Forord. Jeg lever af mørket INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Jeg lever af mørket INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING"

Transkript

1 INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING Forord Situationsbestemt forbrug er den store nye dimension i forbruget, og i denne medlemsrapport præsenterer vi et nyt kapitel i udviklingen af arbejdet med situationer og forbrug. Vi håber, rapporten giver langt de fleste af vores medlemsvirksomheder en række gode grunde til i højere grad at tænke situationer ind i både forbrug, shopping, konceptudvikling, produktudvikling og markedsføring. Desuden håber vi, rapporten er med til at give Instituttet for Fremtidsforskning anledning til at arbejde videre med emnet. For vi mener, det bestemt er værd at satse på. Situationsbestemt forbrug supplerer storytelling, som er den anden af de nye store dimensioner i forbruget. Mens storytelling fokuserer på det emotionelle, sætter situationsbestemt forbrug fokus på både det emotionelle og det funktionelle. Situationsbestemt forbrug supplerer også den tredje store dimension i forbruget, nemlig den traditionelle livsstilssegmentering, fordi det anskuer forbrug gennem situationer og situider i stedet for gennem forbrugere og individer. Udgangspunktet for denne rapport er den interesse, flere og flere viser for det situationsbestemte forbrug og behovet for et supplement til den traditionelle livsstilssegmentering. Vi har i tidligere medlemsrapporter beskæftiget os med emnet, både i Atomismen Livet spillet i sekvenser 1998/4, som handler om det nye årtusinds tidsånd og ikke mindst i Forbrugeren på rejse ind i fremtiden 2000/4, hvor vi første gang præsenterede det situationsbestemte forbrug. Nye dimensioner i forbruget Den første del af rapporten sætter fokus på de overordnede perspektiver for det situationsbestemte forbrug. Når vi forandrer os som mennesker og forbrugere, når vores hverdag og hverdagens situationer forandrer sig, så forandrer vores behov og vores ønsker sig også. Læs om drivkræfterne for situationsbestemt forbrug og om fremtidens forbruger og fremtidens situationer. De fundamentale og traditionelle præmisser, når vi taler om forbrug, er forbrugere og forbrugersegmenter. Nogle mener, forklaringskraften i især livsstilssegmenteringen er stigende, mens andre mener, den er faldende. Den diskussion tager vi op i slutningen af rapportens første del. Vi mener, at der både er behov for at forstå segmenteringsmodellernes styrker og svagheder ikke mindst i forhold til fremtidens forbrug, og at der er behov for at udvide horisonterne. Når ønsket er at skabe nye vækstmarkeder, virksomheder, produkter, koncepter og brands, handler det lige så meget om skabe og implementere nye idéer som om at kategorisere forbrugerne. I stedet for udelukkende at være forbrugerorienteret, så er der brug for ideer til, hvordan man konstant arbejder med at forny forholdet til forbrugerne 1. Situationsbestemt forbrug er en sådan idé. I denne rapport giver IFF inspiration til at tænke i situationer frem for i forbrugere og en række bud på, hvordan man konkret kan arbejde med situationer i forhold til forbrug og i forhold til produktudvikling og markedsføring. Rapportens anden del indeholder fire forskellige måder at strukturere situationer på og yderligere en række eksempler på den mere praktiske tilgang. Konklusionen er, at man både kan koncept- og produktudvikle til situationen og udvikle (nye) situationer. Konsekvensen er, at markedsføring i fremtiden må blive en mere integreret del af produktudviklingen. En mand, et produkt, et brand, en situation: Jeg lever af mørket Poul Henningsen TV-udsendelsen 100 år med PH 29. september 02 2 /

2 Rapportens struktur DEL I Nye dimensioner i forbruget -nye og flere situationer generelt DEL II Perspektiver på situationsbestemt forbrug -nye og flere situationer i forbruget Vi handler ikke alene individuelt, men oven i det også forskelligt fra situation til situation. Nye forbrugere Mange i marketingbranchen oplever, at forbrugerne bliver stadigt mere uforudsigelige og at forbrugerne ikke bare er blevet mindre loyale og skifter mærke, indkøbssted og holdninger hyppigere, men at deres adfærd også i øget omfang kendetegnes ved paradokser. Man siger et og gør noget andet. Man zapper indenfor de forskellige livsstile alt efter humør og situation. Når den moderne forbruger handler, sker det så overvejende på grundlag af vane, tradition, viden eller følelser? Er følelser i virkeligheden et særdeles rationelt beslutningsværktøj? Hvor meget betyder øjeblikkets indskydelse eller ren tilfældighed? Det bliver stadigt mere vanskeligt at sætte mennesker i bås og tro, at de bliver der. Alt er muligt og alt er på valg. Job, familie, tro, krop, identitet, tid og sted, og der er stadig flere muligheder for instant gratification i form af øjeblikkelig behovstilfredsstillelse. Hvis forbrugerne agerer forskelligt afhængigt af situationen, hvilken scene de er på, og hvilken rolle de aktuelt indtager, og hvis forbrugerne tillige bliver mere mobile og skifter oftere mellem situationer, foretager flere sceneskift og indtager flere forskellige roller, må det nødvendigvis resultere i et situationsbestemt forbrug. Et forbrug skal ikke længere tilgodese et enkelt praktisk nytteformål, men skal opfylde en lang række forskellige kvalitetskriterier på en gang. Der skal ud over pris og basal kvalitet inddrages en række etiske, sociale, psykologiske og miljømæssige hensyn. Rangordningen af disse kriterier ligger ikke fast en gang for alle, men skifter efter humør, situation og de aktuelle ressourcer. Vi handler ikke alene individuelt, men oven i det også forskelligt fra situation til situation. Der er mange områder indenfor det situationsbestemte forbrug og den situationsbestemte levevis, som kunne være interessante at arbejde videre med. Denne rapport har præsenteret en række udgangspunkter for at udvikle nye produkter, udvikle markedsføring og situationer i forbindelse med privatforbruget. Men måske kan den grundlæggende idé, som er bevægelsen mod en situationsbestemt levevis, også bruges til også at udvikle både det offentlige forbrug, HR-området og nye virksomhedskoncepter? Valgfrie personale goder, som kan sammensættes alt efter den enkelte medarbejders livssituation, er blot et eksempel, som rammer bredt. 4 M E D L E M S RA P P O R T

3 INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING DEL I Nye dimensioner i forbruget I denne del af rapporten kridtes banen op for det situationsbestemte forbrug. For det første ser vi på de væsentligste drivkræfter i udviklingen af det situationsbestemte forbrug nemlig på henholdsvis udbuds- og efterspørgselssiden. Efterspørgselssiden har vi gjort lidt mere ud af ved også at have et afsnit om den moderne forbruger, hvor vi har lagt vægt på det nye situid og de nye fællesskaber, dvs. de nye vilkår for det at være menneske og det at være en del af et fællesskab. Konklusionen er, at situationer som sådan er mere og mere afgørende for den måde, vi tænker og lever på i hverdagen. For det andet samler vi kort op på de mest anvendte måder at segmentere forbrugeren på i dag. Vi præsenterer en række af segmenteringsmodellerne, og samtidig peger vi på især to overordnede typer af situationer, som er og vil være udslagsgivende for fremtidens situationsbestemte forbrug. Nemlig de nye livsfaser, hvor pointen er, at det især er skift mellem livsfaserne, der skaber nye forbrugssituationer, og de nye kønssituationer, altså at kvinder og mænd får mere og mere identiske hverdage, og derfor ligger der mange nye forbrugssituationer i bl.a. at ligestille manden i forbruget. For det tredje har vi et diskuterende afsnit om segmenter versus situationer, hvor vi lader de forskellige holdninger komme til udtryk. Afsnittet er baseret på interviews omkring fremtidens forbrug, som vi har gennemført i forbindelse med denne rapport og på nyere litteratur om emnet. Konklusionen på denne del af rapporten er, at de store fortællinger om forbrugerne er vigtige for at forstå forbrugerne, men det er ikke forbrugerne og måske dermed i begrænset omfang livsstilssegmenteringen, der er drivkræften i udviklingen af fremtidens forbrug. Det er først og fremmest situationen og de nye situationer. Drivkræfter for situationsbestemt forbrug De væsentligste drivkræfter i udviklingen af det situationsbestemte forbrug findes på henholdsvis udbuds- og efterspørgselssiden. Udbudssidens drivkræfter Ny teknologi giver flere valgmuligheder Ny teknologi giver flere og ofte bedre alternative muligheder for at dække et forbrugerbehov. Bedre transportmuligheder, teleservices og anden relationsteknologi (dvs. kommunikation og transport) giver adgang til et større udbud og mere information om muligheder, kvalitet og priser. Fx er der mulighed for lokationsbestemte services via mobiltelefonen og aktivitetsbestemte services via Internet og via interaktivt tv. Der bliver flere muligheder for at vælge mellem gør det selv og service, fx indenfor mad og ejendomsmæglerservice. Man kan vælge den multifunktionelle kommunikator med indbygget internet, mobiltelefon, personlig digital assistent, indbygget kamera mm. eller man vælge et specialiseret apparat, fx et engangskamera eller et luksuskamera Øget tilgængelighed Udbuddet er præget af øget tilgængelighed. Flere benytter sig af multikanaldistribution, fx forskellige butikstyper, internet, katalog, call-centre etc. Der dukker flere og flere convenience butikker op. Flere butikker holder åbent 24 timer i døgnet 7 2 /

4 dage om ugen. Der kommer flere centre med one-stop-shopping muligheder. Der sker en brancheglidning, hvor man i øget omfang tager udgangspunkt i forbrugerbehov fremfor i produktionshensyn. Service og løsninger Udbuddet flytter sig fra råvarer og ingredienser mod færdige løsninger, resultater og transformation. Bedre logistik giver mulighed for service baseret på just in time/just in place. Fysiske og virtuelle centre i form af knudepunkter og netværksteknologi er med til at skabe nye situationstilpassede løsninger. Udbyderen skal involvere sig dybere i selve forbrugssituationen for at kunne skabe løsninger. Penge er tid: Tid versus forbrug Et væsentligt forhold i klassisk økonomisk teori er valget af tid versus forbrug, dvs. hvor meget man vil arbejde/tjene og dermed have af forbrugsmuligheder. Fx koster bil nummer to cirka 15 timers arbejde om ugen, og vil man så have bilen eller bruge tiden til noget andet? Tid versus samlet forbrug kan blive et vigtigt og afgørende spørgsmål i fremtiden. Det afhænger bl.a. af, om arbejdsmarkedet bliver mere fleksibelt og om forandringerne i holdningen til karriereræs, til familien og ønsket om at leve det gode liv realiseres. I takt med, at vi bliver rigere og basale behov lettere opfyldes, bliver der bedre valgmuligheder, og spændvidden i forbrugernes forskellighed vil kunne blive markant større. Kommercialisering Alle er potentielle forbrugere uanset, hvad man foretager sig. Forretningslivet har en interesse i at skabe så mange (livs)situationer som muligt om til forbrugs-/købs-/opmærksomhedssituationer. Grænser opløses Når de hidtidige grænser mellem aktivitetsformer, fx mellem arbejde, fritid og uddannelse opløses, opstår der nye forbrugssituationer. Når de traditionelle grænser mellem kommunikationsformer, fx underholdning, information, reklame, undervisning nedbrydes, opstår der nye situationer, hvor der kan sælges budskaber eller produkter til forbrugerne. Det samme gælder, når grænserne mellem kommunikationskanaler nedbrydes. De er ofte ikke alternativer men komplimentære. Brancheglidning/brancheopløsning er et andet eksempel på grænsenedbrydning, som resulterer i øget situationsbestemt forbrug. Segment-ejer Udbyderne er helt overvejende interesseret i loyale forbrugere og forsøger at knytte dem til sig. Det antages normalt at være det mest lønsomme på grund af færre marketings- og transaktionsomkostninger. Man forsøger at fastholde forbrugerne gennem branding ved at indføre loyalitetsprogrammer og ved at lave kontrakter og abonnementer, som binder kunderne. Man er interesseret i at blive segmentejere og dermed dele segmenterne op mellem sig. Men der er kommet øget fokus på, at det langtfra er gratis, samtidig med at der stilles spørgsmål ved effekten. Efterspørgselssidens drivkræfter Mindre planlagt og mere fleksibelt og spontant forbrug. Set fra efterspørgselssiden betyder det øgede udbud, at mere og mere kommer på valg. Der er frit valg på alle hylder. Forbrugerne lever et mere mobilt liv. Der er flere muligheder for at kombinere tid, sted, aktivitet og rolle. De mange kombinationsmuligheder planlægges ikke på forhånd eller dækkes af gennem et personligt beredskab, men man forventer alligevel at være situationens herre. Det skal infrastrukturen, baglandet, netværket eller ens service-providere sikre. Samtidigt er mindre og mindre givet, fordi andre har de samme mange valg. Det øger uforudsigeligheden i de situationer, der typisk foregår sammen med andre, fx aftensmåltidet. Alt i alt kommer der flere uplanlagte, uforudsete og uforudsigelige begivenheder med dertil knyttede potentielle forbrugerbehov. Forbrugerne lever et liv med øgede krav til fleksibilitet og dermed situationsbestemt forbrug 6 M E D L E M S RA P P O R T

5 INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING Øget velstand Øget velstand giver efterspørgsel efter oplevelse, herunder oplevelsesshopping og impulskøb. Velstandsudviklingen betyder også øget vægt på bekvemmelighed og livskvalitet i alle situationer, på arbejde, under transport, under indkøb, hjemme og dermed for convenience tilbud rettet mod de mange forskellige situationer. I mange tilfælde vil convenience eller oplevelse veje tungere i forbrugerens beslutning end en nøje granskning af mange alternativer. Kan man ramme forbrugeren i situationen, vil han/hun ofte vælge produktet, selvom det ikke er det optimale udfra alle hans/hendes kriterier. Det gælder især, hvis det er lavinvolveringsforbrug. For den typiske forbruger er det i reglen kun en mindre del af forbruget, som er højinvolveringsforbrug, mens hovedparten er lavinvolveringsforbrug, hvor parametre som pris, convenience og tillid er afgørende. I takt med velstandsstigningen flytter produkter fra at være luksus til at blive banale produkter, som bare tages som en selvfølge. For mange i dag gælder det fx bilen og opvaskemaskinen. Lavinvolveringsforbrug har mere til fælles med arbejde og med at yde end med at nyde, som vi normalt forbinder forbrug med. Er pris og tillid OK, er det convenience (tidsbesparelse) og ønske om ikke at skulle bruge mentale kræfter, som bliver udslagsgivende. Velstandsudviklingen, velstandsudligningen og idéer om ligeværd betyder, at signaler om økonomisk status får relativt mindre vægt. Langt hovedparten af forbruget sker i middelklassen. Dermed kommer der også mindre vægt på signalgivning herom via forbruget. Måske anses det ligefrem for vulgært, bortset fra diskrete signaler. Det kan godt være årsagen til, at forretninger som Aldi, Fakta, Netto kan trives side om side i velstående kvarterer som Vedbæk Disse butikker er i mindre omfang baseret på segmenter, men mere på hverdagssituationer. Forbrugeren og privatforbruget Ofte opfatter vi forbrug som indkøb i butikker, men forbruget af mad, drikkevarer og tøj udgør kun godt 20 procent af vores private forbrug i dag mod godt 40 procent i Til gengæld udgør forbrug knyttet til boligen 34 procent i dag mod kun 19 procent for 35 år siden. En langt større del, faktisk cirka en tredjedel af vores forbrug er lagt mere eller mindre fast i form af abonnementer, forsikringer, månedskort, medlemskaber, forbrug af el, vand og varme og i boligen. Denne del af forbruget er ofte ude af forbrugernes fokus og opleves for en stor dels vedkommende som bundet forbrug. Det forbrug, der i dag bliver flyttet rundt på, udgør altså kun en lille del af det samlede forbrug, men det kan tænkes at ændre sig i fremtiden. Med liberaliseringen åbner markedet sig og forandrer vores opfattelse af frit og bundet forbrug. Det kan skabe flere forbrugssituationer. Fordeling af privatforbruget % 1966 og 2001 (afrundede tal) Fødevarer 19% 11% Drikkevarer (alkoholiske) + tobak 13% 6% Beklædning og fodtøj 10% 5% Boligbenyttelse 10% 22% Elektricitet og brændsel 4% 6% Boligudstyr, husholdningstjenester mv. 9% 6% Medicin og lægeudgifter m.v. 2% 3% Anskaffelse af køretøjer (svingende*) 5% 3% Kommunikation og anden transport 9% 11% Fritidsudstyr, underholdning, rejser 8% 10% 2 /

6 Det nye situid og de nye fællesskaber Når verden forandrer sig, forandrer mennesket sig også. Vi har en tendens til at tro, at individet til alle tider har været det samme, og at det derfor mest er et spørgsmål om, hvordan det enkelte menneske forholder sig til de forandringer, det møder og ser. Når situationer er mere og mere udslagsgivende i forbruget, skyldes det ikke mindst de forandringer, der sker i det enkelte menneskes måde at være menneske på. Nye situationer og mange forskellige situationer er simpelthen blevet en større og mere afgørende del af vores hverdag end tidligere. Når verden forandrer sig, forandrer mennesket sig også. Vi har en tendens til at tro, at individet til alle tider har været det samme, og at det derfor mest er et spørgsmål om, hvordan det enkelte menneske forholder sig til de forandringer, det møder og ser. 2 Vi påstår, at det moderne menneske forandrer sig og udvikler sig fra at være individ til nærmere at kunne karakteriseres som situid. Det er udtryk for at vi bevæger os væk fra fastlagte roller og funktioner og mod de mere flydende og situationsbestemte. I mange år frem vil vi have både individer og situider, som vil eksistere side om side. Individet, som et produkt af industrisamfundets klare opdelinger mellem arbejde og familie/hjem og dermed mellem produktion og forbrug, har det ganske enkelt svært i en situeret verden, hvor mangfoldighed og skiftende situationer er reglen snarere end undtagelsen. Det illustreres ikke mindst af forholdet mellem de gamle kønsroller og de nye kønssituationer, som vi vender tilbage til. Individet havde brug for et sammenhængende selv. Det har situidet ikke i nær samme grad, fordi det lever i en verden præget af forandringer og (nye) situationer. Et sammenhængende selv kan i sådan en verden være både usundt og ubehageligt. 3 Individets grundlæggende personlighed stammer fra et jeg, et kerneselv eller en sjæl. Individets identitet er baseret på indre/ydre modsætningsforhold fx i forholdet mellem arbejde vs. fritid/hjem, offentlig sfære vs. privat sfære, strategisk forstillelse vs. hudløs ærlighed og mellem normer og konventioner vs. egne følelser og meninger. Individet er styret af rammer, planlægning og disciplin. Situidets grundlæggende personlighed stammer fra et vi, en kontekst eller et netværk. Situidets identitet er baseret på, at der ingen forskel er på det indre og det ydre fx er arbejde fritid og fritid arbejde, hjemmet er arbejdsplads og arbejdspladsen er hjemme. Forstillelse betaler sig ikke for situidet, og det skjuler ikke sine følelser. Situidet er styret af sammenhænge, relationer, fleksibilitet og valg af situationer. 4 Hvor individets udgangspunkt groft sagt er sig selv, er situidets udgangspunkt situationen. Individet har en fast defineret verden, det går ud fra, mens situidet bliver til i den verden og de situationer, det møder. For individet handler det om at finde sig selv, mens det for situidet handler om at placere sig selv og det vil hellere placere sig selv i meningsfulde end i meningsløse situationer. 5 Situidet er storforbruger af (gode) historier, men ikke på samme måde som individet. Hvor det for individet er identiteten og livsstilen, der er afgørende, er det situationen for situidet. Alt efter hvilken situation, man befinder sig i, handler og forbruger man forskelligt. Fx køber familiefaren økonomisk og børnevenligt, men som sportsmand er han måske forbruger på et marked, hvor prisen ikke er afgørende. 6 Industrisamfundets livsverdener bestod af arbejde (chef, kollegaer og underordnede), hjem (far, mor, børn) og forening (formand, kammerater og evt. modstandere) og de bestod som adskilte og klart opdelte verdener. I vores postindustrielle tid, i det nye samfund, er det mere præcist at tale om livssfærer, fordi der er mange flere, og fordi de overlapper hinanden både som sfærer og for den enkelte. Livssfærerne er fx arbejde, hjem, familier, interessefællesskaber, venner og forbrug. Mens individet føler sig splittet mellem de mange postindustrielle livssfærer, så glider situidet mere ubesværet ind i de forskellige kontekster. 8 M E D L E M S RA P P O R T

7 INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING De nye fællesskaber og situationsbestemt forbrug Identiteten er både knyttet til en personlig identitet og til en social identitet, som spiller tæt sammen. 7 Den personlige identitet er knyttet til personligheds-karaktertræk og tætte personlige relationer i forhold til familien. Den sociale identitet kommer fra grupper, som den enkelte formelt eller uformelt deltager i, eller er en del af fx i relation til arbejde, uddannelse, fritid, nationalitet, køn, alder eller forbrug. Begge sider af identiteten spiller en vigtig rolle for, hvordan vi opfatter os selv som enkeltpersoner og som mennesker i forskellige fællesskaber. Mennesker får også identitet fra forbrug af produkter og brands. Forbrug er faktisk en af de aktiviteter, som på mange måder er indbegrebet af livsstil i dag. Produkter og brands giver både personlig og social identitet, skriver Henrik Vejlgård i Cool og Hip Marketing. Ifølge ham har det moderne menneske flere identitetsgivere, som skifter og prioriteres forskelligt afhængigt af situationen. Situationsbestemt forbrug er et supplement til traditionel værdibaseret segmentering og til storytelling og branding. Situationsbestemt forbrug ser både på de rent funktionelle og alment menneskelige behov og på værdier og livsstil. Situationsbestemt forbrug optræder også i situationer, hvor følelser og signalværdi spiller en stor rolle. Men det er et udtryk for, at forbrugeren eller situidet optræder på en række forskellige scener, har forskellige roller og derfor har brug for forskellige rekvisitter til forskellige situationer, jf. figur. Opfattelse af andre i situationen Situation - selv-image og varemærkevalg Situationelt selv-image Individets / situidets repertoire af selv-images Mennesker får også identitet fra forbrug af produkter og brands. Forbrug er faktisk en af de aktiviteter, som på mange måder er indbegrebet af livsstil i dag. Produkter og brands giver både personlig og social identitet. Sammenligning af varemærke-image og situationelt selv-image Overblik over varemærke-images for et produkt Valg af varemærke Baseret på Schenk og Holman: A Sociological Approach to Brand Choice: The Concept of Situational Self Image, Advances in Consumer Research, Volume 7, 1980, samt på eget arbejde om situidet. 2 /

8 Tidligere var fællesskaber altså dem, man får sin personlige og sociale identitet fra baseret på både en fælles lokalitet, aktivitet og mentalitet. I dag behøver et fællesskab kun en af disse karakteristika for at fungere som et fællesskab. Det betyder bl.a., at fællesskaber i dag måske er både sjovere og mere varierende, men samtidig er de også svagere eller ustabile og mere flygtige. 8 De nye fællesskaber, som kan være baseret på en eller flere af de traditionelle fællesskabers grundelementer, er samtidig mere situationsbestemte. Man kører for eksempel i S-tog om morgenen og læser MetroXpress, og det eneste, man har tilfælles er lokaliteten altså transportsituationen. Vi har bevæget os fra et samfund fra nogle livsverdener, der byggede på mere eller mindre faste værdier og individer med et kerneselv, til et nyt samfund og et nyt slags menneske til nogle nye livssfærer, som overvejende består af flydende og overlappende situationer og situider med et kontekst- eller situationsafhængigt selv. I dag får det enkelte menneske, situidet, først og fremmest sin identitet fra de nye fællesskaber. Vejlgård taler om, at den sociale identitet har fået større betydning, fordi det enkelte menneske har fået mange flere muligheder for at indgå i flere grupper eller fællesskaber. 9 Og det er netop sådan det er for situidet. Det er deltagelsen i de mange formelle og uformelle grupper eller fællesskaber, som definerer og skaber situidet og samtidig er det også situidet, der definerer og skaber grupperne/fællesskaberne. Hvad mennesket gør, og hvad samfundet er, er intimt forbundet det er to sider af samme sag, og de to sider skaber hinanden. 10 Konsekvensen er, at situationen og situationerne bliver vigtigere i det hele taget og det gælder også i forbruget. Det er altså ikke længere kun den ene gruppe, man tilhører som fx livsstils- og forbrugersegment, der giver identitet og retning i hverdagen og forbruget, men i lige så høj grad den konkrete situation, man befinder sig i. Og situationen eller det fællesskab, man aktuelt befinder sig i, kan godt udelukkende være baseret på enten lokalitet, aktivitet eller mentalitet. Henrik Dahl, som er en klar fortaler for segmenteringsmodellerne, mener, at resultatet af de mange valgmuligheder i dag er, at konformiteten inden for den gruppe, man har valgt at høre til, er stigende og ikke faldende. Jo mere frisatte vi bliver, jo mere opfører vi os som flokdyr inden for den gruppe, vi tilhører, skriver han. 11 Forskellen er bare, at vi ikke længere er individer med et fast defineret jeg eller selv og et fast tilhørsforhold til én gruppe, men mere og mere er situider, der definerer vores personlighed og identitet løbende og afhængigt af situationen af hvilke kontekster, relationer, netværk, sfærer eller fællesskaber, vi indgår i. Det store og forkromede hvem er jeg spørgsmål, som er helt centralt for individet, og som der findes ét svar på for individet, eksisterer ikke for situidet. Kort sagt, man kan ikke putte situidet i kasser eller segmenter, men man kan forsøge at forstå og beskrive de situationer og sammenhænge, det indgår i. Det er bl.a. det, situationsbestemt forbrug handler om nemlig at beskrive situationer i nutiden og fremtiden. Situationer, som skaber nye forbrugs- og shoppingsituationer. Vi bevæger os fra et samfund fra nogle livsverdener, der byggede på mere eller mindre faste værdier og individer med et kerneselv, til et nyt samfund og et nyt slags menneske til nogle nye livssfærer, som overvejende består af flydende og overlappende situationer og situider med et kontekst- eller situationsafhængigt selv. 10 M E D L E M S RA P P O R T

9 INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING Segmentering: De store fortællinger om forbrugerne Livsstilssegmentering: Individets værdibaserede forbrug Livsstilssegmentering af forbrugerne er både meget anvendt og meget diskuteret. Metoden begyndte at vinde indpas for år siden og er siden blevet brugt som værktøj til at målrette kommunikationen og som udgangspunkt har livsstilssegmenteringen en forklaringsgrad på mindst 60 procent. Nogle mener, at de stadig er det bedste redskab på markedet. Andre hævder, at modellerne ikke er så gode længere, fx fordi forbrugerne er blevet livsstils-nomader, livsstils-zappere eller situationsbestemte forbrugere (se diskussion i afsnittet Segment- eller situationsbestemt forbrug ). Livsstil handler om selvopfattelse, identitet og status, men også om etik og æstetik i den måde, man lever sit liv på. Som mennesker organiserer vi os efter, hvilke identiteter og symboler som giver status i forskellige sammenhænge. Life-styles are defined as patterns in which people spend time and money. They are a function of consumers motivation and prior learning, social class, demographics, and other variables. (Engel m.fl. 1986) Livsstilssegmentering bygger på analyser af grundlæggende værdier og holdninger. Brugen i marketingsøjemed er betinget af, at der kan konstateres en relativt stabil sammenhæng mellem de grundlæggende værdier, de afledte holdninger til produkter og reklamebudskaber og den efterfølgende konkrete forbrugeradfærd. Livsstilsmodellerne eller de psyko-demografiske modeller, som de også kaldes, opdeler befolkningen /forbrugerne i et antal arketyper. Mange kender den simple version fra Minerva, hvor arketyperne har hver sin farve. Minervamodellen er en af de mest anvendte segmenterings modeller herhjemme. Minervamodellen Snapshot inddeler folk på baggrund af 100 livsværdier livsværdier, som sjældent ændres og som oftest er dybtliggende i den enkeltes personlighed. Minervamodellen opdeler folk i fire segmenter udfra akserne traditionel/moderne og idealistisk/materialistisk. Grønne: Fortrinsvis idealistiske og moderne mennesker med en lille overvægt af kvinder og ansatte inden for det offentlige. En typisk grøn person er en kvindelig fuldmægtig midt i trediverne som køber økologisk. Grønne personer læser typisk Politiken og er oftere uddannet på universitetet end på Handelshøjskolen. Violette: Fortrinsvis pragmatiske og traditionelle mennesker med en lille overvægt af mænd og faglærte personer. En typisk violet person er håndværker og vasker selv sin bil hver søndag. Grønne personer læser typisk Ekstra Bladet og BT. Grå: Midtergruppen der tager lidt fra de fire andre og derfor altid er lidt diffuse - også for dem selv Blå: Fortrinsvis pragmatiske og moderne mennesker med en overvægt af mænd og ansatte inden for det private erhvervsliv. En typisk blå person er en mandlig yuppie midt i trediverne med gang i karrieren. Blå personer læser typisk Berlingske Tidende og er oftere uddannet på Handelshøjskolen end på universitetet. Rosa: Fortrinsvis idealistiske og traditionelle mennesker med en lille overvægt af kvinder og faglærte personer. En typisk rosa person er frisør og elsker romantik. Rosa personer læser typisk BT og Ekstra Bladet Alle de psyko-demografiske modeller er beslægtede med og har rødder i den såkaldte VALS-model (Values and Lifestyles) udviklet på Stanford og i den europæiske pendant RISC. 2 /

10 Livsfasesegmentering: Fra kronologisk til situationsbestemt Afhængige Uafhængige De frie I Livsfasemodellen er en simpel segmenteringsmodel, som tager udgangspunkt i livsog hverdagssituationer. Det er altså først og fremmest et spørgsmål om kombinationen af familieliv og arbejdsliv. Instituttet for Fremtidsforskning har tidligere lanceret De nye livsfaser, som jf. figuren er de afhængige børn, de uafhængige unge, de frie I, forældrene, de frie II og de ældre. Hovedpointen er, at der siden midten af forrige århundrede er fremvokset to nye livsfasebestemte grupper af mennesker og forbrugere: De frie I (voksne uden børn i 20 erne) og de frie II (voksne fra ca år med voksne børn). Ikke alene er forbruget forskelligt i forskellige livsfaser. Ligeså afgørende er, at der i forbindelse med skift i livsfase sker store ændringer i forbruget og ikke mindst træffes forbrugsbeslutninger, hvor forbruget bliver lagt fast for en lang periode måske for resten af livet, jf. det forhold at meget forbrug er kontraktligt bundet. IFFs livsfasemodel er udtryk for en dynamisk beskrivelse, som for den enkelte ikke er bundet op på alder. Inden for den seneste generation er sket en aldersmæssig forskydning i, hvornår personer typisk overgår fra en livsfase til en anden, som hænger sammen med udvikling i levevis, uddannelse og holdning til alder. Dette har naturligvis haft generelle konsekvenser for forbrugsudviklingen. IFF har planer om at arbejde videre med denne model og nuancere den både teoretisk og empirisk. De nye livsfaser Livsfaserne er primært defineret ved, hvordan ens livssituation er i forhold til kombinationen af familieliv og arbejdsliv. Antagelsen er, at den situation, den enkelte er i, er afgørende for de individuelle forbrugsvalg, og at denne er langt mindre bestemt af alder end tidligere. Vi kan i mindre og mindre grad forudsige, hvad den enkelte mener og gør på baggrund af alder. Tag fx to kvinder på 35 år. Den ene har endnu ikke stiftet familie og lever som fri I er. Den anden har et snart voksent barn på 15 år og vil om få år være en fri II er. Et andet eksempel på, hvordan livssituationen er mere afgørende end alderen, er de fri II ere, der vælger at skifte parcelhuset ud med en lejlighed i byen. Eller hvad med weekend-faren, der i hverdagen lever som en blanding af fri I er og II er, men hver anden weekend og i ferier som Forældre? Hvor mange 45- årige er der mon blandt De frie I, og hvor mange er der blandt De frie II? Det er muligt, at livsfaserne overgår til at være livssituationer eller livsstile, der i princippet ikke afhænger af, hvor gammel man er, men af, hvordan man har valgt at leve? Livsfaserne er da ikke længere faser, man mere eller mindre kronologisk gennemlever, men nye typer af livsstile, man shopper rundt imellem afhængigt af livssituationen. I forhold til forbrug betyder det, at livsfasen og livssituationen er mindst lige så afgørende for vores hverdagsliv og praksis, som vores livsstil eller værdier er. Forældre & karriere De frie II Ældre 12 M E D L E M S RA P P O R T

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Kapitel 1: Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Det er svært at se forandringernes retning, når hverdagen er fyldt med flimrende billeder, der ikke nødvendigvis har nogen retning eller nogen indbyrdes

Læs mere

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Udgivet af

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø Politisk marketing en kort introduktion 1 Af Orla Vigsø Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives hvad der kendetegner en sådan

Læs mere

Mad og sundhed. stor undersøgelse af danskernes syn på det sunde liv SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER

Mad og sundhed. stor undersøgelse af danskernes syn på det sunde liv SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Mad og sundhed stor undersøgelse af danskernes syn på det sunde liv Ny, landsdækkende platform for udvikling af produkter og markeder Læs mere side 14 NR.32 JANUAR 2011 INSTITUT

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

VEJEN TIL DET MODNE ARKED

VEJEN TIL DET MODNE ARKED VEJEN TIL DET MODNE ARKED og Vejen til det modne marked Inspiration til produkt- og serviceudvikling - hvordan kommunikerer vi med de modne forbrugere? Forord Andelen af befolkningen over 50 år vil stige

Læs mere

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten

Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Københavns Universitet Institut for Film- og Medievidenskab Medievidenskab Cathrine Elle & Johanne Høegh Langvad

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere

COPENHAGEN INSTITUTE F O R FUTURES STUDIES. samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere Instituttet for Fremtidsforskning blev startet i samarbejde med en række visionære virksomheder og organisationer, der havde et ønske om at kvalificere deres beslutningsgrundlag gennem grundige fremtidsstudier.

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr i Norden... 4 Problemformulering... 4 Problemstillinger...

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere