Beskæftigelsesplan Jobcenter Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde

2 Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen har betydet, at ledigheden i Roskilde Kommune er steget kraftigt siden sommeren 2008, men fra midten af 2010 har den samlede ledighed stort set været uændret i Roskilde såvel som i Østdanmark. Generelt har den stigende ledighed især ramt borgere med ingen eller kortvarig uddannelse og de unge borgere, herunder nyuddannede. Ledighedsprocenten var på 27 % for unge nyuddannede i Roskilde i 2012, og i slutningen af 2012 var over 15% af de årige i Roskilde Kommune offentligt forsørgede. De unge og de ikke-faglærte har oftere løsere ansættelsesformer, har ringe joberfaring og/eller arbejder i brancher karakteriseret ved høj jobomsætning. Hermed stiger risikoen også for at de unge og de ikke-faglærte får langvarig ledighed. Ledighedsudviklingen betyder, at mange ledige i den aktuelle situation må indstille sig på at søge job inden for nye brancheområder, hvor der fortsat er høj jobomsætning og gode jobmuligheder. Den faktiske udvikling i ledigheden i de kommende år vil dog også bl.a. afhænge af hvor mange ældre, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på kort sigt. En anden faktor er udviklingen i den offentlige sektor som følge af offentlige besparelser. I Roskilde Kommune ligger flere store offentlige arbejdspladser, og lukninger eller store fyringsrunder på disse arbejdspladser vil have stor indflydelse på antallet af ledige. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor have fokus på at understøtte en udvikling, hvor arbejdskraften opkvalificeres og hvor uddannelsesniveauet hæves yderligere. På kort sigt er fokus dog på at støtte de ledige i at opnå beskæftigelse og bidrage til at sikre at de kompetencer den enkelte besidder matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Her spiller samarbejdet med kommunens virksomheder en vigtig rolle. Roskilde Kommunes plan for, hvordan disse beskæftigelsespolitiske udfordringer skal imødekommes Beskæftigelsesplan er først og fremmest baseret på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 kombineret med Byrådets Arbejdsmarkedsog Integrationspolitik for Roskilde Kommune. Planen er udarbejdet for et år, hvor dagpengereformen er fuldt indfaset og alle forsikrede ledige har en dagpengeperiode på 2 år, effekten af FØP-reformen er slået fuldt igennem således, at flere borgere der tidligere ville have været på permanent forsørgelse nu er på midlertidige ydelser med jævnlig opfølgning og aktive tilbud. Endelig er 2014 også året, hvor kontanthjælpsreformen træder i kraft med yderligere fokus på uddannelse til de unge og krav om en individuel indsats med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og konkrete udfordringer. 2

3 Samtidig vil 2014 være året, hvor En indgang for unge kontanthjælpsmodtagere er kommet i gang, og hvor kommunen med en ny Erhvervsafdeling vil søge at forbedre servicen og kontakten til kommunens virksomheder yderligere. Beskæftigelsesregionens analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet danner, sammen med Jobcentrets vurdering af de særlige lokale forhold på arbejdsmarkedet, grundlaget for beskrivelserne af de konkrete indsatsområder for såvel den borgerrettede som den virksomhedsrettede indsats. Derudover danner resultatrevision 2012 samt Jobcentrets egne analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet udgangspunkt for de opstillede mål for indsatsen. Herved sikres en tilgængelig og systematisk opfølgning og mulighed for sammenligning med andre jobcentre. Indsatserne inden for de fire ministermål er endvidere udarbejdet efter rådgivning fra LBR. 3

4 Beskæftigelsesplanens udgangspunkt: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014 og Byrådets politiske målsætninger. Beskæftigelsesministerens mål for 2014: Indsatsområde Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Byrådets Arbejdsmarkedspolitik: Byrådet udarbejdede i løbet af 2010 en Arbejdsmarkedspolitik gældende for denne byrådsperiode. Det nye Byråd vil i løbet af 2014 tage stilling til om der også fremover er behov for både en Beskæftigelsesplan og en arbejdsmarkedspolitik,eller om Beskæftigelsesplanen alene skal danne rammen om jobcentrets indsats i de kommende år. Byrådets vision på Arbejdsmarkedsområdet: I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder og borgere at få kommunal støtte til integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune uanset etnisk baggrund har et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har 95 % en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.t. at opnå selvforsørgelse. De ledige får tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse, og de nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Byrådets politiske målsætninger på arbejdsmarkedsområdet? Virksomhedsservice Jobcenter Roskilde tilbyder en god virksomhedsservice, og kan rådgive virksomhederne både når der skal rekrutteres og ved indskrænkninger i arbejdsstyrken, herunder om mulighederne for at dæmpe de uheldige følger for lønmodtagerne gennem varsling og arbejdsfordeling. Hjælp til at blive selvforsørgende Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke 4

5 mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde med arbejdsmarkedets parter i bred forstand, især med områdets faglige organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal også fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling for de mindst efterspurgte ledige. Helhedsorienteret indsats De ledige, der har specielle problemer med at have tilknytning til arbejdsmarkedet, tager jobcenteret særlige hensyn til. Her samarbejder jobcenteret med den ledige og inddrager alle andre nødvendige parter, når det gælder støtte i sociale forhold, vejledning om sundhed og hjælp til uddannelse. Byrådets Integrationspolitik: Byrådet har ligeledes udarbejdet en Integrationspolitik, der bl.a. omfatter mål for den beskæftigelsesrettede indsats for borgere med ikke-vestlig baggrund. Denne politik vil også blive fornyet i løbet af Byrådets vision på integrationsområdet Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor borgere uanset etnisk baggrund skal have lige muligheder for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv samt være selvforsørgende. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende samfund. Byrådets politiske målsætninger på integrationsområdet at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere, uanset etnisk baggrund. at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration som en helhedsorienteret indsats. at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn, og at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge. at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked. at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune, som arbejdsplads, fremstår som rollemodel. at skabe større lighed i sundhed for borgere, uanset etnisk baggrund. at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn. 5

6 De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde Kommune Roskilde kommune har: Indbyggere mellem 16 og 64 år Arbejdspladser: Borgere i Beskæftigelse Indpendlere Udpendlere Roskilde kommune har forholdsvis få borgere, der modtager offentlige ydelser. 86,3 % af kommunens borgere mellem år var selvforsørgende i 4. kvartal Dette tal er højt, både i sammenligning med hele landet, Østdanmark og i sammenligning med de øvrige 14 kommuner, som Arbejdsmarkedsstyrelsen skønner har sammenlignelige rammevilkår klyngen. Gennem 2012 har Roskilde kommune dog generelt haft en større stigning i antallet af ledige, og specielt i antallet af unge mellem 25 og 29 år er der sket en større stigning. Økonomi og Indenrigsministeriet forventer fortsat stigende ledighed i første halvår af 2013, hvorefter udviklingen generelt forventes at vende til en svag stigning i beskæftigelsen i sidste del af 2013 og ind i % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på alder (16-64 år) Roskilde Østdanmark år år år år 50-59år 60+ år Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder forventes dog også at stige i Roskilde Kommune på kort sigt og stagnere set over en 10 årig periode. Dette kan bidrage til at faldet i ledigheden måske bliver lidt Borgerne i Roskilde fordelt på uddannelsesniveau 45% mindre end for den samlede 40% region Sjælland, hvor 35% antallet af borgere i den erhvervsaktive alder 30% forventes at falde frem mod 25% % 15% 10% 5% 0% Roskilde Østdanmark Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU Endelig er uddannelsesniveauet i Roskilde højt og andelen af ufaglærte lavere end i Østdanmark som helhed. Udfordringer i Roskilde Kommune i forhold til beskæftigelsesministerens mål er beskrevet i det følgende. 6

7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Næsten 1000 unge borgere i Roskilde Kommune under 30 år modtog enten a- dagpenge eller kontanthjælp i december Det samlede antal er steget med 9 % i løbet af 2012, men denne stigning er næsten udelukkende sket i aldersgruppen år, hvor stigningen har været på 21 %. Kun blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har stigningen blandt de årige været på niveau med stigningen blandt de årige. Den gennemsnitlige stigning i klyngen for de unge under 30 år er på 10 %, altså en lidt højere stigning end i Roskilde, men generelt er der ikke forskel på stigningen i de to aldersgrupper i resten af klyngen. Roskilde Kommune har haft og har fortsat stor fokus på at opfylde målsætningen om, at i år 2015 skal 95 % af en ungdomsårgang have gennemført en ungdomsuddannelse. Ved målingen offentliggjort i august 2013 var Roskilde nået op på 94 %. Kun 10 kommuner i landet har en højere andel. Sammensætningen af unge på dagpenge og kontanthjælp Roskilde Østdanmark Uddannede unge % 28% Uddannelsesegnede unge under 25 år 20% 18% Ikke-uddannelsesegnede unge under 25 år 26% 21% Unge forsørgere år 12% 14% Ufaglærte over 25 år 16% 18% Indsatsen vil blive styrket og yderligere uddannelsesrettet i 2013 og 2014 med projektet En indgang for unge der organisatorisk vil samle de forskellige aktører omkring den unge i en enhed, der fysisk vil blive placeret på en uddannelsesinstitution. I den to-årige forsøgsperiode vil alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år være omfattet af projektet. For at imødegå en anden udfordring: at fastholde de unge i uddannelsessystemet til de har en erhvervskompetencegivende uddannelse har jobcenter Roskilde intensiveret samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i projektet: Garantiskolen. Tabel 1 viser udviklingen i uddannelsesgraden. Uddannelsesgraden måles for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne mellem 15 og 29 år uden kompetencegivende uddannelse og angiver hvor stor en andel af perioden, de unge har været i ordinær uddannelse eller har været i aktivering i form af ordinær uddannelse eller uddannelsesrevalidering, der ligger på niveau med eller over den unges hidtidige uddannelsesniveau. 7

8 Tabel 1: Uddannelsesgraden for unge ydelsesmodtagere uden erhvervskompetancegivende uddannelse Roskilde Gennemsnit i klyngen Jan-dec 11 Jan-dec 12 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Uddannelsesgrad 25 21,4 19,8 18,2 - heraf A-dagpenge 20,1 20,4 18,7 13,1 - heraf kontanthjælp 25,6 21,5 19,9 18,8 Ydelsesmodtagere i målgruppen heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Ki l de: Jobi nds a ts. dk Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension I Roskilde Kommune er der generelt få borgere på førtidspension. I 2012 fik 4,8 procent af kommunens borgere førtidspension mod et gennemsnit på 6,1 i den samlede klynge. Samtidig er der også løbende tildelt færre borgere førtidspension i Roskilde Kommune end kommunerne med sammenlignelige rammevilkår. Men som det er tilfældet på landsplan, stiger antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, defineret som personer, der har været på offentlig ydelse i mere end 80 % af tiden i tre år eller derover. Denne gruppe omfattede i personer og er det seneste år steget med 22 %. Godt 270 borgere har været på offentlig ydelse i mere end 6 år. Dette antal er dog kun steget begrænset i løbet af 2012 (+ 4 %). Antallet af borgere på kanten er steget mest for aldersgrupperne over 45 år, men også gruppen af årige er steget med 32 personer svarende til 41 %. Efter mere end tre år på offentlig ydelse modtager størstedelen af gruppen kontanthjælp. En del af denne gruppe vil på sigt blive tilkendt førtidspension, men Beskæftigelsesregionen har dog i notatet Spot på Antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 10 år på ydelsen (februar 2012) påvist, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem antallet af borgere med kontanthjælpsforløb på over 10 år og antallet af førtidspensionister i kommunen. Samme notat viser, at Roskilde har en lav andel af både førtidspensionister og borgere med kontanthjælpsforløb på over 10 år. Som følge af førtidspensionsreformen må antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet fortsat forventes at stige. Gennem de meget positive erfaringer fra den tværfaglige indsats for de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i projektet Brug for alle har jobcentret fået øjnene op for værdien af en koordineret helhedsorienteret indsats og vil fortsætte projektet. 8

9 Jobcentret har også, med institutionen Fønix, videreført store dele af projektet Tilbage til Arbejde og sat permanent fokus på sager med risiko for langvarige sygemeldinger og dermed også en risiko for en følgende tildeling af førtidspension. Dette har resulteret i et fortsat lavt antal af langvarige sygedagpengesager i I Tabel 2 er samlet en oversigt over udviklingen fra 2011 til 2012 i antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet og antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger. Tabel 2: Udvikling i antallet af ydelsesmodtagere i de grupper, der oftest - på sigt - kan blive tildelt førtidspension Antal 2011 Antal 2012 Ændring i pct Borgere på kanten af arbejdsmarkedet ,3% Sygedagpengesager med en varighed over 52 uger (tal for december måned) ,4% Kilde: Jobindsats.dk, Borgere på kanten af arbejdsmarkedet er ledige med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. De langtidslediges uddannelsesniveau Roskilde Østdanmark Ufaglærte 39% 42% Faglærte 30% 28% KVU 5% 4% MVU 16% 15% LVU 10% 10% Der er forholdsvis få langtidsledige i Roskilde kommune. Langtidsledige er defineret som arbejdsmarkedsparate ledige, der gennem de sidste 52 uger har modtaget ydelse min. 80 % af tiden. En sammenligning med klyngen viser også, at langtidsledige udgør en andel af det samlede antal ledige, der ligger på niveau eller en smule under niveauet i den samlede klynge. Men i løbet af 2012 er antallet af langtidsledige i Roskilde steget 10 % i modsætning til et fald i 12 ud af 15 kommuner i klyngen. Gruppen består fortrinsvis af forsikrede ledige og primært ledige fra A-kasserne: 3F, HK og Krifa, der tilsammen dækker 45% af de forsikrede langtidsledige. I 2012 er det dog både antallet af langtidsledige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er steget en udvikling, der vil forventes at fortsætte bl.a. som konsekvens af den forkortede dagpengeperiode. I de første 3 måneder er der således kommet 59 flere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af langtidsledige forsikrede ledige er faldet med 159 personer. 9

10 Tabel 3: Udvikling i antallet af langtidsledige Roskilde Roskilde Gennemsnit i klyngen dec-11 dec-12 mar dec-12 - mar dec-12 - mar-13 Langtidsledige ,6% -2,6% -17,1% -10,10% - heraf A-dagpenge ,5% -6,8% -32,7% -27,80% - heraf Kontanthjælp (jobklar) ,5% 16,4% 60,2% 54,40% Ki l de : Jobi nds a ts.dk Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder.. I dialogen og samarbejdet med de lokale virksomheder ligger en del af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det eksisterende kompetencegab, dvs. gabet mellem virksomhedernes behov for specifikke faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer og de kvalifikationer, der er til stede på et givent tidspunkt. Dertil kommer flaskehalsproblemer i specifikke brancher. Virksomheder fordelt på antal ansatte Roskilde Østdanmark 2-4 ansatte 39,7% 40,1% 5-9 ansatte 23,1% 24,1% ansatte 30,6% 29,0% ansatte 3,8% 4,0% over 99 ansatte 2,9% 2,8% At virksomhedskontakten er central for indsatsen, ses af en stor og stigende efterspørgsel i jobcentrets afdelinger på selektive virksomhedsplaceringer. Medvirkende til det er, at statslige økonomiske incitamenter (høj statslig refusion) for ledige over 30 år alene rettes mod ledige i aktive virksomhedsrettede tilbud. Målt på hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har ydelsesmodtagere i praktik eller løntilskud er det mere end 70 % af de større virksomheder (over 50 ansatte), der samarbejder med jobcentret. Dette tal ligger over gennemsnittet for Østdanmark. Til gengæld peger en sammenligning på, at der er potentiale for at samarbejde med en lidt større andel af de mindre virksomheder i Roskilde. Erhvervsforum og kommunens nye erhvervsafdeling vil fremover bidrage til at udvide samarbejdet med kommunens virksomheder Projektet Brug for alle har i 2012 skabt fokus på det store behov for arbejdspladser med udvidede skånebehov. Roskilde Kommune har på det område med succes Brancher med flest ansatte i Roskilde Roskilde Østdanmark Offentlig administration, undervisning og sundhed 40,2% 32,8% Handel og transport mv. 22,5% 23,6% Erhvervsservice 11,2% 11,9% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 7,3% 8,2% Bygge og anlæg 6,3% 5,5% samarbejdet med projektet INSP, der arbejder på at kunne fungere som social økonomisk virksomhed. 10

11 Endelig er der fortsat fokus på, hvordan Jobcentret og Det lokale Beskæftigelsesråd kan medvirke til at skabe gode vilkår for vækst og iværksætteri. Tabel 4: Samarbejdsgraden (ifht. Aktiveringsindsatsen) med de lokale virksomheder fordelt efter størrelse og sektor (2010) Den endelige definition på samarbejdsgraden foreligger endnu ikke-nyere tal indsættes når de foreligger, Samarbejdsgrad-størrelse Samarbejdsgrad -sektor 2-9 ansatte ansatte ansatte +99 ansatte Privat Offentlig i alt Roskilde 18% 41% 72% 75% 23% 50% 29% Østdanmark 19% 43% 63% 71% 24% 49% 29% 11

12 Mål og strategi for den borgerrettede indsats Jobcentrets opgave er via hjælp til selvhjælp at få den ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse eller uddannelse, og målet er i videst mulige omfang at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkeltes motivation og ressourcer. Med baggrund i den forkortede dagpengeperiode, en erkendelse af, at mange ikke har glæde af standardiserede forløb samt de kortere perioder med ret og pligt - aktivering, vil jobcentret fremover i endnu højere grad tilsigte en selektiv, individuelt tilpasset indsats, hvor hver enkelt ledig vurderes i forhold til individuelle kompetencer, risiko for langvarig ledighed samt eventuelle behov for en tidlig indsats. Borgerne skal mødes med mindst mulig formalitet og regler; Systemet skal have et menneskeligt ansigt. De ledige skal have tilbud, der signalerer respekt. Jobcenter Roskildes strategier for at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer baseret på disse principper beskrives i det følgende: Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Vigtigste målgrupper: Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Vigtigste aktører: Èn indgang for unge (Herunder UU) Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne og VUC samt LUP og EGU Familie og børn-, Social- og Sundhedsområdet i Roskilde Kommune Virksomheder Center for Psykiatri og Center for Alkohol- og Misbrugsbehandling. Jobcentret (herunder Pulsen) Forslag til indsatser: Uddannelse til alle Alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år vil i 2014 høre til i pilotprojektet Èn indgang for unge en samlet enhed med uddannelsesfokus placeret på en uddannelsesinstitution og bemandet med medarbejdere fra jobcenteret ydelsescentret og UU. Nytænke straksaktiveringstilbuddet til unge (p.t. Stifinder) som et tilbud med klart brobygnings- og uddannelsesperspektiv, der skal sikre, at de unge kontanthjælpsmodtagere går i ordinær uddannelse. Meningsfuld straksaktivering for unge skal: - give de unge flere relevante erfaringer mht uddannelse og arbejdsmuligheder - give flere muligheder for at afprøve ting fysisk, ikke kun være skærmrelateret - indeholde mange besøg på flere uddannelsessteder - opretholde et godt, roligt dagligt arbejdsklima på straksaktiveringsstedet - have et klart individuelt fokus for at bevare motivation og gejst hos den unge - lægge op til brobygning til uddannelsesstederne Styrke indsatsen før start på erhvervsskolerne, fx gennem samarbejde med produktionsskolerne. Fortsat brug af uddannelsespålæg til unge forsikrede ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Etablering af nyttejobs i Roskilde Kommune som de unge, der søger kontanthjælp, kan henvises til, indtil de kan påbegynde uddannelse. Garantiskole et samarbejde mellem Roskilde Kommunes uddannelsessteder, der Sikrer, at unge med behov ved uddannelsesskift sikres fortsat personlig opfølgning. I forbindelse med virksomhedsaktivering af unge sikres, at tilbuddet har uddannelsesperspektiv. Jobrotation 12

13 Også uddannelse til unge med behov for ekstra støtte Èn indgang for unge støtter den unge med mentor, rådgivning og aktiviter efter behov Aktivt brug af EGU og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) målrettet unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Videreførelse af principperne fra Integreret ungeindsats,- samarbejde med psykiatri og misbrug med henblik på at skabe uddannelses- og arbejdsperspektiv med en indsats, hvori der indgår behandling og sociale tilbud Individuelt tilpassede forløb for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med det formål at øge de unges chancer for at gennemføre en uddannelse. og til de helt unge med ekstra behov for støtte. Jobcentret fastholder en indsats for de årige, der ikke er uddannelsesparate. I samarbejde med socialområdet og UU bliver den unge tilbudt virksomhedspraktik, mere vejledning og opkvalificering, mentorstøtte eller lign. Et forbedret samarbejde med PPR og Socialområdet for at skabe gode overgange til voksenlivet for den enkelte unge og dermed en helhed i indsatsen Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet og færre på førtidspension. Vigtigste målgrupper: Langvarigt sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3 Ledighedsydelsesmodtagere Borgere ansat i fleksjob (fastholdelse) Særlig fokus på borgere med ikke-vestlige baggrund, unge og borgere med psykiske lidelser Vigtigste aktører: Anden aktør Psykiatri Læger Speciallæger Jobcentret herunder Spor 5, Pulsen og Fønix og Fleksjobambassadører Forslag til indsatser: Rehabiliteringsteam stærkt fokus på ressourceforløb eller fleksjob Individuel indsats med fokus på udvikling Jobcentret betragter personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som en ressource Inddragelse af borgeren i udarbejdelse af indsatsplaner der så vidt muligt peger på et beskæftigelses- og/eller uddannelses mål - også selv om det ligger langt ude i fremtiden Fokus på korrekt tildeling af førtidspension og fleksjob Sygedagpengemodtagere med lange forløb skal hjælpes tilbage til arbejdet Tværfaglig indsats for sygemeldte med risiko for længerevarende sygeforløb med udgangspunkt i, og erfaringerne fra, projektet Tilbage Til Arbejdet. Et fortsat samarbejde internt i Jobcentret om de forsikrede ledige, som kommer på sygedagpenge. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentrets eget projekt Pulsen anvendes til en individuel og virksomhedsrettet indsats for ikke arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år. Arbejdet i tværfaglige teams omkring ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i projektet Brug for Alle videreføres efter projektophør 1. august Målgruppen defineres nærmere. 13

14 Med baggrund i erfaringerne fra Brug for alle sikres et tilstrækkeligt antal relevante tilbud til målgruppen med henblik på udvikling af arbejdsevnen. Virksomhedscentrene videreudvikles til at støtte disse borgere i match 2 til at få praktikforløb under strukturerede former Der gives tilbud om gældsrådgivning efter behov ved kontakt til Ydelsescentret Støt de ledige i at danne egne netværk: fx gennem etablering af en Netcafe, åben alle hverdage med neutral socialrådgiverbistand. Jobcentret vil derudover samarbejde med kommunens sociale indsatsområde, Ungdommens Uddannelsesvejledning og produktionsskolen for at sikre en koordineret indsats for unge med store udfordringer. Fleksjobbere i job Jobcenteret har fortsat fokus på ledige, der er tilkendt fleksjob gennem løbende metodeudvikling, fleksjobambassadører, en bredere vifte af tilbud og aktiv brug af sanktioner. Ministermål 3: Bekæmpelse af langtidsledigheden. Vigtigste målgrupper: Forsikrede ledige uden eller med forældet uddannelse Kontanthjælpsmodtagere match 1 uden eller med forældet uddannelse Fokus på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Forsikrede ledige med tæt på 2 års ledighed, herunder ledige over 50 år Vigtigste aktører: Virksomhedscentre A-kasser Virksomheder Jobservice Virksomhedskonsulenter Forslag til indsatser: Hurtig afklaring af den lediges behov for indsats og målretning af indsatsen Hurtig screening af nyledige A-dagpengemodtagere, danner baggrund for vurdering af den lediges risiko for et længerevarende ledighedsforløb Tidlig præsentation af viften af aktivitetstilbud, hvorfra der kan vælges. Hyppig kontakt i form af kompetanceafklaring, temamøder om f. eks arbejdsmarkedsforståelse, tilbagemelding på cv/ansøgning på Jobnet m.m. Fremrykket indsats for ledige, der vurderes at have risiko for langvarig ledighed med obligatorisk deltagelse i det 2 uger lange projekt Kom og se hvor god du er med fokus på kvalificeret valg af 6 ugers selvvalgt, støtte til en aktiv ledighedsperiode, gennemførelse af FVU-test og undervisning. Ubegrænset aktivering af ledige over 30 år efter 9 måneders ledighed Nyledige kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart kan henvises til konkrete jobs eller gives uddannelsespålæg, straksaktiveres. Støt uformelle fora for ledige, hvor de på frivillig basis kan tage initiativer Vær opmærksom på, at de ledige har ressourcer, fx kan ledige danne netværk for hinanden. Det er energigivende at opleve at kunne gøre noget for andre. Generelt bør indsatsen, hvor det er relevant, rettes mod områder med jobåbninger nu eller på længere sigt, som f.eks. funktioner i forbindelse med de mange kommende udbygninger i infrastrukturen, på serviceområdet og på sosu-området Ligeledes er det vigtigt at vurdere, om den ledige har kompetencer på et område, hvor der inden for relativt kort tid forventes mangel på arbejdskraft (for eksempel sygeplejersker) og tilrettelægge indsatsen derefter. Nyttejobs til unge kontanthjælpsmodtagere. En intensiveret formidlingsindsats til de ledige over 50 år. En del af denne gruppe skal efter udløbet af dagpengeperioden tilbydes seniorjob i Roskilde Kommune. 14

15 Jobcentret en del af et konstruktivt samarbejde Fortsat tæt samarbejde med a-kasserne i KAFA-samarbejdet mellem jobcentrene i Lejre og Roskilde samt de lokale faglige organisationer og A-kasser, for at sikre et godt samarbejde om de forsikrede ledige Jobcentret tager initiativer til drøftelser i dette forum om sporskifte og iværksætter fælles projekter, herunder specielt rotationsprojekter. Virksomhedsnær indsats for ledige med ikke-vestlig baggrund Brug af jobrotationsprojekter som en af vejene ind på arbejdsmarkedet for borgere med ikke vestlig baggrund. Specialiseret afklaringsindsats for at opnå, at flere nydanske ledige kommer i virksomhedspraktik og løntilskudsforløb. Virksomhedsforløb udvælges og tilpasses individuelt og fleksibelt til den enkelte borger bl.a. vha. en specialiseret virksomhedskonsulent. 15

16 Samlet set vil den beskrevne borgerrettede indsats i 2014 blive målt ved opfølgning på følgende mål gennem året: (B1, B2, B3 (ministermålene) indeholder, som foreskrevet i skabelonen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, både mål for den procentvise stigning samt et absolut tal for december Skabelonen giver jobcentrene mulighed for at vente med at fastsætte de endelige niveaumål for de fire ministermål indtil beskæftigelsesplanen skal offentliggøres i januar For at sikre det bedste og mest aktuelle datamateriale til at fastsætte målene på baggrund af, har Jobcenter Roskilde valgt at bruge denne mulighed) Borgerrettede mål: Mål B1 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 (år til dato) være på x pct. svarende til en stigning på y procentpoint fra december 2012 til december B2 B3 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 101 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 42 % pct. fra december 2012 til december Antallet af langtidsledige skal begrænses til x personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på y pct. fra december 2012 til december B4 Antal af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. B5 Antallet af ledige over 30 år aktiverede i virksomhedsnær aktivering (løntilskud og virksomhedspraktik) som andel af alle ledige skal udgøre minimum 20 % for arbejdsmarkedsparate ledige og 15 % for ikke arbejdsmarkedsparate ledige. B6 Der skal etableres mindst 60 voksenlærlingeaftaler i Heraf 20 med ledige. B7 Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste femtedel af landets kommuner m.h.t. fremdriften mod målet om, at i 2015 gennemfører 95 % af alle unge en ungdomsuddannelse. Definitioner Uddannelsesgraden beregnes for unge uden kompetencegivende uddannelse, og angiver, hvor stor en andel af perioden, a- dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år har været i ordinær uddannelse, aktivering i form af ordinær uddannelse eller uddannelsesrevalidering, der ligger på niveau med eller over den unges hidtidige uddannelsesniveau Langtidsledige defineres som forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Virksomhedsnær aktivering defineres som aktivering med offentligt eller privat løntilskud samt virksomhedspraktik. Opgørelsen omfatter både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere og baseres på antallet af fuldtidspersoner. 16

17 Borgerrettede mål: Mål B8 Andel på ledighedsydelse må højst udgøre 15 % af antal borgere visiteret til fleksjob. B9 B10 B11 B12 Mindst 85% af borgerne i aldersgruppen år skal være selvforsørgende. Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50 % for modtagere af a- dagpenge og på mindst 40 % for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Ved den enkelte introduktionsperiodes udløb har den pågældende nydansker afsluttet en dansk prøve (for 50 % s vedkommende) og (for 40 % s vedkommende) er kommet i arbejde/uddannelse. Helt grundlæggende skal vi sikre rettidigheden i samtaler og aktivering. Definitioner Dvs. ikke modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob Selvforsørgelse/beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse og anden selvforsørgelse også deltidsbeskæftigelse (min. 18½ t/uge), SU godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Dette er et procesmål, der følger op på rettidigheden på: kontaktsamtaler og tilbud om aktivering for de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. 17

18 Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Roskilde har i alt 12 virksomhedscentre og et på vej. Virksomhedscentre er betegnelse for, at jobcentre og virksomheder indgår aftaler om, at Jobcentret anvender et antal pladser i virksomheden til snuseforløb, praktikker og løntilskudsforløb. Virksomheden får et udbytte i form af betaling for mentorbistand og rekruttering af loyale medarbejdere. Virksomhedscentrene er det centrale element i Jobcentrets indsats for, at en større andel af ydelsesmodtagere langt fra arbejdsmarkedet kan modtage aktive tilbud i en virksomhed. I 2012 har jobcentret indledt et samarbejde med Erhvervsforum for at skabe en større kontaktflade til kommunens virksomheder og i løbet af 2013 er samarbejdet med kommunens nye erhvervsafdeling etableret. Derudover er VirksomhedsNetværk Roskilde et tilbud fra Jobcenter Roskilde til virksomheder, der vil påtage sig et socialt ansvar. Ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder... Vigtigste målgrupper: Kommunens/regionens virksomheder Vigtigste aktører: Virksomhedsservice Erhvervsafdelingen VirksomhedsNetværk Roskilde. Erhvervsforum Væksthus Sjælland Ydelsescentret. Andre jobcentre Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland Forslag til indsatser: Roskilde Jobcenter skal være aktiv og synlig aktør i aktiviteter for erhvervslivet og en del af Èn i ndgang f or erhvervsli vet Jobcentret arbejder i samarbejde med Erhvervsafdelingen systematiseret og opsøgende med bl.a. kampagner. Efterfølgende følger Jobcentret op og er let tilgængelig. Det frugtbare samarbejde med virksomhederne i Virksomhedsnetværk Roskilde fortsættes med fokus på det rummelige arbejdsmarked. Netværket gennemfører kampagner, netværksarrangementer m.m. Jobcentret er aktiv medarrangør af kommunens nytårskur og sommerkur for det lokale erhvervsliv. Her uddeles bl.a. VNR s Ressourcepris Gennem Erhvervsforum er Jobcentret løbende i kontakt med det lokale erhvervsliv. I akutjobindsatsen afprøves aktuelt nye veje i virksomhedsindsatsen, idet Erhvervsforum gennem et mindre antal jobambassadører søger at inspirere udvalgte lokale virksomheder til nye ansættelser via analyser af virksomhedernes vækstmuligheder. Både Jobcentret og LBR har fokus at bidrage til på at skabe gode vilkår for vækst og iværksætteri i samarbejde med netværksorganisationer på erhvervsområdet som 18

19 f.eks Erhvervsforum. Erfaringer fra projektet Socialfondsprojektet Direktørskolen samt undersøgelse af mulighederne for at bidrage til opstart af Socialøkonomiske virksomheder kan være elementer i denne indsats. Endelig kan Roskilde Kommune som arbejdsgiver bidrage til at hæve det generelle uddannelsesniveau, skabe vikarjobs og skaffe uddannelsespladser for eksempel gennem rotationsprojekter, uddannelsestiltag for eksempelvis rengøringspersonalet, og ved at stille krav i forbindelse med nye kontrakter med leverandører. Det nuværende samarbejde med Dansk Byggeri er et godt eksempel på, hvordan kommunen aktivt kan deltage i at få skabt lærepladser og jobåbninger for nyuddannede svende. Det skal sikres, at viden om jobåbninger, som findes hos de faglige organisationer og på uddannelsesstederne, videregives til jobcentret. Jobcentrets indsats tilpasses virksomhedernes behov Jobcentret skal have overblik over behovet for arbejdskraft og for uddannelse dvs. kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked, bl.a. gennem. Beskæftigelsesregionens løbende opgørelser For virksomheder med behov kan Jobcentret formidle kontakt til ledige, således at aktuelle jobåbninger bliver vejen tilbage på arbejdsmarkedet for flere ledige. Også i denne forbindelse vil Erhvervsafdelingen og Erhvervsforum blive inddraget. Jobcentret skal bl.a. have fokus på virksomheder med forgæves rekruttering Jobcentret skal medvirke til at fremme midlertidige placeringer i socialøkonomiske virksomheder med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Virksomhederne skal have let adgang til informationer digitale løsninger Aktiv brug af Erhvervsportalen på Roskilde Kommunes hjemmeside som samlet indgang til informationer, blanketter, digitale tjenester m.m. Forsøg i Jobcentret med udvidet assistance til virksomhederne ved brug af elektroniske blanketter m.m. Udvikling af Hotline, Supportdesk eller lignende i Jobservice til at støtte arbejdsgivere. Denne indsats kan måles ved opfølgning på følgende mål: Virksomhedsrettede mål: Mål V1 Samarbejdsgraden med virksomheder er endnu ikke endelig defineret. V2 V3 Antallet af medlemmer af Virksomhedsnetværk Roskilde fastholdes på minimum % af de virksomheder, som har modtaget en serviceydelse fra jobcenteret i 2014, tilkendegiver, at de er meget tilfredse eller tilfreds med den modtagne ydelse. Definitioner Virksomhedsnetværk Roskilde omfatter virksomheder med særlig interesse for det rummelige arbejdsmarked. Målt ved brugerundersøgelse ultimo

20 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats 2014 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2013 Budget 2014 mio. kr. * mio. kr. * Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering i alt på Udgifter (konto , gruppering ) Antal helårspersoner - - Enhedsomkostning - - Driftsudgifter ved ressourceforløb (inkl. mentor) Udgifter (konto plus ny mentorgruppering vedr. ressourceforløb) Antal helårspersoner Enhedsomkostning - 52 Driftsudgifter vedr. modtagere af særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto eller 5.xx.xxx.00x) Antal helårspersoner - 45 Enhedsomkostning - 36 Note: Arbejdsmarkedsydelse er ikke budgetteret endnu Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp i alt Udgifter (konto samt og ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Ressourceforløb (minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) NY Udgifter (konto minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Revalidering Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Sygedagpenge Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Mentorordning for alle målgrupper (minus ved ressourceforløb) Udgifter (konto og 017) Integrationsprogram for udlændinge NY Udgifter på gruppering Antal helårspersoner - - Enhedsomkostning

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Hillerød Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kapitel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 3 Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere