Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106"

Transkript

1 Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr Side 1 af 8 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen gælder for den eller de personer, som anføres i policen. 2. Hvem er forsikret? Det fremgår af policen, hvem der er forsikret. Forsikringen kan omfatte: 2.1. Ansatte Ansatte (de forsikrede) i virksomhed eller organisation (forsikringstager), der er virksom i Danmark. Med ansatte sidestilles delejere i handelsfirmaer og kommanditselskaber, selvstændigt registreret næringsdrivende samt bestyrelsesmedlemmer i virksomhederne Udstationeret personale Udstationeret personale (de forsikrede), hvorved forstås personale ansat i virksomhed eller datterselskab, ejet af selskab, som er virksomt i Danmark (forsikringstager). Al forsikringsadministration skal varetages af virksomheden i Danmark. Den forsikrede skal have været medlem af nordisk sygesikring umiddelbart inden påbegyndt udstationering Udenlandsk personale Udenlandsk personale (de forsikrede), ansat i dansk virksomhed eller datterselskab, ejet af dansk moderselskab med hovedkontor i Danmark eller udenlandsk koncern, hvor administration af forsikringer er placeret i det danske selskab (forsikringstager), så længe disse indgår under en koncernforsikring. Skandia kan for udenlandske statsborgere forlange lægeundersøgelse for forsikringstagers regning, i tillæg til den sædvanlige egenerklæring Private personer Private personer fra 18 års alderen Medforsikrede* familiemedlemmer Familiemedlemmer som medforsikrede* så længe den hovedforsikrede er omfattet af forsikringen. Børn kan omfattes fra fyldt 1 år. Se særligt under pkt Hvornår gælder forsikringen? 4.1. Forsikringen gælder i forsikringstiden. Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor Skandia har modtaget det fuldstændige begæringsgrundlag. Dette gælder under forudsætning af, at forsikringen, efter Skandias antagelsesregler, kan antages til normal præmie uden forbehold Kan forsikringen kun bevilges mod forhøjet præmie og/eller indskrænkning, træder forsikringen først i kraft, når ændringerne er accepteret ved at præmien betales Er forsikringen ophørt, og skade er indtruffet i forsikringstiden, skal skadeanmeldelse være Skandia i hænde hurtigst muligt. Er behandling bevilget eller påbegyndt inden forsikringens ophør, betales omkostninger til behandlingen, dog maksimalt til det i punkt 7.1. angivne tidspunkt. 5. Hvad forsikringen omfatter Ved sygdom* dækker forsikringen: 5.1. Service Adgang til Skandias Lifelinelinjen hele døgnet vedrørende visitering, skadeservice og information mv. Tilsvarende adgang til information via Skandias internet Læge- og hospitalsbehandling Speciallægebehandling Undersøgelse og behandling - herunder akupunktur, der er et led i anden behandling - udført af speciallæge, der ikke er anført under pkt Der kræves henvisning fra egen læge eller Skandia Anden specialistbehandling Behandling udført af psykiater, psykolog, fysioterapeut eller kiropraktor. Se pkt angående begrænsninger. Der kræves henvisning fra egen læge eller Skandia. Se tillige pkt Hvor gælder forsikringen? Forsikringen gælder for behandling i Norden* (zone*1). Mod tillægspræmie kan forsikringen udvides til at gælde uden for zone* 1 for midlertidig udstationeret personale. Se policen. Se også pkt. 7.4.

2 Second opinion Second opinion indebærer, at en forsikret, som står foran en vanskelig medicinsk stillingtagen, i visse tilfælde kan få en yderligere medicinsk vurdering af en specialist. I følgende tilfælde er retten til second opinion aktuel: 1. Ved livstruende eller særlig alvorlig sygdom* eller skade. 2. Hvis den forsikrede står foran valget om at udsætte sig for særlig risikofyldt behandling, dvs. at behandlingen i sig selv kan være livstruende eller kan give øgede varige mén udover grundsygdommen/skaden. Retten til second opinion afgøres af Skandia Operation og hospitalsbehandling Operationsforberedende undersøgelser, operationer ambulant eller under indlæggelse samt pleje på hospital. Behandling og sted skal godkendes af Skandia Hjemmehjælp Indtil 10 timers rimelig og nødvendig hjemmehjælp, dvs. sygepleje, børnepasning, rengøring, indkøb, mv. inden for 14 dage efter dækningsberettiget indlæggelse eller operation. Det er et krav, at denne service kan leveres af et etableret firma i nærheden af den forsikredes bopæl, og at Skandia godkender udgifter inden igangsætning Efterbehandling Nødvendig ambulant efterbehandling efter dækningsberettiget indlæggelse eller operation, dog maksimalt i indtil 3 år. Se begrænsning ved ophør i pkt Dækningen inkluderer rimelige udgifter til rekreationsophold i Danmark i indtil 30 dage. Lægeordination påkrævet. Behandling og sted skal godkendes af Skandia, der kan forlange behandlingsplan Transport Rimelige og nødvendige transportomkostninger for forsikrede til/fra indlæggelse eller operation på privathospital samt efterfølgende rehabilitering. Forsikringen omfatter alene situationer, hvor den forsikrede ikke har mulighed for at benytte private eller offentlige transportmidler på grund af sygdom, og hvor transporten ikke kan dækkes fra anden side. Alle omkostninger skal godkendes af Skandia inden igangsætning Hjælpemidler Erstatning for hjælpemidler, der af læge anses for rimelig og nødvendig for sygdommens eller ulykkens heling/kurering. Der betales ikke for permanente hjælpemidler. Side 2 af Ledsagere Social ledsagelse Ved indlæggelse af forsikrede på hospital uden for Danmark, i mindst 5 dage, betales rimelige og ekstraordinære udgifter til lægeordineret rejse, transport og logi for indtil 1 ledsager med familiemæssig tilknytning* Medicinsk ledsager Hvor det er medicinsk begrundet, kan der følge en medicinsk uddannet person med på rejsen til et hospital uden for Danmark. Den medicinske ledsager skal sikre den forsikrede - størst mulig omsorg under rejse og ophold, - indskrivning på hospital, - forståelse af diagnose, behandlingsforløb, dialog med lokale læger, m.m. Den medicinske ledsager vælges af Skandia Sygeforsikring for børn Hvis forsikringen omfatter børn under 18 år, gælder følgende: 1. forsikringen gælder tidligst fra barnet fylder 1 år, 2. forsikring kan alene tegnes sammen med mindst en forælder, 3. mindst en forælder skal have samme produkt som barnet, 4. skader eller diagnoser relateret til medfødte lidelser eller lidelser fra fødslen, vil ikke være omfattet Hospiceudgifter Godkendte udgifter til ophold på hospice. Der kan alternativt vælges hjemmehospiceordning, såfremt der foreligger en livstruende diagnose uden behandlingsudsigt. Skandia betaler alene for ydelser udført af en af Skandia godkendt virksomhed inden for dette område og alene for ordning i Danmark. Se begrænsning under pkt Medicin Lægeordineret medicin i tilslutning til behandlingskrævende indlæggelse eller ambulant operation, dog maksimalt i indtil 6 måneder herefter. 6. Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 1. udgifter til behandling af forhold eller senere følger af forhold, der er indtruffet eller diagnosticeret, eller som den forsikrede er bekendt med eller burde være bekendt med, inden forsikringsdækningen er trådt i kraft, 2. akutbehandling* (ambulance-, vagtlæge- og skadestuesituationer) i Danmark, 3. omkostninger, der debiteres Skandia for aftalt besøg m.v., og hvor den forsikrede er udeblevet, 4. følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika, 5. behandling i forbindelse med graviditet, fødsel og abort eller fertilitetsundersøgelser og behandling for barnløshed,

3 6. tandbehandling og kirurgi af enhver art, 7. alle former for prævention, herunder sterilisation eller tilsvarende præventionsmæssige behandlinger, f.eks. opsætning og fjernelse af spiral, mv., 8. alderdomssvækkelse og pleje*, 9. pleje og behandling af demens*, 10. fedmeoperationer eller behandling, 11. almindelige synskorrigerende undersøgelser, kontrol og indgreb, briller, kontaktlinser samt høreprøver og apparater, 12. kosmetiske behandlinger* og operationer, medmindre disse er medicinsk betinget, 13. forsikredes private udgifter ud over det, der står som dækket, 14. alternative behandlingsformer, der ikke er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller behandling udført af faggrupper, der ikke har opnået Sundhedsstyrelsens autorisation, 15. HIV-infektion og -afledte sygdomme, 16. omkostninger til lægeerklæringer og lignende, som ikke er bestilt af Skandia, 17. vaccination, helbredskontrol eller kontrol under graviditet og anden forebyggende kontrol, 18. organtransplantationer, 19. kronisk dialysebehandling, 20. snorkebehandling, medmindre diagnosen er søvnapnø, 21. behandling for ludomani samt alkohol-, narkotikaeller medicinmisbrugsafvænning, 22. forebyggende behandling samt konservativ behandling, medmindre der foreligger dokumenteret og accepteret metode, og det ud fra en lægelig vurdering er overvejende sandsynligt, at operation undgås, 23. sygdom, funktionsnedsættelse, kropsfejl eller psykisk udviklingshæmmethed - eller følger af disse forhold - der er medfødt eller kan relateres til fødslen eller graviditeten, og som først viser sig efter forsikringens tegning. Undtagelsen gælder ikke, hvis symptomer på anførte først viser sig efter den forsikredes fyldte 6. år, 24. skade opstået i forbindelse med udøvelse af professionel sport, 25. personer med permanent bopæl uden for Norden (emigration). 26. Kroniske sygdomme*, der er diagnosticeret inden forsikringens ikrafttrædelse. Følgesygdomme dækkes, såfremt de opfylder sygdomsdefinitionen i ordlisten og diagnosticeres i forsikringstiden. 7. Begrænsninger 7.1. Ansvarstid ved ophør Erstatning er begrænset til maksimalt 6 måneder efter forsikringens ophør Krig og politiske uroligheder Uanset Fælles forsikringsbetingelsernes punkt F6, litra 1, vedrørende krig og borgerlige uroligheder, gælder forsikringen i den 1. måned under den forsikredes besøg i område, hvor der samtidig udbryder krig eller uroligheder under forudsætning af, at forsikrede ikke deltager i krigen eller urolighederne. Side 3 af Erstatningsmæssige begrænsninger 1. Antallet af behandlinger hos psykiater, psykolog*, fysioterapeut eller kiropraktor er, hver for sig begrænset til 8 behandlinger inden for 12 på hinanden følgende måneder. 2. Begrænsningen gælder ikke i forbindelse med efterbehandling/rehabilitering efter operation eller behandlingskrævende indlæggelse omfattet af forsikringen. 3. Udgifter til hospice er begrænset til kr Behandlingssted Præmien er baseret på, at operationer gennemføres i Norden*. I det omfang der ikke findes rimelige behandlingstilbud ved nordiske privathospitaler, kan den forsikrede henvises til eventuel mulighed i EU i øvrigt, såfremt dette af Skandia skønnes rimeligt og forsvarligt. 8. Forudsætninger De forsikrede skal ved indtegning være fyldt 1 år, men ikke 65 år. Alderskriteriet gælder ikke, når aftalen er en obligatorisk ordning omfattet af Ligningslovens 30. Præmien er for den enkelte løbende aldersafhængig, baseret på alder ved næste fødselsdag. Hvor virksomheden er forsikringstager, har denne ikke ret til indsigt i den forsikredes helbredstilstand eller forsikringsmedicinske bedømmelse. Skandia kan derfor afslå at begrunde eventuelle indskrænkninger, præmieforhøjelser eller afslag for forsikringstageren. For vilkårenes pkt. 5 gælder generelt, at der altid skal være tale om behandling eller pleje, henvist af læge eller Skandia. Kiropraktorbehandling er betinget af, at der foreligger en skriftlig erklæring fra en kiropraktor om, at den forsikrede har behov for behandlingen. Det er en betingelse, at kiropraktoren har autorisation efter dansk ret eller tilsvarende kvalifikationer, hvis kiropraktoren er etableret i udlandet. Ved behandling af psykiske lidelser hos en psykolog er det en betingelse, at den pågældende psykolog har autorisation efter dansk ret eller, hvis psykologen er etableret i udlandet, tilsvarende kvalifikationer. 9. Forsikringssum Forsikringssum er fast kr pr. skade og år. Se dog Fællesbetingelsernes pkt. F Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. 11. Hvad gør man, hvis skaden sker? Ring altid først til Lifelinelinjen Hvis den forsikrede rammes af skadetilfælde*, skal vedkommende hurtigst muligt søge læge og i sygdomsperioden regelmæssigt være under lægeopsyn samt følge lægens anvisninger.

4 2. Anmeldelse skal ske til Skandia snarest muligt. Ved ophør af dækning skal anmeldelse ske senest 3 måneder efter dækningens ophør, i modsat fald bortfalder retten til erstatning. 3. Ved behov for behandling kontakter forsikrede Skandias Lifelinelinjen, der sørger for videre koordinering til de af Skandia oprettede Modtagelser i Norden*, eller andet godkendt behandlingssted. Undersøgelses- og behandlingsprocedure igangsættes inden for 10 arbejdsdage. 4. Inden behandling begynder, eller forsikrede rejser med henblik på behandling på hospital, skal godkendelse indhentes hos Lifelinelinjen. 5. Hvis forsikringen er udvidet til at omfatte forsikrede i zone* 2 eller zone* 3, skal forsikrede selv betale lægeudgifter lokalt. Skandia refunderer efterfølgende dækningsberettigede udgifter efter modtagelse af skriftlig anmeldelse og originale kvitteringer. Ved hospitalsophold kontaktes Lifelinelinjen. 12. Skadeopgørelse Den forsikrede skal acceptere og sørge for, at Skandia modtager alle ønskede oplysninger og attester, som selskabet anser for nødvendige for at afgøre, om der foreligger ret til erstatning og fortsat behandling. Ligeledes skal den forsikrede gennemgå de lægeundersøgelser, som Skandia skønner nødvendige for at vurdere retten til erstatning. Udgifter til de ønskede attester og undersøgelser betales af Skandia. Krav om erstatning skal underbygges med originalbilag. 13. Andre bestemmelser 1. Aftale indgås med forsikringstager, der er ejer af forsikringen, og den med hvem Skandia aftaler vilkår bortset fra individuelle helbredsmæssige vilkår - og præmie. 2. Forsikringstager modtager en police af hvilken forsikringens dækning fremgår. 3. På firmaordninger modtager den forsikrede et forsikringsbevis som dokumentation for tegnet forsikring. Medmindre andet er aftalt, fremsendes tillige plastkort med telefonnummer til Lifelinelinjen til den forsikrede. Plastkort fremsendes, når præmien er betalt. 4. Ved jobskifte eller pensionering under firmaordninger kan den forsikrede fortsætte på særskilt forsikring til tarifpræmie, men uden krav om helbredsoplysninger. Fortsat forsikring skal være aftalt med Skandia senest en måned efter ophør under firmaordningen. 5. For virksomhedsordninger kan aftales særlig solidarisk præmie: a. Præmien udregnes efter de forsikredes alder på første fødselsdag efter forfaldstidspunktet. Alle præmier i ordningen adderes og deles med antallet af forsikrede. Den fremkomne præmie vil, inklusiv eventuel indeksregulering, være gældende for alle i det følgende forsikringsår. Hvis policen omfatter medforsikrede, udregnes gennemsnitspræmier gruppevis. Side 4 af 8 6. b. For puljeaftaler gælder en årsvis forudaftalt præmie for alle i puljen. Præmien indeksreguleres, medmindre anden særlig aftale foreligger. Der henvises til særskilt aftalte regler for aktuelle pulje. c. Såfremt der til en aftale er knyttet risikoregnskab, gælder særlige præmiereguleringsregler. 7. Såfremt forsikringen indeholder forudsætning for afgiven rabat, og sådan forudsætning ikke længere forekommer, er Skandia berettiget til at fjerne rabatten. 8. Forsikringen er etableret i Skandia Forsikring, filial af Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige. 14. Ordliste AKUTBEHANDLING Forsikringen er baseret på at håndtere planlagt undersøgelse og behandling. Akut opstået problemer, der kræver hurtig assistance (f.eks. ambulance, vagtlæge, skadestue, o.lign.) er ikke dækket. Videre behandling eller efterbehandling omfattes, idet denne kan aftales/planlægges. ALDERDOMSSVÆKKELSE OG PLEJE Hjælp til ældre for at sikre økonomisk tryghed, bolig, personlig pleje og hjælp (f.eks. hjemmehjælp), hjemmesygepleje og behandling på ældrecenter og lignende. DEMENS Sygelige forandringer i hjernevævet. FAMILIEMÆSSIG TILKNYTNING Hermed menes alene ægtefælle, samlever (samme registrerede bopæl), børn, børnebørn, forældre eller søskende. KOSMETISKE BEHANDLINGER Kosmetiske behandlinger og operationer er ikke sygdom i policens forstand. Eksempler på kosmetiske behandlinger er ansigtsløftninger, hårtransplantationer, fedtsugning, brystforstørrende eller -formindskende operationer, fjernelse af godartede modermærker eller pletter, snorkebehandling, m.v. KRONISK SYGDOM Sygdomme med et eller flere af følgende symptomer: De er permanente, efterlader varige mén, skader eller handicaps, skyldes en ikke-ændringsmulig patologisk forandring, kræver speciel rehabilitering, eller der må forventes en lang periode med behandling, vejledning, observation, omsorg, pleje eller pasning. Sygdom kan også spontant - dvs. uden behandling - forløbe med symptomfrie perioder ind imellem perioder med symptomer (f.eks. astma, (slid)gigt, mv.). Det er uden betydning, at sygdommen ved behandling holdes nede eller forhindrer/udskyder følgeskader, og den sygdomsramte derved kan føre en normal tilværelse (f.eks. forhøjet blodtryk, diabetes, mv.). Skandia har på hjemmesiden en liste over eksempler på diagnoser, der af selskabet betragtes som kroniske sygdomme. MEDFORSIKREDE En medforsikret er en person, der ikke er ansat hos forsikringstager. Desuden er det et familiemedlem til en hovedforsikret. Som familiemedlem betragtes alene ægtefælle, samlever (samme registrerede bopæl), børn, børnebørn, forældre eller søskende.

5 NORDEN Norden defineres som Danmark (excl. Færøerne og Grønland), Finland, Norge og Sverige. PSYKOLOG Omfattet behandling er alene ikke-momspligtige ydelser og ydelser, der ikke kan betegnes som coaching. SKADETILFÆLDE Skadetilfælde er en sygdoms- eller behandlingstilstand på det tidspunkt, hvor skaden eller sygdommen giver sådanne symptomer, at den forsikrede indser eller burde indse, at der er tale om skade eller sygdom. Det er en betingelse, at såvel første symptom som første lægebesøg konstateres/sker i forsikringstiden. SYGDOM Sygdom i policens forstand er en helbredsmæssigt nedbrydende tilstand, hvor det efter almindelig dansk lægelig vurdering er anerkendt, muligt og forsvarligt at bedre eller kurere forholdet ved at behandle. ZONE En zone er det geografiske område, inden for hvilken den forsikrede bor eller er midlertidigt udstationeret. Zone 1 er Norden, zone 2 er resten af Europa, zone 3 er resten af verden. Side 5 af 8

6 Fælles forsikringsbetingelser Fællesbetingelserne er gældende i det omfang de ikke er fraveget i de almindelige eller særlige betingelser. F1. Præmiebetaling mv. 1. Præmien betales forud. Første præmie betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder den dag, der står i policen. 2. Præmien opkræves på giro eller via PBS. Skandia har ret til at få dækket porto udgifter. 3. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af den fremsendte opkrævning. 4. Betales præmien ikke, sender Skandia en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke bliver betalt senest 14 dage efter påmindelsens dato. 5. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser om præmiebetaling og reguleringsoplysninger samt for udarbejdelse og levering af dokumenter/informationer eller andre ekstraordinære ydelser. 6. Eventuelle afgifter til staten samt gebyrer opkræves sammen med præmien. 7. Gebyrprisliste indeholdende de til enhver tid gældende satser kan rekvireres hos Skandia. F2. Varighed og opsigelse 1. Forsikringer med løbetid på et år fornys automatisk, medmindre forsikringen opsiges af forsikringstager med mindst en måneds skriftlig varsel til ophør ved et forsikringsårs udløb. 2. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet for en længere periode end 1 år, og som ikke opsiges skriftligt senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum. 3. Er der givet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstager tidligst opsige forsikringen til tegningsperiodens udløb. 4. Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet udover udløbsdatoen. 5. Skandia kan opsige forsikringen til enhver tid hvis a. der foreligger svig eller forsøg herpå, b. der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, c. forsikrede ikke overholder sine forpligtelser efter betingelserne, d. præmien ikke betales, e. der udbryder krig, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark. 6. Medforsikrede børn er forsikret indtil udgangen af den måned, i hvilken barnet fylder 18 år. Fortsat forsikring skal aftales med Skandia. 7. Uanset ovennævnte kan forsikringen hvis denne er firmategnet i kombination med firmapensions-ordning - opsiges sammen med pensionsordningen. 8. Privattegnet forsikring kan af den forsikrede opsiges til enhver tid med en måneds varsel. Hvis opsigelsen sker til et andet tidspunkt end hovedforfald, kan Skandia opkræve et omkostningsgebyr. Side 6 af 8 F3. Ændring af forsikringsbetingelser og præmie 1. Skandia kan ændre forsikringsbetingelser og/eller præmie med en måneds varsel til næste præmieforfaldsdato. Hvis forsikringstager ikke kan acceptere ændringen, skal denne senest 14 dage efter modtagelsen af Skandias meddelelse give Skandia besked om, at ændringen ikke kan accepteres. Derefter bliver forsikringen annulleret på ændringsdagen. 2. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af forsikringsbetingelser eller præmie. 3. Skandia har til hver en tid ret til at lade en risiko besigtige/vurdere. F4. Ændring i risikoen Hvis der sker ændringer i risikoforholdene, skal Skandia straks have besked. I modsat fald kan en forsikret risikere nedsættelse eller bortfald af erstatningen i skadetilfælde. Følgende forhold skal f.eks. meddeles: 1. Forkerte oplysninger i policen, giroen eller medsendte specifikationer. 2. Forsikring tegnes eller er tegnet mod samme risiko andetsteds. 3. Den forsikrede virksomhed skifter ejer eller ophører. 4. Der sker ændring i forsikringstagers virke eller momsforhold eller forsikredes virke. Skandia træffer beslutning om forsikringens eventuelle fortsættelse og betingelserne herfor. Ændringer i forsikringsbehov bør hurtigst muligt meddeles Skandia. F5. Indeksregulering Præmier indeksreguleres hvert år på den første forfaldsdato. Såfremt der sker ændring i policen mellem 1. januar og en senere hovedforfaldsdato i året reguleres på ændringsdatoen. Regulering sker på grundlag af Timelønsindekset, der offentliggøres hvert år i november af Danmarks Statistik. Såfremt andet indeks anvendes, vil det fremgå af policen. Hvis Danmarks Statistik stopper udgivelsen af det anvendte indeks, har Skandia ret til at bruge et andet af Danmarks Statistiks indekser. F6. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade som følge af: 1. Borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande. 2. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 3. Skader fremkaldt af forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed eller forårsaget under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, eller under dertil svarende påvirkning. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand på skadetidspunktet. 4. Terror, herunder bakteriologiske og kemiske angreb.

7 F7. Forsikring andetsteds (dobbeltforsikring) Er det i anden aftale, som dækker samme risiko som denne forsikring, fastsat, at dækning falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er tegnet andet steds, gælder samme forbehold for denne forsikring. Eventuel erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. F8. Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden, ligesom Skandia er berettiget til at foretage dertil egnede foranstaltninger. F9. Skadeanmeldelse Enhver skade skal straks anmeldes til Skandia. De nærmere anmeldesregler fremgår af policen. F10. Præmieregulering Forsikringen kan være tegnet som reguleringsforsikring. Dette fremgår af policen. F11. Lovgivning, voldgift og værneting For forsikringen gælder bestemmelserne i Lov om Forsikringsvirksomhed og Forsikringsaftaleloven, i det omfang, de ikke er fraveget i policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister, som ikke afgøres ved voldgift, skal afgøres ved danske domstole. I tilfælde af uenighed kan der klages til a. Skandia på b. Ankenævnet for Forsikring på Side 7 af 8 F12. Særlige bestemmelser 1. Såfremt der er anvendt fremmedsproget police eller forsikringsbetingelser, vil eventuelle uoverensstemmelser som følge af oversættelsen medføre, at det er den danske tekst, der er gældende. 2. Skandia er ikke ansvarlig for resultatet af de lægelige behandlinger eller vurderinger, herunder om behandling ikke virker eller resulterer i fejl. I sådanne tilfælde må eventuelt erstatningskrav rejses overfor de involverede lægelige instanser på de klinikker eller hospitaler, som anvendes i den konkrete sag. 3. På firmaaftaler er den maksimale erstatning på aftalen lig med antal forsikrede i året multipliceret med kr., dog minimum kr. INFORMATION Information om behandling af personoplysninger. Personoplysninger, som gives til Skandia, behandles af de Skandia selskaber (Skandia Forsikring (Lifeline), Skandia Liv og Skandia Link), som er involveret i bedømmelse eller servicering af forsikrede som kunde. Helbredsoplysninger anvendes ved bedømmelse af risikoen og skadesbehandling. Det er alene personer i Skandia, herunder Skandias læger, som nødvendigvis må have adgang til oplysningerne, der har denne adgang. Lovgivningsmæssige krav om dataindsigt vil blive leveret til relevante myndighed. Vi henviser til Lov om behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte Skandia skriftligt for at få oplysning om, hvilke data der opbevares. Du kan også skriftligt meddele Skandia, at du ikke ønsker markedsføringsmaterialer fra Skandia.

8 Side 8 af 8 Fortrydelsesret For privattegnet forsikring gælder fortrydelsesret. Forsikring etableret af arbejdsgiver omfattes således ikke af efterfølgende regler. Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, en helligdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Skandia om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til Skandia.

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk rejseforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Verden Forsikringsvilkår R-03 Gælder fra marts 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere