A.P. Møller Projektbeskrivelse Næstved Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller Projektbeskrivelse Næstved Kommune 2015"

Transkript

1 Udgave 8. oktober 2015 A.P. Møller Projektbeskrivelse Næstved Kommune 2015 (1. Projektnavn: Synlig læringseffekt for både elever, medarbejdere og ledere i skolen Alle i Næstved skolevæsen deltager over 3 år i et samlet strategisk kompetenceløft, der både fagligt, pædagogisk og metodisk bygger på god evidens. Hvert uddannelsesforløb indbefatter tre uddannelsesgange, og mellem hver uddannelsesgang vil hver deltager få træning med feedback på egen praksis i deres undervisning/aktiviteter med eleverne. (2. Projektemne: Kompetenceløft tæt på praksis Vi vil med dette kompetenceløft anvende den synlige merværdi, som vi har opnået i pilotprojekter med aktionslæring gennem de sidste to år, og som på meget kort tid tydeligt har løftet lærernes didaktiske kompetencer. Aktionslæring som metode indeholder observation af undervisning efterfulgt af træning i struktureret feedback, som ifølge lærerne og lederne giver bedre styring af undervisningen med større fagligt udbytte til eleverne. Projekterne har ligeledes skabt øget faglig stolthed og arbejdsglæde blandt lærerne. Vi vil derfor kombinere aktionslæringsmetoden med kompetenceudvikling i målstyret undervisning, klasseledelse og inklusion for på den måde at løfte både faglighed og trivsel for eleverne og for de professionelle i skolen. Det er denne udvikling og forfinelse til virkningsfulde måder at kompetenceudvikle på, som vi med projektet ønsker at opskalere og dermed sikre større læringseffekt for alle. Samtidig med den praksisnære kompetenceudvikling af medarbejdere arbejder forvaltning og skoleledelser sammen om en kultur for læring, hvor møde- og dialogstrukturer understøtter, at ledelser i højere grad lærer af og med hinanden - strategisk, organisatorisk, pædagogisk som personligt. På ledermøder, på årlige internater samt på halvårlige workshops med de samlede skoleledelser sætter vi fokus på både faglig ledelse og kulturforandringsledelse, for vi vil have en langt større fælles ansvarlighed for det faglige niveau i hele skolevæsenet. (3. Resumé: Projektet kort Formålet med et stort fælles kompetenceløft af de professionelle i skolevæsenet i Næstved kommune er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan og trives bedst muligt. Vi ønsker med projektet at skabe en fællesnævner for arbejdet med styring, didaktik og synlig læring. En rød tråd, der løfter kvaliteten og skaber sammenhæng i læringen - uanset om man er forvaltning, leder, medarbejder eller elev. Alle lærere og pædagoger skal uddannes i målstyret undervisning, inklusion og klasseledelse som forskningen viser har stor betydning for elevernes læring. Ligeledes skal lærere og pædagoger lære at give præcis og læringsfremmende feedback til deres elever, så eleverne får større indsigt i, hvordan de lærer, og hvilke fremskridt de gør. 1

2 På tilsvarende måde skal ledelserne uddannes i at kunne lede lærernes læring og sikre systematiske dialoger med medarbejderne om elevernes fremskridt. Skolens vejledere og andre ressourcepersoner skal videreuddannes i aktionslæring til en slags læringsagenter, der i samarbejde med ledelsen gennemfører observationer af undervisning og giver pædagogisk og didaktisk feedback til kolleger. Forvaltningens konsulenter uddannes ligeledes til læringsagenter, der kan give struktureret feedback til skolernes ledelser og medarbejdere. For at styrke sammenhængen i kompetenceudviklingen netværker og faciliterer konsulenterne endvidere skolernes vejledere. Her vedligeholdes og videreudvikles specialistkompetencer, som forstærker skolernes ressourceteam og tværfaglige samarbejde om indsatser, der løfter elevernes læring og trivsel. Alle skal således blive mere bevidst lærende og have viden om egne fremskridt: ledelserne, medarbejderne såvel som eleverne. Det sker bl.a. ved, at alle professionelle, der deltager i dette kompetenceløft, efterfølgende får flere gange feedback på deres praksis til styrkelse af forankringen af deres nye viden i skolens hverdag. (4. Baggrund og formål: Vi er velforberedte, og er klar til næste step Som forarbejde har vi gennemført en grundig og vellykket rammestyring af reformarbejdet. Vi arbejder bevidst med synliggørelse af målhierakier fra det nationale niveau over Mærk Næstved-visionen til direktionens strategiplan således, at der er god sammenhæng i styringskæden til de lokalt udfærdigede pædagogiske styringsværktøjer nedenfor. Fælles skoleudviklingsmodel der foreskriver, at vi arbejder evidensbaseret. Skoleudviklingsmodellen skaber sammenhæng mellem ledelser og medarbejderes tilgang til skoleudvikling. Det betyder, at vi arbejder på at videreudvikle modellens seks læringsfremmende elementer i undervisningen: o Høje positive og realistiske forventninger til eleverne o Gode relationer mellem lære og elev o Målene er kendte og forstået af eleverne o Eleverne forstår logikken og sammenhængen i stoffet o God klasseledelse o Hyppig og præcis feedback og vejledning Modellen foreskriver ligeledes, at alle pædagogiske møder i højere grad skal handle om viden om resultater af kerneopgaven. Fælles skolepolitik og vision Politikken er funderet på forskningen bag folkeskolereformen og på selve reformteksten Fælles læringssyn, der anvendes i det tværfaglige samarbejde om børns læring, udvikling og trivsel. Væsentligst i samarbejdet mellem Center for Børn og Unge, Center for Dagtilbud og Center for Uddannelse Som et anden forberedelse til projektet uddanner og træner vi allerede i foråret 2016 ledelser, konsulenter, vejledere og andre ressourcepersoner i alt i at kunne give struktureret feedback på kollegers praksis. Strategien er, at de herefter skal arbejde med forankringen af al fremtidig kompetenceudvikling og hermed understøtte ledelserne i den kulturforandring, det er at opbygge professionelle læringsfællesskaber i kommunen. Vi er reelt udfordret! Test og prøver viser, at vi underpræsterer i forhold til det forventede, og at vi ekskluderer over landsgennemsnittet. Næstved kommune har et effektivt drevet skolevæsen, som arbejder 2

3 ambitiøst, men økonomien i skolevæsenet er presset. Kompetenceløftet skal hjælpe os med at realisere det faglige løft, der forudsættes i reformen. Vi er klar til at tage udfordringerne op, for det er lykkedes at skabe momentum og konsensus for dette store kompetenceløft. Derfor denne ansøgning nu. (5. Aktiviteter: Læring, transfer og implementering hele tiden over tre skoleår og fremefter Der gennemføres årlige ledelsesinternater for alle skolers ledelsesteam og forvaltning i alt 80 personer pr. år - om konkrete forandringsstrategier for hver skole. Fokus er på faglig, pædagogisk ledelse og kulturforandringsledelse samt på opbygning af lærings- og feedbackkultur. Der afholdes to årlige workshops for ledelser, konsulenter og læringsagenter i alt 100 personer pr. år om læringsledelse, læringsplatform og nye undervisningsformer Internater og pædagogiske workshops afvikles med eksterne oplægsholdere og facilitatorer, der er kapaciteter inden for de ovenfor beskrevne aktiviteter. Antallet af læringsagenter pr. skole suppleres hvert år i alt 25 pr. år. Fra foråret 2016 før projektstart uddanner vi ledelser, konsulenter og ressourcelærere - i alt 150 personer - til læringsagenter for at sikre høj implementeringseffekt af al kompetenceudvikling. Alle lærere, pædagoger, vejledere, pædagogiske ledere og konsulenter uddannes i målstyret undervisning, klasseledelse og inklusion/inkluderende differentieret undervisning i alt 650 personer i løbet af tre år på hver af uddannelserne. Hvert uddannelsesforløb indbefatter tre undervisningsgange, og mellem hver undervisningsgang vil hver deltager få træning med feedback på deres undervisning eller på aktiviteter med eleverne. Lederne får feedback på deres læringsledelse af pædagogiske møder. University College Sjælland er Næstved kommunes samarbejdspartner om uddannelserne i målstyret undervisning, klasseledelse og inklusion/inkluderende differentieret undervisning. Sammen har vi udviklet uddannelsernes form og metoder. Uddannelsesforløbene skal styrke de professionsfaglige kompetencer og skaber sammenhæng til arbejdet med skoleudviklingsmodellen samt styrker vort faglige udbytte af uddannelse i undervisningsfag. 3

4 Internat forvaltning: Faglig og pædagogisk ledelse samt kulturforandringsledelse Kapasitetsopbygning og systematisk vidensdeling Lærings- og feedbackkultur Internat skoleledelser og forvaltning: Faglig og pædagogisk ledelse samt kulturforandringsledelse Kapasitetsopbygning og systematisk vidensdeling Lærings- og feedbackkultur Aktionslæring: lærere, vejledere, ledere, Opsamlingskursus på 3x3 timer Aktionslæring: træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Klasseledelse: lærere, pædagoger,vejledere, ledere og konsulenter Klasseledelse kursus på 3x3 timer Klasseledelse: træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Målstyret undervisning: lærere, vejledere, ledere og konsulenter Målstyret undervisning kursus på 3x3 timer Målstyret undervisning: træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Inklusion: lærere, pædagoger,vejledere og ledere Inklusion kursus 3x3 timer Aktivitets- og tidsplan Inklusion: træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Workshops ledelser, læringsagenter og konsulenter: nye undervisningsformer, læringsplatformen, kulturforandring Faglige netværk for skolernes vejledere Videreudvikling af specialistkompetencer og tvætfagligt samarbejde Skoleår Skoleår Skoleår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår 15 deltagere 15 deltagere 15 deltagere 65 deltagere 65 deltagere 65 deltagere 25 deltagere 25 deltagere 250 deltagere 200 deltagere 200 deltagere 250 deltagere 200 deltagere 200 deltagere 250 deltagere 200 deltagere 200 deltagere 100 deltagere 100 deltagere 100 deltagere (6. Forankring hos deltagerne:) Forankring hos deltagerne: De i projektet beskrevne uddannelsesaktiviteter bygger på nedenstående inddragelser og behovsafklaringer. Inddragelserne har ført frem til et fælles konsensus for at ville dette udviklingsprojekt og til den fælles beslutning om at søge midler dertil nu. De ønskede aktiviteter er fastlagt og beskrevet ovenfor, men den konkrete implementering udvikles i samarbejde mellem parterne, så den enkelte skoles dialog- og samarbejdsstrukturer bruges optimalt som træningsbane for en stærk implementering af det faglige løft. Eleverne: Vi har sammen med det fælles elevråd holdt temamøde om, hvad eleverne mener, en dygtig lærer bør kunne, og hvad god undervisning er Medarbejderne: alle lærere, pædagoger og medhjælpere er via spørgeskema blevet spurgt om deres formelle uddannelsesmæssige kompetencer og deres uformelle kompetencer fx fritidsinteresser, som vil kunne anvendes i den understøttende undervisning og bidrage til en varieret skoledag for eleverne Ledelserne: har været inddraget om, hvordan de sikrer, at skolernes interne dialogstrukturer øger ledelsens viden om elevernes læringsprogression og trivsel samt om medarbejdernes professionsfaglige læring. Projektet er desuden løbende drøftet på skoleledermøder Center for Uddannelse: har med ny skolechef siden januar 2015 påbegyndt kulturforandringen internt med styrket fokus på at arbejde eksemplarisk og strategisk med målstyret læring, databaseret udvikling og feedback, så vi kan blive så dygtige som muligt til at understøtte og hjælpe skolerne med den videnbaserede skoleudvikling 4

5 MED-Områdeudvalget for skoler har løbende drøftet kompetenceudvikling i forhold til implementering af reformen og indholdet af projektet Forældrene: En brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre i kommunen i foråret 2015 har bl.a. vist, at der er behov for, at skolerne bliver bedre til målstyret undervisning, inklusion og klasseledelse. Til gengæld vurderer forældrene, at børnene trives godt i skolen (7. Øvrig kompetenceudvikling i kommunen: Ændret kompetenceudviklingsstrategi og øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter I Næstved har vi fra gennemført en række uddannelsestiltag: PD-modul i inklusion for 55 lærere Praktiklæreruddannelse for 40 lærere Innovationskonference for 243 skoleledere og lærere (del af A.P. Møller projekt) Workshops i innovation for 150 lærere (del af A.P. Møller projekt) Pædagogiske innovationsuddannelse for 38 lærere/pædagoger Undervisningsfag i matematik som e-learning for 30 lærere Undervisningsfag i håndværk og design for 30 lærere PD-modul i pædagogfaglighed og læreprocesser for 72 pædagoger Konfliktmægleruddannelse (9 kursusdage)for 73 ledere/lærere/pædagoger Konflikthåndteringskursus (2x4 timer) for ledere/lærere/pædagoger på 4 skoler Fra august sideløbende med projektet samarbejder forvaltning og skoleledelser om kompetenceudvikling frem mod fuld linjefagsdækning i alle folkeskolens fag i Det er planlagt, at 50 lærere gennemfører uddannelse i linjefag hvert år, svarende til en udgift på 6,6 mio. kr. pr. år Næstved Kommune har de sidste tre år initieret et samarbejde med nabokommunerne om kompetenceudvikling primært i undervisningsfag og af vejledere. Denne ansøgning er alene for Næstved kommune, da nabokommunerne har søgt til egne projekter. (8. Forventet resultat af projektet: Vi vurderer, at omfanget af kompetenceløftet er afgørende for at nå i mål med de nationale reformmål og resultatmål samt med de konkrete lokale delmål, der er beskrevet nedenfor. Forventede kvantitative delmål og -resultater: 1. At alle skoler senest i skoleåret performer over det forventelige ved 9. klasses prøver, når der er socioøkonomisk korrigeret, og at skolerne fra skoleåret performer over landsgennemsnittet 2. At procenten af inkluderede elever i kommunen pr. 1/ er over 94,5 %, og at procenttallet er stigende frem mod 95,5 % pr. 1/ I var inklusionsgraden 92,3 % 3. At vi lever op til 95 % målsætningen for antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse - målt ved, at vi formår at reducere det procentvise antal af elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse og på andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse 4. At der er god trivsel blandt alle på skolerne. Målt ved at elevfremmødet på alle skoler er mindst 95,3 i og 95,5 i og frem. Ligeledes skal den nationalt 5

6 besluttede måling af elevernes trivsel vise fremskridt på hver skole. For medarbejdere og ledere måles trivslen med udgangspunkt i data fra APV Forventede kvalitative delmål og -resultater: Vi forfølger nedenstående kvalitative mål for kulturforandringsledelse og faglig ledelse gennem halvårlige dialogmøder med skolernes ledelser, hvor der opstilles nye delmål. I projektet bl.a. på internater og workshops - forventes forvaltning og skolernes ledelser at udvikle viden om organisering og nødvendig facilitering af skolernes og kommunens professionelle læringsfællesskaber. En viden der accelereres af systematisk vidensdeling og feedback. De kvalitative delmål er, at forvaltning og skoleledelser i projektet skal udvikle: Viden om kvalitative effekter af læringsledelse synlig læring hos elever og hos de professionelle, der i højere grad indsamler og analyserer data om elevernes læringsprogression Viden om hvordan skolernes dialogstrukturer i højere grad kommer til at handle om viden og resultater af kerneopgaven Viden om læringseffekter af ledelsers og ressourcepersoners feedback og sparring til medarbejdere/kolleger på deres praksis Viden om hvordan ledelser sikrer høj implementeringsgrad af ekstern og intern kompetenceudvikling (9. Evaluering: Evaluering på nationale og lokale resultatmål samt brug af kvalitative før- og eftermålinger Vi vil vide, om deltagerne i det fælles kompetenceløft oplever, at det har skabt merværdi i praksis, og vi vil i dialog med den enkelte skoles ledelse på halvårlige feedbackmøder vurdere elevernes fremskridt i forhold til de nationale resultatmål og i forhold til de ovenfor beskrevne lokale kvantitative og kvalitative mål. Resultatmålene differentieres for den enkelte skole, men vi forventer, at det samlede skolevæsen med dette kompetenceløft kan opfylde alle beskrevne mål i denne ansøgning. Vi har fra vores lokale skoleudviklingsprojekter god erfaring med at synliggøre den oplevede merværdi af de professionelles læring i projektet. Til det formål har vi taget udgangspunkt i vores skoleudviklingsmodel, der indeholder 6 kvalitetskriterier for god undervisning. 6 elementer, som forskningen viser har positiv betydning for elevernes læring. Hver lærer vurderer inden kompetenceudviklingsforløbet på en skala fra 1-10, hvor 10 er maximal målopfyldelse, hvor højt han vil vurdere sin egen undervisning på hver af de 6 områder. Det samme sker efter forløbet. De to skaleringer viser både på det individuelle plan og for hele medarbejdergruppen den bevægelse, der er sket undervejs. Skaleringerne bruges derpå til fokusgruppeinterview om den bevidsthed, der er udviklet undervejs om disse kvaliteters betydning for elevernes læring og for medarbejdernes egen professionsfaglige læring og udvikling. De 6 kvalitetskriterier i skoleudviklingsmodellen er: Målene er kendte og forståede af eleverne Høje positive og realistiske forventninger til eleverne Gode relationer mellem den professionelle og eleven Eleverne forstår logikken og sammenhængen i stoffet God klasseledelse Hyppig og præcis feedback og vejledning 6

7 Ledelserne vurderer og skalerer på samme vis udbyttet af eget kompetenceløft i forhold til ledelse af lærernes læring. I projektet anvendes således både nationale og lokale kvantitative evalueringsformer samt lokale kvalitative evalueringer for samlet at kunne vurdere, om projektet opnår de forventede resultater. (10. Formidling og videndeling: Vi forventer, at resultater og erfaringer fra projektet, der involverer alle vore ledere, lærere og pædagoger, kan videreformidles i Danske Kommuner, i bladet Folkeskolen og i øvrige relevante medier og faglige netværk. Et så stort projekt vil have positiv betydning for alle vore ca elever. Der forventes derfor at blive mange positive lærings- og trivselshistorier, der formidles til forældre og lokal presse af den enkelte skole. (11. Styregruppe/følgegruppe/udvalg m.v.: Projektet vil blive behandlet i det politiske udvalg, Børne-og Skoleudvalget. Der er nedsat en følgegruppe bestående af: Lars Nedergaard, centerchef i Center for Uddannelse Jan Heilmann, viceskolechef, Center for Uddannelse Torben Møller Nielsen, Skolelederforeningen Lise-Lotte Horn Jacobsen, Danmarks Lærerforening Helle Frænde, BUPL En, skoleleder En, SFO-leder Pia Kristiansen, pædagogisk udviklingskonsulent Thorbjørn Øster, pædagogisk it-konsulent Annemette Smedegaard, pædagogisk administrativ konsulent Projektgruppe: Jan Heilmann, viceskolechef Pia Kristiansen, pædagogisk udviklingskonsulent Thorbjørn Øster, pædagogisk it-konsulent Annemette Smedegaard, pædagogisk administrativ konsulent (12. Tidsplan: Projekter starter 1. august 2016 og afsluttes 31. juli 2019 Se venligst aktivitets- og tidsplan. (13. Økonomioplysninger/budget: Nedenstående budget er ikke færigt. 7

8 Budget for: Synlig læringseffekt for både elever, medarbejdere og ledere i skolen Aktivitet Skoleår Skoleår Skoleår A. P. Møller Fonden Egen finansiering Antal deltagere Ledelse og styring Styregruppe 2 årlige møder Projektledelse og implementeringsgruppe Forvaltning - internat Faglig og pædagogisk ledelse samt kulturforandringsledelse Kapasitetsopbygning og systematisk vidensdeling Lærings- og feedbackkultur 16 pr. år Ophold og forplejning Ledelsernes og medarbejdernes medgåede tid Skoleledelser - internat Faglig og pædagogisk ledelse samt kulturforandringsledelse Kapasitetsopbygning og systematisk vidensdeling Lærings- og feedbackkultur pr. år Ophold og forplejning Ledelsernes og medarbejdernes medgåede tid Aktionslæring Lærere og pædagoger, vejledere, ledere og konsulenter i alt 50 Uddannelse 3x3 timer Træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Ledelsens og medarbejdernes medgået tid Klasseledelse Lærere og pædagoger, vejledere, ledere og konsulenter i alt 644 Uddannelse 3x3 timer Træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Ledelsens og medarbejdernes medgået tid Målstyret undervisning Lærere og pædagoger, vejledere, ledere og konsulenter i alt 644 Uddannelse 3x3 timer Træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Ledelsens og medarbejdernes medgået tid Inklusion Lærere og pædagoger, vejledere og ledere i alt 634 Uddannelse 3x3 timer Træning og feedback i praksis efter hver kursusgang Ledelsens og medarbejdernes medgået tid årlige workshops Workshops ledelser, læringsagenter og konsulenter: dataanalyse, nye undervisningsformer læringsplatformen i alt 600 Ledelsens og medarbejdernes medgået tid Køb af videokameraer 21 sæt videokameraer I alt

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016 Afrapportering Læringsløftet Område-MED 19. december 2016 Slide 1 Organisering Styregruppe: Lars Nedergaard, centerchef Jan Heilmann, viceskolechef, Center for Uddannelse Torben Møller Nielsen, Skolelederforeningen

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Spor 1-Inklusionsindsatsen

Spor 1-Inklusionsindsatsen Spor 1-Inklusionsindsatsen Tids- og aktivitetsplan Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Baggrund Baggrunden for indsatsen skal findes i såvel den langsigtede strategi som den politiske udvalgsplan, som

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde august 2013 - februar 2014 STEP 1 Politik og strategidannelse: Målsætning og resultatmål i Lolland Kommune STEP 2.1. Fælles implementerings

Læs mere

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram Arbejdsgruppe nr. 7 Tema: Styrket efteruddannelse af skolens medarbejdere Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR SKOLE OG LÆRING UDDANNELSESDESIGN

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR SKOLE OG LÆRING UDDANNELSESDESIGN UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR SKOLE OG LÆRING UDDANNELSESDESIGN INTRODUKTION I folkeskolereformen er det et mål for undervisningen, at den udfordrer alle elever, og samtidig skal undervisningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Dorthe Møller, chef for dagtilbud og folkeskole, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 10-11-2015

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen.

2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen. Punkt 4. 2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen. 2013-38013. Skoleforvaltningen indstiller, Skoleudvalget godkender dansk og memik prioriteres særligt i kompetencedækningen, da de

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Disposition. UDFORDRINGEN: De mange dagsordener. 12. maj 2015. Skolereformen og de mange dagsordener hvor er fortællingen?

Disposition. UDFORDRINGEN: De mange dagsordener. 12. maj 2015. Skolereformen og de mange dagsordener hvor er fortællingen? Skolereformen og de mange dagsordener hvor er fortællingen? Lars Qvortrup, LSP/AAU, Program for Roskilde d. 11. maj 2015 1 Disposition UDFORDRINGEN: De mange dagsordener LØSNINGEN: En gennemgående fortælling

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse Det pædagogiske læringscenter Status på den nye bekendtgørelse Reform og bekendtgørelse Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre I medfør af 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i Skoleforvaltningen

Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i Skoleforvaltningen Click here to enter text. Kkompetencedækning i forbindelse med folkeskolereformen Til Kopi til Fra Skoleudvalget Indtast Kopi til Temagruppen vedrørende kompetenceudvikling 28. april 2014 Init.: kd Sagsnr./Dok.nr.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem og Børneog skoleudvalget Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15.

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Børne- og Ungepolitikken Fokus på indhold Organisering af skoledagen Sikre at alle børn og unge har mulighed for at deltage i et meningsfuldt fællesskab, så tæt på deres nærmiljø som muligt. Sikre at inkluderende

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Status på folkeskolereformen i Odense

Status på folkeskolereformen i Odense Børn- og Ungeforvaltningen Status på folkeskolereformen i Odense Indledning I regi af reformprogrammet udarbejdes der hvert halve år en status på arbejdet med folkeskolereformen i Odense. Denne status

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015

Innovation, Science og Inklusion 2015. Slutrapport af ISI 2015 Innovation, Science og Inklusion 2015 Slutrapport af ISI 2015 Kort rapport Målsætning og succeskriterier ISI 2015 havde i starten som målsætning at forbedre unges færdigheder inden for naturfag samt at

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolerne i Odense Kommune. Skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Skolerne i Odense Kommune. Skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Skolerne i Odense Kommune Skoleåret 2014/2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Handlingsplaner... 6 Sammen om kvalitet... 10 Sådan måler

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Folkeskolereformen. Søren Kristensen (S) Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

Folkeskolereformen. Søren Kristensen (S) Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformen -hvor er vi nu (i egen bestyrelse), og hvilke politiske beslutninger (BUU og bestyrelse) skal træffes inden næste skoleårs planlægning starter? Søren Kristensen (S) Formand for Børne-

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere