Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010"

Transkript

1 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

2 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen for it i folkeskolen. 1 Der er et stort potentiale i relation til it i folkeskolen. Men samtidig opleves det, at en større og mere naturlig anvendelse af it i undervisningen holdes tilbage af bl.a. tekniske driftsproblemer, manglende digitale kompetencer blandt lærerne og manglende ledelsesmæssigt fokus. I Fælles mål fra Undervisningsministeriet stilles der krav om, at it anvendes i alle fag i folkeskolen. Tests og prøver bliver mere og mere digitaliseret. Elever, lærere og forældre forventer velfungerende it, som naturligt indgår i og understøtter undervisningen. Det er også vigtigt, at eleverne får de fornødne kompetencer til at kunne trives og medvirke i fremtidens videns- og netværkssamfund. Og globaliseringen kræver udvikling af kreative og innovative kompetencer det starter i folkeskolen med it som en vigtig ingrediens. Sammenfattende kan det konkluderes, at it er blevet forretningskritisk for folkeskolen. Med dette udgangspunkt tog KMD i slutningen af 2009 initiativ til et samarbejde, som vi kalder Tænketanken for skole-it. Tænketanken består af fire kommuner, fem leverandører, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Innovation Lab. Tænketanken har i fællesskab udarbejdet nærværende notat. Først beskrives de forventninger, som tænketanken har til fremtiden det kalder vi Vision Dernæst beskrives fem indsatsområder, som hver indeholder en række konkrete anbefalinger. Afslutningsvist skitseres, hvordan den enkelte kommune kan arbejde videre med Den strategiske agenda for it i folkeskolen. Udgangspunktet for notatet er et ambitionsniveau, som er realistisk for den almindelige folkeskole anno Det er naturligt, at der vil være kommuner og skoler, som går foran i forhold til anbefalingerne i dette dokument. Vi håber på, at vi med dette notat kan være med til at inspirere lærere, skolechefer, politikere, it-chefer m.fl. til at skabe det nødvendige grundlag for succes med it i folkeskolen. Tænketanken for skole-it Tænketanken for skole-it Frederiksberg Kommune, Bjarne Thostrup Esbjerg Kommune, Lars Galtung og Brian Øgendahl Vejen Kommune, Henrik Flindt Gentofte Kommune, Michael Hansen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Karin Levinsen og Jeppe Bundsgaard Innovation Lab, Camilla Uhre Fog Mikro Værkstedet, Henrik Lindholm Alinea, Ebbe Dam Nielsen Microsoft, David Garde-Tschertok Citrix, Jan Werenfeldt Novell, Jesper Stener og Flemming Stensgaard KMD, Jan Kvinesdal, Sune Dybdal, Erik Bartholdy og Bettina Lundgaard 1 I materialet anvender vi begrebet It i folkeskolen. Med it menes alle digitale medier. Dvs. både udstyr (fx pc er, interaktive tavler og mobiltelefoner), software og services (fx office-pakke, undervisningssystemer, internet-baserede tjenester og diverse indhold) samt relateret assistance.

3 Vision 2014 Tænketanken har opstillet følgende overordnede vision for skole-it anno 2014: It understøtter naturligt læring og samarbejde i forbindelse med alle aktiviteter i folkeskolen. Herved medvirker it til at give den enkelte elev et optimalt udbytte af undervisningen. Desuden har afgangseleverne de fornødne kompetencer til at kunne trives og medvirke i fremtidens videns og netværkssamfund. Ovenstående vision kan udmøntes i følgende pejlemærker, som kan opfattes som mere konkrete delvisioner: 1. Folkeskolen har klare mål og rammer for hvordan it skal anvendes i undervisning og samarbejde. 2. Skoleledelsen for den enkelte skole og for kommunen som helhed tager det overordnede ansvar for udviklingen i relation til skole-it. 3. Den tekniske it-drift er forventningsafstemt, stabil og velfungerende. 4. Lærerne anvender let og naturligt - it i undervisningen. 5. Folkeskolen underviser eleverne i at begå sig i fremtidens videns- og netværkssamfund og som digitale borgere. 6. Der findes et professionelt læringsmiljø med fokus på pædagogisk og didaktisk nytænkning, hvor det er let at få assistance til at anvende it i undervisningen. Indsatsområder Nedenstående fem indsatsområder indeholder en række anbefalinger, som understøtter realiseringen af ovenstående vision og pejlemærker: 1. Strategi og styring 2. It infrastruktur og it-drift 3. Digitale læremidler 4. Kompetencer 5. Ledelse og kultur

4 Indsatsområder Strategi og styring Det er vigtigt, at den enkelte kommune fastlægger strategiske mål i forhold til skole-it, med fokus på hvorledes de pædagogiske mål understøttes via anvendelse af it. Der er således behov for, at udarbejde en strategi for skole-it. Dette kan være i form af en dedikeret strategi for skole-it, eller den kan udarbejdes som en integreret del af en generel strategi for skoleområdet. Det anbefales, at de strategiske mål som minimum adresserer: _ Realisering af Fælles Mål samt eventuel kommunal strategi for skoleområdet. _ Didaktiske anvendelse af it i undervisningen. _ Adgang til it-udstyr, software, services og relateret assistance. _ Elevernes og lærernes digitale kompetencer. _ Effektivisering af undervisningen med it. _ Ledelse og styring af it-anvendelsen på skoleområdet. _ Økonomisk og ressourcemæssig ramme for skole-it. Det er vigtigt, at de strategiske mål er både attraktive, ambitiøse, realistiske og lette at kommunikere. I forhold til at realisere de strategiske mål, er det afgørende at have effektive strukturer og processer til styring af det samlede område for skole-it. Effektiv styring af skole-it kræver bl.a.: _ Klar definition af ansvar, beslutningskompetence og beslutningsprocesser. _ Forankring af strategi for skole-it hos den politiske ledelse og topledelsen. _ Etablering af fora og netværk, som kan og vil gå forrest med it-anvendelsen. _ Forankring af indsatserne på den enkelte skole hos skoleleder og skolebestyrelse. _ Forventningsafstemning mellem skolerne og interne/eksterne leverandører af skole-it. _ Styring af det enkelte projekt og den samlede portefølje af projekter vedr. skole-it. _ Professionel styring af it-arkitektur, it-infrastruktur, it-drift og it support. _ Et passende niveau for evaluering og opfølgning på anvendelsen af skole-it. _ En stabil og bæredygtig økonomisk ramme for skole-it. Det er afgørende at sikre, at de strategiske mål udmøntes i konkrete handlingsplaner i kommunen og på skolerne. Procesmæssigt kan det være meget hensigtsmæssigt at skabe og kommunikere quick wins, som kan danne grobund for en iterativ og positiv udviklingsproces.

5 Indsatsområder It-infrastruktur og it-drift Det er af fundamental betydning for anvendelsen af it i undervisningen, at it-infrastrukturen er fleksibel og tilgængelig, samt at it-driften er stabil og velfungerende. Det er også vigtigt, at it-infrastrukturen tager højde for den hastige teknologiske udvikling, og dermed er robust i forhold til at understøtte de fremtidige behov. Bl.a. skal man være opmærksom på følgende teknologiske udviklingstendenser: _ It-software, it-services og information flyttes i stigende grad fra interne servere ud på internettet (ud i skyen også kaldet cloud computing). _ Sociale netværk og tjenester anvendes i stadigt støtte omfang fx Facebook, Twitter og YouTube det gælder ikke mindst børn og unge. _ Der kommer nye hardwareenheder og disse smelter mere og mere sammen bærbare pc er, digitale kameraer, spillekonsoller, mobiltelefoner osv. _ Det vil blive almindeligt og naturligt, at elever medbringer egne hardwareenheder, som kan benyttes i undervisningen. _ Kompleksiteten i den interne it-drift vil falde og denne vil i stigende grad fokusere på den basale infrastruktur, herunder specielt netværket. _ Kompleksiteten i anvendelsen vil stige i takt med nye it-løsninger, hardwareenheder og den stigende konvergens i al software, it-services og hardwareenheder. Det anbefales, at it-infrastrukturen tilgodeser, at: _ Elever og lærere kan logge på netværksforbindelser uden lange svartider, hvor som helst når som helst. Der bør være et særligt fokus på netværkets kapacitet og tilgængelighed. _ Elever og lærere kan tilgå skolens software og services, herunder især internet. De kan problemfrit lagre og udskrive dokumenter. _ Elever og lærere har ét login til skolens software og services. _ Eleverne kan medbringe eget it-udstyr og anvende dette trådløst og sikkert. Når udstyret ikke anvendes, har eleverne mulighed for at opbevare det i aflåste skabe. _ It er tænkt ind i skolernes indretning. Derfor har alle skoler den nødvendige strømforsyning og trådløse dækning. _ Infrastrukturen er opbygget standardiseret, fleksibelt og fremtidssikret, således at der er optimale muligheder for tilslutning af forskellige typer it-udstyr. _ Eventuelle mobile it-miljøer er lette at flytte rundt for lærer og elever. Dertil effektive processer der sikrer, at lærerne skal bruge et minimum af tid på, at reservere og klargøre udstyret til undervisningen. _ Infrastrukturen er konstrueret så den er robust, sikker og effektiv i relation til afholdelse af prøver. Det anbefales videre, at kommunen: _ Etablerer en strategi for hvilke driftsmæssige opgaver kommunen selv kan og vil varetage hhv. hvilke opgaver, man ønsker varetaget af andre parter eller leverandører. _ Gennemfører en klar forventningsafstemning med skolerne i forholdt til de it-services, som stilles til rådighed, herunder faciliteter, oppetider, på-lognings-tider, svartider, service på udstyr mv.

6 Indsatsområder _ Sikrer at forventningsafstemningen også gør det klart, hvad lærer og elever selv skal sørge for hhv. hvad itsupport og it-vejledere har ansvaret for. _ Styrker it-afdelingens viden om skoleområdet, så itafdelingen bedre kan fungere som teknisk vejleder og sparringspartner for skolerne. Ovenstående forventningsafstemning bør bruges aktivt i forbindelse med den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen. Fx kan der overvejes længere lektioner/ moduler eller anvendelse af det samme udstyr (evt. eget udstyr) over en hel dag mhp. at undgå gentagne på-logninger til netværket. Målet er at sikre, at den it-infrastruktur og -udstyr anvendes optimalt i undervisningssammenhænge. Det anbefales, at kommunen definerer indholdet af de digitale skoletasker, herunder: _ Hvilket udstyr, software og hvilke kommunikationsværktøjer indgår i skoletasken. _ Hvilke dele af skoletasken er fælles for kommunen, hvilke dele kan fastlægges af den enkelte skole og hvilke dele kan den enkelte lærer selv beslutte. Det anbefales at lærerne har stor indflydelse på indholdet af de digitale skoletasker. _ Fastlægger forskellige skoletasker i til indskolingen, mellemskolen og udskolingen hhv. skoletasker tilpasset elever med særlige behov. _ Skoletasker til lærerne, som er tilpasset de områder den enkelte lærer underviser i. _ Hvilke dele af skoletasken kommunen, skolen hhv. eleven og læreren kan stille til rådighed. _ I hvilket omfang og hvordan skoletaskerne har adgang til læringsplatforme på internettet, sociale netværk mv. _ Hvordan skoletaskerne kan interagere med hinanden og andet udstyr som fx interaktive tavler. Digitale læremidler Vi lever i en verden, som vil byde på øget kompleksitet, højere tempo, konstant forandring og nye krav til fagligheden. It er en integreret del af denne forandring. It skal understøtte og forbedre undervisningen. Vi skal samtidig sikre, at eleverne får de fornødne kompetencer til at kunne trives og medvirke i fremtidens videns- og netværkssamfund. Det anbefales, at elever og lærer har digitale skoletasker, som indeholder de fornødne digitale læremidler. Den digitale skoletaske skal være åben og dynamisk. De digitale skoletasker skal fungere stabilt og med god performance - dette er vitalt for anvendelsen. De digitale skoletasker skal anvendes, hvor det øger udbyttet af undervisningen. Det anbefales, at de digitale skoletasker: _ Indgår i en sammenhæng med de traditionelle læringsmidler i fastlagte undervisningsforløb eller som en del af det læringsforløb, læreren sammensætter til undervisningen. _ Indgår i undervisningsforløb, hvor der er plads til at eksperimentere og udforske. _ Understøtter fremskridtsvenlige undervisningsformer, hvor eleverne får lejlighed til at arbejde projektorienteret og i simulerede praksisfællesskaber.

7 Indsatsområder Kompetencer Lærerne skal kende den sociale netværksverden, som børnene befinder sig i. Der skal derfor tænkes anderledes mht. lærernes kompetenceudvikling. Det anbefales, at: _ Lærerne efteruddannes i mediedidaktik. _ Lærerne faciliterer videndeling. _ Lærerne udvikler kompetencer, som sikrer at de bedste læremidler vælges. _ Lærerne får mulighed for løbende at udvikle de digitale kompetencer, via eksempelvis sidemandsoplæring og selvlæring (understøttet af lærernes digitale skoletasker). _ Lærerne besøger hinanden i klasserne og får inspiration til undervisningen. _ Lærerne tænker it med i alle fag bl.a. ved at skabe miljøer for læring og erfaringsudveksling. _ Skoleledelsen etablerer samarbejde med eksterne parter, eksempelvis med andre danske - eller udenlandske skoler eller i form af adoption af virksomheder. _ Kommunerne uddanner undervisningsvejledere i stedet for de pædagogiske it-vejledere og skolebibliotekarer. Læringsvejlederne skal kender alle lærematerialer og skal være rådgivere for lærerne. Ledelse og kultur Ledelse og kultur er afgørende for at skabe succes med it i folkeskolen. Strategier, teknologier og digitale læremidler gør det ikke alene. Det anbefales derfor, at: _ Der gennemføres et kulturskifte, som passer til den digitale verden, som børnene er født ind i. Dette kulturskifte vil stille krav til ændringer i holdning og adfærd hos lærere, skoleledelse og forældrene. _ Der arbejdes på at skabe en kultur, hvor skole-it betragtes som en naturlig del af undervisningen og som en støtte for lærerne. _ Eleverne inddrages i udviklingen af undervisningen. Sammen med eleverne har lærerne lettere ved at udvikle deres holdninger og adfærd. Dette skaber anerkendelse, innovation og kulturforandring. _ Skole-it kommer i fokus på den politiske dagsorden. _ Der skabes en fælles forståelse på skolerne for behov og muligheder i relation til skole-it. Herved kan der skabes bred opbakning til udviklingen og anvendelse af skole-it. _ Rammerne for den traditionelle timeundervisning, forberedelse, skole-hjem-samarbejde mv. revurderes. _ Nye digitale rammer for skole-hjem-samarbejde mv. formidles eksempelvis via it-cafeer for elever og forældre. _ Skolechef og den enkelte skoleleder går i ord og handling forrest i relation til udviklingen af skole-it, herunder specielt strategiarbejdet vedr. skole-it. _ Teknologianvendelsen tænkes ind i undervisningen på en ny måde. Fx skal forbud mod mobiltelefoner revurderes måske skal elevernes mobile enheder i stedet aktivt tænkes ind i undervisningen.

8 Det videre arbejde Formålet med Strategisk agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen for it i folkeskole. Det er derfor vigtigt at den enkelte kommune arbejder videre med de forskellige forslag og anbefalinger, og fortager en konkret udmøntning, som passer til de lokale forhold. Nedenstående figur illustrerer én mulig måde at arbejde videre på. Figuren foreslår, at kommunen - fx i et forum af skolechef, skoleledere og it-ledelse - kvalificerer indholdet af Den strategisk agenda for it i folkeskolen : Hvad er status på de enkelte forslag og anbefalinger? Hvad er vigtigt? Hvad skal prioriteres højest? På dette grundlag kan der defineres et strategisk program for it i folkeskolen bestående af forskellige projekter, som alle bidrager til at skabe succes med it i folkeskolen. Projekterne vil sikkert være af meget forskellig karakter fx udvikling af strategi for skole-it, indførelse af klare beslutningsprocesser, etablering af en kompetenceplan vedr. skole-it eller etablering af ny it-infrastruktur på skolerne. Gennemførelse af det samlede program kan typisk forløbe over 2-3 år, mens det enkelte projekt bør have et væsentlig kortere tidsmæssigt forløb. Telefon _KMD_Folder_Skole-it_Notat 8. april 2010 BLG/

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere