Affaldsplan Sylvester Hvid & Co. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk"

Transkript

1 Affaldsplan Sylvester Hvid & Co. Nr

2 Affaldsplan Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene med særlig vægt på de første fire år fra Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægningsrapport, affaldsprognose samt en beskrivelse af alle kommunes affaldstilbud, kan du læse mere på Planen er udarbejdet i samarbejde med I/S Vestforbrænding og har været i offentlig høring i uge Affaldsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april Indhold Lyngby-Taarbæk Kommune og affaldet. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål på affaldsområdet Sammenhæng mellem mål og initiativer Initiativer på affaldsområdet

3 Lyngby-Taarbæk Kommune og affaldet Denne affaldsplan indeholder rammerne for Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldshåndtering Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj for at vi kan nå de mål, vi - her i affaldsplanen - har sat os for affaldsområdet. Affaldsplanen indeholder initiativer, som er ud over de almindelige driftsopgaver. Affaldsplanen tager udgangspunkt i de stigende affaldsmængder. Lyngby-Taarbæk Kommune vil forsøge at stabilisere de stigende affaldsmængder gennem løsninger, som skal være med til at opfylde vores målsætninger det kan både dreje sig om ændringer af bestemte affaldsordninger og om målrettet information om håndteringen af en specifik affaldstype. Affaldsplanen betyder ikke en revolution på affaldsområdet det er der ikke behov for. Det går generelt godt med affaldshåndteringen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi vil derfor fortsat arbejde for at styrke og videre udvikle de allerede eksisterende systemer samtidig med, at vi hele tiden opbygger og deler den viden, vi har om affald. En tilgang som samlet set hele tiden sikrer bedre affaldsløsninger. God læselyst! Fælles for alle vores affaldsinitiativer er, at de vil være forankret i et ønske om at ligestille de tre begreber holdningsbearbejdning, information og teknologi. Det nytter ikke at have den rigtige teknologi, hvis ingen ved, hvad den skal bruges til eller, hvis ingen synes, teknologien er vigtig at bruge. 3

4 Lyngby-Taarbæk Kommunes mål på affaldsområdet Lyngby-Taarbæk Kommunes mål Vi står i dag med en række miljøproblemer, der i høj grad er et resultat af vores livsstil. De senere års højkonjunktur betyder større forbrug, der igen betyder mere affald. Effektivitet og kvalitet i de eksisterende affaldsordninger ønskes samtidig styrket. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål for den kommende fireårige planperiode er: Affaldsmængderne er et problem for miljøet, da affaldet ofte indeholder miljøbelastende stoffer, og der for visse affaldstyper er en ringe genanvendelse. I Lyngby-Taarbæk Kommune kan vi bidrage til at mindske problemerne ved at forebygge, at meget affald opstår, og ved at genanvende mere - samtidigt skal vi sikre os, at der ikke sker en øget belastning af miljøet, når vi bortskaffer affaldet. Vi kan bidrage til at løse problemet, men vi kan ikke gøre det alene - løsningerne skal også skabes i et styrket samarbejde på landsplan, via tiltag i EU og globalt. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål for tager udgangspunkt i problemerne omkring de stigende affaldsmængder og bygger på affaldshierarkiet med følgende prioritering: 1. Affaldsforebyggelse 2. Genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Mål for den kommende fireårige planperiode er: At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affalds ordninger 4

5 Sammenhæng mellem mål og initiativer - fra holdning til handling Lyngby-Taarbæk Kommune vil i de næste fire år sætte en række initiativer i gang, der skal understøtte og medvirke til at opfylde affaldsplanens mål. I dette afsnit kan du læse om målene om hvorfor vi har valgt dem, og om hvordan vi vil nå dem. At forebygge dannelsen af affald Lyngby-Taarbæk Kommunes udgangspunkt er, at arbejdet på affaldsområdet sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Øverst i affaldshierarkiet står affaldsforebyggelse. I de seneste år er mængderne af affald i Danmark steget uventet meget. Hvis denne udvikling fortsætter, kan de forskellige behandlingsanlæg få problemer med at håndtere de meget store mængder. Det vil kunne betyde, at affaldet skal opbevares midlertidigt, fx på lossepladser. Hvis vi skal undgå at skabe flere deponeringsanlæg til skade for miljø og natur, er det derfor vigtigt med en forebyggende indsats over for de stigende affaldsmængder. De stigende affaldsmængder er en konsekvens af et stigende forbrug. Stigende affaldsmængder er tæt knyttet til en stigning i udledning af CO 2. Kan vi således få nedbragt den samlede mængde affald, vi producerer i kommunen, kan vi samtidig gøre en indsats på klimaområdet. En metode til at nedbringe den samlede mængde affald er at forsøge at påvirke os mennesker til at handle anderledes, når vi forbruger og smider væk. Holdningspåvirkning er dog en langsigtet strategi, idet det tager tid for os at ændre den måde, vi handler på. Sammenhængen mellem økonomisk vækst og et deraf følgende stigende forbrug kan være svær for en kommune at ændre. Det betyder ikke, at vi ikke skal prøve. Lyngby-Taarbæk Kommune vil i den kommende planperiode undersøge forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald. Undersøgelsens resultater vil kunne fortælle noget om, hvilke virkemidler der bedst sikrer, at den enkelte borger eller virksomhed får et fornuf- Figur 1: Oversigt over de initiativer Lyngby-Taarbæk Kommune vil igangsætte for at medvirke til at forebygge dannelsen af affald. Målsætninger Initativer At forebygge dannelsen af affald 1 Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 3 Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne i direkte genbrug 2 Affaldets Vej - net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse 5

6 tigt grundlag at handle ud fra. Virkemidler kan eksempelvis være informationskampagner med konkrete forslag til affaldsforebyggelse eller en opfordring til at sige nej tak til reklamer og telefonbøger. Derudover har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at medvirke til en række initiativer, som skal synliggøre affald og affaldshåndtering i forskellige medier. Et eksempel er det net-baserede tv-program Affaldets Vej, som vil følge affaldet, fra det samles ind - til det bliver til et nyt produkt. Formålet er at sætte fokus på sammenhængen mellem forbrug, affald og forebyggelse. At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service Når vi sikrer affaldet den rigtige behandling, fx ved genanvendelse, reducerer vi affaldsmængderne og sparer energi og ressourcer - samtidig nedbringer de miljøbelastninger, der opstår, når affald dannes og håndteres. I de fleste tilfælde vil der være størst miljømæssige fordele ved at genanvende affaldet. Vi kan fx gøre en indsat i forhold til klimaet, når vi indsamler og genanvender pap og papir. Det kræver mindre energi at genanvende papir end at fremstille nyt papir, og den træmasse, der spares, kan bruges til erstatning af fossil energi. Derved reducerer man fx udledningen af CO 2. Målet er dog at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, og affaldshierarkiet er ikke altid en selvfølge. Nogle gange vil det være en miljømæssig fordel at sende affald til forbrænding og udnytte energien til el og fjernvarme. Affaldet skal sendes til behandling der, hvor det er miljøøkonomisk fornuftigst. Lyngby-Taarbæk Kommune vil fokusere på at flytte affaldet opad i affaldshierarkiet. Det affald, Figur 2: Oversigt over de initiativer, Lyngby-Taarbæk Kommune vil igangsætte for at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service Målsætninger Initativer At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service 5 Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 6 Dagsrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 10 Øget indsamling af batterier og småt elektronik 11 Øget indsamling af PCB-holdigt affald 7 Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 12 Øget indsamling af klinisk risikoaffald 8 Kampagne for kildesorteringssystemer 13 Øget indsamling af emballageaffald 9 Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 14 Alternative løsninger til deponi 6

7 der går til forbrænding eller deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes til genanvendelse, skal frasorteres hertil. Og det affald, der går til deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes til forbrænding, skal frasorteres hertil med henblik på udnyttelse af energien. I 2006 sendte Lyngby-Taarbæk Kommune 59 % af affaldet til genanvendelse, 35 % til forbrænding mens kun 6 % gik til deponi. Det går altså godt - men der er altid plads til fremskridt. Lyngby-Taarbæk Kommunes mål for den kommende planperiode betyder en stræben mod forøgelse af genanvendelsesprocenten. Lyngby-Taarbæk Kommune vil se på mulighederne for at optimere metoderne til indsamling af udvalgte affaldstyper. Kommunen vil fx se på, om metoderne til indsamling af pap og papir er de mest hensigtsmæssige, eller om en anden metode ville kunne øge indsamlingen og dermed genanvendelsen af pap og papir. Dette vil samtidig nedbringe mængden af affald til forbrænding. Lyngby-Taarbæk Kommunen ønsker tillige at reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi, og vil derfor medvirke til at undersøge, hvilke typer af affald vi kan flytte væk fra deponierne, og hvordan vi kan gøre det. En generel styrket indsats i forhold til information og vejledning skal desuden sikre et større kendskab til kommunens affaldsordninger og derved motivere kommunens borgere og virksomheder til i højere grad at anvende de etablerede indsamlingsordninger. 7

8 At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger I Lyngby-Taarbæk Kommune vil vi fortsætte med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordninger. Vi sikrer løbende, at tilrettelæggelsen af kommunens affaldsordninger og den behandling affaldets sendes til tager udgangspunkt i en afvejning af miljø, økonomi og service. Vi sætter hver dag fokus på sammenhængen mellem økonomien og miljøbelastningen i de valg, vi træffer på affaldsområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune vil i den kommende planperiode bl.a. iværksætte et initiativ, der skal indsamle viden om affaldssystemer i hele verden. Initiativet Fremtidens affaldssystem skal se på, om der er muligheder for at reducere miljøbelastningen, sikre renere affaldstyper og øge brugertilfredsheden, hvis vi organiserer indsamlingen af affald på helt andre måder. Desuden vil miljøøkonomiske analyser og kendskab til borgeradfærd indgå som en afgørende faktor i udarbejdelse af information og ved eventuelle optimeringer af eksisterende ordninger. Men hvad betyder egentligt kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger? Kvalitet i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at serviceniveauet på vores Genbrugsstation er højt, og at de indsamlede affaldstyper er af god kvalitet altså rene. Dette opnås fx gennem en løbende udvikling af personalets kompetencer samt en effektiv informationsindsats. Effektivitet i kommunens affaldsordninger betyder, at vi tilrettelægger driften således, at affaldet indsamles til fordelagtige priser og under hensyn til miljøet. Et af de områder, som Lyngby-Taarbæk Kommune vil satse på i den kommende planperiode, er viden og vidensdeling. En viden, som skal være med til at sikre effektivitet og kvalitet i kommunens affaldsordninger. Figur 3: Oversigt over de initiativer Lyngby-Taarbæk Kommune vil igangsætte for at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger Målsætninger Initativer At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 15 Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører - med fokus på udvikling af værktøjer til motivering og skærpet kontrol, konflikthåndtering og styrket serviceniveau 16 Fremtidens affaldssystem - en indsamling af viden om affaldssystemer andre steder 8

9 Baggrund for Lyngby-Taarbæk Kommunes mål og initiativer Regeringens affaldspolitik Kommunen har pligt til at udarbejde en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplanerne skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af denne affaldsstrategi. Regeringsgrundlaget fra december 2007 varslede en ny affaldsstrategi i slutningen af Strategien var endnu ikke færdig, da kommunens affaldsplan blev vedtaget, og derfor har det ikke været muligt at indarbejde denne i vores affaldsplan. Derfor tager Lyngby- Taarbæk Kommunes affaldsplan udgangspunkt i regeringens gældende affaldspolitik. Regeringens affaldspolitik bygger på 3 grundelementer, hentet fra den nationale affaldsstrategi : Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald. Vi skal sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke stiger i takt med den økonomiske vækst. Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Regeringen indgik i 2007 en politisk aftale om omorganisering af affaldssektoren. Fremover skal det være lettere for borgere og virksomheder at komme af med affaldet. Det skal være klart, hvad man betaler for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen er. Du kan læse mere om regeringens politik på affaldsområdet på EU s affaldspolitik EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Som følge af EU s nyeste miljøprogram er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: Tematiske strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse Tematiske strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er, at gøre Europa til et samfund der - søger at undgå dannelsen af affald, - genanvender mest muligt affald, og - reducerer påvirkningerne fra affaldshåndteringen. Et af virkemidlerne er, at affaldsrammedirektivet skal revideres. Direktivet skal for fremtiden indeholde standarder for genanvendelse og en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for affaldsforebyggelse. Medlemsstaterne er forpligtede til at implementere EU-direktiver i den nationale lovgivning. Affaldsrammedirektivet har været og skal stadig igennem politiske behandlinger i EU. Disse behandlinger forventes at være færdige i Herefter har Danmark 2 år til at implementere direktivet. Det betyder, at affaldsrammedirektivet først får direkte betydning for kommunen i Du kan læse mere om EU s affaldspolitik på aktuelt/ 9

10 Kommunens kortlægningsdata Lyngby-Taarbæk Kommunes kortlægningsdata viser en generel stigning i affaldsmængderne. I 2007 blev der ifølge indberetningerne produceret tons affald i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er en stigning på ca.14 % i forhold til den indsamlede mængde på ton i Den samlede affaldsmængde i 2007 var fordelt med tons erhvervsaffald og tons husholdningsaffald. Det svarer til 69 % erhvervsaffald og 31 % husholdningsaffald. Af den samlede affaldsmængde blev 63 % genanvendt, 31 % blev afleveret til forbrænding og 6 % blev deponeret. Kortlægningsdata fra 2007 kan ses på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside ltk.dk. Figur 4 illustrerer, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommunes initiativer er blevet til: Fra baggrunden i Regeringens og EU s affaldspolitik samt kommunens årlige affaldskortlægning til kommunale målsætninger, og så endelig til mere håndgribelige initiativer. Baggrund Målsætninger Initativer Regeringens affaldspolitik EU s affaldspolitik Kommunens kortlægningsdata At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i Kommunens affaldsordninger 1 Brugerdreven innovation 2 Affaldets vej 3 Direkte genbrug 4 Affaldsforebyggelse; metoder 5 Pap og papir 6 Dagrenovation 7 Plastaffald 8 Vis mig dit køkkenskab 9 Farligt husholdningsaffald 10 Batterier og småt elektronik 11 PCB-holdigt affald 12 Klinisk risikoaffald 13 Emballageaffald 14 Alternative løsninger til deponi 15 Styrket samarbejde 16 Fremtidens affaldssystemer 10

11 Initiativer på affaldsområdet Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger for affaldsplanen bliver opfyldt gennem en række initiativer beskrevet i dette afsnit. De enkelte initiativer er uddybet i forhold til bl.a. mål, tidsplan, mængdepotentiale, miljøpåvirkning, ressourceforbrug og økonomi. Diagrammerne viser - hvor det er muligt - den forventede udvikling, forudsat, at der ikke handles på området. Fremskrivningen af affaldsmængderne er estimeret på baggrund af den generelle samfundsmæssige udvikling i forbrug og økonomi. Denne rammevækst er fastsat af Finansministeriet (se bilag i Kortlægnings og prognosedelen). De fleste initiativer lægger op til, at kommunen efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis af affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvilke konsekvenser de enkelte initiativer får for kommunen, da beslutningsgrundlaget først skal igangsættes og udføres, inden den egentlige driftsmæssige ændring kan besluttes og iværksættes. I forbindelse med evt. optimering af nuværende ordninger og ved implementering af nye lægger Lyngby-Taarbæk Kommune stor vægt på fyldestgørende information til den relevante målgruppe, virksomheder og/eller borgere i kommunen. En oversigt over initiativerne kan ses i Handlingsplan , som også viser, hvornår de enkelte initiativer sættes i gang. Det skal her bemærkes, at oversigten er et bedste bud og, at tidsestimeringen kan ændres i takt med, at ny viden om de planlagte initiativer kommer frem. Handlingsplanen bliver, som en konsekvens heraf, opdateret i 1. kvartal hvert år i planperioden og bliver lagt på kommunens hjemmeside. Andre opgaver Foregående års politik på affaldsområdet har resulteret i nogle arbejdsopgaver, der skal tages højde for i planperioden. Det drejer sig hovedsageligt om omorganisering af affaldssektoren. Opgaverne er ikke formuleret som initiativer i affaldsplanen men kommunen har taget hensyn til dem i planlægningen af ressourceforbruget i planperioden. Den politiske aftale fra 2007 om omorganisering af affaldssektoren sigter mod at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet. Forligspartierne blev enige om at iværksætte følgende initiativer for affaldssektoren: Styrket konkurrence for genanvendeligt erhvervsaffald Effektiv service og administrativ forenkling Innovation nye teknologier til affaldsbehandling En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg I forbindelse med denne udmelding vil kommunerne blive pålagt følgende administrative opgaver: Vedtagelse af standardregulativer et for erhvervsaffald og et for husholdninger Nye tilsynsopgaver i forbindelse med regulering af det genanvendelige erhvervsaffald Affaldsdatamodel - kvalitetssikring af data og implementering af brug Se regeringens udspil om affaldssektorens omorganisering på Miljøstyrelsens hjemmeside Den+nye+affaldssektor/ 11

12 Handlingsplan Målsætninger Initativer At forebygge dannelsen af affald 1. Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 2. Affaldets vej net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 3. Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne i direkte genbrug 4. Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse koordinering af mål og midler At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau 5. Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 6. Dagsrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 7. Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 8. Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet vis mig dit køkkenskab 9. Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 10. Øget indsamling af batterier og småt elektronik 11. Øget indsamling af PCB-holdigt affald 12. Øget indsamling af klinisk risikoaffald 13. Øget indsamling af emballageaffald 14. Alternative løsninger til deponi At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordning 15. Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører 16. Fremtidens affaldssystem Husholdning Erhverv Husholdning og erhverv

13 Tidsplan

14 At forebygge dannelsen af affald 1: Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at styrke miljøbevidstheden i forhold til affald og affaldssortering. Fokus skal være på udviklingen af eksisterende og nye serviceydelser - i forhold til såvel affaldsforebyggelse som affaldssortering - på baggrund af et bedre kendskab til brugernes behov. Målet er at udvikle redskaber, der påvirker borgeres og virksomheders holdning til affald i retningen mod at forebygge dannelsen af affald. Kommunen vil derfor være med til at gennemføre en undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i samarbejde med Danmarks Designskole og I/S Vestforbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Lyngby-Taarbæk Kommune medvirke til udviklingen af nye redskaber til forståelsen af brugernes ønsker og behov i forbindelse med indsamlingssystemer til affaldssortering. Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a. antropologi, kommunikation, design samt et bredt udsnit af aktører fra affaldsbranchen. Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges besvaret: Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres? Hvilke krav og ønsker har brugerne til fremtidens indsamlingssystemer? Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med brugerne på affaldsområdet? Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle følgende redskaber: En designhåndbog til indretning af eksisterende og fremtidige indsamlingssteder og indsamlingssystemer. En håndbog for inddragelse af brugerne, når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles og senere anvendes. Hvornår gør vi det? 1. Projektet begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger. 14

15 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale De nye redskaber forventes at kunne påvirke brugernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er for usikkert at forsøge at vurdere et konkret potentiale. Indflydelse på miljø Holdningsbearbejdning er miljømæssigt set en langsigtet løsning, da holdning gives videre til de efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at hente den mængde af affald, der kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når øget viden om borgernes ønsker og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udvikling i de samlede affalds mængder i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Størstedelen af projektet er finansieret eksternt med midler fra Erhvervsministeriet. Derudover betales en del af projektet af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops m.m. Status for indsamling De nationale affaldsmængder har i de senere år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Lyngby-Taarbæk Kommune, som indsamlede i tons affald i ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 15

16 At forebygge dannelsen af affald 2: Affaldets vej - netbaseret tv som følger affaldet fra grav til vugge MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej, fra at borgerne har sorteret deres affald, til nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle produktionssteder i affaldstypernes livscyklus skal skabe forståelse for, sammenhængen mellem forbrug og affald samt at affald kan ses som ressourcer i et levende og konstruktivt kredsløb frem for et problem. Hvornår gør vi det? 1. Redskabet udvikles i samarbejde med I/S Vestforbrænding i perioden 1. kvartal kvartal Affaldets vej markedsføres via kommunens genbrugsstation, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside 1. kvartal kvartal Lyngby-Taarbæk Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere. Hvordan gør vi det? Lyngby-Taarbæk Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for forbedret affaldssortering. Det er myter som f.eks. at affaldet, efter genbrugsstationens lukketid, sammenblandes og køres til forbrænding. De myter skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer, som det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge dvs. fra affald til et nyt genanvendeligt produkt. 16

17 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne mindskes ved reduceret produktion af nye forbrugsvarer og dermed reduceres også forbrug af ikke-fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når borgerne får kendskab til Affaldets vej og derved motiveres til bedre sortering. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udvikling i de samlede affalds mængder i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Udviklingen af redskabet er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Lyngby-Taarbæk Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de senere år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 17

18 At forebygge dannelsen af affald 3: Direkte genbrug - undersøge mulighederne i direkte genbrug MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Lyngby-Taarbæk Kommune vil undersøge mulighederne for et samarbejde med andre kommuner i I/S Vestforbrændings opland om direkte genbrug, ved etablering og drift af større fælles byttecentraler, hvor borgere kan aflevere genstande, andre borgere kan benytte. Målet er at forebygge dannelsen af affald og forbedre udnyttelsen af ressourcer. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Lyngby-Taarbæk Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Gennemfører undersøgelsen 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Der lægges op til, at Lyngby-Taarbæk Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med direkte genbrug. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af direkte genbrug sættes denne proces i gang 4. kvartal Medvirke til at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med I/S Vestforbrænding, der har til formål at kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug, 2. Lade undersøgelsen bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af direkte genbrug, og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. 3. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af mulighederne for fælles faciliteter for direkte genbrug. 18

19 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne mindskes ved reduceret produktion af nye forbrugsvarer og dermed reduceres også forbrug af ikke-fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges. Samtidig mindskes affaldsmængden og miljøpåvirkningen mindskes. Service Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udvikling i de samlede affaldsmængder i Lyngby- Taarbæk Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver en optimering af det direkte genbrug, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningen. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle informationskampagner ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 19

20 At forebygge dannelsen af affald 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse - koordinering af mål og midler MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Det er en udfordring for en kommune at løfte affaldsforebyggelse alene men koordineres et samarbejde med fælles mål og midler, er chancen for succes langt større. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde med henblik på vidensdeling, tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse. Målet er at forebygge dannelsen af affald både fra private og erhverv. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Lyngby-Taarbæk Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Koordinering af gennemførelse af vejledninger, kampagner og andre tiltag i 2. kvartal kvartal Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætter og gennemfører efterfølgende de planlagte erhvervskampagner, støtter etablering af netværk for kommunale affaldskonsulenter og afhjælper initiativer til direkte genbrug. 1. Medvirke til at etablere et netværk for kommunale affaldskonsulenter med fokus på affaldsforebyggelse og gennemførelse af relevante tiltag på området herunder: Undersøge relevante initiativer der kan have en forebyggende effekt på dannelsen af affald Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i allerede indhentede erfaringer på området Med udgangspunkt i undersøgelsen, udarbejde handlingsplaner for vejledninger, kampagner og andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen af affald fra kommunens borgere og virksomheder 2. Medvirke til at koordinere de fremtidige vejledninger, kampagner og andre tiltag i forbindelse med affaldsforebyggelse. 20

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Rådets årsberetning 1998

Rådets årsberetning 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Rådets årsberetning 1998 Årsberetning fra Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi Indholdsfortegnelse 1 FORORD 5 2 RÅDETS ARBEJDE 7 2.1

Læs mere

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder

Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne. Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Integration af miljø og arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne Med eksempler fra udviklingsprojekter indenfor 7 forskellige brancheområder Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 19-2002 Integration

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere