Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården"

Transkript

1 Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden ansættes til 3 måneder) 2) ATB fremsender udtrædelsesblanket (bilag 1) via mail eller brev samt procedure for salg i foreningen til andelshaveren. Andelshaveren udfylder blanketten og afleverer blanketten til den salgsansvarlige i bestyrelsen. 3) Andelshaveren sender andelsbeviset til ATB. Er andelsbeviset bortkommet udstedes nyt mod, at sælger underskriver en bortkomsterklæring. Gebyr afholdes af sælger. Godkendelse af badeværelse, brændeovn etc. samt el og VVS i lejligheden 4) Få tjekket om der er godkendelse til badeværelse, brændeovn etc. Kontakt bestyrelsens salgsansvarlige. Bestyrelsen har kopier af mange godkendelser udstedt til andele her i foreningen og kan derfor ofte hurtigt oplyse dig om dit badeværelses formelle status. Alternativt kan du selv kontakte Byggeri og Bolig, BYGGESAGSAFDELINGEN, Ottiliavej 1, 2500 Valby, Tlf.: og oplys, at det drejer sig om Udenbys Klædebo Kvarter, mat. nr. 4593/4594. Kvittering herfor skal hentes på Ottiliavej 1, 4. sal, værelse 8. Såfremt dit badeværelse ikke er godkendt henvises til bilag 3 og 4, der fortæller dig, hvordan du i så fald skal forholde dig. Det er vigtigt, at du ikke går videre med denne liste, førend dit badeværelse er godkendt til ibrugtagning, da såvel VVS-tjek, el-tjek som vurderingsrapport ikke er anvendelige før dine badeværelses-forhold er afklarede. 5) El og Vvs attester skal være indhentet samt eventuelle fejl og mangler skal være udbedret inden vurderingen bestilles. Husets blikkenslager/elektriker er følgende: Blikkenslager: Jacob Lund tlf.: / Elektriker: Schiøtt Installation A/S tlf.: Attesterne samt dokumentation for udbedring af eventuelle fejl og mangler afleveres til vurderingsmanden ved fremvisningen af lejligheden. Opgørelse af forbedringer 6) Andelshaver bestiller, den af foreningen udpegede vurderingsmand, Vidar Illum, Helmsvej 13, 2880 Bagsværd, tlf og aftaler tid for syn af andelen. Sælger betaler vurderingsrapporten. 7) Vurderingsmanden fremsender vurdering til ATB, bestyrelsen samt andelshaver. Vurderingsrapporten er gyldig i op til 3 måneder. 8) Når ovennævnte forhold er bragt i orden kontaktes bestyrelsens salgsansvarlige, og der aftales tidspunkt for bestyrelsens endelige besigtigelse af lejligheden. Ved dette møde overdrages kopi af følgende til bestyrelsen: a. El rapport samt dokumentation for udbedring af eventuelle fejl og mangler. b. VVS rapport samt dokumentation for udbedring af eventuelle fejl og mangler. c. Godkendelse (ibrugtagningstilladelse) af badeværelse Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 1 af 11

2 d. Eventuelt andre relevante papirer (f.eks. i forbindelse med brændeovn o. lign.) Hvem kan overtage andelen 9) Bestyrelsen tilbyder nabo-andelshaver overtagelse såfremt en sammenlægning ønskes. 10) Biologiske-, adoptiv og samboende børn af andelshaveren. 11) Bestyrelsen kontakter den interne og eksterne venteliste med henblik på at finde en køber til lejligheden. 12) Såfremt Bestyrelsen ikke kan finde en køber på foreningens venteliste overgår indstillingsretten til andelshaveren. Bestyrelsen giver andelshaver besked herom. 13) Bestyrelsen udfylder udtrædelsesblanketten, der er blevet afleveret af sælger. Bestyrelsen tilføjer købers navn, adresse, telefonnummer samt forventet overtagelsesdato på udtrædelsesblanketten. Udtrædelsesblanketten samt diverse relevante dokumenter sendes til ATB. Overdragelsesaftale 14) ATB kontakter evt. banker som måtte have pant/stillet garanti i lejligheden. 15) Salgsaftalen udfærdiges og sendes i kopi til bestyrelsen og til sælger. Den originale aftale, foreningens vedtægter, referat af seneste generalforsamling, årsregnskab samt budget sendes til køber, som underskriver aftalen og sender den videre til sælger, som underskriver og sender den videre til bestyrelsen som underskriver og sender den til ATB, såfremt bestyrelsen ikke kan nå at få overdragelsesaftalen sendt til ATB inden overdragelsesdagen kontakter bestyrelsen ATB med advisering om at aftalen er modtaget behørigt underskrevet af køber og sælger. Sælger skal senest 3-4 dage inden overdragelsesdatoen sende den videre til bestyrelsen. 16) Såfremt en køber trækker sig fra handlen ved ikke at underskrive aftalen skal ny køber findes. Gebyr for udarbejdelse af ny aftale med ny køber afholdes af sælger. Købesum og overtagelse af lejligheden 17) Køber indbetaler overdragelsessummen direkte til foreningens konto senest 4-5 dage før overtagelsesdagen, præcis dato for seneste indbetaling vil dog fremgå tydeligt af salgsaftalen. 18) Sælger overdrager nøglerne til køber senest kl på overdragelsesdatoen og afleverer lejligheden og evt. loftrum/kælderrum i ryddet og rengjort stand. Gebyr for manglende oprydning/rengøring i lejlighed afholdes af sælger. 19) ATB kontakter bestyrelsen og sælger såfremt købesummen ikke er indbetalt rettidigt. 20) Sælger ved først med sikkerhed i hvilket omfang køber har ønsket løsøre og derfor betalt herfor, når ATB afregner første gang. Fraflytning 21) Aflæsning af el og gas Sælger skal meddele ejerskifte til Københavns Energi ( ) Varmeaflæsning - Sælger skal meddele ejerskifte til Brunata på tlf anlægs nr oplyses. Foreningens varmeregnskabsår løber fra Sælger skal være indstillet på at afregning af det tilbageholdte beløb vedrørende varmeafregning kr først og senest vil blive endeligt afregnet i 4. kvartal efter regnskabsperiodens udløb. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 2 af 11

3 23) Overdrag lejligheden med alle dertilhørende nøgler a. Opgang b. Hoveddør c. Storskrald d. Kælderrum e. Vaskelås NT-Boks skal tillige overdrages til køber. 24) Ryd op og rengør lejligheden og husk at få alle dine ting med (incl. dem i kælder + gård) Afregning 25) ATB afregner handlen som følger: Overdragelssummen udbetales til sælger senest 5 arbejdsdage efter overtagelsesdagen med fradrag af: a) Andelsboligforeningens tilgodehavender af enhver art, herunder indfrielse af lån, ydet eller sikret af andelsboligforeningen, lån hos kommunale myndigheder i henhold til lovgivningen om boligydelse til pensionister foruden eventuel hensættelse i forbindelse med uafsluttet varmeregnskab. b) Beløb til indfrielse af andre rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere. c) Der tilbageholdes det fulde forbedringsbeløb + kr ,00 til udbedring af eventuelle mangler. Udbetalingen til sælger sker under forudsætning af, at alle formaliteter er bragt i orden, herunder bemærkes særskilt at såfremt der er lyst pant eller udlæg, udbetales den resterende del af overdragelsessummen først til sælger når afregning af eventuelle kreditorer er på plads. Såfremt køber ønsker at overtage eventuelt tinglyst pant skal købers pengeinstitut hurtigst muligt og senest på overdragelsesdagen give meddelelse til ATB herom. Kr ,- + det fulde forbedringsbeløb tilbageholdes i 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt køber ikke inden 14 dage efter overtagelsesdagen skriftligt giver ATB besked om, at der foreligger et forhold som berettiger til, at en del af købesummen tilbageholdes, altså forhold som køber ikke havde mulighed for at konstatere ved besigtigelsen, vil det tilbageholdte beløb senest 5 arbejdsdage herefter blive stillet til sælgers disposition. Indsigelser, fejl og mangler Såfremt ATB modtager indsigelser (fejl og mangelsliste) fra køber rettidigt vil disse blive fremsendt til vurderingsmanden med henblik på hans vurdering af, hvorvidt indsigelserne giver anledning til yderligere fradrag. Kopi af indsigelserne sendes samtidig til sælger. Køber skal indsende fejl og mangelsliste til ATB, således at listen er ATB i hænde senest 14 dage fra overtagelsesdatoen. Ved indsigelsessager afregnes det tilbageholdte beløb senest 5 arbejdsdage efter indsigelsessagen er afsluttet. Hvis der ifølge vurderingsrapporten skal tilbageholdes beløb til afhjælpning af mangler, skal sælger straks foranledige manglerne udbedret. Manglerne skal være udbedret inden overdragelsen, så salgssagen kan afsluttes. I fald ATB ikke enten i form af regningsdokumentation eller skriftligt fra bestyrelsen er adviseret om manglernes udbedring, inden udløbet af denne dag, vil dette blive betragtet som om, at sælger ikke har udbedret manglerne, hvorfor fradragsbeløb vil blive fratrukket i salgsprovenuet og stillet til købers disposition. Det er sælger, der bærer ansvaret for at ATB modtager den nødvendige dokumentation for udbedringerne. Administrator/bestyrelsen yder ikke køber og sælger nogen rådgivning i forbindelse med handelsbetingelserne, hvorfor parterne opfordres til at søge egen rådgiver. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 3 af 11

4 ATB og Foreningen kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt mistede renter af salgsprovenu, såfremt afregning afventer modtagelse af underskrevne dokumenter, andelsbevis, afslutning af indsigelsessag eller anden, for afregning, nødvendig dokumentation. Gebyrer i forbindelse med salg af lejlighed Gebyrer som betales af køber i forbindelse med overdragelse af andelen: Udfærdigelse af salgsaftale og fremsendelse heraf til sagens parter kr Udstedelse af vaskekort kr. 200 Gebyrer som betales af sælger i forbindelse med overdragelse af andelen: Afregning Ekstrahonorar til ekstern revisor i forbindelse med afstemningen af A/B kr. 250 Gebyr for check i Andelsboligbogen samt afregningsgebyr i alt kr. 800 Abonnementsgebyr salgsprocedure kr. 190 Andre gebyrer som kan komme på tale i forbindelse med handlen Sælger indstiller salget før aftale er udfærdiget kr. 625 Sælger indstiller salget efter aftale er udfærdiget kr Handler, der ønskes gennemført den 15. i måneden kr. 825 Ny aftale pga. ændringer (ny køber eller andet) kr. 925 Afregning af pant og udlægshavere efter medgået tid dog minimum kr. 625 Bortkomsterklæring i forbindelse med bortkommet andelsbevis kr. 395 Nyt andelsbevis kr % overdragelser af andele kr Adressesøgning fraflytter kr. 275 Venteliste Administration af foreningens ventelister foretages p.t. af bestyrelsen Særskilt tillæg for arbejde udover det sædvanlige udføres efter medgået tid som Ekspedition af indsigelser Indhentning af manglende dokumenter eller oplysninger Ekstraordinær korrespondance Øvrige hasteekspeditioner i forbindelse med salg kan foretages efter nærmere aftale og efter medgået tid. Vigtige informationer Kontaktperson vedrørende salg i foreningen er Jakob H. Hansen/Preben Hansen ATB gør andelshaver opmærksom på, at andelshaveren til enhver tid hæfter for indbetaling af boligafgift, indtil der måtte være fundet en køber, der overtager forpligtelsen. ATB gør andelshaver opmærksom på, at andelsbeviset skal fremsendes til ATB i forbindelse med salg af andelslejligheden. Salgsprovenuet kan ikke udbetales til sælger, før ATB har modtaget andelsbevis og den underskrevne overdragelsesaftale. ATB gør sælger opmærksom på, at administrator/bestyrelsen ikke yder køber og sælger nogen rådgivning, hvorfor parterne opfordres til at søge egen rådgiver. Såfremt partnerne ønsker, at sælge til en mindre andelsværdi end den i regnskabet opgjorte andelsværdi, opfordres parterne særskilt til at søge skattemæssig rådgivning, idet der kan blive/være tale om gavebetragtning. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 4 af 11

5 Sælger skal sørge for, at ATB til enhver tid er orienteret om eventuel ny adresse. Ifald dette viser sig ikke at være tilfældet, når der skal afregnes varme, vil ATB forestå adressesøgning, ekspeditionsgebyr herfor kr. 250,00 vil blive fratrukket afregningsbeløbet. Køber er bekendt med forpligtelsen til at bebo lejligheden. ATB gør andelshaver og bestyrelse opmærksom på, at alle relevante informationer til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftale, skal være ATB i hænde senest 3 uger før overdragelsesdagen for at alle regler og frister kan overholdes. ATB gør for en god ordens skyld opmærksom på, at der kan foreligge en ny valuarvurdering/offentlig ejendomsvurdering, der væsentligt kan afvige fra det nugældende grundlag for beregningen af andelsværdierne vedtaget på sidste ordinære generalforsamling, hvad der principielt kan betyde, at der på en kommende generalforsamling lovligt kan fastsættes en højere pris for andelen. Køber og/eller sælger kan hverken nu eller senere rette noget økonomisk krav mod hverandre, eller mod foreningen, dens bestyrelse eller administrator som følge heraf. Sælgende andelshaver kan via SKATs hjemmeside selv finde den nye vurdering og sammenholde denne med grundlaget i det sidst godkendte regnskab eller kontakte ATB for information om eventuel ny valuarvurdering. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 5 af 11

6 Meddelelse om salg af andelslejlighed i A/B Haraldsgården Bilag 1 Dette skema afleveres til bestyrelsen senest 3 måneder før ønsket overtagelsesdato. Det meddeles herved bestyrelsen og administrator, at undertegnede ønsker at udtræde efter reglerne i vores vedtægt om overdragelse af andel som følger: Adresse: Andelsnr: Sælger nuværende andelshaver(e): Navn(e): Kommende adresse: Mobilnr.: Hjemmenr.: Mailadresse: Bank: Adresse: Registreringsnr.: Kontonr.: Kort beskrivelse af lejligheden (f.eks. alder på køkken og bad, afhøvlede gulve, nye døre etc.): Lejlighedens størrelse: _ m 2 Antal værelser: Husleje: A conto varme: Kælderrums nummer: værelser DKK/måned DKK/måned Såfremt det ikke lykkes at finde en køber til sammenlægning eller via ventelisten vil jeg gerne indstille nedenstående person: Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 6 af 11

7 NB: Bestyrelsen kontakter den indstillede køber såfremt dette måtte blive aktuelt. Din indstilling får ikke nødvendigvis tilbudt din lejlighed. Navn(e): Nuværende adresse: Tlf.nr. Mobilnr.: Mailadresse: Sæt kryds her hvis du ikke har nogen indstilling: UDFYLDES AF BESTYRELSEN Oplysninger om køber kommende andelshaver(e): Navn(e): Nuværende adresse: Tlf.nr. Mobilnr.: Mailadresse: Forventet overtagelsesdato Sælger bekræfter med sin underskrift på nærværende opsigelsesblanket at have gennemlæst og accepteret foreningens procedure for salg. Dato: Dato: Som sælger - nuværende andelshaver(e) Bestyrelsen for A/B Haraldsgården Se venligst vedlagt procedure indeholdende vigtige informationer, retningslinjer, gebyrer mv. i forbindelse med salg af bolig i foreningen. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 7 af 11

8 Vejledning om registrering mv. af eksisterende badefaciliteter (Bilag 2): Hvis du ikke kan fremskaffe dokumentationen for at dine badefaciliteter er lovlige, skal du søge om bibeholdelse af det eksisterende bad. Såfremt du får et betinget tilsagn om bibeholdelse, skal betingelserne udbedres og udbedringen skal dokumenteres. Dette kan indebære, at dine eksisterende badefaciliteter skal renoveres. Såfremt du vælger selv at renovere dit badeværelse, vil dokumenterbare omkostninger afholdt i den forbindelse kunne aktiveres som en forbedring, dvs. at køber skal betale for det forbedrede badeværelse, når din andel sælges. I erkendelse af at køber kan have stor interesse i at bestemme hvordan renoveringen af badeværelset skal foregå, kan bestyrelsen tillade at salget af andelen gennemføres uden at du skal renovere badeværelset, under forudsætning af at køber i overdragelseskontrakten forpligter sig til at renovere badeværelset senest 3 måneder efter overdragelsen har fundet sted. Hvis dine badefaciliteter skal renoveres, skal du følge proceduren i bilag 4. Hvis du søger om bibeholdelse af eksisterende badefaciliteter skal du følge nedenstående procedure: 1. Skrive en ansøgning Du skal skrive en ansøgning, hvor du søger om bibeholdelse af dit eksisterende toiletrum med badefaciliteter (Eller baderum hvis din andel indeholder et separat baderum). Se nedenfor hvad der skal fremgå af ansøgningen. 2. Søge bestyrelsen om fuldmagt Aflever ansøgningen samt eventuel vedlagt dokumentation for til bestyrelsen og afvent skriftlig fuldmagt fra bestyrelsen. 3. Søge kommunen Send ansøgning vedlagt dokumentation samt fuldmagt fra bestyrelsen til: Byggeri & BoligKundeCenter Att.: Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1 Postbox Valby Tlf Fax Åbningstider (for personlig henvendelse): Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Aflevere kopi af svarskrivelsen til bestyrelsen Bestyrelsen skal have kopi den svarskrivelse du får fra Byggesagsafdelingen for din ansøgning om bibeholdelse. På baggrund af svarskrivelsen vil bestyrelsen vurdere om salget af din andel kan finde sted uden yderligere renovering af dine badefaciliteter. 5. Hvad skal fremgå af ansøgningen: I ansøgningen beskriver du dine badeforhold med angivelse af hvad der er udført og hvornår. Det er afgørende, at du kan dokumentere disse oplysninger, så til ansøgningen vedlægges al den dokumentation du kan fremskaffe for dine badefaciliteter, dvs. kvitteringer, kontrakter mv., for tidligere udført arbejde. Såfremt du ikke kan dokumentere tidligere udført arbejde, vil Byggesagsafdelingen vurdere lovligheden af dine eksisterende badefaciliteter ud fra de regler, der gælder i dag, og disse regler er blevet skærpet væsentligt i de senere år. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 8 af 11

9 Hvis dine badefaciliteter er gamle, og du ikke kan dokumentere, at de var lovlige da dit badeværelse blev bygget/istandsat, vil Byggesagsafdelingen betinge bibeholdelsen af, at du opfylder de seneste regler. Og så er dit badeværelse med stor sandsynlighed ulovligt, hvis det er længe siden, at det blev renoveret. I så fald vil du skulle renovere dit badeværelse, så det overholder gældende regler (Følg proceduren i bilag 5). Såfremt dit bad er blevet renoveret og derfor er i overensstemmelse med reglerne omkring vådrumssikring mv., men du blot ikke er i stand til at dokumentere dette, er betingelserne allerede opfyldt i den betingede godkendelse du får ved ansøgningen, og så kan bestyrelsen vælge at acceptere, at du ikke foretager dig yderligere - i så fald er dit badeværelse jo allerede lovligt, men du kan bare ikke dokumentere dette. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 9 af 11

10 Vejledning om renovering af badeværelser (Bilag 3): Du kan få videre vejledning om, hvordan du søger om godkendelse af dit badeværelse her: Byggeri & Bolig KundeCenter Ottiliavej 1 Postbox Valby Tlf Fax Åbningstider (for personlig henvendelse): Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Eller her Bygningsinspektorat Merete Christensen Frederiksborgvej København NV Tlf.: Fax: Du skal igennem disse faser: 1. Skrive ansøgning Du skal skrive en ansøgning om renovering af bad, hvor det fremgår hvilke forandringer du vil gennemføre ifm. det oprindelige og nuværende bad/toilet-rum. Forandringerne skal illustreres på en tegning, som du selv kan tegne af dit bad, eller som du påfører kopi af oprindelige originale tegning over badet. Disse originale tegninger kan skaffes ved personlig henvendelse i arkivet på Otiliavej jf. ovenfor. Foreningens matrikelnummer og ejerlav er: 4593 og 4594 Udenbys Klædebo kvarter. Det kan være en god ide at gå i gang med at kontakte håndværkere og få tilbud på forskellige løsninger inden du søger. Kontakt evt. også kommunen jf. ovenfor for at sikre at din ansøgning indeholde hvad den skal og at du har fundet den rigtige løsning på at gøre at renovere dit bad, så det bliver lovligt og tæt. Se under pkt. 4 nedenfor om indhentning af tilbud fra håndværkere. 2. Søge bestyrelsen om fuldmagt Aflever ansøgning vedlagt tegning til bestyrelsen med ansøgning om fuldmagt fra bestyrelsen, og afvent en skriftlig fuldmagt fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal her betinge og tilføje fuldmagten: Under forudsætning af bygningsinspektoratets tilsyn og godkendelse. Dette sikrer at kommunen besigtiger badeværelset undervejs i processen. 3. Søge kommunen om byggetilladelse Send ansøgning vedlagt tegning og bestyrelsens fuldmagt til Ottiliavej jf. ovenfor og afvent byggetilladelse før du sætter håndværkere i gang. Du kan evt. kontakte kommunen for at høre, hvor lang tid du skal afvente svar. 4. Indhente tilbud fra håndværker og bygge om Før eller parallelt med at du skriver ansøgning og finder ud af, hvordan dit bad skal være, kan du indhente tilbud fra håndværkere. Det er en god ide at have en tidlig kontakt til håndværkere, da priser og løsninger hænger sammen, og de Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 10 af 11

11 kan også være med til at finde den bedste model for dig. Det er vigtigt, at du kun benytter autoriserede vvs ere og murere samt evt. elektrikere, da evt. senere problemer eller mangler, så kan føres tilbage til dem. Derfor er det også vigtigt at du gemmer alle kvitteringer. Sørg for at få skriftlige tilbud fra flere håndværkere, vær kritisk og spørg evt. om du selv kan lave noget af arbejdet, så det bliver billigere for dig, hvis det også er vigtigt for dig. Måske kan du ikke gøre nogen økonomisk forskel Men vær opmærksom på at der er meget forskel på håndværkerpriser og kvalitet. Når du skal finde håndværkere kan du: Søge efter håndværkere på Spørge andre beboere om erfaringer og spørge opgangsrepræsentanterne om de ved noget om andre erfaringer og kontakter i foreningen Bruge bestyrelsens anbefalinger som for tiden er: o Murer: Jens Nørager, Gyldenlundsvej 35 A, 2920 Charlottenlund og som entreprenør på opgaven han kan stå for hele opgaven (han har stået for mødelokalet i Ragnagade). o VVS er: Jakob Lund, Sofievej 2, 2840 Holte / og Han er foreningens vvs er nu, og kan også give tilbud på hele opgaven. o Elektriker: Schiøtt Installation A/S o Du kan også selv stå for koordinering og hente særskilte tilbud på vvs- og murerarbejde samt evt. elarbejde. Sørg for at tilbuddet er så specifikt som muligt, og bed ellers om en specificering, så alt fremgår af tilbuddet. Du må gerne indhente mere end to tilbud på opgaven, og det kan være en god ide. Hvis du laver helt nyt badeværelse, skal du huske, at det skal være godkendt efter de nye regler om vådrum (Anvisning 200 By og Byg), og det bør håndværkerne have helt tjek på. Er der noget du er i tvivl om, kan du altid kontakte Merete Christensen i Bygningsinspektoratet jf. ovenfor og rådføre dig om gode løsninger. Hun vil også i nogle tilfælde kunne tilbyde at komme ud og rådgive dig om løsninger. Det kan være en god ide at tage billeder undervejs både før, under og efter byggeriet, som dokumentation af arbejdet og fx af skjulte installationer, rørføring etc., hvis du siden fx borer i væggen etc. Når du bygger om bedes du sørge for at det er til mindst gene for andre beboere. Derfor må du gerne være opmærksom på at holde trappen ren med kost og klud efter behov, og udbedre eventuelle skader på trappeopgangen efterfølgende. 5. Anmelde byggeriet til kommunen og modtage ibrugtagningstilladelse Når byggeriet er afsluttet skal byggeriet anmeldes på den anmeldelsesseddel der er fulgt med byggetilladelsen. Kort tid efter vil du modtage ibrugtagningstilladelsen fra kommunen. Når arbejdet er færdigt kan du også kontakte bygningsinspektor Merete Christensen ( ) fra Københavns kommune bygningsinspektorat. Hun vil meget gerne komme forbi og checke om at arbejdet er blevet udført godt. 6. Aflevere kopi af ibrugtagningstilladelse til bestyrelsen og administrator Bestyrelse og administration skal have kopi af ibrugtagningstilladelsen, så vi ved at projektet er gennemført som ansøgt tidligere. Desuden skal administrator have en kopi. Det er vigtigt, at du gemmer alle kvitteringer for badets udførelse, så du dels kan få det vurderet bedst muligt ved fraflytning og så du kan tilbageføre ansvaret for evt. fejl til håndværkerne. At kommunen har godkendt det betyder, at det sker under forudsætning af en masse byggebestemmelser, og det er en autoriseret håndværkers ansvar at gældende regler opfyldes. 7. Tage et varmt bad Enjoy! Og tænk over hvilke gode erfaringer du kan give videre til andre i foreningen, og om din opgangsrepræsentant skal have et notat om det. Salgsprocedure for AB Haraldsgården Side 11 af 11

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 14.02.2013 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende.

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Vejledning til Salg Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Du skal bruge det nyeste regnskab/budget, som er blevet godkendt på Generalforsamlingen.

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Side 1 af 5 Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal du gøre

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Emilievej 13-30 Under henvisning til vedtægternes 14, 16, 20 og 23. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1064

Revideret af administrator Ejd. 1064 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hostrup Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1035

Revideret af administrator Ejd. 1035 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Elmeparken II Under henvisning til vedtægternes 14, 20 og 23 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1021

Revideret af administrator Ejd. 1021 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Willemoesgade 35 Under henvisning til vedtægternes 11-14. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1058

Revideret af administrator Ejd. 1058 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hallandsgade 3-5A Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1057

Revideret af administrator Ejd. 1057 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Møllebakkehus Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1013

Revideret af administrator Ejd. 1013 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i Andelsboligforeningen Falkoner Allé 102/Franckesvej 1 Under henvisning til vedtægterne 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1037

Revideret af administrator Ejd. 1037 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 239-243 Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1038

Revideret af administrator Ejd. 1038 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Ewaldsgården Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1067

Revideret af administrator Ejd. 1067 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Tøpkilde I Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1009

Revideret af administrator Ejd. 1009 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Paludan Müllers Vej 6 Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1043

Revideret af administrator Ejd. 1043 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Herregårdsparken III Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1012

Revideret af administrator Ejd. 1012 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1048

Revideret af administrator Ejd. 1048 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Bøgeparken Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1052

Revideret af administrator Ejd. 1052 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Jægergården Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v.

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v. Albertslund, den 11. oktober 2012. Til ejendomsmæglere, der formidler salg af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel

Læs mere

VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN

VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN VEJLEDNING TIL SALG AF DIN ANDELSLEJLIGHED I A/B ESTLANDSGADEKARREEN Siden 1. januar 2016 har andelslejligheder i A/B Estlandgadekarréen skulle tilbydes til salg gennem foreningens ventelister. Derfor

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1008

Revideret af administrator Ejd. 1008 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Randborg Under henvisning til vedtægternes 14-18. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING I denne pjece kan du hente hjælp til det juridiske og det tekniske, hvis du ønsker at sammenlægge din bolig med en anden bolig. KOMMUNAL TILLADELSE TIL SAMMENLÆGNING

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Opsigelsesskema for AlmenBolig+

Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Boliglejemål nr. - - - (Se i din lejekontrakt eller den sidste huslejeopkrævning du har modtaget) Undertegnede opsiger mit lejemål, på adressen med 3 måneders varsel til

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 07.11.2013 J.nr. 63671-5-2 Navn Andreas Sams Kambjerre Ref. avs 8175 8339 / akambjerre@gmail.com Gade Næstvedgade 2, 2. Postnr. by 2100 København Ø Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Janne Larsen Dato 22-03- 2014 Sundevedsgade 12, 1th. Revideret 1751 København V Sag 1-54 - 4-4 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B A/B Hvide Hest Forenings nr. 54 Andelsboligen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin

Nej. Central / Fjernvarme El Gas Kamin Dato: 18.01.2013 J.nr. 61515-1007-4 Navn Keld Skovsgaard Axelsen Ref. avs Rev. 24.01.2013 Gade Amagerbrogade 173, 3. tv. Postnr. by 2300 København S Vurdering udført af: Johnny Kint Møller VURDERINGSRAPPORT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-3 Specifikation af løsøre side 4 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) udtræder af andelsboligforeningen Bofællesskabet Vidjekær og overdrager min andel til medunderskrevne (køber). Samtidig opsiger jeg brugsretten til

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med din/jeres nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at bo i foreningen, som vi er! Vi anbefaler,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere