Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1"

Transkript

1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August

2 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer Århus Kommune Indledning Baggrund og formål for udbuddet Overordnede forventninger til leverandørens kvalifikationer Bilagets struktur Nuværende løsning af opgaven i Århus Kommune Benchmarking Målgruppen for udbuddet Jobplacering fremtidig opgaveløsning Formål Visitation, sagsgange og samarbejde Lovgivning Myndighedskompetence Øvrige krav til opgaveløsning Århus Kommunes målsætninger og målepunkter Målsætninger Målepunkter/indikatorer for målopfyldelse Øvrig kvalitetsopfølgning Samarbejdsaftale med LO vedrørende oprettelse af fleksjob Vesthimmerland Målgrupper Baggrund Ressourcer og barrierer Specielt om myndighedsopgaver Krav til ydelsen Afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

3 3.3.2 Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram for flygtninge Fysisk træning Andre krav gældende for alle tilbud Indhold og tilrettelæggelse Fysiske rammer, herunder lokaler og lokalisering Undervisere og undervisning Odense Målgrupper Deltageroplysninger og forventede mængder De udbudte beskæftigelsesopgaver Jobformidling til fleksjob Jobformidlingsforløb Social- og sundhedsforløb Erhvervsrettet vejledningsforløb Vejlednings- og afklaringsforløb for deltidsbeskæftigede Personlig afklaring Faglig afklaring Esbjerg Kommune Indledning Beskrivelse af forløbene Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Forløb nr. 2 Jobsøgningsforløb for forsikrede ledige over 30 omfattet af ret og pligt primært til første tilbud Forløb nr. 3 Aktiveringsforløb for forsikrede ledige over 30 år omfattet af ret og pligt primært til gentagne tilbud Vilkår Opfølgning

4 5.5 Persondataloven mv Krav til de fysiske rammer for indsatsen mv Afregningsbetingelser Sorø Kommune Roskilde Jobcenter Indledning Opgavens omfang Kontraktperiode og økonomisk ramme Krav til forløb Ringkjøbing-Skjern Kommune Krav Krav til aktiviteterne Kvalitet og leveringsbetingelser Erfaring Fleksibilitet og samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune Næstved Kommune Kravspecifikation Indholdsmæssige krav Effektmæssige krav Krav for tilbagemeldinger Samarbejdsmæssige krav

5 1. Eksempelsamling kravspecifikationer Nedenfor følger en række eksempler på, hvordan en kravspecifikation kan tage sig ud, alt efter udbuddets indhold. Der gøres opmærksom på, at eksemplerne ikke nødvendigvis er udarbejdet på et tidspunkt, hvor reglerne var identiske med i dag. Eks. i forhold til muligheden for at lade anden aktør varetage myndighedsopgaver. Kommunen bør derfor anvende eksemplerne med dette for øje. Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år Århus Opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb, opfølgning på fleksjobansættelse, samt myndighed til at træffe afgørelser Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. At få borgere ansat i fleksjob og dermed fuldt ud selvforsørgende. Herved skal forstås lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus Kommune ud over løntilskudsandelen. Størst mulig borgertilfredshed Vesthimmerland Afklarings- og jobsøgningsforl øb for personer visiteret til fleksjob Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælps modtagere. Introduktionsp rogram for flygtninge Personer, der modtager ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtager e, som er visiteret til fleksjob. Kontanthjælpsmodtage re match 1-3 og 4-5 og modtagere af ledighedsydelse, som har fysiske og/eller psykiske lidelser Inden for forløbsperioden forventes 65 % af deltagerne at opnå ansættelse i fleksjob. Det forventes endvidere, at fleksjobbet varer mindst 3 måneder. Kontanthjælpsmodtagere match 1-3: Inden for 3 mdr. forventes mindst 70 % af deltagerne af være afklaret i forhold til,

6 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år hvilke tiltag jobcentret skal iværksætte, for at hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere match 4-5: Inden for 3 mdr. forventes mindst 50 % af deltagerne at være afklaret i forhold til, hvilke tiltag jobcentret skal iværksætte for at hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Mv. Odense Jobformidl ing til fleksjob Jobformidl ing Social- og sundhedsf orløb Erhvervsre ttet afklaring Vejledning og afklaring af deltidbesk æf-tigede Personlig afklaring Faglig afklaring 6 målgrupper: matchgrupperne 1-5 samt borgere på ledighedsydelse. Primært ledige over 30 år med 9 måneders eller længere ledighed. Det er målet, at mindst 50 % af målgruppen under projektforløbet, og senest 3 måneder efter projektforløbet er ophørt, opnår ansættelse i et fleksjob. Forskellige grader af selvforsørgelse afhængigt af målgruppe Start på uddannelse Mv Esbjerg Udbud af aktiverings forløb for ledige (både forsikrede og ikkeforsikrede ledige) Jobcentret udbyder varetagelsen af tre aktiveringsforløb: 1. Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervs- Varierer med målgruppen, fremgår konkret af kravspecifikationen

7 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år kompetencegivende uddannelse 2. Jobsøgningsforløb for forsikrede ledige over 30 omfattet af ret og pligt primært til første tilbud 3. Aktiveringsforløb for forsikrede ledige over 30 år omfattet af ret og pligt primært til gentagne tilbud Sorø Udbud af aktiverings forløb for ledige Der er tale om 9 målgrupper, som beskrives separat i udbudsmaterialet. Varierer med målgruppen, fremgår konkret af kravspecifikationen Roskilde Udbud af forløb for sygedagpen gemodtage re Sygedagpengemodtager e Målgruppen er kendetegnet ved, at de på grund af sygdom er svækket fysisk og/eller psykisk. De har overvejende symptomer på udbrændthed, stressrelaterede problemstillinger, lettere depression samt livsstilsrelaterede og arbejdsbetingede lidelser. Formålet med forløbet er, at borgeren via fysisk træning afklares, så denne optimerer sine chancer for arbejdsfastholdelse eller genplacering på arbejdsmarkedet Ringkjøbing- Skjern Udbudet dækker jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificerings aktiviteter for arbejdsmarkeds parate ledige i Ringkøbing- Skjern Kommune. Arbejdsmarkedsparate ledige

8 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år Næstved Desuden vil ledige Lemvig, Holstebro, Struer, Skive, Ikast/Brande og Herning kommuner i mindre omfang og efter konkrete aftaler med Ringkøbing- Skjern Kommune kunne deltage i kursus aktiviteterne. Udbud af erhvervsafklari ngs- og aktiveringsforlø b for sygemeldte borgere til Næstved Kommune. Målgruppen for erhvervsafklaringen og aktiveringen er borgere, der er sygemeldte, men hvor det vurderes, at der er behov for erhvervsafklaring, for at kunne vurdere arbejdsevnen Det primære mål for indsatsen er en effektiviseret, målrettet og hurtig indsats i forhold til kortlæg-ningen af borgerens arbejdsevne. Denne indsats supplerer den indsats, som udføres af kommu-nens egne virksomheder, jf. Sygedagpengelovens

9 2. Århus Kommune Århus Kommune gennemførte i 2008 det nedenfor beskrevne udbud. 2.1 Indledning I dette bilag beskrives den udbudte jobplaceringsopgave, samarbejdsfladerne mellem Århus Kommune og de fremtidige leverandører samt Århus Kommunes kvalitetskrav og målsætninger for opgaveløsningen. Øvrige krav til opgavens løsning og til samarbejdet med leverandørerne fremgår af bilag 2 (Dialogbaseret samarbejdsmodel) samt bilag 4 (Leverandørens forslag til løsningsbeskrivelse). Desuden reguleres de økonomiske forhold af bilag 3 (Priser). Århus Kommune gør opmærksom på, at kravspecifikationen ikke er udformet med detaljerede beskrivelser og krav til arbejdsgange, da kommunen ønsker at give leverandørerne spillerum i forhold til tilrettelæggelse af opgaveløsningen og afprøvning af nye metoder i jobplaceringen Baggrund og formål for udbuddet I bestræbelserne på at få borgere, der er visiteret til et fleksjob af Jobcenter Århus, ansat i fleksjob udbyder kommunen denne opgave, indeholdende den nødvendige opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb og opfølgning i fleksjobansættelsens første 6 måneder. Der udlægges endvidere myndighed til at træffe afgørelser. Såfremt der er mere end én leverandør på opgaven, skal borgeren have mulighed for at vælge mellem disse. Borgeren vil blive henvist til anden aktør umiddelbart efter visitation til fleksjob fra Jobcenter Århus. Århus Kommune varetager dog fortsat selv fleksjobplaceringerne for følgende grupper af borgere, som derfor er undtaget fra målgruppen omfattet af nærværende udbud: Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. Der sigtes også mod at foretage sammenligninger af opgaveløsningen, herunder også den del der varetages i kommunalt regi. Det skønnes, at der vil være behov for at henvise cirka 550 borgere årligt til anden aktør. 9

10 Beskæftigelsesforvaltningen har allerede i dag aftaler med anden aktør om jobplacering i fleksjob for borgere, der er omfattet af 6 og 12 måneders reglen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats om henvisning til anden aktør. Dette udbud forventes at ville udfase sig i takt med igangsættelse af dette nye udbud Overordnede forventninger til leverandørens kvalifikationer Århus Kommune forventer, at leverandøren har stor erfaring og kompetence med hensyn til afklaring af den lediges situation og kendskab til muligheder på arbejdsmarkedet samt det nødvendige lovkendskab til at kunne varetage myndigheds- og afgørelseskompetence. Der henvises her til Bekendtgørelse om andre aktører, som trådte i kraft 1. januar Det er en forudsætning, at leverandøren vil indgå i et tæt samarbejde med en kontaktperson fra Jobcenter Århus Da der vil være tale om borgere med såvel dansk som fremmed herkomst, forventes der tillige kendskab til de forskellige forudsætninger, der kan gøre sig gældende for den enkelte. Det forventes, at leverandøren er kvalificeret til at varetage såvel individuel som holdbaseret rådgivning og vejledning Bilagets struktur Bilag 1 indeholder følgende afsnit: Afsnit 1 er nærværende indledning. Afsnit 2 gør kort rede for Århus Kommunes nuværende opgaveløsning og organisering. Afsnit 3 beskriver målgruppen for jobplacering. Afsnit 4 beskriver selve den udbudte opgave, herunder visitation, sagsgange og samarbejdsrelationerne i forbindelse med jobplaceringsforløb. Afsnit 5 indeholder Århus Kommunes kvalitetskrav og indikatorer for målopfyldelse samt metoder til opfølgning. 2.2 Nuværende løsning af opgaven i Århus Kommune. Beskæftigelsesopgaven løses i Århus Kommune af Beskæftigelsesforvaltningen, der er en del af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, som en af to driftsafdelinger. Den overordnede organisering af Beskæftigelsesforvaltningen fremgår af nedenstående diagram. 10

11 Beskæftigelsesforvaltningens hovedområder er vejledning, udbetaling af kontanthjælp, aktiviteter for ledige, opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering, job på særlige vilkår, førtidspension, sygedagpenge og integration. Forvaltningens organisation består af et Jobcenter, som er borgerens indgang til Beskæftigelsesforvaltningen samt en Ydelsesafdeling og en Udførerafdeling Benchmarking Århus Kommune lægger vægt på at sammenligne leverandørernes indsats. Der vil derfor blive sammenlignet med lignende forløb. 2.3 Målgruppen for udbuddet Generelt gælder, at den ledige er omfattet af bestemmelserne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om aktiv socialpolitik. Målgruppen til nærværende udbud er alle borgere, der er visiteret til fleksjob af Jobcenter Århus, og som er vurderet parat til igangsætning af jobplacering mv. Det skønnes, at der vil være behov for at henvise cirka 550 borgere årligt til anden aktør med henblik på ansættelse i fleksjob. 11

12 Århus Kommune varetager herudover fortsat selv fleksjobplaceringerne for følgende grupper af borgere, som derfor er undtaget fra målgruppen vedr. nærværende udbud: Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. En karakteristik af målgruppen er på den baggrund: Borgeren er visiteret til fleksjob Borgeren vil have helbredsmæssige, sociale eller psykiske problemer, der skal kompenseres for i fleksjobbet Borgeren kan være kontanthjælpsmodtager eller være på ledighedsydelse En del af borgerne vil have behov for særlige vilkår omkring fx arbejdstiden, pauser mv. Borgeren kan tidligere have været ansat i fleksjob Borgeren kan have en straffeattest med anmærkninger. Det er op til arbejdsgiver at afgøre, om en ren straffeattest er et krav for et job Borgeren har oftest ingen uddannelse Borgeren vil være af såvel dansk som anden etnisk herkomst Borgeren kan have uddannelse inden for områder, hvor jobmulighederne ikke er realistiske Borgeren kan have en lang ledighedsperiode bag sig, hvorfor der kan være behov for anvisninger på, hvordan man agerer i forhold til andre på en arbejdsplads Borgeren kan have visse sprogproblemer. Der kan derfor samlet set være behov for at følge borgeren tæt i en periode op til jobplaceringen, ligesom der må påregnes at være behov for individuel opfølgning under et jobforløb. 12

13 Erfaringer viser, at ledige til fleksjob kan have brug for et kort afklaringsforløb i forhold til, hvilke realistiske jobmuligheder der eksisterer. Formålet hermed er at sikre overensstemmelse mellem borgerens ønsker og realistiske jobmuligheder. 2.4 Jobplacering fremtidig opgaveløsning I dette afsnit beskrives den udbudte jobplaceringsopgave. Endelig indgår en række krav til leverandørens indsats Formål Formålet med jobplaceringsopgaven er: At få borgeren ansat i fleksjob og dermed fuldt selvforsørgende. Hermed skal forstås et lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus kommune ud over den fastsatte løntilskudsdel Afgrænsning og beskrivelse af jobplaceringsopgaven Opgaven vedrører opgaven med placering af ledige i virksomheder. Det vil sige at sikre en borger fra målgruppen jobplacering på en konkret virksomhed og deraf følgende konkret arbejdserfaring og som det endelige mål selvforsørgelse. Der medgives myndighedskompetence, dvs. der udlægges afgørelsesmyndighed efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4b og 4c. Denne myndighedskompetence indebærer, at leverandøren kan træffe afgørelse efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og at leverandøren kan forpligte en ledig til at møde til samtaler mv. Leverandøren får ikke kompetence til at træffe afgørelse om borgerens forsørgelse, da det alene er for opgaver efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at myndighedsudøvelsen kan overlades til leverandøren. Udbuddet omfatter således ikke længerevarende aktiviteter, eksempelvis længerevarende kursusforløb. Dette udelukker ikke, at leverandøren i sit tilbud inkluderer kursusvirksomhed samt uddannelses- og opkvalificeringsforløb af kortere varighed, såfremt leverandøren vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige. Århus Kommune har konkret formuleret følgende retningslinjer, som leverandørerne skal basere sin opgaveløsning på: Opgaven vedrører som udgangspunkt jobplacering i virksomhed, kontaktforløb og opfølgning i forløbets første 6 måneder samt den første lovpligtige opfølgning ved 6 måneders ansættelse. Hertil knytter sig afgørelse af fx befordringudgift, virksomhedspraktik, kort kursus, løntilskudsandel, mentor og hjælpemiddel. Jobplaceringen (fx startende med en kort virksomhedspraktik) skal ske inden for en tidsramme på 3 måneder fra den første samtale mellem leverandør og borger. Ved overskridelse af denne tidsramme skal leverandøren levere opgaven tilbage til 13

14 Jobcenter Århus med en redegørelse for de barrierer, der ikke har muliggjort en jobplacering. Der kan i særlige tilfælde gives en forlængelse af en måneds varighed til jobplacering. En sådan forlængelse kan ske tre gange af en måneds varighed. Særlige tilfælde er fx længerevarende sygdom. Det afgørende er, om hindringen giver grundlag for ny vurdering ift. visitation til fleksjob. Jobplaceringsperioden kan af leverandøren tilrettelægges, som det findes mest hensigtsmæssigt, og kan derfor også inkludere kortere, målrettede forløb eksempelvis kurser med fokus på realistisk jobvalg, personlig træning, arbejdspladskultur eller personlig jobcoaching. Leverandøren afholder selv udgifter forbundet med sådanne aktiviteter. Leverandøren kan i forbindelse med en konkret jobåbning bevilge et kort specifikt kursus, som er nødvendigt i det konkrete job (eksempelvis et AMU-kursus). Leverandørens bevillingsramme er kurser op til 4 uger med en maksimal ugepris på kr ,-. Evt. kurser ud over nævnte ramme skal godkendes af Jobcentrets kontaktperson. Retningslinjer for gennemførelse I tillæg til ovenstående vil der være en række opgaver, der som udgangspunkt og hovedregel ligger i tilknytning til jobplaceringsopgaven: Personlig samtale med borgeren, senest inden 14 dage efter at opgaven er modtaget. Leverandøren modtager oplysninger fra Jobcenter Århus i form af dialogguide, ressourceprofil, jobplan og evt. journal Jobbeskrivelse med henblik på jobmatchning Konkret vurdering af eventuelle særlige skånebehov i forbindelse med job Rådgivning over for borgeren (løn- og arbejdsforhold, rettigheder og pligter mv.) Opfølgning (inden for rammerne af lovgivninger sker en individuel og konkret vurdering i hver enkelt sag af, hvor ofte der skal følges op og hvordan). Denne opgave vurderes af Århus Kommune til at være central, idet en tæt opfølgning, når jobplaceringen har fundet sted, kan være afgørende for varig beskæftigelse. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats omfatter ordningerne om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Ordningerne kan anvendes i forhold til målgrupperne til dette udbud. Det er dog undtagelsen, at løntilskud anvendes. Det er leverandørens ansvar at sikre, at ordningernes regler om ansættelse overholdes. 14

15 Århus Kommune har indgået en samarbejdsaftale med de faglige organisationer under LO- Århus vedrørende oprettelse af fleksjob. Aftalen er indskrevet i Ydelsesbeskrivelsen afsnit 6, og leverandøren skal naturligvis følge denne. Såfremt jobplacering ikke lykkes inden for den aftalte periode på tre måneder, skal opgaven leveres tilbage til Jobcenter Århus, med mindre der besluttes en forlængelse af perioden. Ved tilbagelevering af opgaven skal leverandøren samtidig, dog maksimalt inden for 3 arbejdsdage, indsende en skriftlig redegørelse om forløbet og de barrierer, der ikke har muliggjort en jobplacering. Dette sker via sikker mail. Det vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten, såfremt en sådan tilbagemelding ikke sker. Dokumentation Den 1. oktober 2008 forventer Beskæftigelsesforvaltningen at tage et nyt it-system i anvendelse. Det er systemet WorkBase fra Medialogic A/S. Leverandøren vil i WorkBase få samme adgang som enhver anden sagsbehandler i Jobcenter Århus til de borgere, leverandøren skal arbejde med. Leverandøren vil i WorkBase skulle lave diverse journalføring, registreringer, benytte bevillingsblanketter mv. Der kan blive tale om en overgangsperiode, hvor de administrative opgaver ifm. myndighedskompetencen vil skulle foregå på anden vis. Rådighedsforpligtelsen Det er altid Århus Kommune, der tager stilling til, om leverandørens underretning skal have betydning for den lediges ret til ydelser. Leverandøren skal via sikker mail underrette kontaktpersonen, såfremt borgeren uberettiget ikke deltager i aktiviteter, som leverandøren tilrettelægger, eller hvis den ledige udviser en adfærd, der gør det vanskeligt for leverandøren at varetage indsatsen over for den ledige. Dette skal ske samme dag, som det konstateres. Det påhviler leverandøren at beskrive, hvori den vanskelige adfærd består, samt hvilke tiltag leverandøren har gjort for at løse situationen. Kontaktpersonen underretter Ydelsesafdelingen, som tager stilling til evt. konsekvenser. Ved længere tids sygdom laves tilsvarende indberetning via sikker mail Visitation, sagsgange og samarbejde Visitation Borgeren vil blive henvist til leverandøren fra Jobcenter Århus. Hver leverandør vil få henvist et antal ledige til start individuelt eller holdvis. Ved flere leverandører har borgeren en valgmulighed. 15

16 Kontaktperson Der vil være tilknyttet en fast kontaktperson fra Jobcenter Århus. Gennemførelse af forløbet forudsætter et samarbejde mellem Århus Kommune og leverandøren. Der vil således blive en nødvendig løbende udveksling af information mellem kontaktpersonen og leverandøren. Denne udveksling af informationer vil som hovedregel ske skriftligt via sikker mail. Kontaktpersonens opgaver er således: At besvare forespørgsler fra leverandøren om generelle socialfaglige spørgsmål mv. At sikre, at der følges op på de ledige, hvor leverandøren vurderer, at de pågældende ikke står til rådighed Lovgivning Det forventes, at leverandøren har et indgående kendskab til den lovgivning, der er relevant for at kunne varetage opgaven. Her tænkes især på Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik med tilhørende retsforskrifter. Det skal her indskærpes, at udbyder ikke har en vejledningsforpligtelse over for leverandøren på dette område. Dog vil Århus Kommune forpligte sig til at gennemgå de interne instruktioner, der gælder i Beskæftigelsesforvaltningen ift. den udlagte afgørelseskompetence. Leverandøren er omfattet af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven: Notatpligt Inhabilitet Vejledning og bistand Aktindsigt Partshøring Afgørelse og begrundelse Tavshedspligt Myndighedskompetence Århus Kommune udlægger myndighed til leverandøren, således at denne kan træffe de nødvendige beslutninger efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4b og 4c. Opgaven vedrører som udgangspunkt jobplacering i virksomhed, kontaktforløb og opfølgning i fleksjobbets første 6 måneder samt den første lovpligtige opfølgning ved 6 måneders ansættelse i fleksjob. Hertil knytter sig afgørelse af befordringudgift, virksomhedspraktik, kort kursus, løntilskudsandel til fleksjoblønnen, mentor og hjælpemiddel. 16

17 Virksomheder, hvor der foretages jobplacering, er selv ansvarlige for, at gældende regler overholdes. I de tilfælde, hvor leverandøren bliver bekendt med manglende overholdelse af reglerne, eksempelvis vilkårene i aftaleordningerne, er leverandøren forpligtet til at følge op og handle herpå Tilsyn af myndighedskompetencen Århus Kommune er fortsat ansvarlig for de afgørelser, leverandøren træffer. Århus Kommune har pligt til at føre tilsyn med leverandørens udførelse af opgaver efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jfr. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Fokus vil være på leverandørens afgørelseskompetence. Formålet med dette tilsyn er at sikre, at leverandøren varetager de opgaver, der er overladt til leverandøren på samme måde, som hvis kommunen selv varetog opgaven. Beskæftigelsesforvaltningens Controllerenhed vil varetage denne tilsynsopgave. Der vil blive udøvet et løbende tilsyn, der antager to former: Decentralt tilsyn Der gennemføres hvert kvartal et tilsyn på 20 tilfældigt udvalgte sager, som har været aktive det foregående kvartal, og som udvælges af Controllerenheden ved kvartalets start. Sagerne kontrolleres med henblik på juridisk og indholdsmæssig kvalitetskontrol Centralt tilsyn Dette tilsyn sker i form af stikprøveundersøgelser af sagsbehandlingen på udvalgte områder i centrale og decentrale enheder i forvaltningen og hos leverandøren Erstatning Leverandøren er ansvarlig for overholdelse af den lovgivning og tilhørende retsforskrifter, der regulerer kontraktforholdet og selve kontraktens overholdelse. Tilsidesættelse, der medfører økonomisk tab for borgerne eller kommunen, heraf, er leverandøren ansvarlig for. Leverandøren er forpligtet til at tegne forsikring og dermed sikre en forsikringsmæssig dækning af sine økonomiske forpligtelser efter denne kontrakt. Ved borgerens eventuelle deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik er der regler, som giver borgeren ret til erstatning for arbejdsskade, ligesom der er regler for erstatning for skader forvoldt på andre personer eller andres ejendele ( 113 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilhørende bekendtgørelse.) Der er tale om borgerrelaterede bestemmelser, som kun forholder sig til den offentlige myndighed (her kommunen). Borgerens krav rettes derfor mod kommunen. 17

18 Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, er det således kommunen, som skal udbetale erstatningen. Om kommunen efterfølgende måtte have et regreskrav mod leverandøren, må afgøres efter andre bestemmelser Øvrige krav til opgaveløsning Århus Kommune ønsker endelig at fremhæve følgende krav til opgaveløsningen, som leverandørerne skal være opmærksomme på: Krav vedrørende behandling af anker/klager Krav vedrørende indretning Krav vedrørende kontaktmulighed Krav vedrørende behandling af anker/klager Borgeren kan i henhold til lovgivningen anke trufne beslutninger. Klage over en afgørelse truffet af leverandøren kan inden 4 uger indbringes for kommunen ved Jobcentret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen sendes til leverandøren, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til kontaktpersonen i Jobcentret med leverandørens eventuelle bemærkninger. Jobcentret skal modtage klagen og leverandørens genvurdering af sagen senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget hos leverandøren, medmindre leverandøren ved genvurderingen har givet klageren fuldt medhold. Når kommunen ved Jobcentret har truffet afgørelse i sagen, gælder de almindelige klageregler, hvorefter borgeren har mulighed for at påklage kommunen ved Jobcentrets afgørelse til beskæftigelsesankenævnet. Ved formalitetsklager gælder ovennævnte regler. Klage over sagsbehandlingen i øvrigt indgives til leverandøren, der skal besvare denne over for borgeren og orientere kontaktpersonen i Jobcentret. Leverandøren skal føre liste over indkomne klager Krav vedrørende indretning m.m. Århus Kommune stiller følgende krav til leverandørens indretning m.m.: Lokalerne skal være centralt beliggende i Århus Leverandøren har pligt til at sørge for, at arbejdspladsindretning, lokaler, udstyr mv., som benyttes af deltagerne, lever op til de til enhver tid fastlagte myndighedskrav. 18

19 Lokaler skal være indrettet i forhold til formålet med aktiviteterne. Der skal være adgang til computere herunder internetadgang. Der skal endvidere være adgang til opslagsværker og andet vejledningsrelevant materiale. Der skal være adgang til kopimaskine, telefon og andre hjælpemidler i forbindelse med vejledningen Krav vedrørende kontaktmulighed Århus Kommune skal i kontraktperioden have mulighed for at kontakte leverandøren telefonisk alle hverdage inden for normal arbejdstid. 2.5 Århus Kommunes målsætninger og målepunkter I dette afsnit skitseres Århus Kommunes målsætninger og de hertil hørende målepunkter, dvs. de indikatorer på baggrund af hvilke det vil blive vurderet, om leverandøren lever op til udbudsmaterialets krav Målsætninger Af hensyn til muligheden for opfølgning på kvaliteten af opgaveløsningen har Århus Kommune formuleret følgende målsætninger: At få borgere ansat i fleksjob og dermed fuldt ud selvforsørgede. Herved skal forstås lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus Kommune ud over løntilskudsandelen Størst mulig borgertilfredshed. Målsætningerne tager udgangspunkt i en grundtanke om, at kontrakten skal skabe resultater for borgeren. Disse skal derfor så vidt muligt overgå fra offentlig forsørgelse til varig selvforsørgelse med færrest mulige omkostninger for Århus Kommune. Det vil være Bestillerenheden, som udfører denne kvalitetsopfølgning Målepunkter/indikatorer for målopfyldelse Flest muligt i ordinær beskæftigelse Århus Kommune ønsker at understrege, at det endelige mål er selvforsørgelse. Leverandørerne vil som led i deres opfølgning skulle rapportere månedligt vedrørende de aftaleordninger, som er iværksat for de enkelte borgere. Århus Kommunes afregning over for leverandørerne afhænger således af graden af selvforsørgelse. 19

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Sekretariatet Ligeværd Januar 2008 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2. Notat Notatet er udarbejdet for Foreningsfællesskabet Ligeværd af juristerne Jannie Dyring og Jens Meyhoff. NOTAT

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere