Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1"

Transkript

1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August

2 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer Århus Kommune Indledning Baggrund og formål for udbuddet Overordnede forventninger til leverandørens kvalifikationer Bilagets struktur Nuværende løsning af opgaven i Århus Kommune Benchmarking Målgruppen for udbuddet Jobplacering fremtidig opgaveløsning Formål Visitation, sagsgange og samarbejde Lovgivning Myndighedskompetence Øvrige krav til opgaveløsning Århus Kommunes målsætninger og målepunkter Målsætninger Målepunkter/indikatorer for målopfyldelse Øvrig kvalitetsopfølgning Samarbejdsaftale med LO vedrørende oprettelse af fleksjob Vesthimmerland Målgrupper Baggrund Ressourcer og barrierer Specielt om myndighedsopgaver Krav til ydelsen Afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

3 3.3.2 Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram for flygtninge Fysisk træning Andre krav gældende for alle tilbud Indhold og tilrettelæggelse Fysiske rammer, herunder lokaler og lokalisering Undervisere og undervisning Odense Målgrupper Deltageroplysninger og forventede mængder De udbudte beskæftigelsesopgaver Jobformidling til fleksjob Jobformidlingsforløb Social- og sundhedsforløb Erhvervsrettet vejledningsforløb Vejlednings- og afklaringsforløb for deltidsbeskæftigede Personlig afklaring Faglig afklaring Esbjerg Kommune Indledning Beskrivelse af forløbene Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Forløb nr. 2 Jobsøgningsforløb for forsikrede ledige over 30 omfattet af ret og pligt primært til første tilbud Forløb nr. 3 Aktiveringsforløb for forsikrede ledige over 30 år omfattet af ret og pligt primært til gentagne tilbud Vilkår Opfølgning

4 5.5 Persondataloven mv Krav til de fysiske rammer for indsatsen mv Afregningsbetingelser Sorø Kommune Roskilde Jobcenter Indledning Opgavens omfang Kontraktperiode og økonomisk ramme Krav til forløb Ringkjøbing-Skjern Kommune Krav Krav til aktiviteterne Kvalitet og leveringsbetingelser Erfaring Fleksibilitet og samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune Næstved Kommune Kravspecifikation Indholdsmæssige krav Effektmæssige krav Krav for tilbagemeldinger Samarbejdsmæssige krav

5 1. Eksempelsamling kravspecifikationer Nedenfor følger en række eksempler på, hvordan en kravspecifikation kan tage sig ud, alt efter udbuddets indhold. Der gøres opmærksom på, at eksemplerne ikke nødvendigvis er udarbejdet på et tidspunkt, hvor reglerne var identiske med i dag. Eks. i forhold til muligheden for at lade anden aktør varetage myndighedsopgaver. Kommunen bør derfor anvende eksemplerne med dette for øje. Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år Århus Opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb, opfølgning på fleksjobansættelse, samt myndighed til at træffe afgørelser Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. At få borgere ansat i fleksjob og dermed fuldt ud selvforsørgende. Herved skal forstås lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus Kommune ud over løntilskudsandelen. Størst mulig borgertilfredshed Vesthimmerland Afklarings- og jobsøgningsforl øb for personer visiteret til fleksjob Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælps modtagere. Introduktionsp rogram for flygtninge Personer, der modtager ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtager e, som er visiteret til fleksjob. Kontanthjælpsmodtage re match 1-3 og 4-5 og modtagere af ledighedsydelse, som har fysiske og/eller psykiske lidelser Inden for forløbsperioden forventes 65 % af deltagerne at opnå ansættelse i fleksjob. Det forventes endvidere, at fleksjobbet varer mindst 3 måneder. Kontanthjælpsmodtagere match 1-3: Inden for 3 mdr. forventes mindst 70 % af deltagerne af være afklaret i forhold til,

6 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år hvilke tiltag jobcentret skal iværksætte, for at hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere match 4-5: Inden for 3 mdr. forventes mindst 50 % af deltagerne at være afklaret i forhold til, hvilke tiltag jobcentret skal iværksætte for at hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Mv. Odense Jobformidl ing til fleksjob Jobformidl ing Social- og sundhedsf orløb Erhvervsre ttet afklaring Vejledning og afklaring af deltidbesk æf-tigede Personlig afklaring Faglig afklaring 6 målgrupper: matchgrupperne 1-5 samt borgere på ledighedsydelse. Primært ledige over 30 år med 9 måneders eller længere ledighed. Det er målet, at mindst 50 % af målgruppen under projektforløbet, og senest 3 måneder efter projektforløbet er ophørt, opnår ansættelse i et fleksjob. Forskellige grader af selvforsørgelse afhængigt af målgruppe Start på uddannelse Mv Esbjerg Udbud af aktiverings forløb for ledige (både forsikrede og ikkeforsikrede ledige) Jobcentret udbyder varetagelsen af tre aktiveringsforløb: 1. Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervs- Varierer med målgruppen, fremgår konkret af kravspecifikationen

7 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år kompetencegivende uddannelse 2. Jobsøgningsforløb for forsikrede ledige over 30 omfattet af ret og pligt primært til første tilbud 3. Aktiveringsforløb for forsikrede ledige over 30 år omfattet af ret og pligt primært til gentagne tilbud Sorø Udbud af aktiverings forløb for ledige Der er tale om 9 målgrupper, som beskrives separat i udbudsmaterialet. Varierer med målgruppen, fremgår konkret af kravspecifikationen Roskilde Udbud af forløb for sygedagpen gemodtage re Sygedagpengemodtager e Målgruppen er kendetegnet ved, at de på grund af sygdom er svækket fysisk og/eller psykisk. De har overvejende symptomer på udbrændthed, stressrelaterede problemstillinger, lettere depression samt livsstilsrelaterede og arbejdsbetingede lidelser. Formålet med forløbet er, at borgeren via fysisk træning afklares, så denne optimerer sine chancer for arbejdsfastholdelse eller genplacering på arbejdsmarkedet Ringkjøbing- Skjern Udbudet dækker jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificerings aktiviteter for arbejdsmarkeds parate ledige i Ringkøbing- Skjern Kommune. Arbejdsmarkedsparate ledige

8 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år Næstved Desuden vil ledige Lemvig, Holstebro, Struer, Skive, Ikast/Brande og Herning kommuner i mindre omfang og efter konkrete aftaler med Ringkøbing- Skjern Kommune kunne deltage i kursus aktiviteterne. Udbud af erhvervsafklari ngs- og aktiveringsforlø b for sygemeldte borgere til Næstved Kommune. Målgruppen for erhvervsafklaringen og aktiveringen er borgere, der er sygemeldte, men hvor det vurderes, at der er behov for erhvervsafklaring, for at kunne vurdere arbejdsevnen Det primære mål for indsatsen er en effektiviseret, målrettet og hurtig indsats i forhold til kortlæg-ningen af borgerens arbejdsevne. Denne indsats supplerer den indsats, som udføres af kommu-nens egne virksomheder, jf. Sygedagpengelovens

9 2. Århus Kommune Århus Kommune gennemførte i 2008 det nedenfor beskrevne udbud. 2.1 Indledning I dette bilag beskrives den udbudte jobplaceringsopgave, samarbejdsfladerne mellem Århus Kommune og de fremtidige leverandører samt Århus Kommunes kvalitetskrav og målsætninger for opgaveløsningen. Øvrige krav til opgavens løsning og til samarbejdet med leverandørerne fremgår af bilag 2 (Dialogbaseret samarbejdsmodel) samt bilag 4 (Leverandørens forslag til løsningsbeskrivelse). Desuden reguleres de økonomiske forhold af bilag 3 (Priser). Århus Kommune gør opmærksom på, at kravspecifikationen ikke er udformet med detaljerede beskrivelser og krav til arbejdsgange, da kommunen ønsker at give leverandørerne spillerum i forhold til tilrettelæggelse af opgaveløsningen og afprøvning af nye metoder i jobplaceringen Baggrund og formål for udbuddet I bestræbelserne på at få borgere, der er visiteret til et fleksjob af Jobcenter Århus, ansat i fleksjob udbyder kommunen denne opgave, indeholdende den nødvendige opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb og opfølgning i fleksjobansættelsens første 6 måneder. Der udlægges endvidere myndighed til at træffe afgørelser. Såfremt der er mere end én leverandør på opgaven, skal borgeren have mulighed for at vælge mellem disse. Borgeren vil blive henvist til anden aktør umiddelbart efter visitation til fleksjob fra Jobcenter Århus. Århus Kommune varetager dog fortsat selv fleksjobplaceringerne for følgende grupper af borgere, som derfor er undtaget fra målgruppen omfattet af nærværende udbud: Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. Der sigtes også mod at foretage sammenligninger af opgaveløsningen, herunder også den del der varetages i kommunalt regi. Det skønnes, at der vil være behov for at henvise cirka 550 borgere årligt til anden aktør. 9

10 Beskæftigelsesforvaltningen har allerede i dag aftaler med anden aktør om jobplacering i fleksjob for borgere, der er omfattet af 6 og 12 måneders reglen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats om henvisning til anden aktør. Dette udbud forventes at ville udfase sig i takt med igangsættelse af dette nye udbud Overordnede forventninger til leverandørens kvalifikationer Århus Kommune forventer, at leverandøren har stor erfaring og kompetence med hensyn til afklaring af den lediges situation og kendskab til muligheder på arbejdsmarkedet samt det nødvendige lovkendskab til at kunne varetage myndigheds- og afgørelseskompetence. Der henvises her til Bekendtgørelse om andre aktører, som trådte i kraft 1. januar Det er en forudsætning, at leverandøren vil indgå i et tæt samarbejde med en kontaktperson fra Jobcenter Århus Da der vil være tale om borgere med såvel dansk som fremmed herkomst, forventes der tillige kendskab til de forskellige forudsætninger, der kan gøre sig gældende for den enkelte. Det forventes, at leverandøren er kvalificeret til at varetage såvel individuel som holdbaseret rådgivning og vejledning Bilagets struktur Bilag 1 indeholder følgende afsnit: Afsnit 1 er nærværende indledning. Afsnit 2 gør kort rede for Århus Kommunes nuværende opgaveløsning og organisering. Afsnit 3 beskriver målgruppen for jobplacering. Afsnit 4 beskriver selve den udbudte opgave, herunder visitation, sagsgange og samarbejdsrelationerne i forbindelse med jobplaceringsforløb. Afsnit 5 indeholder Århus Kommunes kvalitetskrav og indikatorer for målopfyldelse samt metoder til opfølgning. 2.2 Nuværende løsning af opgaven i Århus Kommune. Beskæftigelsesopgaven løses i Århus Kommune af Beskæftigelsesforvaltningen, der er en del af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, som en af to driftsafdelinger. Den overordnede organisering af Beskæftigelsesforvaltningen fremgår af nedenstående diagram. 10

11 Beskæftigelsesforvaltningens hovedområder er vejledning, udbetaling af kontanthjælp, aktiviteter for ledige, opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering, job på særlige vilkår, førtidspension, sygedagpenge og integration. Forvaltningens organisation består af et Jobcenter, som er borgerens indgang til Beskæftigelsesforvaltningen samt en Ydelsesafdeling og en Udførerafdeling Benchmarking Århus Kommune lægger vægt på at sammenligne leverandørernes indsats. Der vil derfor blive sammenlignet med lignende forløb. 2.3 Målgruppen for udbuddet Generelt gælder, at den ledige er omfattet af bestemmelserne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om aktiv socialpolitik. Målgruppen til nærværende udbud er alle borgere, der er visiteret til fleksjob af Jobcenter Århus, og som er vurderet parat til igangsætning af jobplacering mv. Det skønnes, at der vil være behov for at henvise cirka 550 borgere årligt til anden aktør med henblik på ansættelse i fleksjob. 11

12 Århus Kommune varetager herudover fortsat selv fleksjobplaceringerne for følgende grupper af borgere, som derfor er undtaget fra målgruppen vedr. nærværende udbud: Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. En karakteristik af målgruppen er på den baggrund: Borgeren er visiteret til fleksjob Borgeren vil have helbredsmæssige, sociale eller psykiske problemer, der skal kompenseres for i fleksjobbet Borgeren kan være kontanthjælpsmodtager eller være på ledighedsydelse En del af borgerne vil have behov for særlige vilkår omkring fx arbejdstiden, pauser mv. Borgeren kan tidligere have været ansat i fleksjob Borgeren kan have en straffeattest med anmærkninger. Det er op til arbejdsgiver at afgøre, om en ren straffeattest er et krav for et job Borgeren har oftest ingen uddannelse Borgeren vil være af såvel dansk som anden etnisk herkomst Borgeren kan have uddannelse inden for områder, hvor jobmulighederne ikke er realistiske Borgeren kan have en lang ledighedsperiode bag sig, hvorfor der kan være behov for anvisninger på, hvordan man agerer i forhold til andre på en arbejdsplads Borgeren kan have visse sprogproblemer. Der kan derfor samlet set være behov for at følge borgeren tæt i en periode op til jobplaceringen, ligesom der må påregnes at være behov for individuel opfølgning under et jobforløb. 12

13 Erfaringer viser, at ledige til fleksjob kan have brug for et kort afklaringsforløb i forhold til, hvilke realistiske jobmuligheder der eksisterer. Formålet hermed er at sikre overensstemmelse mellem borgerens ønsker og realistiske jobmuligheder. 2.4 Jobplacering fremtidig opgaveløsning I dette afsnit beskrives den udbudte jobplaceringsopgave. Endelig indgår en række krav til leverandørens indsats Formål Formålet med jobplaceringsopgaven er: At få borgeren ansat i fleksjob og dermed fuldt selvforsørgende. Hermed skal forstås et lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus kommune ud over den fastsatte løntilskudsdel Afgrænsning og beskrivelse af jobplaceringsopgaven Opgaven vedrører opgaven med placering af ledige i virksomheder. Det vil sige at sikre en borger fra målgruppen jobplacering på en konkret virksomhed og deraf følgende konkret arbejdserfaring og som det endelige mål selvforsørgelse. Der medgives myndighedskompetence, dvs. der udlægges afgørelsesmyndighed efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4b og 4c. Denne myndighedskompetence indebærer, at leverandøren kan træffe afgørelse efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og at leverandøren kan forpligte en ledig til at møde til samtaler mv. Leverandøren får ikke kompetence til at træffe afgørelse om borgerens forsørgelse, da det alene er for opgaver efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at myndighedsudøvelsen kan overlades til leverandøren. Udbuddet omfatter således ikke længerevarende aktiviteter, eksempelvis længerevarende kursusforløb. Dette udelukker ikke, at leverandøren i sit tilbud inkluderer kursusvirksomhed samt uddannelses- og opkvalificeringsforløb af kortere varighed, såfremt leverandøren vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige. Århus Kommune har konkret formuleret følgende retningslinjer, som leverandørerne skal basere sin opgaveløsning på: Opgaven vedrører som udgangspunkt jobplacering i virksomhed, kontaktforløb og opfølgning i forløbets første 6 måneder samt den første lovpligtige opfølgning ved 6 måneders ansættelse. Hertil knytter sig afgørelse af fx befordringudgift, virksomhedspraktik, kort kursus, løntilskudsandel, mentor og hjælpemiddel. Jobplaceringen (fx startende med en kort virksomhedspraktik) skal ske inden for en tidsramme på 3 måneder fra den første samtale mellem leverandør og borger. Ved overskridelse af denne tidsramme skal leverandøren levere opgaven tilbage til 13

14 Jobcenter Århus med en redegørelse for de barrierer, der ikke har muliggjort en jobplacering. Der kan i særlige tilfælde gives en forlængelse af en måneds varighed til jobplacering. En sådan forlængelse kan ske tre gange af en måneds varighed. Særlige tilfælde er fx længerevarende sygdom. Det afgørende er, om hindringen giver grundlag for ny vurdering ift. visitation til fleksjob. Jobplaceringsperioden kan af leverandøren tilrettelægges, som det findes mest hensigtsmæssigt, og kan derfor også inkludere kortere, målrettede forløb eksempelvis kurser med fokus på realistisk jobvalg, personlig træning, arbejdspladskultur eller personlig jobcoaching. Leverandøren afholder selv udgifter forbundet med sådanne aktiviteter. Leverandøren kan i forbindelse med en konkret jobåbning bevilge et kort specifikt kursus, som er nødvendigt i det konkrete job (eksempelvis et AMU-kursus). Leverandørens bevillingsramme er kurser op til 4 uger med en maksimal ugepris på kr ,-. Evt. kurser ud over nævnte ramme skal godkendes af Jobcentrets kontaktperson. Retningslinjer for gennemførelse I tillæg til ovenstående vil der være en række opgaver, der som udgangspunkt og hovedregel ligger i tilknytning til jobplaceringsopgaven: Personlig samtale med borgeren, senest inden 14 dage efter at opgaven er modtaget. Leverandøren modtager oplysninger fra Jobcenter Århus i form af dialogguide, ressourceprofil, jobplan og evt. journal Jobbeskrivelse med henblik på jobmatchning Konkret vurdering af eventuelle særlige skånebehov i forbindelse med job Rådgivning over for borgeren (løn- og arbejdsforhold, rettigheder og pligter mv.) Opfølgning (inden for rammerne af lovgivninger sker en individuel og konkret vurdering i hver enkelt sag af, hvor ofte der skal følges op og hvordan). Denne opgave vurderes af Århus Kommune til at være central, idet en tæt opfølgning, når jobplaceringen har fundet sted, kan være afgørende for varig beskæftigelse. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats omfatter ordningerne om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Ordningerne kan anvendes i forhold til målgrupperne til dette udbud. Det er dog undtagelsen, at løntilskud anvendes. Det er leverandørens ansvar at sikre, at ordningernes regler om ansættelse overholdes. 14

15 Århus Kommune har indgået en samarbejdsaftale med de faglige organisationer under LO- Århus vedrørende oprettelse af fleksjob. Aftalen er indskrevet i Ydelsesbeskrivelsen afsnit 6, og leverandøren skal naturligvis følge denne. Såfremt jobplacering ikke lykkes inden for den aftalte periode på tre måneder, skal opgaven leveres tilbage til Jobcenter Århus, med mindre der besluttes en forlængelse af perioden. Ved tilbagelevering af opgaven skal leverandøren samtidig, dog maksimalt inden for 3 arbejdsdage, indsende en skriftlig redegørelse om forløbet og de barrierer, der ikke har muliggjort en jobplacering. Dette sker via sikker mail. Det vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten, såfremt en sådan tilbagemelding ikke sker. Dokumentation Den 1. oktober 2008 forventer Beskæftigelsesforvaltningen at tage et nyt it-system i anvendelse. Det er systemet WorkBase fra Medialogic A/S. Leverandøren vil i WorkBase få samme adgang som enhver anden sagsbehandler i Jobcenter Århus til de borgere, leverandøren skal arbejde med. Leverandøren vil i WorkBase skulle lave diverse journalføring, registreringer, benytte bevillingsblanketter mv. Der kan blive tale om en overgangsperiode, hvor de administrative opgaver ifm. myndighedskompetencen vil skulle foregå på anden vis. Rådighedsforpligtelsen Det er altid Århus Kommune, der tager stilling til, om leverandørens underretning skal have betydning for den lediges ret til ydelser. Leverandøren skal via sikker mail underrette kontaktpersonen, såfremt borgeren uberettiget ikke deltager i aktiviteter, som leverandøren tilrettelægger, eller hvis den ledige udviser en adfærd, der gør det vanskeligt for leverandøren at varetage indsatsen over for den ledige. Dette skal ske samme dag, som det konstateres. Det påhviler leverandøren at beskrive, hvori den vanskelige adfærd består, samt hvilke tiltag leverandøren har gjort for at løse situationen. Kontaktpersonen underretter Ydelsesafdelingen, som tager stilling til evt. konsekvenser. Ved længere tids sygdom laves tilsvarende indberetning via sikker mail Visitation, sagsgange og samarbejde Visitation Borgeren vil blive henvist til leverandøren fra Jobcenter Århus. Hver leverandør vil få henvist et antal ledige til start individuelt eller holdvis. Ved flere leverandører har borgeren en valgmulighed. 15

16 Kontaktperson Der vil være tilknyttet en fast kontaktperson fra Jobcenter Århus. Gennemførelse af forløbet forudsætter et samarbejde mellem Århus Kommune og leverandøren. Der vil således blive en nødvendig løbende udveksling af information mellem kontaktpersonen og leverandøren. Denne udveksling af informationer vil som hovedregel ske skriftligt via sikker mail. Kontaktpersonens opgaver er således: At besvare forespørgsler fra leverandøren om generelle socialfaglige spørgsmål mv. At sikre, at der følges op på de ledige, hvor leverandøren vurderer, at de pågældende ikke står til rådighed Lovgivning Det forventes, at leverandøren har et indgående kendskab til den lovgivning, der er relevant for at kunne varetage opgaven. Her tænkes især på Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik med tilhørende retsforskrifter. Det skal her indskærpes, at udbyder ikke har en vejledningsforpligtelse over for leverandøren på dette område. Dog vil Århus Kommune forpligte sig til at gennemgå de interne instruktioner, der gælder i Beskæftigelsesforvaltningen ift. den udlagte afgørelseskompetence. Leverandøren er omfattet af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven: Notatpligt Inhabilitet Vejledning og bistand Aktindsigt Partshøring Afgørelse og begrundelse Tavshedspligt Myndighedskompetence Århus Kommune udlægger myndighed til leverandøren, således at denne kan træffe de nødvendige beslutninger efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4b og 4c. Opgaven vedrører som udgangspunkt jobplacering i virksomhed, kontaktforløb og opfølgning i fleksjobbets første 6 måneder samt den første lovpligtige opfølgning ved 6 måneders ansættelse i fleksjob. Hertil knytter sig afgørelse af befordringudgift, virksomhedspraktik, kort kursus, løntilskudsandel til fleksjoblønnen, mentor og hjælpemiddel. 16

17 Virksomheder, hvor der foretages jobplacering, er selv ansvarlige for, at gældende regler overholdes. I de tilfælde, hvor leverandøren bliver bekendt med manglende overholdelse af reglerne, eksempelvis vilkårene i aftaleordningerne, er leverandøren forpligtet til at følge op og handle herpå Tilsyn af myndighedskompetencen Århus Kommune er fortsat ansvarlig for de afgørelser, leverandøren træffer. Århus Kommune har pligt til at føre tilsyn med leverandørens udførelse af opgaver efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jfr. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Fokus vil være på leverandørens afgørelseskompetence. Formålet med dette tilsyn er at sikre, at leverandøren varetager de opgaver, der er overladt til leverandøren på samme måde, som hvis kommunen selv varetog opgaven. Beskæftigelsesforvaltningens Controllerenhed vil varetage denne tilsynsopgave. Der vil blive udøvet et løbende tilsyn, der antager to former: Decentralt tilsyn Der gennemføres hvert kvartal et tilsyn på 20 tilfældigt udvalgte sager, som har været aktive det foregående kvartal, og som udvælges af Controllerenheden ved kvartalets start. Sagerne kontrolleres med henblik på juridisk og indholdsmæssig kvalitetskontrol Centralt tilsyn Dette tilsyn sker i form af stikprøveundersøgelser af sagsbehandlingen på udvalgte områder i centrale og decentrale enheder i forvaltningen og hos leverandøren Erstatning Leverandøren er ansvarlig for overholdelse af den lovgivning og tilhørende retsforskrifter, der regulerer kontraktforholdet og selve kontraktens overholdelse. Tilsidesættelse, der medfører økonomisk tab for borgerne eller kommunen, heraf, er leverandøren ansvarlig for. Leverandøren er forpligtet til at tegne forsikring og dermed sikre en forsikringsmæssig dækning af sine økonomiske forpligtelser efter denne kontrakt. Ved borgerens eventuelle deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik er der regler, som giver borgeren ret til erstatning for arbejdsskade, ligesom der er regler for erstatning for skader forvoldt på andre personer eller andres ejendele ( 113 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilhørende bekendtgørelse.) Der er tale om borgerrelaterede bestemmelser, som kun forholder sig til den offentlige myndighed (her kommunen). Borgerens krav rettes derfor mod kommunen. 17

18 Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, er det således kommunen, som skal udbetale erstatningen. Om kommunen efterfølgende måtte have et regreskrav mod leverandøren, må afgøres efter andre bestemmelser Øvrige krav til opgaveløsning Århus Kommune ønsker endelig at fremhæve følgende krav til opgaveløsningen, som leverandørerne skal være opmærksomme på: Krav vedrørende behandling af anker/klager Krav vedrørende indretning Krav vedrørende kontaktmulighed Krav vedrørende behandling af anker/klager Borgeren kan i henhold til lovgivningen anke trufne beslutninger. Klage over en afgørelse truffet af leverandøren kan inden 4 uger indbringes for kommunen ved Jobcentret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen sendes til leverandøren, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til kontaktpersonen i Jobcentret med leverandørens eventuelle bemærkninger. Jobcentret skal modtage klagen og leverandørens genvurdering af sagen senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget hos leverandøren, medmindre leverandøren ved genvurderingen har givet klageren fuldt medhold. Når kommunen ved Jobcentret har truffet afgørelse i sagen, gælder de almindelige klageregler, hvorefter borgeren har mulighed for at påklage kommunen ved Jobcentrets afgørelse til beskæftigelsesankenævnet. Ved formalitetsklager gælder ovennævnte regler. Klage over sagsbehandlingen i øvrigt indgives til leverandøren, der skal besvare denne over for borgeren og orientere kontaktpersonen i Jobcentret. Leverandøren skal føre liste over indkomne klager Krav vedrørende indretning m.m. Århus Kommune stiller følgende krav til leverandørens indretning m.m.: Lokalerne skal være centralt beliggende i Århus Leverandøren har pligt til at sørge for, at arbejdspladsindretning, lokaler, udstyr mv., som benyttes af deltagerne, lever op til de til enhver tid fastlagte myndighedskrav. 18

19 Lokaler skal være indrettet i forhold til formålet med aktiviteterne. Der skal være adgang til computere herunder internetadgang. Der skal endvidere være adgang til opslagsværker og andet vejledningsrelevant materiale. Der skal være adgang til kopimaskine, telefon og andre hjælpemidler i forbindelse med vejledningen Krav vedrørende kontaktmulighed Århus Kommune skal i kontraktperioden have mulighed for at kontakte leverandøren telefonisk alle hverdage inden for normal arbejdstid. 2.5 Århus Kommunes målsætninger og målepunkter I dette afsnit skitseres Århus Kommunes målsætninger og de hertil hørende målepunkter, dvs. de indikatorer på baggrund af hvilke det vil blive vurderet, om leverandøren lever op til udbudsmaterialets krav Målsætninger Af hensyn til muligheden for opfølgning på kvaliteten af opgaveløsningen har Århus Kommune formuleret følgende målsætninger: At få borgere ansat i fleksjob og dermed fuldt ud selvforsørgede. Herved skal forstås lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus Kommune ud over løntilskudsandelen Størst mulig borgertilfredshed. Målsætningerne tager udgangspunkt i en grundtanke om, at kontrakten skal skabe resultater for borgeren. Disse skal derfor så vidt muligt overgå fra offentlig forsørgelse til varig selvforsørgelse med færrest mulige omkostninger for Århus Kommune. Det vil være Bestillerenheden, som udfører denne kvalitetsopfølgning Målepunkter/indikatorer for målopfyldelse Flest muligt i ordinær beskæftigelse Århus Kommune ønsker at understrege, at det endelige mål er selvforsørgelse. Leverandørerne vil som led i deres opfølgning skulle rapportere månedligt vedrørende de aftaleordninger, som er iværksat for de enkelte borgere. Århus Kommunes afregning over for leverandørerne afhænger således af graden af selvforsørgelse. 19

20 Leverandøren skal derfor rapportere vedrørende målopfyldelsen i forhold til fleksjobansættelse, som vil blive målt i forhold til: Antal borgere ansat i fleksjob. I forlængelse heraf er det centralt for Århus Kommune og for borgeren, at der skabes varig beskæftigelse og dermed også, at borgeren ikke tilbringer et antal uger på en arbejdsplads, for derefter at skulle starte forfra med en ny jobplacering. Leverandørerne skal derfor ligeledes rapportere vedrørende målopfyldelsen i forhold til varig beskæftigelse, som vil blive målt i forhold til:. Antal borgere ansat i fleksjob af mindst 6 måneders varighed Endelig skal leverandøren rapportere i forhold til størrelsen af det tilskud, der gives til arbejdsgiverens lønudgift til borgeren, der ansættes i fleksjob: Antal borgere ansat med tilskud på halvdelen eller totredjedele af lønnen. Leverandørerne vil være forpligtet til at føre statistik, i det omfang det er nødvendigt for at tilvejebringe de oplysninger, der kræves i forhold til kvalitetsopfølgningen Størst mulig borgertilfredshed Borgertilfredsheden påtænkes målt gennem borgertilfredshedsundersøgelser, hvor borgeren spørges til deres generelle tilfredshed med den behandling, de har fået hos leverandøren. Skema hertil udarbejdes af Århus Kommune. Det er leverandøren, der foretager undersøgelsen og leverer resultat til Århus Kommune. Formålet med at foretage en sådan undersøgelse vil være at sikre inddragelse af borgerperspektivet og i den forbindelse at lære af de forskellige erfaringer, som leverandørerne har med deres del af målgruppen. Borgertilfredsheden er ikke direkte koblet til afregning. Århus Kommune vil desuden bruge den samlede borgertilfredshed som rettesnor i forhold til den enkelte leverandør, således at markante afvigelser fra det generelle billede vil give anledning til en særskilt kvalitetsopfølgning hos leverandøren med forventning om øjeblikkelig korrektion, såfremt kvalitetsopfølgningen viser, at kontraktens kvalitetskrav ikke opfyldes. Leverandørerne vil endelig også skulle opgøre antallet af modtagne klager Øvrig kvalitetsopfølgning I tillæg til ovenstående er det væsentligt for Århus Kommune at have mulighed for at få indsigt i relevante forhold vedrørende leverandørens opgaveløsning. Som eksempler kan nævnes stikprøvebesøg hos leverandøren, herunder samtale med borgeren. Sådanne stikprøver vil altid blive drøftet på efterfølgende møde med Bestillerenheden, hvor 20

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Serviceinformation Vedtaget december 2013 Gyldighedsperiode 2014 til 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 3 2.

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den nuværende

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

2.1 Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

2.1 Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Jobcenter Esbjerg Udbud af aktiveringsforløb for jobklare ledige 2011 1. Indledning Jobcenter Esbjerg gennemfører dette udbud for at sikre, at jobcentret får en antal kompetente leverandører at trække

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen

Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen Mariagerfjord Del I Aftale om udmøntning af partnerskabsaftalen 1 Indledning Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (i det følgende benævnt LO A-kasserne) har indgået en partnerskabsaftale

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere