Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende"

Transkript

1 Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde ( Rapprten ) til Erhvervs- g vækstministeren. Indledning Udvalget har i frbindelse med udarbejdelse af Rapprten taget udgangspunkt i selskabsrefrmen fra 2009 g den generelle udvikling i frhld til åbenhed, gennemsigtighed g gd virksmhedskultur. Det har været Udvalgets pgave at belyse g vurdere: m den nuværende lvgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer fr, at fndsmdellen er attraktiv g frtsat kan bidrage til vækst g erhvervsudvikling hvilke knsekvenser mderniseringen af selskabslvgivningen bør have fr de erhvervsdrivende fnde behvet fr styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse g samfundsansvar behvet fr at styrke det ffentlige tilsyn med erhvervsdrivende fnde. Rapprten indehlder bl.a. udkast til en pdateret g mderniseret lv fr erhvervsdrivende fnde samt udkast til anbefalinger fr gd fndsledelse, hvrigennem Udvalget ønsker at skabe åbenhed g klarhed mkring de erhvervsdrivende fnde. I samme frbindelse freslår Udvalget, at der nedsættes en kmité, sm løbende skal følge p på anbefalingerne fr gd fndsledelse. Udvalget fremhæver i Rapprten, at skat ikke er en del af deres kmmissrium, dg freslår Udvalget, at der sker en ændring med hensyn til skattereglerne fr etablering af en erhvervsdrivende fnd ved persners indskud af kapitalandele i en bestående virksmhed således, at der igen åbnes fr skattemæssig successin ved stiftelse af en fnd. Udvalget anser en ændring fr nødvendig, hvis der fremver skal være mtivatinsfaktr til at stifte nye erhvervsdrivende fnde, sm skal bidrage til vækst g erhvervsudvikling i Danmark.

2 Side 2 Fra Rapprten, herunder Udvalgets udkast til lvfrslag m erhvervsdrivende fnde, kan, sm de væsentligste ændringer, nævnes: Stiftelse g kapital: Ledelsen Revisrs funktin: Ensretning med reglerne m apprtindskud i Selskabslven således, at vurderingsberetning i visse tilfælde kan undlades. Indførelse af mulighed fr at frhøje grundkapitalen ved verførelse af verskud eller frie reserver, der er pstået eller blevet frigjrt i regnskabsåret (uden revisrudtalelse). Mulighed fr stiftelse frem i tid. Mulighed fr tillæggelse af regnskabsmæssig virkning tilbage i tid ved vertagelse af en allerede bestående virksmhed. Indførelse af regler fr efterfølgende erhvervelser, hvrunder fndsmyndigheden skal gdkende en fnds erhvervelse af aktiver fra stifter(e) eller væsentlig gavegiver(e), såfremt værdien af aktivet/aktiverne udgør mere end 10 % af fndens grundkapital. Anmeldelsesfristen fr både stiftelse g øvrige anmeldelser ændres til 2 uger. Indførelse af frbud md, at et datterselskab udpeger medlemmer til fndens bestyrelse, samt frbud md at en direktør i et datterselskab kan være frmand eller næstfrmand fr fndens bestyrelse. Kdificering af frbuddet md, at bestyrelsen i stifterselskab udgør flertallet af fndsbestyrelsen. - Tydeliggørelse af hvad der frstås ved en selvstændig bestyrelse, herunder at ca. 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af stifteren g væsentlige gavegivere. - Indførelse af anbefalinger fr gd fndsledelse efter cmply r explain -princippet, herunder anbefalinger vedrørende bestyrelsesmedlemmers uafhængighed. Ændring af reglerne m ledelsens vederlag således, at der skal tages hensyn til kncernens finansielle stilling. Oplysning m vederlag pgjrt per ledelseskategri samt plysninger m vederlag, der mdtages fr andre erhverv fra fnden eller andre selskaber i kncernen skal fremgå af fndens årsrapprt. Bestyrelsen skal udarbejde en frretningsrden. Administratrs funktin kdificeres. Dertil skal plysninger m administratrs navn g hnrar fremgå af årsrapprten. Revisrs stilling styrkes: Krav m et årligt årsregnskabsmøde med deltagelsespligt fr revisr, medmindre bestyrelsen g revisr er enige m, at revisrs deltagelse ikke er påkrævet.

3 Side 3 Revisr vil kunne indkalde til bestyrelsesmøde. Revisrs pligt til at underrette fndsmyndigheden ændres fra kan til skal, g pligten ændres fra at vedrøre væsentlige vertrædelser til at vedrøre ikke uvæsentlige vertrædelser. Udpegelse af revisr i henhld til vedtægten skal alene kunne gælde i p til 7 år fra fndens stiftelse, hvrefter revisr vælges af fndsbestyrelsen. Revisr skal sm udgangspunkt vælges af bestyrelsen fr et år ad gangen på fndens årsregnskabsmøde. Ved revisrs fratræden eller afsættelse på grund af uverensstemmelser mellem revisr g bestyrelsen skal revisr g bestyrelsen redegøre fr årsagen til hvervets phør. Indførelse af mulighed fr, at fndsmyndigheden kan udpege en medrevisr. Fndsmyndigheden: Uddelinger: - Kriteriet fr fndsmyndighedens afsættelse af bestyrelsesmedlemmer ændres fra klart uegnet til uegnet. - Det kdificeres i lven, at Civilstyrelsen skal samtykke ved frmålsændringer, ændring af uddelingsbestemmelser g likvidatin. - Indførelse af hjemmel til at fndsmyndigheden kan give påbud til fndsbestyrelsen ved vertrædelse af vedtægten. - Fndsmyndigheden kan give bestyrelsen påbud m at frhlde sig til Anbefalingerne fr gd Fndsledelse. Afgørelser truffet af fndsmyndigheden vil kunne indbringes fr Erhvervsankenævnet. Udvalget anbefaler, at det bør vervejes, m en psplitning af fndsmyndighedskmpetencen mellem Civilstyrelsen g Erhvervsstyrelsen frtsat er nødvendig. Kdificering af at uddeling ikke må ske til væsentlige gavegivere. Indførelse af mulighed fr at midler i frm af ptjent verskud g frie reserver, sm er pstået eller blevet frigjrt i regnskabsåret, kan uddeles, dg krav m vedlæggelse af balancen fra årsregnskabet g i visse tilfælde krav m udarbejdelse af en mellembalance. Kdificering af muligheden fr at uddele ved udldning af andre værdier end kntanter, dg krav m udarbejdelse af vurderingsberetning, sm dg i visse tilfælde kan fraviges. Præcisering af, at det er muligt at yde lån eller stille sikkerhed ver fr nærtstående, hvis dette sker sm led i en sædvanlig frretningsmæssig dispsitin. En legatarfrtegnelse skal fremver indsendes til fndsmyndigheden (ikke genstand fr aktindsigt).

4 Side 4 Det præciseres, at bestyrelsen kan kræve tilbagebetaling af uretmæssige uddelinger, lån e.l. med renter, medmindre mdtageren er i gd tr. - Oplysningskrav (i ledelsesberetningen i årsrapprten eller på fndens hjemmeside) m fndenes uddelingsplitik, herunder en pdeling af de fretagne uddelinger i hvedkategrier. Opløsning, kapitalnedsættelse, fusin g sammenlægning: - Nugældende bekendtgørelser fr erhvervsdrivende fnde m kapitalnedsættelser, likvidatin g fusiner verføres til lven, samt at bestemmelserne på disse mråder ensrettes med bestemmelserne i Selskabslven, hvilket bl.a. medfører følgende: Ophævelse af krav m vurderingsmandserklæring ved kapitalnedsættelse. Kapitalnedsættelse kan ske til særlig reserve. Autmatisk gennemførelse af kapitalnedsættelsen således, at kapitalnedsættelsen sker autmatisk 4 uger efter udløbet af prklamafristen på 4 uger. Kapitalnedsættelse ved udldning af andre værdier end kntanter krav m vurderingsmandsberetning eller ledelsesredegørelse. Dg freslås En frenklet fusinsprcedure i frhld til Selskabslven. - Mulighed fr genptagelse af fnde under tvangspløsning frudsat, at frhldet, der begrundede versendelsen til tvangspløsning, er berigtiget, g at fndsmyndigheden samtykker. På infrmatinsmødet afhldt hs Erhvervsstyrelsen den 18. januar 2013 plyste frmanden fr Udvalget, Finn L. Meyer, at det frventes, at der vil blive udarbejdet et udkast til en ny lv med de freslåede ændringer, g at den vil blive fremsat i flketingsåret 2013/14.

5 Side 5 Niels Heering Capital Markets, Crprate/M&A, Private Equity Direct Mbile Klaus Søgaard Capital Markets, Crprate / M&A Direct Mbile Niels Bang Crprate / M&A Direct Mbile Lars Grøngaard Inslvens & Reknstruktin Direct Mbile Denne rientering er ikke g kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Grrissen Federspiel påtager sig intet ansvar fr skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af rienteringen.

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitaltab i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Kapitaltab... 2 2.1 Fuld dækning af grundkapitalen (retablering af grundkapitalen)...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere