Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)"

Transkript

1 SOCIALUDVALGET (side ) 144

2 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige driftsopgaver, herunder hjemmesygepleje og ældrepleje psykiatri social service institutioner og foranstaltninger for ældre og voksne med handicap genoptræning og vedligeholdelsestræning offentlige pensioner børnetilskud og familieydelser omsorgstandpleje opgaver vedrørende kommunens ældreinstitutioner samt private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, og som ikke er henlagt til noget andet udvalgs område misbrugs- og alkoholbehandling rådgivning af kontanthjælpsmodtagere i relation til Lov om aktiv socialpolitik, 7 enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere boliganvisning for kommunale boliger boligindskud boligstøtte begravelseshjælp drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 145

3 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene s budget for 2013 er på 529,5 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Handicapafdelingen 24% Myndighedsafdelingen 30% Borgerservice / Ydelseskontor 4% Plejecentre og køkken 20% Hjemmeplejen 18% Aktivitets- og træningsområdet 3% Budgetreserve (til Sundhedsområdet) 0% 146

4 Økonomisk oversigt Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG heraf udgør serviceudgifterne Ydelseskontor Boligydelse Boligsikring Diverse udbetalinger Handicapafdelingen Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud længerevarende ophold Botilbud for længerevarende ophold Særprojekt Floravænget Botilbud midlertidige ophold Botilbud for midlertidige ophold PRIVAT LEVERANDØR Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte og Behandling Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Sociale formål Sociale formål Hjerneskaderådgivning Abonnementsordning Nordfyns Handicapcenter Senhjerneskade Udeteam Fællesudgifter Botilbud Botilbud Edelkær og Toftekær Støttecenter, Bøgeparken Bofællesskab, stadionvej Botilbud Vesterled Otterupgården

5 Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Psykiatricenter Psykiatri Værestedet SKP-sindslidende Myndighedsafdelingen Andre sundhedsudgifter Boplacering af flygtninge Ældreboliger Ydelsesstøtte private ældreboliger Bakkevænget Særslev Gambo Kærgården Bryggergården Møllehaven Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v Hjælpemidler depot Anskaffelse af hjælpemidler Plejevederlag Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Førtidspension 50% refusion Førtidspension før % refusion Førtidspension efter % Sociale formål Omsorgstandpleje Ældre- og Handicapråd m.v Aktivitets- og træningsområdet Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Bryggergårdens aktivitet Uvisiteret aktivitetstilbud Solgårdens aktivitetscenter Ekstern genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Hjemmeplejen Hjemmeplejen fritvalgsområdet Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo

6 Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Gruppe Morud-Veflinge Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By Fælles - hjemmeplejen fritvalgsområdet Sygeplejen Fælles sygeplejen Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Sundhed og Forebyggelse Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Beboers betaling for kost og service Fælleskonto Køkkenet Servicearealer Budgetreserve Social

7 Ydelseskontoret Ydelseskontoret Boligydelse til pensionister Udbetaling af boligydelse foretages jf. Lov om Individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligydelse udbetales til husstande, hvor mindst 1 person modtager folke- eller førtidspension efter pensionsreglerne fra før 1. januar 2003, og refunderes med 75 % af udgiften. Det er en betingelse, at boligen anvendes til helårsbeboelse. Boligstøtte til førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003 kaldes boligsikring og refunderes kun med 50 % af udgiften. Boligydelse ydes som tilskud til lejeboliger og som både tilskud og lån til andelsboliger og som rentelån til ejerboliger. Sidstnævnte tinglyses i ejendommen og forfalder til indfrielse ved fraflytning/død. Nordfyns kommune har pr. 1. juli 2012 ydet lån på i alt 6,0 mio. kr. Tilbagebetaling af lån og renter skal tilbagebetales 100 % til staten. Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i april måned 2012 omregnet til årsudgift og sammenholdt med udgifterne i Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Boligydelse til lejere Boligydelse ejere inkl. stuehuse Boligydelse andel tilskud og lån Boligydelse ældreboliger Efterreguleringer Refusion 75% Tilbagebetaling af lån og renter Ved budgetlægningen i overslagsårene 2014 til 2016 er der indregnet en stigning i antallet af modtagere af boligydelse til lejere, idet befolkningsprognosen viser en væsentlig stigning i aldersgruppen over 66 år. Særlige bemærkninger til budget 2013 Udbetalingen af boligydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Der vil primo 2013 blive taget stilling til, under hvilket udvalg budgettet fremadrettet skal være. Boligsikring Udbetaling af boligsikring foretages jf. Lov om individuel Boligstøtte (boligstøtteloven). Boligsikring udbetales til husstande med lav indkomst eller husstande med børn, primært enlige forsørgere. Boligsikringen giver disse familier et økonomisk grundlag for en ordentlig bolig. Budgetlægningen er sket ud fra udgiften i april måned 2012 omregnet til årsudgift og sammenholdt med udgifterne i Efterregulering sker 1 gang årligt, hvor man sammenholder beregningsgrundlaget med faktisk indkomst. 150

8 Ydelseskontoret Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Alm. Boligsikring Boligsikring nye pension Efterregulering Refusion 50% Der er ikke i budgetlægningen taget højde for nybyggeri i resten af 2012 og 2013, ligesom der ikke er taget højde for eventuel ibrugtagning af de resterende 10 boliger i Møllehaven. Særlige bemærkninger til budget 2013 Udbetalingen af boligydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts Der vil primo 2013 blive taget stilling til, under hvilket udvalg budgettet fremadrettet skal være. Diverse udbetalinger Diverse udbetalinger i form af andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse SBH Regresindtægter Statsrefusion Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse og individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel). Begravelseshjælp Udbetaling foretages i henhold til Sundhedsloven, vejledning nr. 103 af 28. november Begravelseshjælp udbetales til boet efter afdøde, der ved dødsfaldet boede i Nordfyns Kommune. Begravelseshjælpen udbetales efter ansøgning på baggrund af boets formue. Borgere født før 1. april 1957 er sikret et mindstebeløb på kr. Begravelseshjælpen kan højst udgøre kr. For børn under 18 år uanset indkomst dog kr. Budgetoplægget er beregnet ud fra forbrug de første 5 måneder af 2012 omregnet til årsforbrug. Der forventes 370 borgere til en gennemsnitspris på kr. Dertil kommer efterlevelseshjælp til 3 borgere til en gennemsnitspris på kr. 151

9 Ydelseskontoret Begravelseshjælp er en ren kommunal udgift. Befordringsgodtgørelse (SBH) Jf. 11 i lov om trafikselskaber skal regionens trafikselskab etablere individuel handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede i forbindelse med fritidsaktiviteter. Tilbuddet gives den enkelte borger efter, at kommunen (borgerservice) har påtegnet og videresendt en konkret ansøgning til det stedlige trafikselskab. Jf. kapitel 1 & 3 i bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde nødvendig befordring til personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 til og fra almen praktiserende læge. Målet med regionens særlige handicapkørsel til svært bevægelseshæmmede er, at sikre personer over 18 år, der på grund af fysisk handicap ikke er i stand til at benytte den almindelige lokale og regionale kollektive trafik kørsel til diverse fritidsaktiviteter (familiebesøg m.v.). Målet med sygesikringskørsel er, at sikre personer omfattet af sygesikringsgruppe 1 og som modtager social pension befordring til og fra lægebehandling i praksissektoren. Der anslås kvartalsvise udgifter til SBH-kørsel på kr., svarende til gennemsnitlig ture. Med hensyn til sygesikringskørslen forventes kvartalsvise udgifter på kr., svarende til ture. Regresindtægter Regresindtægter kan opkræves jf. sygedagpengelovens kap. 29, 78. Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Budgettet er et skøn ud fra antallet af sager i Særlige bemærkninger til budget 2013 I forbindelse med sammenlægningen af borgerservice og bibliotekerne pr. 1. januar 2013 vil budgeterne på følgende områder primo 2013 blive flyttet: Begravelseshjælp flyttes til Borgerservice/Bibliotek Befordringsgodtgørelse flyttes til Myndighedsafdelingen Regresindtægter flyttes til Ydelseskontoret 152

10 Handicapafdelingen Handicapafdelingen Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser: Krisecentre og herberg, 109 og 110 Tilbud om behandling af alkohol- og stofmisbrug, 101 samt sundhedslovens 141 Tilbud om beskyttet beskæftigelse, 103 Aktivitets- og samværstilbud, 104 Varige botilbud for handicappede og sindslidende, 108 Midlertidige botilbud for handicappede og sindslidende, 107 Støtte til køb af handicapbiler, 114 Socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning i eget hjem), 85 Ledsagerordning, 97 Kontaktpersonordning, 98 Brugerstyret personlig assistance, 96 Sociale formål Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne, 100 Abonnementsordning Overordnede forudsætninger I budget 2013 er der taget afsæt i de vejledende takster for 2012 fra Tilbudsportalen og de faktiske afregninger for foranstaltninger/anbringelser i 1. kvartal 2012 sammenholdt med afsluttet regnskab Herudover er medregnet forventet tilgang af sager fra Børn- og Ungeafdelingen i forhold til midlertidig botilbud og socialpædagogisk støtte. Budget i overslagsårene er korrigeret for befolkningsudviklingen for voksne årige. Der forventes et svagt faldende befolkningstal for gruppen af årige, jf. nedenstående tabel Udvikling i befolkningen årige Kilde: Nordfyns Kommunes Befolkningsprognose til budget 2013 Herberg og Krisecentre Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, kan henvende sig på forsorgshjem/herberg. Forstanderne på krisecentre og herberg har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold, kan henvende sig på Krisecenter. Forstanderne på krisecentre har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. På baggrund af de forventede aktiviter, er der afsat følgende budgetbeløb: 153

11 Handicapafdelingen BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Herberg Krisecentre Statsrefusion samt Prisoplysning fra Tilbudsportalen gennemsnitstakst 2012 Der er budgetteret med 2-3 borgere på forsorgshjem/herberg af 2-3 mdr. varighed, i alt 270 døgn af gennemsnitlig kr. pr. døgn. Der er i 2013 budgetteret med 4-5 personer på krisecenter af 1 2 mdr. varighed, i alt 6 måneder/ 185 døgn af gennemsnit kr. pr. døgn. Alkoholbehandling Behandling for alkoholmisbrug er en kommunal forpligtigelse, jfr. sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug, senest 14 dage efter at borger har henvendt sig med ønske om behandling. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Alkoholbehandling Der er indgået bilateral aftale med Odense Kommune vedrørende alkoholbehandling. Ydelsen er abonnementsbaseret med uændret serviceniveau og vilkår. Der er budgetteret med, at der er 1 2 personer, som vil gøre brug af frit valg/anden leverandør. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen. Jf. statistik fra Alkoholbehandlingscentret er flg. oplyst: Antal behandlingsdage i alt Antal brugere Gennemsnitlig alder Gennemsnitlige behandlingsdage pr. indskrevne Kilde: Statistik fra Alkoholbehandlngscentret Behandling af stofmisbrugere Behandling for stofmisbrug er en kommunal forpligtigelse, og består af både en læge og en social behandlingsforpligtigelse, jfr. servicelovens 101 samt sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling for stofmisbrug, senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig med ønske om behandling. 154

12 Handicapafdelingen BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Stofmisbrugsbehandling for personer 0/18 år Der er indgået en bilateralaftale med Odense Kommune Rusmiddelcentret. Ordningen er ydelsesbaseret og der sker månedlig takstafregning, fordelt på indvisiterede brugere og behandlingstilbud takster for ambulant behandling er som følgende: Ungeafdelingen Voksenafdelingen Modul B1 Modul B2 Omsorgs- Behandling Udlevering 111 kr. 283 kr. 162 kr. 158 kr. 37 kr. Kilde: Bilateralaftalen med Odense Kommune Der er budgetteret med 42 personer dagligt, som er i forskellige ambulante behandlingsforløb for stofmisbrug, heraf 1-2 personer, som får udlevering/alternativ behandling. Der er i budgettet taget afsat i afregning for 1. kvartal 2012 for gns. 37 personer, omregnet til gns. 42 personer i misbrugsbehandling i Målgruppen forventes fra 2013 ikke at være en del af tilbud om misbrugsbehandling i projekt Ung på Banen, hvilket der budgetmæssig er taget højde for. Alle takster afregnes som en pris pr. døgn med 365 behandlingsdage pr. år. Døgnbehandling er ikke omfattet af aftalen. Beskyttet beskæftigelse Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Filosofien ved at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal yde efter evne, og at produktivt arbejde giver disse mennesker ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Der afregnes ikke for beskæftigelsestilbud i kommunens egne institutioner. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Beskyttet beskæftigelse inkl. transport til/fra beskæftigelsestilbud Betaling fra andre kommuner samt Handicapafdelingens registreringer på cpr. niveau pr. april 2012 Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten er beregnet til kr. pr. borger pr. år inkl. transport. Der er på nuværende tildspunkt 45 borgere, hvor der afregnes for køb af pladser hos enten regionalt, kommunalt eller privat dagtilbud. Herudover er der 10 brugere på Otterupgården. 155

13 Handicapafdelingen Der opkræves ikke betaling for tilbud i kommunes egne institutioner. Der forventes dog indtægter fra andre kommuner vedrørende 3 borgere på Otterupgårdens værkstedstilbud. Budgetaftalen 2013 Der sættes øget fokus på kommunens egne beskæftigelsestilbud på Otterupgården med det sigte, at viften af tilbud i højere grad bliver mere varieret og afpasset målgruppens ønsker og behov. Det forventes i 2013, at ca. 2-3 borgere i beskyttet beskæftigelse vil kunne visiteres/revisiteres til dagtilbud i eget regi. Der er indarbejdet en besparelse på kr. vedrørende beskyttet beskæftigelsestilbud. Aktivitets- og samværstilbud Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med ydelsen er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Endvidere skal samværstilbud medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktion har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre. Der er i budget 2013 taget afsæt i afsluttet regnskab 2011 sammenholdt med indskrevne personer i første kvartal Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Aktivitets og samværstilbud Kørsel Betaling fra andre kommuner samt Handicapafdelingens registreringer på cpr. niveau pr. april 2012 Takst for dagtilbud afhænger af indskrivningsprocenten, som er varierende fra 40% - 100%. Gennemsnitstaksten for dagtilbud er beregnet til kr. pr. borger pr. år. Kørslen afregnes under foranstaltningen, og der er i budgetforudsætninger taget afsæt i, at der sker samkørsel til samværs- og aktivitetstilbud, 104. Der er 66 borgere, hvor der afregnes for køb af pladser hos enten regionalt, kommunalt eller privat dagtilbud. Herudover er der 18 brugere på Otterupgården og 20 brugere i Nordfyns psykiatricenter. Der opkræves ikke betaling for dagtilbud i kommunes egne institutioner, d.v.s. Otterupgården og Nordfyns psykiatricenter. Der forventes dog indtægter fra andre kommuner vedrørende 5 borgere på Otterupgårdens og Nordfyns Psykiatricenters aktivitetstilbud. Budgetaftalen 2013 Der sættes øget fokus på kommunens egne aktivitets- og samværstilbud på Otterupgården og Nordfyns Psykiatricenter med det sigte, at viften af tilbud i højere grad bliver mere varieret og afpasset målgruppens ønsker og behov. Det forventes i 2013, at ca. 2-3 borgere i aktivitetsog samværstilbud visiteres/revisiteres til dagtilbud i eget regi. Der er indarbejdet en besparelse på kr. vedrørende aktivitets- og samværstilbud. 156

14 Handicapafdelingen Botilbud for længerevarende ophold Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. I de tilfælde hvor Nordfyns kommune ikke har et botilbud til målgruppen, samarbejdes der med regionen/kommuner/private leverandør vedrørende længerevarende botilbud, herunder enkeltmandsprojekter. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Særprojekt Floravænget Personer med særlige sociale problemer Sindslidende Enkeltmandsprojekter Betaling fra kommuner Refusion dyre enkeltsager samt Handicapafdelingens registreringer på cpr. niveau pr. april Budgetaftalen 2013 Der sættes øget fokus på kontraktforhandlinger, handleplaner og statusmøder i tæt samarbejde med relevante samarbejdesparter om borgere i enkeltmandsprojekter. Der er indarbejdet en besparelse på kr. på enkeltmandsprojekterne. Midlertidig botilbud Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for midlertidigt ophold i en boform. Endvidere er der i budgettet indregnet døgnbehandling til 2 misbrugere af 4 måneders varighed af kr. månedlig. Formålet i 107 er: Optræning, indlæring og vedligeholdelse af ADL (Almindelig Daglig Levevis) Støtte den enkelte borger i at opbygge et selvstændigt liv i forhold til uddannelse, beskæftigelse og fritid Give den enkelte borger tryghed og fællesskab Give mulighed for udvikling samt vedligeholdelse af færdigheder for herigennem at opnå størst mulig indflydelse på eget liv At yde den omsorg, som den enkelte måtte have behov for 157

15 Handicapafdelingen Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Plejefamilier Personer med særlige sociale problemer Personer med særlige sociale problemer, privat leverandør Sindslidende Sindslidende, privat leverandør Betaling fra kommuner Refusion dyre enkeltsager samt Handicapafdelingens registreringer på cpr. niveau pr. april 2012 inkl. forventet tilgang fra B&U i 2013 Der er taget afsæt i afsluttet regnskab 2011, afregning for 1. kvartal 2012 samt korrigeret for forventet til- og afgang i 2013, ligesom en forventet tilgang på 5 årsværk i botilbud/- botræning fra Børn og Unge er medtaget i budget Budgetaftalen 2013 Ved at anvende sattelitboliger i tilknytning til botilbud, hvor det forventes at 3-4 borgere vil kunne tilbydes et tilbud i Nordfyns kommune, hvor alternativet vil være køb af tilbud, forventes en besparelse på kr. Hjælpemidler og befordring Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som et rentefrit lån. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Støtte til køb af bil Tilbagebetaling for ydet lån Ved budgetlægningen er det skønnet, at der i 2013 gives bevilling i ca. 12 sager, heraf 7 bevilges med udvidet låneramme, f.eks. kassebil med særlig indretning. Der tages udgangspunkt i 5 bevilliger af gns kr. og 7 bevillinger med særlig indretning og udvidet låneramme af gns kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Formålet med forebyggende indsats jfr. 85 er: At borgerne kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner At borgerne kan optræne og vedligeholde ADL At støtte den enkelte borger i at skabe en tilværelse på egne præmisser At give den enkelte borger tryghed i at opretholde eller skabe et socialt netværk 158

16 Handicapafdelingen Timer pr.uge BUDGET Timer pr.uge BUDGET Timer pr.uge BUDGET Timer pr.uge BUDGET TOTAL Øvrige bevillinger incl. psykiatri Ekstra støtte i botilbuddene samt Handicapafdelingens registreringer på cpr. niveau pr. april 2012 inkl. forventet tilgang fra Jobcenter og B&U i Øvrige bevillinger incl. psykiatri Der er p.t. 54 personer i eget hjem, som er bevilget socialpædagogisk støtte med 235 timer ugentligt, svarende til 6,5 årsværk. Disse opgaver varetages dels af eksternt personale og dels af kommunens egne bostøttemedarbejdere, hvoraf sidstnævnte som udgangspunkt arbejder indenfor psykiatriområdet. Endvidere ydes der socialpædagogisk støtte i borgers eget hjem, som alternativ til botilbud. og Arbejdsmarkedsudvalget har sat fokus på at begrænse tilgangen af unge på permanente ydelser, understøtte unge til at gennemføre ungdomsuddannelse samt sikre støtte til unge med psykiatriske lidelser/dobbeltdiagnoser. Som en del af konceptet er der fokus på såvel dag- og botilbud til målgruppen, ligesom hotline, akuthotel, netværkscafe, social aktivering også er i fokus, og hvor formålet er at inkludere målgruppen i tilbuddene lokalt. For at understøtte disse målsætninger, herunder en forventet tilgang af sager fra Børn- og ungeafdelingen samt Jobcentret, er budget 2013 opskrevet med 1 årsværk, svarende til ca. 270 timer ugentligt. Ekstra støtte i/udenfor egne botilbud Der er 4 personer udenfor botilbud, som er bevilget socialpædagogisk støtte med 51,5 timer ugentligt, og hvor opgaven varetages af botilbuddets personale. Ledsagerordning for personer under 67 år Ledsagerordninger bevilges til personer mellem 18 og 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Bevillingen fortsætter uændret efter at personen er fyldt 67 år. Ordningen forudsætter, at personen kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. En person, der opfylder betingelserne for ledsagerordning har ret til ledsagelse uanset boform med 15 timer månedlig. Ledsageordningen skal ses som et led i bestræbelserne på at øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. 159

17 Handicapafdelingen Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ledsagerordning samt Handicapafdelingens registreringer på cpr. niveau pr. april 2012 Der er p.t. 29 personer tilknyttet ordningen, heraf 12 betalingsborgere i andre kommuner. Ledsagerordning anvendes ikke altid i fuldt omfang, hvilket der er taget højde for i budget Der er taget afsæt i afsluttet regnskab 2011 samt nuværende bevillinger, omregnet til alt 280 timer månedligt/3.360 timer årligt. Kontaktperson for døvblinde Formålet er, at give voksne døvblinde mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve så normalt som muligt, på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Kontaktperson for døvblinde Der er budgetteret med 3 personer, som er bevilget kontaktperson, fordelt med 1 bevilling på 900 timer årlig samt 2 bevillinger på 350 timer årlig. Kontaktperson skal ledsage til kursus, landsstævnemøde, erfamøder, uddannelsestilbud for døvblinde, ferie, aktiviteter til praktiske hverdagsgøremål og gåture, ligesom lovpligtige kurser for kontaktpersoner også er en del af bevillingen. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Målgruppen er personer, som er fyldt 18 år og har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde støtte i form af brugerstyret personlig assistance. Ordningen kan bevilges til borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp, socialpædagogisk støtte, ledagerordning, f.eks. fordi hjælpen har en så personlig karakter, at det er væsentligt, at borgeren selv får mulighed for at vælge sine hjælpere, eller fordi hjælperordningen skal dække opgaver, der går ud over, hvad der normalt kan dækkes som praktisk og personlig hjælp, herunder ledsagefunktioner. Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder. Heri ligger f.eks. udvælgelse af hjælpere til ansættelse, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mv. 160

18 Handicapafdelingen BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Borgere som er bevilget BPA Betaling fra region Syddanmark Refusion dyre enkeltsager samt BPA-regnskabsafslutning 2011 på cpr. niveau pr. april 2012 Der er taget afsæt i afsluttet regnskab 2011 på BPA-ordningerne. Der er lagt en gns. timetakst på 200 kr. (2011 takst) til grund for budget 2013 og med afsæt i timer årlig inkl. arbejdsbestemte tillæg, pension, ferietillæg, lønadministration, arbejdsgiverbidrag samt lovpligtig forsikring, kurser, dækning af udgifter forbundet med hjælperordning m.m. Der er i alt 4 borgere, som er bevilget døgnhjælp og 4 borgere har bevillinger varierende mellem timer ugentligt. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Personkredsen omfatter personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Ordningen omfatter ikke personer, der er tilkendt pension før 1. januar Merudgiftsydelsen skal sikre, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL CSV voksenundervisning Merudgift voksne Statsrefusion på merudgift Vedrørende voksenundervisning er der indgået en bilateral aftale med CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) i Odense kommune. Hjerneskaderådgivning Hjerneskaderådgivning er omfattet af entreprenøraftalen med Odense Kommune og er en abonnementsordning. 161

19 Handicapafdelingen BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Hjerneskaderådgivning Abonnementsordning Mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 & 12, såsom Center for døve, Nyborgskolen, Kontaktpersonsordning, Døvblinde, Kofoedsminde (udviklinglingshæmmede lovovertrædere) m.fl. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Abonnementsordning Botilbud og Otterupgården Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Senhjerneskadede Udeteam Fællesudgifter Botilbud Edelkær/Toftekær Bøgeparken Stadionvej Botilbud Vesterled Otterupgården Udeteam - Handicap Består af 5 ansatte/164 timer ugentligt, som p.t. dækker 45 brugere. Otterupgården Otterupgården er et beskyttet værksted med samværs- og aktivitetstilbud, og er normeret i forholdt til 10 værkstedspladser og 18 dagcenterpladser. 162

20 Handicapafdelingen Nordfyns Psykiatricenter Psykiatricenter består af 16 boliger, som er midlertidig botilbud for sindslidende samt 20 pladser i dagcenter for målgruppen. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Psykiatricentret Værestedet SKP-sindslidende

21 Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor s tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. Jf. sundhedslovens 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Jf. sundhedslovens 238, stk. 2 opkræves bopælskommunen betaling for patienter, der er indlagt på hospice. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hospiceophold Plejetakst færdigbehandlet patienter NB: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal sengedage Målet med kommunal medfinansiering af dels færdigbehandlede patienter under fortsat sygehusophold og dels hospiceindlæggelser, er et ønske om smidig og effektivt samarbejde mellem sygehusvæsen og kommune til gavn for de berørte borgere. Vedrørende sundhedslovens 238, stk. 2 (indlæggelser på hospice) forventes et fald i antal sengedage i forhold til budget 2012, svarende til 77 sengedage. Der budgetlægges med 84 sengedage á kr. (2012-priser) i Tendensen i retning af at terminale borgere ønsker pasning i eget hjem fortsætter. Sundhedslovens 238, stk. 1 (færdigbehandlede patienter) er i 2013 budgetlagt med 210 sengedage á kr. (2012-priser), hvilket er en stigning på 101 sengedage i forhold til budget Presset er øget på færdigbehandlede patienter indenfor psykiatrien. Boplacering af flygtninge Jf. kapitel 3 især 12 i integrationsloven skal kommunen, når ansvaret for en flygtning overgår til kommunen, anvise flygtningen en bolig. Er det ikke muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. Jævnfør 59 & 62 i lov om almene boliger skal kommunen stille garanti for en flygtnings kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejer ved fraflytning. Målet med boplacering samt lejetab og garantiforpligtigelse i relation til flygtninge er at sikre en hurtig og smidig forankring/integration af de anviste flygtninge i lokalområdet. Når det ikke er muligt at skaffe en permanent bolig fra starten, indkvarteres flygtningene i midlertidige boliger, indtil permanente forefindes. Dette betyder en merudgift for Nordfyns Kommune, idet bekendtgørelse nr af 3. december 2010 om betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder anfører et maksimum for egenbetaling. Den maksimale egenbetaling pr. mdr. (2012-takst) er: 164

22 Myndighedsafdelingen Enlig med og uden barn kr. Par uden børn kr. Par med 1, 2 eller 3 børn kr. Par med 4 eller flere børn kr. Nordfyns Kommune har i 2012 en flygtningekvote på 34. I 2013 er denne kvote indtil videre blevet nedskrevet til 23 flygtninge. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Midlertidig boligplacering Lejetab og garanti ved fraflytning Ældreboliger Området indeholder driften af plejecentrene, herunder huslejeindtægter. Budgettet er fastlagt ud fra fremskrivning af budget Desuden afholdes kommunens udgifter til lejetab ved udlejningsproblemer af ældreboligerne samt ydelsesstøtte til ældreboliger. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Ydelsesstøtte til Almene ældreboliger samt lejetab Bakkevænget Særslev Gambo Kærgården Bryggergården Møllehaven Indtægterne anvendes til dækning af kommunens udgifter til renter og afdrag på ældreboliger, som er budgetlagt under finansiering. Pleje og omsorg af ældre og handicappede Området vedrører følgende elementer betaling for personlig og praktisk hjælp betaling for ophold på fremmede plejehjem indtægter ved salg af pladser hjemmehjælp modtageren selv ansætter private leverandører af hjemmehjælp 165

23 Myndighedsafdelingen Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjemmehjælp modtageren selv antager Betaling til/fra kommuner Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp 1) Personlig og praktisk hjælp til børn Privat leverandør af madservice 2) NB1: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal timer NB2: Det oplyste antal enheder er udtryk for antal diætportioner Hjemmehjælp modtageren selv antager Jf i serviceloven kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til hjælp, hvis kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person får tildelt og har behov for, jf. servicelovens 83 og 84. Målet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager bl.a. sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hjælpen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og tildeles efter en individuel vurdering af myndighedsafdelingens visitatorkorps. Der forventes tilskud til hushjælp til 13 personer i 2013 med varierende behov for pleje og støtte. Dette er et uændret niveau i forhold til budget Betaling til/fra kommuner (personlig og praktisk hjælp & ophold på fremmed plejehjem samt indtægter ved salg af pladser) Jf. lov om almene boliger har personer, der via myndighedsafdelingens visitatorkorps er visiteret til plejecenter samt ældre- og handicapvenlig bolig ret til at flytte til en tilsvarende boform i en anden kommune, uanset familiemæssige forhold. Personer, der opfylder betingelser for at blive optaget i botilbud kan frit vælge, uanset botilbuddets beliggenhed. Retten til frit valg omhandler ret til at ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Betingelserne for optagelse i botilbud skal være opfyldt af såvel opholds- som tilflytningskommunen. Ledige botilbud tildeles de personer, der har størst behov herfor. Jf. retssikkerhedslovens 9c kan tilflytningskommunen kræve sine udgifter refunderet. Myndighedsafdelingens visitatorkorps vurderer på baggrund af visitationsskema om betingelserne for botilbud er opfyldt. Begrundet afgørelse tilsendes borgeren. Ved visitationen vægtes ansøgers helbred/fysiske formåen, boligens indretning, behovet for hjemmehjælp, hjælpemidler, det sociale netværk m.m. Omkring betaling til/fra kommuner for borgere placeret i/udenfor kommunen i plejecenter og ældrebolig forventes en netto udgift på kr. Årsagen er en merudgift til andre kommuner som følge af tunge og mere plejekrævende nordfynsborgere bosat i andre 166

24 Myndighedsafdelingen kommuner jævnfør fritvalgsprincippet indenfor pleje- & ældreboligområdet ( 58a i lov om almene boliger m.v.). Betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp I henhold til servicelovens 161 afkræves ved bevilling af midlertidig hjemmehjælp en beskeden takst for egenbetaling. Beregningen foretages jævnfør gældende bekendtgørelse på baggrund af indkomstgrundlaget. Der forventes i 2013 at være 25 borgere med en samlet egenbetaling på kr. Dette er uændret i forhold til tidligere år. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Området er omfattet af lov om social service, 83 & 84 vedrørende personlig & praktisk hjælp m.v. Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidig eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger ligeledes for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er indgået kontrakt med 5 private leverandører til udførelse af praktiske hjælp og personlig pleje. I 2011 var forbruget af private leverandørtimer mod et anslået budget på timer. Med afsæt i forbruget de 3 første måneder af 2012 forventes et samlet forbrug i 2013 på leverandørtimer. Brugen af private leverandører er således markant faldende. De leverandørtimer forventes alene leveret som praktisk hjælp, idet Nordfyns Kommune ikke aktuelt har private leverandører, der tilbyder personlig pleje. Afregning til den private leverandør sker på baggrund af de efterkalkulerende takster for 2011, der efterfølgende er prisfremskrevet til 2013-priser. I nedenstående tabel er priserne for 2013 angivet: Pris pr. time Efterkalkuleret takst for 2011 (2011-priser) Takst 2013 (2013-priser) Praktisk hjælp 280 kr. 290 kr. Personlig pleje på hverdage 298 kr. 309 kr. Personlig pleje på hverdage fra kl samt weekend og søgnehelligdage Kilde: Nordfyns Kommunes efterkalkulation af fritvalgstaksterne for kr. 416 kr. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede udgifter indenfor ældreområdet samt den opmålte Ansigt-Til-Ansigt tid (ATA-tid). Personlig & praktisk hjælp til børn Det budgetmæssige ansvar angående personlig & praktisk hjælp til børn (Servicelovens 44) er pr. 1.juni 2012 overgået til myndighedsafdelingen fra børn/unge-området. I forhold til visitering m.v. har myndighedsafdelingen de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer, hvorfor denne opgavefordeling virker naturlig. For 2013 forventes et udgiftsniveau indenfor dette område, svarende til 1-2 plejetunge børn. 167

25 Myndighedsafdelingen Privat leverandør af madservice Området dækker over nettoafregning af madleverancer fra Det Danske Madhus, jævnfør det gennemførte udbud af madservice i Nordfyns Kommune (Servicelovens 83). I 2013 forventes en nettoudgift for Nordfyns Kommune grundet loft over egenbetalingen på kr. fordelt på merudgift på godt portioner diætkost. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. Jf. servicelovens 112, stk. 1 yder kommunen støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv Jf. servicelovens 113, stk. 1, yder kommunen hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Jf. servicelovens 116, stk. 1, yder kommunen hjælp til indretning af bolig til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Jf. servicelovens 117 kan kommunen yde befordringstilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for befordring med individuelle transportmidler. Afgørelse om: forbrugsgoder, individuelle hjælpemidler (kørestol, el-lift, rollator m.m.) samt boligindretning træffes af sagsbehandlende ergoterapeuter i myndighedsafdelingen kropsbårne hjælpemidler træffes af administrative sagsbehandlere i myndighedsafdelingen befordringstilskud efter servicelovens 117 træffes af myndighedsafdelingens sagsbehandlere Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Befordring Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Andre hjælpemidler Arm- og benkompression Arm- og benproteser Betaling fra kommuner Brystproteser Diabetes Ergonomiske hjælpemidler Høreapparater

26 Myndighedsafdelingen Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Inkontinens- og stomihjælpemidler It-hjælpemidler Kaldeanlæg plejecentre Lovpligtig service-eftersyn Optiske synshjælpemidler Ortopædiske hjælpmidler Formålet med tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er at sikre ansøgeren en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig omfang gøre ansøger uafhængig af hjælp fra andre i hverdagen. Befordring Formålet med bevilling af befordringstilskud jf. 117 i serviceloven er at kunne tilbyde individuel befordring til personer med varige begrænsninger i funktionsevnen, der ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der budgetteres med uændret aktivitetsniveau. Forbrugsgoder I forbindelse med hjælp til forbrugsgoder jf. 113 i serviceloven, forventes samme aktivitetsniveau som i 2011, fordelt på 22 borgere. Hjælp til boligindretning Hjælp til boligændriger jf. 116 i servceloven, forventes uændret i forhold til budget 2012, fordelt på 36 borgere. Andre hjælpemidler Området dækker over parykker, kørsel til bandagist i fm. afprøvning/tilpasning af hjælpemiddel, lægeerklæringer, håndledsbandager, korsetter samt regninger fra lokale apoteker og leverandører af sondemadsflasker og lignende produkter bevilget efter servicelovens 112. Samlet set anslås udgifterne i 2013 at svare til niveauet for budget Arm- og benkompression Der er i budget 2013 taget afsæt i regnskab 2011 samt udviklingen de 4 første måneder af Der forventes uændret udgiftsniveau, fordelt på 300 borgere. Arm- og benproteser Nordfyns Kommune har i de senere år oplevet en stigning i sygehusvæsenets anvisning af proteser. I 2013 anslås udgifterne fortsat at svare til ca. 20 borgere med protesebehov om året. Betaling til/fra kommuner Med hensyn til betaling til og fra kommuner for borgere bevilget diverse hjælpemidler, hvor opholdskommunen ikke er betalingskommune jf. retssikkerhedsloven forventes i 2013 et mindre kommunalt nettooverskud end i regnskab I 2011 var der således en markant merindtægt som følge af efterregulering af regnskab Brystproteser Med afsæt i udgiften i 2011 budgetteres der i 2013 med 120 styk Brystproteser. Diabetes Behovet for hjælpemidler i fm. diabetes er fortsat stort. Nordfyns Kommune har via Fællesindkøb Fyn indgået leverandøraftale på diabetesartikler. En aftale, som på sigt skal sikre høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der fortsat et intensivt samarbej- 169

27 Myndighedsafdelingen de mellem myndighedsafdelingen og kommunens 3 diabetessygeplejersker. Et samarbejde, som til stadighed sikrer optimal visitering af diverse diabeteshjælpemidler. I 2013 forventes 730 borgere omfattet af ordningen. Ergonomiske hjælpemidler Ergoterapeutiske hjælpemidler det vil sige genbrugshjælpemidler forventes fortsat at falde. For det første er kommunen ved at have oparbejdet et tilstrækkeligt bredt sortiment af egne genbrugshjælpemidler, således genudlån bliver det primære frem for nyindkøb. For det andet har Ankestyrelsen i 2009 principafgjort, at el-scootere fremadrettet er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel. Høreapparater Høreapparater er endnu et kropsbårent hjælpemiddel. Private leverandørers intensiverede markedsføring/synlighed og øget tilgængelighed (hurtigere og nemmere kontakt til klinikkerne) har fået borgere og pårørende til generelt at være mere opmærksom på muligheden for hjælp ved nedsat hørelse. En afgørende parameter er, at tilskudsbeløbet ved køb af privat høreapparat pr. 1. januar 2011 er nedsat med 10% til kr. pr. stk., og fastfrosset frem til og med De private høreapparater udgør 55% (430 stk á kr.) og de offentlige kun 45% (351 stk. á kr.). Der anslås, et mærkbart mindreforbrug i forhold til budget Det skal bemærkes at der forestår lovforslagshandlinger i efteråret 2012 med henblik på, hvorvidt sagsbehandlingen af høreapparater skal overgå til regionalt regi fra januar Inkontinens- og stomihjælpemidler Behovet for inkontinens- og stomihjælpemidler er fortsat stort. Nordfyns Kommune har i 2011 via Fællesindkøb Fyn indgået nye leverandøraftaler. Aftaler, som skal sikre fortsat høj kvalitet til fordelagtige priser indenfor dette område. Desuden er der til stadighed et intensivt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og kommunens 3 inkontinenssygeplejersker. Et samarbejde, som løbende sikrer optimal visitering af bl.a. bleer. Udgiftsniveauet for 2013 forventes stort set uændret i forhold til It-hjælpemidler Udgifter til IT- & kommunikationshjælpemidler er uændret i forhold til budget Kaldeanlæg plejecentre Området kaldeanlæg til plejecentre og i eget hjem dækker udover diverse kalde- og telefonanlæg tillige over udgifter til ringemåtter, GPS-armbånd m.v. Lovpligtig service-eftersyn Service hjælpemidler dækker over diverse lovpligtige serviceeftersyn på loftelifte, trappelifte, dørautomatikker m.v. I 2013 forventes uændret udgiftsniveau i forhold til regnskab Optiske synshjælpemidler Omkring optiske hjælpemidler forventes en halvering i forhold til budget Det vil sige 26 personer i 2013 mod 49 i Ortopædiske hjælpemidler Med afsæt i forbruget i 2011 og budgettet for 2012 forventes der i 2013 en udgift fordelt på 170 borgere. 170

28 Myndighedsafdelingen Hjælpemidler, depot Nordfyns Kommune er ejer og indkøber af genbrugshjælpemidler. Fra og med 1. juni 2011 har kommunen tillige overtaget selve depotdriften. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Drift af depot Egne hjælpemidler til depot Drift af depot Under området Hjælpemidler depot afsættes der udgifter til depotafgift, service, kørsel via kommunens tekniske afdeling samt servicering af hjemmeplejebiler og kaldeanlæg. Heraf udgør personaleomkostningerne det, der svarer til 4 fuldtidsstillinger samt arbejdsgiverandelen ved to fleksjobansættelser. Egne hjælpemidler til depot På dette område budgetlægges i 2013 med udgifter til nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot) samt med udgifter til loftlifte, skinner, genbrugshjælpemidler mv. direkte målrettede på konkrete borgere på plejecentre. Anskaffelse af hjælpemidler BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Anskaffelse af hjælpemidler Særlige bemærkninger til budget 2013 Den årlige pulje til anskaffelse af hjælpemidler er fra og med 2013 omprioriteret fra at være en anlægspulje til at være en driftspulje. Plejevederlag Jf. servicelovens 118 & 119 kan der ydes: hjælp til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og hvor alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet, eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde. plejevederlag for tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, i det omfang alle behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er kort levetid. Målet med hjælp efter servicelovens 118 er at sikre, erhvervsaktives mulighed for at passe nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne via ansættelse i kommunalt regi. 171

29 Myndighedsafdelingen Målet med tildeling af plejevederlag jf. servicelovens 119 er at imødekomme døendes ønske om at blive plejet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser. Formålet med at yde hjælp til sygeplejeartikler og lign. (servicelovens 122) er at sikre, at døende personer, som ønsker at blive plejet i eget hjem eller på hospice, ikke påføres medicinudgifter, som de ikke ville have haft under almindelig indlæggelse på sygehus. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Plejevederlag Hjælp til sygeartikler Med afsæt i regnskab 2011 samt udviklingen de første 3 måneder af 2012 forventes udgifterne til alvorligt syge og døende at blive fordelt på 20 borgere. Stigningen i forhold til regnskab 2011 skyldes aktuelt flere døende, som ønsker pasning i eget hjem. En stigning fra 13 til 20 borgere. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jævnfør servicelovens 5, stk. 2 og 10, stk. 4 har Kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at tilrettelægge en særlig rådgivningsindsats i relation til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler. For at overholde denne forpligtigelse er der indgået abonnementsordning med CRS (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) på kr. (2012-priser). BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Området er omfattet af Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og Lov om Social pension 17,14 stk. 2. Personligt tillæg udbetales til pensionister med lav formue og vanskelige økonomiske forhold. Helbredstillæg/udvidet helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der opfylder visse indtægts- og formuekriterier. Der er gennem Fællesindkøb Fyn indgået prisaftaler med leverandører af briller og proteser. Der er øgede udgifter til helbredstillæg til fodbehandling. På dette område er der ikke indgået prisaftale med fodplejerne hvilket betyder, at der refunderes i forhold til regning i stedet for til fast pris. Varmetillæg kan udbetales til pensionister, hvor indtægten ud over den sociale pension er lav, og hvor varmeudgiften overstiger egenbetalingen. Der kan udbetales varmetillæg til alle opvarmningsformer. 172

30 Myndighedsafdelingen Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Varmetillæg Personlige tillæg Statsrefusion, varmetillæg Statsrefusion, personlige tillæg Budgetlægningen for 2013 til personligt tillæg og helbredstillæg er beregnet ud fra forbrug de første 3 måneder i Med hensyn til stigningen i varmetillæg skyldes dette stigende energipriser. Vedrørende medicin bogføres disse månedsvis bagud, ligesom der er taget hensyn til, at forbruget de første 3 måneder er uforholdsmæssigt lavt, idet nyt tilskudsår fra Regionen typisk starter 1. april i kalenderåret. Der forventes uændret budget i forhold til 2012 indenfor medicintilskud. Førtidspension med 50 % refusion Førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999 efter Lov om Højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt før 1. januar 1999 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold havde mistet mere end ½-delen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg bevares for denne borgergruppe indtil det fyldte 67 år, hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, men finansieres af staten 100 %. Denne udgift er budgetlagt under 100 % pensioner. Mellemkommunal afregning er en nettoindtægt og dækker udgifter/indtægter til borgere, der flytter i institutioner i andre kommuner, eller borgere fra andre kommuner, der er flyttet til institutioner her. F.eks. psykiatricenter, støttecenter eller ældreboliger/plejecentre. Budgettal er beregnet ud fra forbrug de første 3 måneder i 2012 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er der taget højde for afgang til folkepension, dødsfald og flytning på forventelig 5%. Afgangen er beregnet med baggrund i statistik i perioden 1. april april Gennemsnitsprisen pr. sag er udregnet på baggrund af bestanden i april måned Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Alm. og forhøjet pension Højeste og mellemste førtidspension

31 Myndighedsafdelingen Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Statsrefusion Betaling fra kommuner Sociale pensioner med 35% refusion før 2003 Førtidspension tilkendt efter 1. januar 1999 efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Førtidspension tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2002 tilkendtes borgere, der på grund af helbredsmæssige forhold eller i kombination med sociale forhold har mistet mere end halvdelen af erhvervsevnen. Disse førtidspensionssager skal stadig sagsbehandles efter gammel lov indtil borgeren fylder 65 år. Retten til særlige tillæg i form af førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb bevares indtil det 67. år, hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, men finansieres mellem 65 og 67 år 100% af staten. Hvis pensionen er tilkendt før 1. januar 2002, bevares retten til førtidspensionen til det 67. år, men finansieres 100% af staten i perioden mellem 65 og 67 år. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Alm. og forhøjet pension Højeste og mellemste førtidspension Statsrefusion Betaling til kommuner Gennemsnitsprisen pr. sag er udregnet på baggrund af bestanden i april måned Budgettal er beregnet ud fra udgiften i de første 3 måneder i 2012 omregnet til årsudgift pr. person. I denne beregning er taget højde for en forventelig afgang på 5% grundet flytning af gamle pensionssager til andre kommuner, overgang til folkepension eller dødsfald. Betaling til/fra andre kommuner dækker over sager, hvor Nordfyns kommune har borgere anbragt på institution i andre kommuner, eller hvor andre kommuner har borgere anbragt hos os. Sociale pensioner med 35% refusion efter 2003 Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 efter Lov om social pension. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL

32 Myndighedsafdelingen Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Førtidspension Statsrefusion Betaling til/fra kommuner Ved udgangen af 2012 forventes antallet af førtidspensionister at være 805. Budgettet for 2013 er beregnet ud fra en nettotilgang på 60 sager. Denne nettotilgang dækker over: tilgang af forventede tilkendte pensioner i 2013 indregning af effekten af en forventet pensionsreform, hvor borgere under 40 år ikke vil kunne tilkendes pension men i stedet skal have et ressourceforløb indregning af en procentvis afgang på 5% (flytning, overgang til folkepension samt død) Mellemkommunal afregning dækker nettoudgiften til pensioner, hvor Nordfyns kommune har tilkendt pensionen og derfor hæfter for denne i 6 år og nettoudgiften for tilflyttede førtidspensionssager, hvor tilkendelseskommunen afregner til os. Det er fra statens side ved omlægning af refusionsreglerne præciseret, at der ønskes færre på passiv forsørgelse og flere med resterhvervsevne udplaceret på arbejdsmarkedet med støtte fra den sociale lovgivning i form af revalidering, omskoling eller fleksjob. Der skal lægges vægt på borgerens samlede ressourcer og ikke som tidligere, hvor vægten primært var på det helbredsmæssige. 1. marts 2013 overgår udbetalingsopgaven vedrørende pensioner til Udbetaling Danmark. Budgetansvaret for den kommunale nettoudgift er imidlertid fortsat forankret i kommunerne jævnfør 26 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark. Budgetaftale Idet der er vedtaget ny beskæftigelses- og pensionsreform med ikrafttrædelse 1. januar 2013, skønnes en yderligere målrettet indsats i forhold til at sikre - især unge en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, at udmønte sig i et fald i tilkendelserne af førtidspension. Den mere intensive indsats for at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet vurderes at have som konsekvens, at nettotilgangen af førtidspensionssager i 2013 bliver 60 i stedet for som oprindeligt forventet 70. Der er derfor indregnet en besparelse på kr. i budget Sociale formål Området er omfattet af Lov om Aktiv Socialpolitiks kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde og Lov om Integration af udlændinge i Danmark kapitel 6 om hjælp særlige tilfælde Område omfatter således enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, udlændinge m.fl. 175

33 Myndighedsafdelingen BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Samværsret med børn Sygebehandling Enkeltudgifter Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Statsrefusion Ud fra endeligt regnskab 2011 samt udviklingen de første 3 måneder af 2012 skønnes uændret udgiftsniveau i 2013 i forhold til enkeltydelser sygebehandling, samvær og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. Antallet af bevillinger i særlig tilfælde til flygtninge er nøje sammenfaldende med kommunens flygtningekvote. Der er ikke medregnet indtægter i form af tilbagebetalinger. Special- & omsorgstandpleje Under dette område budgetlægges forventede udgifter til specialtandpleje og omsorgstandpleje. Området er omfattet af Sundhedslovens samt Bekendtgørelse om tandpleje Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af: psykisk udviklingshæmning sindslidelse anden meget betydelig varig funktionsnedsættelse f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (evner ikke fremmøde i klinik). Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Specialtandpleje Ydelse A + B diagnostisk udred./beh. & narkosebeh. Ydelse C Forebyggende og opsøgende tandpleje Forventet egenbetaling, specialtandplejen Omsorgstandpleje Ydelser til omsorgstandpleje Forventet egenbetaling, omsorgstandpleje

34 Myndighedsafdelingen Specialtandpleje Efter ophævelse af entreprenøraftalekonceptet er specialtandpleje fra 2012 en bilateral aftale mellem Odense og Nordfyns Kommune. Aftalen skal sikre, at Nordfyns Kommune fortsat lever op til den kommunale forsyningsforpligtigelse i henhold til sundhedslovens Afregning sker direkte mellem Odense og Nordfyns kommune. Aftalen er en kombination af ydelsesbaseret og abonnementbaseret afregning. Diagnostisk udredning + narkosebehandling (Ydelse A + B) er takstbaseret og forebyggende og opsøgende tandpleje (ydelse C) afregnes som et abonnement pr. indbygger pr. år. Aktuelle takster (2012-priser): Ydelse A: 1.299,74 kr. pr. ½ time Ydelse B: 1.435,85 kr. pr. ½ time Ydelse C: 1,17 kr. pr. indbygger Nordfyns kommune har desuden besluttet at opkræve egenbetaling hos patienten med maksimalt kr. pr. år (takst 2012). Der kan ikke opkræves egenbetaling for børn og unge under 18 år. I 2013 forventes 105 patienter at benytte ordningen mod 74 i Pr. 26. april 2012 er der tilmeldt 101 under ordningen, dvs. antallet af brugere er støt stigende. Egenbetalingen forventes at svare til ca. 75 brugere over 18 år. Omsorgstandpleje Med hensyn til omsorgstandplejen er der indgået samarbejdsaftale med Hjemmetandlægen. I 2013 forventes antallet af brugere at være stabilt. Nordfyns Kommune har besluttet at opkræve egenbetaling hos borgeren med maksimalt 465 kr. (2012-takst). Øvrige sociale formål Jf. retssikkerhedslovens 33, stk. 2 og 37a betaler kommunen udgifterne ved Ældrerådets og handicaprådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådene ønsker dette. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Ældreråd Handicapråd Øvrige sociale formål

35 Aktivitets- og træningsområdet Aktivitets- og træningsområdet Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn og administrationsudgifter. Træningsområdet er placeret på 4 matrikler: Vesterbo Bryggergården Søbo Solgården Aktivitetsområdet er opdelt i visiterede og uvisiterede tilbud. Aktivitetsområdets uvisiterede tilbud omfatter: Huset i Otterup Aktivitetshuset i Veflinge Cafeen på Vesterbo Træningscenter De visiterede tilbud omfatter: Aktivitetscenter Bryggergården i Otterup Aktivitetscenter Solgården i Bogense Budgetterne på aktivitetsområdet indeholder udgifter til løn, aktivitetsudgifter og indtægter. Derudover indeholder Aktivitetshuset Veflinge og Huset i Otterup også budget til inventarudgifter og drift af bygninger. På baggrund af den forventede aktivitet er der afsat følgende budgetbeløb: BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Træningscenter Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitet Aktivitetscenter Bryggergården Uvisiterede aktivitetstilbud Aktivitetscenter Solgården Kørsel til aktivitets- og træningscentre Genoptræning anden aktør Genoptræning anden aktør Træningscenter De sidste 4 år har antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene været jævnt stigende med en årlig gennemsnitlig stigning på ca %. I 2013 forventes en stigning på 5-10 %. I forhold til genoptræning efter Lov om Social Service 86, stk. 1 har der været en mindre nedgang i henvisninger. Det formodes, at flere borgere kommer hjem med genoptræningsplan end tidligere. Udfordringen på området er til stadighed, at kompleksiteten er stigende, og borgerne udskrives hurtigere end tidligere. Det har stor indflydelse på genoptræningsforløbets længde samt øvrige koordinering. 178

36 Aktivitets- og træningsområdet Som følge af kommunens fokus på rehabilitering på ældreområdet i 2012 og årene frem forventes det, at der i 2013 vil ske en stigning i henvisninger til genoptræning efter Lov om Social Service ca. 5-10%. Udover deltagelse på rehabiliteringskurserne på ældreområdet, vil der sammen med sygeplejerskegruppen iværksættes fælles kompetenceudvikling omkring rehabilitering i 2013, ligseom der fortsat vil være særligt fokus på den ældre medicinske patient. Udviklingen fra 2011 til forventningerne i 2012 er vist i nedenstående tabel. Ydelse/år 2011 Forventet 2012 Genoptræning Sundhedslov Genoptræning Servicelov Genoptræning i alt Vedligeholdende træning i træning og aktivitetsområdet I alt antal borgere i træning Kilde: KMD-Care Ca. halvdelen af genoptræningsplanerne er erhvervsaktive borgere i alderen år, hvor størstedelen ofte er i forløb via Jobcenteret. Set i lyset af KL s udspil om det nære sundhedsvæsen samt udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet, fordrer det tæt samarbejde med Jobcenter, Myndighedsafdelingen m.m. Derudover varetager træningsafdelingen genoptræningsforløb for PPR, hvis der er tale om almindelige genoptræningsforløb for borgere i alder fra 14 år og opefter. Træningsafdelingen er ligeledes uddannelsessted for ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. I 2013 forventes i alt ca. 20 studerende i praktikperioder á 3 til 14 dages varighed. Budgettet for 2013 er lagt med udgangspunkt i samme aktivitetsniveau, som forventet for For at imødekomme stigningen i opgaverne de senere år uden tilføjelse af yderligere midler samt overholdelse af kvalitetsstandarderne, har afdelingen været nødsaget til at omlægge og arbejde med flere effektiviseringstiltag. Der er arbejdet med ressourceoptimering ved mere holdtræning frem for individuel træning, tilpasninger af kliniske retningsliner i forhold til diagnoser, borgerens egen omsorg og ansvar for egen sundhed m.m. Aktivitetsområdet Generelt ses en stigning af dårlige borgere på det visiterede aktivitetsområde, hvor det primært omhandler demente borgere og aflastning af ægtefælle/pårørende. På nuværende tidspunkt forefindes venteliste til de to centre. Ca. 100 borgere er visiteret til aktivitetstilbud fra 1-4 dage om ugen. På det uvisiterede aktivitetsområde benytter ca borgere tilbuddene. Kørselsordningerne til aktivitets- og træningsområdet varetages af lokale vognmænd efter udbud. I marts 2013 udløber kørselskontrakter, hvorfor der i starten af 2013 tages stilling til evt. forlængelse og/eller nyt udbud på kørslen. Af det samlede budget på kr. til aktivitetscentrene, kan de kr. herføres til kørsel. Genoptræning anden aktør For at opstarte borgeren indenfor gældende kvalitetsstandard benyttes praktiserende fysioterapiklinikker i privat regi jf. Nordfyns Kommunes kontrakt med fysioterapiklinikkerne på Nordfyn. Der er i 2013 budgetlagt kr. til brug af privat leverandør. 179

37 Hjemmeplejen Hjemmeplejen Ældreområdet er opdelt i 2 driftsenheder; 1 Driftsenhed for hjemmeplejen, som omfatter Frit Valg, Sygeplejen, Forebyggelseskonsulenterne og Elevuddannelsesområdet 1 Driftsenhed omfattende alle Plejecentre og Servicearealer Befolkningsudviklingen, Nordfyns Kommune : Befolkningsprognosen viser en stigning i antallet af borgere over 65 år fra i 2012 til i 2016 en samlet stigning på 8,9%. Der er især tale om en markant stigning i aldersgruppen år. Denne målgruppe (de yngre ældre) forventes i høj grad at være fortrinsvis selvhjulpne og/eller en målgruppe, der med gode tilbud om rehabilitering bliver i stand til, fortsat at være selvhjulpne. Gruppen over 85 år viser et mindre fald i 2014 men fra 2015 stiger målgruppen igen. Det er hos målgruppen over 80 år, hvor der gennemsnitligt ydes mest hjælp, hvorfor den aktuelle prognose følges tæt. Hjemmeplejen/hjemmesygeplejen yder i stigende grad hjælp til borgere under 65 år i takt med opgaveudviklingen inden for det samlede sundhedsvæsen. Der vil være behov for tæt opfølgning omkring denne udvikling i de kommende år. Hjemmeplejen fritvalgsområdet Fritvalgsområdet er den kommunale leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen ydes ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler. Området er omfattet af: Lov om social service; o 83 som er personlig pleje og hjælp o 84 som er afløsning og aflastning Sundhedsloven Kommunen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp ydes fortrinsvis på hverdage. Personlig hjælp kan ydes hele døgnet alle årets 365 dage. Hjælpen leveres i tæt samarbejde med sygeplejen/døgnplejen. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælpen ydes i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne. Kvalitetsstandarderne revideres og godkendes en gang årligt i Kommunalbestyrelsen. Organisatorisk er Hjemmeplejen organiseret i 6 decentrale grupper: 2 grupper tilknyttet Otterup-området 2 grupper i Bogense-området 2 grupper i Søndersø/Morud/Særslev-området 180

38 Hjemmeplejen Der er en gruppeleder tilknyttet hver af de decentrale grupper. Driftschefen har det samlede budgetansvar for afdelingen. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By Morud Veflinge Natberedskab Frit valgs gruppernes budget beregnes med udgangspunkt i de forventede visiterede timer. Budgettet beregnes ud fra en personalesammensætning med 70 % social- og sundhedshjælpere og 30 % social- og sundhedsassistenter i de enkelte grupper. Der budgetteres med fast natberedskab. Natberedskabet til hjemmeboende borgere varetages af i alt 4 medarbejdere pr. nat heraf 1 sygeplejerske. I nattevagten udgør det samlede timetal for Social- og sundhedspersonale i timer pr. år. Der tildeles 16,24 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter. Forventede visiterede timer De visiterede timer omfatter ydelser til personlig hjælp og i stigende grad plejeopgaver i henhold til Sundhedsloven. Nye opgaver og opgaveglidning betyder nye udfordringer, idet borgerne udskrives hurtigere fra sygehusene og har komplekse plejebehov efter udskrivelsen. Endvidere er behovet for træning og en tværfaglig indsats til hjemmeboende borgere øget. Det betyder, at kompetencekravene til medarbejderne er stigende. Der bliver delegeret opgaver fra sygeplejerskerne til frit valg, og det tilstræbes at anvende den enkelte medarbejders faglige kompetencer maksimalt. Nedenstående tabel viser fordelingen af visiterede timer fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje fordelt på dagtimer og øvrige tider. Timetallet er benyttet som grundlag for beregningen til frit valgs gruppernes lønbudgetter og baseret på et skøn ud fra det samlede antal visiterede timer i 1. halvår

39 Hjemmeplejen Samlede antal visiterede timer : Fritvalgsområdet Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer i alt BTP Praktisk hjælp BTP Personlig pleje BTP Øvrig tid ,01 % 65,90 % 60,50 % ,00 % 67,90 % 64,60 % ,00 % 65,00 % 57,20 % ,00 % 65,00 % 57,20 % Kilde: Rambøll Care Hertil kommer ca timer til privat leverandør af praktisk hjælp, som budgetlægges under Myndighedsafdelingen. Timer fordelt på de enkelte grupper til budget 2013: Praktisk hjælp Personlig pleje DAG Personlig pleje ØVRIG TID Visiterede timer Otterup Nord Otterup Syd Fredensbo Natberedskab Bogense Øst Bogense Vest Morud Veflinge Søndersø By I alt Kilde: Rambøll Care Samlet er der i 2013 anslået en stigning i antallet af visiterede timer i forhold til Stigningen i visterede timer vedrører hjælp til personlig pleje, og vurderes at være på baggrund af øget kompleksitet i opgaveløsningen hos borgere med væsentlige plejebehov. Kommunen er eneste leverandør af personlig hjælp. Visitationer til praktisk hjælp er uændret i forhold til Der er i overslagsårene budgetteret med uændret timetal i forhold til Den demografiske udvikling forventes ikke, at bevirke væsentlige stigninger i behovet for visiterede ydelser, idet effekten af ændrede arbejdsmetoder med rehabiliterende sigte samt anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger ventes at kompensere for fortsat stigning i behovet for hjælp i overslagsårene. Rehabilitering I 2013 vil der fortsat være fokus på udvikling af den rehabiliterende indsats i hjælpen, der ydes til borgerne. Erfaringerne fra forsøgsordningen i 2012 videreføres og skal fortsat udvikles til at omfatte alle borgere og et bærende princip for alle medarbejdergrupper. Alle medarbejdere i Frit Valg har i 2012 og foråret 2013 deltaget ved 6 dages rehabiliteringskursus, og den rehabiliterende tilgang anvendes i det fler- og tværfaglige samarbejde hos borgerne. Resultaterne fra rehabiliteringsindsatsen i 2012 har medført ændringer i behovet for hjælp, hvor borgerne bliver i stand til at klare sig med mindre hjælp eller uden hjælp. Denne positive 182

40 Hjemmeplejen udvikling forventes at fortsætte og forebygge stigninger i behovet for hjælp ud i overslagsårene Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at: ændre beregningen for tildeling af vikarbudget, således at budgettet fremover beregnes differencieret afhængig af personalegruppen. Tildelingen til fagpersonale vil således være på 16,24 % og tildelingen til ledelse og administration følger tildelingen på de administrative områder (konto 6). Reduktionen foretages gradvis over 2 år. Ændringen giver en samlet besparelse i hjemmeplejen og på plejecentrene på kr. pr. år i 2013 og 2014 og kr. pr. år i 2015 og Andelen for frit valgs grupperne er indregnet i budgettet på de enkelte frit valgs grupper. reducere kørselsbudgettet i frit valgs grupperne med kr. Hjemmeplejen fritvalgsområdet - Fælleskonto Fællesudgifter består af udgifter til fritvalgs grupperne. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Frit valg Fælleskonto Fælleskonto indeholder budget til driftschef for hjemmeplejen, sekretær i hjemmeplejen, uddannelseskoordinator, beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter. Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at: nedlægge en 1 lederstilling i frit valgs grupperne fra medio Besparelsen i 2013 er på kr. og for er besparelsen på kr. pr. år. Øge rehabiliteringsindsatsen fra 2013 og fremefter ved opnormering af terapeuter/andet personale med rehabilieteringskompetencer og derved nedbringe antallet af visiterede timer svarende til en netto besparelse på kr. i 2013 og kr. pr. år fra indføre velfærdsteknologi i form af robotstøvsugere, der på årsbasis vil medføre en reduktion i ydelsestimerne i frit valg på timer, svarende til en besparelse på kr. i 2013 og kr. pr. år fra Effektuering af budgetvedtagelsen vil ske i et samlet procesforløb fra primo 2013, hvor de nødvendige strukturtilpasninger vil blive fastlagt og med hensyntagen til de fremtidige bærende principper omkring rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Kvalitetsstandarderne vil blive tilpasset i forhold til fremadrettet anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Sygeplejen Hjemmesygeplejen er organiseret i 3 distrikter i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Aften- og natsygeplejersker har base i Søndersø. Der er sygeplejedækning i døgnets 24 timer. 183

41 Hjemmeplejen I juli 2012 var der visiteret 436 borgere dag, aften og nat til sygeplejefaglige ydelser. Sygeplejen yder fortrinsvis hjælp til komplekse sygeplejeopgaver til borgere i alle aldre. Der er tale om såvel planlagte som akutte opgaver. Der er udarbejdet sundhedsaftaler med Regionen, hvor bl.a. konkrete aftaler om opgaveløsning og samarbejde ved indlæggelser/udskrivelser er beskrevet. Den stigende opgavekompleksitet i forbindelse med opgaveglidning mellem sygehuse og kommunerne er et væsentligt fokusområde, og der opleves mærkbare ændringer i sygeplejegruppens samlede opgavevaretagelse. Sygehusene har kortere indlæggelsesforløb og dermed ofte øget ambulant aktivitet. Det medfører ændret opgavekompleksitet og øget behov for koordinering/vejledning til borgere, pårørende og øvrige kollegaer. KL har med rapporten Det nære Sundhedsvæsen fra foråret 2012 beskrevet visionerne for kommunernes fremtidige rolle og opgaver inden for det samlede sundhedsvæsen. KL s sundhedsudspil har bl.a fokus på : Forebyggelse af indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje og rehabilitering. Sikring af nødvendig kompetenceudvikling. Understøtte behandling af borgeren i og nær borgerens eget hjem. Sikre sammenhæng i behandlingsforløb og tilbud. Fremme borgerens sunde livsstil og forebygge sygdom herunder kronikerindsatsen. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Sygeplejen Området omfatter det decentrale budget inkl. løn og administrationsudgifter. Der er normeret 869,4 timer pr. uge (inkl. 37 timer til faglig koordinator i sygeplejen). Normeringen er en nettonormering. Der tildeles 16,24 % af lønudgiften til fagpersonale til dækning af vikarudgifter. Afdelingen medvirker til uddannelse af i alt 12 sygeplejestuderende årligt med praktikophold af 8-20 ugers varighed. I henhold til uddannelsesvejledningen forventes der afsat min. 5 timer ugentligt til klinisk vejledning til den enkelte studerende. Alle studerende afslutter praktikophold med eksamen, der består af et samlet forløb med følgedage, skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Utilsigtede hændelser (UTH) Siden september 2010 har der været lovkrav om indberetning af utilsigtede hændelser for sundhedsfagligt personale i henhold til Sundhedsloven. Alle indberetninger bearbejdes lokalt og videresendes til central database. UTH har primært fokus på læringsaspekterne i forhold til indberettede fejl og/eller mangler. Der er udpeget en Risk Manager, der ud over analyse og opfølgning på indberettede UTH-er skal medvirke ved udarbejdelse af relevante forslag til ændrede arbejdsgange og hermed forebyggelse af UTH. 184

42 Hjemmeplejen Risk Manageren aflønnes med 5 timer pr. uge. Timerne finansieres via bloktilskud på kr., der er afsat i driftsbudgettet. Kræftplan III Der er til budget 2013 indarbejdet kr. til implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III), budgettet er finansieret via bloktilskuddet. Indsatsen skal medvirke til at sikre, at mennesker, der har eller har haft kræft bliver hjulpet og støttet, så de bedst kan bevare deres funktionsevne, eller genvinde den så godt som muligt. Ligeledes skal der være fokus på den lindrende indsats gennem hele forløbet. Rygestopindsats Afdelingen skal i perioden medio 2012 til udgangen af 2014 varetage tilbud om ryge-stop indsatser. Midlerne er bevilget via Sundhedsfremme- og Forebyggelsespuljen. Beløbet udgør i kr. Sygeplejen - Fælleskonto Til sygeplejens område er der en fælleskonto, der ikke er omfattet af decentraliseringsaftalerne. Fælleskontoen indeholder budget til beklædning til personalet samt alle tjenestebiler til sygeplejerskerne og frit valgs området. I alt er der 21 tjenestebiler til rådighed i Hjemme- og sygeplejen. Budgettet for alle de sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sårpræparater og øvrige udgifter vedrørende sygeplejedepoterne) findes på fælleskontoen. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Sygeplejen Fælleskonto Hjemmeplejen (Fritvalgsområdet) elever på ældreområdet Nordfyns kommune har en dimensioneringsaftale om uddannelse af 48 social- og sundhedshjælperelever pr. år. Social- og sundhedshjælpereleverne ansættes af kommunen i alle 14 mdr. uddannelsen varer. Nordfyns kommune stiller endvidere 30 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever, svarende til 9 social- og sundhedsassistentelever pr. år. Social- og sundhedsassistenteleverne er dels ansat ved regionen og enkelte ansat ved kommunerne. 185

43 Hjemmeplejen BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Elever Social- og Sundhedshjælper Elever Social- og Sundhedsassistenter Antallet af voksenelever er budgetlagt med videreførelse af niveauet for 2011 svarende til 24 voksenelever i Der opleves stigende efterspørgsel til voksenelevpladserne. Budgettet for 2013 tager udgangspunkt i, at det samlede elevantal vil udgøre 57 social- og sundhedselever. Budgettet for 2013 er på 3,6 mio. kr. Eleverne indgår normeringsmæssigt svarende til 50 % af en fuldtidsstilling. Eleverne er indregnet i budgetterne med udgangspunkt i de praktikperioder, eleverne er på de enkelte plejecentre og frit valgs grupper. Social- og Sundhedsuddannelserne er uddannelsesforløb med vekslende teori- og praktikperioder med varierende starttidspunkter for uddannelsesstart. Der er mulighed for Merit-uddannelsesforløb, hvilket i stigende grad efterspørges. Social- og Sundhedshjælpereleverne er såvel unge under 18 år samt voksne med og uden erhvervserfaring. For elever under 18 år gælder særlige arbejdsmiljøregler i forhold til alenearbejde, tunge løft m.m. Antallet af elever i ældreplejen svarer overens med det aftalte elevoptag jf. trepartsaftalen for Sundhed og forebyggelse Jf. Sundhedsloven er kommunerne forpligtiget til at tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg pr. år til alle borgere over 75 år. Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg, demenskoordinatorerne samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte. I 2011 gennemførtes en lovændring, med reduktion af de lovpligtige besøg fra 2 til 1 årligt besøg. I forbindelse hermed skete personalemæssige tilpasninger samtidig med ændret praksis for besøgstilrettelæggelsen, hvor der blev indført tilbud om besøg via udsendelse af ikke datobreve. Af nedenstående oversigt fremgår udviklingen i de forebyggende besøg for årene 2008 til ÅR Antal personer, der har modtaget et eller flere besøg Antal gennemførte besøg** ) ) I 2008 var der 2 mdr. strejke.** samlet besøgstal for forebyggende hjemmebesøg og demenskoordinatorer. I 2012 blev området med forebyggende hjemmebesøg organisatorisk flyttet fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalgets område og tilknyttet driftsenheden med sygeplejen. 186

44 Hjemmeplejen Demenskoordinatoren er organisatorisk tilknyttet afdelingen for træning og aktivitet. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1) ) Samlet timetildeling med 77,5 time pr. uge til forebyggende hjemmebesøg og 34,5 time pr. uge til demenskoordinator. 187

45 Plejecentre og køkken Plejecentre Ældreområdet er fra 1. juli 2010 opdelt i 2 driftsenheder; 1 driftsenhed omfattende Plejecentre 1 driftsenhed for hjemmeplejen, som omfatter Frit Valg, Sygeplejen og uddannelsesområdet Området er omfattet af; Lov om social service Retssikkerhedsloven Plejehjemsgaranti Sundhedsaftaler Sundhedsloven Plejecentre På kommunes 5 plejecentre er der plads til 238 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Plejecentrene oplever en markant ændring i beboersammensætningen i form af beboere med alvorlige psykiatriske lidelser ofte kombineret med langvarigt misbrug og almene aldringssymptomer (demens). Dette stiller øgede krav til plejepersonalets kompetencer. Der arbejdes målrettet med opkvalificering af personalet, og ændring til mere tværfagligt personale med større andel af social- og sundhedsassistenter, terapeuter, pædagoger og sygeplejersker. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Bryggergården Kærgården Vesterbo Møllehaven Søbo Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 27,22 timer pr. beboer pr. uge for dag og aftentimerne. Dette er uden ledelses- og administrationstid samt budget til vikardækning. Plejecentrene foretager en individuel funktionsvurdering af alle beboere hver 3. måned som dokumentation for anvendte ressourcer og som dokumentation ved personaleflytninger. Der er pr. 1. marts 2011 indført centerledelse i de 3 hovedbyer. Ændringen betyder større ledelsesmæssige ansvarsområder med mulighed for optimal ressourceudnyttelse. I nedenstående tabel er de ugentlige personaleressourcer til henholdsvis ledelse, administration og pleje vist. 188

46 Plejecentre og køkken Plejecenter Antal beboere ledelse Ugentlige personaleressourcer i alt Pleje administration Dag - Aften Bryggergården Kærgården Vesterbo 74 93, Møllehaven 1) Søbo ) Der er 50 pladser på Møllehaven, men der er kun taget 40 pladser i brug. Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og antallet af beboere. Den administrative medarbejder på Møllehaven dækker endvidere Søbo. I forhold til ovenstående er der følgende supplerende bemærkninger: Ovenstående tabel viser driftsbudgettet inkl. budget til mad og service. Indtægten for mad og service er under ældre fælles. Søbo har i alt 30 pladser fordelt med 12 pladser til rehabilitering/aflastning og 18 plejehjemspladser. Rehabiliteringsafsnittet er oprettet som et 2-årigt projekt og evalueres pr. 31. december Det administrative personale løser opgaver for begge driftsenheder samt aktivitet og træning. Vesterbo har samlet 90 pladser. De 16 pladser er ændret til 108 tilbud. Budgettet er overgået til Myndighedsafdelingen. Madservice på plejecentre Alle beboere på plejecentre betaler 108,95 kr. pr. døgn for fuldkost. Det er besluttet at harmonisere principperne omkring kostkasser i leve-bomiljøerne. Der budgetteres med 87,16 kr., svarende til 108,95 kr. ekskl. moms på plejecentrenes kostkasser, heraf er der 22 kr. til fremstilling af hovedmåltid og 11 kr. til fremstilling af øvrige måltider. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra en ekstern leverandør. Ved lukning af Centralkøkkenet pr. 1. februar 2012 er der overført 3 ernæringsassistenter til plejecentrene. De medvirker med både praktisk og faglig sparring til plejepersonalet. Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at ændre beregningen for tildeling af vikarbudget, således at budgettet fremover beregnes differencieret afhængig af personalegruppen. Tildelingen til fagpersonale vil således være på 16,24 % og tildelingen til ledelse og administration følger tildelingen på de administrative områder (konto 6). Reduktionen foretages gradvis over 2 år. Ændringen giver en samlet besparelse i hjemmeplejen og på plejecentrene på kr. pr. år i 2013 og 2014 og kr. pr. år i 2015 og Reduktionen er indarbejdet på de enkelte plejecentre. Pleje Nat Aflastnings-, rehabiliteringspladser I Nordfyns Kommune er der etableret aflastnings-/rehabiliteringspladser på Søbo og Bryggergården. 189

47 Plejecentre og køkken Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Aflastning Søbo Aflastning Bryggergården Budgettet til aflastning indeholder ikke udgifter til ledelse, sekretær, servicemedarbejdere og kontorhold, der afholdes af budgettet for selve plejecentret. De 12 rehabiliteringspladser på Søbo er tildelt budget efter en normering på 27,22 time pr. uge pr. borger, fordelt med en personalesammensætning med 20 % social- og sundhedshjælpere, 60 % social- og sundhedsassistenter og 20 % sygeplejersker samt en ergoterapeut på 30 timer pr. uge. De 6 aflastningspladser på Bryggergården er tildelt 27,50 time pr. uge pr. borger, fordelt med 30 % social- og sundhedshjælpere og 70 % social- og sundhedsassistenter. Rehabiliterings-/aflastningspladserne er budgetteret med kostkasser, da de forventes at skulle indgå i madservice på lige vilkår med de øvrige beboere på plejecentrene. Derved sikres, at ekstern leverandør modtager betaling for leveret mad til aflastningspladser, også i tilfælde af tomme pladser, som står klar til modtagelse. Beboers betaling for mad og service Der er indført loft over borgernes egenbetaling for madservice i plejeboliger. I 2013 er loftet på kr. om måneden for beboernes egenbetaling for madservice efter servicelovens 83 i plejeboliger og plejehjem, botilbud efter servicelovens 107 og 108 og lignende boligenheder. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Beboers betaling for mad og service Der er budgetteret med indtægt for 238 beboere på plejecenter, 6 beboere i 108 tilbud samt 18 beboere i aflastning. Der er budgetteret med en belægningsprocent på 95 % for plejehjemsbeboere og beboere i 108 tilbud og 50 % på aflastningspladser vedrørende betaling for mad. Belægningsprocenter er 100 % for beboere på plejecenter og i 108 tilbud og 50 % på beboere i aflastning ved betaling for service. Fælleskonto ældre Fællesudgifter består af udgifter til plejecenter, og indeholder budget til driftschef for plejecentre, fælles tillidsrepræsentant, It-medarbejder, beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter. 190

48 Plejecentre og køkken BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Fælleskonto ældre Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at nedlægge en 1 lederstilling fra primo Besparelsen er på kr. pr. år. Køkkenet Køkkenet er nedlagt og kostproduktionen til hjemmeboende har været i udbud. Kostproduktionen er pr. 1. februar 2012 overgået til Det Danske Madhus. Budgettet omfatter udelukkende driftsudgifter på bygninger. Såvel indtægter som udgifter i forbindelse med den private leverandør (Det Danske Madhus) er overgået til myndighedsafdelingens budget. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Ejendomsudgifter Servicearealer Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Møllehaven, Vesterbo, Fredensbo og Søbo. Administrationen af kommunens plejecentre og ældreboliger har været i udbud i 2010 og administrationen varetages nu af Boligkontoret Danmark. Servicearealerne indeholder administrations lokaler til plejecenter, frit valg, sygeplejen og aktivitet/træning. 191

49 Plejecentre og køkken BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Serviceareal Mejerigården Serviceareal Kærgården Serviceareal Bryggergården Serviceareal Møllehaven Serviceareal Vesterbo Serviceareal Fredensbo Serviceareal Søbo Serviceareal Tilskud Serviceareal Husleje aflastningsboliger

50 s budgetreserve s budgetreserve På s område afsat følgende budgetbeløb som en budgetreserve: BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL s budgetreserve Med økonomiaftalen for 2013 er der afsat 300 mio. kr. til et løft af sundhedsområdet i kommunerne, hvoraf Nordfyns Kommunes andel af puljen udgør kr. I forbindelse med budgetaftalen blev det aftalt, at der af det samlede tilskud blev afsat en kr. til sundhedsfremmende foranstaltninger. Det er op til den enkelte kommune lokalpolitisk at prioritere anvendelse af tilskuddet fra puljen på de 300 mio. kr., hvorfor tilskuddet foreløbig er afsat under udvalgets budgetreserve, og vil efterfølgende blive prioriteret til konkrete initiativer. Puljen anvendes til at fokusere på de områder, hvor kommunerne kan aflaste det øvrige sundhedsvæsen. Det handler om de patientrettede forebyggelsesindsatser, hvilket konkret vil sige: Styrket sygeplejeindsats: Et løft af den kommunale sygeplejeindsats skal bidrage til at sikre, at alle færdigbehandlede patienter kan hjemtages efter udskrivning. Herudover skal et løft af sygeplejen sikre bedre forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og korte indlæggelser gennem en styrket sygeplejeindsats. Styrket kronikerindsats: Kronikerindsatsen i kommunerne skal have et løft, så alle kommuner giver tilbud til borgere med hjerte-/karsygdom, diabetes og KOL, og at kvaliteten af tilbuddene styrkes. Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere tilskud til sundhedsfremme med kr. pr. år. 193

51 Udgifter pr. 18+ årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til ydelseskontorets områder Udgifter til boligstøtte I nedenstående graf er medtaget udgifter til boligydelser til pensionister samt boligsikring. Udgifter til boligstøtte Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Handicapafdelingens områder Udgifter til behandlingstilbud (alkohol- og stofmisbrugere) I nedenstående graf er medtaget udgifter til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere. 194

52 Udgifter pr. 18+ årige (i hele kroner) Udgifter pr. 18+ årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til behandlingstilbud (alkohol- og stofmisbrugere) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til botilbud til midlertidig ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til midlertidig ophold. Udgifter til botilbud til midlertidig ophold Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 195

53 Udgifter pr. 18+ årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til botilbud til længerevarende ophold I nedenstående graf er medtaget udgifter til botilbud til længerevarende ophold. Udgifter til botilbud til længerevarende ophold Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 196

54 Udgifter pr. 18+ årige (i hele kroner) Udgifter pr. 18+ årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til aktivitets- og samværstilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivitets- og samværstilbud Udgifter til aktivitets- og samværstilbud Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontaktperson- og ledsagerordning I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontaktperson- og ledersagerordninger. Udgifter til kontaktperson- og ledesagerordning Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik 197

55 Udgifter pr. 18+ årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Myndighedsafdelings områder Udgifter til hjælpemidler I nedenstående graf er medtaget udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Udgifter til hjælpemidler Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan 198

56 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til førtidspensioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til førtidspensioner Udgifter til førtidspension Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 199

57 Udgifter pr. 65+ årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal relateret til Ældreområdet Udgifter til pleje og omsorg af ældre I nedenstående graf er medtaget udgifter til pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til pleje og omsorg af ældre Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 200

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Budget 2009. Generel beskrivelse Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud.

Budget 2009. Generel beskrivelse Myndighedsafdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Generel beskrivelse har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospice, plejetakst for

Læs mere

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter 1. Behandling budget Generel beskrivelse har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter 1,6 1,3 Hospiceophold 0,5

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budget for Social- og Sundhedsudvalget

Budget for Social- og Sundhedsudvalget Budget Budget for Generelle bemærkninger Det samlede budgetoplæg for Social og sundhedsudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i de indstillinger som er fremkommet fra social og sundhedsudvalget.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede

Kompetenceplan for Afdelingen for Ældre og Handicappede Kompetenceplan for Afdelingen for Generelle r KHR = Kompetence til at handle i henhold til givne regler =eslutning, =ndstilling, E=Efterretning, O=Orientering Sagsområde ndhold Politisk Lov om Retssikkerhed

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere