Affaldsplan Sylvester Hvid & Co. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk"

Transkript

1 Affaldsplan Sylvester Hvid & Co. Nr

2 Affaldsplan Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene med særlig vægt på de første fire år fra Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægningsrapport, affaldsprognose samt en beskrivelse af alle kommunes affaldstilbud, kan du læse mere på Planen er udarbejdet i samarbejde med I/S Vestforbrænding og har været i offentlig høring i uge Affaldsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april Indhold Lyngby-Taarbæk Kommune og affaldet. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål på affaldsområdet Sammenhæng mellem mål og initiativer Initiativer på affaldsområdet

3 Lyngby-Taarbæk Kommune og affaldet Denne affaldsplan indeholder rammerne for Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldshåndtering Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj for at vi kan nå de mål, vi - her i affaldsplanen - har sat os for affaldsområdet. Affaldsplanen indeholder initiativer, som er ud over de almindelige driftsopgaver. Affaldsplanen tager udgangspunkt i de stigende affaldsmængder. Lyngby-Taarbæk Kommune vil forsøge at stabilisere de stigende affaldsmængder gennem løsninger, som skal være med til at opfylde vores målsætninger det kan både dreje sig om ændringer af bestemte affaldsordninger og om målrettet information om håndteringen af en specifik affaldstype. Affaldsplanen betyder ikke en revolution på affaldsområdet det er der ikke behov for. Det går generelt godt med affaldshåndteringen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi vil derfor fortsat arbejde for at styrke og videre udvikle de allerede eksisterende systemer samtidig med, at vi hele tiden opbygger og deler den viden, vi har om affald. En tilgang som samlet set hele tiden sikrer bedre affaldsløsninger. God læselyst! Fælles for alle vores affaldsinitiativer er, at de vil være forankret i et ønske om at ligestille de tre begreber holdningsbearbejdning, information og teknologi. Det nytter ikke at have den rigtige teknologi, hvis ingen ved, hvad den skal bruges til eller, hvis ingen synes, teknologien er vigtig at bruge. 3

4 Lyngby-Taarbæk Kommunes mål på affaldsområdet Lyngby-Taarbæk Kommunes mål Vi står i dag med en række miljøproblemer, der i høj grad er et resultat af vores livsstil. De senere års højkonjunktur betyder større forbrug, der igen betyder mere affald. Effektivitet og kvalitet i de eksisterende affaldsordninger ønskes samtidig styrket. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål for den kommende fireårige planperiode er: Affaldsmængderne er et problem for miljøet, da affaldet ofte indeholder miljøbelastende stoffer, og der for visse affaldstyper er en ringe genanvendelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune kan vi bidrage til at mindske problemerne ved at forebygge, at meget affald opstår, og ved at genanvende mere - samtidigt skal vi sikre os, at der ikke sker en øget belastning af miljøet, når vi bortskaffer affaldet. Vi kan bidrage til at løse problemet, men vi kan ikke gøre det alene - løsningerne skal også skabes i et styrket samarbejde på landsplan, via tiltag i EU og globalt. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål for tager udgangspunkt i problemerne omkring de stigende affaldsmængder og bygger på affaldshierarkiet med følgende prioritering: 1. Affaldsforebyggelse 2. Genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Mål for den kommende fireårige planperiode er: At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affalds ordninger 4

5 Sammenhæng mellem mål og initiativer - fra holdning til handling Lyngby-Taarbæk Kommune vil i de næste fire år sætte en række initiativer i gang, der skal understøtte og medvirke til at opfylde affaldsplanens mål. I dette afsnit kan du læse om målene om hvorfor vi har valgt dem, og om hvordan vi vil nå dem. At forebygge dannelsen af affald Lyngby-Taarbæk Kommunes udgangspunkt er, at arbejdet på affaldsområdet sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Øverst i affaldshierarkiet står affaldsforebyggelse. I de seneste år er mængderne af affald i Danmark steget uventet meget. Hvis denne udvikling fortsætter, kan de forskellige behandlingsanlæg få problemer med at håndtere de meget store mængder. Det vil kunne betyde, at affaldet skal opbevares midlertidigt, fx på lossepladser. Hvis vi skal undgå at skabe flere deponeringsanlæg til skade for miljø og natur, er det derfor vigtigt med en forebyggende indsats over for de stigende affaldsmængder. De stigende affaldsmængder er en konsekvens af et stigende forbrug. Stigende affaldsmængder er tæt knyttet til en stigning i udledning af CO 2. Kan vi således få nedbragt den samlede mængde affald, vi producerer i kommunen, kan vi samtidig gøre en indsats på klimaområdet. En metode til at nedbringe den samlede mængde affald er at forsøge at påvirke os mennesker til at handle anderledes, når vi forbruger og smider væk. Holdningspåvirkning er dog en langsigtet strategi, idet det tager tid for os at ændre den måde, vi handler på. Sammenhængen mellem økonomisk vækst og et deraf følgende stigende forbrug kan være svær for en kommune at ændre. Det betyder ikke, at vi ikke skal prøve. Lyngby-Taarbæk Kommune vil i den kommende planperiode undersøge forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald. Undersøgelsens resultater vil kunne fortælle noget om, hvilke virkemidler der bedst sikrer, at den enkelte borger eller virksomhed får et fornuf- Figur 1: Oversigt over de initiativer Lyngby-Taarbæk Kommune vil igangsætte for at medvirke til at forebygge dannelsen af affald. Målsætninger Initativer At forebygge dannelsen af affald 1 Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 3 Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne i direkte genbrug 2 Affaldets Vej - net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse 5

6 tigt grundlag at handle ud fra. Virkemidler kan eksempelvis være informationskampagner med konkrete forslag til affaldsforebyggelse eller en opfordring til at sige nej tak til reklamer og telefonbøger. Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at medvirke til en række initiativer, som skal synliggøre affald og affaldshåndtering i forskellige medier. Et eksempel er det net-baserede tv-program Affaldets Vej, som vil følge affaldet, fra det samles ind - til det bliver til et nyt produkt. Formålet er at sætte fokus på sammenhængen mellem forbrug, affald og forebyggelse. At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service Når vi sikrer affaldet den rigtige behandling, fx ved genanvendelse, reducerer vi affaldsmængderne og sparer energi og ressourcer - samtidig nedbringer de miljøbelastninger, der opstår, når affald dannes og håndteres. I de fleste tilfælde vil der være størst miljømæssige fordele ved at genanvende affaldet. Vi kan fx gøre en indsat i forhold til klimaet, når vi indsamler og genanvender pap og papir. Det kræver mindre energi at genanvende papir end at fremstille nyt papir, og den træmasse, der spares, kan bruges til erstatning af fossil energi. Derved reducerer man fx udledningen af CO 2. Målet er dog at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, og affaldshierarkiet er ikke altid en selvfølge. Nogle gange vil det være en miljømæssig fordel at sende affald til forbrænding og udnytte energien til el og fjernvarme. Affaldet skal sendes til behandling der, hvor det er miljøøkonomisk fornuftigst. Lyngby-Taarbæk Kommune vil fokusere på at flytte affaldet opad i affaldshierarkiet. Det affald, Figur 2: Oversigt over de initiativer, Lyngby-Taarbæk Kommune vil igangsætte for at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service Målsætninger Initativer At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service 5 Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 6 Dagsrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 10 Øget indsamling af batterier og småt elektronik 11 Øget indsamling af PCB-holdigt affald 7 Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 12 Øget indsamling af klinisk risikoaffald 8 Kampagne for kildesorteringssystemer 13 Øget indsamling af emballageaffald 9 Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 14 Alternative løsninger til deponi 6

7 der går til forbrænding eller deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes til genanvendelse, skal frasorteres hertil. Og det affald, der går til deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes til forbrænding, skal frasorteres hertil med henblik på udnyttelse af energien. I 2006 sendte Lyngby-Taarbæk Kommune 59 % af affaldet til genanvendelse, 35 % til forbrænding mens kun 6 % gik til deponi. Det går altså godt - men der er altid plads til fremskridt. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål for den kommende planperiode betyder en stræben mod forøgelse af genanvendelsesprocenten. Lyngby-Taarbæk Kommune vil se på mulighederne for at optimere metoderne til indsamling af udvalgte affaldstyper. Kommunen vil fx se på, om metoderne til indsamling af pap og papir er de mest hensigtsmæssige, eller om en anden metode ville kunne øge indsamlingen og dermed genanvendelsen af pap og papir. Dette vil samtidig nedbringe mængden af affald til forbrænding. Lyngby-Taarbæk Kommunen ønsker tillige at reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi, og vil derfor medvirke til at undersøge, hvilke typer af affald vi kan flytte væk fra deponierne, og hvordan vi kan gøre det. En generel styrket indsats i forhold til information og vejledning skal desuden sikre et større kendskab til kommunens affaldsordninger og derved motivere kommunens borgere og virksomheder til i højere grad at anvende de etablerede indsamlingsordninger. 7

8 At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger I Lyngby-Taarbæk Kommune vil vi fortsætte med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordninger. Vi sikrer løbende, at tilrettelæggelsen af kommunens affaldsordninger og den behandling affaldets sendes til tager udgangspunkt i en afvejning af miljø, økonomi og service. Vi sætter hver dag fokus på sammenhængen mellem økonomien og miljøbelastningen i de valg, vi træffer på affaldsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune vil i den kommende planperiode bl.a. iværksætte et initiativ, der skal indsamle viden om affaldssystemer i hele verden. Initiativet Fremtidens affaldssystem skal se på, om der er muligheder for at reducere miljøbelastningen, sikre renere affaldstyper og øge brugertilfredsheden, hvis vi organiserer indsamlingen af affald på helt andre måder. Desuden vil miljøøkonomiske analyser og kendskab til borgeradfærd indgå som en afgørende faktor i udarbejdelse af information og ved eventuelle optimeringer af eksisterende ordninger. Men hvad betyder egentligt kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger? Kvalitet i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at serviceniveauet på vores Genbrugsstation er højt, og at de indsamlede affaldstyper er af god kvalitet altså rene. Dette opnås fx gennem en løbende udvikling af personalets kompetencer samt en effektiv informationsindsats. Effektivitet i kommunens affaldsordninger betyder, at vi tilrettelægger driften således, at affaldet indsamles til fordelagtige priser og under hensyn til miljøet. Et af de områder, som Lyngby-Taarbæk Kommune vil satse på i den kommende planperiode, er viden og vidensdeling. En viden, som skal være med til at sikre effektivitet og kvalitet i kommunens affaldsordninger. Figur 3: Oversigt over de initiativer Lyngby-Taarbæk Kommune vil igangsætte for at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger Målsætninger Initativer At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 15 Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører - med fokus på udvikling af værktøjer til motivering og skærpet kontrol, konflikthåndtering og styrket serviceniveau 16 Fremtidens affaldssystem - en indsamling af viden om affaldssystemer andre steder 8

9 Baggrund for Lyngby-Taarbæk Kommunes mål og initiativer Regeringens affaldspolitik Kommunen har pligt til at udarbejde en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplanerne skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af denne affaldsstrategi. Regeringsgrundlaget fra december 2007 varslede en ny affaldsstrategi i slutningen af Strategien var endnu ikke færdig, da kommunens affaldsplan blev vedtaget, og derfor har det ikke været muligt at indarbejde denne i vores affaldsplan. Derfor tager Lyngby- Taarbæk Kommunes affaldsplan udgangspunkt i regeringens gældende affaldspolitik. Regeringens affaldspolitik bygger på 3 grundelementer, hentet fra den nationale affaldsstrategi : Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald. Vi skal sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke stiger i takt med den økonomiske vækst. Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Regeringen indgik i 2007 en politisk aftale om omorganisering af affaldssektoren. Fremover skal det være lettere for borgere og virksomheder at komme af med affaldet. Det skal være klart, hvad man betaler for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen er. Du kan læse mere om regeringens politik på affaldsområdet på EU s affaldspolitik EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Som følge af EU s nyeste miljøprogram er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: Tematiske strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse Tematiske strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er, at gøre Europa til et samfund der - søger at undgå dannelsen af affald, - genanvender mest muligt affald, og - reducerer påvirkningerne fra affaldshåndteringen. Et af virkemidlerne er, at affaldsrammedirektivet skal revideres. Direktivet skal for fremtiden indeholde standarder for genanvendelse og en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for affaldsforebyggelse. Medlemsstaterne er forpligtede til at implementere EU-direktiver i den nationale lovgivning. Affaldsrammedirektivet har været og skal stadig igennem politiske behandlinger i EU. Disse behandlinger forventes at være færdige i Herefter har Danmark 2 år til at implementere direktivet. Det betyder, at affaldsrammedirektivet først får direkte betydning for kommunen i Du kan læse mere om EU s affaldspolitik på aktuelt/ 9

10 Kommunens kortlægningsdata Lyngby-Taarbæk Kommunes kortlægningsdata viser en generel stigning i affaldsmængderne. I 2007 blev der ifølge indberetningerne produceret tons affald i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er en stigning på ca.14 % i forhold til den indsamlede mængde på ton i Den samlede affaldsmængde i 2007 var fordelt med tons erhvervsaffald og tons husholdningsaffald. Det svarer til 69 % erhvervsaffald og 31 % husholdningsaffald. Af den samlede affaldsmængde blev 63 % genanvendt, 31 % blev afleveret til forbrænding og 6 % blev deponeret. Kortlægningsdata fra 2007 kan ses på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside ltk.dk. Figur 4 illustrerer, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommunes initiativer er blevet til: Fra baggrunden i Regeringens og EU s affaldspolitik samt kommunens årlige affaldskortlægning til kommunale målsætninger, og så endelig til mere håndgribelige initiativer. Baggrund Målsætninger Initativer Regeringens affaldspolitik EU s affaldspolitik Kommunens kortlægningsdata At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i Kommunens affaldsordninger 1 Brugerdreven innovation 2 Affaldets vej 3 Direkte genbrug 4 Affaldsforebyggelse; metoder 5 Pap og papir 6 Dagrenovation 7 Plastaffald 8 Vis mig dit køkkenskab 9 Farligt husholdningsaffald 10 Batterier og småt elektronik 11 PCB-holdigt affald 12 Klinisk risikoaffald 13 Emballageaffald 14 Alternative løsninger til deponi 15 Styrket samarbejde 16 Fremtidens affaldssystemer 10

11 Initiativer på affaldsområdet Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger for affaldsplanen bliver opfyldt gennem en række initiativer beskrevet i dette afsnit. De enkelte initiativer er uddybet i forhold til bl.a. mål, tidsplan, mængdepotentiale, miljøpåvirkning, ressourceforbrug og økonomi. Diagrammerne viser - hvor det er muligt - den forventede udvikling, forudsat, at der ikke handles på området. Fremskrivningen af affaldsmængderne er estimeret på baggrund af den generelle samfundsmæssige udvikling i forbrug og økonomi. Denne rammevækst er fastsat af Finansministeriet (se bilag i Kortlægnings og prognosedelen). De fleste initiativer lægger op til, at kommunen efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis af affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvilke konsekvenser de enkelte initiativer får for kommunen, da beslutningsgrundlaget først skal igangsættes og udføres, inden den egentlige driftsmæssige ændring kan besluttes og iværksættes. I forbindelse med evt. optimering af nuværende ordninger og ved implementering af nye lægger Lyngby-Taarbæk Kommune stor vægt på fyldestgørende information til den relevante målgruppe, virksomheder og/eller borgere i kommunen. En oversigt over initiativerne kan ses i Handlingsplan , som også viser, hvornår de enkelte initiativer sættes i gang. Det skal her bemærkes, at oversigten er et bedste bud og, at tidsestimeringen kan ændres i takt med, at ny viden om de planlagte initiativer kommer frem. Handlingsplanen bliver, som en konsekvens heraf, opdateret i 1. kvartal hvert år i planperioden og bliver lagt på kommunens hjemmeside. Andre opgaver Foregående års politik på affaldsområdet har resulteret i nogle arbejdsopgaver, der skal tages højde for i planperioden. Det drejer sig hovedsageligt om omorganisering af affaldssektoren. Opgaverne er ikke formuleret som initiativer i affaldsplanen men kommunen har taget hensyn til dem i planlægningen af ressourceforbruget i planperioden. Den politiske aftale fra 2007 om omorganisering af affaldssektoren sigter mod at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet. Forligspartierne blev enige om at iværksætte følgende initiativer for affaldssektoren: Styrket konkurrence for genanvendeligt erhvervsaffald Effektiv service og administrativ forenkling Innovation nye teknologier til affaldsbehandling En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg I forbindelse med denne udmelding vil kommunerne blive pålagt følgende administrative opgaver: Vedtagelse af standardregulativer et for erhvervsaffald og et for husholdninger Nye tilsynsopgaver i forbindelse med regulering af det genanvendelige erhvervsaffald Affaldsdatamodel - kvalitetssikring af data og implementering af brug Se regeringens udspil om affaldssektorens omorganisering på Miljøstyrelsens hjemmeside Den+nye+affaldssektor/ 11

12 Handlingsplan Målsætninger Initativer At forebygge dannelsen af affald 1. Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 2. Affaldets vej net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 3. Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne i direkte genbrug 4. Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse koordinering af mål og midler At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau 5. Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 6. Dagsrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 7. Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 8. Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet vis mig dit køkkenskab 9. Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 10. Øget indsamling af batterier og småt elektronik 11. Øget indsamling af PCB-holdigt affald 12. Øget indsamling af klinisk risikoaffald 13. Øget indsamling af emballageaffald 14. Alternative løsninger til deponi At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordning 15. Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører 16. Fremtidens affaldssystem Husholdning Erhverv Husholdning og erhverv

13 Tidsplan

14 At forebygge dannelsen af affald 1: Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at styrke miljøbevidstheden i forhold til affald og affaldssortering. Fokus skal være på udviklingen af eksisterende og nye serviceydelser - i forhold til såvel affaldsforebyggelse som affaldssortering - på baggrund af et bedre kendskab til brugernes behov. Målet er at udvikle redskaber, der påvirker borgeres og virksomheders holdning til affald i retningen mod at forebygge dannelsen af affald. Kommunen vil derfor være med til at gennemføre en undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i samarbejde med Danmarks Designskole og I/S Vestforbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Lyngby-Taarbæk Kommune medvirke til udviklingen af nye redskaber til forståelsen af brugernes ønsker og behov i forbindelse med indsamlingssystemer til affaldssortering. Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a. antropologi, kommunikation, design samt et bredt udsnit af aktører fra affaldsbranchen. Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges besvaret: Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres? Hvilke krav og ønsker har brugerne til fremtidens indsamlingssystemer? Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med brugerne på affaldsområdet? Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle følgende redskaber: En designhåndbog til indretning af eksisterende og fremtidige indsamlingssteder og indsamlingssystemer. En håndbog for inddragelse af brugerne, når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles og senere anvendes. Hvornår gør vi det? 1. Projektet begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger. 14

15 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale De nye redskaber forventes at kunne påvirke brugernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er for usikkert at forsøge at vurdere et konkret potentiale. Indflydelse på miljø Holdningsbearbejdning er miljømæssigt set en langsigtet løsning, da holdning gives videre til de efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at hente den mængde af affald, der kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når øget viden om borgernes ønsker og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udvikling i de samlede affalds mængder i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Størstedelen af projektet er finansieret eksternt med midler fra Erhvervsministeriet. Derudover betales en del af projektet af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops m.m. Status for indsamling De nationale affaldsmængder har i de senere år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Lyngby-Taarbæk Kommune, som indsamlede i tons affald i ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 15

16 At forebygge dannelsen af affald 2: Affaldets vej - netbaseret tv som følger affaldet fra grav til vugge MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej, fra at borgerne har sorteret deres affald, til nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle produktionssteder i affaldstypernes livscyklus skal skabe forståelse for, sammenhængen mellem forbrug og affald samt at affald kan ses som ressourcer i et levende og konstruktivt kredsløb frem for et problem. Hvornår gør vi det? 1. Redskabet udvikles i samarbejde med I/S Vestforbrænding i perioden 1. kvartal kvartal Affaldets vej markedsføres via kommunens genbrugsstation, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside 1. kvartal kvartal Lyngby-Taarbæk Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere. Hvordan gør vi det? Lyngby-Taarbæk Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for forbedret affaldssortering. Det er myter som f.eks. at affaldet, efter genbrugsstationens lukketid, sammenblandes og køres til forbrænding. De myter skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer, som det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge dvs. fra affald til et nyt genanvendeligt produkt. 16

17 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne mindskes ved reduceret produktion af nye forbrugsvarer og dermed reduceres også forbrug af ikke-fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når borgerne får kendskab til Affaldets vej og derved motiveres til bedre sortering. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udvikling i de samlede affalds mængder i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Udviklingen af redskabet er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de senere år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 17

18 At forebygge dannelsen af affald 3: Direkte genbrug - undersøge mulighederne i direkte genbrug MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Lyngby-Taarbæk Kommune vil undersøge mulighederne for et samarbejde med andre kommuner i I/S Vestforbrændings opland om direkte genbrug, ved etablering og drift af større fælles byttecentraler, hvor borgere kan aflevere genstande, andre borgere kan benytte. Målet er at forebygge dannelsen af affald og forbedre udnyttelsen af ressourcer. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Lyngby-Taarbæk Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Gennemfører undersøgelsen 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Der lægges op til, at Lyngby-Taarbæk Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med direkte genbrug. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af direkte genbrug sættes denne proces i gang 4. kvartal Medvirke til at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med I/S Vestforbrænding, der har til formål at kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug, 2. Lade undersøgelsen bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af direkte genbrug, og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. 3. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af mulighederne for fælles faciliteter for direkte genbrug. 18

19 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne mindskes ved reduceret produktion af nye forbrugsvarer og dermed reduceres også forbrug af ikke-fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges. Samtidig mindskes affaldsmængden og miljøpåvirkningen mindskes. Service Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udvikling i de samlede affaldsmængder i Lyngby- Taarbæk Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver en optimering af det direkte genbrug, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningen. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle informationskampagner ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 19

20 At forebygge dannelsen af affald 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse - koordinering af mål og midler MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Det er en udfordring for en kommune at løfte affaldsforebyggelse alene men koordineres et samarbejde med fælles mål og midler, er chancen for succes langt større. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde med henblik på vidensdeling, tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse. Målet er at forebygge dannelsen af affald både fra private og erhverv. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Lyngby-Taarbæk Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Koordinering af gennemførelse af vejledninger, kampagner og andre tiltag i 2. kvartal kvartal Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætter og gennemfører efterfølgende de planlagte erhvervskampagner, støtter etablering af netværk for kommunale affaldskonsulenter og afhjælper initiativer til direkte genbrug. 1. Medvirke til at etablere et netværk for kommunale affaldskonsulenter med fokus på affaldsforebyggelse og gennemførelse af relevante tiltag på området herunder: Undersøge relevante initiativer der kan have en forebyggende effekt på dannelsen af affald Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i allerede indhentede erfaringer på området Med udgangspunkt i undersøgelsen, udarbejde handlingsplaner for vejledninger, kampagner og andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen af affald fra kommunens borgere og virksomheder 2. Medvirke til at koordinere de fremtidige vejledninger, kampagner og andre tiltag i forbindelse med affaldsforebyggelse. 20

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere