Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser"

Transkript

1 Færre regler flere muligheder regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Regeringen Oktober 2003

2 Færre regler flere muligheder, oktober 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: eller afhentes hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads kontor 1218 København K Telefon Omslag: Schultz Grafisk Illustrator: Rasmus Bregnhøi, Illustrationsbureauet Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: 125 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Finansministeriet ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse Indledning Resultater Beskæftigelsesministeriet...15 Finansministeriet...18 Fødevareministeriet...21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet...24 Integrationsministeriet...27 Kirkeministeriet...29 Kulturministeriet...30 Miljøministeriet...32 Skatteministeriet...36 Socialministeriet...42 Trafikministeriet...44 Undervisningsministeriet...45 Videnskabsministeriet...48 Økonomi- og Erhvervsministeriet...51 Initiativer Beskæftigelsesministeriet Ændring af Arbejdstilsynets struktur Bindende forhåndsbesked om arbejdsmiljøinvesteringer Forkortelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Ny rådgivningsmodel på arbejdsmiljøområdet Standarder for stillingsopslag på internettet Borgerbetjening, virtuel a-kasse og arbejdsmarkedspladsen Digitalisering af sygedagpenge til beskæftigede og forsikrede ledige Forenkling af sygedagpengereglerne...61 Finansministeriet NemKonto til virksomheder og borgere Forenklinger af arbejdsgiverpligter Byrdefulde love for virksomheder edag 2 Ret til digital kommunikation...64

4 13 Forenkling af indberetning til Ferie- fraværs-modulet i SLS Rationalisering af eksisterende udlåns- og tilskudsordninger på jordbrugsområdet Forenkling af kravene til udarbejdelse af rejseafregninger Forenkling af administrative procedurer for lønstandsninger og lønreturneringer...67 l7 Forenkling af regler omkring anvendelse af betalingskort Effektivisering af offentlige indkøb Forenklet godkendelse af statslige regnskaber Forenkling af Finansministeriets Økonomiadministrative Vejledning Forenkling af overenskomstsystemet på det statslige område Forenkling af arbejdstidsregler i staten Forenkling af Personalestyrelsens regelsæt Forenkling af visse af statsbyggelovens tilhørende regler...72 Forsvarsministeriet Digitalisering af dokumentation for kabel- og rørledninger til havs Standardvilkår for tilladelser fra Farvandsinspektoratet...74 Fødevareministeriet Nyskrivning og forenkling af landbrugsloven Forenkling af Fødevareministeriets lovgivning om hold af dyr Standardiseret afregning af foderstofafgift Husdyrpræmier på internettet Forenkling af procedurer for transport- og ankomstdokumentation Digital ansøgning om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Forenklet beregning af dyreenheder og husdyrproduktion Fortrykte gødningsregnskaber Afskaffelse af krav om to SE-numre for økologiske landmænd Fælles indberetning af husdyroplysninger til det offentlige On-line adgang til Plantedirektoratets registre...83

5 38 Regelforenkling på fiskeriområdet Anmeldelsesordning for kosttilskud Revidering af regler for rejse med kæledyr Hygiejnebekendtgørelsens område Kontrol med mælkeproducenter Forenkling af regler for økologisk arealtilskud Forenkling af det danske landdistriktsprogram Forenkling som central målsætning i Vandmiljøplan III Afskaffelse af regler om vurderingsforretning Forenkling af regler for overdragelse af kapacitet (tonnage) Forenkling af regler for bevilling til førstegangsomsætning af fisk...89 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indførelse af et europæisk sygesikringskort Ophævelse af krav om en kommunal sundhedsredegørelse Reform af færgestøtten til mindre øer Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) Sundhedsportal Digitalisering af sundhedsfaglige personers autorisationsstatus Digitalisering af Sundhedsstyrelsens udstedelse af autorisationer Forenkling af indberetninger til Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister Elektronisk indberetning til CPR-registret Øgede frihedsgrader til løsning af sygehusopgaven Klar ansvarsfordeling mellem amt og kommune i forbindelse med pleje af respiratorpatienter Patientbefordring Generel mulighed for forsøgsordninger i kommunerne...98 Integrationsministeriet Nye visumregler Fast track ordning for visse familiesammenføringssager Afskaffelse af regler om holddannelse, sprogcenterråd, pædagogiske råd, lokaleforhold og ledelse hos udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge...100

6 Justitsministeriet Mulighed for bevilling til skilsmisse på grundlag af separation efter stiltiende samtykke Ændring af reglerne om forældremyndighed Mulighed for at fuldbyrde aftaler om samvær Adgang til anerkendelse af udenlandske adoptionsafgørelser Lempelse af kravene for at indgå registreret partnerskab Adgang for statsamterne til at genoptage en sag Forenkling af fremgangsmåden ved offentlig bekræftelse af dokumenters ægthed Modernisering og forenkling af regler om transport af dyr Forenkling af administrativt fastsatte regler vedr. varetægt Forenkling af krav om visse polititilladelser Lempelse af navneloven Forenkling af våbenloven Forenklinger af procedurer i retterne Overgang til elektronisk kundgørelse af Lovtidende Rekvirering af straffeattester over internettet Papirløs tinglysning Forenklinger i ægteskabsloven Lempelse af regler for familiemæssige relationer i adoptionsloven Afskaffelse eller begrænsning af tvangsarv Praktisk omlægning af registrering af motorkøretøjer Indførelse af bagatelgrænse for involvering af myndigheder i samværsspørgsmål Kirkeministeriet Forenkling af reglerne om ansættelse af præster Summarisk klassificering af visse stillinger Stiftsadministrationen som servicemyndighed for menighedsrådet i personalesager Kulturministeriet Lettelse af slægtsforskning Forenkling af lokal radio- og tv-ordning Pligtaflevering Fjernelse af barrierer for frivilligt idrætsarbejde mv. ( tæskeholdet )...117

7 93 Afskaffelse af dobbelttilladelsessystem Digitalisering af tilskudsadministrationen Miljøministeriet Arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige klagestruktur på miljøområdet Forenkling af lovgivningen om forurenet jord Godkendelse og Tilsyn Opfølgning på Virksomhedsudvalget Virksomhedsrapportering Opfølgning på Virksomhedsudvalget Forenkling af naturbeskyttelsesloven Myndighedsforenkling for administration af ferskvandsdambrug En effektiv udnyttelse af de kommunale ressourcer i forbindelse med eftersyn af rotter i landzone Forenkling af reglerne om anmeldelse af nye kemiske stoffer Forenkling af reglerne om underretning af Miljøstyrelsen om kemiske stoffer Forenkling af reglerne om underretning af Miljøstyrelsen om narre- og flaskesutter Digitalisering af kommunale og amtskommunale indberetninger på miljøområdet Forenkling af skovloven Effektivisering af affaldsområdet Forenkling af natur- og miljøregulering i Sønderjyllands og Ribe amter Skatteministeriet Afskaffelse af kapitalforklaringer Mere fleksible regler om afskrivning på en blandet benyttet bygning Forenkling af den skattemæssige behandling af sponsorydelser Lettelser for virksomheder, der bogfører i euro Forenklet procedure for omlægning af regnskabsår Bindende ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer Kompetence til eftergivelse af personskatter overføres til kommunerne...132

8 116 Forenkling af fondes selvangivelsespligt Rimeligere vejbenyttelsesafgift Mulighed for dispensation fra momsperioder Mod det selvangivelsesløse samfund Digitalisering af regnskabsoplysninger Lønindeholdelse Enklere afregning af moms og skat for små virksomheder Årlig slutafregning af moms i mindre virksomheder Modernisering af punktafgifter Forenkling af skattekontrolloven Harmonisering af reglerne for begrænset skattepligtige Forenklet beskatning af ejendomsavancer Ophævelse af frigørelsesafgiften Ophævelse af beskatningen af au pair ansatte eller ung mand/pige i huset Ensartet begrebsanvendelse i selskabsretten, regnskabsretten og selskabsskatteretten Lettere forskudsregistrering Mønstervirksomheder Én fælles afregningskonto mellem virksomheder og det offentlige Ophævelse/ændring af muligheden for subsidiært udlæg Forenkling af inddrivelse af gæld til det offentlige Socialministeriet Forenkling af reglerne vedr. boligstøtte Forenkling af lejelovgivningen Harmonisering af regler om indtægtsgrundlag mv Flere leverandører af dagtilbud til børn Arbejdsgruppe om forenkling af hjemmehjælp mv Forskellige regelsæt vedr. pasning af voksne Trafikministeriet Analyse af Københavns Frihavn Digitalisering af sagsbehandlingen i Statens Luftfartsvæsen Koordinering af luftfartsvæsenets tilsynsvirksomhed og etablering af én indgang til luftfartsvæsenet Samlet portal om det danske vejnet Liberalisering af taxiområdet Forenkling af jernbaneområdet...151

9 Udenrigsministeriet Tilskud til eksportfremme Undervisningsministeriet Fælles digitale services for borgere der benytter SU-styrelsens, Økonomistyrelsens og ToldSkats systemer Regelforenkling i forbindelse med virksomheders efter- og videreuddannelse af medarbejdere (AMU mv.) Digitalisering af optagelsesprocedurer og anden dokumenthåndtering i forholdet mellem elever/studerende og uddannelsesinsituttioner Forenkling af papirgange og godkendelsespraksis vedrørende uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Videnskabsministeriet It-arkitektur Ensartede vilkår for tilskudsadministration Økonomi- og Erhvervsministeriet Forenkling af mærkeordningen på forbrugerområdet Forenkling af selskabslovgivningen Udvidet gyldighedsperiode for energimærkning Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik Digitalisering af Patent og Varemærkestyrelsen Forenkling af boliglovgivningen Digitaliseret byggesagsbehandling Forenkling af markedsføringsloven og prismærkningsloven Forenkling af årsregnskabsloven Byggereglementets brandbestemmelser Digital indsendelse af regnskabsdata Enhedsregistrering Virtuel database på energiområdet Parkeringsfonde Forenkling af adgangen til erhvervsservice...168

10

11 Indledning Indledning Da regeringen tiltrådte, var det med et ambitiøst mål om at mindske det offentlige bureaukrati og gøre dagligdagen lettere for borgere og virksomheder. Siden har regeringen taget initiativ til en omfattende forenklingsindsats. Med indsatsen bliver love og regler forenklet, unødvendige administrative procedurer bliver fjernet og den offentlige administration bliver effektiviseret ved hjælp af digitale løsninger. Handlingsplanen Færre regler flere muligheder præsenterer både regeringens foreløbige forenklingsresultater og de fremadrettede initiativer, der skal sikre fremdriften i forenklingsarbejdet. Handlingsplanen indeholder i alt 136 resultater, som har medført forenklinger eller lettelser for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Desuden indeholder handlingsplanen 169 fremadrettede initiativer. Der er udarbejdet et sammendrag af handlingsplanen, som er publiceret i pjecen Mindre bureaukrati helt enkelt!. Pjecen indeholder et samlet overblik over forenklingsresultater og planlagte tiltag på en række områder. Det gælder fx skatteområdet, det frivillige foreningsliv, statens uddannelsesstøtte og arbejdsmiljøområdet. 11

12

13 Resultater

14

15 Resultater Beskæftigelsesministeriet Digital jobformidling Der er oprettet en digital CV-bank (Jobnet), som giver virksomhederne et bedre overblik over udbuddet af ledig arbejdskraft. CV-banken har gjort det nemmere for virksomhederne at finde medarbejdere med bestemte kompetencer. Desuden skal medarbejdere på arbejdsformidlingen og hos kommunerne ikke længere indtaste oplysninger om den ledige i forskellige edb-programmer. Nu er det den ledige selv, der via internettet indtaster de relevante oplysninger direkte i CV-banken. Digital tilmelding til arbejdsformidlingen Når man blev ledig, skulle man tidligere møde op på arbejdsformidlingen og melde sig som ledig. Det gav problemer på arbejdsformidlingerne, fordi tilmeldinger var koncentreret om den første dag i måneden. Det er nu muligt at melde sig ledig og få stemplet dagpengekortet via internettet. De ledige slipper for at møde op på arbejdsformidlingen, og arbejdsformidlingen kan bruge deres ressourcer på vejledning i stedet for registrering. Digitalisering af arbejdsskader Arbejdsgivere og læger har nu mulighed for elektronisk at anmelde arbejdsskader til samtlige myndigheder ét sted. Anmeldelsen bliver derefter videreformidlet til de relevante myndigheder. Tidligere skulle arbejdsgivere både anmelde arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Det digitale system (EASY) bliver også tilgængeligt for den tilskadekomne i løbet af Forenkling af løntilskudsordninger Antallet af ordninger, som virksomhederne kan benytte til at ansætte ledige med løntilskud fra det offentlige, er forenklet fra 18 til 1 ordning med 3 forskellige satser. Virksomhederne har tidligere peget på, at det var meget svært at finde rundt i og administrere de offentlige løntilskudsordninger. Forenklingen betyder, at det er blevet lettere for virksomhederne at overskue og benytte de offentlige løntilskudsordninger til gavn for både de ledige og virksomhederne. 15

16 Færre regler flere muligheder Forenkling af ydelser under aktivering Cirka dagpengeberettigede ledige, der deltager i tilbud, skal ikke længere ansøge om ydelser under aktivering. Reglerne om uddannelsesgodtgørelse og aktiveringsydelse er forenklet, idet disse ydelser nu er erstattet af én aktiveringsydelse. Arbejdsformidlingen sender en elektronisk underretning til a-kassen om, at en arbejdssøgende har påbegyndt eller afsluttet et aktiveringstilbud. Tidligere skulle den ledige særskilt ansøge arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskassen om at få tildelt ydelserne. Forenkling af arbejdsmiljøloven Administrative bøder for formelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven er afskaffet. Bøderne blev afskaffet, fordi de høje bødestørrelser ikke stod mål med de forseelser, de blev uddelt for. Formelle overtrædelser er fx manglende udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) eller manglende tilslutning til en bedriftssundhedstjeneste. Der kan fortsat gives bøder for overtrædelse af materielle arbejdsmiljøregler. Hjælp til arbejdspladsvurderingerne Mange virksomheder, særligt de mindre, har svært ved overskue hvilke forhold og områder, der skal indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet 60 brancherettede checklister som en hjælp til de små virksomheder, der skal udarbejde skriftlige arbejdspladsvurderinger. Checklisterne indeholder en række spørgsmål, der skal svares ja eller nej til. Desuden indeholder checklisten en skabelon til virksomhedens handlingsplan, hvor virksomhedsejeren i samarbejde med en medarbejder skal tage nærmere stilling til opfølgning på spørgsmålene i ja-kategorien. Små virksomheder fritaget for sikkerhedsorganisation Særligt de små virksomheder har fundet, at reglerne om etablering af en sikkerhedsorganisation for at følge op på arbejdsmiljøet er unødvendigt bureaukratiske. Reglerne betyder, at sikkerhedsrepræsentanter skal på kursus af en uges varighed. Grænserne for etablering af en sikkerhedsorganisation er nu hævet, således at ca små virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte er blevet fritaget for at organisere sikkerhedsarbejdet. Fremover er det kun virksomheder med over 10 ansatte, der skal etablere en sikkerhedsorganisation. 16

17 Resultater Arbejdsmiljøafgift afskaffet Alle arbejdsgivere er blevet fritaget for at betale arbejdsmiljøafgift. Arbejdsmiljøafgiften var en skat, som ikke var fremmende for virksomhedernes incitament til at gå aktivt ind i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden. Fritagelse for gebyr ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet Cirka virksomheder inden for brancher, der har et særligt belastet arbejdsmiljø, er blevet fritaget for at betale gebyr for tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Gebyret var en skat, der ikke tog hensyn til, om den enkelte virksomhed havde et godt eller dårligt arbejdsmiljø. Begrænset adgang til egen bolig for Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har ikke længere ret til adgang til en privat bolig i de tilfælde, hvor en borger udfører gør-det-selv-arbejde i boligen. Regeringen har ønsket at sikre, at private, der udfører arbejde i egen bolig, har en privatsfære, som er uden for Arbejdstilsynets kontrol. Forenkling af arbejdsskadesikringsloven Skadesbegreberne som definerer, hvornår en ansat har ret til erstatning efter loven om arbejdsskadesikring, er blevet forenklet. Fire skadesbegreber er nu reduceret til to, hvilket gør reglerne lettere at overskue for borgere, der kommer til skade i forbindelse med deres arbejde. 17

18 Færre regler flere muligheder Finansministeriet Digital udveksling af dokumenter i det offentlige (edag) Med edag den 1. september 2003, blev en stor del af den offentlige kommunikation omlagt til digital kommunikation. Det betyder, at en meget stor del af den nuværende papirpost mellem myndigheder er blevet erstattet af elektronisk post eller information via internettet. Undtaget er dog post med følsomme og fortrolige oplysninger. Det forventes, at de offentlige myndigheder sparer ca. 180 mio. kr. om året samtidig med, at sagsbehandlingen bliver smidigere. Tjenestemænd kan selv beregne fremtidig pension På Personalestyrelsens hjemmeside (www.pers.dk) er der udviklet et system, hvor tjenestemænd kan beregne deres pension ved selvvalgte pensionsaldre. Tidligere blev der hvert andet år udsendt pensionsoversigter til alle ansatte med statslig tjenestemandspensionsret. Derudover har den enkelte tjenestemand kun haft mulighed for at se sin fremtidige pension ved at bede pensionsmyndigheden om en pensionsberegning. Det nye system på Personalestyrelsens hjemmeside betyder, at borgere med ret til tjenestemandspension har fået mulighed for at se deres aktuelle pensionsoversigt samt at beregne deres pension ved selvvalgte pensioneringsaldre. Forenkling af statens virksomhedsregnskaber Virksomhedsregnskabet, som alle institutioner i staten skal aflægge, er blevet forenklet. Virksomhedsregnskabet er blevet erstattet af en årsrapport, som er enklere, kortere, mere regnskabsorienteret og tættere koblet til den administrative mål- og resultatstyring. Den nye rapporteringsform giver administrative lettelser for statens institutioner, ligesom rapporten generelt er mere læsevenlig. 18

19 Resultater Forenklede procedurer for købsmoms i staten Statens institutioner får udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms refunderet hos Økonomistyrelsen. Hidtil har det foregået ved, at institutionen skriftligt har anmodet Økonomistyrelsen om refusion. Refusionen er nu automatiseret, så Økonomistyrelsen finder den refusionspligtige købsmoms via institutionernes løbende digitale bogføring. Både institutionerne og Økonomistyrelsen har fået administrative lettelser som følge af de forenklede procedurer. Forenklet administration vedr. statsregnskab og bevillingslove Udarbejdelsen af statsregnskabet har hidtil været baseret på skriftlige indberetnings- og godkendelsesprocedurer mellem de statslige institutioner og Økonomistyrelsen. Procedurerne er nu digitaliseret så det er blevet muligt for institutionerne at indberette oplysninger til statsregnskabet digitalt. Indrapporteringen til bevillingslovene er også forenklet. Statens budgetsystem er nu integreret med anerkendte standardkontorsystemer. Digital ansøgning om arrangementer hos Slots- og Ejendomsstyrelsen Borgere, virksomheder og institutioner kan ansøge om brug af udendørs slots- og havearealer til arrangementer via Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside, Systemet sørger automatisk for, at der bliver udarbejdet en liste over de relevante høringsparter i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Udbygget selvbetjeningssystem for studiegæld mv. Den eksisterende selvbetjeningsservice på studiegældsområdet er udvidet til at omfatte alle former for studiegæld. Borgere med flere former for studiegæld kan nu få et samlet overblik over deres studiegæld, ligesom alle former for betalinger til Økonomistyrelsen kan ske med dankort via internettet. Tilmelding til betalingsservice (PBS) kan nu ske direkte via Økonomistyrelsens hjemmeside. 19

20 Færre regler flere muligheder Afskaffelse af tro og love-erklæringer Tidligere tjenestemænd, der nu modtager førtidspension, skulle hvert år indsende en tro og love-erklæring på, at de ikke i det forudgående år havde haft erhvervsarbejde på mere end 200 timer. Tro og love-erklæringen er nu afskaffet. Forenklingen betyder, at Økonomistyrelsen ikke længere skal udsende erklæringer til førtidspensionisterne hvert år. Pensionisterne slipper dermed også for at sende dem retur til Økonomistyrelsen. Forenkling og digitalisering af statens betalinger En række administrative processer i forbindelse med betalinger til og fra statens institutioner gennem Statens Koncern Betalingssystem (SKB) er blevet forenklet og digitaliseret. Der er nu mulighed for, at der kan ske elektronisk opkrævning af debitorer via SKB og Betalingsservice (PBS). Den elektroniske opkrævning medfører administrative lettelser for statens institutioner. 20

21 Resultater Fødevareministeriet Ansøgning om ammekopræmier på internettet Landmænd som holder ammekøer kan søge om en ammekopræmie. Ammekopræmier gives og finansieres af EU for at støtte produktionen af oksekød. Før skulle landmændene indsende detaljerede papiransøgninger med angivelse af hvilke dyr, der blev søgt præmie til. Efterfølgende skulle Direktoratet for FødevareErhverv indtaste disse oplysninger. Det var bøvlet både for landmændene og det offentlige. Derfor blev der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor taget initiativ til at forenkle ansøgningen om ammekopræmier. Resultatet er, at landmændene nu blot skal indgive en simpel elektronisk erklæring om, at de ønsker at søge om ammekopræmier, så sørger Direktoratet for FødevareErhverv for resten. Landmændene slipper for en masse papirarbejde og kan følge status for deres ansøgning på internettet. Direktoratet for FødevareErhverv slipper for manuel sagsbehandling af ansøgninger om året. Forenkling af kontrollen vedrørende eksportdokumenter Kontrollen med omladning er overført fra Direktoratet for FødevareErhverv til ToldSkat, hvilket reducerer den samlede papirhåndtering hos især eksportører og Direktoratet for FødevareErhverv. Den nye sagsgang indebærer desuden, at eksportøren i mange tilfælde får fremrykket tidspunktet for endelig betaling af eksportstøtte og dermed frigivelse af stillede garantier. Fuld digitalisering af hektarstøtteansøgninger Før indebar ansøgninger om hektarstøtte en masse papirarbejde for landmænd og myndigheder. Derfor blev der som led i regeringens handlingsplan for en enklere offentlig sektor taget initiativ til en fuld digitalisering af ansøgningsproceduren. Det betyder, at landmændene nu kan indsende økologiindberetninger, ansøgninger om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer med tilhørende markkort elektronisk. 21

22 Færre regler flere muligheder Elektronisk indberetning af gødningsregnskab Tidligere skulle gødningsregnskaber indsendes på papir til Plantedirektoratet. For at mindske papirarbejdet er der givet mulighed for elektronisk indberetning af gødningsregnskaber. Samtidig bliver gamle og nye gødningsregnskaber lagt ud på internettet, så landmændene ikke længere behøver at ringe eller skrive til Plantedirektoratet for at få oplysninger om deres gødningsregnskaber. Hurtig afslutning af Plantedirektoratets kontrolsager Plantedirektoratet foretager kontrolbesøg hos landmændene for at sikre, at reglerne på området efterleves, som de skal. Før blev opfølgning på kontrolbesøg varetaget hjemme i Plantedirektoratet og resultatet efterfølgende meddelt til landmændene pr. brev. Det betød ventetid og usikkerhed for landmændene, indtil de modtog resultatet af kontrollen. For direktoratet betød det tidskrævende ekstraadministration. For at løse dette problem har plantedirektoratets kontrollører nu fået kompetence til at afslutte uproblematiske sager på stedet. På den måde slipper man for et tidskrævende og bureaukratisk mellemled. Forenkling af regler om produktion af mælk og æg Reglerne om hygiejne, indretning og drift for producenter og virksomheder, der behandler mælk og æg, stod før beskrevet i fem forskellige bekendtgørelser. Det var uoverskueligt for virksomhederne. Derfor er regelsættet blevet samlet i en bekendtgørelse, og reglerne er blevet færre og nemmere at læse. Resultatet er, at virksomhederne nu kun skal kende ét regelsæt på området. Løbende omlægning til økologi Før kunne landmænd, der ønskede at lægge om til økologisk jordbrugsproduktion, kun søge om autorisation til dette én gang om året. Omlægningen til økologi kan først finde sted, når landmanden har fået denne autorisation. For at give mere fleksibilitet og gøre det lettere for landmændene at planlægge, er der nu givet mulighed for løbende ansøgning året rundt. 22

23 Resultater Undtagelse fra kravet om hygiejneuddannelse i fritids- og idrætsforeninger Kravet om hygiejneuddannelse er blevet afskaffet for en særlig gruppe af personer i fritids- og idrætsforeninger. Kravet om uddannelse indebar tidligere, at alle personer, der tilberedte fødevarer, skulle på et hygiejnekursus af minimum 8 lektioners varighed. Det betød, at man skulle på hygiejnekursus for at få lov til at varme pølser ved fx et fodboldstævne. Kravet om hygiejnekursus er nu ophævet for de personer, der tilbereder et begrænset varesortiment, hvor den sundhedsmæssige risiko ved tilberedning og servering er begrænset. Det gælder, når det foregår i fritids- eller idrætsforeninger, hvor det ikke er det primære formål at drive fødevarevirksomhed. 23

24 Færre regler flere muligheder Indenrigs- og Sundhedsministeriet Receptekspedition på apoteksudsalg Før kunne apotekskunder kun få udleveret receptpligtig medicin på apoteksudsalg, hvis recepten forinden var ekspederet af det tilknyttede apotek. Det betød dobbeltadministration for apotekerne og ventetid for kunderne. Derfor er der som led i handlingsplanen for en enklere offentlig sektor givet mulighed for, at recepter kan ekspederes direkte på et apoteksudsalg, hvor der er faguddannet personale. Det betyder en mere effektiv receptekspedition for apotekerne og gør det lettere for kunderne at købe receptpligtig medicin. Elektronisk overførsel af medicintilskudsbevillinger Medicintilskudsbevillinger kan nu overføres elektronisk direkte til apotekerne. Det betyder, at kunderne slipper for selv at skulle medbringe en medicintilskudsbevilling ved henvendelsen til apoteket, og apotekerne slipper for besværet med at indlæse, hver gang en borger kommer med en ny bevilling. Samtidig vil den elektroniske overførsel betyde, at Lægemiddelstyrelsen undgår en række henvendelser om bortkomne bevillinger og forespørgsler fra apotekerne angående bevillinger. Standardiseret ansøgning om tilskud til køb af lægemidler Der er udarbejdet standardansøgningsskemaer for ansøgning om enkelttilskud til køb af lægemidler. Med standardskemaerne bliver det lettere for lægerne at lave ansøgninger ved afkrydsning på et standardiseret skema, og Lægemiddelstyrelsen kan effektivisere sagsbehandlingen. Desuden kan ansøgningerne overføres elektronisk, så sagsbehandlingstiden kan afkortes. Lægemiddelstyrelsen har i de første seks måneder af 2003 modtaget ansøgninger på standardansøgningsskemaer ud af ansøgninger om enkelttilskud. Elektroniske blanketter hos Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen bruger en række blanketter i sit arbejde. Disse blanketter lægges nu på internettet, så de er lette at fremskaffe for borgere og lægemiddelindustrien. 24

25 Resultater Forenklet indberetning af de kommunale regnskaber For at lette de administrative byrder for kommuner og amtskommuner er de kommunale indberetninger af regnskabstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet forenklet. Indberetningen er med initiativet blevet begrænset til en række særlige regnskabsoplysninger. Liberalisering af reklamering for sundhedsydelser Forbuddet mod markedsføring af sundhedsydelser ophæves. Det betyder, at borgere og virksomheder nu kan få et reelt frit valg ved brug af sundhedsydelser, og det betyder øget konkurrence på sundhedsområdet. Hidtil har der været meget restriktive begrænsninger for sundhedspersoners muligheder for at reklamere for sundhedsydelser. Med de nye bestemmelser gives der en væsentlig udvidet adgang til markedsføring. Det vil fx fremover være tilladt at bruge billeder og tegninger; at anføre særlige arbejdsog/eller interesseområder; at angive særlige uddannelseskvalifikationer og at angive teknisk udstyr i reklamer for sundhedsydelser. Udpantningsret for bøder vedtaget efter CPR-loven En kommunalbestyrelse har mulighed for at udstede et administrativt bødeforlæg, hvis en borger ikke overholder sine forpligtelser efter CPRloven; eksempelvis ved ikke at anmelde en flytning rettidigt. Kommunerne har med lovændringen fået mulighed for selv at inddrive bøden, hvis borgeren ikke betaler den. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen anmode politiet om at inddrive bøden. Forenkling af lånebekendtgørelsen Hidtil har kommuner skulle søge om dispensation fra reglerne om deponering ved indgåelse af lejemål, selvom dette lejemål erstattede et andet lejemål, der allerede var deponeret for. Tilsvarende skulle der søges om dispensation ved garantistillelse for lån i kommunale havne. Med ændringen af lånebekendtgørelsen er det ikke længere nødvendigt for kommunerne at søge om dispensation i disse tilfælde. 25

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 [Bilag til Afbureaukratiseringsplanen] Regeringen arbejder målrettet med regelforenkling og administrative lettelser til gavn

Læs mere

Mindre bureaukrati - helt konkret!

Mindre bureaukrati - helt konkret! Mindre bureaukrati - helt konkret! Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog Oktober 2012 Mindre bureaukrati helt konkret! 1 Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog: Snærende regler og unødigt

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Vejledning om konsekvensanalyser

Vejledning om konsekvensanalyser Vejledning om konsekvensanalyser Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ligestillingsafdelingen Miljøministeriet Skatteministeriet Socialministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Maj 2005

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere