråd /139 Rammeaftale for Brønderslev Uddannelsescenter /140 Rammeaftale for AOF i Dronninglund /141 Vandforsyningsplan /142 Betalingsvedtægt for Kloakforsyningen /143 Fordeling af tilskudsrammen for 2007 til fritidsundervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven /144 Organisering af dagpasning i Klokkerholm /145 Forslag til fremtidig organisering af sundhedsplejen /146 Orientering

4 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 53 flyttes frem til efter pkt. 39

5 Byrådet, 22. marts 2007 Side 133 Åbne sager del 1, kl : 09/100 Udpegning af bestyrelsesmedlem for Brønderslev Udviklingspark J.nr.: Ø60 T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\udpegning af bestyrelsesmedlem for Brønderslev Udviklingspark.doc ÅBEN SAG ØK/BY Genoptagelse af sag fra Byrådets møde den 15. februar 2007 Ved Byrådets behandling af sagen om underskudsgaranti blev der ikke udpeget et bestyrelsesmedlem. Ifølge vedtægterne for Brønderslev Udviklingspark ledes fonden af en bestyrelse på 6 medlemmer. 5 af bestyrelsens 6 medlemmer udpeges for ét år ad gangen. Brønderslev Byråd har tidligere valgt Jens Arne Hedegaard til bestyrelsen. Indstilling: Kommunaldirektøren anbefaler, at der udpeges bestyrelsesmedlem for den resterende del af Byrådets valgperiode. Arne M. Jensen deltog ikke i behandling af punktet pga. inhabilitet. Jens Arne Hedegaard blev udpeget.

6 Byrådet, 22. marts 2007 Side /101 Revisionsberetning for Brønderslev Kommune, revisionsbesøg i perioden august-december 2006 J.nr.: K T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\revisionsberetning for Brønderslev Kommune, revisionsbesøg i perioden august-december 2006.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Kommunernes Revision har udarbejdet delberetning for regnskabsåret Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionen har bl.a. gennemgået følgende: Beholdningseftersyn m.v. Lov om offentlige betalinger NemKonto Områder vedrørende overførselsindkomster m.v., hvortil der ydes statsrefusion og statstilskud Specialregnskaber Indstilling: Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager beretning 158 til efterretning. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 beretningen taget til efterretning. Bilag: Beretning 158 Godkendt.

7 Byrådet, 22. marts 2007 Side /102 Udnyttelse af lånerammer for 2006 J.nr.: Ø T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\udnyttelse af lånerammer for 2006.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: I gammel Brønderslev Kommune blev der i 2006 budgetteret med en låneoptagelse på 31,167 mio. kr. Ved afslutning af regnskab 2006 kan lånerammen opgjort efter samme principper som ved budgetlægningen opgøres til 19,729 mio. kr., hvoraf de 13,707 mio. kr. er hjemtaget. Såfremt Byrådet ønsker at udnytte lånerammen svarende til de projekter, der var forudsat lånefinansieret ifølge budget 2006, kan der optages lån på 6,022 mio. kr. Ønsker Byrådet at lånefinansiere samtlige projekter, der danner af låneramme for 2006 for gammel Brønderslev Kommune, kan der optages lån på 9,315 mio. kr. I Dronninglund Kommune blev der i 2006 budgetteret med en låneoptagelse på 6,032 mio. kr. Ved afslutning af regnskab 2006 kan lånerammen opgjort efter samme principper som ved budgetlægningen opgøres til 8,647 mio. kr., mens der er hjemtaget 11,882 mio. kr. Der skal således tilbagebetales lån på 3,235 mio. kr. Sammenlægningsudvalget fik en lånedispensation på 10,9 mio. kr. til engangsinvesteringer/it-udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Dette lån er hjemtaget. På grund af den likviditetsmæssige situation i den nye kommune foreslår Stabsenheden for Økonomi og IT, at begge kommuners lånerammer for 2006 anvendes fuldt ud. Samlet er der mulighed for at optage netto 6,08 mio. kr. i lån. Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der optages lån på 6,08 mio. kr. svarende til maksimal lånefinansiering for de to gamle kommuner Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabsenhedens indstilling. Bilag: Opgørelse af låneramme 2006 Svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. overførsel af låneadgang fra 2006 til 2007 Godkendt.

8 Byrådet, 22. marts 2007 Side /103 Anlægsbevilling til flytning og indretning af lokaler til administrationen i forbindelse med sammenlægningen J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\anlægsbevilling til flytning og indretning af lokaler til administrationen i forbindelse med sammenlægningen.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: På investeringsoversigten i budget 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. til flytteudgifter mellem de kommunale administrationsbygninger, nødvendige lokaleindretninger, inventar m.m. Beløbet søges frigivet til de angivne formål. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til ansøgningen Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at der meddeles anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. til flytteudgifter mellem de kommunale administrationsbygninger, nødvendige lokaleindretninger, inventar m.m. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb på samme størrelse afsat på sted nr Pulje til flytning og indretning. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

9 Byrådet, 22. marts 2007 Side /104 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 5. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig 4,1 mill. kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade , Brønderslev. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

10 Byrådet, 22. marts 2007 Side /105 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade 18-24, Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade 18-24, Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 2. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 8, Knudsgade 18-24, Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 8. Knudsgade 18-24, Brønderslev. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

11 Byrådet, 22. marts 2007 Side /106 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. J.nr.: P T:\sag\Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev - 2.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 2. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig 1 mill. kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT, foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

12 Byrådet, 22. marts 2007 Side /107 Boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. - ansøgning vedrørende omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 9. februar 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Det gamle lån på oprindelig 1.7 mill. kr. konverteres til et nyt lån på kr. med samme løbetid. Ved omlægningen vil der være en besparelse på kr. om året. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade 87-95, Brønderslev. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

13 Byrådet, 22. marts 2007 Side /108 Boligforeningen P.M., Brønderslev - budgetter for 2007/2008 J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. - budgetter for doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender budgetter for Boligforeningen P.M. for regnskabsåret 1. april 2007 til 31. marts De fremsendte budgetter, som omfatter: afdeling 1 - Søndergade 3-9 afdeling 2 - Risagergade 3-13 afdeling 3 - Smalbyvej afdeling 4 - Fynsgade, Lollandsgade og Sjællandsgade afdeling 8 - Frederiksgade og Knudsgade afdeling 9 - Valdemarsgade 5-13 afdeling 10 - Knudsgade m.fl. afdeling 11 - Knudsgade m.fl. afdeling 12 - Istedvej Sankelmarksvej afdeling 13 - Græsvangen afdeling 14 - Knudsgade, Vestergårdsgade afdeling 15 - Søparken 1-27 og 2-56 afdeling 16 - Lokesvej 1-63 afdeling 17 - Rugvangen og Bygvangen afdeling 19 - Gærdesmuttevej afdeling 20 - Julsøparken afdeling 21 - Frederiksgade 33 afdeling 22 - Fjorden i Manna afdeling 23 - Jernvej i Hallund afdeling 24 - Vedbendvej i Serritslev afdeling 26 - Vestergade afdeling 27 - Vanggårdsvej i Stenum afdeling 30 - Gravensgade 114 afdeling 31 - Gravensgade 120 afdeling 34 - Grønningen afdeling 36 - Plejehjemmet Stenumgård afdeling 38 - Jernpladsen afdeling 39 - Jens Thisevej 30 a-f afdeling 81 - Antenneregnskaber afdeling 82 - Antenneregnskaber afdeling 91 - garageanlæg Fynsgade afdeling 92 - garageanlæg Frederiksgade og Valdemarsgade afdeling 93 - carporte Risagergade

14 Byrådet, 22. marts 2007 Side 142 er godkendt af foreningens bestyrelse den 9. november 2006 og af beboerne i afdelingerne i december I alle afdelinger er der huslejestigninger undtagen afdeling 4 (Fynsgade, Lollandsgade og Sjællandsgade), afdeling 9 (Valdemarsgade 5-13), og afdeling 13 (Græsvangen). Afdeling 19, afdeling 21, afdeling 23, afdeling 36, afdeling 38, afdeling 39 og afdeling 82 har alle underskud og disse dækkes af dispositionsfonden. For afdeling 21, afdeling 38 samt afdeling 39 søges der tilladelse til at afvikle underskuddene over 10 år. Grunden til at afvikle underskuddene over 10 år er, at huslejerne ellers bliver for høje. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT forslår, at Byrådet godkender budgettet for perioden 1. april 2007 til 31. marts 2008 for samtlige afdelinger. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

15 Byrådet, 22. marts 2007 Side /109 Boligforeningen P.M. - dispositionsfondsforpligtelser afdeling 11, Finsensvej m.fl., Brønderslev J.nr.: G T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. - dispositionsfondsforpligtelser afdeling 11, Finsensvej m. fl., Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Kuben fremsender på vegne af Landsbyggefonden anmodning om stillingtagen til fritagelse for betaling af den andel af ydelse vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Landsbyggefonden kan efter besigtigelse meddele fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50 %) vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til fondens landsdispositionsfond. Hvis boligforeningen får dispensation for indbetaling til dispositionsfonden, vil den kommende renovering af afdeling 11 kunne gennemføres med en noget mindre lejestigning til følge. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender fondens forslag. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

16 Byrådet, 22. marts 2007 Side /110 Ungdomsboligerne "Det Gamle Mejeri", Brønderslev - årsregnskab 1. august 2005 til 31. juli 2006 J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\ungdomsboligerne - det gamle mejeri.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender årsregnskab for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri, Brønderslev samt revisionsprotokollat af 20. november 2006, og regnskabserklæring vedrørende årsrapporten for 2005/2006. Det ordinære opsamlede underskud overstiger 2 % af de samlede årlige udgifter. Underskuddet må højst være kr. og det reelle underskud er kr. Foreningen henlægger kr. til dækning af tidligere års underskud. Lejetabet overstiger 5 % af den maksimale lejeindtægt. Lejetabet må højst være kr. og det reelle lejetab er kr., hvilket er ca kr. mere end budgetteret. Der kan fortsat påregnes udlejnings vanskeligheder og lejetabet for 2006/2007 vil også medføre underskud med tilsvarende pres på likviditeten. Revisionen opfordrer boliginstitutionen til en tæt og stram styring af de økonomiske forhold. Der skønnes, at være henlagt utilstrækkelige midler til vedligeholdelse og fornyelse. Der henlægges kr. til planlagte og periodiske vedligeholdelser. Beløbet søges øget hvert år ved begrænsning af udgifterne. I det kommende år er henlæggelserne forøget med kr. Regnskabet udviser et underskud på kr., der sammen med underskud fra tidligere år kr. afvikles budgetmæssigt over højst 10 år. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender årsregnskab for perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 for Ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri, Brønderslev. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Bestyrelsen indbydes til møde. Godkendt.

17 Byrådet, 22. marts 2007 Side /111 Boligforeningen P.M. udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev J.nr.: G T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. anmoder om tilladelse til udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev. Udskiftningen vil koste kr. Der er tilsagn fra Landsbyggefonden om et tilskud på kr. Udskiftningen vil medføre en huslejestigning på mellem 250 kr. og 300 kr. om måneden. Udskiftningen har været til afstemning i afdelingen, hvor 9 stemte imod udskiftningen, 2 stemmer var ugyldige, og 5 undlod at stemme. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til udskiftning af stern og omfugning af murværk i afdeling 30, Gravensgade 114, Brønderslev. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

18 Byrådet, 22. marts 2007 Side /112 Boligforeningen P.M. - Budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken, Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. - Budget for afdeling 20, Julsøparken, Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. anmoder om godkendelse af budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken. Der har været afholdt afdelingsmøde for afdelingen den 12. december 2006, hvor budgettet for 2007/2008 blev nedstemt. Begrundelsen for at nedstemme budgettet er, at der ikke bliver lavet nok vedligeholdelse i afdelingen. Men beboerne kan ikke give udtryk for, hvilke vedligeholdelsesarbejder der ikke udføres. Der er varslet en huslejestigning på 120 kr. for en 2 værelses lejlighed og 144 kr. for en 3 værelses lejlighed. Der blev afgivet 15 stemmer i alt, hvor 7 stemte for budgettet og 8 imod budgettet. Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om godkendelse af budget 2007/2008 for afdeling 20, Julsøparken, Brønderslev. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

19 Byrådet, 22. marts 2007 Side /113 Boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 31. marts 2007 og 30. juni 2007 J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 31. marts 2007 og 30. juni 2007.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. ansøger den 5. januar 2007 tilladelse til at betale prioriteter for afdeling 5, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 35, 36, 38 og 39, Brønderslev. Boligforeningen må ikke foretage udlån til afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der overstiger en måneds bruttohuslejeindtægt, med mindre der foreligger en kommunal godkendelse. De opsamlede underskud samt månedlig husleje er pr. dags dato: Opsamlede underskud Månedlig husleje Afdeling 5, ,08 kr ,00 kr. Falstersgade, Lollandsgade, Fynsgade Afdeling ,69 kr ,00 kr. Knudsgade, Ellehammersvej m.m Afdeling ,14 kr ,00 kr. Lokesvej Afdeling ,17 kr ,00 kr. Rugvangen Afdeling ,23 kr ,00 kr. Gærdesmuttevej Afdeling ,57 kr ,00 kr. Frederiksgade 33 Afdeling ,61 kr ,00 kr. Jernvej i Hallund Afdeling ,62 kr ,00 kr. Vestergårdsgade 2 Afdeling ,89 kr ,00 kr. Gravensgade 114

20 Byrådet, 22. marts 2007 Side 148 Afdeling ,61 kr ,00 kr. Tygelsgade Centret Afdeling ,81 kr ,00 kr. Stenumgård Afdeling ,42 kr ,00 kr. Atriumgården Afdeling ,39 kr ,00 kr. Jens Thisevej 30 Indstilling: Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til at betale prioriteter pr. 31. marts 2007 og 30. juni 2007 for afdelingerne 5, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 35, 36, 38 og 39. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabschefens forslag. Godkendt.

21 Byrådet, 22. marts 2007 Side /114 Det regnskabsmæssige tilsyn med boligforeninger - delegation af kompetence J.nr.: A , T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\det regnskabsmæssige tilsyn med boligforeninger - delegation af kompetence.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Økonomi og IT har ansvaret for behandling af sager om det regnskabsmæssige tilsyn med boligforeninger. Med henblik på at reducere antallet af sager til såvel Byrådet som Økonomiudvalget foreslås det regnskabsmæssige tilsyn administreret således, at der fremover delegeres kompetence fra Byrådet til Økonomiudvalget eller Center for Økonomi i sager, som er uden principiel interesse for Byrådet. Følgende typer sager foreslås forelagt Byrådet: Sager om nybyggeri eller store ombygningsprojekter Følgende typer sager foreslås delegeret til Økonomiudvalget: Regnskaber for boligforeninger Budgetter for boligforeninger (i det omfang disse indkaldes) Godkendelse af betaling af lån/prioriteter Mindre ombygnings- og renoveringsprojekter, som ikke er godkendt af den pågældende afdeling Sammenlægning af afdelinger Sager om forhøjelse af indskud ved indflytning Sager om ændring af husleje Følgende typer sager foreslås delegeret til Økonomi og IT: Mindre ombygnings- og renoveringsprojekter, som er godkendt af den pågældende afdeling Konvertering af lån i en boligforeningsafdeling, som ikke medfører lånetidsforlængelse, ændringer i kommunens garantiforpligtigelser eller på anden måde har provenumæssige konsekvenser for kommunens økonomi, og hvor det af hensyn til den økonomiske gevinst kan være nødvendigt at give en hurtig tilbagemelding til boligforeningen Den foreslåede delegation bygger på principper oplyst af Aalborg Kommune samt på gennemgang af sager fra Brønderslev Kommune for 2005 og Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender, at der delegeres kompetence vedrørende det regnskabsmæssige tilsyn fra Byrådet til henholdsvis Økonomiudvalget og til Økonomi og IT svarende til ovenstående forslag. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 stabsenhedens forslag.

22 Byrådet, 22. marts 2007 Side 150 Godkendt.

23 Byrådet, 22. marts 2007 Side /115 Budget Fokuspunkt om fleksjob J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\budget Fokuspunkt om fleksjob.doc ÅBEN SAG ØK/BY Sagsfremstilling: Af forligsteksten for budget 2007 fremgår, at byrådet ønsker at etablere en fleksjobpulje på ca kr.. Det fremgår endvidere, at dette beløb skal finansieres via solidariske bidrag fra den samlede lønramme for kommunen. Center for Økonomi oplyser, at der i budget 2007 på nuværende tidspunkt er afsat kr. på henholdsvis politikområde 502 og politikområde 102. Det kan oplyses, at der p.t. er 46 personer ansat i fleksjob ved Brønderslev Kommune. Der er tale om ansættelser som teknisk servicemedarbejdere, lærere, pædagogmedhjælpere, pædagoger, dagplejere, rådhuspersonale, specialarbejdere, hjemmehjælpere, sygehjælpere mm. Indstilling: Forretningsledelsen anbefaler: - at lønrammerne nedsættes med 0,065%, hvorved der skabes mulighed for en forøgelse af budgettet med kr. Rammen udgør herefter ca kr. - at puljen bruges til finansiering af opstart af fleksjob, og at denne opstartsperiode max. kan udgøre 2 år, hvorefter udgiften til fleksjobbet skal afholdes inden for enhedens eget budget - at puljen bruges både til at fastholde ansatte i job på særlige vilkår i kommunens enheder (centralt og decentralt) og nyansættelser - at der gives tilskud fra puljen med enten 1/2 eller 2/3 af grundlønnen. (Afhængig af arbejdsevnen bevilges fleksjob med enten 1/2 eller 2/3 refusion af grundlønnen). Hvis der aftales højere aflønning, foreslås denne finansieret af enhedens eget lønbudget - at puljen afsættes på politikområde 102 og administreres af personalechefen. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 Forretningsledelsens anbefaling. Godkendt.

24 Byrådet, 22. marts 2007 Side /116 Regulativ for Natur- og Miljøpris J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ temamøde\regulativ for Natur- og Miljøpris.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Sagsfremstilling: Brønderslev og Dronninglund kommuner har hidtil haft ordninger, hvor miljørigtige tiltag er blevet præmieret. Dronninglund har haft en årlig uddeling af Miljøprisen. Brønderslev har haft en årlig uddeling af en præmie for Miljørigtige Tiltag. Indstilling: Teknisk direktør foreslår, at der i Brønderslev-Dronninglund Kommune indstiftes en Natur- og Miljøpris med et regulativ, hvor der kan foretages præmiering af indsatser indenfor: - frivillige miljøtiltag - forebyggende miljøtiltag - forureningsbekæmpelse - miljøforbedring - renere teknologi - arbejde om holdningsændring til miljø- og ressourceforbrug - begrænsning af ressourceforbruget - arbejde for bevarelse af et alsidigt dyre- og planteliv - forbedring af menneskers rekreative levevilkår - byøkologiske tiltag - information om miljø og lignende Præmien kan stort set uddeles til alle, dvs. virksomheder, foreninger, landbrug, institutioner, skoler, enkeltpersoner eller en gruppe af personer. For at modtage præmien skal man have gjort noget særligt til gavn for naturen eller miljøet i Brønderslev-Dronninglund Kommune det foregående år. Der udarbejdes en pjece med det formål at formidle ansøgningskriterierne ud til eventuelle ansøgere. Præmieringsudvalget foreslås at bestå af: - Borgmesteren, som er udvalgets formand - 2 medlemmer, valgt af Byrådet, heraf 1 fra Teknik- og Miljøudvalget - 1 medlem udpeget af Danmarks Naturfredningsforening - 1 medlem udpeget af kommunens Grønne Råd - 1 medlem udpeget af Dansk Landbrug - 1 medlem udpeget af DA - 1 medlem udpeget af LO - Teknisk direktør - Afdelingslederen for Miljø, Vand og Natur

25 Byrådet, 22. marts 2007 Side 153 Ved annoncering, medio januar, indkaldes forslag til præmiering. Motiveret forslag til tildeling kan indsendes af alle med interesse for sagen. Udvalgets bedømmelse af tiltag sker på grundlag af motiverede forslag og indstilling fra afdelingen for Miljø, Vand og Natur. Hvis flere forslag er højt kvalificerede, kan der uddeles flere priser. Hvis ingen forslag findes kvalificerede, uddeles prisen ikke. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der foreslås følgende prisbelønning: Diplom samt enten: En kunstgenstand med relation til natur og/eller miljøet eller Et træ, art/sort evt. efter modtagerens ønske Et skilt på eller ved præmien, som bærer den eller det præmieredes navn og teksten: Brønderslev-Dronninglund Kommunes Natur- og Miljøpris år 20xx. Præmien kan af udvalget eller byrådet kræves tilbageleveret, såfremt det præmierede misligholdes i forhold til prisens formål. Underudvalget for Teknik og Miljø anbefaler i møde den 6. november 2006, at der indstiftes Natur- og Miljøpris som foreslået. Underudvalget for Økonomi og Personale udsatte sagen i møde den 23. november 2006 med henblik på udarbejdelse af samlet overblik over priser m.v. Fællessekretariatet har efterfølgende udarbejdet oversigt, der viser, at de hidtidige priser omfatter: Brønderslev gl. Kommune: Kulturpris Begge kommuner: Pris til idrætsudøvere: Præmiering af godt og smukt byggeri Miljøpris Forretningsledelsen indstiller i møde den 30. januar 2007, at de i oversigten nævnte priser godkendes. Kulturenheden skal foreslå kriterier for tildeling af idrætspris, som borgmesteren uddeler. Teknik- og Miljøenheden udarbejder forslag til Bedømmelsesudvalg for præmiering af godt byggeri og miljøprisen samt kriterier for tildeling af begge. Borgmesteren uddeler førstnævnte pris, men formanden for Teknik- og Miljøudvalget uddeler den anden pris. Økonomiudvalget anbefaler i møde den 8. marts 2007 Forretningsledelsens indstilling. Borgmesteren uddeler alle priser.

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere