Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården"

Transkript

1 Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden ansættes til 3 måneder) 2) ATB fremsender udtrædelsesblanket (bilag 1) via mail eller brev samt procedure for salg i foreningen til andelshaveren. Andelshaveren udfylder blanketten og afleverer blanketten til den salgsansvarlige i bestyrelsen. 3) Andelshaveren sender andelsbeviset til ATB. Er andelsbeviset bortkommet udstedes nyt mod, at sælger underskriver en bortkomsterklæring. Gebyr afholdes af sælger. Godkendelse af badeværelse, brændeovn etc. samt el og VVS i lejligheden 4) Få tjekket om der er godkendelse til badeværelse, brændeovn etc. Kontakt bestyrelsens salgsansvarlige. Bestyrelsen har kopier af mange godkendelser udstedt til andele her i foreningen og kan derfor ofte hurtigt oplyse dig om dit badeværelses formelle status. Alternativt kan du selv kontakte Byggeri og Bolig, BYGGESAGSAFDELINGEN, Ottiliavej 1, 2500 Valby, Tlf.: og oplys, at det drejer sig om Udenbys Klædebo Kvarter, mat. nr. 4593/4594. Kvittering herfor skal hentes på Ottiliavej 1, 4. sal, værelse 8. Såfremt dit badeværelse ikke er godkendt henvises til bilag 3 og 4, der fortæller dig, hvordan du i så fald skal forholde dig. Det er vigtigt, at du ikke går videre med denne liste, førend dit badeværelse er godkendt til ibrugtagning, da såvel VVS-tjek, el-tjek som vurderingsrapport ikke er anvendelige før dine badeværelses-forhold er afklarede. 5) El og Vvs attester skal være indhentet samt eventuelle fejl og mangler skal være udbedret inden vurderingen bestilles. Husets blikkenslager/elektriker er følgende: Blikkenslager: Jacob Lund tlf.: / Elektriker: Schiøtt Installation A/S tlf.: Attesterne samt dokumentation for udbedring af eventuelle fejl og mangler afleveres til vurderingsmanden ved fremvisningen af lejligheden. Opgørelse af forbedringer 6) Andelshaver bestiller, den af foreningen udpegede vurderingsmand, Vidar Illum, Helmsvej 13, 2880 Bagsværd, tlf og aftaler tid for syn af andelen. Sælger betaler vurderingsrapporten. 7) Vurderingsmanden fremsender vurdering til ATB, bestyrelsen samt andelshaver. Vurderingsrapporten er gyldig i op til 3 måneder. 8) Når ovennævnte forhold er bragt i orden kontaktes bestyrelsens salgsansvarlige, og der aftales tidspunkt for bestyrelsens endelige besigtigelse af lejligheden. Ved dette møde overdrages kopi af følgende til bestyrelsen: a. El rapport samt dokumentation for udbedring af eventuelle fejl og mangler. b. VVS rapport samt dokumentation for udbedring af eventuelle fejl og mangler. c. Godkendelse (ibrugtagningstilladelse) af badeværelse Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 1 af 11

2 d. Eventuelt andre relevante papirer (f.eks. i forbindelse med brændeovn o. lign.) Hvem kan overtage andelen 9) Bestyrelsen tilbyder nabo-andelshaver overtagelse såfremt en sammenlægning ønskes. 10) Biologiske-, adoptiv og samboende børn af andelshaveren. 11) Bestyrelsen kontakter den interne og eksterne venteliste med henblik på at finde en køber til lejligheden. 12) Såfremt Bestyrelsen ikke kan finde en køber på foreningens venteliste overgår indstillingsretten til andelshaveren. Bestyrelsen giver andelshaver besked herom. 13) Bestyrelsen udfylder udtrædelsesblanketten, der er blevet afleveret af sælger. Bestyrelsen tilføjer købers navn, adresse, telefonnummer samt forventet overtagelsesdato på udtrædelsesblanketten. Udtrædelsesblanketten samt diverse relevante dokumenter sendes til ATB. Overdragelsesaftale 14) ATB kontakter evt. banker som måtte have pant/stillet garanti i lejligheden. 15) Salgsaftalen udfærdiges og sendes i kopi til bestyrelsen og til sælger. Den originale aftale, foreningens vedtægter, referat af seneste generalforsamling, årsregnskab samt budget sendes til køber, som underskriver aftalen og sender den videre til sælger, som underskriver og sender den videre til bestyrelsen som underskriver og sender den til ATB, såfremt bestyrelsen ikke kan nå at få overdragelsesaftalen sendt til ATB inden overdragelsesdagen kontakter bestyrelsen ATB med advisering om at aftalen er modtaget behørigt underskrevet af køber og sælger. Sælger skal senest 3-4 dage inden overdragelsesdatoen sende den videre til bestyrelsen. 16) Såfremt en køber trækker sig fra handlen ved ikke at underskrive aftalen skal ny køber findes. Gebyr for udarbejdelse af ny aftale med ny køber afholdes af sælger. Købesum og overtagelse af lejligheden 17) Køber indbetaler overdragelsessummen direkte til foreningens konto senest 4-5 dage før overtagelsesdagen, præcis dato for seneste indbetaling vil dog fremgå tydeligt af salgsaftalen. 18) Sælger overdrager nøglerne til køber senest kl på overdragelsesdatoen og afleverer lejligheden og evt. loftrum/kælderrum i ryddet og rengjort stand. Gebyr for manglende oprydning/rengøring i lejlighed afholdes af sælger. 19) ATB kontakter bestyrelsen og sælger såfremt købesummen ikke er indbetalt rettidigt. 20) Sælger ved først med sikkerhed i hvilket omfang køber har ønsket løsøre og derfor betalt herfor, når ATB afregner første gang. Fraflytning 21) Aflæsning af el og gas Sælger skal meddele ejerskifte til Københavns Energi ( ) Varmeaflæsning - Sælger skal meddele ejerskifte til Brunata på tlf anlægs nr oplyses. Foreningens varmeregnskabsår løber fra Sælger skal være indstillet på at afregning af det tilbageholdte beløb vedrørende varmeafregning kr først og senest vil blive endeligt afregnet i 4. kvartal efter regnskabsperiodens udløb. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 2 af 11

3 23) Overdrag lejligheden med alle dertilhørende nøgler a. Opgang b. Hoveddør c. Storskrald d. Kælderrum e. Vaskelås NT-Boks skal tillige overdrages til køber. 24) Ryd op og rengør lejligheden og husk at få alle dine ting med (incl. dem i kælder + gård) Afregning 25) ATB afregner handlen som følger: Overdragelssummen udbetales til sælger senest 5 arbejdsdage efter overtagelsesdagen med fradrag af: a) Andelsboligforeningens tilgodehavender af enhver art, herunder indfrielse af lån, ydet eller sikret af andelsboligforeningen, lån hos kommunale myndigheder i henhold til lovgivningen om boligydelse til pensionister foruden eventuel hensættelse i forbindelse med uafsluttet varmeregnskab. b) Beløb til indfrielse af andre rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere. c) Der tilbageholdes det fulde forbedringsbeløb + kr ,00 til udbedring af eventuelle mangler. Udbetalingen til sælger sker under forudsætning af, at alle formaliteter er bragt i orden, herunder bemærkes særskilt at såfremt der er lyst pant eller udlæg, udbetales den resterende del af overdragelsessummen først til sælger når afregning af eventuelle kreditorer er på plads. Såfremt køber ønsker at overtage eventuelt tinglyst pant skal købers pengeinstitut hurtigst muligt og senest på overdragelsesdagen give meddelelse til ATB herom. Kr ,- + det fulde forbedringsbeløb tilbageholdes i 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt køber ikke inden 14 dage efter overtagelsesdagen skriftligt giver ATB besked om, at der foreligger et forhold som berettiger til, at en del af købesummen tilbageholdes, altså forhold som køber ikke havde mulighed for at konstatere ved besigtigelsen, vil det tilbageholdte beløb senest 5 arbejdsdage herefter blive stillet til sælgers disposition. Indsigelser, fejl og mangler Såfremt ATB modtager indsigelser (fejl og mangelsliste) fra køber rettidigt vil disse blive fremsendt til vurderingsmanden med henblik på hans vurdering af, hvorvidt indsigelserne giver anledning til yderligere fradrag. Kopi af indsigelserne sendes samtidig til sælger. Køber skal indsende fejl og mangelsliste til ATB, således at listen er ATB i hænde senest 14 dage fra overtagelsesdatoen. Ved indsigelsessager afregnes det tilbageholdte beløb senest 5 arbejdsdage efter indsigelsessagen er afsluttet. Hvis der ifølge vurderingsrapporten skal tilbageholdes beløb til afhjælpning af mangler, skal sælger straks foranledige manglerne udbedret. Manglerne skal være udbedret inden overdragelsen, så salgssagen kan afsluttes. I fald ATB ikke enten i form af regningsdokumentation eller skriftligt fra bestyrelsen er adviseret om manglernes udbedring, inden udløbet af denne dag, vil dette blive betragtet som om, at sælger ikke har udbedret manglerne, hvorfor fradragsbeløb vil blive fratrukket i salgsprovenuet og stillet til købers disposition. Det er sælger, der bærer ansvaret for at ATB modtager den nødvendige dokumentation for udbedringerne. Administrator/bestyrelsen yder ikke køber og sælger nogen rådgivning i forbindelse med handelsbetingelserne, hvorfor parterne opfordres til at søge egen rådgiver. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 3 af 11

4 ATB og Foreningen kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt mistede renter af salgsprovenu, såfremt afregning afventer modtagelse af underskrevne dokumenter, andelsbevis, afslutning af indsigelsessag eller anden, for afregning, nødvendig dokumentation. Gebyrer i forbindelse med salg af lejlighed Gebyrer som betales af køber i forbindelse med overdragelse af andelen: Udfærdigelse af salgsaftale og fremsendelse heraf til sagens parter kr Udstedelse af vaskekort kr. 200 Gebyrer som betales af sælger i forbindelse med overdragelse af andelen: Afregning Ekstrahonorar til ekstern revisor i forbindelse med afstemningen af A/B kr. 250 Gebyr for check i Andelsboligbogen samt afregningsgebyr i alt kr. 800 Abonnementsgebyr salgsprocedure kr. 190 Andre gebyrer som kan komme på tale i forbindelse med handlen Sælger indstiller salget før aftale er udfærdiget kr. 625 Sælger indstiller salget efter aftale er udfærdiget kr Handler, der ønskes gennemført den 15. i måneden kr. 825 Ny aftale pga. ændringer (ny køber eller andet) kr. 925 Afregning af pant og udlægshavere efter medgået tid dog minimum kr. 625 Bortkomsterklæring i forbindelse med bortkommet andelsbevis kr. 395 Nyt andelsbevis kr % overdragelser af andele kr Adressesøgning fraflytter kr. 275 Venteliste Administration af foreningens ventelister foretages p.t. af bestyrelsen Særskilt tillæg for arbejde udover det sædvanlige udføres efter medgået tid som Ekspedition af indsigelser Indhentning af manglende dokumenter eller oplysninger Ekstraordinær korrespondance Øvrige hasteekspeditioner i forbindelse med salg kan foretages efter nærmere aftale og efter medgået tid. Vigtige informationer Kontaktperson vedrørende salg i foreningen er Jakob H. Hansen/Preben Hansen ATB gør andelshaver opmærksom på, at andelshaveren til enhver tid hæfter for indbetaling af boligafgift, indtil der måtte være fundet en køber, der overtager forpligtelsen. ATB gør andelshaver opmærksom på, at andelsbeviset skal fremsendes til ATB i forbindelse med salg af andelslejligheden. Salgsprovenuet kan ikke udbetales til sælger, før ATB har modtaget andelsbevis og den underskrevne overdragelsesaftale. ATB gør sælger opmærksom på, at administrator/bestyrelsen ikke yder køber og sælger nogen rådgivning, hvorfor parterne opfordres til at søge egen rådgiver. Såfremt partnerne ønsker, at sælge til en mindre andelsværdi end den i regnskabet opgjorte andelsværdi, opfordres parterne særskilt til at søge skattemæssig rådgivning, idet der kan blive/være tale om gavebetragtning. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 4 af 11

5 Sælger skal sørge for, at ATB til enhver tid er orienteret om eventuel ny adresse. Ifald dette viser sig ikke at være tilfældet, når der skal afregnes varme, vil ATB forestå adressesøgning, ekspeditionsgebyr herfor kr. 250,00 vil blive fratrukket afregningsbeløbet. Køber er bekendt med forpligtelsen til at bebo lejligheden. ATB gør andelshaver og bestyrelse opmærksom på, at alle relevante informationer til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftale, skal være ATB i hænde senest 3 uger før overdragelsesdagen for at alle regler og frister kan overholdes. ATB gør for en god ordens skyld opmærksom på, at der kan foreligge en ny valuarvurdering/offentlig ejendomsvurdering, der væsentligt kan afvige fra det nugældende grundlag for beregningen af andelsværdierne vedtaget på sidste ordinære generalforsamling, hvad der principielt kan betyde, at der på en kommende generalforsamling lovligt kan fastsættes en højere pris for andelen. Køber og/eller sælger kan hverken nu eller senere rette noget økonomisk krav mod hverandre, eller mod foreningen, dens bestyrelse eller administrator som følge heraf. Sælgende andelshaver kan via SKATs hjemmeside selv finde den nye vurdering og sammenholde denne med grundlaget i det sidst godkendte regnskab eller kontakte ATB for information om eventuel ny valuarvurdering. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 5 af 11

6 Meddelelse om salg af andelslejlighed i A/B Haraldsgården Bilag 1 Dette skema afleveres til bestyrelsen senest 3 måneder før ønsket overtagelsesdato. Det meddeles herved bestyrelsen og administrator, at undertegnede ønsker at udtræde efter reglerne i vores vedtægt om overdragelse af andel som følger: Adresse: Andelsnr: Sælger nuværende andelshaver(e): Navn(e): Kommende adresse: Mobilnr.: Hjemmenr.: Mailadresse: Bank: Adresse: Registreringsnr.: Kontonr.: Kort beskrivelse af lejligheden (f.eks. alder på køkken og bad, afhøvlede gulve, nye døre etc.): Lejlighedens størrelse: _ m 2 Antal værelser: Husleje: A conto varme: Kælderrums nummer: værelser DKK/måned DKK/måned Såfremt det ikke lykkes at finde en køber til sammenlægning eller via ventelisten vil jeg gerne indstille nedenstående person: Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 6 af 11

7 NB: Bestyrelsen kontakter den indstillede køber såfremt dette måtte blive aktuelt. Din indstilling får ikke nødvendigvis tilbudt din lejlighed. Navn(e): Nuværende adresse: Tlf.nr. Mobilnr.: Mailadresse: Sæt kryds her hvis du ikke har nogen indstilling: UDFYLDES AF BESTYRELSEN Oplysninger om køber kommende andelshaver(e): Navn(e): Nuværende adresse: Tlf.nr. Mobilnr.: Mailadresse: Forventet overtagelsesdato Sælger bekræfter med sin underskrift på nærværende opsigelsesblanket at have gennemlæst og accepteret foreningens procedure for salg. Dato: Dato: Som sælger - nuværende andelshaver(e) Bestyrelsen for A/B Haraldsgården Se venligst vedlagt procedure indeholdende vigtige informationer, retningslinjer, gebyrer mv. i forbindelse med salg af bolig i foreningen. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 7 af 11

8 Vejledning om registrering mv. af eksisterende badefaciliteter (Bilag 2): Hvis du ikke kan fremskaffe dokumentationen for at dine badefaciliteter er lovlige, skal du søge om bibeholdelse af det eksisterende bad. Såfremt du får et betinget tilsagn om bibeholdelse, skal betingelserne udbedres og udbedringen skal dokumenteres. Dette kan indebære, at dine eksisterende badefaciliteter skal renoveres. Såfremt du vælger selv at renovere dit badeværelse, vil dokumenterbare omkostninger afholdt i den forbindelse kunne aktiveres som en forbedring, dvs. at køber skal betale for det forbedrede badeværelse, når din andel sælges. I erkendelse af at køber kan have stor interesse i at bestemme hvordan renoveringen af badeværelset skal foregå, kan bestyrelsen tillade at salget af andelen gennemføres uden at du skal renovere badeværelset, under forudsætning af at køber i overdragelseskontrakten forpligter sig til at renovere badeværelset senest 3 måneder efter overdragelsen har fundet sted. Hvis dine badefaciliteter skal renoveres, skal du følge proceduren i bilag 4. Hvis du søger om bibeholdelse af eksisterende badefaciliteter skal du følge nedenstående procedure: 1. Skrive en ansøgning Du skal skrive en ansøgning, hvor du søger om bibeholdelse af dit eksisterende toiletrum med badefaciliteter (Eller baderum hvis din andel indeholder et separat baderum). Se nedenfor hvad der skal fremgå af ansøgningen. 2. Søge bestyrelsen om fuldmagt Aflever ansøgningen samt eventuel vedlagt dokumentation for til bestyrelsen og afvent skriftlig fuldmagt fra bestyrelsen. 3. Søge kommunen Send ansøgning vedlagt dokumentation samt fuldmagt fra bestyrelsen til: Byggeri & BoligKundeCenter Att.: Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1 Postbox Valby Tlf Fax Åbningstider (for personlig henvendelse): Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Aflevere kopi af svarskrivelsen til bestyrelsen Bestyrelsen skal have kopi den svarskrivelse du får fra Byggesagsafdelingen for din ansøgning om bibeholdelse. På baggrund af svarskrivelsen vil bestyrelsen vurdere om salget af din andel kan finde sted uden yderligere renovering af dine badefaciliteter. 5. Hvad skal fremgå af ansøgningen: I ansøgningen beskriver du dine badeforhold med angivelse af hvad der er udført og hvornår. Det er afgørende, at du kan dokumentere disse oplysninger, så til ansøgningen vedlægges al den dokumentation du kan fremskaffe for dine badefaciliteter, dvs. kvitteringer, kontrakter mv., for tidligere udført arbejde. Såfremt du ikke kan dokumentere tidligere udført arbejde, vil Byggesagsafdelingen vurdere lovligheden af dine eksisterende badefaciliteter ud fra de regler, der gælder i dag, og disse regler er blevet skærpet væsentligt i de senere år. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 8 af 11

9 Hvis dine badefaciliteter er gamle, og du ikke kan dokumentere, at de var lovlige da dit badeværelse blev bygget/istandsat, vil Byggesagsafdelingen betinge bibeholdelsen af, at du opfylder de seneste regler. Og så er dit badeværelse med stor sandsynlighed ulovligt, hvis det er længe siden, at det blev renoveret. I så fald vil du skulle renovere dit badeværelse, så det overholder gældende regler (Følg proceduren i bilag 5). Såfremt dit bad er blevet renoveret og derfor er i overensstemmelse med reglerne omkring vådrumssikring mv., men du blot ikke er i stand til at dokumentere dette, er betingelserne allerede opfyldt i den betingede godkendelse du får ved ansøgningen, og så kan bestyrelsen vælge at acceptere, at du ikke foretager dig yderligere - i så fald er dit badeværelse jo allerede lovligt, men du kan bare ikke dokumentere dette. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 9 af 11

10 Vejledning om renovering af badeværelser (Bilag 3): Du kan få videre vejledning om, hvordan du søger om godkendelse af dit badeværelse her: Byggeri & Bolig KundeCenter Ottiliavej 1 Postbox Valby Tlf Fax Åbningstider (for personlig henvendelse): Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Eller her Bygningsinspektorat Merete Christensen Frederiksborgvej København NV Tlf.: Fax: Du skal igennem disse faser: 1. Skrive ansøgning Du skal skrive en ansøgning om renovering af bad, hvor det fremgår hvilke forandringer du vil gennemføre ifm. det oprindelige og nuværende bad/toilet-rum. Forandringerne skal illustreres på en tegning, som du selv kan tegne af dit bad, eller som du påfører kopi af oprindelige originale tegning over badet. Disse originale tegninger kan skaffes ved personlig henvendelse i arkivet på Otiliavej jf. ovenfor. Foreningens matrikelnummer og ejerlav er: 4593 og 4594 Udenbys Klædebo kvarter. Det kan være en god ide at gå i gang med at kontakte håndværkere og få tilbud på forskellige løsninger inden du søger. Kontakt evt. også kommunen jf. ovenfor for at sikre at din ansøgning indeholde hvad den skal og at du har fundet den rigtige løsning på at gøre at renovere dit bad, så det bliver lovligt og tæt. Se under pkt. 4 nedenfor om indhentning af tilbud fra håndværkere. 2. Søge bestyrelsen om fuldmagt Aflever ansøgning vedlagt tegning til bestyrelsen med ansøgning om fuldmagt fra bestyrelsen, og afvent en skriftlig fuldmagt fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal her betinge og tilføje fuldmagten: Under forudsætning af bygningsinspektoratets tilsyn og godkendelse. Dette sikrer at kommunen besigtiger badeværelset undervejs i processen. 3. Søge kommunen om byggetilladelse Send ansøgning vedlagt tegning og bestyrelsens fuldmagt til Ottiliavej jf. ovenfor og afvent byggetilladelse før du sætter håndværkere i gang. Du kan evt. kontakte kommunen for at høre, hvor lang tid du skal afvente svar. 4. Indhente tilbud fra håndværker og bygge om Før eller parallelt med at du skriver ansøgning og finder ud af, hvordan dit bad skal være, kan du indhente tilbud fra håndværkere. Det er en god ide at have en tidlig kontakt til håndværkere, da priser og løsninger hænger sammen, og de Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 10 af 11

11 kan også være med til at finde den bedste model for dig. Det er vigtigt, at du kun benytter autoriserede vvs ere og murere samt evt. elektrikere, da evt. senere problemer eller mangler, så kan føres tilbage til dem. Derfor er det også vigtigt at du gemmer alle kvitteringer. Sørg for at få skriftlige tilbud fra flere håndværkere, vær kritisk og spørg evt. om du selv kan lave noget af arbejdet, så det bliver billigere for dig, hvis det også er vigtigt for dig. Måske kan du ikke gøre nogen økonomisk forskel Men vær opmærksom på at der er meget forskel på håndværkerpriser og kvalitet. Når du skal finde håndværkere kan du: Søge efter håndværkere på Spørge andre beboere om erfaringer og spørge opgangsrepræsentanterne om de ved noget om andre erfaringer og kontakter i foreningen Bruge bestyrelsens anbefalinger som for tiden er: o Murer: Jens Nørager, Gyldenlundsvej 35 A, 2920 Charlottenlund og som entreprenør på opgaven han kan stå for hele opgaven (han har stået for mødelokalet i Ragnagade). o VVS er: Jakob Lund, Sofievej 2, 2840 Holte / og Han er foreningens vvs er nu, og kan også give tilbud på hele opgaven. o Elektriker: Schiøtt Installation A/S o Du kan også selv stå for koordinering og hente særskilte tilbud på vvs- og murerarbejde samt evt. elarbejde. Sørg for at tilbuddet er så specifikt som muligt, og bed ellers om en specificering, så alt fremgår af tilbuddet. Du må gerne indhente mere end to tilbud på opgaven, og det kan være en god ide. Hvis du laver helt nyt badeværelse, skal du huske, at det skal være godkendt efter de nye regler om vådrum (Anvisning 200 By og Byg), og det bør håndværkerne have helt tjek på. Er der noget du er i tvivl om, kan du altid kontakte Merete Christensen i Bygningsinspektoratet jf. ovenfor og rådføre dig om gode løsninger. Hun vil også i nogle tilfælde kunne tilbyde at komme ud og rådgive dig om løsninger. Det kan være en god ide at tage billeder undervejs både før, under og efter byggeriet, som dokumentation af arbejdet og fx af skjulte installationer, rørføring etc., hvis du siden fx borer i væggen etc. Når du bygger om bedes du sørge for at det er til mindst gene for andre beboere. Derfor må du gerne være opmærksom på at holde trappen ren med kost og klud efter behov, og udbedre eventuelle skader på trappeopgangen efterfølgende. 5. Anmelde byggeriet til kommunen og modtage ibrugtagningstilladelse Når byggeriet er afsluttet skal byggeriet anmeldes på den anmeldelsesseddel der er fulgt med byggetilladelsen. Kort tid efter vil du modtage ibrugtagningstilladelsen fra kommunen. Når arbejdet er færdigt kan du også kontakte bygningsinspektor Merete Christensen ( ) fra Københavns kommune bygningsinspektorat. Hun vil meget gerne komme forbi og checke om at arbejdet er blevet udført godt. 6. Aflevere kopi af ibrugtagningstilladelse til bestyrelsen og administrator Bestyrelse og administration skal have kopi af ibrugtagningstilladelsen, så vi ved at projektet er gennemført som ansøgt tidligere. Desuden skal administrator have en kopi. Det er vigtigt, at du gemmer alle kvitteringer for badets udførelse, så du dels kan få det vurderet bedst muligt ved fraflytning og så du kan tilbageføre ansvaret for evt. fejl til håndværkerne. At kommunen har godkendt det betyder, at det sker under forudsætning af en masse byggebestemmelser, og det er en autoriseret håndværkers ansvar at gældende regler opfyldes. 7. Tage et varmt bad Enjoy! Og tænk over hvilke gode erfaringer du kan give videre til andre i foreningen, og om din opgangsrepræsentant skal have et notat om det. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 11 af 11

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING I denne pjece kan du hente hjælp til det juridiske og det tekniske, hvis du ønsker at sammenlægge din bolig med en anden bolig. KOMMUNAL TILLADELSE TIL SAMMENLÆGNING

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-3 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien.

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien. Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 06/2009 Tid Mandag den 8. juni 2009 kl.: 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Anja Larsen (AL) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Ole Rosengreen (OR) Torsten

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 39 B, 4. mf. Th. 22 Københvan N Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 Københvan

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud.

I forlængelse af min første orientering af 6. juni vender jeg nu tilbage med yderligere information og opkrævning af indskud. ANDELSHAVERE: 2300 København S 15. juni 2012 J.nr. 32716 HQ/cbd Marina Andersen Henning Biil Regitze Elmsted Knud-Erik Kofoed Lars Brun Nielsen Henrik Qwist Carsten Ringgård Mads Schierbeck Jeppe B. Stefansen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Heinesgade 6, 4. th., 2200 København N Sag nr. 12TS002F Dato:

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Specifikation af løsøre side 6 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal Sameje-overenskomst vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal 23. november 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Ejerkreds... 3 1.2 Stiftelse... 3 1.3 Generalforsamling... 3 2. Brugsret og udlån...

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

Bilag 1, Generalforsamlingen 28. april 2014

Bilag 1, Generalforsamlingen 28. april 2014 Bilag 1, Generalforsamlingen 28. april 2014 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Koppen & Løberen DK-2990 Nivå Bestyrelsens beretning for 2013 www.nivaabypark.dk formand@nivaabypark.dk cvr 30 04 54 83 Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere