Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP)"

Transkript

1 Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP) - En spørgeskemaundersøgelse om forholdene nov med kommentarer - Funktionsbeskrivelser og FFDs vejledende mindstelønninger for de forskellige grupper samt anbefaling vedrørende pension mv. Det er nu tredje gang - med 4 års mellemrum - at FFD har lavet en undersøgelse af det tekniskadministrative personales løn- og ansættelsesforhold. Foreningen får med jævne mellemrum spørgsmål fra skolerne om fx lønniveauet på de forskellige fagområder og ser derfor en vigtig opgave i at medvirke til at skabe overblik over ansættelsesvilkårene. Med den forskel der er mellem de enkelte skoler i størrelse, kursusprofil og ikke mindst aktiviteter uden for tilskudsgrundlaget, vil der let være store forskelle på ansættelsesvilkårene fra skole til skole. Set i lyset af de seneste års økonomisk pressede situation, og heraf følgende vækst i nye virksomhedsinitiativer ofte med øget krav til netop TAP-området - må disse forskelle formodes ikke at blive mindre. Foreningen finder det vigtigt at være med til at skabe klarhed over TAP-området. Et område der hverken er reguleret af centrale overenskomster eller som det er tilfældet for lærerne af en ansættelsesbekendtgørelse. Samtidig har der fra baglandet bl.a. det årlige sekretærkursus været kraftige opfordringer til at udmelde minimumsvilkår for de forskellige funktionsområder. En arbejdsgruppe har arbejdet med spørgsmålene det sidste års tid og bl.a. ud fra undersøgelsesresultatet og ud fra en sammenligning af beslægtede områder inden for staten udarbejdet funktionsbeskrivelser med tilhørende lønsatser. Det er på baggrund af dette arbejde at foreningen hermed kan udmelde vejledende mindstelønninger og anbefalinger angående pension og tillæg for skæve arbejdstider. Det følgende materiale indeholder: 1) Kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen. 2) Funktionsbeskrivelser med vejledende mindstelønninger og anbefalinger. 3) Bilag: Skema med resultat af undersøgelse af TAP løn og ansættelsesvilkår november Side 1 af 9

2 1. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser i efteråret I alt 519 besvarelser fra 54 skoler indgår i materialet, og sammenlignet med sidste undersøgelse i 2000 er der tale om en stigning i besvarelser på 10% selv om antallet af skoler i mellemtiden er faldet. Lønudviklingen På vedlagte skema er samlet nogle af de vigtigste resultater af undersøgelsen, og til sammenligning er medtaget tallene for de forskellige områder fra Ovenstående bemærkninger om forskelle mellem skoler og udviklingen i de seneste år bør dog medtænkes, ligesom der i perioden har været en lønudvikling på 7,4%. Af skemaet ses at gennemsnitslønnen er steget siden 2000 for alle grupper bortset fra kokke og køkkenelever, med en stigning der varierer fra 3 til 15%. For min. og max. lønninger er der et tilsvarende billede, idet dog min. lønnen for nogle grupper er steget særdeles markant, således med ca. 60% for køkken- og kontorassistenter. Ser man på afstanden mellem min. og max. lønninger er der imidlertid en tendens de fleste steder til, at afstanden bliver mindre, hvilket må pege i retning af mere ensartede forhold. Største procentvise fremgang ses, af uforklarlige årsager, for køkken- og kontorassistenters minimumslønninger. Dog var der i 2000 netop her tale om en væsentlig tilbagegang i forhold til Tjenestebolig De grupper der har flest ansatte med tjenestebolig er ikke overraskende køkkenledere, pedeller og oldfruer med henholdsvis 27%, 18% og 11%, idet der her kan være oplagte fordele ved at bo tæt på arbejdspladsen. For alle ansatte under et er der i forhold til 2000 ikke sket den store ændring i antal af ansatte med tjenestebolig. Pensionsaftaler Sammenlagt er antallet af pensionsaftaler steget væsentligt i forhold til Med de senere års udhulning af værdien af folkepensionen, må det betegnes som en yderst positiv udvikling. For pedellerne er der imidlertid sket et lille fald i pensionsprocenten, men dette kan skyldes ændring af den tidligere favorable ordning med at skolerne kunne medtage 1 pedel i den tjenestemands-lignende pensionsordning for lærerne. - Se i øvrigt senere i materialet gennemgangen af fordelingen på de forskellige pensionsordninger og FFDs anbefaling af en mindstepension. Andel på fuld tid og Andet job på skolen Der er set under et forholdsvis mange, der ikke er på fuld tid. Største procenttal på fuld tid (bortset fra køkken- og kontorelever, der pr. definition er på fuld tid) ses jo tættere man kommer på stillinger med ledelsesfunktioner. Køkkenledere 91%, pedeller 92% og forretningsførere 80%. Side 2 af 9

3 Der kan her være en forbindelse til andet job på skolen, hvilket fx 7% af køkkenledere og 11% af forretningsførere har markeret. Laveste andel med fuld tid ses hos rengøring (40%), pedelmedhjælpere (65%) og husassistenter (52%). Det er nogle af de områder, hvor der også er forholdsvis mange ansatte på særlige vilkår. Nedenstående skema viser hvordan antallet af ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob mv.) fordeler sig: Særlige ansættelsesvilkår Antal Særlige Ansatte i % Køkkenleder 1 2% Køkkenassistent 8 9% Kok 0 0% Husassistent 9 31% Køkkenelev 0 0% Forretningsfører 0 0% Sekretær 4 10% Kontorassistent 18 39% Bogholder 0 0% Kontorelev 0 0% Pedel 8 12% Pedelmedhjælper 39 66% Oldfrue 0 0% Rengøring 5 12% I Alt 92 18% Det er tydeligt, at det især er på pedelmedhjælperområdet (66%), at der er ansatte på særlige vilkår. Ellers er det på kontor-, hus- og køkkenassistentområdet. Dette bør medtages, når de øvrige ansættelsesvilkår for de enkelte faggrupper vurderes. FFD-kontrakt eller Andet ansættelsesgrundlag Anvendelse af FFDs kontrakt for TAPere ligger nu på omkring 50% for de fleste faggrupper. En væsentlig stigning i forhold til Andre ansættelsesaftaler sker med henvisning til lokale aftaler inden for det pågældende faglige område, hvor det kan være naturligt at læne sig op ad lokale aftaler. Når man lægger de to procenttal sammen for de enkelte grupper, ligger de alle under 100%. Forhåbentlig indikerer dette ikke, at der er ansatte uden en ansættelseskontrakt, da loven om ansættelsesbreve som bekendt kræver dette for alle ansættelser på mere end 1 mdr. med mindst 8 timer om ugen. Side 3 af 9

4 2. FUNKTIONSBESKRIVELSER MED VEJLEDENDE MINDSTELØNNINGER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE PENSION OG TILLÆG På sekretærkurset i 2003 blev FFD opfordret til at lave en fornyet undersøgelse af TAP ernes lønog ansættelsesvilkår og det er resultatet heraf, der nu udsendes. Samtidig nedsattes en arbejdsgruppe, der med baggrund i den store variation i løn- og pensionsforhold for de enkelte grupper skulle forsøge at udarbejde minimumsvilkår. Selv om initiativet blev taget i forlængelse af orientering om indførelse af ny løn for lærerne, var det ikke en forudsætning, at TAP erne skulle overgå til ny løn. FFD s ansættelseskontrakt for TAP ere har i flere år lagt op til, at begge lønformer kunne vælges. ARBEJDSGRUPPEN Arbejdsgruppen har bestået af - Ole Wille (Nordjyllands Idrætshøjskole og FFD), Lotte Laursen (Odder Højskole), Pia Sobczak (Familiehøjskolen Skærgården), Ivan Jeppesen (Pinsevækkelsens Højskole), Franz Hoyos (Den Europæiske Teaterhøjskole, Rødkilde) samt Thor West (FFD). I sit arbejde har gruppen været koncentreret om: - uddybende analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater - opdeling af TAP-området med funktionsbeskrivelser og hertil hørende forslag til mindstelønninger ud fra statens takster for tilsvarende eller sammenlignelige stillinger - vurdering af pensionsforhold og forslag til minimumspensionsordning - tillæg for aften- og weekendarbejde Der er således ikke fra udvalget nogen stillingtagen til ny løn for TAP-området. Alene en anbefaling af minimumsvilkår. FUNKTIONSBESKRIVELSER OG VEJLEDENDE MINDSTELØNNINGER Nedenstående opdeling af det teknisk-administrative område er kombineret med en funktionsbeskrivelse og en vejledende mindsteløn (VL) angivet som statslig løntrin og månedsløn 1. okt. 2004, stedtillæg II. For alle lønsatser gælder, at de er hentet fra Finansministeriets overenskomster for de respektive eller sammenlignelige faggrupper. ( VL = Vejledende mindstelønninger er, angivet som løntrin og i 2004-niveau) Funktionsbeskrivelserne er udarbejdet for at skabe overblik over hele området, men også en hjælp til at kunne udarbejde præcise ansættelseskontrakter. KONTOR: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Kontorfunktionærer Forretningsfører/Kontorleder Fungerer som forretningsfører Relevant uddannelse og erfaring Leder af kontor mv. (teknisk/administrative funktioner) med flere ansatte Ansvar for (og gennemførelse af) store indkøbsmæssige dispositioner og projektgennemførelser Personaleadministration Ansvar for bogholderi, regnskabsafslutning, økonomiske analyser og budgetlægning Ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med TAP-områdets drift. Side 4 af 9

5 VL: Trin 39 = kr. pr. mdr.. Bogholder (kontoroverassistent) Beskæftiget med opgaver der forudsætter relevant erfaring og uddannelse Kunne varetage alle sædvanligt forekommende opgaver i skolens administration selvstændigt. IT på kvalificeret brugerniveau Føre bogholderi, lønregnskab og afslutte regnskab til færdiggørelse hos revisor Budgetlægning ud fra forelagt/vedtaget budgetteringsgrundlag Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 27 = kr. pr. mdr.. Kontorassistent (faglært) Beskæftiget med almindelige kontorfunktioner Erfaring og fortrolighed med alle forefaldende opgaver på et kontor IT på brugerniveau mht. tekstbehandling, regneark og databaser Kendskab til bogholderi Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 13 = kr. pr. mdr.. Kontormedhjælper (ufaglært) Beskæftiget med almindelige kontorfunktioner IT på brugerniveau mht. tekstbehandling, regneark og databaser Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 8 = kr. pr. mdr.. KØKKEN: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra Statens overenskomst med Økonomaforeningen, jf Cirkulære af 2.juli 2004, Perst.nr ). Køkkenleder (kok/økonoma) Ansvar for udarbejdelse af kostplaner, fremstilling af mad Beregning og administration af personalets arbejdstid Personaleledelse Budgetlægning ud fra forelagte/vedtagne budgetlægningsgrundlag Ansvar for skolens indkøb af råvarer, køkkenmaskiner og inventar Overholde aftalen om egenkontrol Gennemføre løbende vurderinger af såvel produktion som arbejdsrutiner Evt. ansvar for rengøring Under ansvar over for skoleleder, evt. souschef eller forretningsfører VL (antal kostdage < ): Trin 24 = kr. pr. mdr.. VL (antal kostdage > ): Trin 32 = kr. pr. mdr.. Køkkenassistent Skal kunne arbejde selvstændigt Medvirker ved indkøb af råvarer mv. Medvirker ved udarbejdelsen af kostplan, fremstilling af mad Medvirker til at overholde aftaler om egenkontrol Nærmeste overordnede køkkenlederen og derefter forstanderen VL: Trin 12 = kr. pr. mdr.. Køkkenmedhjælper Medvirker ved fremstilling af mad Forefaldende arbejde Side 5 af 9

6 Nærmeste overordnede køkkenlederen, derefter forstanderen VL: Trin 9 = kr. pr. mdr årige køkkenmedhjælpere samt rengøringsassistenter (Ungarbejdere) (Der henvises til finansministeriets timelønssatser for 16-17årige.) BYGNINGER OG AREALER: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Ejendomsservicemedarbejdere) Pedel: Beskæftiget med almindeligt forekommende lettere vedligeholdelse afbygninger og lokaler samt have- og anlægsarbejder. Skal kunne arbejde selvstændigt og systematisk. Skal kunne varetage alle sædvanligt forekommende opgaver på skolen vedrørende tekniske installationer. Er ansvarlig for at de daglige vedligeholdelsesopgaver og rutiner løses og fungerer. Budgetlægning ud fra forelagt/vedtaget budgetlægningsgrundlag. Under ansvar overfor forstander og souschef. VL: Trin 24 = kr. pr. mdr.. Pedelmedhjælper Beskæftiget med almindeligt forekommende lettere vedligeholdelse afbygninger og lokaler samt have- og anlægsarbejder. Under ansvar over for skoleleder. Nærmeste foresatte er pedellen. VL: Trin 17 = kr. pr. mdr.. RENGØRING: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Rengøringsassistenter) Rengøringsleder & Oldfrue: Arbejdsopgaverne omfatter planlægning og ledelse af al indendørs rengøring. Rengøringslederen deltager selv i det daglige arbejde, herunder når skolen skal gøres klar til modtagelse af nye elever, kursister samt i forbindelse med udlejning. Rengøringslederen deltager i de forskellige møder og aktiviteter, der er nødvendige af hensyn til planlægningen. Rengøringslederen udarbejder selv budgetter, arbejdsplaner og andet, der naturligt hører med til arbejdsområdet. Rengøringslederen afholder møder efter behov med det øvrige rengøringspersonale af hensyn til information og planlægning. Nærmeste forsatte er forstanderen. VL: Trin 22 = kr. pr. mdr.. Rengøringsassistent: Rengøringsassistenten er beskæftiget med den daglige fornødne rengøring af skolens fælles arealer. Rengøringsassistenten deltager i klargøring af skolen før modtagelse af nye elev- og kursisthold samt klargøring til udlejning. Nærmeste foresatte er Køkkenleder/anden leder. VL: Trin 9 = kr. pr. mdr.. Side 6 af 9

7 a. FFDs Vejledende mindste-lønninger: (- med udgangspunkt i Finansministeriets lønoversigt) Vejledende Mindstelønninger Løntrin Mdr.løn 1/ KONTOR: Forretningsfører/Kontorleder Bogholder (kontoroverassistent) Kontorassistent (faglært) Kontormedhjælper (ufaglært) KØKKEN: Køkkenleder (kok/økonoma) < kst.d Køkkenleder (kok/økonoma) > kst.d Køkkenassistent Køkkenmedhjælper BYGNINGER OG AREALER: Pedel Pedelmedhjælper RENGØRING: Rengøringsleder & Oldfrue Rengøringsassistent: PENSION: Som omtalt tidligere er der de sidste år sket en væsentlig forbedring af antallet med en pensionsordning. Det er dog markant, at der fortsat er stor forskel i de pensionsaftaler, de enkelte grupper har. Det er dog også tydeligt, at der er sket en positiv udvikling siden undersøgelsen for 4 år siden. Nedenstående figur viser detaljeret hvordan de forskellige grupper er fordelt på pensionsmodeller. Opdelingen er lavet på baggrund af områdesatser ( f. eks. betyder 8/4 en pensionsordning med arbejdsgiverbidrag på 8% og eget bidrag på 4% og op til 10% arbejdsgiverbidrag og 5% egetbidrag medtages) Side 7 af 9

8 Pensionsordninger 0/0 4/0--> 8/0--> 10/0-- > 4/2--> 6/3--> 8/4--> 10/5- - I alt Køkkenleder Køkkenassistent Kok Husassistent Køkkenelev Forretningsfører Sekretær Kontorassistent Bogholder Kontorelev Pedel Pedelmedhjælper Oldfrue Rengøring I Alt Kommentarer: Ca. 30% har fortsat ingen pensionsordning. Årsagen kan være aftale om en højere løn i stedet for, men analysen synes ikke at dokumentere dette inden for de enkelte faggrupper. De mest favorable pensionsordninger ses hos køkkenledere, -assistenter, forretningsførere, sekretærer og pedeller. For sidstnævnte er en del fortsat med i den favorable tjenestemandslignende pensionsordning. En undersøgelse af den forventede pensionsudbytte i forhold til det indbetalte viser, at en indbetaling på 12% (8+4) i 37 år, vil med dagens renteniveau kunne give en livrentepension fra 60- året med en ydelse på 1/3 af lønnen resten af livet. Er det som ratepension, vil den samme indbetaling kunne give 2/3 af lønnen i 10 år. b. Anbefalede mindste pension: Som et minimum anbefales en 8/4-pensionsordning, bestående af 8% arbejdsgiverbidrag og 4% lønmodtagerbidrag. Som med andre minimumsanbefalinger er der ikke nødvendigvis tale om en angivelse af det rimelige niveau, men et ønske om med udgangspunkt i de faktiske forhold, at sikre alle en minimumspension i en tid, hvor den offentlige pension udhules mere og mere. Samtidig gør foreningen opmærksom på, at løn- og pension skal ses i en sammenhæng, og at en lønforhandling også kan resultere i en samlet forbedret pensionsordning. Tillæg for skæve arbejdstider: Da højskolen er en kostskole, vil der nødvendigvis være en række arbejdsfunktioner, der må varetages også på helligdage og om aftener. Derfor er evt. løntillæg for skæve arbejdstider også interessant. Det kan være indregnet i grundlønnen, ligesom et rådighedstillæg kan være det. Nedenfor ses besvarelsen af hvorvidt der sker tildeling af tillæg: Side 8 af 9

9 Tillæg for aften og weekends: ja i % Nej % UOPLYST I % Køkkenleder 25 44% 30 53% 2 4% Køkkenassistent 59 65% 29 32% 3 3% Kok 2 33% 4 67% 0 0% Husassistent 20 69% 8 28% 1 3% Køkkenelev 9 75% 1 8% 2 17% Forretningsfører 3 9% 29 83% 3 9% Sekretær 8 21% 28 72% 3 8% Kontorassistent 5 11% 39 85% 2 4% Bogholder 3 19% 12 75% 1 6% Kontorelev 1 50% 0 0% 1 50% Pedel 11 17% 44 68% 10 15% Pedelmedhjælper 10 17% 44 75% 5 8% Oldfrue 5 26% 14 74% 0 0% Rengøring 19 44% 24 56% 0 0% I Alt % % 33 6% Med baggrund i kostskolen er det ikke overraskende, at det er køkkenområdet, der i videst omfang får tillæg. C. Anbefalede tillæg for skæve arbejdstider: For så vidt der aftales tillæg for skæve arbejdstider, vurderes nedenstående løntillæg især for relevante, ikke mindst for køkken- og rengøringspersonale: Lørdag efter kl % Søn- og helligdage:. + 50% Delte vagter samme dag: % Aften efter kl 20: + 20% Aftaler om tillæg bør på lige fod med alle væsentlige forhold vedrørende ansættelsen fremgå af ansættelseskontrakten. FFDs Ansættelseskontrakt Ovenstående vejledende satser og anbefalinger vil blive indarbejdet i vejledningen til FFDs ansættelseskontrakt for TAPere, der kan hentes på foreningens hjemmeside på Generelt anbefaler FFD, at der jfr. Regler om ny løn udarbejdes en samlet løn- og personalepolitik for alle ansatte på højskolerne. Heraf kan bl.a. fremgå under hvilken form der foretages genforhandling af løn- og ansættelsesvilkår for TAP. Er der spørgsmål eller kommentarer til nærværende materiale er man velkommen til at kontakte Ole Wille, eller undertegnede. Thor West Side 9 af 9

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen

ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen ANSÆTTELSESFORHOLD Workshop Sekretær- og forretningsførerkurset 2016 v/ Viggo Mellerup og Thor West Nielsen Løn- og ansættelsesforhold 1. Implementering af ny Ansættelsesbekendtgørelse 2. Ansættelseskontrakter

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Udkast til ny Ansættelsesbekendtgørelse (AB) Medlemsmøde 21. Januar Vejle FFD/twn

Udkast til ny Ansættelsesbekendtgørelse (AB) Medlemsmøde 21. Januar Vejle FFD/twn Udkast til ny Ansættelsesbekendtgørelse (AB) Medlemsmøde 21. Januar 2016 - Vejle FFD/twn Temaer 1. Indledning 2. Ansættelsesformer 3. Lønniveauer 4. Arbejdstid, herunder evt. pligtigt timetal 5. Øvrige

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober 2007. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP)

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Hvilket stedtillægsområde ligger skolen i: (86% II (intet stedtillæg) (11%) III (1%) IV (2%)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Med udgangspunkt i de spørgsmål der er indsendt, har hhv. Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen forsøgt at beskrive hvordan rammerne er for

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. december (Foreløbig)

Finansministeriets lønoversigt 1. december (Foreløbig) Finansministeriets lønoversigt 1. december 2017 (Foreløbig) Finansministeriets lønoversigt 1. december 2017 (foreløbig udgave) Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 1 Undersøgelsen er baseret på forholdene juni 29. Der er således spurgt til indplaceringsløn og diverse tillæg i denne måned. Desuden også om

Læs mere

SLS-guide PKAT-beskrivelse

SLS-guide PKAT-beskrivelse SLS-guide PKAT-beskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier. Indhold 1. Hoved på PKAT-beskrivelsen...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Nu hedder det fælles overenskomster (?)

Nu hedder det fælles overenskomster (?) Nu hedder det fælles er (?) Stormøde for handicaphjælpere Nyborg Strand 31. august 2009 (let korrigeret d. 1. september 2009) FOA- med Dansk Erhverv FOA har indgået med Dansk Erhverv Overenskomsten dækker

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

FLØS NYT OKTOBER 2008

FLØS NYT OKTOBER 2008 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT OKTOBER 2008 Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008 Opmærksomheden henledes på,

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017 Kapitel 1 1. april 2017 5 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Vejledende aftale om ansættelsesvilkår for kontorpersonale ansat ved

Vejledende aftale om ansættelsesvilkår for kontorpersonale ansat ved Vejledende aftale om ansættelsesvilkår for kontorpersonale ansat ved (skolens navn) 1 Aftalens område Denne vejledende aftale om ansættelsesvilkår for kontorpersonale omfatter de ved ovennævnte skole ansatte

Læs mere

Sekretær- og forretningsførerkurset 2015 Rønshoved Højskole NYT FRA FFD

Sekretær- og forretningsførerkurset 2015 Rønshoved Højskole NYT FRA FFD Sekretær- og forretningsførerkurset 2015 Rønshoved Højskole NYT FRA FFD Thor West Nielsen /FFD EMNER: 1. Elevudviklingen 2. Finanslovsforslaget 2016 3. Skolernes økonomi 2014 / Besparelser! 4. Ny ansættelsesbekendtgørelse

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere