Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser"

Transkript

1 Færre regler flere muligheder regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Regeringen Oktober 2003

2 Færre regler flere muligheder, oktober 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: eller afhentes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads kontor 1218 København K Telefon Omslag: Schultz Grafisk Illustrator: Rasmus Bregnhøi, Illustrationsbureauet Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: 125 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Finansministeriet ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse Indledning Resultater Beskæftigelsesministeriet...15 Finansministeriet...18 Fødevareministeriet...21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet...24 Integrationsministeriet...27 Kirkeministeriet...29 Kulturministeriet...30 Miljøministeriet...32 Skatteministeriet...36 Socialministeriet...42 Trafikministeriet...44 Undervisningsministeriet...45 Videnskabsministeriet...48 Økonomi- og Erhvervsministeriet...51 Initiativer Beskæftigelsesministeriet Ændring af Arbejdstilsynets struktur Bindende forhåndsbesked om arbejdsmiljøinvesteringer Forkortelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Ny rådgivningsmodel på arbejdsmiljøområdet Standarder for stillingsopslag på internettet Borgerbetjening, virtuel a-kasse og arbejdsmarkedspladsen Digitalisering af sygedagpenge til beskæftigede og forsikrede ledige Forenkling af sygedagpengereglerne...61 Finansministeriet NemKonto til virksomheder og borgere Forenklinger af arbejdsgiverpligter Byrdefulde love for virksomheder edag 2 Ret til digital kommunikation...64

4 13 Forenkling af indberetning til Ferie- fraværs-modulet i SLS Rationalisering af eksisterende udlåns- og tilskudsordninger på jordbrugsområdet Forenkling af kravene til udarbejdelse af rejseafregninger Forenkling af administrative procedurer for lønstandsninger og lønreturneringer...67 l7 Forenkling af regler omkring anvendelse af betalingskort Effektivisering af offentlige indkøb Forenklet godkendelse af statslige regnskaber Forenkling af Finansministeriets Økonomiadministrative Vejledning Forenkling af overenskomstsystemet på det statslige område Forenkling af arbejdstidsregler i staten Forenkling af Personalestyrelsens regelsæt Forenkling af visse af statsbyggelovens tilhørende regler...72 Forsvarsministeriet Digitalisering af dokumentation for kabel- og rørledninger til havs Standardvilkår for tilladelser fra Farvandsinspektoratet...74 Fødevareministeriet Nyskrivning og forenkling af landbrugsloven Forenkling af Fødevareministeriets lovgivning om hold af dyr Standardiseret afregning af foderstofafgift Husdyrpræmier på internettet Forenkling af procedurer for transport- og ankomstdokumentation Digital ansøgning om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Forenklet beregning af dyreenheder og husdyrproduktion Fortrykte gødningsregnskaber Afskaffelse af krav om to SE-numre for økologiske landmænd Fælles indberetning af husdyroplysninger til det offentlige On-line adgang til Plantedirektoratets registre...83

5 38 Regelforenkling på fiskeriområdet Anmeldelsesordning for kosttilskud Revidering af regler for rejse med kæledyr Hygiejnebekendtgørelsens område Kontrol med mælkeproducenter Forenkling af regler for økologisk arealtilskud Forenkling af det danske landdistriktsprogram Forenkling som central målsætning i Vandmiljøplan III Afskaffelse af regler om vurderingsforretning Forenkling af regler for overdragelse af kapacitet (tonnage) Forenkling af regler for bevilling til førstegangsomsætning af fisk...89 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indførelse af et europæisk sygesikringskort Ophævelse af krav om en kommunal sundhedsredegørelse Reform af færgestøtten til mindre øer Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) Sundhedsportal Digitalisering af sundhedsfaglige personers autorisationsstatus Digitalisering af Sundhedsstyrelsens udstedelse af autorisationer Forenkling af indberetninger til Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister Elektronisk indberetning til CPR-registret Øgede frihedsgrader til løsning af sygehusopgaven Klar ansvarsfordeling mellem amt og kommune i forbindelse med pleje af respiratorpatienter Patientbefordring Generel mulighed for forsøgsordninger i kommunerne...98 Integrationsministeriet Nye visumregler Fast track ordning for visse familiesammenføringssager Afskaffelse af regler om holddannelse, sprogcenterråd, pædagogiske råd, lokaleforhold og ledelse hos udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge...100

6 Justitsministeriet Mulighed for bevilling til skilsmisse på grundlag af separation efter stiltiende samtykke Ændring af reglerne om forældremyndighed Mulighed for at fuldbyrde aftaler om samvær Adgang til anerkendelse af udenlandske adoptionsafgørelser Lempelse af kravene for at indgå registreret partnerskab Adgang for statsamterne til at genoptage en sag Forenkling af fremgangsmåden ved offentlig bekræftelse af dokumenters ægthed Modernisering og forenkling af regler om transport af dyr Forenkling af administrativt fastsatte regler vedr. varetægt Forenkling af krav om visse polititilladelser Lempelse af navneloven Forenkling af våbenloven Forenklinger af procedurer i retterne Overgang til elektronisk kundgørelse af Lovtidende Rekvirering af straffeattester over internettet Papirløs tinglysning Forenklinger i ægteskabsloven Lempelse af regler for familiemæssige relationer i adoptionsloven Afskaffelse eller begrænsning af tvangsarv Praktisk omlægning af registrering af motorkøretøjer Indførelse af bagatelgrænse for involvering af myndigheder i samværsspørgsmål Kirkeministeriet Forenkling af reglerne om ansættelse af præster Summarisk klassificering af visse stillinger Stiftsadministrationen som servicemyndighed for menighedsrådet i personalesager Kulturministeriet Lettelse af slægtsforskning Forenkling af lokal radio- og tv-ordning Pligtaflevering Fjernelse af barrierer for frivilligt idrætsarbejde mv. ( tæskeholdet )...117

7 93 Afskaffelse af dobbelttilladelsessystem Digitalisering af tilskudsadministrationen Miljøministeriet Arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige klagestruktur på miljøområdet Forenkling af lovgivningen om forurenet jord Godkendelse og Tilsyn Opfølgning på Virksomhedsudvalget Virksomhedsrapportering Opfølgning på Virksomhedsudvalget Forenkling af naturbeskyttelsesloven Myndighedsforenkling for administration af ferskvandsdambrug En effektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer i forbindelse med eftersyn af rotter i landzone Forenkling af reglerne om anmeldelse af nye kemiske stoffer Forenkling af reglerne om underretning af Miljøstyrelsen om kemiske stoffer Forenkling af reglerne om underretning af Miljøstyrelsen om narre- og flaskesutter Digitalisering af kommunale og amtskommunale indberetninger på miljøområdet Forenkling af skovloven Effektivisering af affaldsområdet Forenkling af natur- og miljøregulering i Sønderjyllands og Ribe amter Skatteministeriet Afskaffelse af kapitalforklaringer Mere fleksible regler om afskrivning på en blandet benyttet bygning Forenkling af den skattemæssige behandling af sponsorydelser Lettelser for virksomheder, der bogfører i euro Forenklet procedure for omlægning af regnskabsår Bindende ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer Kompetence til eftergivelse af personskatter overføres til kommunerne...132

8 116 Forenkling af fondes selvangivelsespligt Rimeligere vejbenyttelsesafgift Mulighed for dispensation fra momsperioder Mod det selvangivelsesløse samfund Digitalisering af regnskabsoplysninger Lønindeholdelse Enklere afregning af moms og skat for små virksomheder Årlig slutafregning af moms i mindre virksomheder Modernisering af punktafgifter Forenkling af skattekontrolloven Harmonisering af reglerne for begrænset skattepligtige Forenklet beskatning af ejendomsavancer Ophævelse af frigørelsesafgiften Ophævelse af beskatningen af au pair ansatte eller ung mand/pige i huset Ensartet begrebsanvendelse i selskabsretten, regnskabsretten og selskabsskatteretten Lettere forskudsregistrering Mønstervirksomheder Én fælles afregningskonto mellem virksomheder og det offentlige Ophævelse/ændring af muligheden for subsidiært udlæg Forenkling af inddrivelse af gæld til det offentlige Socialministeriet Forenkling af reglerne vedr. boligstøtte Forenkling af lejelovgivningen Harmonisering af regler om indtægtsgrundlag mv Flere leverandører af dagtilbud til børn Arbejdsgruppe om forenkling af hjemmehjælp mv Forskellige regelsæt vedr. pasning af voksne Trafikministeriet Analyse af Københavns Frihavn Digitalisering af sagsbehandlingen i Statens Luftfartsvæsen Koordinering af luftfartsvæsenets tilsynsvirksomhed og etablering af én indgang til luftfartsvæsenet Samlet portal om det danske vejnet Liberalisering af taxiområdet Forenkling af jernbaneområdet...151

9 Udenrigsministeriet Tilskud til eksportfremme Undervisningsministeriet Fælles digitale services for borgere der benytter SU-styrelsens, Økonomistyrelsens og ToldSkats systemer Regelforenkling i forbindelse med virksomheders efter- og videreuddannelse af medarbejdere (AMU mv.) Digitalisering af optagelsesprocedurer og anden dokumenthåndtering i forholdet mellem elever/studerende og uddannelsesinsituttioner Forenkling af papirgange og godkendelsespraksis vedrørende uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Videnskabsministeriet It-arkitektur Ensartede vilkår for tilskudsadministration Økonomi- og Erhvervsministeriet Forenkling af mærkeordningen på forbrugerområdet Forenkling af selskabslovgivningen Udvidet gyldighedsperiode for energimærkning Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik Digitalisering af Patent og Varemærkestyrelsen Forenkling af boliglovgivningen Digitaliseret byggesagsbehandling Forenkling af markedsføringsloven og prismærkningsloven Forenkling af årsregnskabsloven Byggereglementets brandbestemmelser Digital indsendelse af regnskabsdata Enhedsregistrering Virtuel database på energiområdet Parkeringsfonde Forenkling af adgangen til erhvervsservice...168

10

11 Indledning Indledning Da regeringen tiltrådte, var det med et ambitiøst mål om at mindske det offentlige bureaukrati og gøre dagligdagen lettere for borgere og virksomheder. Siden har regeringen taget initiativ til en omfattende forenklingsindsats. Med indsatsen bliver love og regler forenklet, unødvendige administrative procedurer bliver fjernet og den offentlige administration bliver effektiviseret ved hjælp af digitale løsninger. Handlingsplanen Færre regler flere muligheder præsenterer både regeringens foreløbige forenklingsresultater og de fremadrettede initiativer, der skal sikre fremdriften i forenklingsarbejdet. Handlingsplanen indeholder i alt 136 resultater, som har medført forenklinger eller lettelser for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Desuden indeholder handlingsplanen 169 fremadrettede initiativer. Der er udarbejdet et sammendrag af handlingsplanen, som er publiceret i pjecen Mindre bureaukrati helt enkelt!. Pjecen indeholder et samlet overblik over forenklingsresultater og planlagte tiltag på en række områder. Det gælder fx skatteområdet, det frivillige foreningsliv, statens uddannelsesstøtte og arbejdsmiljøområdet. 11

12

13 Resultater

14

15 Resultater Beskæftigelsesministeriet Digital jobformidling Der er oprettet en digital CV-bank (Jobnet), som giver virksomhederne et bedre overblik over udbuddet af ledig arbejdskraft. CV-banken har gjort det nemmere for virksomhederne at finde medarbejdere med bestemte kompetencer. Desuden skal medarbejdere på arbejdsformidlingen og hos kommunerne ikke længere indtaste oplysninger om den ledige i forskellige edb-programmer. Nu er det den ledige selv, der via internettet indtaster de relevante oplysninger direkte i CV-banken. Digital tilmelding til arbejdsformidlingen Når man blev ledig, skulle man tidligere møde op på arbejdsformidlingen og melde sig som ledig. Det gav problemer på arbejdsformidlingerne, fordi tilmeldinger var koncentreret om den første dag i måneden. Det er nu muligt at melde sig ledig og få stemplet dagpengekortet via internettet. De ledige slipper for at møde op på arbejdsformidlingen, og arbejdsformidlingen kan bruge deres ressourcer på vejledning i stedet for registrering. Digitalisering af arbejdsskader Arbejdsgivere og læger har nu mulighed for elektronisk at anmelde arbejdsskader til samtlige myndigheder ét sted. Anmeldelsen bliver derefter videreformidlet til de relevante myndigheder. Tidligere skulle arbejdsgivere både anmelde arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det digitale system (EASY) bliver også tilgængeligt for den tilskadekomne i løbet af Forenkling af løntilskudsordninger Antallet af ordninger, som virksomhederne kan benytte til at ansætte ledige med løntilskud fra det offentlige, er forenklet fra 18 til 1 ordning med 3 forskellige satser. Virksomhederne har tidligere peget på, at det var meget svært at finde rundt i og administrere de offentlige løntilskudsordninger. Forenklingen betyder, at det er blevet lettere for virksomhederne at overskue og benytte de offentlige løntilskudsordninger til gavn for både de ledige og virksomhederne. 15

16 Færre regler flere muligheder Forenkling af ydelser under aktivering Cirka dagpengeberettigede ledige, der deltager i tilbud, skal ikke længere ansøge om ydelser under aktivering. Reglerne om uddannelsesgodtgørelse og aktiveringsydelse er forenklet, idet disse ydelser nu er erstattet af én aktiveringsydelse. Arbejdsformidlingen sender en elektronisk underretning til a-kassen om, at en arbejdssøgende har påbegyndt eller afsluttet et aktiveringstilbud. Tidligere skulle den ledige særskilt ansøge arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen om at få tildelt ydelserne. Forenkling af arbejdsmiljøloven Administrative bøder for formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven er afskaffet. Bøderne blev afskaffet, fordi de høje bødestørrelser ikke stod mål med de forseelser, de blev uddelt for. Formelle overtrædelser er fx manglende udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) eller manglende tilslutning til en bedriftssundhedstjeneste. Der kan fortsat gives bøder for overtrædelse af materielle arbejdsmiljøregler. Hjælp til arbejdspladsvurderingerne Mange virksomheder, særligt de mindre, har svært ved overskue hvilke forhold og områder, der skal indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet 60 brancherettede checklister som en hjælp til de små virksomheder, der skal udarbejde skriftlige arbejdspladsvurderinger. Checklisterne indeholder en række spørgsmål, der skal svares ja eller nej til. Desuden indeholder checklisten en skabelon til virksomhedens handlingsplan, hvor virksomhedsejeren i samarbejde med en medarbejder skal tage nærmere stilling til opfølgning på spørgsmålene i ja-kategorien. Små virksomheder fritaget for sikkerhedsorganisation Særligt de små virksomheder har fundet, at reglerne om etablering af en sikkerhedsorganisation for at følge op på arbejdsmiljøet er unødvendigt bureaukratiske. Reglerne betyder, at sikkerhedsrepræsentanter skal på kursus af en uges varighed. Grænserne for etablering af en sikkerhedsorganisation er nu hævet, således at ca små virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte er blevet fritaget for at organisere sikkerhedsarbejdet. Fremover er det kun virksomheder med over 10 ansatte, der skal etablere en sikkerhedsorganisation. 16

17 Resultater Arbejdsmiljøafgift afskaffet Alle arbejdsgivere er blevet fritaget for at betale arbejdsmiljøafgift. Arbejdsmiljøafgiften var en skat, som ikke var fremmende for virksomhedernes incitament til at gå aktivt ind i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden. Fritagelse for gebyr ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet Cirka virksomheder inden for brancher, der har et særligt belastet arbejdsmiljø, er blevet fritaget for at betale gebyr for tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Gebyret var en skat, der ikke tog hensyn til, om den enkelte virksomhed havde et godt eller dårligt arbejdsmiljø. Begrænset adgang til egen bolig for Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har ikke længere ret til adgang til en privat bolig i de tilfælde, hvor en borger udfører gør-det-selv-arbejde i boligen. Regeringen har ønsket at sikre, at private, der udfører arbejde i egen bolig, har en privatsfære, som er uden for Arbejdstilsynets kontrol. Forenkling af arbejdsskadesikringsloven Skadesbegreberne som definerer, hvornår en ansat har ret til erstatning efter loven om arbejdsskadesikring, er blevet forenklet. Fire skadesbegreber er nu reduceret til to, hvilket gør reglerne lettere at overskue for borgere, der kommer til skade i forbindelse med deres arbejde. 17

18 Færre regler flere muligheder Finansministeriet Digital udveksling af dokumenter i det offentlige (edag) Med edag den 1. september 2003, blev en stor del af den offentlige kommunikation omlagt til digital kommunikation. Det betyder, at en meget stor del af den nuværende papirpost mellem myndigheder er blevet erstattet af elektronisk post eller information via internettet. Undtaget er dog post med følsomme og fortrolige oplysninger. Det forventes, at de offentlige myndigheder sparer ca. 180 mio. kr. om året samtidig med, at sagsbehandlingen bliver smidigere. Tjenestemænd kan selv beregne fremtidig pension På Personalestyrelsens hjemmeside (www.pers.dk) er der udviklet et system, hvor tjenestemænd kan beregne deres pension ved selvvalgte pensionsaldre. Tidligere blev der hvert andet år udsendt pensionsoversigter til alle ansatte med statslig tjenestemandspensionsret. Derudover har den enkelte tjenestemand kun haft mulighed for at se sin fremtidige pension ved at bede pensionsmyndigheden om en pensionsberegning. Det nye system på Personalestyrelsens hjemmeside betyder, at borgere med ret til tjenestemandspension har fået mulighed for at se deres aktuelle pensionsoversigt samt at beregne deres pension ved selvvalgte pensioneringsaldre. Forenkling af statens virksomhedsregnskaber Virksomhedsregnskabet, som alle institutioner i staten skal aflægge, er blevet forenklet. Virksomhedsregnskabet er blevet erstattet af en årsrapport, som er enklere, kortere, mere regnskabsorienteret og tættere koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Den nye rapporteringsform giver administrative lettelser for statens institutioner, ligesom rapporten generelt er mere læsevenlig. 18

19 Resultater Forenklede procedurer for købsmoms i staten Statens institutioner får udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms refunderet hos Økonomistyrelsen. Hidtil har det foregået ved, at institutionen skriftligt har anmodet Økonomistyrelsen om refusion. Refusionen er nu automatiseret, så Økonomistyrelsen finder den refusionspligtige købsmoms via institutionernes løbende digitale bogføring. Både institutionerne og Økonomistyrelsen har fået administrative lettelser som følge af de forenklede procedurer. Forenklet administration vedr. statsregnskab og bevillingslove Udarbejdelsen af statsregnskabet har hidtil været baseret på skriftlige indberetnings- og godkendelsesprocedurer mellem de statslige institutioner og Økonomistyrelsen. Procedurerne er nu digitaliseret så det er blevet muligt for institutionerne at indberette oplysninger til statsregnskabet digitalt. Indrapporteringen til bevillingslovene er også forenklet. Statens budgetsystem er nu integreret med anerkendte standardkontorsystemer. Digital ansøgning om arrangementer hos Slots- og Ejendomsstyrelsen Borgere, virksomheder og institutioner kan ansøge om brug af udendørs slots- og havearealer til arrangementer via Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside, Systemet sørger automatisk for, at der bliver udarbejdet en liste over de relevante høringsparter i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Udbygget selvbetjeningssystem for studiegæld mv. Den eksisterende selvbetjeningsservice på studiegældsområdet er udvidet til at omfatte alle former for studiegæld. Borgere med flere former for studiegæld kan nu få et samlet overblik over deres studiegæld, ligesom alle former for betalinger til Økonomistyrelsen kan ske med dankort via internettet. Tilmelding til betalingsservice (PBS) kan nu ske direkte via Økonomistyrelsens hjemmeside. 19

20 Færre regler flere muligheder Afskaffelse af tro og love-erklæringer Tidligere tjenestemænd, der nu modtager førtidspension, skulle hvert år indsende en tro og love-erklæring på, at de ikke i det forudgående år havde haft erhvervsarbejde på mere end 200 timer. Tro og love-erklæringen er nu afskaffet. Forenklingen betyder, at Økonomistyrelsen ikke længere skal udsende erklæringer til førtidspensionisterne hvert år. Pensionisterne slipper dermed også for at sende dem retur til Økonomistyrelsen. Forenkling og digitalisering af statens betalinger En række administrative processer i forbindelse med betalinger til og fra statens institutioner gennem Statens Koncern Betalingssystem (SKB) er blevet forenklet og digitaliseret. Der er nu mulighed for, at der kan ske elektronisk opkrævning af debitorer via SKB og Betalingsservice (PBS). Den elektroniske opkrævning medfører administrative lettelser for statens institutioner. 20

21 Resultater Fødevareministeriet Ansøgning om ammekopræmier på internettet Landmænd som holder ammekøer kan søge om en ammekopræmie. Ammekopræmier gives og finansieres af EU for at støtte produktionen af oksekød. Før skulle landmændene indsende detaljerede papiransøgninger med angivelse af hvilke dyr, der blev søgt præmie til. Efterfølgende skulle Direktoratet for FødevareErhverv indtaste disse oplysninger. Det var bøvlet både for landmændene og det offentlige. Derfor blev der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor taget initiativ til at forenkle ansøgningen om ammekopræmier. Resultatet er, at landmændene nu blot skal indgive en simpel elektronisk erklæring om, at de ønsker at søge om ammekopræmier, så sørger Direktoratet for FødevareErhverv for resten. Landmændene slipper for en masse papirarbejde og kan følge status for deres ansøgning på internettet. Direktoratet for FødevareErhverv slipper for manuel sagsbehandling af ansøgninger om året. Forenkling af kontrollen vedrørende eksportdokumenter Kontrollen med omladning er overført fra Direktoratet for FødevareErhverv til ToldSkat, hvilket reducerer den samlede papirhåndtering hos især eksportører og Direktoratet for FødevareErhverv. Den nye sagsgang indebærer desuden, at eksportøren i mange tilfælde får fremrykket tidspunktet for endelig betaling af eksportstøtte og dermed frigivelse af stillede garantier. Fuld digitalisering af hektarstøtteansøgninger Før indebar ansøgninger om hektarstøtte en masse papirarbejde for landmænd og myndigheder. Derfor blev der som led i regeringens handlingsplan for en enklere offentlig sektor taget initiativ til en fuld digitalisering af ansøgningsproceduren. Det betyder, at landmændene nu kan indsende økologiindberetninger, ansøgninger om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer med tilhørende markkort elektronisk. 21

22 Færre regler flere muligheder Elektronisk indberetning af gødningsregnskab Tidligere skulle gødningsregnskaber indsendes på papir til Plantedirektoratet. For at mindske papirarbejdet er der givet mulighed for elektronisk indberetning af gødningsregnskaber. Samtidig bliver gamle og nye gødningsregnskaber lagt ud på internettet, så landmændene ikke længere behøver at ringe eller skrive til Plantedirektoratet for at få oplysninger om deres gødningsregnskaber. Hurtig afslutning af Plantedirektoratets kontrolsager Plantedirektoratet foretager kontrolbesøg hos landmændene for at sikre, at reglerne på området efterleves, som de skal. Før blev opfølgning på kontrolbesøg varetaget hjemme i Plantedirektoratet og resultatet efterfølgende meddelt til landmændene pr. brev. Det betød ventetid og usikkerhed for landmændene, indtil de modtog resultatet af kontrollen. For direktoratet betød det tidskrævende ekstraadministration. For at løse dette problem har plantedirektoratets kontrollører nu fået kompetence til at afslutte uproblematiske sager på stedet. På den måde slipper man for et tidskrævende og bureaukratisk mellemled. Forenkling af regler om produktion af mælk og æg Reglerne om hygiejne, indretning og drift for producenter og virksomheder, der behandler mælk og æg, stod før beskrevet i fem forskellige bekendtgørelser. Det var uoverskueligt for virksomhederne. Derfor er regelsættet blevet samlet i en bekendtgørelse, og reglerne er blevet færre og nemmere at læse. Resultatet er, at virksomhederne nu kun skal kende ét regelsæt på området. Løbende omlægning til økologi Før kunne landmænd, der ønskede at lægge om til økologisk jordbrugsproduktion, kun søge om autorisation til dette én gang om året. Omlægningen til økologi kan først finde sted, når landmanden har fået denne autorisation. For at give mere fleksibilitet og gøre det lettere for landmændene at planlægge, er der nu givet mulighed for løbende ansøgning året rundt. 22

23 Resultater Undtagelse fra kravet om hygiejneuddannelse i fritids- og idrætsforeninger Kravet om hygiejneuddannelse er blevet afskaffet for en særlig gruppe af personer i fritids- og idrætsforeninger. Kravet om uddannelse indebar tidligere, at alle personer, der tilberedte fødevarer, skulle på et hygiejnekursus af minimum 8 lektioners varighed. Det betød, at man skulle på hygiejnekursus for at få lov til at varme pølser ved fx et fodboldstævne. Kravet om hygiejnekursus er nu ophævet for de personer, der tilbereder et begrænset varesortiment, hvor den sundhedsmæssige risiko ved tilberedning og servering er begrænset. Det gælder, når det foregår i fritids- eller idrætsforeninger, hvor det ikke er det primære formål at drive fødevarevirksomhed. 23

24 Færre regler flere muligheder Indenrigs- og Sundhedsministeriet Receptekspedition på apoteksudsalg Før kunne apotekskunder kun få udleveret receptpligtig medicin på apoteksudsalg, hvis recepten forinden var ekspederet af det tilknyttede apotek. Det betød dobbeltadministration for apotekerne og ventetid for kunderne. Derfor er der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor givet mulighed for, at recepter kan ekspederes direkte på et apoteksudsalg, hvor der er faguddannet personale. Det betyder en mere effektiv receptekspedition for apotekerne og gør det lettere for kunderne at købe receptpligtig medicin. Elektronisk overførsel af medicintilskudsbevillinger Medicintilskudsbevillinger kan nu overføres elektronisk direkte til apotekerne. Det betyder, at kunderne slipper for selv at skulle medbringe en medicintilskudsbevilling ved henvendelsen til apoteket, og apotekerne slipper for besværet med at indlæse, hver gang en borger kommer med en ny bevilling. Samtidig vil den elektroniske overførsel betyde, at Lægemiddelstyrelsen undgår en række henvendelser om bortkomne bevillinger og forespørgsler fra apotekerne angående bevillinger. Standardiseret ansøgning om tilskud til køb af lægemidler Der er udarbejdet standardansøgningsskemaer for ansøgning om enkelttilskud til køb af lægemidler. Med standardskemaerne bliver det lettere for lægerne at lave ansøgninger ved afkrydsning på et standardiseret skema, og Lægemiddelstyrelsen kan effektivisere sagsbehandlingen. Desuden kan ansøgningerne overføres elektronisk, så sagsbehandlingstiden kan afkortes. Lægemiddelstyrelsen har i de første seks måneder af 2003 modtaget ansøgninger på standardansøgningsskemaer ud af ansøgninger om enkelttilskud. Elektroniske blanketter hos Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen bruger en række blanketter i sit arbejde. Disse blanketter lægges nu på internettet, så de er lette at fremskaffe for borgere og lægemiddelindustrien. 24

25 Resultater Forenklet indberetning af de kommunale regnskaber For at lette de administrative byrder for kommuner og amtskommuner er de kommunale indberetninger af regnskabstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet forenklet. Indberetningen er med initiativet blevet begrænset til en række særlige regnskabsoplysninger. Liberalisering af reklamering for sundhedsydelser Forbuddet mod markedsføring af sundhedsydelser ophæves. Det betyder, at borgere og virksomheder nu kan få et reelt frit valg ved brug af sundhedsydelser, og det betyder øget konkurrence på sundhedsområdet. Hidtil har der været meget restriktive begrænsninger for sundhedspersoners muligheder for at reklamere for sundhedsydelser. Med de nye bestemmelser gives der en væsentlig udvidet adgang til markedsføring. Det vil fx fremover være tilladt at bruge billeder og tegninger; at anføre særlige arbejdsog/eller interesseområder; at angive særlige uddannelseskvalifikationer og at angive teknisk udstyr i reklamer for sundhedsydelser. Udpantningsret for bøder vedtaget efter CPR-loven En kommunalbestyrelse har mulighed for at udstede et administrativt bødeforlæg, hvis en borger ikke overholder sine forpligtelser efter CPRloven; eksempelvis ved ikke at anmelde en flytning rettidigt. Kommunerne har med lovændringen fået mulighed for selv at inddrive bøden, hvis borgeren ikke betaler den. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen anmode politiet om at inddrive bøden. Forenkling af lånebekendtgørelsen Hidtil har kommuner skulle søge om dispensation fra reglerne om deponering ved indgåelse af lejemål, selvom dette lejemål erstattede et andet lejemål, der allerede var deponeret for. Tilsvarende skulle der søges om dispensation ved garantistillelse for lån i kommunale havne. Med ændringen af lånebekendtgørelsen er det ikke længere nødvendigt for kommunerne at søge om dispensation i disse tilfælde. 25

Mindre bureaukrati helt enkelt! Mindre bureaukrati helt enkelt!

Mindre bureaukrati helt enkelt! Mindre bureaukrati helt enkelt! Mindre bureaukrati helt enkelt! Regeringen Oktober 2003 1 Mindre bureaukrati helt enkelt!, oktober 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon 43

Læs mere

En enklere hverdag for borgere og virksomheder. - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

En enklere hverdag for borgere og virksomheder. - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser En enklere hverdag for borgere og virksomheder - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Regeringen December 2004 En enklere hverdag for borgere og virksomheder, december

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003

Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 Erhvervslivet og reguleringen 2002/2003 ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 E-post oem@oem.dk www.oem.dk Erhvervslivet og reguleringen

Læs mere

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN INDHOLD 03 05 11 15 FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN FORORD Regeringen ønsker en offentlig sektor, hvor der er åbenhed

Læs mere

Mindre bøvl - mere frihed

Mindre bøvl - mere frihed Mindre bøvl - mere frihed Regeringen December 2004 Forord Der findes mere end 10.000 love og bekendtgørelser, som regulerer alt fra tidens fastsættelse til husdyrhold. Love og regler er med til at sikre,

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

EN MERE BORGERNÆR OFFENTLIG SEKTOR

EN MERE BORGERNÆR OFFENTLIG SEKTOR EN MERE BORGERNÆR OFFENTLIG SEKTOR November 2003 INDHOLD 02 04 06 08 10 13 14 17 20 27 REGERINGENS MÅL FOR DEN OFFENTLIGE SEKTOR REGERINGENS MODERNISERINGSRESULTATER Valgfrihed Forenkling af den offentlige

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget

Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget 29. marts 2012 Forsøg, der imødekommes i 2. fase af frikommuneforsøget I 1. fase af frikommuneforsøget, der igangsattes pr. 1. januar 2012, blev 51 ud af de ca. 150 forskellige forsøgsforslag, som frikommunerne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Kirkeudvalget B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Kirkeudvalget 2014-15 B 107 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Kirkeudvalg Christiansborg 1240 København K udvalg@ft.dk Kirkeudvalget har ved brev af 28. april 2015 bedt om min besvarelse

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Nedenstående er de enkelte forenklingsforslag, som fremgår af udspillet Mere frihed. Mindre bureaukrati.

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Dato: - 6 JULI 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: Dok.

JUSTITSMINISTERIET. Dato: - 6 JULI 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: Dok. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 545 Offentligt JUSTITSMINISTERIET Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 KøbenhavnK -POSt /' Administrationsafdelingen Dato: - 6 JULI 2011 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vision: Europas bedste havne

Vision: Europas bedste havne 1 Vision: Europas bedste havne Hvad skal der til for, at en havn er den bedste havn at være kunde i? Havnene skal rette fokus på det forretningsorienterede Havnene skal på alle niveauer målrette arbejdet

Læs mere

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten Rådgivermøde Fremtidsfabrikken - 10. marts 2016 ErhvervsKontakten ErhvervsKontakten består af: Natur og Klima Plan og Geodata Byg og Industrimiljø Fremtidsfabrikken Erhvervskonsulent Jobservice ErhvervsKontakten

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Kommunesammenlægninger kan føre til mindre udlicitering for 1,7 mia. kr.

Kommunesammenlægninger kan føre til mindre udlicitering for 1,7 mia. kr. D Indsigt Nummer 20 24. november 2004 Kommunesammenlægninger kan føre til mindre udlicitering for 1,7 mia. kr. A F K O N S U L E N T M E T T E B J Ø R N - A N D E R S E N, m b a @ d i. d k 4 8 10 bud på

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere