Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP)"

Transkript

1 Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP) - En spørgeskemaundersøgelse om forholdene nov med kommentarer - Funktionsbeskrivelser og FFDs vejledende mindstelønninger for de forskellige grupper samt anbefaling vedrørende pension mv. Det er nu tredje gang - med 4 års mellemrum - at FFD har lavet en undersøgelse af det tekniskadministrative personales løn- og ansættelsesforhold. Foreningen får med jævne mellemrum spørgsmål fra skolerne om fx lønniveauet på de forskellige fagområder og ser derfor en vigtig opgave i at medvirke til at skabe overblik over ansættelsesvilkårene. Med den forskel der er mellem de enkelte skoler i størrelse, kursusprofil og ikke mindst aktiviteter uden for tilskudsgrundlaget, vil der let være store forskelle på ansættelsesvilkårene fra skole til skole. Set i lyset af de seneste års økonomisk pressede situation, og heraf følgende vækst i nye virksomhedsinitiativer ofte med øget krav til netop TAP-området - må disse forskelle formodes ikke at blive mindre. Foreningen finder det vigtigt at være med til at skabe klarhed over TAP-området. Et område der hverken er reguleret af centrale overenskomster eller som det er tilfældet for lærerne af en ansættelsesbekendtgørelse. Samtidig har der fra baglandet bl.a. det årlige sekretærkursus været kraftige opfordringer til at udmelde minimumsvilkår for de forskellige funktionsområder. En arbejdsgruppe har arbejdet med spørgsmålene det sidste års tid og bl.a. ud fra undersøgelsesresultatet og ud fra en sammenligning af beslægtede områder inden for staten udarbejdet funktionsbeskrivelser med tilhørende lønsatser. Det er på baggrund af dette arbejde at foreningen hermed kan udmelde vejledende mindstelønninger og anbefalinger angående pension og tillæg for skæve arbejdstider. Det følgende materiale indeholder: 1) Kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen. 2) Funktionsbeskrivelser med vejledende mindstelønninger og anbefalinger. 3) Bilag: Skema med resultat af undersøgelse af TAP løn og ansættelsesvilkår november Side 1 af 9

2 1. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser i efteråret I alt 519 besvarelser fra 54 skoler indgår i materialet, og sammenlignet med sidste undersøgelse i 2000 er der tale om en stigning i besvarelser på 10% selv om antallet af skoler i mellemtiden er faldet. Lønudviklingen På vedlagte skema er samlet nogle af de vigtigste resultater af undersøgelsen, og til sammenligning er medtaget tallene for de forskellige områder fra Ovenstående bemærkninger om forskelle mellem skoler og udviklingen i de seneste år bør dog medtænkes, ligesom der i perioden har været en lønudvikling på 7,4%. Af skemaet ses at gennemsnitslønnen er steget siden 2000 for alle grupper bortset fra kokke og køkkenelever, med en stigning der varierer fra 3 til 15%. For min. og max. lønninger er der et tilsvarende billede, idet dog min. lønnen for nogle grupper er steget særdeles markant, således med ca. 60% for køkken- og kontorassistenter. Ser man på afstanden mellem min. og max. lønninger er der imidlertid en tendens de fleste steder til, at afstanden bliver mindre, hvilket må pege i retning af mere ensartede forhold. Største procentvise fremgang ses, af uforklarlige årsager, for køkken- og kontorassistenters minimumslønninger. Dog var der i 2000 netop her tale om en væsentlig tilbagegang i forhold til Tjenestebolig De grupper der har flest ansatte med tjenestebolig er ikke overraskende køkkenledere, pedeller og oldfruer med henholdsvis 27%, 18% og 11%, idet der her kan være oplagte fordele ved at bo tæt på arbejdspladsen. For alle ansatte under et er der i forhold til 2000 ikke sket den store ændring i antal af ansatte med tjenestebolig. Pensionsaftaler Sammenlagt er antallet af pensionsaftaler steget væsentligt i forhold til Med de senere års udhulning af værdien af folkepensionen, må det betegnes som en yderst positiv udvikling. For pedellerne er der imidlertid sket et lille fald i pensionsprocenten, men dette kan skyldes ændring af den tidligere favorable ordning med at skolerne kunne medtage 1 pedel i den tjenestemands-lignende pensionsordning for lærerne. - Se i øvrigt senere i materialet gennemgangen af fordelingen på de forskellige pensionsordninger og FFDs anbefaling af en mindstepension. Andel på fuld tid og Andet job på skolen Der er set under et forholdsvis mange, der ikke er på fuld tid. Største procenttal på fuld tid (bortset fra køkken- og kontorelever, der pr. definition er på fuld tid) ses jo tættere man kommer på stillinger med ledelsesfunktioner. Køkkenledere 91%, pedeller 92% og forretningsførere 80%. Side 2 af 9

3 Der kan her være en forbindelse til andet job på skolen, hvilket fx 7% af køkkenledere og 11% af forretningsførere har markeret. Laveste andel med fuld tid ses hos rengøring (40%), pedelmedhjælpere (65%) og husassistenter (52%). Det er nogle af de områder, hvor der også er forholdsvis mange ansatte på særlige vilkår. Nedenstående skema viser hvordan antallet af ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob mv.) fordeler sig: Særlige ansættelsesvilkår Antal Særlige Ansatte i % Køkkenleder 1 2% Køkkenassistent 8 9% Kok 0 0% Husassistent 9 31% Køkkenelev 0 0% Forretningsfører 0 0% Sekretær 4 10% Kontorassistent 18 39% Bogholder 0 0% Kontorelev 0 0% Pedel 8 12% Pedelmedhjælper 39 66% Oldfrue 0 0% Rengøring 5 12% I Alt 92 18% Det er tydeligt, at det især er på pedelmedhjælperområdet (66%), at der er ansatte på særlige vilkår. Ellers er det på kontor-, hus- og køkkenassistentområdet. Dette bør medtages, når de øvrige ansættelsesvilkår for de enkelte faggrupper vurderes. FFD-kontrakt eller Andet ansættelsesgrundlag Anvendelse af FFDs kontrakt for TAPere ligger nu på omkring 50% for de fleste faggrupper. En væsentlig stigning i forhold til Andre ansættelsesaftaler sker med henvisning til lokale aftaler inden for det pågældende faglige område, hvor det kan være naturligt at læne sig op ad lokale aftaler. Når man lægger de to procenttal sammen for de enkelte grupper, ligger de alle under 100%. Forhåbentlig indikerer dette ikke, at der er ansatte uden en ansættelseskontrakt, da loven om ansættelsesbreve som bekendt kræver dette for alle ansættelser på mere end 1 mdr. med mindst 8 timer om ugen. Side 3 af 9

4 2. FUNKTIONSBESKRIVELSER MED VEJLEDENDE MINDSTELØNNINGER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE PENSION OG TILLÆG På sekretærkurset i 2003 blev FFD opfordret til at lave en fornyet undersøgelse af TAP ernes lønog ansættelsesvilkår og det er resultatet heraf, der nu udsendes. Samtidig nedsattes en arbejdsgruppe, der med baggrund i den store variation i løn- og pensionsforhold for de enkelte grupper skulle forsøge at udarbejde minimumsvilkår. Selv om initiativet blev taget i forlængelse af orientering om indførelse af ny løn for lærerne, var det ikke en forudsætning, at TAP erne skulle overgå til ny løn. FFD s ansættelseskontrakt for TAP ere har i flere år lagt op til, at begge lønformer kunne vælges. ARBEJDSGRUPPEN Arbejdsgruppen har bestået af - Ole Wille (Nordjyllands Idrætshøjskole og FFD), Lotte Laursen (Odder Højskole), Pia Sobczak (Familiehøjskolen Skærgården), Ivan Jeppesen (Pinsevækkelsens Højskole), Franz Hoyos (Den Europæiske Teaterhøjskole, Rødkilde) samt Thor West (FFD). I sit arbejde har gruppen været koncentreret om: - uddybende analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater - opdeling af TAP-området med funktionsbeskrivelser og hertil hørende forslag til mindstelønninger ud fra statens takster for tilsvarende eller sammenlignelige stillinger - vurdering af pensionsforhold og forslag til minimumspensionsordning - tillæg for aften- og weekendarbejde Der er således ikke fra udvalget nogen stillingtagen til ny løn for TAP-området. Alene en anbefaling af minimumsvilkår. FUNKTIONSBESKRIVELSER OG VEJLEDENDE MINDSTELØNNINGER Nedenstående opdeling af det teknisk-administrative område er kombineret med en funktionsbeskrivelse og en vejledende mindsteløn (VL) angivet som statslig løntrin og månedsløn 1. okt. 2004, stedtillæg II. For alle lønsatser gælder, at de er hentet fra Finansministeriets overenskomster for de respektive eller sammenlignelige faggrupper. ( VL = Vejledende mindstelønninger er, angivet som løntrin og i 2004-niveau) Funktionsbeskrivelserne er udarbejdet for at skabe overblik over hele området, men også en hjælp til at kunne udarbejde præcise ansættelseskontrakter. KONTOR: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Kontorfunktionærer Forretningsfører/Kontorleder Fungerer som forretningsfører Relevant uddannelse og erfaring Leder af kontor mv. (teknisk/administrative funktioner) med flere ansatte Ansvar for (og gennemførelse af) store indkøbsmæssige dispositioner og projektgennemførelser Personaleadministration Ansvar for bogholderi, regnskabsafslutning, økonomiske analyser og budgetlægning Ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med TAP-områdets drift. Side 4 af 9

5 VL: Trin 39 = kr. pr. mdr.. Bogholder (kontoroverassistent) Beskæftiget med opgaver der forudsætter relevant erfaring og uddannelse Kunne varetage alle sædvanligt forekommende opgaver i skolens administration selvstændigt. IT på kvalificeret brugerniveau Føre bogholderi, lønregnskab og afslutte regnskab til færdiggørelse hos revisor Budgetlægning ud fra forelagt/vedtaget budgetteringsgrundlag Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 27 = kr. pr. mdr.. Kontorassistent (faglært) Beskæftiget med almindelige kontorfunktioner Erfaring og fortrolighed med alle forefaldende opgaver på et kontor IT på brugerniveau mht. tekstbehandling, regneark og databaser Kendskab til bogholderi Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 13 = kr. pr. mdr.. Kontormedhjælper (ufaglært) Beskæftiget med almindelige kontorfunktioner IT på brugerniveau mht. tekstbehandling, regneark og databaser Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 8 = kr. pr. mdr.. KØKKEN: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra Statens overenskomst med Økonomaforeningen, jf Cirkulære af 2.juli 2004, Perst.nr ). Køkkenleder (kok/økonoma) Ansvar for udarbejdelse af kostplaner, fremstilling af mad Beregning og administration af personalets arbejdstid Personaleledelse Budgetlægning ud fra forelagte/vedtagne budgetlægningsgrundlag Ansvar for skolens indkøb af råvarer, køkkenmaskiner og inventar Overholde aftalen om egenkontrol Gennemføre løbende vurderinger af såvel produktion som arbejdsrutiner Evt. ansvar for rengøring Under ansvar over for skoleleder, evt. souschef eller forretningsfører VL (antal kostdage < ): Trin 24 = kr. pr. mdr.. VL (antal kostdage > ): Trin 32 = kr. pr. mdr.. Køkkenassistent Skal kunne arbejde selvstændigt Medvirker ved indkøb af råvarer mv. Medvirker ved udarbejdelsen af kostplan, fremstilling af mad Medvirker til at overholde aftaler om egenkontrol Nærmeste overordnede køkkenlederen og derefter forstanderen VL: Trin 12 = kr. pr. mdr.. Køkkenmedhjælper Medvirker ved fremstilling af mad Forefaldende arbejde Side 5 af 9

6 Nærmeste overordnede køkkenlederen, derefter forstanderen VL: Trin 9 = kr. pr. mdr årige køkkenmedhjælpere samt rengøringsassistenter (Ungarbejdere) (Der henvises til finansministeriets timelønssatser for 16-17årige.) BYGNINGER OG AREALER: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Ejendomsservicemedarbejdere) Pedel: Beskæftiget med almindeligt forekommende lettere vedligeholdelse afbygninger og lokaler samt have- og anlægsarbejder. Skal kunne arbejde selvstændigt og systematisk. Skal kunne varetage alle sædvanligt forekommende opgaver på skolen vedrørende tekniske installationer. Er ansvarlig for at de daglige vedligeholdelsesopgaver og rutiner løses og fungerer. Budgetlægning ud fra forelagt/vedtaget budgetlægningsgrundlag. Under ansvar overfor forstander og souschef. VL: Trin 24 = kr. pr. mdr.. Pedelmedhjælper Beskæftiget med almindeligt forekommende lettere vedligeholdelse afbygninger og lokaler samt have- og anlægsarbejder. Under ansvar over for skoleleder. Nærmeste foresatte er pedellen. VL: Trin 17 = kr. pr. mdr.. RENGØRING: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Rengøringsassistenter) Rengøringsleder & Oldfrue: Arbejdsopgaverne omfatter planlægning og ledelse af al indendørs rengøring. Rengøringslederen deltager selv i det daglige arbejde, herunder når skolen skal gøres klar til modtagelse af nye elever, kursister samt i forbindelse med udlejning. Rengøringslederen deltager i de forskellige møder og aktiviteter, der er nødvendige af hensyn til planlægningen. Rengøringslederen udarbejder selv budgetter, arbejdsplaner og andet, der naturligt hører med til arbejdsområdet. Rengøringslederen afholder møder efter behov med det øvrige rengøringspersonale af hensyn til information og planlægning. Nærmeste forsatte er forstanderen. VL: Trin 22 = kr. pr. mdr.. Rengøringsassistent: Rengøringsassistenten er beskæftiget med den daglige fornødne rengøring af skolens fælles arealer. Rengøringsassistenten deltager i klargøring af skolen før modtagelse af nye elev- og kursisthold samt klargøring til udlejning. Nærmeste foresatte er Køkkenleder/anden leder. VL: Trin 9 = kr. pr. mdr.. Side 6 af 9

7 a. FFDs Vejledende mindste-lønninger: (- med udgangspunkt i Finansministeriets lønoversigt) Vejledende Mindstelønninger Løntrin Mdr.løn 1/ KONTOR: Forretningsfører/Kontorleder Bogholder (kontoroverassistent) Kontorassistent (faglært) Kontormedhjælper (ufaglært) KØKKEN: Køkkenleder (kok/økonoma) < kst.d Køkkenleder (kok/økonoma) > kst.d Køkkenassistent Køkkenmedhjælper BYGNINGER OG AREALER: Pedel Pedelmedhjælper RENGØRING: Rengøringsleder & Oldfrue Rengøringsassistent: PENSION: Som omtalt tidligere er der de sidste år sket en væsentlig forbedring af antallet med en pensionsordning. Det er dog markant, at der fortsat er stor forskel i de pensionsaftaler, de enkelte grupper har. Det er dog også tydeligt, at der er sket en positiv udvikling siden undersøgelsen for 4 år siden. Nedenstående figur viser detaljeret hvordan de forskellige grupper er fordelt på pensionsmodeller. Opdelingen er lavet på baggrund af områdesatser ( f. eks. betyder 8/4 en pensionsordning med arbejdsgiverbidrag på 8% og eget bidrag på 4% og op til 10% arbejdsgiverbidrag og 5% egetbidrag medtages) Side 7 af 9

8 Pensionsordninger 0/0 4/0--> 8/0--> 10/0-- > 4/2--> 6/3--> 8/4--> 10/5- - I alt Køkkenleder Køkkenassistent Kok Husassistent Køkkenelev Forretningsfører Sekretær Kontorassistent Bogholder Kontorelev Pedel Pedelmedhjælper Oldfrue Rengøring I Alt Kommentarer: Ca. 30% har fortsat ingen pensionsordning. Årsagen kan være aftale om en højere løn i stedet for, men analysen synes ikke at dokumentere dette inden for de enkelte faggrupper. De mest favorable pensionsordninger ses hos køkkenledere, -assistenter, forretningsførere, sekretærer og pedeller. For sidstnævnte er en del fortsat med i den favorable tjenestemandslignende pensionsordning. En undersøgelse af den forventede pensionsudbytte i forhold til det indbetalte viser, at en indbetaling på 12% (8+4) i 37 år, vil med dagens renteniveau kunne give en livrentepension fra 60- året med en ydelse på 1/3 af lønnen resten af livet. Er det som ratepension, vil den samme indbetaling kunne give 2/3 af lønnen i 10 år. b. Anbefalede mindste pension: Som et minimum anbefales en 8/4-pensionsordning, bestående af 8% arbejdsgiverbidrag og 4% lønmodtagerbidrag. Som med andre minimumsanbefalinger er der ikke nødvendigvis tale om en angivelse af det rimelige niveau, men et ønske om med udgangspunkt i de faktiske forhold, at sikre alle en minimumspension i en tid, hvor den offentlige pension udhules mere og mere. Samtidig gør foreningen opmærksom på, at løn- og pension skal ses i en sammenhæng, og at en lønforhandling også kan resultere i en samlet forbedret pensionsordning. Tillæg for skæve arbejdstider: Da højskolen er en kostskole, vil der nødvendigvis være en række arbejdsfunktioner, der må varetages også på helligdage og om aftener. Derfor er evt. løntillæg for skæve arbejdstider også interessant. Det kan være indregnet i grundlønnen, ligesom et rådighedstillæg kan være det. Nedenfor ses besvarelsen af hvorvidt der sker tildeling af tillæg: Side 8 af 9

9 Tillæg for aften og weekends: ja i % Nej % UOPLYST I % Køkkenleder 25 44% 30 53% 2 4% Køkkenassistent 59 65% 29 32% 3 3% Kok 2 33% 4 67% 0 0% Husassistent 20 69% 8 28% 1 3% Køkkenelev 9 75% 1 8% 2 17% Forretningsfører 3 9% 29 83% 3 9% Sekretær 8 21% 28 72% 3 8% Kontorassistent 5 11% 39 85% 2 4% Bogholder 3 19% 12 75% 1 6% Kontorelev 1 50% 0 0% 1 50% Pedel 11 17% 44 68% 10 15% Pedelmedhjælper 10 17% 44 75% 5 8% Oldfrue 5 26% 14 74% 0 0% Rengøring 19 44% 24 56% 0 0% I Alt % % 33 6% Med baggrund i kostskolen er det ikke overraskende, at det er køkkenområdet, der i videst omfang får tillæg. C. Anbefalede tillæg for skæve arbejdstider: For så vidt der aftales tillæg for skæve arbejdstider, vurderes nedenstående løntillæg især for relevante, ikke mindst for køkken- og rengøringspersonale: Lørdag efter kl % Søn- og helligdage:. + 50% Delte vagter samme dag: % Aften efter kl 20: + 20% Aftaler om tillæg bør på lige fod med alle væsentlige forhold vedrørende ansættelsen fremgå af ansættelseskontrakten. FFDs Ansættelseskontrakt Ovenstående vejledende satser og anbefalinger vil blive indarbejdet i vejledningen til FFDs ansættelseskontrakt for TAPere, der kan hentes på foreningens hjemmeside på Generelt anbefaler FFD, at der jfr. Regler om ny løn udarbejdes en samlet løn- og personalepolitik for alle ansatte på højskolerne. Heraf kan bl.a. fremgå under hvilken form der foretages genforhandling af løn- og ansættelsesvilkår for TAP. Er der spørgsmål eller kommentarer til nærværende materiale er man velkommen til at kontakte Ole Wille, eller undertegnede. Thor West Side 9 af 9

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) maj 2012 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i tilsvarende

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(11) juni 2009 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere