Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundgaard Konsulenterne rekrutterer"

Transkript

1 25. september 2013 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Roskilde og Køge sygehuse Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår 3. Sygehusvæsenet i Region Sjælland 4. Organisations- og ledelsesstruktur Forventningerne 5. Sygehusdirektørens ansvarsområde 6. Særlige forhold og udfordringer 7. Sygehusdirektørens baggrund og bagage Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 10. Tidsplan for ansættelsesforløbet

2 Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget Sygehusdirektøren for Roskilde og Køge sygehuse har valgt at gå på pension med udgangen af juni næste år. Der søges derfor en ny sygehusdirektør. Stillingen indebærer, at sygehusdirektøren i udgangspunktet får ansvaret for Roskilde og Køge sygehuse, og ansvaret for Køge Universitetssygehus når sygehusstrukturen er omlagt og Køge Universitetssygehus er etableret. 2. Ansættelsesvilkår Ansættelse sker på kontrakt og øvrige vilkår følger cheflønsaftalen. Stillingen er aflønnet på et attraktivt niveau hvortil kommer 18,84% i pension. Tiltrædelse ca. 1. april Sygehusvæsenet i Region Sjælland Regionsrådet i Region Sjælland vedtog i marts 2010 en ny sygehusstruktur, der betyder, at der skal være akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og Køge. Akutsygehuset i Køge skal desuden være regionens hovedsygehus Universitetssygehuset Køge. Den nye sygehusstruktur skal sikre: Høj kvalitet i behandlingen Nærhed til akutte og specialiserede tilbud Mest muligt for pengene Køge Sygehus bliver universitetssygehus med hovedsygehusfunktion for hele regionen og akutsygehusfunktion for en befolkning på omkring borgere. Når Køge Universitetssygehus står færdigbygget vil det indeholde cirka 930 senge. Holbæk Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring borgere. Det vil indeholde cirka 320 senge. Slagelse Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring borgere. Det vil indeholde cirka 400 senge. Nykøbing Falster Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring Det vil indeholde cirka 255 senge. Næstved Sygehus og Roskilde Sygehus bliver specialsygehuse. side 2

3 I Nakskov og Kalundborg er etableringen af sundheds- og akuthuse i gang, og i Fakse og Vordingborg er der kommunale sundhedscentre. Region Sjælland arbejder desuden sammen med Ringsted Kommune om at undersøge mulighederne for et sundhedscenter i Ringsted. Yderligere informationer om Region Sjælland og regionens sygehusvæsen findes på 4. Organisations- og ledelsesstruktur På baggrund af den nye sygehusstruktur har Region Sjælland indført en organisationsog ledelsesstruktur for sygehusvæsenet med en sygehusledelse for hver af de 4 somatiske sygehusenheder: Roskilde og Køge sygehuse, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Holbæk sygehus, og Nykøbing F. sygehus. Den nye ledelsesstruktur skal sikre det nødvendige fokus på ledelsesopgaven på de enkelte matrikler og samtidig tage hensyn til den indbyrdes sammenhæng og de specialemæssige afhængigheder, samt de kommende års bevægelser i specialefordelingen internt i de enkelte sygehusenheder. Organisationsdiagram og organisationsplan er vist i bilag 1 og bilag 2. Den nye organisations- og ledelsesstruktur skal understøtte principperne for det sammenhængende sygehusvæsen i Region Sjælland: Principper vedr. sammenhæng i sundhedsvæsenet: Sammenhængende patientforløb i fokus koordinering og videndeling Fokus på relationer til kommuner, praksis, private m.v. Fælles strategiske beslutninger Fælles standarder understøtter sammenhæng bl.a. kvalitet (DDKM) Principper vedr. ledelse og organisation: Organisationsdesignet understøtter ét sammenhængende sygehusvæsen Afdelingsledelserne er hjørnestenen i ledelsesstrukturen, med fokus på faglighed side 3

4 Principper vedr. kvalitet og personaleledelse: Matriklen er omdrejningspunkt for driftsledelsen og den kliniske operationelle ledelse, vurderet ud fra volumen mm. Omkostningseffektivitet prioriteres Fælles og kendte styringsmodeller og styringsredskaber Flad ledelsesstruktur, med fokus på span of control Principper vedr. faglighed: Kompetente medarbejdere fastholdes og rekrutteres Rum til og fokus på forskning, uddannelse og innovation Balance mellem arbejdsdeling og samarbejde specialisering og videndeling Region Sjælland har ét sygehusvæsen samlet under én ledelse med 4 formelle ledelsesniveauer. Disse er regionsrådet, direktionen, sygehusledelserne og afdelingsledelserne. På hvert niveau er der ansvar for økonomi og personale, ligesom der indgås driftsaftaler mellem niveauerne (mellem regionsråd/direktion og sygehusledelserne, samt mellem sygehusledelsen og afdelingsledelserne). Direktionen er den øverste administrative ledelse af regionens sygehusvæsen. Direktionen udmønter regionsrådets beslutninger og fastlægger rammerne for den samlede organisation. Direktionen beslutter, hvordan den overordnede strategi og politik udmøntes i forhold til sygehusene. Den strategiske ledelse er således forankret i direktionen, men udformes og udmøntes efter en koncerntankegang i samarbejde med sygehusledelserne. Sygehusdirektøren indgår i Region Sjællands 18-personers koncernledelse, som består af direktionen og cheferne for koncernenhederne i organisationen. I koncernlederkredsen bearbejdes strategiske tiltag, og generelle forhold af betydning for hele virksomheden koordineres. Sygehusledelsen på den enkelte sygehusenhed har, med reference til direktionen, ansvaret for drift (herunder budget), driftsplanlægning og udvikling af sygehuset med afsæt i de strategier, som fastlægges i samspil med bl.a. de øvrige sygehusledelser og direktionen. Sygehusledelserne består hver af en sygehusdirektør og 2 vicedirektører, hvoraf 1 vil have en lægefaglig baggrund og 1 have en sygeplejefaglig eller anden relevant klinisk baggrund. Sygehusledelsen fastlægger selv sin arbejdsdeling og ét medlem af sygehusledelsen vil kunne tegne hele sygehusledelsen. Afdelingsledelsen er det bærende element i sygehusvæsenets kliniske ledelsesstruktur og en hjørnesten i ledelsen af de kliniske afdelinger. Afdelingsledelserne har med refe- side 4

5 rence til sygehusledelsen det operationelle ledelsesansvar, der skal sikre effektfuld behandling til patienterne. Direktionen og sygehusledelserne samarbejder via et antal styrings-, koordinerings- og samarbejdsfora. På det ugentlige sygehusmøde mødes direktionen med sygehusdirektørerne og cheferne for relevante tværgående centre. Sygehusmødet suppleres af et månedligt møde i sundhedsforum, hvor alle medlemmer af sygehusledelserne mødes med direktionen samt cheferne for de relevante tværgående centre. Forventningerne 5. Sygehusdirektørens ansvarsområde Sygehusledelsen har det overordnede ansvar for sygehusets drift, driftsplanlægning- og udvikling, herunder det generelle økonomiske, personalemæssige og kvalitetsmæssige ansvar for sygehuset, således som det præciseres i den årlige driftsaftale med regionsrådet. Sygehusledelsen fordeler de forskellige ansvarsområder imellem sig på baggrund af kompetencer, kvalifikationer og interesseområder. Som en del af sygehusledelsen for Roskilde og Køge sygehuse er det herunder sygehusdirektørens ansvar: at medvirke til implementering af regionens visioner og strategier, herunder harmonisering og udvikling af regionens sundhedsvæsen at varetage det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for det samlede sygehusområde via driftsaftaler at sikre økonomi-, aktivitets- samt kvalitetsstyring af afdelingerne og det samlede sygehusområde samt sikre sig, at servicemål opfyldes at sikre en velfungerende og dynamisk drift både mht. kvalitet, planlægning og udvikling at varetage faglig og økonomisk koordinering og udvikling af funktioner på tværs af afdelinger og matrikler at sikre gode, sammenhængende og effektive patientforløb med minimale interne ventetider ved at afstemme og tilpasse kapacitet og arbejdsplanlægning, både indenfor matriklen, mellem matriklerne samt på tværs af sygehusområderne at udvikle forskning og uddannelse der vedrører eget område og på tværs af de fem sygehusområder at implementere, koordinere og følge op på sundhedsaftaler med kommunerne og praksis side 5

6 at koordinere på tværs af sygehusene og sygehusområderne, herunder afstemme og tilpasse faglige standarder, således at patienterne får ensartet høj kvalitet uanset sygehus at samordne kapacitet mm. og sikre faglige standarder, kliniske procedurer, patientforløb mm. både indenfor matriklen og mellem matriklerne samt på tværs af sygehusområder. Det forventes, at sygehusdirektøren forholder sig aktivt og offensivt med selvstændige initiativer på alle ansvarsområder. 6. Særlige forhold og udfordringer Når man omsætter det generelle, overordnede ansvar til de konkrete opgaver, som sygehusdirektøren i samarbejde med den øvrige sygehusledelse - forventes at gå aktivt ind i, drejer det sig bl.a. om følgende udfordringer: 6.1 Generelle udfordringer Rammebetingelserne for sygehusledelserne på de 4 somatiske sygehusenheder er karakteriseret ved bl.a.: Et fælles afsæt for udvikling af fremtidens sygehusvæsen, med fokus på styring, kvalitet, forskning og udvikling af attraktive arbejds- og uddannelsespladser Styrings og ledelsesvilkår præget af betydeligt lokalt råderum og en tradition for dialogorienteret ledelse og gode samspil mellem ledelse og medarbejdere Et stærkt fokus på og en positiv udvikling i sygehusenes produktivitet Veletablerede samspil til kommunerne og til praksis Sygehuse, der alle er vel akkrediterede, og som alle, gennem den nye sygehusplan og de omfattende byggerier, tilføres nye sundhedsfaglige, ledelsesmæssige og organisatoriske udviklingsmuligheder. For alle regionens sygehuse gælder det, at der også i de kommende år vil være fokus på effektiv drift og fortsat udvikling af kvalitet og service, ligesom samspillet til kommunerne og til praksis skal sikres løbende fremdrift. 6.2 Specielle udfordringer Ud over de generelle opmærksomhedspunkter er der for Roskilde og Køge sygehuse områder, der kræver et ekstraordinært ledelsesmæssigt fokus. Fokusområder betinget af sygehusplanens gennemførsel, særlige geografiske og rekrutteringsmæssige betingelser, mv. side 6

7 For den nye sygehusdirektør tegner der sig specielt tre hovedudfordringer: At stå i spidsen for den fortsatte drift og udvikling af Roskilde og Køge sygehuse At være primus motor i opbygningen af det nye universitetssygehus i Køge At indgå konstruktivt og integreret i Region Sjællands koncernledelse og fællesskabet sygehusene imellem Hertil kommer forventningen om, at sygehusdirektøren kan sikre en tæt økonomisk styring af budgettet, som for Roskilde og Køge sygehuse udgør ca. 2,4 mia. kr. Sygehuset i Roskilde skal, når sygehusplanen er fuldt implementeret (sammen med sygehuset i Næstved), varetage aktiviteter inden for elektiv sammedagsbehandling. I perioden frem til hovedsygehuset i Køge står klar, skal Roskilde Sygehus fortsat udnytte sin kapacitet til patientbehandling og indgå i tæt samarbejde med Køge om at sikre både specialiserede og akutte funktioner for området. Det ledelsesmæssige fokus på Roskilde Sygehus vil i perioden frem til 2020 være på dels den fortsatte udvikling af såvel den elektive som den akutte aktivitet, dels på at forberede og udbygge de elektive funktioner på sygehuset og endelig at udbygge de regionale funktioner gennem indflytning af aktivitet fra regionens øvrige sygehuse eller hjemtagning fra Hovedstaden. I slutningen af perioden vil der være fokus på at forberede overflytning af væsentlige områder til Køge Sygehus, når byggeriet står færdigt. Universitetssygehus Køge skal være hovedsygehus i Region Sjælland og varetage den specialiserede behandling for alle regionens borgere. På sygehuset vil alle specialer, der varetages i Region Sjælland, være til stede. En konsekvens heraf er, at sygehuset vil kunne varetage behandlinger med en betydelig kompleksitet og behandlingsmæssig tyngde. Sygehuset vil have forsknings- og undervisningsaktiviteter på et højt niveau, samt supporterende forpligtigelser i forhold til regionens øvrige sygehuse. Herudover ligger der en særlig forpligtelse til at understøtte sygehuset i Nykøbing Falster. Det ledelsesmæssige fokus i Køge vil i de kommende år være på at forberede Køge fagligt, personalemæssigt mv. på at blive regionens hovedsygehus og dermed på at overflytte opgaver mv. fra Næstved, Slagelse og ikke mindst Roskilde. Samtidig skal sygehusdriften fortsætte (så vidt muligt) uændret og integration og sammenhæng til det nye hus sikres Byggeopgaven på Køge Sygehus bliver meget omfattende. Der er etableret en særlig byggeorganisation med en projektdirektør i spidsen. Projektdirektøren vil i side 7

8 løbet af de næste år få reference til sygehusdirektøren for Roskilde og Køge sygehuse og indgå i sygehusledelsen. Byggeprojektet er i øjeblikket i projekteringsfasen. Den konkrete opførelse af Universitetssygehuset samt renovering af eksisterende bygninger er planlagt til at foregå i perioden Det forventes, at den nye sygehusdirektør hurtigt bringer sig på omgangshøjde med projektets aktuelle stade med sigte på at varetage en hovedrolle i den overordnede ledelse og styring af projektet, hvor det bl.a. skal sikres, at det nuværende sygehus drift, funktion, produktivitet og fleksibilitet opretholdes i byggeperioden, så de store omflytninger på matriklen ikke går ud over patientbehandlingen og den faglige kvalitet, udvikling og forskning. 7. Sygehusdirektørens baggrund/bagage Vel vidende at ingen kan indfri alle forventninger, søges en sygehusdirektør, der kan indfri flest mulige af nedennævnte forventninger. Faglighed og erfaring En videregående sundhedsfaglig eller samfundsvidenskabelig uddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau gerne med en supplerende formel lederuddannelse Solid ledelseserfaring på forskellige niveauer i store og komplekse organisationer, herunder erfaring med strategisk ledelse og overordnet økonomistyring. Gerne erfaring med overordnet ledelse af komplekse byggeprocesser. Skal kunne fremvise resultater fra nuværende/tidligere ledelsesfunktion, som der står respekt om Erfaring fra virke i sygehusvæsenet vil være en fordel, herunder indsigt i sygehusdrift og -udvikling Et godt professionelt kendskab til sundhedsvæsenet, dets mange aktører og faggrupper Et godt indblik i det politiske og administrative systems opbygning og virkemåde og erfaring med at navigere i krydspres Erfaring med og viden om det konstruktive og udviklende samarbejde i stærke faglige og forskningsmæssige miljøer Erfaring med kommunikation og dialog i forhold til eksterne samspil, ekstern profilering og pressekontakt - og i forhold til den interne udviklingsindsats. Personlighed og ledelsesmæssige kompetencer En dynamisk lederpersonlighed, der har lyst og evner til at stå i spidsen for store forandringsprocesser, og samtidig en tillidsvækkende og samlende person, der kan begå sig i de fagprofessionelle miljøer og forstår at få folk med sig En person med solide menneskelige værdier præget af åbenhed, troværdighed og ordentlighed og en positiv og uhøjtidelig væremåde side 8

9 En analytisk leder med stærke strategiske og styringsmæssige kompetencer og evne til at arbejde innovativt og nytænkende. Arbejder visionært og med tydelige mål altid med patienterne for øje. Evner at skabe sammenhæng mellem de overordnede koncernstrategier og strategierne på sygehusniveau En leder, der prioriterer at have tæt føling med og bevæge sig i sin organisation; møde ledere og medarbejdere i afdelingerne, og som både har blik for hverdagens gedigne drift og evner at få øje på og favne nye muligheder En dygtig kommunikator, som taler, så folk føler sig velinformerede. Kommunikerer i øjenhøjde med folk på alle niveauer En anerkendende, inddragende, dialogorienteret og motiverende ledelsesstil, båret af respekt for andre mennesker og deres faglighed. En rummelig og lyttende, men også handlekraftig og beslutningsstærk leder, der kan føre også de lange komplekse processer ordentligt til dørs En leder, der forstår at holde hovedet koldt og træffe afbalancerede beslutninger i pressede situationer En leder med politisk tæft, stærke forhandlingsevner og samarbejdsevner samt en god organisatorisk forståelse. En troværdig leder man ved, hvor man har, som man kan lave aftaler med, og som har blik for balancen mellem egen organisations interesser og helhedsinteresserne i den koncern, virksomheden er en del af En teamorienteret leder, der kan fastholde og videreudvikle holdånden og et effektivt lederteam i sygehusledelsen. Og en holdspiller, der kan spille konstruktivt og aktivt sammen med de øvrige i Region Sjællands koncernledelse En god sparringspartner, som både kan give og tage imod feedback En leder, der magter at håndtere kriser og konflikter konstruktivt En leder, der har blik for samspillet med tillidsrepræsentanterne og MED-systemet, og som forstår og prioriterer værdien af trivsel og det gode arbejdsmiljø. Ansættelsen 8. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os, såfremt der er spørgsmål om stillingenog for eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til administrerende direktør i Region Sjælland, Jens Andersen på telefon eller (mobil) og/eller chefkonsulent Jørgen Norup på telefon , De ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med administrerende direktør Jens Andersen for at få mulighed for at danne sig et uddybende indtryk af matchningen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. side 9

10 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Region Sjælland har nedsat et samtaleudvalg bestående af medlemmer fra direktionen, ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Samtaleudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i job- og personprofilen. Samtaleudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtale Det skriftlige resumé af dialogtesten. Dialogtesten er en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer Det skriftlige resumé af referencer, som konsulenten indhenter fra ansøgers leder, kollega(er), medarbejder(e). Referencerne indhentes umiddelbart før 2. samtale og kun efter aftale med ansøger. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøger Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på Lundgaard Konsulenternes hjemmeside: Tidsplan for ansættelsesforløbet Ansøgning sendes via stillingsmodulet på Udvælgelses- og ansættelsesprocessen går i gang med udgangen af uge 43, jfr. nedenfor. Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse ansøgeren anfører i forbindelse med ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Hos Lundgaard Konsulenterne er kontorleder Dorit Bech tovholder på de sekretariatsmæssige opgaver i forbindelse med ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf side 10

11 Vurdering af ansøgerfeltet 28/ Samtaleudvalget træffer beslutning om, hvem der skal med 1/ i 1. interviewrunde Kl interviewrunde afvikles den: 5/ Kl ca Afholdelse af dialogtest chefkonsulent Malene Hansen 6/ interviewrunde afvikles den: 19/ Kl ca Formel beslutning Hurtigst muligt herefter Afsluttende bemærkninger Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af konsulentens læsning af relevant materiale samt samtalerunde med nøgleaktører omkring jobbet. Jørgen Norup Konsulent i rekrutteringsprocessen side 11

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 28. februar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F.

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Januar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland 2 Sygehusdirektør Situationen Stillingen som sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse skal besættes i

Læs mere

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i 21. september 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital Vicedirektør med lægefaglig baggrund Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisation og strategier Jobbet og personen Rekrutteringsprocessen 13-08-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Stillings- og personprofil Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Maj 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Adresse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved (arbejdssted) Stilling Økonomichef

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om hospitalerne og det kommende Ny Nordsjællands

Læs mere

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 07-05-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2

Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune. Vilkårene... 2. 1. Indledning og baggrund for stillingen... 2 Job- og personprofil Leder af Kommunal Drifts, Vækst og Bæredygtighed Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Leder af Kommunal Drift i Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune Denne job- og personprofil

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016

DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 DEN KOMMUNALE DIGITALISERINGFORENING Projektchef - JOB- OG PERSONPROFIL Februar 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med det tværkommunale ansættelsesudvalg

Læs mere

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Randers Kommune. Kommunaldirektør til Randers Kommune Job- og personprofil. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Kommunaldirektør til Randers Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Randers Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Odder Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Odder Kommune Forventningerne

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen Hvidovre Kommune Præsentation Denne job- og personprofil indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen København maj 2016 Jobprofil 2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen 1. Indledning Denne jobprofil er udarbejdet af Genitor ApS på baggrund af samtaler med ledere i Udlændingestyrelsen og Ministeriet

Læs mere

Herlev Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Projektdirektør til byggeri på Herlev Hospital

Herlev Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Projektdirektør til byggeri på Herlev Hospital 7. maj 2012 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Projektdirektør til byggeri på Herlev Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Frederikshavn Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Frederikshavn Kommune

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Direktør til Center for HR Region Hovedstaden

Direktør til Center for HR Region Hovedstaden Jobprofil Direktør til Center for HR Region Hovedstaden 1. Indledning Region Hovedstaden ønsker stillingen som direktør i Center for HR besat pr. 1. august 2016 eller snarest derefter. Stillingen er blevet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus Job- og personprofil Planlægnings- og Udviklingschef FynBus 1. Indledning FynBus søger en Planlægnings- og Udviklingschef. Denne job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor ApS med henblik på, at:

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune

Direktør for Børn & Skole i. Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune, Direktør for Børn & Skole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Børn & Skole i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingerne som Direktør for Innovation og Netværk samt Velfærd i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene...

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus November 2015 Opdragsgiver Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Adresse Holbæk Sygehus Smedelundsgade

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Kunder & Produktion NaturErhvervstyrelsen

Job- og personprofil. Vicedirektør Kunder & Produktion NaturErhvervstyrelsen Job- og personprofil Vicedirektør Kunder & Produktion NaturErhvervstyrelsen 1. Indledning NaturErhvervstyrelsen søger en vicedirektør, der skal opbygge og lede en helt ny afdeling, Kunder & Produktion

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering til stillingen som kommunaldirektør i Assens Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene...

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling

Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling Jobprofil Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af

Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Ikast-Brande Spildevand A/S Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Spildevandschef i Ikast-Brande Spildevand A/S Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet November 2013

Stillings- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet November 2013 Stillings- og personprofil Direktør Kost & Ernæringsforbundet November 2013 Opdragsgiver Kost & Ernæringsforbundet Adresse Kost & Ernæringsforbundet Holmbladsgade 70 2300 København S Tlf.: 31 63 66 00

Læs mere

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Aarhus Kommune er netop gået i gang med arbejdet med en ny Klimaplan for

Læs mere

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Marts 2014 Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Ny organisations- og ledelsesstruktur

Ny organisations- og ledelsesstruktur Dato: 13. december 2011 Brevid: 1556045 Ny organisations- og ledelsesstruktur for sygehusvæsenet i Region Sjælland (fra 3 til 5 og fra 3 til 1) (Baggrundsnotat) 1. Indledning og baggrund Regionsrådet vedtog

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Juni 2014. 4 områdedirektører. Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection

Juni 2014. 4 områdedirektører. Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Juni 014 4 områdedirektører Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af 4 nye områdedirektører

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som. direktør (direktionsmedlem) i Egedal Kommune

Job- og personprofil for stillingen som. direktør (direktionsmedlem) i Egedal Kommune for stillingen som direktør (direktionsmedlem) i Egedal Kommune Den nye direktør er medlem af direktionen. Ansvarsområdet er: Direktionen koncernansvaret i samspil med kommunaldirektøren og de 2 øvrige

Læs mere

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4

Rammer og perspektiv... 2. 1.Stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Sønderborg Kommune... 3. 4. Økonomistaben... 4 Økonomichef til Sønderborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indhold Rammer og perspektiv... 2 1.Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Sønderborg Kommune... 3 4. Økonomistaben...

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Borger Kontakt 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en ny ramme

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af Afdelingsleder til Genbrug & Affald i Center for Natur, Miljø og Byggeri Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation, vision og værdigrundlag

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne Job- og personprofil Uddannelseschef til områderne Food College Style & Wellness College Dental College samt Skolehjem December 2015 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af indskoling og SFO på Søndervangskolen

Job- og personprofil til stillingen som leder af indskoling og SFO på Søndervangskolen Job- og personprofil til stillingen som leder af indskoling og SFO på Søndervangskolen Søndervangskolen Søndervangsvej 3a, 8450 Hammel - Telefon: 8964 3600 side 1/8 side 1/8 1. Indledning 1.1. Baggrund

Læs mere

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef Slagelse Kommune 13. marts 2016 Slagelse Kommune Side 2 af 10 1 Indledning Slagelse Kommune med ca. 78.140 indbyggere og ca. 6.500 medarbejdere skal have ny arbejdsmarkedschef, da den hidtidige har fået

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere