IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen"

Transkript

1 IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

2 IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt om i landet modtager en del tosprogede elever. Denne gruppe stiller nogle særlige udfordringer i forhold til undervisningen. De tosprogede elevers problemer i forhold til undervisningen opstår ikke, fordi de har et læsehandicap, men fordi de har dansk som andetsprog, og fordi de kommer fra en anden kultur. Deres problemer ligger i en manglende dansk faglighed og manglende begrebsforståelse. Der skal derfor nogle andre ting til at hjælpe de tosprogede elever end til at hjælpe elever med et læsehandicap. Tosprogede elever har typisk en række problemer med sprog, kultur og faglige begreber i forbindelse med deres praktikuddannelse, som andre elever ikke oplever. Det er derfor vigtigt, at udviklingen af redskaberne til denne elevgruppe er målrettet hele uddannelsesforløbet, altså både skoleperioder og praktik. Det stiller store krav til tilgængeligheden og fleksibiliteten i redskaberne. De redskaber, der er til rådighed i dag både til at screene elever forud for uddannelsesstart og til at hjælpe elever med vanskeligheder i forhold til undervisningen, er målrettet personer med læsehandicap, og de er ikke målrettet til at tage højde for de problemstillinger, som de tosprogede elever kommer med. Der er brug for redskaber, der er udviklet specifikt med de tosprogede elevers udfordringer for øje. Selvom de tosprogede elever kan have svært ved at følge med i undervisningen, bruger en stor del af dem på forhånd elektroniske medier i en grad, der gør det naturligt at tage udgangspunkt i elektroniske medier, når redskaberne skal udvikles. Projektet vil fremme innovation i forhold til brugen af elektroniske medier, ved at tænke f.eks. mobiltelefon, ipod, PDA, youtube, Twitter eller facebook ind som platforme. Social- og sundhedsskolerne stiller allerede i dag computere til rådighed til deres elever, både på dagsbasis eller på længerevarende basis. Computere vil derfor også blive inddraget som en platform for redskaberne, der kan anvendes i forbindelse med skoleundervisningen, mens der skal tænkes anderledes i forbindelse med elevernes praktikuddannelse. Formål Formålet med projektet er at udvikle både et redskab til screening af eleverne før uddannelsesstart og redskaber, der kan understøtte de tosprogede elevers sprog- og begrebsforståelse, herunder en dansk-dansk ordbog med centrale ord og begreber. Eleverne skal kunne bruge de redskaber, der bliver udviklet, både når de er på skolen, og når de er i praktik. Delmål 1. Elektronisk støtte: Der laves en behovsanalyse, der skal afdække, hvad det er, eleverne mangler. På baggrund af behovsanalysen udvikles IT-støtte til tosprogede elever, som f.eks. kan indeholde udtaleprogrammer, scanner og udvidet stavekontrol. Desuden udvikles programmer, der forklarer og oversætter centrale sociale, samfundsmæssige og faglige begreber fra dansk til en række sprog. Sprogene udvælges efter drøftelse med Integrationsministeriet. 2. Dansk-dansk ordbog: Der udvikles en dansk-dansk ordbog, der med både billeder og ord forklarer danske ord, begreber og talemåder. Ordbogen skal medvirke til at udvide 2

3 elevernes danske ordforråd og begrebsforståelse og give eleverne synonymer til forskellige ord. 3. Test til screening af eleverne: Endelig udvikles en test i forbindelse med programmerne, der afdækker de tosprogede elevers problemer og problemernes omfang. Testen skal ud over elevens evne til at læse og skrive dansk også fokusere på elevens begrebsforståelse. Delmål 1: elektronisk støtte til de tosprogede elever Analyse For at sikre at de forskellige redskaber, der bliver udviklet, kommer til at fungere hensigtsmæssigt, skal de udvikles på solidt grundlag. Der skal derfor laves en grundig behovsanalyse for at afdække, hvad de tosprogede elever har brug for i undervisningen, og hvilke elektroniske medier de tosprogede elever allerede er fortrolige med. Det skal afdækkes både, hvilke redskaber der skal udvikles, og hvordan de skal udformes. Hvis redskaberne er udviklet med udgangspunkt i eleverne, kan der bedre udvikles redskaber, som er brugbare for eleverne. Problemet med at undersøge denne målgruppes behov for støtte er, at det ikke er en homogen gruppe, hvis man ser på deres sprogforudsætninger og deres nuværende brug af elektroniske medier. Der er f.eks. forskel på sprogforudsætningerne hos tosprogede elever med afstamning fra de arabiske lande og elever med afstamning fra de østasiatiske lande. Der er også stor forskel på, hvilken sammensætning af tosprogede elever som de forskellige social- og sundhedsskoler modtager. Det er derfor nødvendigt for at inddrage elever fra alle de deltagende skoler, Århus Social- og Sundhedsskole, SOSU Nord, SOSU C og Randers Social- og Sundhedsskole. Derved sikres det, at der er taget højde for kulturelle og geografiske forskelle, og at elever fra både storby, provinsby og landområde inddrages i undersøgelsen. Skolerne har tosprogede elever på alle uddannelserne, men den gruppe, som har det vanskeligst i uddannelsessystemet er sent-ankomne, som både skal tilegne sig sprog, kultur og faglighed i forbindelse med uddannelserne. Hvis de udviklede redskaber er anvendelige i forhold til denne målgruppe, vil de kunne anvendes til alle tosprogede elever i uddannelserne. Alle de deltagende social- og sundhedsskoler udbyder en grundforløbspakke for sent-ankomne tosprogede elever. Pakken indeholder, ud over kompetencemålene for grundforløbet til Sundhed, omsorg og pædagogik, bl.a. også dansk som andetsprog. Grundforløbene har almindeligvis en længere varighed (40 45 uger) end de almindelige grundforløb. Ud fra de grundforløb for tosprogede, som starter til august udvælges en undersøgelsesgruppe og første testgruppe, som er repræsentative i etnisk baggrund, sprog, kultur, alder og geografisk spredt i Danmark. Gruppen vil omfatte mellem elever. Undersøgelsesgruppen udvælges af de deltagende skolers undervisere på grundforløb for tosprogede, så gruppen bliver repræsentativ for tosprogede elever på social- og sundhedsskolerne. Udover at målgruppen ikke er en homogen gruppe, er det også en meget svær gruppe at undersøge. Projektets formål er at afhjælpe deres danskvanskeligheder, så sproget vil også spille en stor faktor i undersøgelsen. Det betyder, at en traditionelt udformet kvantitativ undersøgelse med spørgeskemaer med stor sandsynlighed ikke vil kunne give et resultat, der er holdbart nok til at udvikle redskaber ud fra. Derfor vil en del af projektet være at undersøge, hvordan vi kan undersøge gruppen 3

4 Indgangen til at finde ud af dette vil være at lave en undersøgelse på de deltagende social- og sundhedsskoler blandt de undervisere og læsekonsulenter, der sidder med de tosprogede elever i hverdagen. Undervisere og læsekonsulenter sidder inde med en viden om, hvad målgruppens problemstillinger i undervisningen er, og hvilke redskaber der vil kunne være en mulighed til at hjælpe eleverne. Før elevundersøgelsen laves, skal undersøgelsen af undervisere og læsekonsulenter udføres, da det vil give et bedre indblik i de tosprogede elevers problemstillinger, som kan bruges til at målrette elevundersøgelsen. Undervisere og læsekonsulenter skal også inddrages i udformningen af elevundersøgelsen. Gruppen af undervisere skal samtidig identificere centrale faglige begreber og ord, som er væsentlige for en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Behovsanalysen vil bestå af 2 undersøgelser: En underviser- og læsekonsulentundersøgelse, der afdækker den viden, der allerede eksisterer om de tosprogede elever. I denne undersøgelse vil indgå de undervisere og læsekonsulenter på de deltagende skoler, som arbejder med tosprogede elever. En elevundersøgelse, hvor elevernes behov for støtte og deres vaner i forhold til elektroniske medier afdækkes. Elevundersøgelsen omfatter af de tosprogede elever, der starter på de deltagende skoler til sommer. Udvikling Ud fra behovsanalysens resultat skal der udvikles en pakke med elektroniske redskaber, f.eks. scanner og udtaleprogram, som kan hjælpe de tosprogede elever. For at sikre en optimal funktionalitet af redskaberne skal der evt. udvikles nye sammenhænge mellem teknologi, redskab og pædagogik. Derudover skal der udvikles programmer, der kan forklare og oversætte sociale, samfundsmæssige og faglige begreber fra dansk til en række sprog. Sprogene vil blive udvalgt efter drøftelse med Integrationsministeriet. For både de elektroniske redskaber og programmerne gælder det, at de skal udvikles med størst mulig anvendelighed og med tanke for at kunne fungere i forbindelse med både undervisningen og praktikuddannelsen. Dette stiller krav til tilgængeligheden af redskaberne, da undervisning og praktik er to vidt forskellige situationer for eleven. Der udvikles samtidig en pædagogisk manual for undervisere og eventuelt praktikvejledere, som skal sikre udbredelsen af redskaberne til undervisere og praktikvejledere, som ikke har deltaget i projektet. Test og prætest I processen omkring udvikling arbejdes ud fra en model, hvor undervisere på de deltagende skoler og den udvalgte undersøgelsesgruppe inddrages i prætest. Prætesten afholdes, når udviklingen af de forskellige delelementer i udviklingen er operationelle på overordnet niveau med enkelte detailafsnit. Der afholdes 4 prætest inden den endelige generalprøve. Justering og implementering Efter afprøvning justeres IT-redskaber og godkendes efter behovsanalysens resultater. ITredskaberne implementeres i den udviklede form på alle social- og sundhedsskoler. Efter 1 år i ordinær drift opsamles erfaringer og evt. justeringer foretages. 4

5 Udbredelse Der udarbejdes et koncept for vedligeholdelse og udvikling, der kræver et minimum af ressourcer. Det er en forudsætning for projektets fremtidige succes, at IT-redskaberne holdes ajour af skolerne, for så vidt angår aktualitet og anvendelsesmuligheder efter projektets afslutning. Redskaberne skal løbende kunne tilpasses, efterhånden som uddannelserne justeres. Konceptet udarbejdes for årene Delmål 2: dansk-dansk ordbog Analyse Behovsanalysens resultater vil blive anvendt til at finde de centrale ord og begreber og faglige termer, der er væsentlige for udvikling af faglige kompetencer, og som er identificeret som væsentlige barrierer for elevernes tilegnelse af faglighed. Udvikling Ordbogen skal forklare ord, begreber og talemåder, herunder faglige begreber som eleverne støder på i forbindelse med undervisning og praktik ved hjælp af ord og billeder. Ordbogen skal udvikles til at være tilgængelig for eleverne, både når de er på skolen, og når de er i praktik. Ligeledes skal ordbogen udvikles til at kunne integreres på en naturlig måde i undervisningen og praktikuddannelsen. Test og prætest Ordbogen testet på samme vis, som andre støtteredskaber. Delmål 3: test til screening af eleverne Analyse Karen Lund fra DPU er i gang med at udvikle en test, der skal bruges til at screene tosprogede elevers sprogforudsætninger forud for uddannelsesstart. Det skal afdækkes, i hvor stor udstrækning testen kan anvendes til udvikling af støtteredskaber og senere som en fast del af realkompetenceafklaringen af eleverne forud for uddannelsesstart. Dette kan danne grundlag for læsekonsulenternes vejledning af elever og tildeling af støtteredskaber. Denne test skal videreudvikles i tæt samarbejde med Karen Lund. Der skal udarbejdes en vejledning til læsekonsulenter og undervisere, om anvendelsen af testen til brug i screeningen af elever forud for uddannelsesstart. 5

6 Projektfaser Aktivitet Indledende planlægning Tilrettelægge projektet administrativt, herunder etablere projektledelse, mødestrukturer og organisationsforankring Delmål 1: elektronisk støtte Behovsanalyse Undervisere og læsekonsulenter fra deltagende skoler (bilag 1) Elever fra grundforløb for tosprogede (bilag 2) Udvikling af pakke med elektroniske støtteredskaber Udvikling af oversættelsesprogrammer Delmål 2: dansk-dansk ordbog Udvikling af dansk-dansk ordbog Delmål 3: test til screening af elever Udvikling af test til screening af elever før uddannelsesstart i samarbejde med DPU Afprøvning af udviklede redskaber De udviklede redskaber afprøves på de deltagende skoler. Justering: Efter afprøvning justeres støtteredskaberne til tosprogede elever og godkendes efter behovsanalysens resultater. 6

7 Implementering: IT-redskaberne implementeres i den udviklede form på de deltagende skoler. Efter 1 år i ordinær drift opsamles erfaringer og evt. justeringer foretages. Udbredelse Der udarbejdes et koncept for vedligeholdelse og udvikling, der kræver et minimum af ressourcer. Det er en forudsætning for projektets fremtidige succes, at IT-redskaberne holdes ajour af skolerne, for så vidt angår aktualitet og anvendelsesmuligheder efter projektets afslutning. Redskaberne skal løbende kunne tilpasses, efterhånden som uddannelserne justeres. Konceptet udarbejdes for årene

8 Projektorganisering Projektleder IT-projektleder Projektgruppe Ekspertfølgegruppe: Karen Lund Tosprogsundervisere fra sosuskolerne IT-eksperter fra bl.a. Randers Bibliotek UNI-C Afprøvningsgruppe: Tosprogsundervisere og elever fra andre sosu-skoler Sosu-C Social- og sundhedsskolen Århus Sosu-Nord Ekspertfølgegruppen indkaldes som sparringspartnere i hele processen og afholder 2 møder i 2010 og 3 møder i Afprøvningsgruppen afholder de nødvendige møder. 8

9 Bilag 1 Undersøgelse blandt undervisere og læsekonsulenter Der laves en spørgeramme, der bl.a. identificerer: Hvilke centrale begreber er væsentlige for at tilegne sig fagsproget inden for velfærdsuddannelserne Hvilke barrierer oplever underviserne, at elevernes manglende sproglige og kulturelle indsigt giver for at gennemføre en velfærdsuddannelse Hvilke muligheder ser underviserne for at afhjælpe problemerne Hvor bruges IT-støtte til undervisningen Hvilke redskaber og hvor ofte anvendes de Hvilke ikke IT baserede redskaber anvendes Pædagogisk sammenhæng Hvor kunne det være godt at have IT-understøtning 9

10 Bilag 2 Elevundersøgelse Der laves en spørgeramme, der bl.a. identificerer: Elevernes sprogforudsætninger og begrebsforståelse Elevernes oplevelse af barrierer i uddannelsen i forhold til sprog og kultur Elevernes brug af mobiltelefon, ipod og andre elektroniske medier samt brug af programmer, tjenester Der præsenteres nogle udvalgte undervisningssekvenser på de forskellige teknologier, og der spørges ind til, hvad virker og hvorfor. Brug af sociale medier 10

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Wiki i undervisningen

Wiki i undervisningen Wiki i undervisningen Jeanette Hassing Gitte Christensen Bækmark @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail: info@ventures.dk Web: www.ventures.dk

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere