Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2"

Transkript

1 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Århus... 8 Leverandørens pristilbud... 8 Pris pr. fleksjobvisiteret samt grundbeløb... 8 Resultatafhængig betaling... 8 Forventet succesrate... 9 Regneeksempel... 9 Prisfastsættelse... 9 Fakturering og betaling... 9 Pristalsregulering Vesthimmerland Betalingsmodeller Resultatafhængig betalingsmodel Betalingsmodel med fast pris Odense Vederlag og betalingsvilkår Vederlag Betalingsvilkår Jobcenter Gladsaxes betalingsmodel Aktiveringsforpligtelse Tilbagefald Loft på antal visiterede Priser

3 Definitioner Udmøntning af betaling med afsæt i definitioner Bod Optioner Faktureringsbetingelser Krav til fyldestgørende faktura

4 1. Indledning Nedenfor følger en række eksempler på, hvordan en betalingsmodel kan tage sig ud, alt efter udbuddets indhold. Betalingsmodellerne hører til de kravspecifikationer, som der foreligger eksempler på, og er tiltænkt som inspiration. Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år Århus Opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb, opfølgning på fleksjobansættelse, samt myndighed til at træffe afgørelser Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikke n foregår. Der afgives pristilbud med én pris, som fordeles som: Grundbeløb (20 %) Resultatafhængi g betaling (80 %), opdelt i to rater Vesthimmerland Afklarings- og jobsøgningsforl øb for personer visiteret til fleksjob Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælps modtagere. Personer, der modtager ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtag ere, som er visiteret til fleksjob. Kontanthjælpsmodtag ere match 1-3 og 4-5 og modtagere af Der afgives pristilbud med en pris, som fordeles som: Grundbeløb: For alle deltagere i tilbuddet udbetales et

5 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år Introduktionsp rogram for flygtninge ledighedsydelse, som har fysiske og/eller psykiske lidelser grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Bonusbeløb: Ved succesfuld formidling til fleksjob inden for 18 uger ydes bonusbeløb. Bonusbeløbet udgør 10 % af årsprisen pr. deltager, uanset længden af den enkeltes forløb. Fast ugepris pr. påbegyndt uge for nogle forløb Sorø Udbud af aktiverings forløb for ledige Der er tale om 9 målgrupper, som beskrives separat i udbudsmaterialet. Betalingsmodellen fremgår integreret af kravspecifikation, dvs. af appendiks 1, men kombinerer fast ugebetaling med forskellige, målgruppebestemte bonustrapper (se kravspecifikation, ikke indsat igen 5

6 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år nedenfor) Odense Jobformidl ing til fleksjob Jobformidl ing Social- og sundhedsf orløb Erhvervsre ttet afklaring Vejledning og afklaring af deltidsbesk æftigede Personlig afklaring Faglig afklaring 6 målgrupper: matchgrupperne 1-5 samt borgere på ledighedsydelse. Primært ledige over 30 år med 9 måneders eller længere ledighed. Der afgives pristilbud med en pris, som fordeles som: Grundbeløb Resultatafhængi g betaling som hhv. faste beløb og som 75 % af grundbeløb Driftstilskud på 25 % 2007 Gladsaxe Jobcenter Gladsaxes har udarbejdet en generisk skabelon for et prisbilag, som kan anvendes i forhold til forskellige målgrupper, hvor der med rimelighed kan fastlægges resultatkrav og følges op på dette. Det har været Jobcenter Gladsaxes ambition at udvikle en betalingsmodel, der skaber stor budgetsikkerhed og minimerer de administrative omkostninger ved modellens anvendelse. Modellen kombinerer driftstilskud og bonus, men ikke som en fast procentdel af betalingen. Anden aktør byder ind med en samlet forløbspris. I modellen modtager anden aktør derefter en fast ugentlig betaling (driftstilskud), svarende til en fordeling af forløbsprisen pr. uge. Såfremt en deltager forlader sit nuværende forsørgelsesgrundlag til fordel for på forhånd fastlagte alternativer (succeskriterier),

7 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år udløses en bonus, i form af restbeløbet (de nærmere vilkår for udbetaling fremgår af prisbilaget). Anden aktør belønnes på den måde for sit resultat ved at modtage betaling, selvom der ikke skal leveres yderligere indsats. Anden aktør bevarer dog aktiveringsforpligtelsen for den ledige i hele den aftalte periode. Modellen omfatter desuden en bodsmekanisme for eventuel faldende rettidighed. Jobcenter Gladsaxe er i færd med det første udbud, hvori modellen anvendes. Roskilde Udbud af forløb for sygedagpen gemodtage re Sygedagpengemodtag ere Målgruppen er kendetegnet ved, at de på grund af sygdom er svækket fysisk og/eller psykisk. De har overvejende symptomer på udbrændthed, stressrelaterede problemstillinger, lettere depression samt livsstilsrelaterede og arbejdsbetingede lidelser. Den økonomiske ramme vil årligt være ca kr. Det forventes, at tilbudsgiver i sit tilbud angiver, hvor mange uger de årligt kan tilbyde indenfor denne ramme. Der skal endvidere være mulighed for, at Roskilde Jobcenter kan tilkøbe ekstra antal uger, hvis der er behov for det. Det skal være muligt at øge kapaciteten med op til yderligere 60 % pr. år (ikke indsat igen nedenfor) 7

8 2. Århus Leverandørens pristilbud I dette bilag er angivet vilkår for afgivelse af pristilbud for varetagelse af opgaven med jobplacering af ledige i fleksjob. Pristilbud skal afgives ekskl. moms Pris for opgaveløsningen er inklusive alle leverandørens omkostninger. Prisen omfatter alle de ydelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Pris pr. fleksjobvisiteret samt grundbeløb Leverandøren skal i den vedlagte tilbudsliste (Del 1, afsnit 12) angive én pris pr. fleksjobhenvist, hvoraf 20 % udgør grundbeløbet, mens 80 % gøres resultatafhængigt. Grundbeløbet forfalder til udbetaling, når leverandøren har haft den første samtale med borgeren. Den angivne pris pr. fleksjobhenvist, indgår som ét af flere tildelingskriterier i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Resultatafhængig betaling 80 % af den angivne pris pr. fleksjobvisiteret gøres resultatafhængig. Det bemærkes, at jobplacering i leverandørens egen virksomhed eller løntilskudsplacering i leverandørens egen virksomhed ikke udløser noget resultatafhængigt honorar. Det resultatafhængige honorar udbetales i to rater, der er afhængig af varigheden af fleksjobbet. Første rate, der udgør 40 % af det resultatafhængige beløb, udbetales, når borgeren er blevet ansat i et fleksjob Anden rate, der udgør 60 % af det resultatafhængige beløb, udbetales, når borgeren sammenhængende har været i fleksjob i mindst 6 måneder. 8

9 Forventet succesrate Leverandøren skal i det vedlagte tilbudsskema (Del 1,) angive sin forventede succesrate mht. andel af borgere, der opnår ansættelse i fleksjob. Regneeksempel Århus Kommune har af hensyn til leverandørernes kalkulationer udfærdiget nedenstående regneeksempel, som illustrerer den konkrete betaling til en leverandør, som har forestået jobplacering i fleksjob for en gruppe på 10 personer. Regneeksemplet er baseret på følgende forudsætninger: Alle 10 møder til 1. samtale 8 borgere opnår ansættelse i fleksjob 6 borgere er fortsat i fleksjob efter 6 måneder. Forudsætningerne er alene ment som et eksempel. Det er således leverandørens eget ansvar i sin tilbudskalkulation at vurdere, hvad der efter leverandørens vurdering er realistiske forventninger til succesrater og varig beskæftigelse. Prisen pr. fleksjobhenvist sættes til kr. 100,00. Grundbeløb (20 % af kr. 100,00) 10 x kr. 20,00 Resultatafhængig 1. rate (40 % af 80 kr.) 8 x kr. 32,00 Resultatafhængig 2. rate (60 % af 80 kr.) 6 x kr. 48,00 Prisfastsættelse Fakturering og betaling Der faktureres månedligt bagud på baggrund af månedens resultater. Elektronisk faktura sendes frem til Århus Kommunes Økonomiafdeling. Leverandøren skal fremsende dokumentation på fakturaen i form af CPR-numre på de borgere, fakturaen omfatter samt en specifikation af, hvilken del af betalingen fakturaen omfatter (grundbeløb eller resultatafhængig betaling, 1. eller 2. rate). Betalingsbetingelserne er 30 dage fra modtagelse af fyldestgørende faktura. 9

10 Leverandøren skal samtidig fremsende et særligt resultatindberetningsskema til Bestillerenheden. Dette fungerer samtidig som kontrolgrundlag. Pristalsregulering Der vil ikke ske pristalsregulering af leverandørens priser i kontraktperioden. 10

11 3. Vesthimmerland Betalingsmodeller Resultatafhængig betalingsmodel I dette udbud benyttes en resultatafhængig betalingsmodel med bonus for følgende tilbud: Eksempel på beregning af bonus (fiktive tal): Årspris: Afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob. Grundbeløb: For alle deltagere i tilbuddet udbetales et grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Bonusbeløb: Ved succesfuld formidling til fleksjob inden for 18 uger ydes bonusbeløb. Fleksjobbet skal vare 3 mdr. før der opnås bonus. Bonusbeløbet udbetales efter de 3 mdr. Bonusbeløbet udgør 10 % af årsprisen pr. deltager, uanset længden af den enkeltes forløb kr. pr. uge (grundbeløb) x 52 uger = kr. Heraf 10 % Bonus udgør: kr. Grundbeløb: Afregning af grundbeløb sker månedsvis bagud. Bonus: Afregning af bonus for den enkelte deltager sker ved opfyldelse af kriteriet for bonusudbetaling. Dokumentation for opfyldelse af kriteriet for udbetaling af bonus sker bl.a. ved hjælp af indkomstregistret KMD eindkomst, som registrerer, hvorvidt en person modtager A-indkomst, samt hvem der udbetaler A-indkomsten. Vesthimmerlands Kommune står for ovennævnte dokumentation. 11

12 Betalingsmodel med fast pris I dette udbud benyttes en betalingsmodel med en fast pris for følgende tilbud: Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram for flygtninge Fysisk træning For alle deltagere i tilbuddet udbetales en fast ugepris pr. påbegyndt uge, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Der ydes ikke bonus. Afregning af den faste pris pr. påbegyndt uge sker månedsvis bagud. 12

13 4. Odense Vederlag og betalingsvilkår Vederlag Ordregivers vederlag til leverandør for leveringen af de i nærværende aftalekompleks nævnte ydelser er afregning med de priser, som leverandør har tilbudt i Bilag 2: Tilbud. Priserne er eksklusive moms. Vederlaget kan alene kræves reguleret efter Odense Byråds stigningsprocenter, der hvert år fastsættes i Odense Kommunes budget under pris- og lønstigninger, art 5.9 øvrige tilskud og overførsler. Budgettet kan findes på ved at søge på budget. Der kan dog ikke ske regulering af vederlaget før 1/ Betalingsvilkår Afregning sker månedsvis bagud, når leverandør har fremsendt faktura på forudgående måned. Fakturaen skal være Odense Kommune i hænde senest den 5. i måneden efter betalingsmåned. Ordregiver betaler herefter inden for 30 bankdage. Målgruppe match 1-5 For alle deltagere udbetales et grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens Bilag 2 nævnte pris pr. deltager pr. uge. Der afregnes en gang om måneden bagud via enkeltpladsafregning. Der afregnes pr. påbegyndt uge for de deltagere, der er henvist til og påbegyndt forløbet. Der afregnes en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt selvforsørgelse fra projektophør på kroner for match 1-3 samt en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt selvforsørgelse fra projektophør på kroner for match 4-5. Målgruppe ledighedsydelse For alle deltagere afregnes et driftstilskud, som skal udgøre 25 % af tilbudsgivers tilbudte pris pr. forløb for at varetage indsatsen over for målgruppen. Der afregnes en gang om måneden bagud via enkeltpladsafregning, hvilket betyder, at der kun fra Jobcenter Odense afregnes pr. påbegyndt uge for de deltagere, der er henvist til og påbegyndt forløbet. Der afregnes en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt ansættelse i fleksjob fra projektophør, som skal udgøre 75 % af tilbudsgivers tilbudte pris pr. forløb pr. deltager for at varetage indsatsen over for målgruppen. 13

14 Bonusafregning Hvorvidt der har været tale om 6 måneders ubrudt selvforsørgelse (Målgruppe match 1-5) henholdsvis 6 måneders ubrudt ansættelse i fleksjob (Målgruppe ledighedsydelse) fra projektophør, afgøres ved dataudtræk fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdataregister DREAM. Registret omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster på tværs af den offentlige sektor fra medio 1991 og frem. 1 Arten af ydelse angives ugevis for hver enkelt person. Ved ubrudt selvforsørgelse forstås, at personen i hele perioden på 6 måneder efter projektophør er levende, bosiddende i Danmark og ikke modtager offentlig forsørgelse. Ved ubrudt ansættelse i fleksjob forstås tilsvarende, at personen i hele perioden på 6 måneder efter projektophør er levende, bosiddende i Danmark og ansat i et fleksjob. DREAM ajourføres som udgangspunkt kvartalsvis 3 måneder forskudt. Derudover skal der tages højde for, at tidspunkt for projektophør kan falde uheldigt i forhold til ajourføring af DREAM, ligesom ajourføringen i realiteten kan foregå med mere end 3 måneders forsinkelse. Det indebærer, at bonus tidligst kan afregnes godt 9 måneder efter projektophør og i værste fald godt 1 år efter projektophør. Modregning Leverandør forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde deres betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne. Leverandørs manglende betaling efter loven kan medføre delvis misligholdelse af rammeaftalen. Jobcentret vil kunne foretage modregning i leverandørs tilgodehavender, hvis betalingsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne ikke overholdes. 1 Der er data for personer, som har modtaget ydelser inden for følgende områder: Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt tilkendelser af førtidspension efter lov om social pension. For at kunne analysere personernes afgangsmønstre, er registret yderligere suppleret med oplysninger om overgang til folkepension eller dødsfald før folkepensionsalderen. 14

15 5. Jobcenter Gladsaxes betalingsmodel Priser og afregning Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af kontrakten omfattede ydelser. Den angivne pris er leverandørens samlede honorar for at påtage sig den i bilag 1, kravspecifikation beskrevne opgave, herunder aktiveringsforpligtelsen i en periode på henholdsvis 13 (længerevarende ledige) og 26 uger (nyledige) fra henvisningsdato, og under de beskrevne vilkår. Alle beløb skal angives i danske kroner eksklusive moms. Bemærk, at tilbudsgiver ikke er berettiget til at angive priser ud over de i bilaget angivne eller til at anvende alternative prissætningsmodeller (mindstekrav). I givet fald vil tilbuddet blive afvist. Generelt samt kort om opgaven De angivne priser er eksklusiv moms og inklusiv alle anden aktørs omkostninger. Prisen omfatter alle de ydelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Den udbudte opgave er beskrevet i kravspecifikationen. Nedenfor er gengivet centrale vilkår for at skabe sammenhæng til selve betalingsmodellen. Aktiveringsforpligtelse Anden aktør overtager en bestemt ugentlig aktiveringsforpligtelse i en periode på henholdsvis 13 uger for unge med længerevarende ledighed og 26 uger for nyledige unge. For de nyledige unge er der en aktiveringsforpligtigelse på 25 timer pr. uge For de unge med længerevarende ledighed er der en aktiveringsforpligtelse på 25 timer pr. uge i det første fire uger (svarende til ret og pligt), mens der de efterfølgende 9 uger er en forpligtelse til én dags aktivitet pr. uge, fx i form af en jobklub eller lignende. 15

16 Tilbagefald Anden aktør har aktiveringsforpligtelsen i hele den angivne periode. Hvis borgeren vender tilbage til offentlig forsørgelse (fx udslusning til beskæftigelse i uge 3 og ledighed igen i uge 10) inden for udlægningsperioden, har anden aktør fortsat aktiveringsforpligtelsen. Såfremt gruppen af nyledige unge udsluses til selvforsørgelse eller SU-finansieret uddannelse med en varighed på mindre end 5 uger før den ledige genindtræder i ledighed, forlænges anden aktørs ansvarsperiode tilsvarende, således at den unges ret og pligt til aktivering i 26 uger indfris. For unge med længerevarende ledighed i et 13 ugers forløb har anden aktør pligt til at gennemføre et fire ugers ret og pligt tilbud og efterfølgende 9 ugers opfølgende aktivitet og kontakt mindst en gang om ugen, hvorfor en borger vil genindtræde i aktiviteten uden yderligere omkostninger for Jobcenteret, såfremt den unge bliver ledig eller frafalder en uddannelse inden for de 13 uger. Såfremt gruppen af unge med længerevarende ledighed udsluses til selvforsørgelse eller SUfinansieret uddannelse inden for de første fire uger og varigheden heraf er mindre end 5 uger før den pågældende genindtræder i ledighed, forpligter anden aktør sig til at gennemføre et nyt ret&pligt tilbud af fire ugers varighed. Ansvarsperioden forlænges ikke, hvorfor der sker en de facto forkortelse af perioden med jobklublignende aktivitet til fordel for et 4 ugers ret og pligt forløb senere i ansvarsperioden. Loft på antal visiterede Jobcenter Gladsaxe har indsat et loft over antallet af visiterede borgere til anden aktør. Loftet er defineret ved et maksimalt antal henviste og stadigt aktive borgere til anden aktør, konkret på xx borgere. Har anden aktør således på et givet tidspunkt aktiveringsforpligtelsen for xx borgere kan der ikke visiteres yderligere, før mindst én af disse er kommet i job. 16

17 Priser Anden aktør skal angive sin samlede ugepris samt prisen for hhv. aktivitet og administration, som skitseret i nedenstående tabel. Ved flere forløb eller målgrupper, hvor anden aktørs pristilbud varierer, angives pris for hvert af forløbene / hver enkelt målgruppe. Aktivitet Administration I alt Pris pr. forløb, målgruppe w, forløb y Kr. Kr. Kr. Pris pr. forløb, målgruppe x, forløb z Kr. Kr. Kr. Evt. andre målgrupper Kr. Kr. Kr. Definitioner Der betales et driftstilskud pr. påbegyndt deltageruge fra deltageren er startet i forløb hos anden aktør og til dette er afsluttet eller deltageren er kommet i job. Der betales bonus pr. deltager, når en deltager forlader sit nuværende forsørgelsesgrundlag til fordel for: Ordinær beskæftigelse på mindst 25 timer pr. uge Uddannelse på ordinære vilkår dvs. en SU-berettiget uddannelse Privat løntilskudsjob (50 pct. bonus) Voksenerhvervsuddannelsesforløb (voksenlærlingeforløb), 50 % bonus Offentligt løntilskud, 25. pct. bonus For alle hændelser kræves mindst én uges sammenhængende forløb for at udløse bonus. Der betales ikke bonus, når en deltager påbegynder et tilbud som led i opfyldelse af aktiveringsforpligtelsen. Jf. også betalingsbetingelserne nedenfor er det et krav, at anden aktør specificerer sin faktura i forhold til fordeling mellem administration og aktivitet (tilbud). Der anvendes samme fordeling mellem administration og aktivitet ved udbetaling af driftstilskud og bonus. Derudover betales ikke bonus, men derimod driftstilskud for placering i virksomhedspraktik. 17

18 Udmøntning af betaling med afsæt i definitioner Såfremt den ledige forbliver ledig i hele perioden modtager tilbudsgiver et fast beløb pr. uge, svarende til 1/26 af det samlede beløb. Dette er at regne som et driftstilskud, jf. ovenfor. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, Udbetales restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhversuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i privat løntilskud, udbetales 50 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i privat løntilskud, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige med afsæt i privat løntilskudsjob kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, udbetales 100 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i offentligt løntilskud, udbetales 25 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i offentligt løntilskud, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige med afsæt i offentligt løntilskudsjob kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, udbetales 100 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. 18

19 Bod Gladsaxe Kommune har indarbejdet en rettidighedsprocent på 90 pct. af den maksimalt opnåelige refusion i budgetforudsætningerne. Der er tale om en ambitiøs, men realistisk forudsætning. Det er forventningen, at der fremadrettet opnås en refusion svarende hertil, hvilket anden aktør forventes at bidrage til. Jobcenter Gladsaxe vil én gang årligt foretage en beregning af opnået refusion i forhold til den gruppe ledige, som anden aktør har varetaget indsatsen for. Såfremt refusionsniveauet ligger i intervallet pct., vil dette blive betragtet som forventelige udsving. Såfremt refusionsniveauet ligger under 85 pct., forbeholder jobcenteret sig ret til at pålægge anden aktør en bod svarende til differencen mellem den opnåede refusion og den refusion, som ville være opnået ved 90 pct. rettidighed. Optioner Der er ikke tilknyttet optioner til denne annoncering. Faktureringsbetingelser 1. Der afregnes månedsvist bagud med anden aktør. En måned afgrænses, således at den påbegyndes med den uge, som er den første uge påbegyndt (mandag som 1. ugedag) i den pågældende måned, og afsluttes med udgangen af den sidste uge, som påbegyndes (mandag som 1. ugedag) i den pågældende måned. 2. Afregning sker for den måned, som ligger 1 måned tilbage i tiden. 3. Leverandøren fremsender faktura, hvoraf leverandørens samlede krav for den pågældende måned fremgår. 4. Det samlede krav, jf. pkt. 3, vedrører drifts- og bonusbetaling for alle ledige, som aktøren har varetaget beskæftigelsesindsatsen for i den pågældende måned. Opgørelsen af det samlede krav baseres på leverandørens til jobcenteret fremsendte registrering af påbegyndte deltagere samt leverandørens i de respektive IT-systemer indberettede oplysninger om bonusudløsende hændelser. 5. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage fra kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. 6. Faktureringen skal ske elektronisk og udarbejdes i det fælles offentlige format OIOXML og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Pr. 1/ skal faktura og kreditnota dog fremsendes i OIOUBL format via Nemhandel infrastrukturen OIORASP jf. bekendtgørelse fra april 2010 om elektroniske regninger til offentlige myndigheder. Fakturaer og kreditnotater skal dermed som minimum fremsendes under 19

20 forretningsprofilen Procurement-BilSim For mere information om fakturering, se denne hjemmeside: Ved ophørssituationer gælder desuden at: a) Hvis borgeren afviser at tage imod tilbuddet, faktureres der ikke, idet tilbuddet ikke betragtes som værende påbegyndt. b) Hvis borgeren ikke har fremmøde hos anden aktør de første 10 arbejdsdage, faktureres der ikke, idet tilbuddet anses som ikke værende påbegyndt, hvorfor det betragtes som en de facto afvisning af tilbuddet. c) Hvis borgeren har 100 pct. fravær i en sammenhængende periode på 10 arbejdsdage, faktureres til og med den uge, hvor borgeren sidst har haft fremmøde. d) Hvis borgeren påbegynder ordinær beskæftigelse, uddannelse eller løntilskudsjob, faktureres der fortsat indenfor ansvarsperioden. e) Hvis borgeren ekskluderes fra tilbuddet ved leverandørens ledelsesbeslutning, faktureres til og med den uge, hvor eksklusionen træder i kraft. Se bilag 1, punkt 4.7 for mere information om deltagernes start og ophør. Krav til fyldestgørende faktura Anden aktørs faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder reglerne om e-faktura. En fyldestgørende faktura skal som minimum specificere følgende: Kundens navn, adresse, attention person Anden aktørs navn, adresse, CVR-nr., telefon, fax, Kundens reference Anden aktørs reference Præcis beskrivelse af ydelserne Priser (betaling) pr. ledig, opdelt på cpr. nr. i forhold o Aktivitet o Administration o Bonus (andel vedrørende aktivitet) o Bonus (andel vedrørende administration) Periode, i hvilken ydelserne er leveret (dato(er)) Samlet pris eksklusiv moms Momsbeløb Pris inkl. moms Fakturanr. Evt. bankinformationer 20

Priser og afregning. bilag 3. AF Storstrøm og AF Vestsjælland. Udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb 19.

Priser og afregning. bilag 3. AF Storstrøm og AF Vestsjælland. Udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb 19. Priser og afregning bilag 3 Side 1 af 6 Indhold 1. Priser... 3 1.1 Fast pris, prismodel 1... 3 1.2 Resultatafhængig pris, prismodel 2... 4 Driftsbetaling... 5 Bonus...5 2. Afregningsbetingelser... 5 3.

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg

Læs mere

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere)

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært jobparate ledige med lang videregående uddannelse (akademikere) 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til akademikere Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Annonceringsbetingelser

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Annonceringsbetingelser Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2.

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den nuværende

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere. Dato: 14. maj Nr. Spørgsmål Svar

Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere. Dato: 14. maj Nr. Spørgsmål Svar Spørgsmål og svar vedr. udbud af udviklingsforløb for ledige fleksjobbere Dato: 14. maj 2013 Nr. Spørgsmål Svar 1. Til afsnit 3.3. Hvor deltaljeret ønsker Kolding Kommune i tilbuddet opgjort forventede

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer... 5 2. Århus Kommune... 9 2.1 Indledning... 9 2.1.1 Baggrund

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige

Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Udbud af kontakt og aktiveringsforløb for alle arbejdsmarkedsparate ledige 2010 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Nøgletal for den udbudte opgave 2 3. Krav til anden aktør 3 3.1 Krav til anden aktørs kompetencer 3 3.2 Krav til de fysiske rammer for indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 3 Skabelon til delaftale Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag

Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. Bilag 2 Bestilling og Vederlag Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software Bilag 2 Bestilling og Vederlag 9. oktober 2015 Version 1.0 BILAG 2 BESTILLING OG VEDERLAG [Vejledning: Tilbudsgiver bedes i bilag 2A (vedlagte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

2.1 Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

2.1 Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Jobcenter Esbjerg Udbud af aktiveringsforløb for jobklare ledige 2011 1. Indledning Jobcenter Esbjerg gennemfører dette udbud for at sikre, at jobcentret får en antal kompetente leverandører at trække

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bilag B2. Betalings- og faktureringsbetingelser. for Udbudsområde 2 - Nørrebro/Nordvest

Bilag B2. Betalings- og faktureringsbetingelser. for Udbudsområde 2 - Nørrebro/Nordvest Bilag B2 Betalings- og faktureringsbetingelser for Udbudsområde 2 - Nørrebro/Nordvest 1 1. Betalingsmodel Københavns kommune vil indgå 2 kontrakter på i alt 1.250.000 kr. for dette udbudsområde. Kontraktsummen

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere