Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1"

Transkript

1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August

2 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer Århus Kommune Indledning Baggrund og formål for udbuddet Overordnede forventninger til leverandørens kvalifikationer Bilagets struktur Nuværende løsning af opgaven i Århus Kommune Benchmarking Målgruppen for udbuddet Jobplacering fremtidig opgaveløsning Formål Visitation, sagsgange og samarbejde Lovgivning Myndighedskompetence Øvrige krav til opgaveløsning Århus Kommunes målsætninger og målepunkter Målsætninger Målepunkter/indikatorer for målopfyldelse Øvrig kvalitetsopfølgning Samarbejdsaftale med LO vedrørende oprettelse af fleksjob Vesthimmerland Målgrupper Baggrund Ressourcer og barrierer Specielt om myndighedsopgaver Krav til ydelsen Afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

3 3.3.2 Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram for flygtninge Fysisk træning Andre krav gældende for alle tilbud Indhold og tilrettelæggelse Fysiske rammer, herunder lokaler og lokalisering Undervisere og undervisning Odense Målgrupper Deltageroplysninger og forventede mængder De udbudte beskæftigelsesopgaver Jobformidling til fleksjob Jobformidlingsforløb Social- og sundhedsforløb Erhvervsrettet vejledningsforløb Vejlednings- og afklaringsforløb for deltidsbeskæftigede Personlig afklaring Faglig afklaring Esbjerg Kommune Indledning Beskrivelse af forløbene Forløb nr. 1 Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Forløb nr. 2 Jobsøgningsforløb for forsikrede ledige over 30 omfattet af ret og pligt primært til første tilbud Forløb nr. 3 Aktiveringsforløb for forsikrede ledige over 30 år omfattet af ret og pligt primært til gentagne tilbud Vilkår Opfølgning

4 5.5 Persondataloven mv Krav til de fysiske rammer for indsatsen mv Afregningsbetingelser Sorø Kommune Roskilde Jobcenter Indledning Opgavens omfang Kontraktperiode og økonomisk ramme Krav til forløb Ringkjøbing-Skjern Kommune Krav Krav til aktiviteterne Kvalitet og leveringsbetingelser Erfaring Fleksibilitet og samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune Næstved Kommune Kravspecifikation Indholdsmæssige krav Effektmæssige krav Krav for tilbagemeldinger Samarbejdsmæssige krav

5 1. Eksempelsamling kravspecifikationer Nedenfor følger en række eksempler på, hvordan en kravspecifikation kan tage sig ud, alt efter udbuddets indhold. Der gøres opmærksom på, at eksemplerne ikke nødvendigvis er udarbejdet på et tidspunkt, hvor reglerne var identiske med i dag. Eks. i forhold til muligheden for at lade anden aktør varetage myndighedsopgaver. Kommunen bør derfor anvende eksemplerne med dette for øje. Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år Århus Opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb, opfølgning på fleksjobansættelse, samt myndighed til at træffe afgørelser Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. At få borgere ansat i fleksjob og dermed fuldt ud selvforsørgende. Herved skal forstås lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus Kommune ud over løntilskudsandelen. Størst mulig borgertilfredshed Vesthimmerland Afklarings- og jobsøgningsforl øb for personer visiteret til fleksjob Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælps modtagere. Introduktionsp rogram for flygtninge Personer, der modtager ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtager e, som er visiteret til fleksjob. Kontanthjælpsmodtage re match 1-3 og 4-5 og modtagere af ledighedsydelse, som har fysiske og/eller psykiske lidelser Inden for forløbsperioden forventes 65 % af deltagerne at opnå ansættelse i fleksjob. Det forventes endvidere, at fleksjobbet varer mindst 3 måneder. Kontanthjælpsmodtagere match 1-3: Inden for 3 mdr. forventes mindst 70 % af deltagerne af være afklaret i forhold til,

6 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år hvilke tiltag jobcentret skal iværksætte, for at hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere match 4-5: Inden for 3 mdr. forventes mindst 50 % af deltagerne at være afklaret i forhold til, hvilke tiltag jobcentret skal iværksætte for at hjælpe den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Mv. Odense Jobformidl ing til fleksjob Jobformidl ing Social- og sundhedsf orløb Erhvervsre ttet afklaring Vejledning og afklaring af deltidbesk æf-tigede Personlig afklaring Faglig afklaring 6 målgrupper: matchgrupperne 1-5 samt borgere på ledighedsydelse. Primært ledige over 30 år med 9 måneders eller længere ledighed. Det er målet, at mindst 50 % af målgruppen under projektforløbet, og senest 3 måneder efter projektforløbet er ophørt, opnår ansættelse i et fleksjob. Forskellige grader af selvforsørgelse afhængigt af målgruppe Start på uddannelse Mv Esbjerg Udbud af aktiverings forløb for ledige (både forsikrede og ikkeforsikrede ledige) Jobcentret udbyder varetagelsen af tre aktiveringsforløb: 1. Aktiveringsforløb og base for unge årige jobklare ledige uden en erhvervs- Varierer med målgruppen, fremgår konkret af kravspecifikationen

7 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år kompetencegivende uddannelse 2. Jobsøgningsforløb for forsikrede ledige over 30 omfattet af ret og pligt primært til første tilbud 3. Aktiveringsforløb for forsikrede ledige over 30 år omfattet af ret og pligt primært til gentagne tilbud Sorø Udbud af aktiverings forløb for ledige Der er tale om 9 målgrupper, som beskrives separat i udbudsmaterialet. Varierer med målgruppen, fremgår konkret af kravspecifikationen Roskilde Udbud af forløb for sygedagpen gemodtage re Sygedagpengemodtager e Målgruppen er kendetegnet ved, at de på grund af sygdom er svækket fysisk og/eller psykisk. De har overvejende symptomer på udbrændthed, stressrelaterede problemstillinger, lettere depression samt livsstilsrelaterede og arbejdsbetingede lidelser. Formålet med forløbet er, at borgeren via fysisk træning afklares, så denne optimerer sine chancer for arbejdsfastholdelse eller genplacering på arbejdsmarkedet Ringkjøbing- Skjern Udbudet dækker jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificerings aktiviteter for arbejdsmarkeds parate ledige i Ringkøbing- Skjern Kommune. Arbejdsmarkedsparate ledige

8 Kommune Udbudt opgave Målgruppe Succeskriterier Udbudt i år Næstved Desuden vil ledige Lemvig, Holstebro, Struer, Skive, Ikast/Brande og Herning kommuner i mindre omfang og efter konkrete aftaler med Ringkøbing- Skjern Kommune kunne deltage i kursus aktiviteterne. Udbud af erhvervsafklari ngs- og aktiveringsforlø b for sygemeldte borgere til Næstved Kommune. Målgruppen for erhvervsafklaringen og aktiveringen er borgere, der er sygemeldte, men hvor det vurderes, at der er behov for erhvervsafklaring, for at kunne vurdere arbejdsevnen Det primære mål for indsatsen er en effektiviseret, målrettet og hurtig indsats i forhold til kortlæg-ningen af borgerens arbejdsevne. Denne indsats supplerer den indsats, som udføres af kommu-nens egne virksomheder, jf. Sygedagpengelovens

9 2. Århus Kommune Århus Kommune gennemførte i 2008 det nedenfor beskrevne udbud. 2.1 Indledning I dette bilag beskrives den udbudte jobplaceringsopgave, samarbejdsfladerne mellem Århus Kommune og de fremtidige leverandører samt Århus Kommunes kvalitetskrav og målsætninger for opgaveløsningen. Øvrige krav til opgavens løsning og til samarbejdet med leverandørerne fremgår af bilag 2 (Dialogbaseret samarbejdsmodel) samt bilag 4 (Leverandørens forslag til løsningsbeskrivelse). Desuden reguleres de økonomiske forhold af bilag 3 (Priser). Århus Kommune gør opmærksom på, at kravspecifikationen ikke er udformet med detaljerede beskrivelser og krav til arbejdsgange, da kommunen ønsker at give leverandørerne spillerum i forhold til tilrettelæggelse af opgaveløsningen og afprøvning af nye metoder i jobplaceringen Baggrund og formål for udbuddet I bestræbelserne på at få borgere, der er visiteret til et fleksjob af Jobcenter Århus, ansat i fleksjob udbyder kommunen denne opgave, indeholdende den nødvendige opkvalificering, jobplacering, kontaktforløb og opfølgning i fleksjobansættelsens første 6 måneder. Der udlægges endvidere myndighed til at træffe afgørelser. Såfremt der er mere end én leverandør på opgaven, skal borgeren have mulighed for at vælge mellem disse. Borgeren vil blive henvist til anden aktør umiddelbart efter visitation til fleksjob fra Jobcenter Århus. Århus Kommune varetager dog fortsat selv fleksjobplaceringerne for følgende grupper af borgere, som derfor er undtaget fra målgruppen omfattet af nærværende udbud: Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed. Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob. Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. Der sigtes også mod at foretage sammenligninger af opgaveløsningen, herunder også den del der varetages i kommunalt regi. Det skønnes, at der vil være behov for at henvise cirka 550 borgere årligt til anden aktør. 9

10 Beskæftigelsesforvaltningen har allerede i dag aftaler med anden aktør om jobplacering i fleksjob for borgere, der er omfattet af 6 og 12 måneders reglen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats om henvisning til anden aktør. Dette udbud forventes at ville udfase sig i takt med igangsættelse af dette nye udbud Overordnede forventninger til leverandørens kvalifikationer Århus Kommune forventer, at leverandøren har stor erfaring og kompetence med hensyn til afklaring af den lediges situation og kendskab til muligheder på arbejdsmarkedet samt det nødvendige lovkendskab til at kunne varetage myndigheds- og afgørelseskompetence. Der henvises her til Bekendtgørelse om andre aktører, som trådte i kraft 1. januar Det er en forudsætning, at leverandøren vil indgå i et tæt samarbejde med en kontaktperson fra Jobcenter Århus Da der vil være tale om borgere med såvel dansk som fremmed herkomst, forventes der tillige kendskab til de forskellige forudsætninger, der kan gøre sig gældende for den enkelte. Det forventes, at leverandøren er kvalificeret til at varetage såvel individuel som holdbaseret rådgivning og vejledning Bilagets struktur Bilag 1 indeholder følgende afsnit: Afsnit 1 er nærværende indledning. Afsnit 2 gør kort rede for Århus Kommunes nuværende opgaveløsning og organisering. Afsnit 3 beskriver målgruppen for jobplacering. Afsnit 4 beskriver selve den udbudte opgave, herunder visitation, sagsgange og samarbejdsrelationerne i forbindelse med jobplaceringsforløb. Afsnit 5 indeholder Århus Kommunes kvalitetskrav og indikatorer for målopfyldelse samt metoder til opfølgning. 2.2 Nuværende løsning af opgaven i Århus Kommune. Beskæftigelsesopgaven løses i Århus Kommune af Beskæftigelsesforvaltningen, der er en del af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, som en af to driftsafdelinger. Den overordnede organisering af Beskæftigelsesforvaltningen fremgår af nedenstående diagram. 10

11 Beskæftigelsesforvaltningens hovedområder er vejledning, udbetaling af kontanthjælp, aktiviteter for ledige, opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, revalidering, job på særlige vilkår, førtidspension, sygedagpenge og integration. Forvaltningens organisation består af et Jobcenter, som er borgerens indgang til Beskæftigelsesforvaltningen samt en Ydelsesafdeling og en Udførerafdeling Benchmarking Århus Kommune lægger vægt på at sammenligne leverandørernes indsats. Der vil derfor blive sammenlignet med lignende forløb. 2.3 Målgruppen for udbuddet Generelt gælder, at den ledige er omfattet af bestemmelserne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om aktiv socialpolitik. Målgruppen til nærværende udbud er alle borgere, der er visiteret til fleksjob af Jobcenter Århus, og som er vurderet parat til igangsætning af jobplacering mv. Det skønnes, at der vil være behov for at henvise cirka 550 borgere årligt til anden aktør med henblik på ansættelse i fleksjob. 11

12 Århus Kommune varetager herudover fortsat selv fleksjobplaceringerne for følgende grupper af borgere, som derfor er undtaget fra målgruppen vedr. nærværende udbud: Ansatte, som overgår til ansættelse i fleksjob i samme virksomhed Ledige, der er i et afklaringsforløb i forvaltningens egen Udførerenhed, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob Ledige, der er i virksomhedspraktik, og som i den forbindelse visiteres til fleksjob, og som kan ansættes i fleksjob i den virksomhed, hvor virksomhedspraktikken foregår. En karakteristik af målgruppen er på den baggrund: Borgeren er visiteret til fleksjob Borgeren vil have helbredsmæssige, sociale eller psykiske problemer, der skal kompenseres for i fleksjobbet Borgeren kan være kontanthjælpsmodtager eller være på ledighedsydelse En del af borgerne vil have behov for særlige vilkår omkring fx arbejdstiden, pauser mv. Borgeren kan tidligere have været ansat i fleksjob Borgeren kan have en straffeattest med anmærkninger. Det er op til arbejdsgiver at afgøre, om en ren straffeattest er et krav for et job Borgeren har oftest ingen uddannelse Borgeren vil være af såvel dansk som anden etnisk herkomst Borgeren kan have uddannelse inden for områder, hvor jobmulighederne ikke er realistiske Borgeren kan have en lang ledighedsperiode bag sig, hvorfor der kan være behov for anvisninger på, hvordan man agerer i forhold til andre på en arbejdsplads Borgeren kan have visse sprogproblemer. Der kan derfor samlet set være behov for at følge borgeren tæt i en periode op til jobplaceringen, ligesom der må påregnes at være behov for individuel opfølgning under et jobforløb. 12

13 Erfaringer viser, at ledige til fleksjob kan have brug for et kort afklaringsforløb i forhold til, hvilke realistiske jobmuligheder der eksisterer. Formålet hermed er at sikre overensstemmelse mellem borgerens ønsker og realistiske jobmuligheder. 2.4 Jobplacering fremtidig opgaveløsning I dette afsnit beskrives den udbudte jobplaceringsopgave. Endelig indgår en række krav til leverandørens indsats Formål Formålet med jobplaceringsopgaven er: At få borgeren ansat i fleksjob og dermed fuldt selvforsørgende. Hermed skal forstås et lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus kommune ud over den fastsatte løntilskudsdel Afgrænsning og beskrivelse af jobplaceringsopgaven Opgaven vedrører opgaven med placering af ledige i virksomheder. Det vil sige at sikre en borger fra målgruppen jobplacering på en konkret virksomhed og deraf følgende konkret arbejdserfaring og som det endelige mål selvforsørgelse. Der medgives myndighedskompetence, dvs. der udlægges afgørelsesmyndighed efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4b og 4c. Denne myndighedskompetence indebærer, at leverandøren kan træffe afgørelse efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og at leverandøren kan forpligte en ledig til at møde til samtaler mv. Leverandøren får ikke kompetence til at træffe afgørelse om borgerens forsørgelse, da det alene er for opgaver efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at myndighedsudøvelsen kan overlades til leverandøren. Udbuddet omfatter således ikke længerevarende aktiviteter, eksempelvis længerevarende kursusforløb. Dette udelukker ikke, at leverandøren i sit tilbud inkluderer kursusvirksomhed samt uddannelses- og opkvalificeringsforløb af kortere varighed, såfremt leverandøren vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige. Århus Kommune har konkret formuleret følgende retningslinjer, som leverandørerne skal basere sin opgaveløsning på: Opgaven vedrører som udgangspunkt jobplacering i virksomhed, kontaktforløb og opfølgning i forløbets første 6 måneder samt den første lovpligtige opfølgning ved 6 måneders ansættelse. Hertil knytter sig afgørelse af fx befordringudgift, virksomhedspraktik, kort kursus, løntilskudsandel, mentor og hjælpemiddel. Jobplaceringen (fx startende med en kort virksomhedspraktik) skal ske inden for en tidsramme på 3 måneder fra den første samtale mellem leverandør og borger. Ved overskridelse af denne tidsramme skal leverandøren levere opgaven tilbage til 13

14 Jobcenter Århus med en redegørelse for de barrierer, der ikke har muliggjort en jobplacering. Der kan i særlige tilfælde gives en forlængelse af en måneds varighed til jobplacering. En sådan forlængelse kan ske tre gange af en måneds varighed. Særlige tilfælde er fx længerevarende sygdom. Det afgørende er, om hindringen giver grundlag for ny vurdering ift. visitation til fleksjob. Jobplaceringsperioden kan af leverandøren tilrettelægges, som det findes mest hensigtsmæssigt, og kan derfor også inkludere kortere, målrettede forløb eksempelvis kurser med fokus på realistisk jobvalg, personlig træning, arbejdspladskultur eller personlig jobcoaching. Leverandøren afholder selv udgifter forbundet med sådanne aktiviteter. Leverandøren kan i forbindelse med en konkret jobåbning bevilge et kort specifikt kursus, som er nødvendigt i det konkrete job (eksempelvis et AMU-kursus). Leverandørens bevillingsramme er kurser op til 4 uger med en maksimal ugepris på kr ,-. Evt. kurser ud over nævnte ramme skal godkendes af Jobcentrets kontaktperson. Retningslinjer for gennemførelse I tillæg til ovenstående vil der være en række opgaver, der som udgangspunkt og hovedregel ligger i tilknytning til jobplaceringsopgaven: Personlig samtale med borgeren, senest inden 14 dage efter at opgaven er modtaget. Leverandøren modtager oplysninger fra Jobcenter Århus i form af dialogguide, ressourceprofil, jobplan og evt. journal Jobbeskrivelse med henblik på jobmatchning Konkret vurdering af eventuelle særlige skånebehov i forbindelse med job Rådgivning over for borgeren (løn- og arbejdsforhold, rettigheder og pligter mv.) Opfølgning (inden for rammerne af lovgivninger sker en individuel og konkret vurdering i hver enkelt sag af, hvor ofte der skal følges op og hvordan). Denne opgave vurderes af Århus Kommune til at være central, idet en tæt opfølgning, når jobplaceringen har fundet sted, kan være afgørende for varig beskæftigelse. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats omfatter ordningerne om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Ordningerne kan anvendes i forhold til målgrupperne til dette udbud. Det er dog undtagelsen, at løntilskud anvendes. Det er leverandørens ansvar at sikre, at ordningernes regler om ansættelse overholdes. 14

15 Århus Kommune har indgået en samarbejdsaftale med de faglige organisationer under LO- Århus vedrørende oprettelse af fleksjob. Aftalen er indskrevet i Ydelsesbeskrivelsen afsnit 6, og leverandøren skal naturligvis følge denne. Såfremt jobplacering ikke lykkes inden for den aftalte periode på tre måneder, skal opgaven leveres tilbage til Jobcenter Århus, med mindre der besluttes en forlængelse af perioden. Ved tilbagelevering af opgaven skal leverandøren samtidig, dog maksimalt inden for 3 arbejdsdage, indsende en skriftlig redegørelse om forløbet og de barrierer, der ikke har muliggjort en jobplacering. Dette sker via sikker mail. Det vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten, såfremt en sådan tilbagemelding ikke sker. Dokumentation Den 1. oktober 2008 forventer Beskæftigelsesforvaltningen at tage et nyt it-system i anvendelse. Det er systemet WorkBase fra Medialogic A/S. Leverandøren vil i WorkBase få samme adgang som enhver anden sagsbehandler i Jobcenter Århus til de borgere, leverandøren skal arbejde med. Leverandøren vil i WorkBase skulle lave diverse journalføring, registreringer, benytte bevillingsblanketter mv. Der kan blive tale om en overgangsperiode, hvor de administrative opgaver ifm. myndighedskompetencen vil skulle foregå på anden vis. Rådighedsforpligtelsen Det er altid Århus Kommune, der tager stilling til, om leverandørens underretning skal have betydning for den lediges ret til ydelser. Leverandøren skal via sikker mail underrette kontaktpersonen, såfremt borgeren uberettiget ikke deltager i aktiviteter, som leverandøren tilrettelægger, eller hvis den ledige udviser en adfærd, der gør det vanskeligt for leverandøren at varetage indsatsen over for den ledige. Dette skal ske samme dag, som det konstateres. Det påhviler leverandøren at beskrive, hvori den vanskelige adfærd består, samt hvilke tiltag leverandøren har gjort for at løse situationen. Kontaktpersonen underretter Ydelsesafdelingen, som tager stilling til evt. konsekvenser. Ved længere tids sygdom laves tilsvarende indberetning via sikker mail Visitation, sagsgange og samarbejde Visitation Borgeren vil blive henvist til leverandøren fra Jobcenter Århus. Hver leverandør vil få henvist et antal ledige til start individuelt eller holdvis. Ved flere leverandører har borgeren en valgmulighed. 15

16 Kontaktperson Der vil være tilknyttet en fast kontaktperson fra Jobcenter Århus. Gennemførelse af forløbet forudsætter et samarbejde mellem Århus Kommune og leverandøren. Der vil således blive en nødvendig løbende udveksling af information mellem kontaktpersonen og leverandøren. Denne udveksling af informationer vil som hovedregel ske skriftligt via sikker mail. Kontaktpersonens opgaver er således: At besvare forespørgsler fra leverandøren om generelle socialfaglige spørgsmål mv. At sikre, at der følges op på de ledige, hvor leverandøren vurderer, at de pågældende ikke står til rådighed Lovgivning Det forventes, at leverandøren har et indgående kendskab til den lovgivning, der er relevant for at kunne varetage opgaven. Her tænkes især på Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik med tilhørende retsforskrifter. Det skal her indskærpes, at udbyder ikke har en vejledningsforpligtelse over for leverandøren på dette område. Dog vil Århus Kommune forpligte sig til at gennemgå de interne instruktioner, der gælder i Beskæftigelsesforvaltningen ift. den udlagte afgørelseskompetence. Leverandøren er omfattet af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven: Notatpligt Inhabilitet Vejledning og bistand Aktindsigt Partshøring Afgørelse og begrundelse Tavshedspligt Myndighedskompetence Århus Kommune udlægger myndighed til leverandøren, således at denne kan træffe de nødvendige beslutninger efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4b og 4c. Opgaven vedrører som udgangspunkt jobplacering i virksomhed, kontaktforløb og opfølgning i fleksjobbets første 6 måneder samt den første lovpligtige opfølgning ved 6 måneders ansættelse i fleksjob. Hertil knytter sig afgørelse af befordringudgift, virksomhedspraktik, kort kursus, løntilskudsandel til fleksjoblønnen, mentor og hjælpemiddel. 16

17 Virksomheder, hvor der foretages jobplacering, er selv ansvarlige for, at gældende regler overholdes. I de tilfælde, hvor leverandøren bliver bekendt med manglende overholdelse af reglerne, eksempelvis vilkårene i aftaleordningerne, er leverandøren forpligtet til at følge op og handle herpå Tilsyn af myndighedskompetencen Århus Kommune er fortsat ansvarlig for de afgørelser, leverandøren træffer. Århus Kommune har pligt til at føre tilsyn med leverandørens udførelse af opgaver efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jfr. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Fokus vil være på leverandørens afgørelseskompetence. Formålet med dette tilsyn er at sikre, at leverandøren varetager de opgaver, der er overladt til leverandøren på samme måde, som hvis kommunen selv varetog opgaven. Beskæftigelsesforvaltningens Controllerenhed vil varetage denne tilsynsopgave. Der vil blive udøvet et løbende tilsyn, der antager to former: Decentralt tilsyn Der gennemføres hvert kvartal et tilsyn på 20 tilfældigt udvalgte sager, som har været aktive det foregående kvartal, og som udvælges af Controllerenheden ved kvartalets start. Sagerne kontrolleres med henblik på juridisk og indholdsmæssig kvalitetskontrol Centralt tilsyn Dette tilsyn sker i form af stikprøveundersøgelser af sagsbehandlingen på udvalgte områder i centrale og decentrale enheder i forvaltningen og hos leverandøren Erstatning Leverandøren er ansvarlig for overholdelse af den lovgivning og tilhørende retsforskrifter, der regulerer kontraktforholdet og selve kontraktens overholdelse. Tilsidesættelse, der medfører økonomisk tab for borgerne eller kommunen, heraf, er leverandøren ansvarlig for. Leverandøren er forpligtet til at tegne forsikring og dermed sikre en forsikringsmæssig dækning af sine økonomiske forpligtelser efter denne kontrakt. Ved borgerens eventuelle deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik er der regler, som giver borgeren ret til erstatning for arbejdsskade, ligesom der er regler for erstatning for skader forvoldt på andre personer eller andres ejendele ( 113 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilhørende bekendtgørelse.) Der er tale om borgerrelaterede bestemmelser, som kun forholder sig til den offentlige myndighed (her kommunen). Borgerens krav rettes derfor mod kommunen. 17

18 Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, er det således kommunen, som skal udbetale erstatningen. Om kommunen efterfølgende måtte have et regreskrav mod leverandøren, må afgøres efter andre bestemmelser Øvrige krav til opgaveløsning Århus Kommune ønsker endelig at fremhæve følgende krav til opgaveløsningen, som leverandørerne skal være opmærksomme på: Krav vedrørende behandling af anker/klager Krav vedrørende indretning Krav vedrørende kontaktmulighed Krav vedrørende behandling af anker/klager Borgeren kan i henhold til lovgivningen anke trufne beslutninger. Klage over en afgørelse truffet af leverandøren kan inden 4 uger indbringes for kommunen ved Jobcentret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen sendes til leverandøren, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til kontaktpersonen i Jobcentret med leverandørens eventuelle bemærkninger. Jobcentret skal modtage klagen og leverandørens genvurdering af sagen senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget hos leverandøren, medmindre leverandøren ved genvurderingen har givet klageren fuldt medhold. Når kommunen ved Jobcentret har truffet afgørelse i sagen, gælder de almindelige klageregler, hvorefter borgeren har mulighed for at påklage kommunen ved Jobcentrets afgørelse til beskæftigelsesankenævnet. Ved formalitetsklager gælder ovennævnte regler. Klage over sagsbehandlingen i øvrigt indgives til leverandøren, der skal besvare denne over for borgeren og orientere kontaktpersonen i Jobcentret. Leverandøren skal føre liste over indkomne klager Krav vedrørende indretning m.m. Århus Kommune stiller følgende krav til leverandørens indretning m.m.: Lokalerne skal være centralt beliggende i Århus Leverandøren har pligt til at sørge for, at arbejdspladsindretning, lokaler, udstyr mv., som benyttes af deltagerne, lever op til de til enhver tid fastlagte myndighedskrav. 18

19 Lokaler skal være indrettet i forhold til formålet med aktiviteterne. Der skal være adgang til computere herunder internetadgang. Der skal endvidere være adgang til opslagsværker og andet vejledningsrelevant materiale. Der skal være adgang til kopimaskine, telefon og andre hjælpemidler i forbindelse med vejledningen Krav vedrørende kontaktmulighed Århus Kommune skal i kontraktperioden have mulighed for at kontakte leverandøren telefonisk alle hverdage inden for normal arbejdstid. 2.5 Århus Kommunes målsætninger og målepunkter I dette afsnit skitseres Århus Kommunes målsætninger og de hertil hørende målepunkter, dvs. de indikatorer på baggrund af hvilke det vil blive vurderet, om leverandøren lever op til udbudsmaterialets krav Målsætninger Af hensyn til muligheden for opfølgning på kvaliteten af opgaveløsningen har Århus Kommune formuleret følgende målsætninger: At få borgere ansat i fleksjob og dermed fuldt ud selvforsørgede. Herved skal forstås lønmodtagerjob ved offentlig eller privat virksomhed og ikke berettiget til økonomisk supplement fra Århus Kommune ud over løntilskudsandelen Størst mulig borgertilfredshed. Målsætningerne tager udgangspunkt i en grundtanke om, at kontrakten skal skabe resultater for borgeren. Disse skal derfor så vidt muligt overgå fra offentlig forsørgelse til varig selvforsørgelse med færrest mulige omkostninger for Århus Kommune. Det vil være Bestillerenheden, som udfører denne kvalitetsopfølgning Målepunkter/indikatorer for målopfyldelse Flest muligt i ordinær beskæftigelse Århus Kommune ønsker at understrege, at det endelige mål er selvforsørgelse. Leverandørerne vil som led i deres opfølgning skulle rapportere månedligt vedrørende de aftaleordninger, som er iværksat for de enkelte borgere. Århus Kommunes afregning over for leverandørerne afhænger således af graden af selvforsørgelse. 19

20 Leverandøren skal derfor rapportere vedrørende målopfyldelsen i forhold til fleksjobansættelse, som vil blive målt i forhold til: Antal borgere ansat i fleksjob. I forlængelse heraf er det centralt for Århus Kommune og for borgeren, at der skabes varig beskæftigelse og dermed også, at borgeren ikke tilbringer et antal uger på en arbejdsplads, for derefter at skulle starte forfra med en ny jobplacering. Leverandørerne skal derfor ligeledes rapportere vedrørende målopfyldelsen i forhold til varig beskæftigelse, som vil blive målt i forhold til:. Antal borgere ansat i fleksjob af mindst 6 måneders varighed Endelig skal leverandøren rapportere i forhold til størrelsen af det tilskud, der gives til arbejdsgiverens lønudgift til borgeren, der ansættes i fleksjob: Antal borgere ansat med tilskud på halvdelen eller totredjedele af lønnen. Leverandørerne vil være forpligtet til at føre statistik, i det omfang det er nødvendigt for at tilvejebringe de oplysninger, der kræves i forhold til kvalitetsopfølgningen Størst mulig borgertilfredshed Borgertilfredsheden påtænkes målt gennem borgertilfredshedsundersøgelser, hvor borgeren spørges til deres generelle tilfredshed med den behandling, de har fået hos leverandøren. Skema hertil udarbejdes af Århus Kommune. Det er leverandøren, der foretager undersøgelsen og leverer resultat til Århus Kommune. Formålet med at foretage en sådan undersøgelse vil være at sikre inddragelse af borgerperspektivet og i den forbindelse at lære af de forskellige erfaringer, som leverandørerne har med deres del af målgruppen. Borgertilfredsheden er ikke direkte koblet til afregning. Århus Kommune vil desuden bruge den samlede borgertilfredshed som rettesnor i forhold til den enkelte leverandør, således at markante afvigelser fra det generelle billede vil give anledning til en særskilt kvalitetsopfølgning hos leverandøren med forventning om øjeblikkelig korrektion, såfremt kvalitetsopfølgningen viser, at kontraktens kvalitetskrav ikke opfyldes. Leverandørerne vil endelig også skulle opgøre antallet af modtagne klager Øvrig kvalitetsopfølgning I tillæg til ovenstående er det væsentligt for Århus Kommune at have mulighed for at få indsigt i relevante forhold vedrørende leverandørens opgaveløsning. Som eksempler kan nævnes stikprøvebesøg hos leverandøren, herunder samtale med borgeren. Sådanne stikprøver vil altid blive drøftet på efterfølgende møde med Bestillerenheden, hvor 20

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Samarbejdsaftale om Nytteindsats Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere