Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2"

Transkript

1 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Århus... 8 Leverandørens pristilbud... 8 Pris pr. fleksjobvisiteret samt grundbeløb... 8 Resultatafhængig betaling... 8 Forventet succesrate... 9 Regneeksempel... 9 Prisfastsættelse... 9 Fakturering og betaling... 9 Pristalsregulering Vesthimmerland Betalingsmodeller Resultatafhængig betalingsmodel Betalingsmodel med fast pris Odense Vederlag og betalingsvilkår Vederlag Betalingsvilkår Jobcenter Gladsaxes betalingsmodel Aktiveringsforpligtelse Tilbagefald Loft på antal visiterede Priser

3 Definitioner Udmøntning af betaling med afsæt i definitioner Bod Optioner Faktureringsbetingelser Krav til fyldestgørende faktura

4 1. Indledning Nedenfor følger en række eksempler på, hvordan en betalingsmodel kan tage sig ud, alt efter udbuddets indhold. Betalingsmodellerne hører til de kravspecifikationer, som der foreligger eksempler på, og er tiltænkt som inspiration. Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år Århus Opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb, opfølgning på fleksjobansættelse, samt myndighed til at træffe afgørelser Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikke n foregår. Der afgives pristilbud med én pris, som fordeles som: Grundbeløb (20 %) Resultatafhængi g betaling (80 %), opdelt i to rater Vesthimmerland Afklarings- og jobsøgningsforl øb for personer visiteret til fleksjob Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælps modtagere. Personer, der modtager ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtag ere, som er visiteret til fleksjob. Kontanthjælpsmodtag ere match 1-3 og 4-5 og modtagere af Der afgives pristilbud med en pris, som fordeles som: Grundbeløb: For alle deltagere i tilbuddet udbetales et

5 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år Introduktionsp rogram for flygtninge ledighedsydelse, som har fysiske og/eller psykiske lidelser grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Bonusbeløb: Ved succesfuld formidling til fleksjob inden for 18 uger ydes bonusbeløb. Bonusbeløbet udgør 10 % af årsprisen pr. deltager, uanset længden af den enkeltes forløb. Fast ugepris pr. påbegyndt uge for nogle forløb Sorø Udbud af aktiverings forløb for ledige Der er tale om 9 målgrupper, som beskrives separat i udbudsmaterialet. Betalingsmodellen fremgår integreret af kravspecifikation, dvs. af appendiks 1, men kombinerer fast ugebetaling med forskellige, målgruppebestemte bonustrapper (se kravspecifikation, ikke indsat igen 5

6 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år nedenfor) Odense Jobformidl ing til fleksjob Jobformidl ing Social- og sundhedsf orløb Erhvervsre ttet afklaring Vejledning og afklaring af deltidsbesk æftigede Personlig afklaring Faglig afklaring 6 målgrupper: matchgrupperne 1-5 samt borgere på ledighedsydelse. Primært ledige over 30 år med 9 måneders eller længere ledighed. Der afgives pristilbud med en pris, som fordeles som: Grundbeløb Resultatafhængi g betaling som hhv. faste beløb og som 75 % af grundbeløb Driftstilskud på 25 % 2007 Gladsaxe Jobcenter Gladsaxes har udarbejdet en generisk skabelon for et prisbilag, som kan anvendes i forhold til forskellige målgrupper, hvor der med rimelighed kan fastlægges resultatkrav og følges op på dette. Det har været Jobcenter Gladsaxes ambition at udvikle en betalingsmodel, der skaber stor budgetsikkerhed og minimerer de administrative omkostninger ved modellens anvendelse. Modellen kombinerer driftstilskud og bonus, men ikke som en fast procentdel af betalingen. Anden aktør byder ind med en samlet forløbspris. I modellen modtager anden aktør derefter en fast ugentlig betaling (driftstilskud), svarende til en fordeling af forløbsprisen pr. uge. Såfremt en deltager forlader sit nuværende forsørgelsesgrundlag til fordel for på forhånd fastlagte alternativer (succeskriterier),

7 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år udløses en bonus, i form af restbeløbet (de nærmere vilkår for udbetaling fremgår af prisbilaget). Anden aktør belønnes på den måde for sit resultat ved at modtage betaling, selvom der ikke skal leveres yderligere indsats. Anden aktør bevarer dog aktiveringsforpligtelsen for den ledige i hele den aftalte periode. Modellen omfatter desuden en bodsmekanisme for eventuel faldende rettidighed. Jobcenter Gladsaxe er i færd med det første udbud, hvori modellen anvendes. Roskilde Udbud af forløb for sygedagpen gemodtage re Sygedagpengemodtag ere Målgruppen er kendetegnet ved, at de på grund af sygdom er svækket fysisk og/eller psykisk. De har overvejende symptomer på udbrændthed, stressrelaterede problemstillinger, lettere depression samt livsstilsrelaterede og arbejdsbetingede lidelser. Den økonomiske ramme vil årligt være ca kr. Det forventes, at tilbudsgiver i sit tilbud angiver, hvor mange uger de årligt kan tilbyde indenfor denne ramme. Der skal endvidere være mulighed for, at Roskilde Jobcenter kan tilkøbe ekstra antal uger, hvis der er behov for det. Det skal være muligt at øge kapaciteten med op til yderligere 60 % pr. år (ikke indsat igen nedenfor) 7

8 2. Århus Leverandørens pristilbud I dette bilag er angivet vilkår for afgivelse af pristilbud for varetagelse af opgaven med jobplacering af ledige i fleksjob. Pristilbud skal afgives ekskl. moms Pris for opgaveløsningen er inklusive alle leverandørens omkostninger. Prisen omfatter alle de ydelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Pris pr. fleksjobvisiteret samt grundbeløb Leverandøren skal i den vedlagte tilbudsliste (Del 1, afsnit 12) angive én pris pr. fleksjobhenvist, hvoraf 20 % udgør grundbeløbet, mens 80 % gøres resultatafhængigt. Grundbeløbet forfalder til udbetaling, når leverandøren har haft den første samtale med borgeren. Den angivne pris pr. fleksjobhenvist, indgår som ét af flere tildelingskriterier i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Resultatafhængig betaling 80 % af den angivne pris pr. fleksjobvisiteret gøres resultatafhængig. Det bemærkes, at jobplacering i leverandørens egen virksomhed eller løntilskudsplacering i leverandørens egen virksomhed ikke udløser noget resultatafhængigt honorar. Det resultatafhængige honorar udbetales i to rater, der er afhængig af varigheden af fleksjobbet. Første rate, der udgør 40 % af det resultatafhængige beløb, udbetales, når borgeren er blevet ansat i et fleksjob Anden rate, der udgør 60 % af det resultatafhængige beløb, udbetales, når borgeren sammenhængende har været i fleksjob i mindst 6 måneder. 8

9 Forventet succesrate Leverandøren skal i det vedlagte tilbudsskema (Del 1,) angive sin forventede succesrate mht. andel af borgere, der opnår ansættelse i fleksjob. Regneeksempel Århus Kommune har af hensyn til leverandørernes kalkulationer udfærdiget nedenstående regneeksempel, som illustrerer den konkrete betaling til en leverandør, som har forestået jobplacering i fleksjob for en gruppe på 10 personer. Regneeksemplet er baseret på følgende forudsætninger: Alle 10 møder til 1. samtale 8 borgere opnår ansættelse i fleksjob 6 borgere er fortsat i fleksjob efter 6 måneder. Forudsætningerne er alene ment som et eksempel. Det er således leverandørens eget ansvar i sin tilbudskalkulation at vurdere, hvad der efter leverandørens vurdering er realistiske forventninger til succesrater og varig beskæftigelse. Prisen pr. fleksjobhenvist sættes til kr. 100,00. Grundbeløb (20 % af kr. 100,00) 10 x kr. 20,00 Resultatafhængig 1. rate (40 % af 80 kr.) 8 x kr. 32,00 Resultatafhængig 2. rate (60 % af 80 kr.) 6 x kr. 48,00 Prisfastsættelse Fakturering og betaling Der faktureres månedligt bagud på baggrund af månedens resultater. Elektronisk faktura sendes frem til Århus Kommunes Økonomiafdeling. Leverandøren skal fremsende dokumentation på fakturaen i form af CPR-numre på de borgere, fakturaen omfatter samt en specifikation af, hvilken del af betalingen fakturaen omfatter (grundbeløb eller resultatafhængig betaling, 1. eller 2. rate). Betalingsbetingelserne er 30 dage fra modtagelse af fyldestgørende faktura. 9

10 Leverandøren skal samtidig fremsende et særligt resultatindberetningsskema til Bestillerenheden. Dette fungerer samtidig som kontrolgrundlag. Pristalsregulering Der vil ikke ske pristalsregulering af leverandørens priser i kontraktperioden. 10

11 3. Vesthimmerland Betalingsmodeller Resultatafhængig betalingsmodel I dette udbud benyttes en resultatafhængig betalingsmodel med bonus for følgende tilbud: Eksempel på beregning af bonus (fiktive tal): Årspris: Afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob. Grundbeløb: For alle deltagere i tilbuddet udbetales et grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Bonusbeløb: Ved succesfuld formidling til fleksjob inden for 18 uger ydes bonusbeløb. Fleksjobbet skal vare 3 mdr. før der opnås bonus. Bonusbeløbet udbetales efter de 3 mdr. Bonusbeløbet udgør 10 % af årsprisen pr. deltager, uanset længden af den enkeltes forløb kr. pr. uge (grundbeløb) x 52 uger = kr. Heraf 10 % Bonus udgør: kr. Grundbeløb: Afregning af grundbeløb sker månedsvis bagud. Bonus: Afregning af bonus for den enkelte deltager sker ved opfyldelse af kriteriet for bonusudbetaling. Dokumentation for opfyldelse af kriteriet for udbetaling af bonus sker bl.a. ved hjælp af indkomstregistret KMD eindkomst, som registrerer, hvorvidt en person modtager A-indkomst, samt hvem der udbetaler A-indkomsten. Vesthimmerlands Kommune står for ovennævnte dokumentation. 11

12 Betalingsmodel med fast pris I dette udbud benyttes en betalingsmodel med en fast pris for følgende tilbud: Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram for flygtninge Fysisk træning For alle deltagere i tilbuddet udbetales en fast ugepris pr. påbegyndt uge, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Der ydes ikke bonus. Afregning af den faste pris pr. påbegyndt uge sker månedsvis bagud. 12

13 4. Odense Vederlag og betalingsvilkår Vederlag Ordregivers vederlag til leverandør for leveringen af de i nærværende aftalekompleks nævnte ydelser er afregning med de priser, som leverandør har tilbudt i Bilag 2: Tilbud. Priserne er eksklusive moms. Vederlaget kan alene kræves reguleret efter Odense Byråds stigningsprocenter, der hvert år fastsættes i Odense Kommunes budget under pris- og lønstigninger, art 5.9 øvrige tilskud og overførsler. Budgettet kan findes på ved at søge på budget. Der kan dog ikke ske regulering af vederlaget før 1/ Betalingsvilkår Afregning sker månedsvis bagud, når leverandør har fremsendt faktura på forudgående måned. Fakturaen skal være Odense Kommune i hænde senest den 5. i måneden efter betalingsmåned. Ordregiver betaler herefter inden for 30 bankdage. Målgruppe match 1-5 For alle deltagere udbetales et grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens Bilag 2 nævnte pris pr. deltager pr. uge. Der afregnes en gang om måneden bagud via enkeltpladsafregning. Der afregnes pr. påbegyndt uge for de deltagere, der er henvist til og påbegyndt forløbet. Der afregnes en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt selvforsørgelse fra projektophør på kroner for match 1-3 samt en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt selvforsørgelse fra projektophør på kroner for match 4-5. Målgruppe ledighedsydelse For alle deltagere afregnes et driftstilskud, som skal udgøre 25 % af tilbudsgivers tilbudte pris pr. forløb for at varetage indsatsen over for målgruppen. Der afregnes en gang om måneden bagud via enkeltpladsafregning, hvilket betyder, at der kun fra Jobcenter Odense afregnes pr. påbegyndt uge for de deltagere, der er henvist til og påbegyndt forløbet. Der afregnes en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt ansættelse i fleksjob fra projektophør, som skal udgøre 75 % af tilbudsgivers tilbudte pris pr. forløb pr. deltager for at varetage indsatsen over for målgruppen. 13

14 Bonusafregning Hvorvidt der har været tale om 6 måneders ubrudt selvforsørgelse (Målgruppe match 1-5) henholdsvis 6 måneders ubrudt ansættelse i fleksjob (Målgruppe ledighedsydelse) fra projektophør, afgøres ved dataudtræk fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdataregister DREAM. Registret omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster på tværs af den offentlige sektor fra medio 1991 og frem. 1 Arten af ydelse angives ugevis for hver enkelt person. Ved ubrudt selvforsørgelse forstås, at personen i hele perioden på 6 måneder efter projektophør er levende, bosiddende i Danmark og ikke modtager offentlig forsørgelse. Ved ubrudt ansættelse i fleksjob forstås tilsvarende, at personen i hele perioden på 6 måneder efter projektophør er levende, bosiddende i Danmark og ansat i et fleksjob. DREAM ajourføres som udgangspunkt kvartalsvis 3 måneder forskudt. Derudover skal der tages højde for, at tidspunkt for projektophør kan falde uheldigt i forhold til ajourføring af DREAM, ligesom ajourføringen i realiteten kan foregå med mere end 3 måneders forsinkelse. Det indebærer, at bonus tidligst kan afregnes godt 9 måneder efter projektophør og i værste fald godt 1 år efter projektophør. Modregning Leverandør forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde deres betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne. Leverandørs manglende betaling efter loven kan medføre delvis misligholdelse af rammeaftalen. Jobcentret vil kunne foretage modregning i leverandørs tilgodehavender, hvis betalingsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne ikke overholdes. 1 Der er data for personer, som har modtaget ydelser inden for følgende områder: Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt tilkendelser af førtidspension efter lov om social pension. For at kunne analysere personernes afgangsmønstre, er registret yderligere suppleret med oplysninger om overgang til folkepension eller dødsfald før folkepensionsalderen. 14

15 5. Jobcenter Gladsaxes betalingsmodel Priser og afregning Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af kontrakten omfattede ydelser. Den angivne pris er leverandørens samlede honorar for at påtage sig den i bilag 1, kravspecifikation beskrevne opgave, herunder aktiveringsforpligtelsen i en periode på henholdsvis 13 (længerevarende ledige) og 26 uger (nyledige) fra henvisningsdato, og under de beskrevne vilkår. Alle beløb skal angives i danske kroner eksklusive moms. Bemærk, at tilbudsgiver ikke er berettiget til at angive priser ud over de i bilaget angivne eller til at anvende alternative prissætningsmodeller (mindstekrav). I givet fald vil tilbuddet blive afvist. Generelt samt kort om opgaven De angivne priser er eksklusiv moms og inklusiv alle anden aktørs omkostninger. Prisen omfatter alle de ydelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Den udbudte opgave er beskrevet i kravspecifikationen. Nedenfor er gengivet centrale vilkår for at skabe sammenhæng til selve betalingsmodellen. Aktiveringsforpligtelse Anden aktør overtager en bestemt ugentlig aktiveringsforpligtelse i en periode på henholdsvis 13 uger for unge med længerevarende ledighed og 26 uger for nyledige unge. For de nyledige unge er der en aktiveringsforpligtigelse på 25 timer pr. uge For de unge med længerevarende ledighed er der en aktiveringsforpligtelse på 25 timer pr. uge i det første fire uger (svarende til ret og pligt), mens der de efterfølgende 9 uger er en forpligtelse til én dags aktivitet pr. uge, fx i form af en jobklub eller lignende. 15

16 Tilbagefald Anden aktør har aktiveringsforpligtelsen i hele den angivne periode. Hvis borgeren vender tilbage til offentlig forsørgelse (fx udslusning til beskæftigelse i uge 3 og ledighed igen i uge 10) inden for udlægningsperioden, har anden aktør fortsat aktiveringsforpligtelsen. Såfremt gruppen af nyledige unge udsluses til selvforsørgelse eller SU-finansieret uddannelse med en varighed på mindre end 5 uger før den ledige genindtræder i ledighed, forlænges anden aktørs ansvarsperiode tilsvarende, således at den unges ret og pligt til aktivering i 26 uger indfris. For unge med længerevarende ledighed i et 13 ugers forløb har anden aktør pligt til at gennemføre et fire ugers ret og pligt tilbud og efterfølgende 9 ugers opfølgende aktivitet og kontakt mindst en gang om ugen, hvorfor en borger vil genindtræde i aktiviteten uden yderligere omkostninger for Jobcenteret, såfremt den unge bliver ledig eller frafalder en uddannelse inden for de 13 uger. Såfremt gruppen af unge med længerevarende ledighed udsluses til selvforsørgelse eller SUfinansieret uddannelse inden for de første fire uger og varigheden heraf er mindre end 5 uger før den pågældende genindtræder i ledighed, forpligter anden aktør sig til at gennemføre et nyt ret&pligt tilbud af fire ugers varighed. Ansvarsperioden forlænges ikke, hvorfor der sker en de facto forkortelse af perioden med jobklublignende aktivitet til fordel for et 4 ugers ret og pligt forløb senere i ansvarsperioden. Loft på antal visiterede Jobcenter Gladsaxe har indsat et loft over antallet af visiterede borgere til anden aktør. Loftet er defineret ved et maksimalt antal henviste og stadigt aktive borgere til anden aktør, konkret på xx borgere. Har anden aktør således på et givet tidspunkt aktiveringsforpligtelsen for xx borgere kan der ikke visiteres yderligere, før mindst én af disse er kommet i job. 16

17 Priser Anden aktør skal angive sin samlede ugepris samt prisen for hhv. aktivitet og administration, som skitseret i nedenstående tabel. Ved flere forløb eller målgrupper, hvor anden aktørs pristilbud varierer, angives pris for hvert af forløbene / hver enkelt målgruppe. Aktivitet Administration I alt Pris pr. forløb, målgruppe w, forløb y Kr. Kr. Kr. Pris pr. forløb, målgruppe x, forløb z Kr. Kr. Kr. Evt. andre målgrupper Kr. Kr. Kr. Definitioner Der betales et driftstilskud pr. påbegyndt deltageruge fra deltageren er startet i forløb hos anden aktør og til dette er afsluttet eller deltageren er kommet i job. Der betales bonus pr. deltager, når en deltager forlader sit nuværende forsørgelsesgrundlag til fordel for: Ordinær beskæftigelse på mindst 25 timer pr. uge Uddannelse på ordinære vilkår dvs. en SU-berettiget uddannelse Privat løntilskudsjob (50 pct. bonus) Voksenerhvervsuddannelsesforløb (voksenlærlingeforløb), 50 % bonus Offentligt løntilskud, 25. pct. bonus For alle hændelser kræves mindst én uges sammenhængende forløb for at udløse bonus. Der betales ikke bonus, når en deltager påbegynder et tilbud som led i opfyldelse af aktiveringsforpligtelsen. Jf. også betalingsbetingelserne nedenfor er det et krav, at anden aktør specificerer sin faktura i forhold til fordeling mellem administration og aktivitet (tilbud). Der anvendes samme fordeling mellem administration og aktivitet ved udbetaling af driftstilskud og bonus. Derudover betales ikke bonus, men derimod driftstilskud for placering i virksomhedspraktik. 17

18 Udmøntning af betaling med afsæt i definitioner Såfremt den ledige forbliver ledig i hele perioden modtager tilbudsgiver et fast beløb pr. uge, svarende til 1/26 af det samlede beløb. Dette er at regne som et driftstilskud, jf. ovenfor. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, Udbetales restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhversuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i privat løntilskud, udbetales 50 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i privat løntilskud, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige med afsæt i privat løntilskudsjob kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, udbetales 100 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i offentligt løntilskud, udbetales 25 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i offentligt løntilskud, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige med afsæt i offentligt løntilskudsjob kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, udbetales 100 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. 18

19 Bod Gladsaxe Kommune har indarbejdet en rettidighedsprocent på 90 pct. af den maksimalt opnåelige refusion i budgetforudsætningerne. Der er tale om en ambitiøs, men realistisk forudsætning. Det er forventningen, at der fremadrettet opnås en refusion svarende hertil, hvilket anden aktør forventes at bidrage til. Jobcenter Gladsaxe vil én gang årligt foretage en beregning af opnået refusion i forhold til den gruppe ledige, som anden aktør har varetaget indsatsen for. Såfremt refusionsniveauet ligger i intervallet pct., vil dette blive betragtet som forventelige udsving. Såfremt refusionsniveauet ligger under 85 pct., forbeholder jobcenteret sig ret til at pålægge anden aktør en bod svarende til differencen mellem den opnåede refusion og den refusion, som ville være opnået ved 90 pct. rettidighed. Optioner Der er ikke tilknyttet optioner til denne annoncering. Faktureringsbetingelser 1. Der afregnes månedsvist bagud med anden aktør. En måned afgrænses, således at den påbegyndes med den uge, som er den første uge påbegyndt (mandag som 1. ugedag) i den pågældende måned, og afsluttes med udgangen af den sidste uge, som påbegyndes (mandag som 1. ugedag) i den pågældende måned. 2. Afregning sker for den måned, som ligger 1 måned tilbage i tiden. 3. Leverandøren fremsender faktura, hvoraf leverandørens samlede krav for den pågældende måned fremgår. 4. Det samlede krav, jf. pkt. 3, vedrører drifts- og bonusbetaling for alle ledige, som aktøren har varetaget beskæftigelsesindsatsen for i den pågældende måned. Opgørelsen af det samlede krav baseres på leverandørens til jobcenteret fremsendte registrering af påbegyndte deltagere samt leverandørens i de respektive IT-systemer indberettede oplysninger om bonusudløsende hændelser. 5. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage fra kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. 6. Faktureringen skal ske elektronisk og udarbejdes i det fælles offentlige format OIOXML og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Pr. 1/ skal faktura og kreditnota dog fremsendes i OIOUBL format via Nemhandel infrastrukturen OIORASP jf. bekendtgørelse fra april 2010 om elektroniske regninger til offentlige myndigheder. Fakturaer og kreditnotater skal dermed som minimum fremsendes under 19

20 forretningsprofilen Procurement-BilSim For mere information om fakturering, se denne hjemmeside: Ved ophørssituationer gælder desuden at: a) Hvis borgeren afviser at tage imod tilbuddet, faktureres der ikke, idet tilbuddet ikke betragtes som værende påbegyndt. b) Hvis borgeren ikke har fremmøde hos anden aktør de første 10 arbejdsdage, faktureres der ikke, idet tilbuddet anses som ikke værende påbegyndt, hvorfor det betragtes som en de facto afvisning af tilbuddet. c) Hvis borgeren har 100 pct. fravær i en sammenhængende periode på 10 arbejdsdage, faktureres til og med den uge, hvor borgeren sidst har haft fremmøde. d) Hvis borgeren påbegynder ordinær beskæftigelse, uddannelse eller løntilskudsjob, faktureres der fortsat indenfor ansvarsperioden. e) Hvis borgeren ekskluderes fra tilbuddet ved leverandørens ledelsesbeslutning, faktureres til og med den uge, hvor eksklusionen træder i kraft. Se bilag 1, punkt 4.7 for mere information om deltagernes start og ophør. Krav til fyldestgørende faktura Anden aktørs faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder reglerne om e-faktura. En fyldestgørende faktura skal som minimum specificere følgende: Kundens navn, adresse, attention person Anden aktørs navn, adresse, CVR-nr., telefon, fax, Kundens reference Anden aktørs reference Præcis beskrivelse af ydelserne Priser (betaling) pr. ledig, opdelt på cpr. nr. i forhold o Aktivitet o Administration o Bonus (andel vedrørende aktivitet) o Bonus (andel vedrørende administration) Periode, i hvilken ydelserne er leveret (dato(er)) Samlet pris eksklusiv moms Momsbeløb Pris inkl. moms Fakturanr. Evt. bankinformationer 20

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer... 5 2. Århus Kommune... 9 2.1 Indledning... 9 2.1.1 Baggrund

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af visualiseringsboard for University College Nordjylland

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af visualiseringsboard for University College Nordjylland Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af visualiseringsboard for University College Nordjylland Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne ) 1. Aftalens

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere