Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts (FIGUR med index for antal arbejdspladser i DK, Reg og MFjord)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)"

Transkript

1 Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig gennemgang af lidt tal og statistikker. (Figur med udvikling i arbejdspladser) Hidtil har Mariagerfjord-området klaret sig relativt godt gennem finanskrisen, men 2013 blev en undtagelse, når vi ser på udviklingen i antal arbejdspladser. Hvor tallet lå næsten stabilt i de tre foregående år har vi i 2013 desværre tabt godt 600 lokale arbejdspladser. Vi kan sætte navn på nogle af de virksomheder og lukninger, som har bidraget til nedgangen og ser vi over en periode fra 2010 og til udgangen af 2013 kan det konstateres, at det desværre især er kvindearbejdspladser, som er reduceret. (FIGUR med index for antal arbejdspladser i DK, Reg og MFjord) Sammenholder vi udviklingen med lands- og regionstallene så har vi hidtil ligget på linje med eller lidt bedre end lands- og end regionsgennemsnittet, men det mønster er desværre ikke fastholdt i det sidste år. Kurven knækkede, og som det ser ud lige nu er det svært at vurdere om det retter sig i år.

2 (FIGUR med nordjyske kommuners udvikling i antal arbejdspladser med Aalborg som eneste vækstkommune) Går vi et spadestik dybere, så fremgår sammenligningen med andre nordjyske kommuner, at det reelt kun er Aalborg kommune, som over de seneste 3 år har oplevet stigning i antallet af lokale arbejdspladser. Aalborg løfter tallene for det samlede Nordjylland, hvilket vi jo skal glæde os over. (FIGUR med Branchemæssige forskelle) Vender vi tilbage til vores egne tal, så fremgår det med al tydelighed, at den største nedgang i arbejdspladser over den sidste 3-årige periode er at finde i vores store sektorer maskinindustrien og fødevarebranchen. Derudover er der også sket et bortfald af jobs inden for sociale institutioner, som primært tegnes af det offentlige. Heldigvis er der også sektorer, som har oplevet vækst især virksomheder, som er beskæftiget med handel, elektronik og almindelig metalindustri, ligesom der også er fremgang i sundhedsvæsnet. (FIGUR med pendlingstal) Noget tyder på at bortfaldet af jobs i 2013 primært har ramt de borgere fra vores nabokommuner, som hidtil har pendlet til arbejde her i området. Balancen mellem ind- og udpendling har ændret sig, så der i modsætning til tidligere nu er flest, der pendler ud for at arbejde mens antallet af indpendlere er faldet. De større arbejdspladslukninger, som vi oplevede i 2013 var kendetegnede ved at en relativ stor del af medarbejderne 2

3 netop var bosiddende i andre kommuner, så der ser ud til at være en sammenhæng i tallene. (FIGUR med ledighedstal ) Det må også ses som en af forklaringerne på at vi trods bortfald af arbejdspladser har kunne se at ledigheden i vores kommune er faldet til et ganske lavt niveau, som i øvrigt fortsat ligger lavere end både lands- og regionsgennemsnittet. Ved indgangen til 2013 var bruttoledigheden i Mariagerfjord faldet fra 5,7% til 5,1%. (FIGUR med befolkningstal.) Heldigvis kan vi heller ikke forklare den faldende ledighed med faldende befolkningstal. Noget tyder på at de seneste års mindre tilbagegang er ændret til at vi nu har haft et uændret befolkningstal. Set over en længere periode har vi dog stadig et lille minus, men dog i et så beskedent omfang, at vi kan tillade os at konstatere, at vi ikke er i egentlig affolkning. Tværtimod kan vi tillade os at sigte på en netto tilflytning de kommende år. I den forbindelse er det meget vigtigt at understrege, at der er en stor tilflytning til kommunen allerede faktisk omkring 1700 personer hvert år og i 2013 har der så været balance mellem antallet af til og fraflyttere. (Planche med eksempler på hovedindsatser kerneydelser) Vi sondrer mellem vores kerneydelser og så andre særlige indsatser. Kerneydelserne handler om vores hjælp til iværksættere, sparring med lokale virksomheder og herunder hjælp til medfinansiering til virksomhedernes udviklingstiltag. 3

4 På de fleste områder har aktiviteterne været på niveau med sidste år det gælder antallet af iværksættere, som vi har hjulpet i gang og til dels antallet af såkaldte vækstiværksættere, som vi har ydet sparring og det gælder antallet af medlemsarrangementer og øvrige sager og opgaver, som erhvervskontoret bistår virksomhederne i området med. Derimod har der været en noget større efterspørgsel efter hjælp til at søge medfinansiering fra ikke mindst de regionale vækstprogrammer. Næsten 100 lokale virksomheder har modtaget bevillling i 2013 og det er et tal vi er ganske stolte af. Et af de projekter, som har været gennemført med bistand fra et af de regionale vækstprogrammet er et fælles kompetenceudviklingsforløb blandt de handlende hele vejen rundt om fjorden. Vi tillader os at være stolte over det samarbejde, som er etableret mellem de 5 handelsstandsforeninger i kommunen. (Planche med eksempler på hovedindsatser øvrige/strategiske indsatser) På andre områder har 2013 også været et meget aktivt år for Erhvervsrådet og Erhvervskontoret. Som jeg vil vende tilbage til har der i årets løb været gennemført en strategiproces og en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne. Også i år har der været en tilfredsstillende aktivitet i forhold til tilflyttende virksomheder. Ud fra vores opgørelse har vi faktisk haft flere tilflyttende end fraflyttende virksomheder i

5 Udover vores almindelige iværksætterbistand har der været flere iværksætterrelaterede aktiviteter. I foråret gennemførte vi et lokalt iværksætterarrangement i Assens, i efteråret gennemførte vi både iværksætterkursus og iværksætteraften for mere end 50 deltagere. Som led i Mariagerfjord Kommunes erhvervspolitik har vi gennem de senere år søgt at bidrage til at styrke den kommunale service. Vores bidrag består både i at være kontaktled mellem kommunen og virksomheder i nogle af de problemfyldte sager og i at yde generel sparring overfor flere af kommunens forvaltninger. Vi oplever, at der er god dialog om at forbedre de områder som kan styrkes og målet er da også at det fremover skal kunne aflæses i eksempelvis DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse. Norge er et utroligt spændende og voksende marked. Derfor har vi også haft et mål om at komme tættere på norge i løbet af Derfor har vi fra erhvervsrådets side været aktive deltagere i forskellige fremstød med fokus på netop det norske marked og vi deltog i den forbindelse også med lokale virksomheder i en studietur og en stor byggemesse i Oslo her i efteråret. I fremstødet var der deltagere fra hele landet, men vi leverede faktisk flest deltagende virksomheder. Jeg vender tilbage til nogle af de øvrige indsatser, som er på listen for (PLANCHE med iværksætterfakta) 5

6 Der startede 148 nye virksomheder i Mariagerfjord i 2013 og det der svarer til ca. 2/3 heraf har benyttet sig af den iværksætterbistand, som Erhvervskontoret yder. Udover de ca. 90, som har benyttet sig af erhvervskontorets almindelige iværksætterrådgivning er der i 2013 godkendt 10 såkaldte vækstiværksættere, hvilket er et relativt højt tal. Mariagerfjord skiller sig positivt ud på iværksætterområdet på to områder. For det første har iværksættere her i området en højere overlevelsesrate end resten af Nordjylland og landet i øvrigt. For det andet har vi en relativt større andel af de såkaldte vækstiværksættere end den øvrige del af regionen. Kun Aalborg har flere i Vækstiværksætterforløb end Mariagerfjord. (PLANCHE med bevillinger fra Regionale vækstprogrammer) Der har været et ganske stort træk på og bevillinger fra især de regionale vækstprogrammer, som drives i samarbejde med Væksthus Nordjylland og som er målrettet virksomheder, der kan og vil investere i fremtiden. Som det fremgår oplever vi her et noget større træk på programmerne og dermed også den hjælp Erhvervsrådet yder, end den andel, som området repræsenterer rent befolkningsmæssigt. Det er positivt og jeg vil i den forbindelse blot lige opfordre til at tage kontakt til Erhvervsrådet eller opfordre nabovirksomheden til at gøre det samme ved både små som store sager erfaringen viser at Erhvervskontoret har noget at byde på uanset om det handler om tilskud eller noget helt andet. 6

7 (FIGUR med Erhvervsrådets strategiproces) Som nævnt har 2013 budt på en ganske omfattende strategiproces, hvor vi i efteråret startede med at gennemføre en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt medlemmer, som blev fulgt op af en såkaldt SWOT-analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler for området og for Erhvervsrådet. Surveyen gennemførte vi selv og til SWOT-analysen fik vi hjælp fra konsulentfirmaet IRIS-group. Med afsæt i input fra surveyen og SWOT-analysen gennemførte vi så en egentlig strategidrøftelse i Repræsentantskabet hvorefter vi så i Forretningsudvalget godkendte en revideret strategi til høring blandt repræsentantskabets medlemmer inden den her i januar blev offentliggjort på vores hjemmeside. (FIGUR med survey 2013 største fokusområder) Vi fik rigtig mange besvarelser tilbage fra vores medlemsvirksomheder med gode input. Eksempelvis har vi et godt billede af hvilke udfordringer, som optager områdets virksomheder lige nu. Styr på økonomien, tætte relationer til kunderne, en stærk forretningsstrategi og et stærkt salg er helt tydeligt noget der optager virksomhederne, men også et område som produkter og udvikling af nye produkter har stor opmærksomhed. (FIGUR hvordan vil virksomhederne arbejde med sine udfordringer) For at få et billede af hvordan Erhvervsrådet kan understøtte vores medlemmer i deres strategiske fokusområder, spurgte vi også hvordan virksomhederne ønsker at arbejde med sine udfordringer. Her viser besvarelserne at især netværk og 7

8 kompetenceudvikling er nogle af de vigtige håndtag, man ønsker at skue på og drage nytte af. At sparring fra Erhvervsrådet er den 3. mest udtalte redskab tillader vi os at være meget stolte af. Af samme grund er der god grund til at lade det forhold skinne igennem i Erhvervsrådets strategi. (FIGUR Tilfredse medlemmer) En anden ting vi kan glæde os over fra spørgeskemaundersøgelsen er, at vores medlemmer i overvejende grad vurderer at erhvervsrådet har et positivt omdømme og også selv har positive erfaringer med Erhvervsrådet. Vi tager det som et udtryk for at den retning vi har haft hidtil ikke er så tosset endda. (FIGUR med Input fra medlemmer - kerneydelser) Direkte adspurgt er der også rigtig god opbakning til de områder vi både hidtil og fremover ser som Erhvervsrådets kerneydelser. De kerneydelser, som får højest score i vigtighed er iværksætterhjælp, sparing med lokale virksomheder og generel markedsføring af området. Kerneydelser som medlemsarrangementer mv. er også vigtige, men dog ikke helt så udtalt som de 3 nævnte. Vi synes det er positivt at bemærke at vores medlemmer som typisk er vel-etablerede virksomheder alligevel vurderer at hjælp til iværksættere og nye virksomheder, er vores vigtigste kerneydelse. (FIGUR med input fra medlemmer særlige/strategiske indsatser) Når vi ser på medlemmernes input til hvilke særlige indsatser, som er vigtige, så tyder meget på, at vi gerne må opruste på 8

9 vores indsats for at få mere positiv omtale af vores virksomheder, ligesom der er meget stærk opbakning til arbejdet med at brande området i forhold til at skabe øget bosætning. Vi skal også skærpe fokus på at højne uddannelsesniveauet og mulighederne i området, vi må gerne være mere opsøgende i forhold til nye virksomheder og så skal vi fortsætte vores fokus på at bidrage til forbedringer i den kommunale service og fortsat medvirke til samarbejder med eksempelvis universiteterne. (FIGUR opdateret Strategi og Handlingsplan) Alle disse og flere input er i høj grad reflekteret i den strategi, som blev fastlagt og offentliggjort i januar i år. Strategien kan ses på vores hjemmeside og jeg vil derfor her undlade at præsentere den i detaljer. (FIGUR med fokus i opdateret strategi) Blot vil jeg her ganske kort understege, at den vedtagne strategi er bygget konsekvent op omkring en række strategiske mål, med hver sine strategi- og indsatsområder. (FIGUR med konkrete mål i strategien for 2014) For hver af disse strategi- og indsatsområder er der både for 2014 men også på længere sigt formuleret nogle helt konkrete mål, som vi løbende følger op på. Hvis I ikke allerede har studeret strategien, så vil jeg igen her blot henvise til at den kan ses på vores hjemmeside. (FIGUR med Fokus på unge) 9

10 I 2013 har vi igen gjort en særlig indsats for at gøre de unge mennesker i kommunen interesseret i den meget brede vifte af uddannelsesmuligheder, der findes både ad den teoretiske og den praktiske vej. I november måned gennemførte vi for 2. gang vores store Erhvervs- og uddannelsesmesse med omkring 40 udstillere og med omkring 1200 unge samt en del forældre som besøgende. Arrangementet gennemføres i samarbejde med det lokale beskæftigelsesråd, job-centret og skolerne. Helt aktuelt drøftes de udfordringer, som på længere sigt ligger i den svigtende tilgang af unge til de erhvervsfaglige, håndværksprægede og praktiske uddannelser. Vi ser udfordringen, som noget, der i høj grad kræver en indsats også fra den enkelte virksomhed. Det kan kort sagt ikke nytte at klage over manglende tilgang af kompetente ressourcer, hvis man ikke selv vil tage det ansvar, at uddanne elever og lærlinge. Der skal investeres i fremtidens arbejdskraft. (FIGUR med Eksempler på branding-aktiviteter) En sidste ting, jeg vil nævne som en af erhvervsrådets store opgaver i 2013 er den massive brandingindsats, som sker i regi af det fælles erhvervs-kommunale initiativ Mariagerfjord NOGET for livet. Der er i årets løb sat rigtig mange aktiviteter i gang lige fra opbygning af en ny flyt til Mariagerfjordhjemmeside til en massiv annoncekampagne i Jyllandsposten og det store fællesprojekt omkring omvendt grænsehandel. 10

11 (FIGUR med Brandingaktiviteter lige nu) Brandingaktiviteterne er også meget omfattende lige nu. Der er netop lanceret en ny APP, som samler en oversigt over alle arrangementer mv. i området og der er igangsat et massivt fremstød med fokus på det store besparelser en familie fra eksempelvis Aalborg eller Århus kan opnå ved at bo her i området. Det følges op med deltagelse i forårsmessen i Aalborg, hvor der bl.a. sker en direkte markedsføring overfor potentielle ansatte ved det ny supersygehus i Aalborg Øst. Som flere nok også ved er Mariagerfjord-området vært ved en meget spændende etape af dette års Post Danmark Rundt. Alt dette kan kun iværksættes fordi der er midler og ressourcer til det og tør jeg godt sige, fordi Erhvervsrådet yder en indsats for at koordinere og føre ideer ud i livet. Brandingen handler grundlæggende om at skaffe flere tilflyttere og få ekstra gang i grund- og boligsalget og det er et langt sejt træk. Ser vi på grundsalget det sidste års tid er meldingerne heldigvis også mere positive end for et år siden. Kommunen har solgt flere grunde i 2013 end i de to foregående år. Vi ved også at der er solgt en del private grunde og lytter vi lige nu til pengeinstitutterne i området, så er der også noget der tyder på at boligmarkedet rør mere positivt på sig her i området. Udviklingen i virksomhederne 11

12 (FIGUR med gazeller) Mange virksomheder har ydet en god indsats i løbet af året. Mange burde nævnes, men traditionen tro begrænser vi os her til nogle få udvalgte, nemlig de virksomheder, som I vores område opnåede status som Gazellevirksomheder. I år leverede Mariagerfjord i den grad sin del af de nordjyske gazeller og vi vil herfra gerne ønske alle de her viste virksomheder hjertelig tillykke med det. (FIGUR med andre vindere af flotte priser) Jeg vil også her gerne ønske hjertelig tillykke til Hans Jensen Lubricators i Hadsund for den flotte royale eksportpris Kong frederik d. 9. s hæderspris. Endeligt vil jeg igen ønske tillykke til modtageren af Erhvervsrådets egen Aktiv Pris 2013, nemlig Vebbestrup IS. Tillykke til alle nævnte og tillykke til de, jeg måske også burde have nævnt. Økonomi og medlemmer (PLANCHE økonomi og medlemmer) Vi skal senere behandle erhvervsrådets regnskab for Derfor vil jeg her blot kort sige, at resultatet er noget bedre end oprindeligt forventet. Årsagen hertil er desværre den, at vi i en længere periode i 2013 var 1 medarbejder færre end budgetteret p.g.a. sygdom. 12

13 Ved udgangen af 2013 var der 448 medlemmer. Det er 9 færre end sidste år. Det samme billede tegner sig her medio marts, men det endelige tal kan vi dog først gøre op senere. Og heldigvis kommer der løbende nye medlemmer til. Det må I, som allerede er medlemmer, gerne hjælpe til bliver endnu flere. (FIGUR farvel og goddag på medarbejderfronten) Medio maj måned 2013 kunne vi byde velkommen til en ny medarbejder, nemlig erhvervskonsulent Jesper Simonsen, som har en lang erfaring fra den finansielle branche, som vi nu nyder glæde af. Det er mit indtryk at Jesper er faldet rigtig godt til i organisationen. I december kunne Gitta Brix fejre sit 25 års jubilæum med en velbesøgt reception. Her omkring nytår valgte Gitta så at gå på efterløn, hvorfor vi netop budt endnu en ny medarbejder, nemlig Joan Otte velkommen i Erhvervsrådet. Joan er ansat i en ny funktion, hvor hun som Marketingkonsulent er godt i gang med at arbejde med erhvervsrådets egen kommunikation, vores arrangementer og fremover også vil støtte områders virksomheder i forhold til øget positiv presseomtale. Tak PLANCHE - Tak Her til slut vil jeg blot sige tak til alle medlemmer, kommunen og øvrige samarbejdspartnere for indsatsen og opbakningen i årets løb. Der skal også lyde en stor tak til repræsentantskab, 13

14 forretningsudvalg og medarbejdere samt de jeg ikke har, men måske burde have nævnt. Tak til jer alle sammen. 14

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere