Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2"

Transkript

1 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Århus... 8 Leverandørens pristilbud... 8 Pris pr. fleksjobvisiteret samt grundbeløb... 8 Resultatafhængig betaling... 8 Forventet succesrate... 9 Regneeksempel... 9 Prisfastsættelse... 9 Fakturering og betaling... 9 Pristalsregulering Vesthimmerland Betalingsmodeller Resultatafhængig betalingsmodel Betalingsmodel med fast pris Odense Vederlag og betalingsvilkår Vederlag Betalingsvilkår Jobcenter Gladsaxes betalingsmodel Aktiveringsforpligtelse Tilbagefald Loft på antal visiterede Priser

3 Definitioner Udmøntning af betaling med afsæt i definitioner Bod Optioner Faktureringsbetingelser Krav til fyldestgørende faktura

4 1. Indledning Nedenfor følger en række eksempler på, hvordan en betalingsmodel kan tage sig ud, alt efter udbuddets indhold. Betalingsmodellerne hører til de kravspecifikationer, som der foreligger eksempler på, og er tiltænkt som inspiration. Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år Århus Opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb, opfølgning på fleksjobansættelse, samt myndighed til at træffe afgørelser Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikke n foregår. Der afgives pristilbud med én pris, som fordeles som: Grundbeløb (20 %) Resultatafhængi g betaling (80 %), opdelt i to rater Vesthimmerland Afklarings- og jobsøgningsforl øb for personer visiteret til fleksjob Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælps modtagere. Personer, der modtager ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtag ere, som er visiteret til fleksjob. Kontanthjælpsmodtag ere match 1-3 og 4-5 og modtagere af Der afgives pristilbud med en pris, som fordeles som: Grundbeløb: For alle deltagere i tilbuddet udbetales et

5 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år Introduktionsp rogram for flygtninge ledighedsydelse, som har fysiske og/eller psykiske lidelser grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Bonusbeløb: Ved succesfuld formidling til fleksjob inden for 18 uger ydes bonusbeløb. Bonusbeløbet udgør 10 % af årsprisen pr. deltager, uanset længden af den enkeltes forløb. Fast ugepris pr. påbegyndt uge for nogle forløb Sorø Udbud af aktiverings forløb for ledige Der er tale om 9 målgrupper, som beskrives separat i udbudsmaterialet. Betalingsmodellen fremgår integreret af kravspecifikation, dvs. af appendiks 1, men kombinerer fast ugebetaling med forskellige, målgruppebestemte bonustrapper (se kravspecifikation, ikke indsat igen 5

6 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år nedenfor) Odense Jobformidl ing til fleksjob Jobformidl ing Social- og sundhedsf orløb Erhvervsre ttet afklaring Vejledning og afklaring af deltidsbesk æftigede Personlig afklaring Faglig afklaring 6 målgrupper: matchgrupperne 1-5 samt borgere på ledighedsydelse. Primært ledige over 30 år med 9 måneders eller længere ledighed. Der afgives pristilbud med en pris, som fordeles som: Grundbeløb Resultatafhængi g betaling som hhv. faste beløb og som 75 % af grundbeløb Driftstilskud på 25 % 2007 Gladsaxe Jobcenter Gladsaxes har udarbejdet en generisk skabelon for et prisbilag, som kan anvendes i forhold til forskellige målgrupper, hvor der med rimelighed kan fastlægges resultatkrav og følges op på dette. Det har været Jobcenter Gladsaxes ambition at udvikle en betalingsmodel, der skaber stor budgetsikkerhed og minimerer de administrative omkostninger ved modellens anvendelse. Modellen kombinerer driftstilskud og bonus, men ikke som en fast procentdel af betalingen. Anden aktør byder ind med en samlet forløbspris. I modellen modtager anden aktør derefter en fast ugentlig betaling (driftstilskud), svarende til en fordeling af forløbsprisen pr. uge. Såfremt en deltager forlader sit nuværende forsørgelsesgrundlag til fordel for på forhånd fastlagte alternativer (succeskriterier),

7 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Betalingsmodel Udbudt i år udløses en bonus, i form af restbeløbet (de nærmere vilkår for udbetaling fremgår af prisbilaget). Anden aktør belønnes på den måde for sit resultat ved at modtage betaling, selvom der ikke skal leveres yderligere indsats. Anden aktør bevarer dog aktiveringsforpligtelsen for den ledige i hele den aftalte periode. Modellen omfatter desuden en bodsmekanisme for eventuel faldende rettidighed. Jobcenter Gladsaxe er i færd med det første udbud, hvori modellen anvendes. Roskilde Udbud af forløb for sygedagpen gemodtage re Sygedagpengemodtag ere Målgruppen er kendetegnet ved, at de på grund af sygdom er svækket fysisk og/eller psykisk. De har overvejende symptomer på udbrændthed, stressrelaterede problemstillinger, lettere depression samt livsstilsrelaterede og arbejdsbetingede lidelser. Den økonomiske ramme vil årligt være ca kr. Det forventes, at tilbudsgiver i sit tilbud angiver, hvor mange uger de årligt kan tilbyde indenfor denne ramme. Der skal endvidere være mulighed for, at Roskilde Jobcenter kan tilkøbe ekstra antal uger, hvis der er behov for det. Det skal være muligt at øge kapaciteten med op til yderligere 60 % pr. år (ikke indsat igen nedenfor) 7

8 2. Århus Leverandørens pristilbud I dette bilag er angivet vilkår for afgivelse af pristilbud for varetagelse af opgaven med jobplacering af ledige i fleksjob. Pristilbud skal afgives ekskl. moms Pris for opgaveløsningen er inklusive alle leverandørens omkostninger. Prisen omfatter alle de ydelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Pris pr. fleksjobvisiteret samt grundbeløb Leverandøren skal i den vedlagte tilbudsliste (Del 1, afsnit 12) angive én pris pr. fleksjobhenvist, hvoraf 20 % udgør grundbeløbet, mens 80 % gøres resultatafhængigt. Grundbeløbet forfalder til udbetaling, når leverandøren har haft den første samtale med borgeren. Den angivne pris pr. fleksjobhenvist, indgår som ét af flere tildelingskriterier i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Resultatafhængig betaling 80 % af den angivne pris pr. fleksjobvisiteret gøres resultatafhængig. Det bemærkes, at jobplacering i leverandørens egen virksomhed eller løntilskudsplacering i leverandørens egen virksomhed ikke udløser noget resultatafhængigt honorar. Det resultatafhængige honorar udbetales i to rater, der er afhængig af varigheden af fleksjobbet. Første rate, der udgør 40 % af det resultatafhængige beløb, udbetales, når borgeren er blevet ansat i et fleksjob Anden rate, der udgør 60 % af det resultatafhængige beløb, udbetales, når borgeren sammenhængende har været i fleksjob i mindst 6 måneder. 8

9 Forventet succesrate Leverandøren skal i det vedlagte tilbudsskema (Del 1,) angive sin forventede succesrate mht. andel af borgere, der opnår ansættelse i fleksjob. Regneeksempel Århus Kommune har af hensyn til leverandørernes kalkulationer udfærdiget nedenstående regneeksempel, som illustrerer den konkrete betaling til en leverandør, som har forestået jobplacering i fleksjob for en gruppe på 10 personer. Regneeksemplet er baseret på følgende forudsætninger: Alle 10 møder til 1. samtale 8 borgere opnår ansættelse i fleksjob 6 borgere er fortsat i fleksjob efter 6 måneder. Forudsætningerne er alene ment som et eksempel. Det er således leverandørens eget ansvar i sin tilbudskalkulation at vurdere, hvad der efter leverandørens vurdering er realistiske forventninger til succesrater og varig beskæftigelse. Prisen pr. fleksjobhenvist sættes til kr. 100,00. Grundbeløb (20 % af kr. 100,00) 10 x kr. 20,00 Resultatafhængig 1. rate (40 % af 80 kr.) 8 x kr. 32,00 Resultatafhængig 2. rate (60 % af 80 kr.) 6 x kr. 48,00 Prisfastsættelse Fakturering og betaling Der faktureres månedligt bagud på baggrund af månedens resultater. Elektronisk faktura sendes frem til Århus Kommunes Økonomiafdeling. Leverandøren skal fremsende dokumentation på fakturaen i form af CPR-numre på de borgere, fakturaen omfatter samt en specifikation af, hvilken del af betalingen fakturaen omfatter (grundbeløb eller resultatafhængig betaling, 1. eller 2. rate). Betalingsbetingelserne er 30 dage fra modtagelse af fyldestgørende faktura. 9

10 Leverandøren skal samtidig fremsende et særligt resultatindberetningsskema til Bestillerenheden. Dette fungerer samtidig som kontrolgrundlag. Pristalsregulering Der vil ikke ske pristalsregulering af leverandørens priser i kontraktperioden. 10

11 3. Vesthimmerland Betalingsmodeller Resultatafhængig betalingsmodel I dette udbud benyttes en resultatafhængig betalingsmodel med bonus for følgende tilbud: Eksempel på beregning af bonus (fiktive tal): Årspris: Afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob. Grundbeløb: For alle deltagere i tilbuddet udbetales et grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Bonusbeløb: Ved succesfuld formidling til fleksjob inden for 18 uger ydes bonusbeløb. Fleksjobbet skal vare 3 mdr. før der opnås bonus. Bonusbeløbet udbetales efter de 3 mdr. Bonusbeløbet udgør 10 % af årsprisen pr. deltager, uanset længden af den enkeltes forløb kr. pr. uge (grundbeløb) x 52 uger = kr. Heraf 10 % Bonus udgør: kr. Grundbeløb: Afregning af grundbeløb sker månedsvis bagud. Bonus: Afregning af bonus for den enkelte deltager sker ved opfyldelse af kriteriet for bonusudbetaling. Dokumentation for opfyldelse af kriteriet for udbetaling af bonus sker bl.a. ved hjælp af indkomstregistret KMD eindkomst, som registrerer, hvorvidt en person modtager A-indkomst, samt hvem der udbetaler A-indkomsten. Vesthimmerlands Kommune står for ovennævnte dokumentation. 11

12 Betalingsmodel med fast pris I dette udbud benyttes en betalingsmodel med en fast pris for følgende tilbud: Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram for flygtninge Fysisk træning For alle deltagere i tilbuddet udbetales en fast ugepris pr. påbegyndt uge, der svarer til den i rammeaftalens bilag 3 nævnte pris pr. påbegyndt uge. Der ydes ikke bonus. Afregning af den faste pris pr. påbegyndt uge sker månedsvis bagud. 12

13 4. Odense Vederlag og betalingsvilkår Vederlag Ordregivers vederlag til leverandør for leveringen af de i nærværende aftalekompleks nævnte ydelser er afregning med de priser, som leverandør har tilbudt i Bilag 2: Tilbud. Priserne er eksklusive moms. Vederlaget kan alene kræves reguleret efter Odense Byråds stigningsprocenter, der hvert år fastsættes i Odense Kommunes budget under pris- og lønstigninger, art 5.9 øvrige tilskud og overførsler. Budgettet kan findes på ved at søge på budget. Der kan dog ikke ske regulering af vederlaget før 1/ Betalingsvilkår Afregning sker månedsvis bagud, når leverandør har fremsendt faktura på forudgående måned. Fakturaen skal være Odense Kommune i hænde senest den 5. i måneden efter betalingsmåned. Ordregiver betaler herefter inden for 30 bankdage. Målgruppe match 1-5 For alle deltagere udbetales et grundbeløb, der svarer til den i rammeaftalens Bilag 2 nævnte pris pr. deltager pr. uge. Der afregnes en gang om måneden bagud via enkeltpladsafregning. Der afregnes pr. påbegyndt uge for de deltagere, der er henvist til og påbegyndt forløbet. Der afregnes en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt selvforsørgelse fra projektophør på kroner for match 1-3 samt en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt selvforsørgelse fra projektophør på kroner for match 4-5. Målgruppe ledighedsydelse For alle deltagere afregnes et driftstilskud, som skal udgøre 25 % af tilbudsgivers tilbudte pris pr. forløb for at varetage indsatsen over for målgruppen. Der afregnes en gang om måneden bagud via enkeltpladsafregning, hvilket betyder, at der kun fra Jobcenter Odense afregnes pr. påbegyndt uge for de deltagere, der er henvist til og påbegyndt forløbet. Der afregnes en bonusbetaling pr. deltager efter 6 måneders ubrudt ansættelse i fleksjob fra projektophør, som skal udgøre 75 % af tilbudsgivers tilbudte pris pr. forløb pr. deltager for at varetage indsatsen over for målgruppen. 13

14 Bonusafregning Hvorvidt der har været tale om 6 måneders ubrudt selvforsørgelse (Målgruppe match 1-5) henholdsvis 6 måneders ubrudt ansættelse i fleksjob (Målgruppe ledighedsydelse) fra projektophør, afgøres ved dataudtræk fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdataregister DREAM. Registret omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster på tværs af den offentlige sektor fra medio 1991 og frem. 1 Arten af ydelse angives ugevis for hver enkelt person. Ved ubrudt selvforsørgelse forstås, at personen i hele perioden på 6 måneder efter projektophør er levende, bosiddende i Danmark og ikke modtager offentlig forsørgelse. Ved ubrudt ansættelse i fleksjob forstås tilsvarende, at personen i hele perioden på 6 måneder efter projektophør er levende, bosiddende i Danmark og ansat i et fleksjob. DREAM ajourføres som udgangspunkt kvartalsvis 3 måneder forskudt. Derudover skal der tages højde for, at tidspunkt for projektophør kan falde uheldigt i forhold til ajourføring af DREAM, ligesom ajourføringen i realiteten kan foregå med mere end 3 måneders forsinkelse. Det indebærer, at bonus tidligst kan afregnes godt 9 måneder efter projektophør og i værste fald godt 1 år efter projektophør. Modregning Leverandør forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde deres betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne. Leverandørs manglende betaling efter loven kan medføre delvis misligholdelse af rammeaftalen. Jobcentret vil kunne foretage modregning i leverandørs tilgodehavender, hvis betalingsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne ikke overholdes. 1 Der er data for personer, som har modtaget ydelser inden for følgende områder: Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt tilkendelser af førtidspension efter lov om social pension. For at kunne analysere personernes afgangsmønstre, er registret yderligere suppleret med oplysninger om overgang til folkepension eller dødsfald før folkepensionsalderen. 14

15 5. Jobcenter Gladsaxes betalingsmodel Priser og afregning Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af kontrakten omfattede ydelser. Den angivne pris er leverandørens samlede honorar for at påtage sig den i bilag 1, kravspecifikation beskrevne opgave, herunder aktiveringsforpligtelsen i en periode på henholdsvis 13 (længerevarende ledige) og 26 uger (nyledige) fra henvisningsdato, og under de beskrevne vilkår. Alle beløb skal angives i danske kroner eksklusive moms. Bemærk, at tilbudsgiver ikke er berettiget til at angive priser ud over de i bilaget angivne eller til at anvende alternative prissætningsmodeller (mindstekrav). I givet fald vil tilbuddet blive afvist. Generelt samt kort om opgaven De angivne priser er eksklusiv moms og inklusiv alle anden aktørs omkostninger. Prisen omfatter alle de ydelser, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Den udbudte opgave er beskrevet i kravspecifikationen. Nedenfor er gengivet centrale vilkår for at skabe sammenhæng til selve betalingsmodellen. Aktiveringsforpligtelse Anden aktør overtager en bestemt ugentlig aktiveringsforpligtelse i en periode på henholdsvis 13 uger for unge med længerevarende ledighed og 26 uger for nyledige unge. For de nyledige unge er der en aktiveringsforpligtigelse på 25 timer pr. uge For de unge med længerevarende ledighed er der en aktiveringsforpligtelse på 25 timer pr. uge i det første fire uger (svarende til ret og pligt), mens der de efterfølgende 9 uger er en forpligtelse til én dags aktivitet pr. uge, fx i form af en jobklub eller lignende. 15

16 Tilbagefald Anden aktør har aktiveringsforpligtelsen i hele den angivne periode. Hvis borgeren vender tilbage til offentlig forsørgelse (fx udslusning til beskæftigelse i uge 3 og ledighed igen i uge 10) inden for udlægningsperioden, har anden aktør fortsat aktiveringsforpligtelsen. Såfremt gruppen af nyledige unge udsluses til selvforsørgelse eller SU-finansieret uddannelse med en varighed på mindre end 5 uger før den ledige genindtræder i ledighed, forlænges anden aktørs ansvarsperiode tilsvarende, således at den unges ret og pligt til aktivering i 26 uger indfris. For unge med længerevarende ledighed i et 13 ugers forløb har anden aktør pligt til at gennemføre et fire ugers ret og pligt tilbud og efterfølgende 9 ugers opfølgende aktivitet og kontakt mindst en gang om ugen, hvorfor en borger vil genindtræde i aktiviteten uden yderligere omkostninger for Jobcenteret, såfremt den unge bliver ledig eller frafalder en uddannelse inden for de 13 uger. Såfremt gruppen af unge med længerevarende ledighed udsluses til selvforsørgelse eller SUfinansieret uddannelse inden for de første fire uger og varigheden heraf er mindre end 5 uger før den pågældende genindtræder i ledighed, forpligter anden aktør sig til at gennemføre et nyt ret&pligt tilbud af fire ugers varighed. Ansvarsperioden forlænges ikke, hvorfor der sker en de facto forkortelse af perioden med jobklublignende aktivitet til fordel for et 4 ugers ret og pligt forløb senere i ansvarsperioden. Loft på antal visiterede Jobcenter Gladsaxe har indsat et loft over antallet af visiterede borgere til anden aktør. Loftet er defineret ved et maksimalt antal henviste og stadigt aktive borgere til anden aktør, konkret på xx borgere. Har anden aktør således på et givet tidspunkt aktiveringsforpligtelsen for xx borgere kan der ikke visiteres yderligere, før mindst én af disse er kommet i job. 16

17 Priser Anden aktør skal angive sin samlede ugepris samt prisen for hhv. aktivitet og administration, som skitseret i nedenstående tabel. Ved flere forløb eller målgrupper, hvor anden aktørs pristilbud varierer, angives pris for hvert af forløbene / hver enkelt målgruppe. Aktivitet Administration I alt Pris pr. forløb, målgruppe w, forløb y Kr. Kr. Kr. Pris pr. forløb, målgruppe x, forløb z Kr. Kr. Kr. Evt. andre målgrupper Kr. Kr. Kr. Definitioner Der betales et driftstilskud pr. påbegyndt deltageruge fra deltageren er startet i forløb hos anden aktør og til dette er afsluttet eller deltageren er kommet i job. Der betales bonus pr. deltager, når en deltager forlader sit nuværende forsørgelsesgrundlag til fordel for: Ordinær beskæftigelse på mindst 25 timer pr. uge Uddannelse på ordinære vilkår dvs. en SU-berettiget uddannelse Privat løntilskudsjob (50 pct. bonus) Voksenerhvervsuddannelsesforløb (voksenlærlingeforløb), 50 % bonus Offentligt løntilskud, 25. pct. bonus For alle hændelser kræves mindst én uges sammenhængende forløb for at udløse bonus. Der betales ikke bonus, når en deltager påbegynder et tilbud som led i opfyldelse af aktiveringsforpligtelsen. Jf. også betalingsbetingelserne nedenfor er det et krav, at anden aktør specificerer sin faktura i forhold til fordeling mellem administration og aktivitet (tilbud). Der anvendes samme fordeling mellem administration og aktivitet ved udbetaling af driftstilskud og bonus. Derudover betales ikke bonus, men derimod driftstilskud for placering i virksomhedspraktik. 17

18 Udmøntning af betaling med afsæt i definitioner Såfremt den ledige forbliver ledig i hele perioden modtager tilbudsgiver et fast beløb pr. uge, svarende til 1/26 af det samlede beløb. Dette er at regne som et driftstilskud, jf. ovenfor. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, Udbetales restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhversuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i privat løntilskud, udbetales 50 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i privat løntilskud, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige med afsæt i privat løntilskudsjob kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, udbetales 100 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Såfremt den ledige i løbet af perioden kommer i offentligt løntilskud, udbetales 25 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i offentligt løntilskud, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. Kommer den ledige tilbage på offentlig forsørgelse i perioden, udbetales der driftstilskud fra og med den uge, hvor den ledige vender tilbage på offentlig forsørgelse, da tilbudsgiver har aktiveringsforpligtelsen i hele perioden. Såfremt den ledige med afsæt i offentligt løntilskudsjob kommer i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, udbetales 100 pct. af restbeløbet som bonus månedsvist bagud fra og med den første fulde uge, hvor vedkommende er i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller voksenerhvervsuddannelsesforløb, jf. pkt 5 om faktureringsbetingelser. 18

19 Bod Gladsaxe Kommune har indarbejdet en rettidighedsprocent på 90 pct. af den maksimalt opnåelige refusion i budgetforudsætningerne. Der er tale om en ambitiøs, men realistisk forudsætning. Det er forventningen, at der fremadrettet opnås en refusion svarende hertil, hvilket anden aktør forventes at bidrage til. Jobcenter Gladsaxe vil én gang årligt foretage en beregning af opnået refusion i forhold til den gruppe ledige, som anden aktør har varetaget indsatsen for. Såfremt refusionsniveauet ligger i intervallet pct., vil dette blive betragtet som forventelige udsving. Såfremt refusionsniveauet ligger under 85 pct., forbeholder jobcenteret sig ret til at pålægge anden aktør en bod svarende til differencen mellem den opnåede refusion og den refusion, som ville være opnået ved 90 pct. rettidighed. Optioner Der er ikke tilknyttet optioner til denne annoncering. Faktureringsbetingelser 1. Der afregnes månedsvist bagud med anden aktør. En måned afgrænses, således at den påbegyndes med den uge, som er den første uge påbegyndt (mandag som 1. ugedag) i den pågældende måned, og afsluttes med udgangen af den sidste uge, som påbegyndes (mandag som 1. ugedag) i den pågældende måned. 2. Afregning sker for den måned, som ligger 1 måned tilbage i tiden. 3. Leverandøren fremsender faktura, hvoraf leverandørens samlede krav for den pågældende måned fremgår. 4. Det samlede krav, jf. pkt. 3, vedrører drifts- og bonusbetaling for alle ledige, som aktøren har varetaget beskæftigelsesindsatsen for i den pågældende måned. Opgørelsen af det samlede krav baseres på leverandørens til jobcenteret fremsendte registrering af påbegyndte deltagere samt leverandørens i de respektive IT-systemer indberettede oplysninger om bonusudløsende hændelser. 5. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage fra kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. 6. Faktureringen skal ske elektronisk og udarbejdes i det fælles offentlige format OIOXML og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Pr. 1/ skal faktura og kreditnota dog fremsendes i OIOUBL format via Nemhandel infrastrukturen OIORASP jf. bekendtgørelse fra april 2010 om elektroniske regninger til offentlige myndigheder. Fakturaer og kreditnotater skal dermed som minimum fremsendes under 19

20 forretningsprofilen Procurement-BilSim For mere information om fakturering, se denne hjemmeside: Ved ophørssituationer gælder desuden at: a) Hvis borgeren afviser at tage imod tilbuddet, faktureres der ikke, idet tilbuddet ikke betragtes som værende påbegyndt. b) Hvis borgeren ikke har fremmøde hos anden aktør de første 10 arbejdsdage, faktureres der ikke, idet tilbuddet anses som ikke værende påbegyndt, hvorfor det betragtes som en de facto afvisning af tilbuddet. c) Hvis borgeren har 100 pct. fravær i en sammenhængende periode på 10 arbejdsdage, faktureres til og med den uge, hvor borgeren sidst har haft fremmøde. d) Hvis borgeren påbegynder ordinær beskæftigelse, uddannelse eller løntilskudsjob, faktureres der fortsat indenfor ansvarsperioden. e) Hvis borgeren ekskluderes fra tilbuddet ved leverandørens ledelsesbeslutning, faktureres til og med den uge, hvor eksklusionen træder i kraft. Se bilag 1, punkt 4.7 for mere information om deltagernes start og ophør. Krav til fyldestgørende faktura Anden aktørs faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder reglerne om e-faktura. En fyldestgørende faktura skal som minimum specificere følgende: Kundens navn, adresse, attention person Anden aktørs navn, adresse, CVR-nr., telefon, fax, Kundens reference Anden aktørs reference Præcis beskrivelse af ydelserne Priser (betaling) pr. ledig, opdelt på cpr. nr. i forhold o Aktivitet o Administration o Bonus (andel vedrørende aktivitet) o Bonus (andel vedrørende administration) Periode, i hvilken ydelserne er leveret (dato(er)) Samlet pris eksklusiv moms Momsbeløb Pris inkl. moms Fakturanr. Evt. bankinformationer 20

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Baseret på lovgivningen i 2011. For 2012 udarbejdes en revideret vejledning Holmens Kanal 20 Postboks 2150

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere