Beskæftigelsesplan Jobcenter Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde

2 Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen har betydet, at ledigheden i Roskilde Kommune er steget kraftigt siden sommeren 2008, men fra midten af 2010 har den samlede ledighed stort set været uændret i Roskilde såvel som i Østdanmark. Generelt har den stigende ledighed især ramt borgere med ingen eller kortvarig uddannelse og de unge borgere, herunder nyuddannede. Ledighedsprocenten var på 27 % for unge nyuddannede i Roskilde i 2012, og i slutningen af 2012 var over 15% af de årige i Roskilde Kommune offentligt forsørgede. De unge og de ikke-faglærte har oftere løsere ansættelsesformer, har ringe joberfaring og/eller arbejder i brancher karakteriseret ved høj jobomsætning. Hermed stiger risikoen også for at de unge og de ikke-faglærte får langvarig ledighed. Ledighedsudviklingen betyder, at mange ledige i den aktuelle situation må indstille sig på at søge job inden for nye brancheområder, hvor der fortsat er høj jobomsætning og gode jobmuligheder. Den faktiske udvikling i ledigheden i de kommende år vil dog også bl.a. afhænge af hvor mange ældre, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på kort sigt. En anden faktor er udviklingen i den offentlige sektor som følge af offentlige besparelser. I Roskilde Kommune ligger flere store offentlige arbejdspladser, og lukninger eller store fyringsrunder på disse arbejdspladser vil have stor indflydelse på antallet af ledige. Beskæftigelsesindsatsen skal derfor have fokus på at understøtte en udvikling, hvor arbejdskraften opkvalificeres og hvor uddannelsesniveauet hæves yderligere. På kort sigt er fokus dog på at støtte de ledige i at opnå beskæftigelse og bidrage til at sikre at de kompetencer den enkelte besidder matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Her spiller samarbejdet med kommunens virksomheder en vigtig rolle. Roskilde Kommunes plan for, hvordan disse beskæftigelsespolitiske udfordringer skal imødekommes Beskæftigelsesplan er først og fremmest baseret på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 kombineret med Byrådets Arbejdsmarkedsog Integrationspolitik for Roskilde Kommune. Planen er udarbejdet for et år, hvor dagpengereformen er fuldt indfaset og alle forsikrede ledige har en dagpengeperiode på 2 år, effekten af FØP-reformen er slået fuldt igennem således, at flere borgere der tidligere ville have været på permanent forsørgelse nu er på midlertidige ydelser med jævnlig opfølgning og aktive tilbud. Endelig er 2014 også året, hvor kontanthjælpsreformen træder i kraft med yderligere fokus på uddannelse til de unge og krav om en individuel indsats med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og konkrete udfordringer. 2

3 Samtidig vil 2014 være året, hvor En indgang for unge kontanthjælpsmodtagere er kommet i gang, og hvor kommunen med en ny Erhvervsafdeling vil søge at forbedre servicen og kontakten til kommunens virksomheder yderligere. Beskæftigelsesregionens analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet danner, sammen med Jobcentrets vurdering af de særlige lokale forhold på arbejdsmarkedet, grundlaget for beskrivelserne af de konkrete indsatsområder for såvel den borgerrettede som den virksomhedsrettede indsats. Derudover danner resultatrevision 2012 samt Jobcentrets egne analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet udgangspunkt for de opstillede mål for indsatsen. Herved sikres en tilgængelig og systematisk opfølgning og mulighed for sammenligning med andre jobcentre. Indsatserne inden for de fire ministermål er endvidere udarbejdet efter rådgivning fra LBR. 3

4 Beskæftigelsesplanens udgangspunkt: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014 og Byrådets politiske målsætninger. Beskæftigelsesministerens mål for 2014: Indsatsområde Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Byrådets Arbejdsmarkedspolitik: Byrådet udarbejdede i løbet af 2010 en Arbejdsmarkedspolitik gældende for denne byrådsperiode. Det nye Byråd vil i løbet af 2014 tage stilling til om der også fremover er behov for både en Beskæftigelsesplan og en arbejdsmarkedspolitik,eller om Beskæftigelsesplanen alene skal danne rammen om jobcentrets indsats i de kommende år. Byrådets vision på Arbejdsmarkedsområdet: I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder og borgere at få kommunal støtte til integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune uanset etnisk baggrund har et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har 95 % en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.t. at opnå selvforsørgelse. De ledige får tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse, og de nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Byrådets politiske målsætninger på arbejdsmarkedsområdet? Virksomhedsservice Jobcenter Roskilde tilbyder en god virksomhedsservice, og kan rådgive virksomhederne både når der skal rekrutteres og ved indskrænkninger i arbejdsstyrken, herunder om mulighederne for at dæmpe de uheldige følger for lønmodtagerne gennem varsling og arbejdsfordeling. Hjælp til at blive selvforsørgende Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke 4

5 mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde med arbejdsmarkedets parter i bred forstand, især med områdets faglige organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal også fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling for de mindst efterspurgte ledige. Helhedsorienteret indsats De ledige, der har specielle problemer med at have tilknytning til arbejdsmarkedet, tager jobcenteret særlige hensyn til. Her samarbejder jobcenteret med den ledige og inddrager alle andre nødvendige parter, når det gælder støtte i sociale forhold, vejledning om sundhed og hjælp til uddannelse. Byrådets Integrationspolitik: Byrådet har ligeledes udarbejdet en Integrationspolitik, der bl.a. omfatter mål for den beskæftigelsesrettede indsats for borgere med ikke-vestlig baggrund. Denne politik vil også blive fornyet i løbet af Byrådets vision på integrationsområdet Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor borgere uanset etnisk baggrund skal have lige muligheder for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv samt være selvforsørgende. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende samfund. Byrådets politiske målsætninger på integrationsområdet at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere, uanset etnisk baggrund. at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration som en helhedsorienteret indsats. at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn, og at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge. at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked. at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune, som arbejdsplads, fremstår som rollemodel. at skabe større lighed i sundhed for borgere, uanset etnisk baggrund. at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn. 5

6 De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde Kommune Roskilde kommune har: Indbyggere mellem 16 og 64 år Arbejdspladser: Borgere i Beskæftigelse Indpendlere Udpendlere Roskilde kommune har forholdsvis få borgere, der modtager offentlige ydelser. 86,3 % af kommunens borgere mellem år var selvforsørgende i 4. kvartal Dette tal er højt, både i sammenligning med hele landet, Østdanmark og i sammenligning med de øvrige 14 kommuner, som Arbejdsmarkedsstyrelsen skønner har sammenlignelige rammevilkår klyngen. Gennem 2012 har Roskilde kommune dog generelt haft en større stigning i antallet af ledige, og specielt i antallet af unge mellem 25 og 29 år er der sket en større stigning. Økonomi og Indenrigsministeriet forventer fortsat stigende ledighed i første halvår af 2013, hvorefter udviklingen generelt forventes at vende til en svag stigning i beskæftigelsen i sidste del af 2013 og ind i % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Borgerne i Roskilde Kommune fordelt på alder (16-64 år) Roskilde Østdanmark år år år år 50-59år 60+ år Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder forventes dog også at stige i Roskilde Kommune på kort sigt og stagnere set over en 10 årig periode. Dette kan bidrage til at faldet i ledigheden måske bliver lidt Borgerne i Roskilde fordelt på uddannelsesniveau 45% mindre end for den samlede 40% region Sjælland, hvor 35% antallet af borgere i den erhvervsaktive alder 30% forventes at falde frem mod 25% % 15% 10% 5% 0% Roskilde Østdanmark Ufaglærte Faglærte KVU MVU LVU Endelig er uddannelsesniveauet i Roskilde højt og andelen af ufaglærte lavere end i Østdanmark som helhed. Udfordringer i Roskilde Kommune i forhold til beskæftigelsesministerens mål er beskrevet i det følgende. 6

7 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Næsten 1000 unge borgere i Roskilde Kommune under 30 år modtog enten a- dagpenge eller kontanthjælp i december Det samlede antal er steget med 9 % i løbet af 2012, men denne stigning er næsten udelukkende sket i aldersgruppen år, hvor stigningen har været på 21 %. Kun blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har stigningen blandt de årige været på niveau med stigningen blandt de årige. Den gennemsnitlige stigning i klyngen for de unge under 30 år er på 10 %, altså en lidt højere stigning end i Roskilde, men generelt er der ikke forskel på stigningen i de to aldersgrupper i resten af klyngen. Roskilde Kommune har haft og har fortsat stor fokus på at opfylde målsætningen om, at i år 2015 skal 95 % af en ungdomsårgang have gennemført en ungdomsuddannelse. Ved målingen offentliggjort i august 2013 var Roskilde nået op på 94 %. Kun 10 kommuner i landet har en højere andel. Sammensætningen af unge på dagpenge og kontanthjælp Roskilde Østdanmark Uddannede unge % 28% Uddannelsesegnede unge under 25 år 20% 18% Ikke-uddannelsesegnede unge under 25 år 26% 21% Unge forsørgere år 12% 14% Ufaglærte over 25 år 16% 18% Indsatsen vil blive styrket og yderligere uddannelsesrettet i 2013 og 2014 med projektet En indgang for unge der organisatorisk vil samle de forskellige aktører omkring den unge i en enhed, der fysisk vil blive placeret på en uddannelsesinstitution. I den to-årige forsøgsperiode vil alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år være omfattet af projektet. For at imødegå en anden udfordring: at fastholde de unge i uddannelsessystemet til de har en erhvervskompetencegivende uddannelse har jobcenter Roskilde intensiveret samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i projektet: Garantiskolen. Tabel 1 viser udviklingen i uddannelsesgraden. Uddannelsesgraden måles for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne mellem 15 og 29 år uden kompetencegivende uddannelse og angiver hvor stor en andel af perioden, de unge har været i ordinær uddannelse eller har været i aktivering i form af ordinær uddannelse eller uddannelsesrevalidering, der ligger på niveau med eller over den unges hidtidige uddannelsesniveau. 7

8 Tabel 1: Uddannelsesgraden for unge ydelsesmodtagere uden erhvervskompetancegivende uddannelse Roskilde Gennemsnit i klyngen Jan-dec 11 Jan-dec 12 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Uddannelsesgrad 25 21,4 19,8 18,2 - heraf A-dagpenge 20,1 20,4 18,7 13,1 - heraf kontanthjælp 25,6 21,5 19,9 18,8 Ydelsesmodtagere i målgruppen heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Ki l de: Jobi nds a ts. dk Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension I Roskilde Kommune er der generelt få borgere på førtidspension. I 2012 fik 4,8 procent af kommunens borgere førtidspension mod et gennemsnit på 6,1 i den samlede klynge. Samtidig er der også løbende tildelt færre borgere førtidspension i Roskilde Kommune end kommunerne med sammenlignelige rammevilkår. Men som det er tilfældet på landsplan, stiger antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, defineret som personer, der har været på offentlig ydelse i mere end 80 % af tiden i tre år eller derover. Denne gruppe omfattede i personer og er det seneste år steget med 22 %. Godt 270 borgere har været på offentlig ydelse i mere end 6 år. Dette antal er dog kun steget begrænset i løbet af 2012 (+ 4 %). Antallet af borgere på kanten er steget mest for aldersgrupperne over 45 år, men også gruppen af årige er steget med 32 personer svarende til 41 %. Efter mere end tre år på offentlig ydelse modtager størstedelen af gruppen kontanthjælp. En del af denne gruppe vil på sigt blive tilkendt førtidspension, men Beskæftigelsesregionen har dog i notatet Spot på Antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 10 år på ydelsen (februar 2012) påvist, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem antallet af borgere med kontanthjælpsforløb på over 10 år og antallet af førtidspensionister i kommunen. Samme notat viser, at Roskilde har en lav andel af både førtidspensionister og borgere med kontanthjælpsforløb på over 10 år. Som følge af førtidspensionsreformen må antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet fortsat forventes at stige. Gennem de meget positive erfaringer fra den tværfaglige indsats for de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i projektet Brug for alle har jobcentret fået øjnene op for værdien af en koordineret helhedsorienteret indsats og vil fortsætte projektet. 8

9 Jobcentret har også, med institutionen Fønix, videreført store dele af projektet Tilbage til Arbejde og sat permanent fokus på sager med risiko for langvarige sygemeldinger og dermed også en risiko for en følgende tildeling af førtidspension. Dette har resulteret i et fortsat lavt antal af langvarige sygedagpengesager i I Tabel 2 er samlet en oversigt over udviklingen fra 2011 til 2012 i antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet og antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger. Tabel 2: Udvikling i antallet af ydelsesmodtagere i de grupper, der oftest - på sigt - kan blive tildelt førtidspension Antal 2011 Antal 2012 Ændring i pct Borgere på kanten af arbejdsmarkedet ,3% Sygedagpengesager med en varighed over 52 uger (tal for december måned) ,4% Kilde: Jobindsats.dk, Borgere på kanten af arbejdsmarkedet er ledige med mere end 3 måneders offentlig forsørgelse Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. De langtidslediges uddannelsesniveau Roskilde Østdanmark Ufaglærte 39% 42% Faglærte 30% 28% KVU 5% 4% MVU 16% 15% LVU 10% 10% Der er forholdsvis få langtidsledige i Roskilde kommune. Langtidsledige er defineret som arbejdsmarkedsparate ledige, der gennem de sidste 52 uger har modtaget ydelse min. 80 % af tiden. En sammenligning med klyngen viser også, at langtidsledige udgør en andel af det samlede antal ledige, der ligger på niveau eller en smule under niveauet i den samlede klynge. Men i løbet af 2012 er antallet af langtidsledige i Roskilde steget 10 % i modsætning til et fald i 12 ud af 15 kommuner i klyngen. Gruppen består fortrinsvis af forsikrede ledige og primært ledige fra A-kasserne: 3F, HK og Krifa, der tilsammen dækker 45% af de forsikrede langtidsledige. I 2012 er det dog både antallet af langtidsledige a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er steget en udvikling, der vil forventes at fortsætte bl.a. som konsekvens af den forkortede dagpengeperiode. I de første 3 måneder er der således kommet 59 flere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, mens antallet af langtidsledige forsikrede ledige er faldet med 159 personer. 9

10 Tabel 3: Udvikling i antallet af langtidsledige Roskilde Roskilde Gennemsnit i klyngen dec-11 dec-12 mar dec-12 - mar dec-12 - mar-13 Langtidsledige ,6% -2,6% -17,1% -10,10% - heraf A-dagpenge ,5% -6,8% -32,7% -27,80% - heraf Kontanthjælp (jobklar) ,5% 16,4% 60,2% 54,40% Ki l de : Jobi nds a ts.dk Beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder.. I dialogen og samarbejdet med de lokale virksomheder ligger en del af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det eksisterende kompetencegab, dvs. gabet mellem virksomhedernes behov for specifikke faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer og de kvalifikationer, der er til stede på et givent tidspunkt. Dertil kommer flaskehalsproblemer i specifikke brancher. Virksomheder fordelt på antal ansatte Roskilde Østdanmark 2-4 ansatte 39,7% 40,1% 5-9 ansatte 23,1% 24,1% ansatte 30,6% 29,0% ansatte 3,8% 4,0% over 99 ansatte 2,9% 2,8% At virksomhedskontakten er central for indsatsen, ses af en stor og stigende efterspørgsel i jobcentrets afdelinger på selektive virksomhedsplaceringer. Medvirkende til det er, at statslige økonomiske incitamenter (høj statslig refusion) for ledige over 30 år alene rettes mod ledige i aktive virksomhedsrettede tilbud. Målt på hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har ydelsesmodtagere i praktik eller løntilskud er det mere end 70 % af de større virksomheder (over 50 ansatte), der samarbejder med jobcentret. Dette tal ligger over gennemsnittet for Østdanmark. Til gengæld peger en sammenligning på, at der er potentiale for at samarbejde med en lidt større andel af de mindre virksomheder i Roskilde. Erhvervsforum og kommunens nye erhvervsafdeling vil fremover bidrage til at udvide samarbejdet med kommunens virksomheder Projektet Brug for alle har i 2012 skabt fokus på det store behov for arbejdspladser med udvidede skånebehov. Roskilde Kommune har på det område med succes Brancher med flest ansatte i Roskilde Roskilde Østdanmark Offentlig administration, undervisning og sundhed 40,2% 32,8% Handel og transport mv. 22,5% 23,6% Erhvervsservice 11,2% 11,9% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 7,3% 8,2% Bygge og anlæg 6,3% 5,5% samarbejdet med projektet INSP, der arbejder på at kunne fungere som social økonomisk virksomhed. 10

11 Endelig er der fortsat fokus på, hvordan Jobcentret og Det lokale Beskæftigelsesråd kan medvirke til at skabe gode vilkår for vækst og iværksætteri. Tabel 4: Samarbejdsgraden (ifht. Aktiveringsindsatsen) med de lokale virksomheder fordelt efter størrelse og sektor (2010) Den endelige definition på samarbejdsgraden foreligger endnu ikke-nyere tal indsættes når de foreligger, Samarbejdsgrad-størrelse Samarbejdsgrad -sektor 2-9 ansatte ansatte ansatte +99 ansatte Privat Offentlig i alt Roskilde 18% 41% 72% 75% 23% 50% 29% Østdanmark 19% 43% 63% 71% 24% 49% 29% 11

12 Mål og strategi for den borgerrettede indsats Jobcentrets opgave er via hjælp til selvhjælp at få den ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse eller uddannelse, og målet er i videst mulige omfang at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkeltes motivation og ressourcer. Med baggrund i den forkortede dagpengeperiode, en erkendelse af, at mange ikke har glæde af standardiserede forløb samt de kortere perioder med ret og pligt - aktivering, vil jobcentret fremover i endnu højere grad tilsigte en selektiv, individuelt tilpasset indsats, hvor hver enkelt ledig vurderes i forhold til individuelle kompetencer, risiko for langvarig ledighed samt eventuelle behov for en tidlig indsats. Borgerne skal mødes med mindst mulig formalitet og regler; Systemet skal have et menneskeligt ansigt. De ledige skal have tilbud, der signalerer respekt. Jobcenter Roskildes strategier for at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer baseret på disse principper beskrives i det følgende: Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Vigtigste målgrupper: Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Vigtigste aktører: Èn indgang for unge (Herunder UU) Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne og VUC samt LUP og EGU Familie og børn-, Social- og Sundhedsområdet i Roskilde Kommune Virksomheder Center for Psykiatri og Center for Alkohol- og Misbrugsbehandling. Jobcentret (herunder Pulsen) Forslag til indsatser: Uddannelse til alle Alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år vil i 2014 høre til i pilotprojektet Èn indgang for unge en samlet enhed med uddannelsesfokus placeret på en uddannelsesinstitution og bemandet med medarbejdere fra jobcenteret ydelsescentret og UU. Nytænke straksaktiveringstilbuddet til unge (p.t. Stifinder) som et tilbud med klart brobygnings- og uddannelsesperspektiv, der skal sikre, at de unge kontanthjælpsmodtagere går i ordinær uddannelse. Meningsfuld straksaktivering for unge skal: - give de unge flere relevante erfaringer mht uddannelse og arbejdsmuligheder - give flere muligheder for at afprøve ting fysisk, ikke kun være skærmrelateret - indeholde mange besøg på flere uddannelsessteder - opretholde et godt, roligt dagligt arbejdsklima på straksaktiveringsstedet - have et klart individuelt fokus for at bevare motivation og gejst hos den unge - lægge op til brobygning til uddannelsesstederne Styrke indsatsen før start på erhvervsskolerne, fx gennem samarbejde med produktionsskolerne. Fortsat brug af uddannelsespålæg til unge forsikrede ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Etablering af nyttejobs i Roskilde Kommune som de unge, der søger kontanthjælp, kan henvises til, indtil de kan påbegynde uddannelse. Garantiskole et samarbejde mellem Roskilde Kommunes uddannelsessteder, der Sikrer, at unge med behov ved uddannelsesskift sikres fortsat personlig opfølgning. I forbindelse med virksomhedsaktivering af unge sikres, at tilbuddet har uddannelsesperspektiv. Jobrotation 12

13 Også uddannelse til unge med behov for ekstra støtte Èn indgang for unge støtter den unge med mentor, rådgivning og aktiviter efter behov Aktivt brug af EGU og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) målrettet unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Videreførelse af principperne fra Integreret ungeindsats,- samarbejde med psykiatri og misbrug med henblik på at skabe uddannelses- og arbejdsperspektiv med en indsats, hvori der indgår behandling og sociale tilbud Individuelt tilpassede forløb for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med det formål at øge de unges chancer for at gennemføre en uddannelse. og til de helt unge med ekstra behov for støtte. Jobcentret fastholder en indsats for de årige, der ikke er uddannelsesparate. I samarbejde med socialområdet og UU bliver den unge tilbudt virksomhedspraktik, mere vejledning og opkvalificering, mentorstøtte eller lign. Et forbedret samarbejde med PPR og Socialområdet for at skabe gode overgange til voksenlivet for den enkelte unge og dermed en helhed i indsatsen Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet og færre på førtidspension. Vigtigste målgrupper: Langvarigt sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3 Ledighedsydelsesmodtagere Borgere ansat i fleksjob (fastholdelse) Særlig fokus på borgere med ikke-vestlige baggrund, unge og borgere med psykiske lidelser Vigtigste aktører: Anden aktør Psykiatri Læger Speciallæger Jobcentret herunder Spor 5, Pulsen og Fønix og Fleksjobambassadører Forslag til indsatser: Rehabiliteringsteam stærkt fokus på ressourceforløb eller fleksjob Individuel indsats med fokus på udvikling Jobcentret betragter personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som en ressource Inddragelse af borgeren i udarbejdelse af indsatsplaner der så vidt muligt peger på et beskæftigelses- og/eller uddannelses mål - også selv om det ligger langt ude i fremtiden Fokus på korrekt tildeling af førtidspension og fleksjob Sygedagpengemodtagere med lange forløb skal hjælpes tilbage til arbejdet Tværfaglig indsats for sygemeldte med risiko for længerevarende sygeforløb med udgangspunkt i, og erfaringerne fra, projektet Tilbage Til Arbejdet. Et fortsat samarbejde internt i Jobcentret om de forsikrede ledige, som kommer på sygedagpenge. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentrets eget projekt Pulsen anvendes til en individuel og virksomhedsrettet indsats for ikke arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år. Arbejdet i tværfaglige teams omkring ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i projektet Brug for Alle videreføres efter projektophør 1. august Målgruppen defineres nærmere. 13

14 Med baggrund i erfaringerne fra Brug for alle sikres et tilstrækkeligt antal relevante tilbud til målgruppen med henblik på udvikling af arbejdsevnen. Virksomhedscentrene videreudvikles til at støtte disse borgere i match 2 til at få praktikforløb under strukturerede former Der gives tilbud om gældsrådgivning efter behov ved kontakt til Ydelsescentret Støt de ledige i at danne egne netværk: fx gennem etablering af en Netcafe, åben alle hverdage med neutral socialrådgiverbistand. Jobcentret vil derudover samarbejde med kommunens sociale indsatsområde, Ungdommens Uddannelsesvejledning og produktionsskolen for at sikre en koordineret indsats for unge med store udfordringer. Fleksjobbere i job Jobcenteret har fortsat fokus på ledige, der er tilkendt fleksjob gennem løbende metodeudvikling, fleksjobambassadører, en bredere vifte af tilbud og aktiv brug af sanktioner. Ministermål 3: Bekæmpelse af langtidsledigheden. Vigtigste målgrupper: Forsikrede ledige uden eller med forældet uddannelse Kontanthjælpsmodtagere match 1 uden eller med forældet uddannelse Fokus på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Forsikrede ledige med tæt på 2 års ledighed, herunder ledige over 50 år Vigtigste aktører: Virksomhedscentre A-kasser Virksomheder Jobservice Virksomhedskonsulenter Forslag til indsatser: Hurtig afklaring af den lediges behov for indsats og målretning af indsatsen Hurtig screening af nyledige A-dagpengemodtagere, danner baggrund for vurdering af den lediges risiko for et længerevarende ledighedsforløb Tidlig præsentation af viften af aktivitetstilbud, hvorfra der kan vælges. Hyppig kontakt i form af kompetanceafklaring, temamøder om f. eks arbejdsmarkedsforståelse, tilbagemelding på cv/ansøgning på Jobnet m.m. Fremrykket indsats for ledige, der vurderes at have risiko for langvarig ledighed med obligatorisk deltagelse i det 2 uger lange projekt Kom og se hvor god du er med fokus på kvalificeret valg af 6 ugers selvvalgt, støtte til en aktiv ledighedsperiode, gennemførelse af FVU-test og undervisning. Ubegrænset aktivering af ledige over 30 år efter 9 måneders ledighed Nyledige kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart kan henvises til konkrete jobs eller gives uddannelsespålæg, straksaktiveres. Støt uformelle fora for ledige, hvor de på frivillig basis kan tage initiativer Vær opmærksom på, at de ledige har ressourcer, fx kan ledige danne netværk for hinanden. Det er energigivende at opleve at kunne gøre noget for andre. Generelt bør indsatsen, hvor det er relevant, rettes mod områder med jobåbninger nu eller på længere sigt, som f.eks. funktioner i forbindelse med de mange kommende udbygninger i infrastrukturen, på serviceområdet og på sosu-området Ligeledes er det vigtigt at vurdere, om den ledige har kompetencer på et område, hvor der inden for relativt kort tid forventes mangel på arbejdskraft (for eksempel sygeplejersker) og tilrettelægge indsatsen derefter. Nyttejobs til unge kontanthjælpsmodtagere. En intensiveret formidlingsindsats til de ledige over 50 år. En del af denne gruppe skal efter udløbet af dagpengeperioden tilbydes seniorjob i Roskilde Kommune. 14

15 Jobcentret en del af et konstruktivt samarbejde Fortsat tæt samarbejde med a-kasserne i KAFA-samarbejdet mellem jobcentrene i Lejre og Roskilde samt de lokale faglige organisationer og A-kasser, for at sikre et godt samarbejde om de forsikrede ledige Jobcentret tager initiativer til drøftelser i dette forum om sporskifte og iværksætter fælles projekter, herunder specielt rotationsprojekter. Virksomhedsnær indsats for ledige med ikke-vestlig baggrund Brug af jobrotationsprojekter som en af vejene ind på arbejdsmarkedet for borgere med ikke vestlig baggrund. Specialiseret afklaringsindsats for at opnå, at flere nydanske ledige kommer i virksomhedspraktik og løntilskudsforløb. Virksomhedsforløb udvælges og tilpasses individuelt og fleksibelt til den enkelte borger bl.a. vha. en specialiseret virksomhedskonsulent. 15

16 Samlet set vil den beskrevne borgerrettede indsats i 2014 blive målt ved opfølgning på følgende mål gennem året: (B1, B2, B3 (ministermålene) indeholder, som foreskrevet i skabelonen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, både mål for den procentvise stigning samt et absolut tal for december Skabelonen giver jobcentrene mulighed for at vente med at fastsætte de endelige niveaumål for de fire ministermål indtil beskæftigelsesplanen skal offentliggøres i januar For at sikre det bedste og mest aktuelle datamateriale til at fastsætte målene på baggrund af, har Jobcenter Roskilde valgt at bruge denne mulighed) Borgerrettede mål: Mål B1 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 (år til dato) være på x pct. svarende til en stigning på y procentpoint fra december 2012 til december B2 B3 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 101 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 42 % pct. fra december 2012 til december Antallet af langtidsledige skal begrænses til x personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på y pct. fra december 2012 til december B4 Antal af sygedagpengesager over 52 uger skal være under 15 % af det samlede antal sager. B5 Antallet af ledige over 30 år aktiverede i virksomhedsnær aktivering (løntilskud og virksomhedspraktik) som andel af alle ledige skal udgøre minimum 20 % for arbejdsmarkedsparate ledige og 15 % for ikke arbejdsmarkedsparate ledige. B6 Der skal etableres mindst 60 voksenlærlingeaftaler i Heraf 20 med ledige. B7 Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste femtedel af landets kommuner m.h.t. fremdriften mod målet om, at i 2015 gennemfører 95 % af alle unge en ungdomsuddannelse. Definitioner Uddannelsesgraden beregnes for unge uden kompetencegivende uddannelse, og angiver, hvor stor en andel af perioden, a- dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år har været i ordinær uddannelse, aktivering i form af ordinær uddannelse eller uddannelsesrevalidering, der ligger på niveau med eller over den unges hidtidige uddannelsesniveau Langtidsledige defineres som forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger Virksomhedsnær aktivering defineres som aktivering med offentligt eller privat løntilskud samt virksomhedspraktik. Opgørelsen omfatter både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere og baseres på antallet af fuldtidspersoner. 16

17 Borgerrettede mål: Mål B8 Andel på ledighedsydelse må højst udgøre 15 % af antal borgere visiteret til fleksjob. B9 B10 B11 B12 Mindst 85% af borgerne i aldersgruppen år skal være selvforsørgende. Andelen af selvforsørgende 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 50 % for modtagere af a- dagpenge og på mindst 40 % for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Ved den enkelte introduktionsperiodes udløb har den pågældende nydansker afsluttet en dansk prøve (for 50 % s vedkommende) og (for 40 % s vedkommende) er kommet i arbejde/uddannelse. Helt grundlæggende skal vi sikre rettidigheden i samtaler og aktivering. Definitioner Dvs. ikke modtager a-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, førtidspension, sygedagpenge eller være ansat i fleksjob Selvforsørgelse/beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse og anden selvforsørgelse også deltidsbeskæftigelse (min. 18½ t/uge), SU godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Dette er et procesmål, der følger op på rettidigheden på: kontaktsamtaler og tilbud om aktivering for de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. 17

18 Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Roskilde har i alt 12 virksomhedscentre og et på vej. Virksomhedscentre er betegnelse for, at jobcentre og virksomheder indgår aftaler om, at Jobcentret anvender et antal pladser i virksomheden til snuseforløb, praktikker og løntilskudsforløb. Virksomheden får et udbytte i form af betaling for mentorbistand og rekruttering af loyale medarbejdere. Virksomhedscentrene er det centrale element i Jobcentrets indsats for, at en større andel af ydelsesmodtagere langt fra arbejdsmarkedet kan modtage aktive tilbud i en virksomhed. I 2012 har jobcentret indledt et samarbejde med Erhvervsforum for at skabe en større kontaktflade til kommunens virksomheder og i løbet af 2013 er samarbejdet med kommunens nye erhvervsafdeling etableret. Derudover er VirksomhedsNetværk Roskilde et tilbud fra Jobcenter Roskilde til virksomheder, der vil påtage sig et socialt ansvar. Ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder... Vigtigste målgrupper: Kommunens/regionens virksomheder Vigtigste aktører: Virksomhedsservice Erhvervsafdelingen VirksomhedsNetværk Roskilde. Erhvervsforum Væksthus Sjælland Ydelsescentret. Andre jobcentre Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland Forslag til indsatser: Roskilde Jobcenter skal være aktiv og synlig aktør i aktiviteter for erhvervslivet og en del af Èn i ndgang f or erhvervsli vet Jobcentret arbejder i samarbejde med Erhvervsafdelingen systematiseret og opsøgende med bl.a. kampagner. Efterfølgende følger Jobcentret op og er let tilgængelig. Det frugtbare samarbejde med virksomhederne i Virksomhedsnetværk Roskilde fortsættes med fokus på det rummelige arbejdsmarked. Netværket gennemfører kampagner, netværksarrangementer m.m. Jobcentret er aktiv medarrangør af kommunens nytårskur og sommerkur for det lokale erhvervsliv. Her uddeles bl.a. VNR s Ressourcepris Gennem Erhvervsforum er Jobcentret løbende i kontakt med det lokale erhvervsliv. I akutjobindsatsen afprøves aktuelt nye veje i virksomhedsindsatsen, idet Erhvervsforum gennem et mindre antal jobambassadører søger at inspirere udvalgte lokale virksomheder til nye ansættelser via analyser af virksomhedernes vækstmuligheder. Både Jobcentret og LBR har fokus at bidrage til på at skabe gode vilkår for vækst og iværksætteri i samarbejde med netværksorganisationer på erhvervsområdet som 18

19 f.eks Erhvervsforum. Erfaringer fra projektet Socialfondsprojektet Direktørskolen samt undersøgelse af mulighederne for at bidrage til opstart af Socialøkonomiske virksomheder kan være elementer i denne indsats. Endelig kan Roskilde Kommune som arbejdsgiver bidrage til at hæve det generelle uddannelsesniveau, skabe vikarjobs og skaffe uddannelsespladser for eksempel gennem rotationsprojekter, uddannelsestiltag for eksempelvis rengøringspersonalet, og ved at stille krav i forbindelse med nye kontrakter med leverandører. Det nuværende samarbejde med Dansk Byggeri er et godt eksempel på, hvordan kommunen aktivt kan deltage i at få skabt lærepladser og jobåbninger for nyuddannede svende. Det skal sikres, at viden om jobåbninger, som findes hos de faglige organisationer og på uddannelsesstederne, videregives til jobcentret. Jobcentrets indsats tilpasses virksomhedernes behov Jobcentret skal have overblik over behovet for arbejdskraft og for uddannelse dvs. kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked, bl.a. gennem. Beskæftigelsesregionens løbende opgørelser For virksomheder med behov kan Jobcentret formidle kontakt til ledige, således at aktuelle jobåbninger bliver vejen tilbage på arbejdsmarkedet for flere ledige. Også i denne forbindelse vil Erhvervsafdelingen og Erhvervsforum blive inddraget. Jobcentret skal bl.a. have fokus på virksomheder med forgæves rekruttering Jobcentret skal medvirke til at fremme midlertidige placeringer i socialøkonomiske virksomheder med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Virksomhederne skal have let adgang til informationer digitale løsninger Aktiv brug af Erhvervsportalen på Roskilde Kommunes hjemmeside som samlet indgang til informationer, blanketter, digitale tjenester m.m. Forsøg i Jobcentret med udvidet assistance til virksomhederne ved brug af elektroniske blanketter m.m. Udvikling af Hotline, Supportdesk eller lignende i Jobservice til at støtte arbejdsgivere. Denne indsats kan måles ved opfølgning på følgende mål: Virksomhedsrettede mål: Mål V1 Samarbejdsgraden med virksomheder er endnu ikke endelig defineret. V2 V3 Antallet af medlemmer af Virksomhedsnetværk Roskilde fastholdes på minimum % af de virksomheder, som har modtaget en serviceydelse fra jobcenteret i 2014, tilkendegiver, at de er meget tilfredse eller tilfreds med den modtagne ydelse. Definitioner Virksomhedsnetværk Roskilde omfatter virksomheder med særlig interesse for det rummelige arbejdsmarked. Målt ved brugerundersøgelse ultimo

20 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats 2014 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2013 Budget 2014 mio. kr. * mio. kr. * Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering i alt på Udgifter (konto , gruppering ) Antal helårspersoner - - Enhedsomkostning - - Driftsudgifter ved ressourceforløb (inkl. mentor) Udgifter (konto plus ny mentorgruppering vedr. ressourceforløb) Antal helårspersoner Enhedsomkostning - 52 Driftsudgifter vedr. modtagere af særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse NY Udgifter (konto eller 5.xx.xxx.00x) Antal helårspersoner - 45 Enhedsomkostning - 36 Note: Arbejdsmarkedsydelse er ikke budgetteret endnu Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp i alt Udgifter (konto samt og ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (inkl. forrevalidering) Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Ressourceforløb (minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) NY Udgifter (konto minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Revalidering Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Sygedagpenge Udgifter (konto ) Antal helårspersoner Enhedsomkostning Mentorordning for alle målgrupper (minus ved ressourceforløb) Udgifter (konto og 017) Integrationsprogram for udlændinge NY Udgifter på gruppering Antal helårspersoner - - Enhedsomkostning

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 1. UDKAST Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Beskæftigelsesplan Oktober 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

1. UDKAST Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Roskilde

1. UDKAST Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Roskilde 1. UDKAST Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Roskilde Indledning Lavkonjunkturen har betydet, at ledigheden i Roskilde Kommune er steget kraftigt siden sommeren 2008, men her i begyndelsen af 2011 er

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og udvikling Sagsnr. 253140 Brevid. 1859641 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Roskilde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan Juni 2014

Beskæftigelsesplan Juni 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Juni 2014 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere