MAGASINET ADVOKATGRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET ADVOKATGRUPPEN"

Transkript

1 Maj 2008 MAGASINET ADVOKATGRUPPEN I N D H O L D 1 TV-overvågning af ansatte 2 Dan Bundgaard Nye arveregler for ugifte samlevende 3 Multilaw i Moskva, Kiev og Donetsk EU-direktiv om finansielle instrumenter 5 Luxembourgske investeringsselskaber Tre nye selskaber 6 Multilaw i Milano, Dublin og Athen Hvilke produkter kan handelsagenter formidle salg af? 7 Brian Nygaard Oswald TV-overvågning af ansatte af Inger Stokvad Loft Efter erstatningsansvarslovens 26 skal den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person betale den forurettede godtgørelse for tort. Tort er en krænkelse af selv- og æresfølelsen det vil sige en persons opfattelse af eget værd og omdømme. Efter erstatningsansvarslovens 26, skal krænkelsen blot være retsstridig, medens krænkelsen ikke behøver at være strafbar. Ved en dom fra december 2007 har Søog Handelsretten taget stilling til, om videoovervågning af ansatte kan anses som en sådan retsstridig krænkelse af disse, at tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens 26 kan komme på tale. Sø- og Handelsretten tilkendte den ansatte tortgodtgørelse. Sagens faktiske omstændigheder var følgende: En forhandler af sundheds- og skønhedsprodukter havde, personalet bekendt, opsat en række overvågningskameraer i sin detailforretning af tyveripræventionsmæssige årsager. Optagelserne kunne ses dels i et baglokale til forretningen, dels på forretningsindehaverens private bopæl. De ansatte var bekendt med TVovervågningen og med, at optagelserne kunne ses, såvel i forretningen som hos indehaveren privat. En arbejdsdag blev en ansat kontaktet af arbejdsgiveren, der fra sin bopæl, som nævnt, havde direkte adgang til optagelserne fra TV-overvågningen i butikslokalet, og som meddelte hende, at han igennem længere tid havde iagttaget hende og herefter påtalte, at hun sminkede sig i butikslokalet. Arbejdsgiveren havde på daværende tidspunkt overvåget den ansatte i ca. ½ time. Etableringen af TV-overvågningen var lovlig efter Lov om TV-overvågning, der primært vedrører overvågning af områder, som benyttes til almindelig færdsel, men som også dækker TVovervågning af arbejdspladser og i den forbindelse foreskriver, at der ved skiltning eller på anden tydelig måde skal gives oplysning herom. Dette havde arbejdsgiveren gjort, idet det var oplyst, at butikslokalet var TV-overvåget af kriminalpræventive årsager. Lov om TV-overvågning udelukker ikke, at iværksættelse af TV-overvågning af arbejdspladser kan være uberettiget efter andre regler, derunder straffelovens regler. Straffelovens 264a anfører f.eks., at den som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. Denne bestemmelse indebærer bl.a., at det vil være ulovligt at overvåge baderum, toiletter og lign. Udover pligten til at orientere medarbejderne om overvågningen i henhold til Lov om TV-overvågning og til at overholde straffelovens bestemmelser skal også reglerne om behandling af personoplysninger i persondataloven overholdes. Ifølge persondatalovens 5, stk. 1 og 2, skal personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik, og indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Senere behandling af dataene må ikke være uforenelig med disse formål. TV-overvågningsbånd af personer omfattes af begrebet personoplysninger i persondatalovens forstand. Sø- og Handelsretten lagde til grund, at billeder af ansatte har karakter af

2 side 2 indsamlede personoplysninger, der kun må anvendes til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Sø- og Handelsretten udtrykker, at overvågningen ikke var arbejdsmæssigt eller sikkerhedsmæssigt begrundet: overvågningen blev brugt til andet end det udtrykkeligt angivne og saglige formål, at hindre tyveri og røveri. På dette grundlag fandtes der at foreligge en retsstridig handling, der udløste betaling af tortgodtgørelse i henhold til erstatningsansvarslovens 26. Tortgodtgørelsen fastsattes til kr Med denne nye afgørelse fra Sø- og Handelsretten er den hidtil eneste afgørelse på området, en Østre Landsretsdom, der blev offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen i 2005, tilsidesat. I denne sag antoges overvågning af en medarbejders kassefunktion at være lovlig, uagtet medarbejderne ikke konkret var orienteret om, at de blev overvåget, men kun via skiltning i butikken og oplysning i en personalehåndbog om, at almindelig videoovervågning af forretningen fandt sted. Dan Bundgaard Den 1. marts 2008 tiltrådte Dan Bundgaard som advokat hos Advokatgruppen, hvor han navnlig arbejder sig med erhvervsret, proces og inkasso. Dan beskæftiger sig imidlertid også med en niche, nemlig fiskeriets retsforhold. Han kom til Advokatgruppen fra en ansættelse i et advokatfirma i Lemvig, hvor han løbende havde 5-10 sager om bl.a. køb, salg og belåning af fiskefartøjer. Dan fortæller, at der er en vis mængde at sådanne sager på vestkysten og i Nordjylland, men at der stort set ellers kun findes aktive fiskerimiljøer i Fjellerup, Grenå, Gilleleje og Hundested, bortset fra mindre øer og Nordatlanten. Han håber alligevel at kunne bibeholde dette arbejdsområde, som de færreste advokater har kendskab til - og faktisk har han allerede fået sine første sager på området hos Advokatgruppen. Dan Bundgaard har alle forudsætninger for at beskæftige sig med fiskeriets retsforhold. Han er vokset op i en fiskerfamilie i Thyborøn, som har fisket på stedet i hvert fald fra tipoldefaderens tid. En anden gren af familien er fiskere fra Harboøre. Hans far kom ud at fiske som 14-årig, og selv startede Dan i 1974 også som 14-årig som arbejdsdreng på et trawlbinderi. Her arbejdede han i mange år, indtil han besluttede at gå andre veje. I 1999 tog han juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet og fungerede derefter i nogle år bl.a. som jurist ved Vestsjællands Statsamt, Århus Statsamt og Århus Amt. På jurastudiet skrev han speciale om Motiver til valg af selskabsform indenfor saltvandsfiskerilovens område. I sin tid hos advokatfirmaet i Lemvig har Dan Bundgaard bistået i forbindelse med køb og salg af en del skibe, oftest på tværs af landegrænserne. Hans første sag på dette område var en dansk fiskers køb af en tysk rejetrawler til mange millioner Euro af en hollandsk ejer, men der har været mange andre. Dan fortæller om det omfattende arbejde med at godkende købsaftaler, ekspedere skibsskøder, udfærdige pantebreve, afgive indeståelse overfor pengeinstitutter osv. Han taler om Fischereigenossenschaften i Heiligenhafen, om registrering i skibsregistre i forskellige tyske delstater, når skibe skifter hjemsted, om konfiskationssager vedrørende kvoteovertrædelser, om stiftelse af store puljeselskaber vedrørende industrifisk, om fartøjskvoteandele (FKA), der følger fiskefartøjet ved salg, og om individuelt omsættelige kvoter (IOK), der frit kan afhændes... Dan og familien bor i dag i Beder ved Århus. Det ældste af de tre børn er fløjet fra reden. - Om han er lystfisker i sin fritid? - Jeg har været med til at fremstille virkeligt effektive fangstredskaber. Så kan jeg jo ikke sidde med en krog i en å, vel. Nej, derimod har han spillet en del håndbold og været træner, dommer og siddet i klubbestyrelser. Nye arveregler for ugifte samlevende af Ulla Ullvit En af de helt store ændringer i den nye arvelov, som trådte i kraft den 1. januar 2008 er, at det nu er muligt at testere det meste af sin formue til sin samlever, selvom man har børn. En samlever arver kun, hvis der er oprettet testamente. Men ved at oprette testamente kan man flytte op til 7/8 af, hvad man efterlader sig over til sin samlever, selvom man har børn. Man kan også bestemme, at samleveren skal arve så meget, at arven sammenlagt med samleverens egne midler inklusive udbetalte forsikringer skal være på mindst kr , inden der overhovedet skal udbetales arv til børnene. Et udvidet samlevertestamente kræver navnlig, at begge parter bestemmer, at de skal arve hinanden som ægtefæller, at parterne venter eller har (haft) fællesbarn, at de bor sammen ved dødsfaldet, eller at de har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignede forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet. Selvom samlevende tidligere har oprettet testamente og indsat hinanden som arvinger, vil det være en god idé, specielt hvis man har børn, at få foretaget et eftersyn af testamentet. Formentlig skal der oprettes et nyt testamente, hvis man vil sikre samleveren optimalt. En anden stor ændring i loven går på, at en samlever nu er nærmeste pårørende forud for børn ved udbetaling af forsikringssummer og pensionsordninger ved død. Dette gælder dog kun, hvor forsikringen er tegnet efter 1. januar Ved forsikringer m.v. oprettet før 1. januar 2008 er det nødvendigt at skrive til forsikringsselskabet, at samleveren skal være begunstiget. Samtidig er reglen om, at tvangsarvinger har ret til tvangsarv også af forsikringsbeløb m.v. faldet væk. I stedet gælder at en begunstigelse kan tilsidesættes ved dom i det omfang, det må anses for urimeligt overfor afdødes ægtefælle eller livsarving. Tilsidesættelsen kan dog ikke blive på mere end, hvad ægtefælle eller børn skulle have haft som boslod og tvangsarv.

3 side 3 Også på dette punkt vil det derfor normalt være nødvendigt at handle for at sikre sin samlever bedst muligt. ***** Ring til Ulla Ullvit på telefon eller Katrine Mogensen på for en uforbindende samtale om arveforhold. Dine efterladte vil sætte pris på det... til sin tid. I marts 2008 blev advokatfirmaet Yust, Moskva, optaget i Multilaw. Firmaet, der etableredes i 1992 og tæller ca. 40 advokater, har også kontorer i Kiev og Donetsk i Ukraine. Yust regnes som et af Ruslands førende erhvervsadvokatfirmaer, bl.a. af Legal 500. Besøg et af de nyeste Multilawmedlemmer på EU-direktiv om markeder for finansielle instrumenter af Gitte Nedergaard 1. Introduktion MiFID er en forkortelse for Markets in Finansiel Instruments Directive - et EUdirektiv, der fastlægger fælles regler i EU for handel med og rådgivning om værdipapirer og valutaprodukter. Direktivets vigtigste mål er at mindske barriererne for grænseoverskridende handel med omsættelige værdipapirer, at fremme investering og som følge heraf stimulere den europæiske økonomi, samt at sikre en høj investorbeskyttelse. Direktivet trådte i kraft den 1. november Moskva, Kiev og Donetsk Hvem? - De nye bestemmelser gælder alle finansielle virksomheder, der leverer tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel, herunder banker og værdipapirhandlere. Hvad? - MIFiD dækker en lang række tjenesteydelser for investering samt finansielle instrumenter, f.eks. aktier, obligationer, statspapirer, statsobligationer og afledte instrumenter, herunder optioner, swaps og futures. Hvor? - MIFiD indfører fuldstændige og harmoniserede rammebestemmelser inden for EU, Island, Norge og Liechtenstein (EØS). Med MIFiD kan et investeringsselskab, som er blevet godkendt af den kompetente myndighed i sit hjemland, drive virksomhed i hele EØS under tilsyn af sin nationale myndighed. Direktivet er blevet harmoniseret i dansk ret, blandt andet ved ændringer i Lov om finansiel virksomhed. 2. Grundlæggende ændringer MIFiD ændrer den måde, hvorpå en værdipapirhandler skal betjene sine kunder ved investeringsrådgivning, ordreudførelse og porteføljeforvaltning Krav til investorbeskyttelse MIFiD introducerer nye krav om beskyttelse af investorer. Investorbeskyttelsen består af regler om kundeinformation, regler om investeringsrådgivning og best executionregler. Disse krav om beskyttelse af investorer suppleres med, at der fremover skal ske en kategorisering af kunder. Til dette skal værdipapirhandlere indsamle information om deres kunders finansielle situation, kundernes viden om investering, deres erfaring samt mål. Herefter inddeles kunderne i tre kategorier og informeres herom. Professionelle kunder: kunder, der har den nødvendige erfaring, viden og ekspertise til at tage investorbeslutninger og foretage rimelig bedømmelse af risici. Denne kategori omfatter visse institutionelle investorer og større virksomheder, der opfylder mindst 2 af følgende 3 kriterier: - en balancesum på EUR - en nettoomsætning på EUR - egenkapital på EUR Detailkunder (privatkunder): kunder, der ikke kan klassificeres som professionelle kunder. Disse kunder bliver bedt om at afgive tilstrækkelig information, så der er mulighed for at foretage en rimelig bedømmelse af deres viden og erfaring inden for finansielle instrumenter. Godkendte modparter: kunder, der aktivt handler med finansielle instrumenter, og som har den nødvendige ekspertise til at tage investeringsbeslutninger. Disse kunder er f.eks. investeringsselskaber, forsikringsselskaber og kreditinstitutter. For disse kunder gælder reglerne om investorbeskyttelse som udgangspunkt ikke. De tre kategorier har et forskelligt beskyttelsesniveau. Detailkunder er i direktivet sikret størst beskyttelse, mens værdipapirhandlere er undergivet mindre strenge regler, når der handles med professionelle kunder og godkendte modparter, da disse antages at have erfaring med og kendskab til værdipapirhandel. Kunder kan anmode om at få ændret deres kategori i forhold til det valg, der er truffet af den finansielle virksomhed. Betydning af krav om investorbeskyttelse Beskyttelsen af investorer har medført ændringer i de hidtil gældende god skikregler på værdipapirområdet. Begrebet investeringsrådgivning er i direktivet defineret som en personlig anbefaling til en kunde, enten på kundens anmodning eller på værdipapirhandlerens eget initiativ, af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Det vil sige at begrebet investeringsrådgivning fremover alene vil omhandle de situationer, hvor der gives en personlig anbefaling om handel i et specifikt papir. Egnethedsvurdering En værdipapirhandler, der yder investeringsrådgivning, skal fremover lave en egnethedsvurdering. Denne indebærer, at værdipapirhandleren skal have en række oplysninger af kunden, bl.a. vedrørende kundens erfaring med og kendskab til investering, investeringsprofil, investeringsformål og kundens mulighed for at bære eventuelle tab ved investeringen. På baggrund af disse oplysninger skal værdipapirhandleren anbefale et produkt, der egner sig til kundens investeringsprofil. Hensigtsmæssighedsvurdering Værdipapirhandleren skal foretage en vurdering af, hvorvidt den investering, kunden efterspørger, er hensigtsmæssig for kunden. Dette gøres på baggrund af de informationer, kunden giver. Hvis

4 side 4 værdipapirhandleren vurderer, at investeringen ikke er hensigtsmæssig, eller hvis kunden ikke giver tilstrækkelige oplysninger, skal værdipapirhandleren advare kunden. Transaktionen kan dog gennemføres alligevel. Hensigtsmæssighedsvurderingen er ny, idet det ligger uden for det egentlige rådgivningsområde. Men EU ønsker en vis investorbeskyttelse blandt andet i forhold til derivathandel, jf. nedenfor. Execution only rene gennemførelsestransaktioner Der kan gennemføres transaktioner uden forudgående investeringsrådgivning eller uden indhentelse af oplysninger fra kunden vedrørende investeringsprofil m.v., hvis der er tale om værdipapirer, der ikke er komplekse, og som for eksempel udelukker derivathandel. Kunden skal dog have en advarsel om, at der ikke er ydet investeringsrådgivning. Kundeinformation Kunden skal gives en række informationer om værdipapirhandlerens virksomhed og organisation, om politikker for værdipapirhandel m.v. for at sikre investorbeskyttelsen. Best execution Reglerne om best execution vedrører værdipapirhandlerens gennemførelse af kundeordrer. Reglerne indebærer, at værdipapirhandleren skal have en ordreudførelsespolitik, og at værdipapirhandleren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedste resultat for kunden ved udførelsen af ordren Krav til organisationen Ud over de mange krav til investorbeskyttelsen er der i direktivet desuden krav til værdipapirhandleres organisering: Krav om 3 organisatoriske funktioner: - Compliance - Risikostyring - Intern revision Der skal desuden være relevant ledelsesrapportering samt relevant uddannelse af personalet. opgaver. Det skal sikres, at MIFID overholdes. Det er nyt, at der er krav om en compliance-funktion. 3. Ændringer i dansk ret Som resultat af harmoniseringen af MIFiD i dansk ret er der i Lov om finansiel virksomhed indsat kapital 20 a ( 343a - 343n) vedrørende investeringsrådgivere. Anvendelsesområde Det følger af 343a, at virksomheder, der yder investeringsrådgivning skal have en tilladelse som investeringsrådgiver. Bestemmelsen undtager dog - finansielle virksomheder, dvs. pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber, - kollektive investeringsordninger reguleret af lov om investeringsforeninger m.v., - rådgivning, der ydes til en modervirksomhed, dattervirksomhed eller et af moderselskabets datterselskaber, - rådgivning, der ydes lejlighedsvis i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, hvis denne virksomhed ikke er reguleret ved lov eller andre fagetiske bestemmelser, og disse bestemmelser ikke udelukker, at der ydes rådgivning, eksempelvis advokater, ejendomsmæglere og revisorer, - rådgivning, der alene vedrører medarbejderordninger, - rådgivning, der ikke honoreres særskilt, dvs. uden vederlag, og - det administrerende selskab i et forsikringsadministrationsfællesskab Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde enten på anmodning eller på investeringsrådgiverens eget initiativ af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter, jf. 343b. Dette svarer til direktivets definition af investeringsrådgivning i artikel Medlemmer af bestyrelse og direktion skal opfylde 64 i lov om finansiel virksomhed Bestyrelses- og direktionsmedlemmer skal være egnede til at udøve investeringsrådgivningsvirksomhed samt opfylde et egnetheds- og hæderlighedskrav (fit & proper). Dette sikres opfyldt ved, at der for hvert bestyrelses- og direktionsmedlem skal udfyldes et fit & properskema A eller B. For enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber skal alle ansvarlige interessenter udfylde fit & properskema A eller B. 2. Krav om ansvarsforsikring eller garantistillelse fra pengeinstitut Der udfyldes et særligt skema om ansvarsforsikring eller garanti af forsikringsselskab eller pengeinstitut. 3. Virksomhedens forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige Forretningsgange og administrative forhold hos en investeringsrådgiver skal bidrage til at sikre, at virksomheden drives forsvarligt. I ansøgningsskemaet skal ansøgeren erklære, at virksomheden har forsvarlige forretningsgange og administrative forhold. Ved vurderingen af, om kravet er opfyldt, skal der tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Der vil således blive stillet større krav til et aktieselskab med flere ansatte end til en enkeltmandsvirksomhed. Forretningsgange og administrative forhold skal bidrage til at sikre, at virksomheden drives forsvarligt og i overensstemmelse med de regler, der gælder for virksomheden. Det følger af 71 og 72 i Lov om finansiel virksomhed, hvad der kræves af en finansiel virksomhed, herunder at der er - effektive former for virksomhedsstyring, - en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, - en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, - skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder, Krav om oprettelse af politik for styring af interessekonflikter. Der skal både være procedurer til forebyggelse, identificering og håndtering af interessekonflikter. Krav om sikring af nødvendige kvalifikationer ved outsourcing af Tilladelse Finanstilsynet skal give tilladelse til udøvelse af investeringsrådgivning efter 343c, når følgende 6 betingelser er opfyldt: - effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for, - de ressourcer, der er nødvendige for den rette

5 side 5 gennemførelse af dens virksomhed, og hensigtsmæssig anvendelse af disse, - procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, - fyldestgørende interne kontrolprocedurer og - betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området. En finansiel virksomhed, der har tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandler, skal - have passende regler og procedurer for transaktioner, som omfatter virksomhedens ledelse og ansatte, - kunne påvise interessekonflikter, som kan skade kundernes interesser, både mellem værdipapirhandlerens kunder indbyrdes og mellem kunderne og værdipapirhandleren og begrænse disse interessekonflikter mest muligt, samt, hvor der er risiko for, at kundernes interesse skades, i det konkrete tilfælde informere kunden om interessekonflikternes generelle indhold, inden der indgås aftale med kunden, - sikre kundernes ejendomsret til deres midler og instrumenter, - beskytte kundernes rettigheder og må ikke uden udtrykkeligt samtykke disponere over deres midler og instrumenter og - føre og opbevare fyldestgørende lister over alle udførte tjenesteydelser og transaktioner i mindst 5 år efter, at tjenesteydelsen er udført, henholdsvis transaktionen er gennemført. 4. Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark I ansøgningsskemaernes pkt. A anmodes den ansøgende virksomhed om at oplyse om hjemsted og hovedkontor. 5. Ejerne af kvalificerede andele skal opfylde kravene i 61 og 62 i lov om finansiel virksomhed En kvalificeret andel udgør 10 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne. Det er en betingelse, at besiddelse af kvalificerede andele ikke vil stride mod hensynet til at sikre en forsvarlig og fornuftig forvaltning af den finansielle virksomhed eller den finansielle holdingvirksomhed. Ved ansøgningen skal der derfor oplyses om aktionærer eller anpartshavere, der ejer 10 % eller derover af selskabskapitalen. 6. Betingelserne i 14, stk. 1, nr. 4 og 5 i lov om finansiel virksomhed er opfyldt Hvis der foreligger snævre forbindelser mellem det ansøgende selskab og andre virksomheder og personer, skal dette oplyses. Det er defineret i ansøgningsskemaerne, hvad der forstås ved snævre forbindelser. En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde - alle oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne er opfyldt, - oplysninger om, i hvilke medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der ønskes udøvet aktivitet, og - oplysninger om størrelsen af de kvalificerede andele og virksomhedens organisation. Virksomheder, der har tilladelse til at drive investeringsrådgivning, skal ifølge 343n en gang om året indsende en erklæring om, at de opfylder betingelserne for at få tilladelse som investeringsrådgiver. Luxembourgske investeringsselskaber af Helene Boriths Müller Investeringer i luxembourgske SICAFs og SICAF SIFs skal i Danmark beskattes efter aktieavancebeskatningsloven. Dette fremgår af Skatterådets bindende svar offentliggjort som SKM SR den 29. november Herefter skal gevinst og tab på investeringer i luxembourgske selskaber beskattes efter aktieavancebeskatningslovens kapitel 3 om almindelige aktier for så vidt de luxembourgske myndigheder finder, at disse selskaber ikke kan kvalificeres som et investeringsinstitut i henhold til Rådets Direktiv 85/116/EØF. SICAFs og SICAF SIFs er selskaber, der efter Luxembourgs lovgivning kontrolleres af det luxembourgske finanstilsyn, men på grund af investeringspolitikken, den faste aktiekapital og en manglende Tre nye trekantede virksomheder Inden for de seneste måneder er tre nye virksomheder kommet til i kredsen omkring Advokatgruppen. Fra den 1. januar 2008 er et vist antal efter- og videreuddannelseslektioner obligatorisk for advokater. I denne anledning besluttede Advokatgruppen at etablere sin egen kursusvirksomhed, Kursusgruppen. Kursusgruppen, der ikke formelt er et selvstændigt selskab, men et binavn for Advokatgruppen, har i april afviklet et kursus i lejeret. I maj måned gælder det inkasso. Solvision dk ApS er et udviklings- og salgsselskab, som forhandler intelligente løsningskoncepter indenfor betalings-, informationsog servicesystemer. Systemerne produceres af Solvision ApS, Odense. Solvision har bl.a. fremstillet de meget omtalte terminaler, som Parkeringsgruppen anvender på Odense Universitetshospital. Med base i København tilbyder Service Facility Gruppen ApS rengøring af kontorer, butikker, butikscentre, institutioner m.v. Besøg selskaberne på forpligtelse til at tilbagekøbe aktierne til den indre værdi ikke opfylder betingelserne for et investeringsinstitut i henhold til Rådets Direktiv 85/116/EØF. Dette adskiller de luxembourgske SICAFs fra de såkaldte SICAVs, der anses for at være investeringsinstitutter i henhold til Rådets Direktiv 85/116/EØF. Dansk lovgivning anerkender også andre selskaber, hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets

6 side 6 formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi, som investeringsinstitutter. Idet de luxembourgske SICAFs og SICAF SIFs netop ikke har denne forpligtelse til tilbagekøb af egne aktier, sidestilles disse selskabsformer med danske aktieselskaber på trods af at deres virksomhed består i investering i værdipapirer m.v. Overvågningen af luxembourgske SICAFs og SICAF SIFs gennem det luxembourgske finanstilsyn, kravet om en såkaldt promotor der indestår for et SICAF, en begrænset tilgang til investeringer i SICAF SIFs til kvalificerede investorer (institutionelle investorer og investorer, der investerer min. EUR ) samt den i Luxembourg eksisterende prospektpligt for disse selskabsformer formodes ikke at ændre noget på deres status som aktieselskaber i henhold til dansk lovgivning. Den lave beskatning af luxembourgske SICAFs og SICAF SIFs (0,01% af den indre værdi pr. år) samt tilgangen til mange dobbeltbeskatningsaftaler - herunder også den danske gør denne selskabstype til en yderst interessant investeringsform. Det må derfor forventes, at luxembourgske banker i fremtiden i stigende grad vil tilbyde deres SICAFs på det danske marked, og at store danske investorer vil etablere deres egne luxembourgske SICAF SIFs for så vidt det dette er muligt under den danske CFC- lovgivning. Milano, Dublin og Athen Multilaws italienske medlem har i en årrække været Astolfo Di Amato & Associati, et mindre, men meget anerkendt advokatfirma med hovedkontor i Rom og filialer i Napoli og Milano. Multilaw styrker nu sin repræsentation i det erhvervstunge Norditalien med firmaet Jenny & Partners. Firmaets små 30 advokater arbejder med alle gængse erhvervsjuridiske områder. Astolfo Di Amato & Associati forbliver Multilaws kontor i Rom og Napoli. I februar måned indtrådte Philip Lee Solicitors, Dublin, med sine ca. 20 advokater som Multilaws irske medlem og Kelemenis & Co. som nyt medlem i Grækenland. I 2007 og 2008 har Kelemenis bl.a. fået disse anmeldelser: "Well-regarded... able to advise on complex issues... received high plaudits due to the outstanding cross-border practice..." (PLC Which Lawyer 2007) - "A practice which has shown promise since its inception... The practice impressed the market..." (IFLR ) -...advised on some of the biggest deals in the Greek market of the past year" (World Tax 2008) - "Clients... praise the firm's 'deep knowledge and expertise within different industries and jurisdictions', and Anglo-American style of service." (Legal ) - "A recognised corporate litigation practice." (PLC Which Lawyer 2007) - "Clients speak highly of [the litigation team] pointing to their skills in advocacy and drafting pleadings, their familiarity with the details of clients' cases, and their exceptionally high level of accessibility." (Legal ) Besøg de tre nye Multilaw-medlemmer på og Hvilke produkter kan handelsagenter formidle salg af? af Per Q. Ovesen Sø- og Handelsretsdom om varebegrebet i agentretten Reglerne om handelsagenter er udformet således, at handelsagenter har opnået nogle gunstige rettigheder, bl.a. opsigelsesvarsler og især mulighed for godtgørelse ved ophør, såfremt handelsagenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en væsentlig stigning i omsætningen med de eksisterende kunder. Der er tale om rettigheder, som ikke kan fratages agenterne. Det er følgelig normalt attraktivt at være omfattet af disse regler. Status som handelsagent er imidlertid i henhold til Handelsagentlovens 2 betinget af, at handelsagenten formidler salg af varer. En række formidlere antages følgelig i kraft af karakteren af deres funktion at være udelukket fra at være omfattet af handelsagentreglerne. Det har således været notorisk, at formidlere som speditører, rejsebureauer, forsikringsagenter og ejendomsmæglere ikke kunne anses som handelsagenter på grund af karakteren af de ydelser, som de formidlede. Ifølge lovens forarbejder er det afgørende i forbindelse med afgrænsningen af varer, hvad agenten formidler. I nogle af tilfældene vil agenten formidle salg af såvel varer som tjenesteydelser, og det afgørende er herefter, om det dominerende element i aftalen er varesalg eller andre tjenesteydelser. F.eks. antages salg af fotokopieringsmaskiner med tilhørende service at være omfattet af loven. Levering af rengøringssystemer, hvori indgår rengøringsmaskiner, anses derimod normalt ikke for omfattet af loven. Det antages også, at salg af standard edb-programmer, som markedsføres i mange eksemplarer, må anses som varer, hvorimod de individuelt udviklede programmer betragtes som tjenesteydelser og ikke kan være omfattet af lovens varebegreb. Sø- og Handelsretten har afsagt en dom den 30. oktober 2007, og denne dom er et godt eksempel på, om det dominerende element ved bedømmelsen er salg af varer (mobiltelefoner), eller formidling af telefonabonnementer (der ikke er varer). Sagen havde baggrund i, at en tidligere agent for et mobilselskab påstod dette dømt til at anerkende, at agenten havde status som sådan, således at han kunne få krav på den lukrative godtgørelse i forbindelse med ophør af samarbejdet. Den pågældende agent skulle mod provision formidle salg og optage ordrer på mobiltelefonselskabets produkter. I parternes aftale var alene nævnt mobiltelefonselskabets produkter og services. Sø- og Handelsretten fandt imidlertid ikke, at disse produkter og services kunne karakteriseres som varer, uanset at kunder ofte køber telefonabonnement i forbindelse med køb af et apparat, hvis pris er subventioneret af mobiltelefonselskabet. Salg af telefonapparater til nedsat pris fandtes af Sø- og Handelsretten at være en foranstaltning til fremme af afsætning af de for mobiltelefonselskabet afgørende tjenesteydelser. Varesalget var følgelig et underordnet element i aftalen mellem mobiltelefonselskabet og kunderne. Sø- og Handelsretten fandt derfor ikke, at der forelå et handelsagentforhold. Sø- og Handelsretten præciserede, at

7 side 7 anvendelse af ordet produkt ikke pegede på varesalg, da ordet produkt ofte anvendes almindeligt som betegnelse for ydelser, der bringes på markedet. F.eks. bruges ordet produkter også om et inkassoselskabs ydelser. Så dommen, der ikke blev anket til Højesteret, har endnu tydeligere præciseret afgrænsningen. Brian Nygaard Oswald Brian Nygaard Oswald er advokat, men en atypisk en af slagsen. Det startede traditionelt nok. Student fra Kalundborg Gymnasium, jurastudier på Københavns Universitet og advokatbestalling i 2005, mens han var ansat i et københavnsk advokatfirma. Så blev det til en ansættelse som advokat hos Ret & Råd Odense og derefter hos Danders & More, København. I marts 2008 tiltrådte Brian som Of counsel hos Advokatgruppen. - Of counsel er en engelsk-amerikansk titel, forklarer han, en slags konsulent. Jeg har fortsat min advokatbestalling, men jeg beskæftiger mig kun med specialopgaver, f.eks. med responsa indenfor mine specialer. Og så ikke mindst med undervisning og skriveri. Brian Nygaard Oswald har ikke faste arbejdstider og ikke noget fast kontor. Han er der, hvor arbejdet er, når det er der. Det meste udføres på bopælen på havnefronten i Nyborg, som han deler med ægtefællen, der er indendørsarkitekt af uddannelse, og om nogle måneder også med parrets første barn. Inkasso, retssager og forældelse er Brians fagområder, som han graver sig dybere og dybere ind i. Adspurgt hvem han underviser, nævner han en lang række virksomheder, foreninger m.v. Først Kursusgruppen, Advokatgruppens nye virksomhed, men også bl.a. JUC, Dansk Skat, Foreningen af Registrerede Revisorer, Advokatsamfundet, Ejendomsforeningen Danmark, Forsikringsakademiet, Danske Bank, Codan, Kolding Kommune, Midtfactoring, Confex, IBC Euroforum, Dansk Kreditråd, Niels Brock, Økonomi & Personale Nogle steder underviser han fast 4-5 gange om året, i andre tilfælde er der tale om enkeltstående opgaver. Det bliver til omkring 50 kursusdage om året. Udover kursusaktiviteterne fylder forfattervirksomhed indenfor hans fagområder meget. Det er blevet til en hel del artikler om inkasso, retssager og forældelse i bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen, Advokaten og Fuldmægtigen. Han har skrevet bogen Inkassosager i praksis, der udkommer i 3. udgave på DJØFs forlag til sommer. Inden da skulle en ny bog om forældelse gerne have set dagens lys, også på DJØFs forlag. Man skulle tro, at dette sammen med familien, som Brian også bruger meget tid på - og mindre bliver det ikke, når arvingen arriverer - var mere end rigeligt til at fylde dagene og året ud. Men der bliver også tid til en anden stor passion: golf. - Jeg planlægger at holde juli, august og september fri for næsten kun at spille golf fra morgen til aften, siger Brian. Han skriver for golfhjemmesiden teetime.dk og har kommenteret golf for Viasat Golf nogle gange. Den slags opgaver kommer der sikkert flere af. - Indtil nu har tv-jobbene mest været direkte udsendelser fra turneringer i Australien og den slags steder, hvor jeg har siddet i et studie i København fra kl. 02 til 05 med halvanden liter Cola og forsøgt at holde mig selv og måske 10 seere vågne, siger han med et smil. Hvorfor har Advokatgruppen ansat Brian Nygaard Oswald? - For det første tror jeg, at dynamik, kreativitet og venlighed udøver en gensidig tiltrækning mellem Advokatgruppen og Brian, siger administrerende partner i Advokatgruppen, Jørgen Pedersen, og Brian Nygaard Oswald i snak med studentermedarbejder Rebekka Højmark fortsætter: Dernæst er det selvfølgelig ikke mindst vigtigt, at Brian er topkvalificeret indenfor et par af Advokatgruppens vigtige arbejdsområder, inkasso og proces. Og endelig er vi jo heller ikke blinde for den signalværdi, der ligger i at have en kapacitet som Brian, der konstant viser fanen ude i landskabet. Intern IT-support Med stadig flere medarbejdere og mere teknologi har Advokatgruppen etableret sin egen lille IT-afdeling, der består af Jytte Husted, tidligere hotline-medarbejder hos EDB Gruppen, og Mads Jochumsen, der har en fortid som IT-supporter hos TDC. Blandt Jytte og Mads mange opgaver er at medvirke til, at de titusindvis af sager, der årligt overføres elektronisk til Advokatgruppen, kommer rigtigt indenbords. Jytte Husted og Mads Jochumsen

8 Ansvarshavende redaktion: advokat Jørgen Pedersen Telefon Telefax ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Arosgården, Åboulevarden 31 DK-8000 Århus C ADVOKATGRUPPEN HORSENS Vitus Berings Plads 1 DK-8700 Horsens ADVOKATGRUPPEN FREDERICIA Danmarksgade 8 DK-7000 Fredericia ADVOKATGRUPPEN KØBENHAVN Amaliegade 15, 3. DK-1256 København K ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG 9, Place de Clairefontaine L-1341 Luxembourg Tlf Fax ADVOKATGRUPPEN FLENSBURG Lise-Meitner-Str. 1 D Flensburg Tlf Fax

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Lejelovens blanketregel

Lejelovens blanketregel September 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Lejelovens blanketregel 2 Danske Lov Revisionspligt for mindre selskaber 3 Ny arvelov Ejendomsinvestering i Tyskland 4 Pensionsrettigheders deling 5 Ny

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere