Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts (FIGUR med index for antal arbejdspladser i DK, Reg og MFjord)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)"

Transkript

1 Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig gennemgang af lidt tal og statistikker. (Figur med udvikling i arbejdspladser) Hidtil har Mariagerfjord-området klaret sig relativt godt gennem finanskrisen, men 2013 blev en undtagelse, når vi ser på udviklingen i antal arbejdspladser. Hvor tallet lå næsten stabilt i de tre foregående år har vi i 2013 desværre tabt godt 600 lokale arbejdspladser. Vi kan sætte navn på nogle af de virksomheder og lukninger, som har bidraget til nedgangen og ser vi over en periode fra 2010 og til udgangen af 2013 kan det konstateres, at det desværre især er kvindearbejdspladser, som er reduceret. (FIGUR med index for antal arbejdspladser i DK, Reg og MFjord) Sammenholder vi udviklingen med lands- og regionstallene så har vi hidtil ligget på linje med eller lidt bedre end lands- og end regionsgennemsnittet, men det mønster er desværre ikke fastholdt i det sidste år. Kurven knækkede, og som det ser ud lige nu er det svært at vurdere om det retter sig i år.

2 (FIGUR med nordjyske kommuners udvikling i antal arbejdspladser med Aalborg som eneste vækstkommune) Går vi et spadestik dybere, så fremgår sammenligningen med andre nordjyske kommuner, at det reelt kun er Aalborg kommune, som over de seneste 3 år har oplevet stigning i antallet af lokale arbejdspladser. Aalborg løfter tallene for det samlede Nordjylland, hvilket vi jo skal glæde os over. (FIGUR med Branchemæssige forskelle) Vender vi tilbage til vores egne tal, så fremgår det med al tydelighed, at den største nedgang i arbejdspladser over den sidste 3-årige periode er at finde i vores store sektorer maskinindustrien og fødevarebranchen. Derudover er der også sket et bortfald af jobs inden for sociale institutioner, som primært tegnes af det offentlige. Heldigvis er der også sektorer, som har oplevet vækst især virksomheder, som er beskæftiget med handel, elektronik og almindelig metalindustri, ligesom der også er fremgang i sundhedsvæsnet. (FIGUR med pendlingstal) Noget tyder på at bortfaldet af jobs i 2013 primært har ramt de borgere fra vores nabokommuner, som hidtil har pendlet til arbejde her i området. Balancen mellem ind- og udpendling har ændret sig, så der i modsætning til tidligere nu er flest, der pendler ud for at arbejde mens antallet af indpendlere er faldet. De større arbejdspladslukninger, som vi oplevede i 2013 var kendetegnede ved at en relativ stor del af medarbejderne 2

3 netop var bosiddende i andre kommuner, så der ser ud til at være en sammenhæng i tallene. (FIGUR med ledighedstal ) Det må også ses som en af forklaringerne på at vi trods bortfald af arbejdspladser har kunne se at ledigheden i vores kommune er faldet til et ganske lavt niveau, som i øvrigt fortsat ligger lavere end både lands- og regionsgennemsnittet. Ved indgangen til 2013 var bruttoledigheden i Mariagerfjord faldet fra 5,7% til 5,1%. (FIGUR med befolkningstal.) Heldigvis kan vi heller ikke forklare den faldende ledighed med faldende befolkningstal. Noget tyder på at de seneste års mindre tilbagegang er ændret til at vi nu har haft et uændret befolkningstal. Set over en længere periode har vi dog stadig et lille minus, men dog i et så beskedent omfang, at vi kan tillade os at konstatere, at vi ikke er i egentlig affolkning. Tværtimod kan vi tillade os at sigte på en netto tilflytning de kommende år. I den forbindelse er det meget vigtigt at understrege, at der er en stor tilflytning til kommunen allerede faktisk omkring 1700 personer hvert år og i 2013 har der så været balance mellem antallet af til og fraflyttere. (Planche med eksempler på hovedindsatser kerneydelser) Vi sondrer mellem vores kerneydelser og så andre særlige indsatser. Kerneydelserne handler om vores hjælp til iværksættere, sparring med lokale virksomheder og herunder hjælp til medfinansiering til virksomhedernes udviklingstiltag. 3

4 På de fleste områder har aktiviteterne været på niveau med sidste år det gælder antallet af iværksættere, som vi har hjulpet i gang og til dels antallet af såkaldte vækstiværksættere, som vi har ydet sparring og det gælder antallet af medlemsarrangementer og øvrige sager og opgaver, som erhvervskontoret bistår virksomhederne i området med. Derimod har der været en noget større efterspørgsel efter hjælp til at søge medfinansiering fra ikke mindst de regionale vækstprogrammer. Næsten 100 lokale virksomheder har modtaget bevillling i 2013 og det er et tal vi er ganske stolte af. Et af de projekter, som har været gennemført med bistand fra et af de regionale vækstprogrammet er et fælles kompetenceudviklingsforløb blandt de handlende hele vejen rundt om fjorden. Vi tillader os at være stolte over det samarbejde, som er etableret mellem de 5 handelsstandsforeninger i kommunen. (Planche med eksempler på hovedindsatser øvrige/strategiske indsatser) På andre områder har 2013 også været et meget aktivt år for Erhvervsrådet og Erhvervskontoret. Som jeg vil vende tilbage til har der i årets løb været gennemført en strategiproces og en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne. Også i år har der været en tilfredsstillende aktivitet i forhold til tilflyttende virksomheder. Ud fra vores opgørelse har vi faktisk haft flere tilflyttende end fraflyttende virksomheder i

5 Udover vores almindelige iværksætterbistand har der været flere iværksætterrelaterede aktiviteter. I foråret gennemførte vi et lokalt iværksætterarrangement i Assens, i efteråret gennemførte vi både iværksætterkursus og iværksætteraften for mere end 50 deltagere. Som led i Mariagerfjord Kommunes erhvervspolitik har vi gennem de senere år søgt at bidrage til at styrke den kommunale service. Vores bidrag består både i at være kontaktled mellem kommunen og virksomheder i nogle af de problemfyldte sager og i at yde generel sparring overfor flere af kommunens forvaltninger. Vi oplever, at der er god dialog om at forbedre de områder som kan styrkes og målet er da også at det fremover skal kunne aflæses i eksempelvis DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse. Norge er et utroligt spændende og voksende marked. Derfor har vi også haft et mål om at komme tættere på norge i løbet af Derfor har vi fra erhvervsrådets side været aktive deltagere i forskellige fremstød med fokus på netop det norske marked og vi deltog i den forbindelse også med lokale virksomheder i en studietur og en stor byggemesse i Oslo her i efteråret. I fremstødet var der deltagere fra hele landet, men vi leverede faktisk flest deltagende virksomheder. Jeg vender tilbage til nogle af de øvrige indsatser, som er på listen for (PLANCHE med iværksætterfakta) 5

6 Der startede 148 nye virksomheder i Mariagerfjord i 2013 og det der svarer til ca. 2/3 heraf har benyttet sig af den iværksætterbistand, som Erhvervskontoret yder. Udover de ca. 90, som har benyttet sig af erhvervskontorets almindelige iværksætterrådgivning er der i 2013 godkendt 10 såkaldte vækstiværksættere, hvilket er et relativt højt tal. Mariagerfjord skiller sig positivt ud på iværksætterområdet på to områder. For det første har iværksættere her i området en højere overlevelsesrate end resten af Nordjylland og landet i øvrigt. For det andet har vi en relativt større andel af de såkaldte vækstiværksættere end den øvrige del af regionen. Kun Aalborg har flere i Vækstiværksætterforløb end Mariagerfjord. (PLANCHE med bevillinger fra Regionale vækstprogrammer) Der har været et ganske stort træk på og bevillinger fra især de regionale vækstprogrammer, som drives i samarbejde med Væksthus Nordjylland og som er målrettet virksomheder, der kan og vil investere i fremtiden. Som det fremgår oplever vi her et noget større træk på programmerne og dermed også den hjælp Erhvervsrådet yder, end den andel, som området repræsenterer rent befolkningsmæssigt. Det er positivt og jeg vil i den forbindelse blot lige opfordre til at tage kontakt til Erhvervsrådet eller opfordre nabovirksomheden til at gøre det samme ved både små som store sager erfaringen viser at Erhvervskontoret har noget at byde på uanset om det handler om tilskud eller noget helt andet. 6

7 (FIGUR med Erhvervsrådets strategiproces) Som nævnt har 2013 budt på en ganske omfattende strategiproces, hvor vi i efteråret startede med at gennemføre en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt medlemmer, som blev fulgt op af en såkaldt SWOT-analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler for området og for Erhvervsrådet. Surveyen gennemførte vi selv og til SWOT-analysen fik vi hjælp fra konsulentfirmaet IRIS-group. Med afsæt i input fra surveyen og SWOT-analysen gennemførte vi så en egentlig strategidrøftelse i Repræsentantskabet hvorefter vi så i Forretningsudvalget godkendte en revideret strategi til høring blandt repræsentantskabets medlemmer inden den her i januar blev offentliggjort på vores hjemmeside. (FIGUR med survey 2013 største fokusområder) Vi fik rigtig mange besvarelser tilbage fra vores medlemsvirksomheder med gode input. Eksempelvis har vi et godt billede af hvilke udfordringer, som optager områdets virksomheder lige nu. Styr på økonomien, tætte relationer til kunderne, en stærk forretningsstrategi og et stærkt salg er helt tydeligt noget der optager virksomhederne, men også et område som produkter og udvikling af nye produkter har stor opmærksomhed. (FIGUR hvordan vil virksomhederne arbejde med sine udfordringer) For at få et billede af hvordan Erhvervsrådet kan understøtte vores medlemmer i deres strategiske fokusområder, spurgte vi også hvordan virksomhederne ønsker at arbejde med sine udfordringer. Her viser besvarelserne at især netværk og 7

8 kompetenceudvikling er nogle af de vigtige håndtag, man ønsker at skue på og drage nytte af. At sparring fra Erhvervsrådet er den 3. mest udtalte redskab tillader vi os at være meget stolte af. Af samme grund er der god grund til at lade det forhold skinne igennem i Erhvervsrådets strategi. (FIGUR Tilfredse medlemmer) En anden ting vi kan glæde os over fra spørgeskemaundersøgelsen er, at vores medlemmer i overvejende grad vurderer at erhvervsrådet har et positivt omdømme og også selv har positive erfaringer med Erhvervsrådet. Vi tager det som et udtryk for at den retning vi har haft hidtil ikke er så tosset endda. (FIGUR med Input fra medlemmer - kerneydelser) Direkte adspurgt er der også rigtig god opbakning til de områder vi både hidtil og fremover ser som Erhvervsrådets kerneydelser. De kerneydelser, som får højest score i vigtighed er iværksætterhjælp, sparing med lokale virksomheder og generel markedsføring af området. Kerneydelser som medlemsarrangementer mv. er også vigtige, men dog ikke helt så udtalt som de 3 nævnte. Vi synes det er positivt at bemærke at vores medlemmer som typisk er vel-etablerede virksomheder alligevel vurderer at hjælp til iværksættere og nye virksomheder, er vores vigtigste kerneydelse. (FIGUR med input fra medlemmer særlige/strategiske indsatser) Når vi ser på medlemmernes input til hvilke særlige indsatser, som er vigtige, så tyder meget på, at vi gerne må opruste på 8

9 vores indsats for at få mere positiv omtale af vores virksomheder, ligesom der er meget stærk opbakning til arbejdet med at brande området i forhold til at skabe øget bosætning. Vi skal også skærpe fokus på at højne uddannelsesniveauet og mulighederne i området, vi må gerne være mere opsøgende i forhold til nye virksomheder og så skal vi fortsætte vores fokus på at bidrage til forbedringer i den kommunale service og fortsat medvirke til samarbejder med eksempelvis universiteterne. (FIGUR opdateret Strategi og Handlingsplan) Alle disse og flere input er i høj grad reflekteret i den strategi, som blev fastlagt og offentliggjort i januar i år. Strategien kan ses på vores hjemmeside og jeg vil derfor her undlade at præsentere den i detaljer. (FIGUR med fokus i opdateret strategi) Blot vil jeg her ganske kort understege, at den vedtagne strategi er bygget konsekvent op omkring en række strategiske mål, med hver sine strategi- og indsatsområder. (FIGUR med konkrete mål i strategien for 2014) For hver af disse strategi- og indsatsområder er der både for 2014 men også på længere sigt formuleret nogle helt konkrete mål, som vi løbende følger op på. Hvis I ikke allerede har studeret strategien, så vil jeg igen her blot henvise til at den kan ses på vores hjemmeside. (FIGUR med Fokus på unge) 9

10 I 2013 har vi igen gjort en særlig indsats for at gøre de unge mennesker i kommunen interesseret i den meget brede vifte af uddannelsesmuligheder, der findes både ad den teoretiske og den praktiske vej. I november måned gennemførte vi for 2. gang vores store Erhvervs- og uddannelsesmesse med omkring 40 udstillere og med omkring 1200 unge samt en del forældre som besøgende. Arrangementet gennemføres i samarbejde med det lokale beskæftigelsesråd, job-centret og skolerne. Helt aktuelt drøftes de udfordringer, som på længere sigt ligger i den svigtende tilgang af unge til de erhvervsfaglige, håndværksprægede og praktiske uddannelser. Vi ser udfordringen, som noget, der i høj grad kræver en indsats også fra den enkelte virksomhed. Det kan kort sagt ikke nytte at klage over manglende tilgang af kompetente ressourcer, hvis man ikke selv vil tage det ansvar, at uddanne elever og lærlinge. Der skal investeres i fremtidens arbejdskraft. (FIGUR med Eksempler på branding-aktiviteter) En sidste ting, jeg vil nævne som en af erhvervsrådets store opgaver i 2013 er den massive brandingindsats, som sker i regi af det fælles erhvervs-kommunale initiativ Mariagerfjord NOGET for livet. Der er i årets løb sat rigtig mange aktiviteter i gang lige fra opbygning af en ny flyt til Mariagerfjordhjemmeside til en massiv annoncekampagne i Jyllandsposten og det store fællesprojekt omkring omvendt grænsehandel. 10

11 (FIGUR med Brandingaktiviteter lige nu) Brandingaktiviteterne er også meget omfattende lige nu. Der er netop lanceret en ny APP, som samler en oversigt over alle arrangementer mv. i området og der er igangsat et massivt fremstød med fokus på det store besparelser en familie fra eksempelvis Aalborg eller Århus kan opnå ved at bo her i området. Det følges op med deltagelse i forårsmessen i Aalborg, hvor der bl.a. sker en direkte markedsføring overfor potentielle ansatte ved det ny supersygehus i Aalborg Øst. Som flere nok også ved er Mariagerfjord-området vært ved en meget spændende etape af dette års Post Danmark Rundt. Alt dette kan kun iværksættes fordi der er midler og ressourcer til det og tør jeg godt sige, fordi Erhvervsrådet yder en indsats for at koordinere og føre ideer ud i livet. Brandingen handler grundlæggende om at skaffe flere tilflyttere og få ekstra gang i grund- og boligsalget og det er et langt sejt træk. Ser vi på grundsalget det sidste års tid er meldingerne heldigvis også mere positive end for et år siden. Kommunen har solgt flere grunde i 2013 end i de to foregående år. Vi ved også at der er solgt en del private grunde og lytter vi lige nu til pengeinstitutterne i området, så er der også noget der tyder på at boligmarkedet rør mere positivt på sig her i området. Udviklingen i virksomhederne 11

12 (FIGUR med gazeller) Mange virksomheder har ydet en god indsats i løbet af året. Mange burde nævnes, men traditionen tro begrænser vi os her til nogle få udvalgte, nemlig de virksomheder, som I vores område opnåede status som Gazellevirksomheder. I år leverede Mariagerfjord i den grad sin del af de nordjyske gazeller og vi vil herfra gerne ønske alle de her viste virksomheder hjertelig tillykke med det. (FIGUR med andre vindere af flotte priser) Jeg vil også her gerne ønske hjertelig tillykke til Hans Jensen Lubricators i Hadsund for den flotte royale eksportpris Kong frederik d. 9. s hæderspris. Endeligt vil jeg igen ønske tillykke til modtageren af Erhvervsrådets egen Aktiv Pris 2013, nemlig Vebbestrup IS. Tillykke til alle nævnte og tillykke til de, jeg måske også burde have nævnt. Økonomi og medlemmer (PLANCHE økonomi og medlemmer) Vi skal senere behandle erhvervsrådets regnskab for Derfor vil jeg her blot kort sige, at resultatet er noget bedre end oprindeligt forventet. Årsagen hertil er desværre den, at vi i en længere periode i 2013 var 1 medarbejder færre end budgetteret p.g.a. sygdom. 12

13 Ved udgangen af 2013 var der 448 medlemmer. Det er 9 færre end sidste år. Det samme billede tegner sig her medio marts, men det endelige tal kan vi dog først gøre op senere. Og heldigvis kommer der løbende nye medlemmer til. Det må I, som allerede er medlemmer, gerne hjælpe til bliver endnu flere. (FIGUR farvel og goddag på medarbejderfronten) Medio maj måned 2013 kunne vi byde velkommen til en ny medarbejder, nemlig erhvervskonsulent Jesper Simonsen, som har en lang erfaring fra den finansielle branche, som vi nu nyder glæde af. Det er mit indtryk at Jesper er faldet rigtig godt til i organisationen. I december kunne Gitta Brix fejre sit 25 års jubilæum med en velbesøgt reception. Her omkring nytår valgte Gitta så at gå på efterløn, hvorfor vi netop budt endnu en ny medarbejder, nemlig Joan Otte velkommen i Erhvervsrådet. Joan er ansat i en ny funktion, hvor hun som Marketingkonsulent er godt i gang med at arbejde med erhvervsrådets egen kommunikation, vores arrangementer og fremover også vil støtte områders virksomheder i forhold til øget positiv presseomtale. Tak PLANCHE - Tak Her til slut vil jeg blot sige tak til alle medlemmer, kommunen og øvrige samarbejdspartnere for indsatsen og opbakningen i årets løb. Der skal også lyde en stor tak til repræsentantskab, 13

14 forretningsudvalg og medarbejdere samt de jeg ikke har, men måske burde have nævnt. Tak til jer alle sammen. 14

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 25. marts. 2014

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 25. marts. 2014 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 25. marts. 2014 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Kåring af Mariagerfjords mest innovative

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 30 marts 2011 (bemærkninger i parentes refererer til plancher, som vises under beretningen) (FIGUR Beretning ledighedstal v/ Formand, fra 2005/7-2010) Kenneth

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Strategi- og handlingsplan Aktiv erhvervsfremme Professionel erhvervsservice Innovation gennem Synlighed, viden og netværk

Strategi- og handlingsplan Aktiv erhvervsfremme Professionel erhvervsservice Innovation gennem Synlighed, viden og netværk Strategi- og handlingsplan 2013 Aktiv erhvervsfremme Professionel erhvervsservice Innovation gennem Synlighed, viden og netværk Indhold i strategi- og handlingsplan 2013 Indhold: 1. Indledning 2. Det strategiske

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening.

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Frederikshavn Erhvervsforenings generalforsamling 2012 FORMANDENS BERETNING Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Mit navn er

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Strategi- og handlingsplan 2017

Strategi- og handlingsplan 2017 Strategi- og handlingsplan 2017 Aktiv erhvervsfremme Professionel erhvervsservice Innovation gennem Synlighed, viden og netværk Indhold: Om Erhvervsrådet Afsæt for strategien Strategiske mål og hovedstrategi

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere