Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser"

Transkript

1 Færre regler flere muligheder regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Regeringen Oktober 2003

2 Færre regler flere muligheder, oktober 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: eller afhentes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads kontor 1218 København K Telefon Omslag: Schultz Grafisk Illustrator: Rasmus Bregnhøi, Illustrationsbureauet Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: 125 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Finansministeriet ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse Indledning Resultater Beskæftigelsesministeriet...15 Finansministeriet...18 Fødevareministeriet...21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet...24 Integrationsministeriet...27 Kirkeministeriet...29 Kulturministeriet...30 Miljøministeriet...32 Skatteministeriet...36 Socialministeriet...42 Trafikministeriet...44 Undervisningsministeriet...45 Videnskabsministeriet...48 Økonomi- og Erhvervsministeriet...51 Initiativer Beskæftigelsesministeriet Ændring af Arbejdstilsynets struktur Bindende forhåndsbesked om arbejdsmiljøinvesteringer Forkortelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Ny rådgivningsmodel på arbejdsmiljøområdet Standarder for stillingsopslag på internettet Borgerbetjening, virtuel a-kasse og arbejdsmarkedspladsen Digitalisering af sygedagpenge til beskæftigede og forsikrede ledige Forenkling af sygedagpengereglerne...61 Finansministeriet NemKonto til virksomheder og borgere Forenklinger af arbejdsgiverpligter Byrdefulde love for virksomheder edag 2 Ret til digital kommunikation...64

4 13 Forenkling af indberetning til Ferie- fraværs-modulet i SLS Rationalisering af eksisterende udlåns- og tilskudsordninger på jordbrugsområdet Forenkling af kravene til udarbejdelse af rejseafregninger Forenkling af administrative procedurer for lønstandsninger og lønreturneringer...67 l7 Forenkling af regler omkring anvendelse af betalingskort Effektivisering af offentlige indkøb Forenklet godkendelse af statslige regnskaber Forenkling af Finansministeriets Økonomiadministrative Vejledning Forenkling af overenskomstsystemet på det statslige område Forenkling af arbejdstidsregler i staten Forenkling af Personalestyrelsens regelsæt Forenkling af visse af statsbyggelovens tilhørende regler...72 Forsvarsministeriet Digitalisering af dokumentation for kabel- og rørledninger til havs Standardvilkår for tilladelser fra Farvandsinspektoratet...74 Fødevareministeriet Nyskrivning og forenkling af landbrugsloven Forenkling af Fødevareministeriets lovgivning om hold af dyr Standardiseret afregning af foderstofafgift Husdyrpræmier på internettet Forenkling af procedurer for transport- og ankomstdokumentation Digital ansøgning om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Forenklet beregning af dyreenheder og husdyrproduktion Fortrykte gødningsregnskaber Afskaffelse af krav om to SE-numre for økologiske landmænd Fælles indberetning af husdyroplysninger til det offentlige On-line adgang til Plantedirektoratets registre...83

5 38 Regelforenkling på fiskeriområdet Anmeldelsesordning for kosttilskud Revidering af regler for rejse med kæledyr Hygiejnebekendtgørelsens område Kontrol med mælkeproducenter Forenkling af regler for økologisk arealtilskud Forenkling af det danske landdistriktsprogram Forenkling som central målsætning i Vandmiljøplan III Afskaffelse af regler om vurderingsforretning Forenkling af regler for overdragelse af kapacitet (tonnage) Forenkling af regler for bevilling til førstegangsomsætning af fisk...89 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indførelse af et europæisk sygesikringskort Ophævelse af krav om en kommunal sundhedsredegørelse Reform af færgestøtten til mindre øer Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) Sundhedsportal Digitalisering af sundhedsfaglige personers autorisationsstatus Digitalisering af Sundhedsstyrelsens udstedelse af autorisationer Forenkling af indberetninger til Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister Elektronisk indberetning til CPR-registret Øgede frihedsgrader til løsning af sygehusopgaven Klar ansvarsfordeling mellem amt og kommune i forbindelse med pleje af respiratorpatienter Patientbefordring Generel mulighed for forsøgsordninger i kommunerne...98 Integrationsministeriet Nye visumregler Fast track ordning for visse familiesammenføringssager Afskaffelse af regler om holddannelse, sprogcenterråd, pædagogiske råd, lokaleforhold og ledelse hos udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge...100

6 Justitsministeriet Mulighed for bevilling til skilsmisse på grundlag af separation efter stiltiende samtykke Ændring af reglerne om forældremyndighed Mulighed for at fuldbyrde aftaler om samvær Adgang til anerkendelse af udenlandske adoptionsafgørelser Lempelse af kravene for at indgå registreret partnerskab Adgang for statsamterne til at genoptage en sag Forenkling af fremgangsmåden ved offentlig bekræftelse af dokumenters ægthed Modernisering og forenkling af regler om transport af dyr Forenkling af administrativt fastsatte regler vedr. varetægt Forenkling af krav om visse polititilladelser Lempelse af navneloven Forenkling af våbenloven Forenklinger af procedurer i retterne Overgang til elektronisk kundgørelse af Lovtidende Rekvirering af straffeattester over internettet Papirløs tinglysning Forenklinger i ægteskabsloven Lempelse af regler for familiemæssige relationer i adoptionsloven Afskaffelse eller begrænsning af tvangsarv Praktisk omlægning af registrering af motorkøretøjer Indførelse af bagatelgrænse for involvering af myndigheder i samværsspørgsmål Kirkeministeriet Forenkling af reglerne om ansættelse af præster Summarisk klassificering af visse stillinger Stiftsadministrationen som servicemyndighed for menighedsrådet i personalesager Kulturministeriet Lettelse af slægtsforskning Forenkling af lokal radio- og tv-ordning Pligtaflevering Fjernelse af barrierer for frivilligt idrætsarbejde mv. ( tæskeholdet )...117

7 93 Afskaffelse af dobbelttilladelsessystem Digitalisering af tilskudsadministrationen Miljøministeriet Arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige klagestruktur på miljøområdet Forenkling af lovgivningen om forurenet jord Godkendelse og Tilsyn Opfølgning på Virksomhedsudvalget Virksomhedsrapportering Opfølgning på Virksomhedsudvalget Forenkling af naturbeskyttelsesloven Myndighedsforenkling for administration af ferskvandsdambrug En effektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer i forbindelse med eftersyn af rotter i landzone Forenkling af reglerne om anmeldelse af nye kemiske stoffer Forenkling af reglerne om underretning af Miljøstyrelsen om kemiske stoffer Forenkling af reglerne om underretning af Miljøstyrelsen om narre- og flaskesutter Digitalisering af kommunale og amtskommunale indberetninger på miljøområdet Forenkling af skovloven Effektivisering af affaldsområdet Forenkling af natur- og miljøregulering i Sønderjyllands og Ribe amter Skatteministeriet Afskaffelse af kapitalforklaringer Mere fleksible regler om afskrivning på en blandet benyttet bygning Forenkling af den skattemæssige behandling af sponsorydelser Lettelser for virksomheder, der bogfører i euro Forenklet procedure for omlægning af regnskabsår Bindende ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer Kompetence til eftergivelse af personskatter overføres til kommunerne...132

8 116 Forenkling af fondes selvangivelsespligt Rimeligere vejbenyttelsesafgift Mulighed for dispensation fra momsperioder Mod det selvangivelsesløse samfund Digitalisering af regnskabsoplysninger Lønindeholdelse Enklere afregning af moms og skat for små virksomheder Årlig slutafregning af moms i mindre virksomheder Modernisering af punktafgifter Forenkling af skattekontrolloven Harmonisering af reglerne for begrænset skattepligtige Forenklet beskatning af ejendomsavancer Ophævelse af frigørelsesafgiften Ophævelse af beskatningen af au pair ansatte eller ung mand/pige i huset Ensartet begrebsanvendelse i selskabsretten, regnskabsretten og selskabsskatteretten Lettere forskudsregistrering Mønstervirksomheder Én fælles afregningskonto mellem virksomheder og det offentlige Ophævelse/ændring af muligheden for subsidiært udlæg Forenkling af inddrivelse af gæld til det offentlige Socialministeriet Forenkling af reglerne vedr. boligstøtte Forenkling af lejelovgivningen Harmonisering af regler om indtægtsgrundlag mv Flere leverandører af dagtilbud til børn Arbejdsgruppe om forenkling af hjemmehjælp mv Forskellige regelsæt vedr. pasning af voksne Trafikministeriet Analyse af Københavns Frihavn Digitalisering af sagsbehandlingen i Statens Luftfartsvæsen Koordinering af luftfartsvæsenets tilsynsvirksomhed og etablering af én indgang til luftfartsvæsenet Samlet portal om det danske vejnet Liberalisering af taxiområdet Forenkling af jernbaneområdet...151

9 Udenrigsministeriet Tilskud til eksportfremme Undervisningsministeriet Fælles digitale services for borgere der benytter SU-styrelsens, Økonomistyrelsens og ToldSkats systemer Regelforenkling i forbindelse med virksomheders efter- og videreuddannelse af medarbejdere (AMU mv.) Digitalisering af optagelsesprocedurer og anden dokumenthåndtering i forholdet mellem elever/studerende og uddannelsesinsituttioner Forenkling af papirgange og godkendelsespraksis vedrørende uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Videnskabsministeriet It-arkitektur Ensartede vilkår for tilskudsadministration Økonomi- og Erhvervsministeriet Forenkling af mærkeordningen på forbrugerområdet Forenkling af selskabslovgivningen Udvidet gyldighedsperiode for energimærkning Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik Digitalisering af Patent og Varemærkestyrelsen Forenkling af boliglovgivningen Digitaliseret byggesagsbehandling Forenkling af markedsføringsloven og prismærkningsloven Forenkling af årsregnskabsloven Byggereglementets brandbestemmelser Digital indsendelse af regnskabsdata Enhedsregistrering Virtuel database på energiområdet Parkeringsfonde Forenkling af adgangen til erhvervsservice...168

10

11 Indledning Indledning Da regeringen tiltrådte, var det med et ambitiøst mål om at mindske det offentlige bureaukrati og gøre dagligdagen lettere for borgere og virksomheder. Siden har regeringen taget initiativ til en omfattende forenklingsindsats. Med indsatsen bliver love og regler forenklet, unødvendige administrative procedurer bliver fjernet og den offentlige administration bliver effektiviseret ved hjælp af digitale løsninger. Handlingsplanen Færre regler flere muligheder præsenterer både regeringens foreløbige forenklingsresultater og de fremadrettede initiativer, der skal sikre fremdriften i forenklingsarbejdet. Handlingsplanen indeholder i alt 136 resultater, som har medført forenklinger eller lettelser for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Desuden indeholder handlingsplanen 169 fremadrettede initiativer. Der er udarbejdet et sammendrag af handlingsplanen, som er publiceret i pjecen Mindre bureaukrati helt enkelt!. Pjecen indeholder et samlet overblik over forenklingsresultater og planlagte tiltag på en række områder. Det gælder fx skatteområdet, det frivillige foreningsliv, statens uddannelsesstøtte og arbejdsmiljøområdet. 11

12

13 Resultater

14

15 Resultater Beskæftigelsesministeriet Digital jobformidling Der er oprettet en digital CV-bank (Jobnet), som giver virksomhederne et bedre overblik over udbuddet af ledig arbejdskraft. CV-banken har gjort det nemmere for virksomhederne at finde medarbejdere med bestemte kompetencer. Desuden skal medarbejdere på arbejdsformidlingen og hos kommunerne ikke længere indtaste oplysninger om den ledige i forskellige edb-programmer. Nu er det den ledige selv, der via internettet indtaster de relevante oplysninger direkte i CV-banken. Digital tilmelding til arbejdsformidlingen Når man blev ledig, skulle man tidligere møde op på arbejdsformidlingen og melde sig som ledig. Det gav problemer på arbejdsformidlingerne, fordi tilmeldinger var koncentreret om den første dag i måneden. Det er nu muligt at melde sig ledig og få stemplet dagpengekortet via internettet. De ledige slipper for at møde op på arbejdsformidlingen, og arbejdsformidlingen kan bruge deres ressourcer på vejledning i stedet for registrering. Digitalisering af arbejdsskader Arbejdsgivere og læger har nu mulighed for elektronisk at anmelde arbejdsskader til samtlige myndigheder ét sted. Anmeldelsen bliver derefter videreformidlet til de relevante myndigheder. Tidligere skulle arbejdsgivere både anmelde arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det digitale system (EASY) bliver også tilgængeligt for den tilskadekomne i løbet af Forenkling af løntilskudsordninger Antallet af ordninger, som virksomhederne kan benytte til at ansætte ledige med løntilskud fra det offentlige, er forenklet fra 18 til 1 ordning med 3 forskellige satser. Virksomhederne har tidligere peget på, at det var meget svært at finde rundt i og administrere de offentlige løntilskudsordninger. Forenklingen betyder, at det er blevet lettere for virksomhederne at overskue og benytte de offentlige løntilskudsordninger til gavn for både de ledige og virksomhederne. 15

16 Færre regler flere muligheder Forenkling af ydelser under aktivering Cirka dagpengeberettigede ledige, der deltager i tilbud, skal ikke længere ansøge om ydelser under aktivering. Reglerne om uddannelsesgodtgørelse og aktiveringsydelse er forenklet, idet disse ydelser nu er erstattet af én aktiveringsydelse. Arbejdsformidlingen sender en elektronisk underretning til a-kassen om, at en arbejdssøgende har påbegyndt eller afsluttet et aktiveringstilbud. Tidligere skulle den ledige særskilt ansøge arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen om at få tildelt ydelserne. Forenkling af arbejdsmiljøloven Administrative bøder for formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven er afskaffet. Bøderne blev afskaffet, fordi de høje bødestørrelser ikke stod mål med de forseelser, de blev uddelt for. Formelle overtrædelser er fx manglende udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) eller manglende tilslutning til en bedriftssundhedstjeneste. Der kan fortsat gives bøder for overtrædelse af materielle arbejdsmiljøregler. Hjælp til arbejdspladsvurderingerne Mange virksomheder, særligt de mindre, har svært ved overskue hvilke forhold og områder, der skal indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet 60 brancherettede checklister som en hjælp til de små virksomheder, der skal udarbejde skriftlige arbejdspladsvurderinger. Checklisterne indeholder en række spørgsmål, der skal svares ja eller nej til. Desuden indeholder checklisten en skabelon til virksomhedens handlingsplan, hvor virksomhedsejeren i samarbejde med en medarbejder skal tage nærmere stilling til opfølgning på spørgsmålene i ja-kategorien. Små virksomheder fritaget for sikkerhedsorganisation Særligt de små virksomheder har fundet, at reglerne om etablering af en sikkerhedsorganisation for at følge op på arbejdsmiljøet er unødvendigt bureaukratiske. Reglerne betyder, at sikkerhedsrepræsentanter skal på kursus af en uges varighed. Grænserne for etablering af en sikkerhedsorganisation er nu hævet, således at ca små virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte er blevet fritaget for at organisere sikkerhedsarbejdet. Fremover er det kun virksomheder med over 10 ansatte, der skal etablere en sikkerhedsorganisation. 16

17 Resultater Arbejdsmiljøafgift afskaffet Alle arbejdsgivere er blevet fritaget for at betale arbejdsmiljøafgift. Arbejdsmiljøafgiften var en skat, som ikke var fremmende for virksomhedernes incitament til at gå aktivt ind i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden. Fritagelse for gebyr ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet Cirka virksomheder inden for brancher, der har et særligt belastet arbejdsmiljø, er blevet fritaget for at betale gebyr for tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Gebyret var en skat, der ikke tog hensyn til, om den enkelte virksomhed havde et godt eller dårligt arbejdsmiljø. Begrænset adgang til egen bolig for Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har ikke længere ret til adgang til en privat bolig i de tilfælde, hvor en borger udfører gør-det-selv-arbejde i boligen. Regeringen har ønsket at sikre, at private, der udfører arbejde i egen bolig, har en privatsfære, som er uden for Arbejdstilsynets kontrol. Forenkling af arbejdsskadesikringsloven Skadesbegreberne som definerer, hvornår en ansat har ret til erstatning efter loven om arbejdsskadesikring, er blevet forenklet. Fire skadesbegreber er nu reduceret til to, hvilket gør reglerne lettere at overskue for borgere, der kommer til skade i forbindelse med deres arbejde. 17

18 Færre regler flere muligheder Finansministeriet Digital udveksling af dokumenter i det offentlige (edag) Med edag den 1. september 2003, blev en stor del af den offentlige kommunikation omlagt til digital kommunikation. Det betyder, at en meget stor del af den nuværende papirpost mellem myndigheder er blevet erstattet af elektronisk post eller information via internettet. Undtaget er dog post med følsomme og fortrolige oplysninger. Det forventes, at de offentlige myndigheder sparer ca. 180 mio. kr. om året samtidig med, at sagsbehandlingen bliver smidigere. Tjenestemænd kan selv beregne fremtidig pension På Personalestyrelsens hjemmeside (www.pers.dk) er der udviklet et system, hvor tjenestemænd kan beregne deres pension ved selvvalgte pensionsaldre. Tidligere blev der hvert andet år udsendt pensionsoversigter til alle ansatte med statslig tjenestemandspensionsret. Derudover har den enkelte tjenestemand kun haft mulighed for at se sin fremtidige pension ved at bede pensionsmyndigheden om en pensionsberegning. Det nye system på Personalestyrelsens hjemmeside betyder, at borgere med ret til tjenestemandspension har fået mulighed for at se deres aktuelle pensionsoversigt samt at beregne deres pension ved selvvalgte pensioneringsaldre. Forenkling af statens virksomhedsregnskaber Virksomhedsregnskabet, som alle institutioner i staten skal aflægge, er blevet forenklet. Virksomhedsregnskabet er blevet erstattet af en årsrapport, som er enklere, kortere, mere regnskabsorienteret og tættere koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Den nye rapporteringsform giver administrative lettelser for statens institutioner, ligesom rapporten generelt er mere læsevenlig. 18

19 Resultater Forenklede procedurer for købsmoms i staten Statens institutioner får udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms refunderet hos Økonomistyrelsen. Hidtil har det foregået ved, at institutionen skriftligt har anmodet Økonomistyrelsen om refusion. Refusionen er nu automatiseret, så Økonomistyrelsen finder den refusionspligtige købsmoms via institutionernes løbende digitale bogføring. Både institutionerne og Økonomistyrelsen har fået administrative lettelser som følge af de forenklede procedurer. Forenklet administration vedr. statsregnskab og bevillingslove Udarbejdelsen af statsregnskabet har hidtil været baseret på skriftlige indberetnings- og godkendelsesprocedurer mellem de statslige institutioner og Økonomistyrelsen. Procedurerne er nu digitaliseret så det er blevet muligt for institutionerne at indberette oplysninger til statsregnskabet digitalt. Indrapporteringen til bevillingslovene er også forenklet. Statens budgetsystem er nu integreret med anerkendte standardkontorsystemer. Digital ansøgning om arrangementer hos Slots- og Ejendomsstyrelsen Borgere, virksomheder og institutioner kan ansøge om brug af udendørs slots- og havearealer til arrangementer via Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside, Systemet sørger automatisk for, at der bliver udarbejdet en liste over de relevante høringsparter i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Udbygget selvbetjeningssystem for studiegæld mv. Den eksisterende selvbetjeningsservice på studiegældsområdet er udvidet til at omfatte alle former for studiegæld. Borgere med flere former for studiegæld kan nu få et samlet overblik over deres studiegæld, ligesom alle former for betalinger til Økonomistyrelsen kan ske med dankort via internettet. Tilmelding til betalingsservice (PBS) kan nu ske direkte via Økonomistyrelsens hjemmeside. 19

20 Færre regler flere muligheder Afskaffelse af tro og love-erklæringer Tidligere tjenestemænd, der nu modtager førtidspension, skulle hvert år indsende en tro og love-erklæring på, at de ikke i det forudgående år havde haft erhvervsarbejde på mere end 200 timer. Tro og love-erklæringen er nu afskaffet. Forenklingen betyder, at Økonomistyrelsen ikke længere skal udsende erklæringer til førtidspensionisterne hvert år. Pensionisterne slipper dermed også for at sende dem retur til Økonomistyrelsen. Forenkling og digitalisering af statens betalinger En række administrative processer i forbindelse med betalinger til og fra statens institutioner gennem Statens Koncern Betalingssystem (SKB) er blevet forenklet og digitaliseret. Der er nu mulighed for, at der kan ske elektronisk opkrævning af debitorer via SKB og Betalingsservice (PBS). Den elektroniske opkrævning medfører administrative lettelser for statens institutioner. 20

21 Resultater Fødevareministeriet Ansøgning om ammekopræmier på internettet Landmænd som holder ammekøer kan søge om en ammekopræmie. Ammekopræmier gives og finansieres af EU for at støtte produktionen af oksekød. Før skulle landmændene indsende detaljerede papiransøgninger med angivelse af hvilke dyr, der blev søgt præmie til. Efterfølgende skulle Direktoratet for FødevareErhverv indtaste disse oplysninger. Det var bøvlet både for landmændene og det offentlige. Derfor blev der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor taget initiativ til at forenkle ansøgningen om ammekopræmier. Resultatet er, at landmændene nu blot skal indgive en simpel elektronisk erklæring om, at de ønsker at søge om ammekopræmier, så sørger Direktoratet for FødevareErhverv for resten. Landmændene slipper for en masse papirarbejde og kan følge status for deres ansøgning på internettet. Direktoratet for FødevareErhverv slipper for manuel sagsbehandling af ansøgninger om året. Forenkling af kontrollen vedrørende eksportdokumenter Kontrollen med omladning er overført fra Direktoratet for FødevareErhverv til ToldSkat, hvilket reducerer den samlede papirhåndtering hos især eksportører og Direktoratet for FødevareErhverv. Den nye sagsgang indebærer desuden, at eksportøren i mange tilfælde får fremrykket tidspunktet for endelig betaling af eksportstøtte og dermed frigivelse af stillede garantier. Fuld digitalisering af hektarstøtteansøgninger Før indebar ansøgninger om hektarstøtte en masse papirarbejde for landmænd og myndigheder. Derfor blev der som led i regeringens handlingsplan for en enklere offentlig sektor taget initiativ til en fuld digitalisering af ansøgningsproceduren. Det betyder, at landmændene nu kan indsende økologiindberetninger, ansøgninger om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer med tilhørende markkort elektronisk. 21

22 Færre regler flere muligheder Elektronisk indberetning af gødningsregnskab Tidligere skulle gødningsregnskaber indsendes på papir til Plantedirektoratet. For at mindske papirarbejdet er der givet mulighed for elektronisk indberetning af gødningsregnskaber. Samtidig bliver gamle og nye gødningsregnskaber lagt ud på internettet, så landmændene ikke længere behøver at ringe eller skrive til Plantedirektoratet for at få oplysninger om deres gødningsregnskaber. Hurtig afslutning af Plantedirektoratets kontrolsager Plantedirektoratet foretager kontrolbesøg hos landmændene for at sikre, at reglerne på området efterleves, som de skal. Før blev opfølgning på kontrolbesøg varetaget hjemme i Plantedirektoratet og resultatet efterfølgende meddelt til landmændene pr. brev. Det betød ventetid og usikkerhed for landmændene, indtil de modtog resultatet af kontrollen. For direktoratet betød det tidskrævende ekstraadministration. For at løse dette problem har plantedirektoratets kontrollører nu fået kompetence til at afslutte uproblematiske sager på stedet. På den måde slipper man for et tidskrævende og bureaukratisk mellemled. Forenkling af regler om produktion af mælk og æg Reglerne om hygiejne, indretning og drift for producenter og virksomheder, der behandler mælk og æg, stod før beskrevet i fem forskellige bekendtgørelser. Det var uoverskueligt for virksomhederne. Derfor er regelsættet blevet samlet i en bekendtgørelse, og reglerne er blevet færre og nemmere at læse. Resultatet er, at virksomhederne nu kun skal kende ét regelsæt på området. Løbende omlægning til økologi Før kunne landmænd, der ønskede at lægge om til økologisk jordbrugsproduktion, kun søge om autorisation til dette én gang om året. Omlægningen til økologi kan først finde sted, når landmanden har fået denne autorisation. For at give mere fleksibilitet og gøre det lettere for landmændene at planlægge, er der nu givet mulighed for løbende ansøgning året rundt. 22

23 Resultater Undtagelse fra kravet om hygiejneuddannelse i fritids- og idrætsforeninger Kravet om hygiejneuddannelse er blevet afskaffet for en særlig gruppe af personer i fritids- og idrætsforeninger. Kravet om uddannelse indebar tidligere, at alle personer, der tilberedte fødevarer, skulle på et hygiejnekursus af minimum 8 lektioners varighed. Det betød, at man skulle på hygiejnekursus for at få lov til at varme pølser ved fx et fodboldstævne. Kravet om hygiejnekursus er nu ophævet for de personer, der tilbereder et begrænset varesortiment, hvor den sundhedsmæssige risiko ved tilberedning og servering er begrænset. Det gælder, når det foregår i fritids- eller idrætsforeninger, hvor det ikke er det primære formål at drive fødevarevirksomhed. 23

24 Færre regler flere muligheder Indenrigs- og Sundhedsministeriet Receptekspedition på apoteksudsalg Før kunne apotekskunder kun få udleveret receptpligtig medicin på apoteksudsalg, hvis recepten forinden var ekspederet af det tilknyttede apotek. Det betød dobbeltadministration for apotekerne og ventetid for kunderne. Derfor er der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor givet mulighed for, at recepter kan ekspederes direkte på et apoteksudsalg, hvor der er faguddannet personale. Det betyder en mere effektiv receptekspedition for apotekerne og gør det lettere for kunderne at købe receptpligtig medicin. Elektronisk overførsel af medicintilskudsbevillinger Medicintilskudsbevillinger kan nu overføres elektronisk direkte til apotekerne. Det betyder, at kunderne slipper for selv at skulle medbringe en medicintilskudsbevilling ved henvendelsen til apoteket, og apotekerne slipper for besværet med at indlæse, hver gang en borger kommer med en ny bevilling. Samtidig vil den elektroniske overførsel betyde, at Lægemiddelstyrelsen undgår en række henvendelser om bortkomne bevillinger og forespørgsler fra apotekerne angående bevillinger. Standardiseret ansøgning om tilskud til køb af lægemidler Der er udarbejdet standardansøgningsskemaer for ansøgning om enkelttilskud til køb af lægemidler. Med standardskemaerne bliver det lettere for lægerne at lave ansøgninger ved afkrydsning på et standardiseret skema, og Lægemiddelstyrelsen kan effektivisere sagsbehandlingen. Desuden kan ansøgningerne overføres elektronisk, så sagsbehandlingstiden kan afkortes. Lægemiddelstyrelsen har i de første seks måneder af 2003 modtaget ansøgninger på standardansøgningsskemaer ud af ansøgninger om enkelttilskud. Elektroniske blanketter hos Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen bruger en række blanketter i sit arbejde. Disse blanketter lægges nu på internettet, så de er lette at fremskaffe for borgere og lægemiddelindustrien. 24

25 Resultater Forenklet indberetning af de kommunale regnskaber For at lette de administrative byrder for kommuner og amtskommuner er de kommunale indberetninger af regnskabstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet forenklet. Indberetningen er med initiativet blevet begrænset til en række særlige regnskabsoplysninger. Liberalisering af reklamering for sundhedsydelser Forbuddet mod markedsføring af sundhedsydelser ophæves. Det betyder, at borgere og virksomheder nu kan få et reelt frit valg ved brug af sundhedsydelser, og det betyder øget konkurrence på sundhedsområdet. Hidtil har der været meget restriktive begrænsninger for sundhedspersoners muligheder for at reklamere for sundhedsydelser. Med de nye bestemmelser gives der en væsentlig udvidet adgang til markedsføring. Det vil fx fremover være tilladt at bruge billeder og tegninger; at anføre særlige arbejdsog/eller interesseområder; at angive særlige uddannelseskvalifikationer og at angive teknisk udstyr i reklamer for sundhedsydelser. Udpantningsret for bøder vedtaget efter CPR-loven En kommunalbestyrelse har mulighed for at udstede et administrativt bødeforlæg, hvis en borger ikke overholder sine forpligtelser efter CPRloven; eksempelvis ved ikke at anmelde en flytning rettidigt. Kommunerne har med lovændringen fået mulighed for selv at inddrive bøden, hvis borgeren ikke betaler den. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen anmode politiet om at inddrive bøden. Forenkling af lånebekendtgørelsen Hidtil har kommuner skulle søge om dispensation fra reglerne om deponering ved indgåelse af lejemål, selvom dette lejemål erstattede et andet lejemål, der allerede var deponeret for. Tilsvarende skulle der søges om dispensation ved garantistillelse for lån i kommunale havne. Med ændringen af lånebekendtgørelsen er det ikke længere nødvendigt for kommunerne at søge om dispensation i disse tilfælde. 25

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 E-post oem@oem.dk www.oem.dk Erhvervslivet og reguleringen

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at:

Skatteområdet. På skatteområdet ønsker regeringen at: Skatteområdet På skatteområdet ønsker regeringen at: Reducere de administrative byrder for virksomheder og borgere gennem en sammenhængende borger- og virksomhedsnær skatteadministration. Målrette kontrollen

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle Skatteministeriet December 2005 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle December 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere