REVISION AF KOMMUNALE TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ga1dende for kredse i Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISION AF KOMMUNALE TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ga1dende for kredse i Struer Kommune"

Transkript

1 REVISION AF KOMMUNALE TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN ga1dende for kredse i Struer Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 9. december 1997 K P27

2 Der fastsattes nedennawnte krav til revision af kredsenes tilskudsregnskab, for delt pa følgende grupperinger: Be 1ovmassige regler for revisionen er fastsat i, Hovedornrâde 1 (Aftenskoler). HovedomrAde 2 (Foreninger, kiubber og korps). Ungdomsklubber Lovbekendtgørelse nr af 20. juni 1996 Bekendtgørelse nr af 14. december 1995 Bekendtgørelse nr. 967 af 15. november 1996 Kravene skal vre opfyldt ved udarbejdelse af serski1t regnskab for den tilskudsbe rettigede virksomhed, eller ved indarbej delse af tilsvarende oplysninger i kredsenes samlede regnskab - eventuelt som note. Generelle krav til revision af den tilskudsberettigede virksomhed: Der skal vre mindst 2 revisorer, valgt pa kredsens generalforsamling efler regler fastsat i kredsens vedtgter. Revisorerne skal efterprøve om regnskabet er rigtigt. Revisorerne skal efterprøve om kredsen har overholdt loven og konimunens til skudsregler. Revisorerne skal anføre sine bemerkninger til regnskabet i en pâtegning. Ved kredse under hovedomrâde 1 (aftenskoler) der modtager tilskudpâ ,- kr. eller derover skal ovenstâende revision suppleres mcd: Revision efter god revisionsskik. Uanmeldt kasseeftersyn mindst 1 gang árligt. Føre revisionsprotokol. Revisor opfylder habilitetskrav i forhold til revisonslovene. Kredsen skal give revisorerne de oplysninger, som ma anses af betydning for bedøm melsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisorerne har adgang til at foretage de undersogelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisorerne anser for nødvendig for udforelsen af sit hverv. Det reviderede regnskab forsynes med pátegning, hvoraf det skal fremgâ, at regnska bet er revideret i overensstemmelse med reglerne i merwerende retningslinier. Forbe hold skal fremgâ af pâtegningen. Buyer revisorerne opmrksornme pa 1ovovertrde1ser eller ti1sidestte1ser af forskrif ter af wesentlig betydning i forbindelse med tilskudsmidlernes forvaitning, pâhviler det revisor straks at give kredsen meddelelse herom, samt pase at kredsen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelse herom jvf. bekendtgørelsens 21. Reglerne er ga1dende med virkning for regnskabsperioder, som afsluttes 31. decem ber 1997 eller senere. Kultur- og Fritidsafdelingen kan dispensere fra reglerne i kalen deràret 1998.

3 F[ovedomráde 1 - aftenskoler Der er fastsat forskellige krav til, hvem der skal udføre nedennvnte revision, afhn gig afom der er tale om tilskud pa under eller over ,- kr. Ved kredse der modtager tilskud pa under ,- kr, udfores revisionen af de jvf. kredsens vedtagter valgte personer. Lovens regler om revision er beskrevet i bekendtgørelse om støtte til folkeoplys 22 og 23 stk. 3. ning 17 stk. 2, 20 - Ved kredse der modtager tilskud pa ,- kr. eller derover, skal revisio nen udfores af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller anden af kommunen godkendt revisor. Lovens regler orn revision er beskrevet i bekendtgørelse om støtte til folkeoplys ning Revisorerne pátegner det afkommunen udarbejdede regnskabsskerna for den tilskuds berettigede virksomhed. Revisorerne skal udover de generelle krav efterprøve følgende forhold: Alle lønforhold (Hvor kommunen foretager lønudbetalinger kontrolleres holdop lysninger, 1rerop1ysninger, timeforbrug og lontrin efter kommunens uddatamate riale). Dokumentation for deltageroplysninger. Dokumentation for deltagerbetalinger. Krav til holdstørrelser og deltager kriterier fastsat i loven og kommunale regler. Oplysninger om udenbys deltagere er frernsendt til kommunen, med oplysning om navne, adresser og cpr. numre, af hensyn til mellemkommunal betaling. Revisoren skal pâse, at alle kommunale tilskud indgâr i kredsens samlede regnskab. Der udferes revisionspâtegning med nedenstâende indhold:

4 Der er den I 19 gennemfort revision af kredsens tilskudsberettigede virk somhed. Revisionen bar blandt andet omfattet folgende: Alle lønforhold (Hvor kommunen foretager Iønudbetalinger kontrolleres holdop lysninger, hereroplysninger, timeforbrug og løntrin efter kommunens uddatamate riale). Dokumentation for deltageroplysninger. Dokumentation for deltagerbetalinger. Krav til holdstørrelser og deltagere kriterier fastsat i loven og kommunale regler. Oplysninger om udenbys deltager er fremsendt til kommunen, med oplysning om navne, adresser og cpr. nurnre, afhensyn til mellem kommunal betaling. Det er efterprøvet om regnskabet er rigtigt og de kommunale tilskud indarbej det i kredsens samlede regnskab. Det er efterprøvet om kredsen har overholdt loven og kommunens tilskudsregler. Sãfremt der modtages tilskud pa kr. eller derover suppleres med: Revisionen er udført efter god revisionsskik. - Der er foretaget uanmeldt kasseeftersyn. - Der er udført Revisionsprotokol. - Revisor opfylder habilitetskrav i forhold til revisonslovene. Revisionens eventuelle bernrkninger:

5 llovedomrãde 2 (Forefinger, kiubber og korps ekskl. ungdomsklubber). Alle foreninger i kommunen hemegnes for vrende mindre tilskudsmodtagere, og den krvede revision kan udføres af de efter foreningens vedtgter valgte revisorer. Lovens regler om revision er beskrevet i bekendtgørelse om støtte til folkeoplysning 17 stk. 2, S og 23 stk. 3. Revisorerne skal pâtegne regnskabet for den tilskudsberettigede virksomhed eller det samlede regnskab jvf. de generelle regler, samt eflerprøve om alle oplysninger der indgãr i kredsens ansøgninger om aktivitetstilskud, drifistilskud til lokaler og leder og instruktøruddannelser er korrekte og i overensstemmelse med tilskudsreglerne. Revisorerne skal pàtegne ansøgninger om generelle tilskud i form af aktivitetstilskud og drifistilskud til lokaler. Revisorerne skal pâse, at alle kommunale tilskud indgâr i kredsens samlede regnskab. Der udføres revisionspâtegning med nedenstâende indhold: Per er den I 19 gennemfort revision af kredsens tilskudsberettigede virk somhed. Revisionen har blandt andet omfattet folgende: Det er efterprøvet at alle oplysninger der indgàr i kredsens ansøgninger om aktivi tetstilskud, drifistilskud til lokaler og leder- og instruktøruddannelse er korrekte og i overensstemmelse med tilskudsreglerne. Det er eflerprøvet om regnskabet er rigtigt og de kommunale tilskud indarbej det i kredsens samlede regnskab. Det er eflerprøvet om kredsen har overholdt loven og kommunens tilskudsregler. Revisionens eventuelle bemrkninger:

6 Ilovedomráde 2 - ungdomsklubber Tilskud til ungdornsklubber ydes i form aframmebeløb, hvorfor der skal fremsendes regnskab for den samlede virksonthed, pâtegnet af Kiubbens efter vedtgterne valgte revisor/revisorer. Revisorerne skal pàtegne ansøgningen om endelig beregning af det àrlige rammebeløb mht. oplysninger om medlemstal, âbningstimer og âbningsaftener, som danner grundlag for beregning aftilskuddet. Revisoren skal pàse, at lønudbetalinger er korrekte ved kontrol af medarbej der oplys ninger, timesedler og lønklasser. Revisoren skal pâse, at alle kommunale tilskud indgâr i kredsens samlede regnskab. Der udføres revisionspâtegning med nedenstàende indhold: Per er den I 19 gennemfort revision af kiubbens virksomhed. Revisionen bar blandt andet omfattet folgende: Det er efterprøvet at alle oplysninger der indgàr i beregningen af klubbens tilskud er korrekte mht. medlemstal, ábningstimer og âbningsaftener. Det er pâset, at lønudbetalinger er korrekte ved kontrol af medarbej der oplysninger, timesedler og lønklasser. Det er efterprøvet om regnskabet er rigtigt og de kommunale tilskud indarbejdet hen. Det er efterprøvet om kredsen har overholdt loven og kommunens tilskudsregler. o Revisionens eventuelle bemrkninger:

7 Yderligere oplysninger Dc lokale tilskudsregler fremgàr af hfiet Regler for tilskud til folkeoplysende virksomhed - Struer Kommune, som kan ifis ved Kultur- og Fritidsafdelingen. Love og bekendtgørelser hvortil der er henvist, kan fàs ved Kultur- og Fritidsafde lingen. Kultur- og Fritidsafdelingen kan ràdgive i forhold omfattet af revisionsreglerne og forstâelse m.v. aføvrige regler. STRUER KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN ØSTERGADE STRUER Tif

8 Skarpede revisionsregler set I forhold til ga1dende regler Med de skrpede krav til revision er der ikke behov for den nuwerende bilagskon trol for sâ vidt angàr aktivitetstilskud og ungdomsklubbernes regnskaber. Det er hensigten at bilagskontrol i videst muligt omfang reduceres, mod at der iste det udføres en mere dybtgâende stikprøvekontrol af foreningernes tilskudsberetti gede virksornhed. Kultur- og Fritidsafdelingen gennemfører hvert àr et kursus for bestyrelsesmed lemmer, kasserere og ledere under hovedornrâde 1, hvor tilskuds- og revisionsreg ler gennemgâs. Kultur- og Fritidsafdelingen gennemfører hvert âr et kursus for bestyrelsesmed lemmer, kasserere og revisorer under hovedomràde 2, hvor tilskuds- og revisions regler gennemgâs.

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere