Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP)"

Transkript

1 Løn- og Ansættelsesvilkår for højskolernes teknisk-administrative personale (TAP) - En spørgeskemaundersøgelse om forholdene nov med kommentarer - Funktionsbeskrivelser og FFDs vejledende mindstelønninger for de forskellige grupper samt anbefaling vedrørende pension mv. Det er nu tredje gang - med 4 års mellemrum - at FFD har lavet en undersøgelse af det tekniskadministrative personales løn- og ansættelsesforhold. Foreningen får med jævne mellemrum spørgsmål fra skolerne om fx lønniveauet på de forskellige fagområder og ser derfor en vigtig opgave i at medvirke til at skabe overblik over ansættelsesvilkårene. Med den forskel der er mellem de enkelte skoler i størrelse, kursusprofil og ikke mindst aktiviteter uden for tilskudsgrundlaget, vil der let være store forskelle på ansættelsesvilkårene fra skole til skole. Set i lyset af de seneste års økonomisk pressede situation, og heraf følgende vækst i nye virksomhedsinitiativer ofte med øget krav til netop TAP-området - må disse forskelle formodes ikke at blive mindre. Foreningen finder det vigtigt at være med til at skabe klarhed over TAP-området. Et område der hverken er reguleret af centrale overenskomster eller som det er tilfældet for lærerne af en ansættelsesbekendtgørelse. Samtidig har der fra baglandet bl.a. det årlige sekretærkursus været kraftige opfordringer til at udmelde minimumsvilkår for de forskellige funktionsområder. En arbejdsgruppe har arbejdet med spørgsmålene det sidste års tid og bl.a. ud fra undersøgelsesresultatet og ud fra en sammenligning af beslægtede områder inden for staten udarbejdet funktionsbeskrivelser med tilhørende lønsatser. Det er på baggrund af dette arbejde at foreningen hermed kan udmelde vejledende mindstelønninger og anbefalinger angående pension og tillæg for skæve arbejdstider. Det følgende materiale indeholder: 1) Kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen. 2) Funktionsbeskrivelser med vejledende mindstelønninger og anbefalinger. 3) Bilag: Skema med resultat af undersøgelse af TAP løn og ansættelsesvilkår november Side 1 af 9

2 1. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser i efteråret I alt 519 besvarelser fra 54 skoler indgår i materialet, og sammenlignet med sidste undersøgelse i 2000 er der tale om en stigning i besvarelser på 10% selv om antallet af skoler i mellemtiden er faldet. Lønudviklingen På vedlagte skema er samlet nogle af de vigtigste resultater af undersøgelsen, og til sammenligning er medtaget tallene for de forskellige områder fra Ovenstående bemærkninger om forskelle mellem skoler og udviklingen i de seneste år bør dog medtænkes, ligesom der i perioden har været en lønudvikling på 7,4%. Af skemaet ses at gennemsnitslønnen er steget siden 2000 for alle grupper bortset fra kokke og køkkenelever, med en stigning der varierer fra 3 til 15%. For min. og max. lønninger er der et tilsvarende billede, idet dog min. lønnen for nogle grupper er steget særdeles markant, således med ca. 60% for køkken- og kontorassistenter. Ser man på afstanden mellem min. og max. lønninger er der imidlertid en tendens de fleste steder til, at afstanden bliver mindre, hvilket må pege i retning af mere ensartede forhold. Største procentvise fremgang ses, af uforklarlige årsager, for køkken- og kontorassistenters minimumslønninger. Dog var der i 2000 netop her tale om en væsentlig tilbagegang i forhold til Tjenestebolig De grupper der har flest ansatte med tjenestebolig er ikke overraskende køkkenledere, pedeller og oldfruer med henholdsvis 27%, 18% og 11%, idet der her kan være oplagte fordele ved at bo tæt på arbejdspladsen. For alle ansatte under et er der i forhold til 2000 ikke sket den store ændring i antal af ansatte med tjenestebolig. Pensionsaftaler Sammenlagt er antallet af pensionsaftaler steget væsentligt i forhold til Med de senere års udhulning af værdien af folkepensionen, må det betegnes som en yderst positiv udvikling. For pedellerne er der imidlertid sket et lille fald i pensionsprocenten, men dette kan skyldes ændring af den tidligere favorable ordning med at skolerne kunne medtage 1 pedel i den tjenestemands-lignende pensionsordning for lærerne. - Se i øvrigt senere i materialet gennemgangen af fordelingen på de forskellige pensionsordninger og FFDs anbefaling af en mindstepension. Andel på fuld tid og Andet job på skolen Der er set under et forholdsvis mange, der ikke er på fuld tid. Største procenttal på fuld tid (bortset fra køkken- og kontorelever, der pr. definition er på fuld tid) ses jo tættere man kommer på stillinger med ledelsesfunktioner. Køkkenledere 91%, pedeller 92% og forretningsførere 80%. Side 2 af 9

3 Der kan her være en forbindelse til andet job på skolen, hvilket fx 7% af køkkenledere og 11% af forretningsførere har markeret. Laveste andel med fuld tid ses hos rengøring (40%), pedelmedhjælpere (65%) og husassistenter (52%). Det er nogle af de områder, hvor der også er forholdsvis mange ansatte på særlige vilkår. Nedenstående skema viser hvordan antallet af ansatte på særlige vilkår (fleksjob, skånejob mv.) fordeler sig: Særlige ansættelsesvilkår Antal Særlige Ansatte i % Køkkenleder 1 2% Køkkenassistent 8 9% Kok 0 0% Husassistent 9 31% Køkkenelev 0 0% Forretningsfører 0 0% Sekretær 4 10% Kontorassistent 18 39% Bogholder 0 0% Kontorelev 0 0% Pedel 8 12% Pedelmedhjælper 39 66% Oldfrue 0 0% Rengøring 5 12% I Alt 92 18% Det er tydeligt, at det især er på pedelmedhjælperområdet (66%), at der er ansatte på særlige vilkår. Ellers er det på kontor-, hus- og køkkenassistentområdet. Dette bør medtages, når de øvrige ansættelsesvilkår for de enkelte faggrupper vurderes. FFD-kontrakt eller Andet ansættelsesgrundlag Anvendelse af FFDs kontrakt for TAPere ligger nu på omkring 50% for de fleste faggrupper. En væsentlig stigning i forhold til Andre ansættelsesaftaler sker med henvisning til lokale aftaler inden for det pågældende faglige område, hvor det kan være naturligt at læne sig op ad lokale aftaler. Når man lægger de to procenttal sammen for de enkelte grupper, ligger de alle under 100%. Forhåbentlig indikerer dette ikke, at der er ansatte uden en ansættelseskontrakt, da loven om ansættelsesbreve som bekendt kræver dette for alle ansættelser på mere end 1 mdr. med mindst 8 timer om ugen. Side 3 af 9

4 2. FUNKTIONSBESKRIVELSER MED VEJLEDENDE MINDSTELØNNINGER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE PENSION OG TILLÆG På sekretærkurset i 2003 blev FFD opfordret til at lave en fornyet undersøgelse af TAP ernes lønog ansættelsesvilkår og det er resultatet heraf, der nu udsendes. Samtidig nedsattes en arbejdsgruppe, der med baggrund i den store variation i løn- og pensionsforhold for de enkelte grupper skulle forsøge at udarbejde minimumsvilkår. Selv om initiativet blev taget i forlængelse af orientering om indførelse af ny løn for lærerne, var det ikke en forudsætning, at TAP erne skulle overgå til ny løn. FFD s ansættelseskontrakt for TAP ere har i flere år lagt op til, at begge lønformer kunne vælges. ARBEJDSGRUPPEN Arbejdsgruppen har bestået af - Ole Wille (Nordjyllands Idrætshøjskole og FFD), Lotte Laursen (Odder Højskole), Pia Sobczak (Familiehøjskolen Skærgården), Ivan Jeppesen (Pinsevækkelsens Højskole), Franz Hoyos (Den Europæiske Teaterhøjskole, Rødkilde) samt Thor West (FFD). I sit arbejde har gruppen været koncentreret om: - uddybende analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater - opdeling af TAP-området med funktionsbeskrivelser og hertil hørende forslag til mindstelønninger ud fra statens takster for tilsvarende eller sammenlignelige stillinger - vurdering af pensionsforhold og forslag til minimumspensionsordning - tillæg for aften- og weekendarbejde Der er således ikke fra udvalget nogen stillingtagen til ny løn for TAP-området. Alene en anbefaling af minimumsvilkår. FUNKTIONSBESKRIVELSER OG VEJLEDENDE MINDSTELØNNINGER Nedenstående opdeling af det teknisk-administrative område er kombineret med en funktionsbeskrivelse og en vejledende mindsteløn (VL) angivet som statslig løntrin og månedsløn 1. okt. 2004, stedtillæg II. For alle lønsatser gælder, at de er hentet fra Finansministeriets overenskomster for de respektive eller sammenlignelige faggrupper. ( VL = Vejledende mindstelønninger er, angivet som løntrin og i 2004-niveau) Funktionsbeskrivelserne er udarbejdet for at skabe overblik over hele området, men også en hjælp til at kunne udarbejde præcise ansættelseskontrakter. KONTOR: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Kontorfunktionærer Forretningsfører/Kontorleder Fungerer som forretningsfører Relevant uddannelse og erfaring Leder af kontor mv. (teknisk/administrative funktioner) med flere ansatte Ansvar for (og gennemførelse af) store indkøbsmæssige dispositioner og projektgennemførelser Personaleadministration Ansvar for bogholderi, regnskabsafslutning, økonomiske analyser og budgetlægning Ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med TAP-områdets drift. Side 4 af 9

5 VL: Trin 39 = kr. pr. mdr.. Bogholder (kontoroverassistent) Beskæftiget med opgaver der forudsætter relevant erfaring og uddannelse Kunne varetage alle sædvanligt forekommende opgaver i skolens administration selvstændigt. IT på kvalificeret brugerniveau Føre bogholderi, lønregnskab og afslutte regnskab til færdiggørelse hos revisor Budgetlægning ud fra forelagt/vedtaget budgetteringsgrundlag Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 27 = kr. pr. mdr.. Kontorassistent (faglært) Beskæftiget med almindelige kontorfunktioner Erfaring og fortrolighed med alle forefaldende opgaver på et kontor IT på brugerniveau mht. tekstbehandling, regneark og databaser Kendskab til bogholderi Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 13 = kr. pr. mdr.. Kontormedhjælper (ufaglært) Beskæftiget med almindelige kontorfunktioner IT på brugerniveau mht. tekstbehandling, regneark og databaser Arbejder under ledelse af forstander, viceforstander eller forretningsfører/kontorleder VL: Trin 8 = kr. pr. mdr.. KØKKEN: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra Statens overenskomst med Økonomaforeningen, jf Cirkulære af 2.juli 2004, Perst.nr ). Køkkenleder (kok/økonoma) Ansvar for udarbejdelse af kostplaner, fremstilling af mad Beregning og administration af personalets arbejdstid Personaleledelse Budgetlægning ud fra forelagte/vedtagne budgetlægningsgrundlag Ansvar for skolens indkøb af råvarer, køkkenmaskiner og inventar Overholde aftalen om egenkontrol Gennemføre løbende vurderinger af såvel produktion som arbejdsrutiner Evt. ansvar for rengøring Under ansvar over for skoleleder, evt. souschef eller forretningsfører VL (antal kostdage < ): Trin 24 = kr. pr. mdr.. VL (antal kostdage > ): Trin 32 = kr. pr. mdr.. Køkkenassistent Skal kunne arbejde selvstændigt Medvirker ved indkøb af råvarer mv. Medvirker ved udarbejdelsen af kostplan, fremstilling af mad Medvirker til at overholde aftaler om egenkontrol Nærmeste overordnede køkkenlederen og derefter forstanderen VL: Trin 12 = kr. pr. mdr.. Køkkenmedhjælper Medvirker ved fremstilling af mad Forefaldende arbejde Side 5 af 9

6 Nærmeste overordnede køkkenlederen, derefter forstanderen VL: Trin 9 = kr. pr. mdr årige køkkenmedhjælpere samt rengøringsassistenter (Ungarbejdere) (Der henvises til finansministeriets timelønssatser for 16-17årige.) BYGNINGER OG AREALER: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Ejendomsservicemedarbejdere) Pedel: Beskæftiget med almindeligt forekommende lettere vedligeholdelse afbygninger og lokaler samt have- og anlægsarbejder. Skal kunne arbejde selvstændigt og systematisk. Skal kunne varetage alle sædvanligt forekommende opgaver på skolen vedrørende tekniske installationer. Er ansvarlig for at de daglige vedligeholdelsesopgaver og rutiner løses og fungerer. Budgetlægning ud fra forelagt/vedtaget budgetlægningsgrundlag. Under ansvar overfor forstander og souschef. VL: Trin 24 = kr. pr. mdr.. Pedelmedhjælper Beskæftiget med almindeligt forekommende lettere vedligeholdelse afbygninger og lokaler samt have- og anlægsarbejder. Under ansvar over for skoleleder. Nærmeste foresatte er pedellen. VL: Trin 17 = kr. pr. mdr.. RENGØRING: (De vejledende mindstelønninger er lønsatser fra: Finansministeriets lønoversigt Rengøringsassistenter) Rengøringsleder & Oldfrue: Arbejdsopgaverne omfatter planlægning og ledelse af al indendørs rengøring. Rengøringslederen deltager selv i det daglige arbejde, herunder når skolen skal gøres klar til modtagelse af nye elever, kursister samt i forbindelse med udlejning. Rengøringslederen deltager i de forskellige møder og aktiviteter, der er nødvendige af hensyn til planlægningen. Rengøringslederen udarbejder selv budgetter, arbejdsplaner og andet, der naturligt hører med til arbejdsområdet. Rengøringslederen afholder møder efter behov med det øvrige rengøringspersonale af hensyn til information og planlægning. Nærmeste forsatte er forstanderen. VL: Trin 22 = kr. pr. mdr.. Rengøringsassistent: Rengøringsassistenten er beskæftiget med den daglige fornødne rengøring af skolens fælles arealer. Rengøringsassistenten deltager i klargøring af skolen før modtagelse af nye elev- og kursisthold samt klargøring til udlejning. Nærmeste foresatte er Køkkenleder/anden leder. VL: Trin 9 = kr. pr. mdr.. Side 6 af 9

7 a. FFDs Vejledende mindste-lønninger: (- med udgangspunkt i Finansministeriets lønoversigt) Vejledende Mindstelønninger Løntrin Mdr.løn 1/ KONTOR: Forretningsfører/Kontorleder Bogholder (kontoroverassistent) Kontorassistent (faglært) Kontormedhjælper (ufaglært) KØKKEN: Køkkenleder (kok/økonoma) < kst.d Køkkenleder (kok/økonoma) > kst.d Køkkenassistent Køkkenmedhjælper BYGNINGER OG AREALER: Pedel Pedelmedhjælper RENGØRING: Rengøringsleder & Oldfrue Rengøringsassistent: PENSION: Som omtalt tidligere er der de sidste år sket en væsentlig forbedring af antallet med en pensionsordning. Det er dog markant, at der fortsat er stor forskel i de pensionsaftaler, de enkelte grupper har. Det er dog også tydeligt, at der er sket en positiv udvikling siden undersøgelsen for 4 år siden. Nedenstående figur viser detaljeret hvordan de forskellige grupper er fordelt på pensionsmodeller. Opdelingen er lavet på baggrund af områdesatser ( f. eks. betyder 8/4 en pensionsordning med arbejdsgiverbidrag på 8% og eget bidrag på 4% og op til 10% arbejdsgiverbidrag og 5% egetbidrag medtages) Side 7 af 9

8 Pensionsordninger 0/0 4/0--> 8/0--> 10/0-- > 4/2--> 6/3--> 8/4--> 10/5- - I alt Køkkenleder Køkkenassistent Kok Husassistent Køkkenelev Forretningsfører Sekretær Kontorassistent Bogholder Kontorelev Pedel Pedelmedhjælper Oldfrue Rengøring I Alt Kommentarer: Ca. 30% har fortsat ingen pensionsordning. Årsagen kan være aftale om en højere løn i stedet for, men analysen synes ikke at dokumentere dette inden for de enkelte faggrupper. De mest favorable pensionsordninger ses hos køkkenledere, -assistenter, forretningsførere, sekretærer og pedeller. For sidstnævnte er en del fortsat med i den favorable tjenestemandslignende pensionsordning. En undersøgelse af den forventede pensionsudbytte i forhold til det indbetalte viser, at en indbetaling på 12% (8+4) i 37 år, vil med dagens renteniveau kunne give en livrentepension fra 60- året med en ydelse på 1/3 af lønnen resten af livet. Er det som ratepension, vil den samme indbetaling kunne give 2/3 af lønnen i 10 år. b. Anbefalede mindste pension: Som et minimum anbefales en 8/4-pensionsordning, bestående af 8% arbejdsgiverbidrag og 4% lønmodtagerbidrag. Som med andre minimumsanbefalinger er der ikke nødvendigvis tale om en angivelse af det rimelige niveau, men et ønske om med udgangspunkt i de faktiske forhold, at sikre alle en minimumspension i en tid, hvor den offentlige pension udhules mere og mere. Samtidig gør foreningen opmærksom på, at løn- og pension skal ses i en sammenhæng, og at en lønforhandling også kan resultere i en samlet forbedret pensionsordning. Tillæg for skæve arbejdstider: Da højskolen er en kostskole, vil der nødvendigvis være en række arbejdsfunktioner, der må varetages også på helligdage og om aftener. Derfor er evt. løntillæg for skæve arbejdstider også interessant. Det kan være indregnet i grundlønnen, ligesom et rådighedstillæg kan være det. Nedenfor ses besvarelsen af hvorvidt der sker tildeling af tillæg: Side 8 af 9

9 Tillæg for aften og weekends: ja i % Nej % UOPLYST I % Køkkenleder 25 44% 30 53% 2 4% Køkkenassistent 59 65% 29 32% 3 3% Kok 2 33% 4 67% 0 0% Husassistent 20 69% 8 28% 1 3% Køkkenelev 9 75% 1 8% 2 17% Forretningsfører 3 9% 29 83% 3 9% Sekretær 8 21% 28 72% 3 8% Kontorassistent 5 11% 39 85% 2 4% Bogholder 3 19% 12 75% 1 6% Kontorelev 1 50% 0 0% 1 50% Pedel 11 17% 44 68% 10 15% Pedelmedhjælper 10 17% 44 75% 5 8% Oldfrue 5 26% 14 74% 0 0% Rengøring 19 44% 24 56% 0 0% I Alt % % 33 6% Med baggrund i kostskolen er det ikke overraskende, at det er køkkenområdet, der i videst omfang får tillæg. C. Anbefalede tillæg for skæve arbejdstider: For så vidt der aftales tillæg for skæve arbejdstider, vurderes nedenstående løntillæg især for relevante, ikke mindst for køkken- og rengøringspersonale: Lørdag efter kl % Søn- og helligdage:. + 50% Delte vagter samme dag: % Aften efter kl 20: + 20% Aftaler om tillæg bør på lige fod med alle væsentlige forhold vedrørende ansættelsen fremgå af ansættelseskontrakten. FFDs Ansættelseskontrakt Ovenstående vejledende satser og anbefalinger vil blive indarbejdet i vejledningen til FFDs ansættelseskontrakt for TAPere, der kan hentes på foreningens hjemmeside på Generelt anbefaler FFD, at der jfr. Regler om ny løn udarbejdes en samlet løn- og personalepolitik for alle ansatte på højskolerne. Heraf kan bl.a. fremgå under hvilken form der foretages genforhandling af løn- og ansættelsesvilkår for TAP. Er der spørgsmål eller kommentarer til nærværende materiale er man velkommen til at kontakte Ole Wille, eller undertegnede. Thor West Side 9 af 9

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006

LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006 FFD/twn-juni06 LØNPOLITIK- Eksempelsamling- - 1 - LØNPOLITIK Eksempelsamling Juni 2006 Med indførelsen af ny løn for lærerområdet indførtes et lønsystem, der indeholder mulighed for at tildele forskellige

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst?

PPR-psykolog løn. Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Kroner én, kroner to Af Lene Maigaard PPR-psykolog løn Psykologerne på PPR-området har nu to nye lønsystemer. Hvilke forskelle er der og hvilke ligheder? Kan man sige, hvad der er bedst? Siden 1. april

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn

Månedsløn 1/3 11 Timeløn 1/3 11. Stigning timeløn Lønninger i 3F Kastrups område 1/3 12 og 1/3 11 Der skal tages forbehold for at der udover den nøgne løn er forskel i sygelønsordninger, beregning af månedsnorm og pensionsordninger m.m. tillæg, samt uafsluttede

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015 Kursus for bestyrelsesmedlemmer Vartov Januar 2015 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling Nyt fra FFD Politisk arbejde, herunder

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere