affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 affaldsplan

2 Indhold Forord Furesø Kommunes mål på affaldsområdet Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling Baggrund for Furesø Kommunes mål og initiativer Initiativer på affaldsområdet Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald Affaldets vej net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne for at samle direkte genbrug i større byttecentraler Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse koordinering af mål og midler Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Dagrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet vis mig dit køkkenskab Øget indsamling af farligt husholdningsaffald kampagne målrettet borgere Øget indsamling af batterier og småt elektronik undersøgelse af indsamlingsmetoder Øget indsamling af PCB-holdigt affald kampagne målrettet byggebranchen Øget indsamling af klinisk risikoaffald kampagne målrettet relevante affaldsproducenter Øget indsamling af emballageaffald kampagne målrettet erhverv Alternative løsninger til deponi flytte mængder fra deponi til genanvendelse/forbrænding Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører modtageanlæg, genbrugsstationer og transportører Fremtidens affaldssystem Ordliste Oversigt over aktuel lovgivning En tilhørende kortlægnings- og prognosedel er udarbejdet som en særskilt kortlægningsrapport 2

3 Forord Vi står i dag med en række udfordringer på affaldsområdet, der i høj grad er et resultat af vores livsstil. Flere år med højkonjunktur har medført et større forbrug og dermed mere affald. Finanskrisen i 2008 medførte et fald i affaldsmængderne. Ideelt set bør vi kunne reducere affaldsmængderne også i opgangstider. Nye teknologiske muligheder og øget viden om hvad affaldet indeholder af stoffer, giver større krav til sorteringen af affaldet, så det sendes til rette behandling, og der ikke spildes vigtige ressourcer. Ligeledes bliver det stadigt mere vigtigt, at håndteringen af affaldet belaster klima og miljø mindst muligt. Affaldsplanen betyder ikke væsentlige ændringer på affaldsområdet. Vi vil arbejde for at styrke og videreudvikle de allerede eksisterende systemer, samtidig med at vi hele tiden opbygger og deler den viden vi har om affald. En tilgang som samlet set hele tiden sikrer bedre affaldsløsninger. Planen beskriver målsætninger og 16 initiativer, der planlægges igangsat i løbet af de fire år. Planen er vedtaget af Furesø Byråd den 16. december Forud for vedtagelsen var planen i offentlig høring i perioden fra den 8. september til den 3. november 2009, hvor der indkom høringssvar fra tre lokale, grønne foreninger og en privatperson. Planforslaget kunne ses på kommunens hjemmeside, og det var endvidere fremlagt på bibliotekerne og i administrationsbygningerne i Farum og Værløse. Forslaget blev udleveret til interesserede. Se mere om kommunens affaldsområde på Her finder du beskrivelser af kommunens affaldstilbud. Planen er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Kommunerne skal vedtage nye affaldsplaner hvert fjerde år, og dette er den første affaldsplan for Furesø Kommune. Planen er udarbejdet med særlig fokus på de første fire år John Ingemann Allentoft Formand for Miljø-, Teknik- og Flyvestations udvalget 3

4 4

5 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet Furesø Kommunes mål Affaldsmængder kan være en problem for miljøet på flere måder. Det kan være alt fra miljøbelastende stoffer i affaldet til tab af ressourcer på grund af ringe genanvendelse af visse affaldsfraktioner. Det enkelte initiativ indeholder specifikke mål for, hvad vi vil opnå af resultater med initiativet. De tre mål er uddybet i de efterfølgende afsnit. I Furesø Kommune kan vi bidrage til at løse problemerne ved at forebygge at affaldet opstår og ved at genanvende mere af vores affald. Samtidig kan vi tilstræbe, at der ikke sker en øget belastning af miljøet, når vi bortskaffer vores affald. Vi kan bidrage til lokale løsninger, men løsninger skal også skabes i et styrket samarbejde på landsplan, via tiltag i EU og globalt. Furesø Kommunes mål bygger på affaldshierarkiet, som indeholder følgende prioriterede indsatser: 1. Affaldsforebyggelse 2. Genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Furesø Kommune ønsker samtidig at styrke effektivitet og kvalitet i de eksisterende affaldsordninger. Furesø Kommunes mål for den kommende fireårige planperiode er: Til hvert At forebygge af målene dannelsen er knyttet af en række At initiativer. udnytte ressourcerne i affald affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 5

6 6

7 Sammenhæng mellem mål og initiativer - fra holdning til handling I dette afsnit kan du læse om målene, hvorfor vi har valgt dem, og hvordan vi vil nå dem. At forebygge dannelsen af affald Furesø Kommunes udgangspunkt er, at arbejdet på affaldsområdet sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Øverst i affaldshierarkiet står affaldsforebyggelse. I løbet af de seneste år er mængderne af affald i Danmark steget uventet meget. Hvis denne udvikling fortsætter kan de forskellige behandlingsanlæg få problemer med at håndtere de meget store mængder. Det vil kunne betyde, at affaldet skal opbevares midlertidigt f.eks. på lossepladser. Hvis vi skal undgå at skabe flere lossepladser til skade for miljø og natur, er det derfor vigtigt med en forebyggende indsats overfor de stigende affaldsmængder. De stigende affaldsmængder er en konsekvens af et stigende forbrug. Og det stigende forbrug er tæt knyttet til en stigning i udledning af CO 2. Kan vi således få nedbragt den samlede mængde affald, vi producerer i kommunen så kan vi samtidig gøre en indsats på klimaområdet. En metode til at nedbringe den samlede mængde affald er at forsøge at påvirke os mennesker til at handle anderledes, når vi forbruger og smider væk. Holdningspåvirkning er dog en langsigtet strategi, idet det tager tid for os at ændre den måde, vi handler på f.eks. synes sammenhængen mellem økonomisk vækst og et deraf følgende stigende forbrug at være svært for en kommune at ændre. Det betyder ikke, at vi ikke skal prøve. Furesø Kommune vil i den kommende planperiode undersøge forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald. Undersøgelsens resultater vil kunne fortælle noget om, hvilke virkemidler der bedst sikrer, at den enkelte borger eller virksomhed får et fornuftigt grundlag at handle ud fra. Virkemidler kan eksempelvis være informationskampagner med konkrete forslag til affaldsforebyggelse eller en opfordring til at sige nej tak til reklamer. Derudover har Furesø Kommune valgt at medvirke til en række initiativer, som skal synliggøre affald og affaldshåndtering i forskellige medier. Et eksempel er det net-baserede tv-program Affaldets Vej, som vil følge affaldet fra det samles ind - til det bliver et nyt produkt. Formålet er at sætte fokus på sammenhængen mellem forbrug og affald. Målsætning Initativer At forebygge dannelsen af affald 1 Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 3 Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne i direkte genbrug 2 Affaldets Vej - net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse Figur 1: Oversigt over initiativer Furesø Kommune vil igangsætte for at medvirke til at forebygge dannelsen af affald. 7

8 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service Når vi sikrer affaldet den rigtige behandling, reducerer vi affaldsmængderne, sparer energi og ressourcer - samtidig med, at vi nedbringer de miljøbelastninger, der opstår når affald dannes og håndteres. I de fleste tilfælde vil der være størst miljømæssige fordele ved at genanvende affaldet. Vi kan f.eks. gøre en indsats i forhold til klimaet, når vi indsamler og genanvender pap og papir. Det kræver mindre energi at genanvende papir end at fremstille nyt papir, og den træmasse der spares ved at genanvende papiret, kan bruges til erstatning af fossil energi. Derved reducerer man f.eks. udledningen af CO 2. Målet er dog at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, og affaldshierarkiet er ikke altid en selvfølge. Nogen gange vil det være en miljømæssig fordel at sende affald til forbrænding og udnytte energien til el og fjernvarme. Affaldet skal sendes til behandling, der hvor det er miljøøkonomisk fornuftigt. Furesø Kommune vil fokusere på at flytte affaldet opad i affaldshierarkiet. Det affald der går til forbrænding eller deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes bedre, skal frasorteres til genanvendelse. Og det affald der går til deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes bedre, skal frasorteres til forbrænding med udnyttelse af energien. Det er Furesø Kommunes mål for den kommende planperiode at øge genanvendelsesprocenten og reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi. I Furesø Kommune har der i den foregående planperiode været fokus på, hvordan affald kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse for således at øge genanvendelsesprocenten. I forlængelse af dette vil Furesø Kommune se på mulighederne for at optimere metoderne til indsamling af udvalgte fraktioner. Kommunen vil f.eks. se på, om metoderne til indsamling af pap og papir er de mest hensigtsmæssige - eller om en anden metode ville kunne øge indsamlingen og dermed genanvendelsen af pap og papir. Furesø Kommune ønsker samtidig at reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi, og vil derfor medvirke til at undersøge, hvilke typer af affald vi kan flytte væk fra deponierne og hvordan vi kan gøre det. En generel styrket indsats i forhold til information og vejledning skal desuden sikre et større kendskab til kommunens affaldsordninger og derved motivere kommunens borgere eller virksomheder til i højere grad at anvende de eksisterende indsamlingsordninger. I 2007 blev affaldet fra Furesø Kommune afleveret således: 72 % til genanvendelse, 19 % til forbrænding, 8 % til deponi og 1 % til særlig behandling. Det går altså godt - men der er altid plads til fremskridt. 8

9 Målsætning Initativer At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service 5 Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 6 Dagrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 10 Øget indsamling af batterier og småt elektronik 11 Øget indsamling af PCB-holdigt affald 7 Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 12 Øget indsamling af klinisk risikoaffald 8 Kampagne for kildesorteringssystemer 13 Øget indsamling af emballageaffald 9 Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 14 Alternative løsninger til deponi Figur 2: Oversigt over initiativer Furesø Kommune vil igangsætte for at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service. At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger I Furesø Kommune vil vi fortsætte det gode arbejde med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordninger. Vi sikrer løbende, at tilrettelæggelsen af kommunens affaldsordninger og den behandling affaldets sendes til tager udgangspunkt i en afvejning af miljø, økonomi og service. Vi sætter hver dag fokus på sammenhængen mellem økonomien og miljøbelastningen i de valg, vi træffer på affaldsområdet. Men hvad betyder egentligt kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger? Kvalitet i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at serviceniveauet på vores genbrugsstationer er højt og, at de indsamlede affaldsfraktioner er af god kvalitet altså rene. Dette opnås f.eks. gennem en løbende udvikling af personalets kompetencer samt en effektiv informationsindsats. Effektivitet i kommunens affaldsordninger betyder, at vi tilrettelægger driften sådan, at vi samler større mængder affald ind til fordelagtige priser og under hensyn til miljøet. 9

10 10

11 Et af de områder, som Furesø Kommune vil satse på i den kommende planperiode, er viden og vidensdeling. En viden som skal være med til at sikre effektivitet og kvalitet i kommunens affaldsordninger. Deling af viden er nødvendig for udvikling af arbejdspladsen og medarbejdernes kompetencer. Det er vigtigt at strukturere og systematisere indsamlingen af denne viden - og selve vidensdelingen. Furesø Kommune vil i den kommende planperiode bl.a. iværksætte et initiativ, der skal indsamle viden om affaldssystemer i hele verden. Initiativet Fremtidens affaldssystem - skal se på, om der er muligheder for at reducere miljøbelastningen, sikre renere fraktioner og øge brugertilfredsheden, hvis vi organiserer indsamlingen af affald på helt andre måder. Desuden vil miljøøkonomiske analyser og kendskab til borgeradfærd indgå som en afgørende faktor i udarbejdelse af information og ved eventuelle optimeringer af eksisterende ordninger. Målsætning Initativer At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 15 Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører - med fokus på udvikling af værktøjer til motivering og skærpet kontrol, konflikthåndtering og styrket serviceniveau 16 Fremtidens affaldssystem - en indsamling af viden om affaldssystemer andre steder Figur 3: Oversigt over initiativer Furesø Kommune vil igangsætte for at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger. 11

12 Baggrund for Furesø Kommunes mål og initiativer Regeringens affaldspolitik Kommunen har pligt til at udarbejde en affaldsplan hvert 4. år denne gang altså i Affaldsplanerne skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. I marts 2009 blev første del af regeringens Affaldsstrategi offentliggjort. Den bygger på følgende syv grundelementer: Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden Vi skal reducere tabet af ressourcer Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald Vi skal sikre mest miljø for pengene Vi skal øge kvaliteten af affaldsbehandlingen Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Disse grundelementer skal omsættes til virkelighed gennem en række forskellige virkemidler, der kombinerer hensynet til miljø og økonomi. Det fremgår, at kommunerne får mere frit spil i denne runde af affaldsplaner, idet der ikke kommer så detaljerede statslige udmeldinger, som der gjorde til affaldsplanerne for fire år siden. Senere i år udkommer yderligere to dele af regeringens Affaldsstrategi De vil handle om andre dele af affaldsområdet end udarbejdelsen af nye kommunale affaldsplaner. Regeringen indgik i 2007 en politisk aftale om omorganisering af affaldssektoren. Fremover skal det være lettere for borgere og virksomheder at komme af med affaldet. Det skal være klart, hvad man betaler for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen er. I forbindelse med den bebudede omorganisering af affaldssektoren og strukturændringer tager Furesø Kommune højde for nye opgaver i planlægningen. Disse opgaver er ikke beskrevet som initiativer i affaldsplanen, men du kan læse mere om dem under andre opgaver på side 11. Du kan læse mere om regeringens politik på affaldsområdet på EU s affaldspolitik EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Det er disse miljøhandlingsprogrammer, som danner rammerne for EU s miljøpolitik. Som følge af EU s nyeste miljøprogram er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: Tematiske strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse Tematiske strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er at gøre Europa til et samfund, der søger at undgå dannelsen af affald, genanvender mest muligt affald, og reducerer påvirkningerne fra affaldshåndteringen. Et af virkemidlerne er, at affaldsrammedirektivet skal revideres. Direktivet skal for fremtiden indeholde standarder for genanvendelse og en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for affaldsforebyggelse. Medlemsstaterne er forpligtede til at implementere EU-direktiver i den nationale lovgivning. Affaldsrammedirektivet har været og skal stadig igennem politiske behandlinger i EU. Disse behandlinger forventes at være færdige i

13 13

14 14

15 Herefter har Danmark 2 år til at implementere direktivet. Det betyder, at affaldsrammedirektivet først får direkte betydning for kommunen i Du kan læse mere om EU s affaldspolitik på aktuelt/. Kommunens kortlægningsdata Furesø Kommunes kortlægningsdata viser en stagnation i affaldsmængderne. Der var en kraftig stigning i årene , men i 2008 indtraf et mindre fald i forbindelse med finanskrisen. I øvrigt henvises til særskilt rapport om kortlægning og prognoser. Baggrund Målsætninger Initiativer Regeringens affaldspolitik EU s affaldspolitik Kommunens kortlægningsdata At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i Kommunens affaldsordninger 1 Brugerdreven innovation 2 Affaldets vej 3 Direkte genbrug 4 Affaldsforebyggelse; metoder 5 Pap og papir 6 Dagrenovation 7 Plastaffald 8 Vis mig dit køkkenskab 9 Farligt husholdningsaffald 10 Batterier og småt elektronik 11 PCB-holdigt affald 12 Klinisk risikoaffald 13 Emballageaffald 14 Alternative løsninger til deponi 15 Styrket samarbejde 16 Fremtidens affaldssystem Figur 4 illustrerer hvordan Furesø Kommunes initiativer er blevet til: Fra baggrunden i regeringens og EU s affaldspolitik samt kommunens årlige affaldskortlægning til kommunale målsætninger, og så endelig til mere håndgribelige initiativer. 15

16 Initiativer på affaldsområdet Kommunens målsætninger for affaldsplanen tilstræbes opfyldt gennem en række initiativer, beskrevet i dette afsnit. De enkelte initiativer er uddybet i forhold til bl.a. mål, tidsplan, mængdepotentiale, miljøpåvirkning og økonomi. Tabellerne viser - hvor det er muligt - den forventede udvikling, forudsat at der ikke handles på området. Fremskrivningen af affaldsmængderne er estimeret på baggrund af den generelle samfundsmæssige udvikling i forbrug og økonomi. Denne rammevækst er fastsat af Finans-ministeriet (se bilag i kortlægnings- og prognosedelen). De fleste initiativer lægger op til, at kommunen efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis af affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvilke konsekvenser de enkelte initiativer får for kommunen, da beslutningsgrundlaget først skal igangsættes og udføres, inden den egentlige driftsmæssige ændring kan besluttes og iværksættes. I forbindelse med evt. optimering af nuværende ordninger og ved implementering af nye lægger Furesø Kommune stor vægt på fyldestgørende information til den relevante målgruppe virksomheder og borgere i kommunen. En oversigt over initiativerne kan ses i skema 1 som også viser, hvornår de enkelte initiativer sættes i gang. Det skal her bemærkes, at oversigten er et bedste bud, og, at tidsestimeringen kan ændres i takt med, at ny viden om de planlagte initiativer kommer frem. Handlingsplanen bliver, som en konsekvens heraf, opdateret i 1. kvartal hvert år i planperioden og bliver lagt på kommunens hjemmeside. Andre opgaver Foregående års politik på affaldsområdet har resulteret i nogle arbejdsopgaver, der skal tages højde for i planperioden. Det drejer sig hovedsageligt om omorganisering af affaldssektoren. Opgaverne er ikke formuleret som initiativer i affaldsplanen men kommunen har taget hensyn til dem i planlægningen af ressourceforbruget i planperioden. Som nævnt tidligere indgik regeringen i 2007 en politisk aftale om en omorganisering af affaldssektoren. Aftalen sigter mod at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet. Forligspartierne blev enige om at iværksætte følgende initiativer for affaldssektoren: Styrket konkurrence for genanvendeligt erhvervsaffald Effektiv service og administrativ forenkling Innovation nye teknologier til affaldsbehandling En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg I juli 2009 udsendte Miljøstyrelsen nærmere information til kommunerne om gennemførelse af den nye organisering af affaldssektoren med følgende hovedpunkter: Vedtagelse af standardregulativer et for erhvervsaffald og et for husholdninger Nye opgaver i forbindelse med regulering af det genanvendelige erhvervsaffald Affaldsdatasystem - kvalitetssikring af data og implementering af brug Affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder opkræves via CVR-registret Affaldsgebyrer fra håndværkere og anlægsgartnere beregnes i forhold til antal ansatte Du kan se regeringens udspil om affaldssektorens omorganisering på Miljøstyrelsens hjemmeside, Den+nye+affaldssektor/. 16

17 17

18 Initiativer Målsætninger Initativer At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service 1. Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 2. Affaldets vej net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav 3. Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne for at samle direkte genbrug i større byttecentraler 4. Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse koordinering af mål og midler 5. Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode 6. Dagrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 7. Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 8. Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet vis mig dit køkkenskab 9. Øget indsamling af farligt husholdningsaffald kampagne målrettet borgere 10. Øget indsamling af batterier og småt elektronik undersøgelse af indsamlingsmetoder 11. Øget indsamling af PCB-holdigt affald kampagne målrettet byggebranchen 12. Øget indsamling af klinisk risikoaffald kampagne målrettet relevante affaldsproducenter 13. Øget indsamling af emballageaffald kampagne målrettet erhverv 14. Alternative løsninger til deponi flytte mængder fra deponi til genanvendelse/ forbrænding 15. Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører modtageanlæg, genbrugsstationer og transportører 16. Fremtidens affaldssystem Husholdning Erhverv Husholdning og erhverv 18

19 Tidsplan

20 At forebygge dannelsen af affald 1: Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald Mål Og planlægning Hvad vil vi? Furesø Kommune ønsker at styrke den miljøbevidste tilgang til affald og affaldssortering. Fokus skal være på udviklingen af nye serviceydelser - i forhold til såvel affaldsforebyggelse som affaldssortering - på grundlag af et bedre kendskab til brugeres behov. Målet er at udvikle redskaber, der påvirke borger og virksomheders holdning til affald og affaldssortering i en positiv retning for derigennem at flytte mere affald til genanvendelse. Kommunen vil derfor være med til at gennemføre en undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i samarbejde med Danmarks Designskole og I/S Vestforbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Furesø Kommune medvirke til udviklingen af nye redskaber til forståelsen af borgernes ønsker og behov ved mødet med indsamlingssystemer til affaldssortering. Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle følgende redskaber: En designhåndbog til indretning af eksisterende og fremtidige indsamlingssteder og indsamlingssystemer. En håndbog for inddragelse af borgerne, når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles og senere anvendes. Hvornår gør vi det? 1. Projektet begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Furesø Kommune opdaterer information og gør den tilgængelig til borgere, bl.a. på kommunens hjemmeside. 3. Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger. Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a. antropologi, kommunikation, design samt et bredt udsnit af aktører fra affaldsbranchen. Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges besvaret: Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres? Hvilke krav og ønsker har borgerne til fremtidens indsamlingssystemer? Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med borgerne på affaldsområdet? 20

21 BAggRUnd Anslået mængde-potentiale De nye redskaber forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Holdningsbearbejdning er miljømæssigt set en langsigtet løsning, da holdning gives videre til de efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at hente den mængde af affald, der kan flyttes fra forbrænding til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når øget viden om borgernes ønsker og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen. lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Forventet udvikling Nedenstående figur viser udviklingen i den samlede affaldsmængde i Furesø Kommune fra 2005 til 2006 samt den forventede udvikling i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Størstedelen af projektet er finansieret eksternt med midler fra Erhvervsministeriet. Derudover betales en del af projektet af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Furesø Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops m.m. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Furesø Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald til genanvendelse, forbrænding og deponi Forventet udvikling ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 21

22 At forebygge dannelsen af affald 2: Affaldets vej - net-baseret tv som følger affaldet fra vugge til grav Mål Og planlægning Hvad vil vi? Furesø Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej, fra at borgerne har sorteret deres affald, til nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle produktionssteder i affaldsfraktionernes livscyklus skal skabe forståelse for, sammenhængen mellem forbrug og affald samt at affald kan ses som ressourcer i et levende og konstruktivt kredsløb frem for et problem. Hvornår gør vi det? 1. Redskabet udvikles i samarbejde med de øvrige Kommuner i I/S Vestforbrændings opland i perioden 1. kvartal kvartal Affaldets vej markedsføres via kommunens genbrugsstation, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside 4. kvartal kvartal Furesø Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere. Hvordan gør vi det? Furesø Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for forbedret affaldssortering blandt borgere. Det er myter som f.eks., at affaldet, efter genbrugsstationens lukketid, sammenblandes og køres til forbrænding. De myter skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer, som det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge dvs. fra affald til nyt genanvendeligt produkt. 22

23 BAggRUnd Anslået mængde-potentiale Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfuldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når myter om sammenblanding af sorteret affald og lignende over tid forsvinder. Desuden forventes borgernes motivation for sortering af affald på denne baggrund at stige. lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Forventet udvikling Nedenstående figur viser udviklingen i den samlede affaldsmængde fra husholdninger og erhverv i Furesø Kommune fra 2005 til 2006 samt den forventede udvikling i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Udviklingen af redskabet er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Furesø Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Furesø Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald Forventet udvikling ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 23

24 At forebygge dannelsen af affald 3: Direkte genbrug - undersøge mulighederne for at samle direkte genbrug i større byttecentraler Mål Og planlægning Hvad vil vi? Furesø Kommune ønsker at optimere og kvalificere mulighederne for direkte genbrug. Kommunen vil derfor undersøge mulighederne for et samarbejde om direkte genbrug i forhold større fælles byttecentraler. Målet er at forebygge dannelsen af affald. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Furesø Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Gennemfører undersøgelsen 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Der lægges op til, at Furesø Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med direkte genbrug. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af direkte genbrug sættes denne proces i gang 4. kvartal Medvirke til at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med I/S Vestforbrænding, der har til formål at kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug. 2. Undersøgelsen vil bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af direkte genbrug - fx via genbrugsstationer og byttecentraler i forbindelse med storskraldsrum og affaldsøer - og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. 3. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering mulighederne for direkte genbrug. 4. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats på området. 24

25 BAggRUnd Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges og affaldsmængden mindskes. Service Furesø Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Forventet udvikling Nedenstående figur viser udviklingen i den samlede affaldsmængde i Furesø Kommune fra 2005 til 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Udviklingen af redskabet er finansieret af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Furesø Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at foretage egne vurderinger. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Furesø Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald Forventet udvikling ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 25

26 At forebygge dannelsen af affald 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse - koordinering af mål og midler Mål Og planlægning Hvad vil vi? Det er en udfordring for en kommune at løfte affaldsforebyggelse alene men koordineres et samarbejde med fælles mål og midler, er chancen for succes langt større. Furesø Kommune ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde med henblik på vidensdeling, tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse. Målet er at forebygge dannelsen af affald både fra private og erhverv. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Furesø Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Gennemfører forundersøgelsen 1. kvartal 2010 til 2. kvartal Udarbejder en handlingsplan for gennemførelse af vejledninger, kampagner og andre tiltag fra 2. kvartal kvartal Furesø Kommune iværksætter og gennemfører efterfølgende de planlagte erhvervskampagner, støtter etablering af netværk for kommunale affalds-konsulenter og afhjælper initiativer til direkte genbrug. 1. Medvirke til at etablere et netværk for kommunale affaldskonsulenter med fokus på affaldsforebyggelse og gennemførelse af relevante tiltag på området herunder, Undersøge relevante initiativer der kan have en forebyggende effekt på dannelsen af affald Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i allerede indhentede erfaringer på området Med udgangspunkt i undersøgelsen; udarbejde handlingsplaner for vejledninger, kampagner og andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen af affald fra kommunens borgere og virksomheder 2. Medvirke til at koordinere de fremtidige vejledninger, kampagner og andre tiltag i forbindelse med affaldsforebyggelse. 26

27 BAggRUnd Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkninger fra stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Gennemførelse af initiativer til affaldsforebyggelse vil således have en positiv indflydelse på miljøet. Service Furesø Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status for indsamling Affaldsmængderne nationalt set har i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende for Furesø Kommune. Kommunen indsamlede i tons affald. lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Forventet udvikling Nedenstående figur viser udviklingen i den samlede affaldsmængde i Furesø Kommune fra 2005 til 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Der skal afsættes ressourcer til at udarbejde en kommunal handlingsplan. Hvis resultatet bliver, at de eksisterende ordninger skal optimeres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af de optimerede ordninger. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle kampagner, netværksmøder etc Forventet udvikling ton Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 27

28 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau 5: Pap og papir - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål Og planlægning Hvad vil vi? Furesø Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for indsamling af pap og papir. Målet er at indsamle 75 % af potentialet. Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af pap og papir op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - der skal ske en tilpasning/ optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Furesø Kommune: 1) Medvirke til at igangsætte en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af pap og papir i kommunen. Undersøgelsen udføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding og vil: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder til pap og papir vil blive gennemført fra 2. kvartal kvartal Der lægges op til, at Furesø Kommune træffer beslutning i 2. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordninger for indsamling af pap og papir. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af pap og papir sættes denne proces i gang efterfølgende. bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af pap og papir i ind- og udland omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af husstandstyper m.v. give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi lægge op til en handlingsplan for kommunen 2) På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af de eksisterende pap- og papirordninger. 3) Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats på pap- og papirområdet. 28

29 BAggRUnd Anslået mængde-potentiale Undersøgelser fra 2008 viser, at der er et gennemsnitligt indsamlingspotentiale på 193,5 kg pap og papir pr. husstand pr. år heraf er de 186,5 kg papir. For Furesø Kommune betyder det et potentiale på ca tons papir og pap pr år. Indflydelse på miljø Genanvendelse af papir og pap er generelt godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. F.eks. halveres energiforbruget når papir produceres af genbrugsfibre frem for af jomfrueligt træ. Service Furesø Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil oplevet serviceniveau indgå som en vigtig parameter. Serviceniveau afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning. Status for indsamling Kommunens ordninger består af mulighed for aflevering i kuber, containere og på genbrugsstationer. Furesø Kommune indsamlede i kg pap og papir pr. husstand. Læs mere om kommunens ordninger for pap og papir på lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 42 stilles der krav til kommunen om indsamling af pap og papir. Ifølge EU s emballagedirektiv var målet for genanvendelse af pap og papir i 2008 på 60 %. Forventet udvikling Nedenstående figur viser den indsamlede mængde af papir og pap i Furesø Kommune i 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift Forventet udvikling ton Pap og papir fra husholdninger 29

30 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau 6: Dagrenovation - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål Og planlægning Hvad vil vi? Furesø Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for det affald, der i dag smides ud med dagrenovationen. Målet er at frasortere yderligere 15 % af den genanvendelige fraktion. Kommunen vil derfor medvirke til at undersøge og afklare den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af dagrenovation for dermed at sikre beslutningsgrundlaget for optimering af ordningen. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Furesø Kommune: 1. I samarbejde med I/S Vestforbrænding medvirke til at igangsætte en undersøgelse, herunder bidrage med relevante kommunespecifikke data og sparring. Undersøgelsen vil se på forskellige former for indsamling af dagrenovation med henblik på at fremme frasortering af den genanvendelige del. Indsamlingsmetoder som indgår i undersøgelsen vil f. eks. være reduceret beholdervolumen, vægtbaseret indsamling og 2-delt sortering af dag renovationen i en organisk del og en restfraktion. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen begynder 3. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Der lægges op til, at Furesø Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordning for indsamling af dagrenovation. 3. Implementeringsfase for optimeret drift af ordningerne begynder 4. kvartal 2010 og afsluttes 4. kvartal Gennemførelse af informationskampagne 4. kvartal kvartal i forbindelse med optimering af ordninger. 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om ændring eller videreudvikling af ordninger for indsamling af restaffald i kommunen. 3. Afsætte ressourcer til planlægning og drift, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der skal etableres ny ordning for indsamling af restaffald. 30

31 BAggRUnd Anslået mængde-potentiale Det fremgår af undersøgelser, at der kan flyttes betydelige mængder af affald fra forbrænding til genanvendelse. Hver husstand i Vestforbrændings opland har i gennemsnit 684 kg dagrenovation pr. år. Det organiske affald (bioaffald) udgør ca. 115 kg pr år. For Furesø Kommune svarer det samlet set til et potentiale på tons bioaffald pr. år. Derudover afleveres en mængde genanvendelige fraktioner med den brændbare dagrenovation herunder emballageaffald af glas, papir, pap, metal, plast etc. Denne mængde svarer til kg pr. år i Furesø Kommune. Samlet udgør de to fraktioner et genanvendelsespotentiale på ca tons. En øget genanvendelse på 15 % giver en reduktion af de brændbare mængder på 543 tons i kommunen. Indflydelse på miljø Genanvendelse af affald sparer både ressourcer og energi og er derfor en fordel for miljøet. Miljø vurderinger viser, at genanvendelse af organisk affald er miljømæssigt bedre end forbrænding læs mere på Service Serviceniveauet afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om ordningsoptimering. Status for indsamling Kommunens indsamlingsordning er en henteordning ved husstanden samt mulighed for aflevering af genanvendelige fraktioner på genbrugsstationer. Furesø Kommune indsamlede i tons dagrenovation. Kommunen genanvendte i tons af dagrenovationen. Læs mere om kommunens ordninger for dagrenovation på lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsen 41 er kommunen forpligtet til at etablere indsamling i form af en henteordning med fast opsamlingsmateriel. Forventet udvikling Nedenstående figur viser udviklingen i den indsamlede mængde af dagrenovation i Furesø Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift Forventet udvikling ton Dagrenovation 31

32 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau 7: Plastaffald - identificering af optimal indsamlingsmetode Mål Og planlægning Hvad vil vi? Furesø Kommune ønsker at øge indsamlingen af plastaffald fra husholdninger. Målet er at øge genanvendelsen af emballageaffald. Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af plast op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - der skal ske en optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Furesø Kommune: 1. I samarbejde med I/S Vestforbrænding gennemføre en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af plast i kommunen. Undersøgelsen vil: bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling plast i ind- og udland omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af boligmassen (enfamilie-/ flerfamilie-huse) m.v. give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi lægge op til en eventuel handlingsplan for kommunen 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af eksisterende plastordninger. 3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats for indsamling af plast til genanvendelse. 4. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af plast, sættes denne i gang efter en afstemning med de nødvendige investeringer i fx nyt materiel, udbudsperioder etc. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for metoder til indsamling af plast vil blive gennemført fra 1. kvartal kvartal Der lægges op til, at Furesø Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om evt. ændret praksis af kommunens ordninger for indsamling af plast. 3. Implementering af en evt. ny ordning kan begynde efterfølgende. 32

33 BAggRUnd Anslået mængde-potentiale Undersøgelser vurderer, at mængden af genanvendeligt hård plastemballage er 5,4 kg. pr. indbygger pr. år. Det antages, at der i Furesø Kommune kan indsamles ca. 233 tons plast pr. år heraf er 203 tons hård plast. Indflydelse på miljø Genanvendelse af plast er godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Øget genanvendelse af plastemballage vil medvirke til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding af plast. En kortlægning af CO 2 -udslip fra forbrændingen af affald peger på, at plast udgør den væsentligste kilde. Service Furesø Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger til gavn for byens borgere. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil serviceniveauet indgå som en vigtig parameter. Serviceniveauet afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning. Status for indsamling Kommunens ordninger består af en mulighed for aflevering på genbrugsstationer. Kommunen indsamlede i tons plastemballage. Læs mere om kommunens ordninger for plast på lovgivning I Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 4 stilles der krav om tiltag til genanvendelse af emballage, herunder plastemballage. Forventet udvikling Nedenstående figur viser den indsamlede mængde af plast i Furesø Kommune i 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift. Forventet udvikling ton Plast 33

34 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og serviceniveau 8: Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet - Vis mig dit køkkenskab Mål Og planlægning Hvad vil vi? Furesø Kommune ønsker at understøtte borgernes muligheder for at indrette kildesortering i husstanden, så den daglige affaldssortering bliver en integreret del af hverdagen med mindst mulig besvær for den enkelte borger. Kommunen vil derfor gennemføre en kampagne for øget kildesortering. Målet er at inspirere borgerne til at indrette kildesortering i og udenfor hjemmet. Kildesorteringen skal sikre, at mest mulig affald går til genanvendelse, og at kun et nødvendigt minimum af restaffald sendes til forbrænding. Hvornår gør vi det? 1. Kampagne og konkurrencer begynder 4. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Lokal opfølgning kan ske efterfølgende. 2. Furesø Kommune opdaterer information til borgere, bl.a. på kommunens hjemmeside, undervejs i forløbet. 3. Kommunen inddrager den nye viden i fremtidig affaldsplanlægning rettet til borgerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Furesø Kommune gennemføre en kampagne med tilhørende konkurrencer for at sikre størst mulig gennemslagskraft. Kampagnen skal gennem konkrete eksempler fra kommunens borgere påvirke andre borgernes holdning til affald og affaldssortering. Denne positive påvirkning forventes at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Omdrejningspunkt for kampagnen er en konkurrence i det lokale medie. Her kan borgerne indsende beskrivelser og billeder af deres egne løsninger i hjemmet til inspiration for kommunens øvrige borgere. Der vil være en række forskellige konkurrencekategorier, hvor der udvælges vindere. Alle indsendte bidrag samles på kommunens hjemmeside, således at bidragene også fremadrettet kan anvendes i kommunens affaldsplanlægning samt til borgernes indretning af kildesortering i køkken, bryggers, udhus m.m. 34

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024 1 2014 2024 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS,

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Forslag til affaldsplan 2009-2012 (2020)

Forslag til affaldsplan 2009-2012 (2020) Forslag til affaldsplan 2009-2012 (2020) Dette forslag til affaldsplan for Frederikssund Kommune vil gælde for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. For interesserede kan

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune. Oktober 2009

Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune. Oktober 2009 Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Oktober 2009 1 Forord Vi står i dag med en række udfordringer på affaldsområdet, der i høj grad er et resultat af vores livsstil. De stigende affaldsmængder gennem flere

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte

Læs mere