Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark"

Transkript

1 Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark

2 Introduktion Denne rapport er et sammendrag af en mere omfangsrig analyse af hestesektoren. Rapporten har til formål at formidle den økonomiske analyses resultater på en let læselig måde. Endvidere skal rapporten give mulighed for et indgående indblik i sektoren og ikke mindst dens størrelse og betydning for den danske samfundsøkonomi. Rapporten er udfærdiget af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Heste, med baggrund i den større analyse af samme navn. Analysen er udarbejdet af cand. oecon. Carsten Bech madsen, cand. oecon. Stud. phd. Lars Bråd Nielsen og cand. oecon. Chris Hommeltoft Petersen, med opbakning fra diverse interessenter i sektoren.

3 Indledning Af analysen fremgår det som mange hesteejere allerede har vidst længe, nemlig at hestehold udgør langt mere end rekreativ hygge. Der ligger en hel sektor, bestående af erhvervsfolk og hobbyfolk, hvoraf over er registrerede ryttere, bag, som i ultimo 2007 tilsammen havde heste og genererede en total omsætnings og beskæftigelseseffekt i samfundet på henholdsvis 24,77 mia. kr. og fuldtidsbeskæftigelser i Danmark. Indhold Introduktion Indledning Historie Hesten i dag Analysen Omsætning Beskæftigelse De afledte effekter Effekterne kort forklaret Hvad betyder disse effekter Resultater Delsektorernes bidrag til Bruttonationalproduktet International sammenligning Konklusion Bilag

4 Historie Hesten har historisk haft stor betydning for det danske samfund. I flere hundrede år var hesten primært tilknyttet militært brug. Således var hestenes størrelse og hurtighed i middelalderen en magtfaktor, der med rette blev tillagt den allerstørste betydning. Endvidere har hesten helt frem til midten af dette århundrede været en helt afgørende produktionsfaktor, som driv og trækkraft i landbrug og industri. Industrialiseringen af det danske samfund, som for alvor har fundet sted i de sidste 50 år, har imidlertid ændret markant på antallet af heste og deres funktion i samfundet. Umiddelbart efter 2. Verdenskrig var der således over heste i Danmark, men blot 30 år senere var antallet faldet til ca stk. Hesten er dog ikke forsvundet fra det moderne samfund, men har i kraft af sin intelligens og indlæringsevne fundet nye anvendelsesmuligheder. Hesten er således gået fra fortrinsvis at være leverandør af trækkraft til i dag at fungere som sports og hobbydyr, hvilket har givet dyret en renæssance. En undersøgelse viser, at Danmark er det land i EU med det største antal heste i forhold til indbyggertal. Landscentret, Heste og Danmarks Statistik anslår antallet af heste i Danmark til at udgøre ca stk. 6 7

5 Hesten i dag I dag avles og opdrættes langt de flest heste fortsat i landbruget. Målt i areal beslaglægger de heste i Danmark ca hektar landbrugsjord til græs og foder, men lægges hertil de arealer som anvendes til ridebaner, motionsfolde samt væddeløbsbaner, stiger arealet yderligere med ca hektar. Sammenlagt lægger hestehold i Danmark derfor beslag på over hektar landbrugsjord. Set fra et økonomisk perspektiv er hesteejerens rolle igennem de sidste 50 år i store træk gået fra at være producent til at være forbruger, hvorfor heste i dag indgår i mange forskellige sammenhænge i samfundet i dag. En optegnelse over hestens anvendelsesområder omfatter bl.a.: leres græsmarker og luftefold til heste. Hertil kommer, at der skal indrettes stalde, ridebaner mv., ligesom hestene skal skoes og fra tid til anden have besøg af dyrlægen. Endeligt skal der indkøbes supplerende foder og udstyr. Alle disse aktiviteter er med til at give liv og omsætning på landet. Samtidig er der i dag kommet mere fokus på de mange små landbrugsejendomme eller nedlagte landbrug, der sælges som såkaldte lyst/hesteejendomme. Køberne er ofte folk fra byen med en ridemæssig baggrund, som ønsker at realisere en drøm om at flytte på landet og dyrke deres hesteinteresse. Landdistrikterne tilføres på denne måde mange aktive og ofte ressourcestærke familier. I tilknytning til hestens brug i det moderne samfund er der opbygget en hel industri, som bl.a. omfatter: Tabel 1: Oversigt over anvendelsesområderne for heste i dag. Uanset hvilke hesteaktiviteter der er tale om, så foranlediger disse beskæftigelse og økonomisk aktivitet i landområderne. For eksempel medfører en hestepension, at der på markerne skal dyrkes foder, etab Tabel 2: Hesterelaterede erhverv i samfundet i dag. 8 9

6 Analysen For de mange aktører i hestebranchen er det vigtigt med faktuel viden om hestesektorens omfang, men også i forhold til erhvervets kontakt til myndigheder samt udvikling og forskning, er konkret viden om sektoren særdeles vigtig. Det har således længe været et ønske at få udarbejdet en analyse af sektoren, der viser hestens betydning i det danske samfund. Af overskuelighedsmæssige årsager har vi opdelt hestesektoren i syv delsektorer, se evt. bilag for en udspecificeret afgrænsning af de syv delsektorer, som tilsammen udgør den primære hestesektor. Hestesektorens mange forgreninger og relationer til den øvrige danske økonomi er kortlagt for herigennem at bestemme den samlede økonomiske aktivitet, som sektoren skaber. Indledningsvis er det derfor vigtigt at forstå, at hestesektoren er bundet sammen med andre erhverv gennem køb af varer og produktionsmidler samt salg af hesterelaterede produkter til videre forarbejdning og forbrug. Der er tale om en udstrakt grad af arbejdsdeling mellem den primære hestesektor og den øvrige økonomi, som med en række følgeindustrier forsyner hestesektoren med råvarer, tjenesteydelser og kapital, henholdsvis indsamler, forarbejder og distribuerer hestesektorens produktion. Denne arbejdsdeling betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at se på hestesektoren alene, når sektorens samfundsøkonomiske betydning ønskes belyst, idet primærsektoren igennem arbejdsdelingen har en lang række afledte aktivitetsvirkninger i den øvrige økonomi

7 Omsætning Figur 1 viser den samlede direkte omsætning indenfor hestesektoren, der andrager 8594 mio. kr., hvoraf ca mio. kr. kan henføres til interne transaktioner delsektorerne i mellem. Figur 1: Direkte omsætning for hesteområdet opdelt på delsektorer (mio. kr). Ser vi nærmere på fordelingen i sektoren, viser det sig at der er en klar størrelsesmæssig forskel på de forskellige dele af sektoren. Med en andel på 32% af den totale omsætning er Varer & Tjenester den største bidragsyder til hestesektoren, hvilket hovedsageligt kan henføres til byggeri, smedevirksomhed, salg af rideudstyr samt forsikrings virksomhed. I forlængelse heraf tegner Landbrug sig for 24% af den totale omsætning og kan primært tilskrives aktivitet indenfor foder og strøproduktion samt opstaldning. Sammenlagt udgør disse to sektorer følgelig mere end 50% af den totale direkte økonomiske aktivitet indenfor hesteområdet. Sektoren Avl & Opdræt bidrager med 19%, hvilket i al væsentlighed kan henføres til produktion af heste. Endvidere andrager Ridesporten 9% som primært skyldes aktiviteten hos de danske rideklubber, henholdsvis træning og salg af rideheste, mens Spil & Publikationer udgør 9%, som er spil på heste. Hertil kommer, at aktiviteten indenfor Trav & Galop samlet kan opgøres til 6%, hvilket hovedsageligt kan relateres til træning og salg af trav og galopheste samt drift af trav og galopbaner. Slutteligt repræsenterer Hesteturisme 1% af den samlede omsætning og kan fortrinsvis henføres til udlejning af heste samt arrangering af rideferier. Den samlede økonomiske aktivitet, der kan henføres til hestesektoren, er dog langt større end de 8594 mio. kr. De afledte effekter betyder, som senere forklares (side 21), at den samlede omsætning er mio. kr

8 Beskæftigelse Nedenstående figur viser antallet af fuldtidsbeskæftigede, der direkte er beskæftiget i de syv delsektorer på årsbasis. Figur 2: Direkte beskæftigelse indenfor hesteområdet opdelt på delsektorer. Det fremgår af figur 2, at hestesektoren samlet set bidrager med 8133 direkte fuldtidsbeskæftigede. Heraf tæller landbrugssektoren med en andel på 28% de fleste ansatte, der primært kan henføres til aktiviteterne opstaldning af heste samt foder og strøproduktion. Næststørste bidragsyder er Avl & Opdræt med en andel på 23%, som hovedsageligt kan tilskrives produktion af heste. Sammenlagt bidrager Landbrug samt Avl & Opdræt med mere end halvdelen af hestesektorens fuldtidsstillinger. Gennem et stort antal beskæftigede i rideklubber bidrager Ridesport endvidere med en andel på 22% af de samlede beskæftigede, hvorimod de tre mindste sektorer samlet set kun tegner sig for 8% hovedsageligt fordelt på trav og galoptrænere samt aktører indenfor hesteturisme. Antallet af fuldtidsstillinger, der kan henføres til hestehold, er dog væsentligt større end de 8133, når man indregner de afledte beskæftigelseseffekter, som for eksempel landmandens behov for mere materiel for at kunne honorere efterspørgslen på foder fra hestesektoren. Hestesektoren skaber således fuldtidsstillinger i samfundet. (Se side 23) Analysen viser også, at beskæftigelseseffekten på det øvrige samfund ved en ekstra ansat i hestesektoren har en mereffekt på over 20% i forhold til at øge arbejdsstyrken generelt i øvrige erhverv

9 De afledte effekter De afledte effekter vi beskæftiger os med i denne rapport, er følgende tre typer af effekter: De direkte effekter De indirekte effekter De inducerede effekter Disse tre effekter giver tilsammen den totale effekt, som vi vil se nærmere på, da den beskriver hvad det betyder for det danske samfund at der eksisterer heste i landet. Man kan med rette sige, at den totale effekt forklarer, hvilken betydning det ville have på samfundet, hvis der pludseligt ikke eksisterede heste i Danmark. Man kan forestille sig effekterne som ringe i vandet. Det er når penge bytter hænder, effekterne opstår. Selvfølgelig er effekterne af aftagende styrke des længere man kommer væk fra den oprindelige påvirkning, men det betyder at hele samfundet på en måde hænger sammen

10 Effekterne kort forklaret: Direkte effekt: Med udgangspunkt i f.eks. én hest og dens rytter, så skabes der en efterspørgsel efter foder, rideudstyr og en stald mv. Dette defineres som den direkte effekt. Indirekte effekt: Er med udgangspunkt i ovennævnte eksempel, f.eks. staldens bygherres køb af materialer og værktøj mv. Disse omsætningseffekter bliver målt som den samfundsmæssige effekt (totale omsætningseffekt) af en forøgelse på en krone i hestesektoren. Den kan også måles på beskæftigelse. Beskæftigelseseffekterne kan måles på to forskellige måder: 1: Med udgangspunkt i den samfundsmæssige beskæftigelseseffekt af en forøgelse på en krone i hestesektoren (totale beskæftigelseseffekt). 2: Med udgangspunkt i den samfundsmæssige beskæftigelseseffekt af en forøgelse af beskæftigede inden for sektoren med en fuldtidsstilling. (Type 2 effekt) Inducerede effekt: Er den effekt der opstår, når personer som enten er direkte eller indirekte beskæftiget i hestesektoren, bruger nogle af de penge de har tjent i hestesektoren på privatforbrug. Den effekt som opstår hos f.eks. den lokale brugs, eller biograf er en induceret effekt. Effekten er altså den effekt der skabes på baggrund af privatforbruget hos folk i hestesektoren

11 Hvad betyder disse totale effekter? Nedenstående figur viser den totale omsætningseffekt, hvilket vil sige de effekter som skabes ud fra det totale forbrug i sektoren. de øvrige erhverv er opregnet til 2,7690. Det betyder, at en marginal stigning i efterspørgslen på 1 krone indenfor hestesektoren vil bidrage med mere til den samlede økonomiske aktivitet, end en tilsvarende efterspørgselsstigning indenfor de øvrige erhverv, når vi ser på den totale omsætningseffekt. Ud fra ovenstående formel beregnes den totale omsætningseffekt i samfundet på baggrund af den direkte omsætning indenfor hesteområdet. Figur 3: Totale omsætningseffekter for de 7 delsektorer samt gennemsnitlig total omsætningseffekt for henholdsvis hetesektoren som helhed og de øvrige erhverv i den danske samfundsøkonomi. Af figur 3 fremgår det, at den totale omsætningseffekt for Trav & Galop antager den største værdi på 3,9409, hvilket betyder at for hver krone der tjenes i hestesektoren, så skabes der en samfundsøkonomisk effekt på 3,9409 kroner. Den totale omsætningseffekt for Landbruget er den mindste med en værdi på 2,1282. De totale omsætningseffekter for de resterende dele af hestesektoren ligger alle inden for dette spænd. Øverst i figur 3 fremgår den gennemsnitlige totale omsætningseffekt for hestesektoren som har en værdi på 2,8823, mens den for 2,8823 x 8594 mio. kr. = mio. kr. Totalmultiplikator Direkte omsætning i hestesektoren Total omsætning (direkte + indirekte + inducerede effekter) I formlen fremgår, at den direkte omsætning på 8594 mio. kr. indenfor hesteområdet skaber en samlet aktivitet i den danske økonomi på mio. kr., når alle direkte, indirekte og inducerede effekter medtages (den totale omsætningseffekt). Omsætningseffekten skabt på baggrund af hestesektoren kan skitseres som nedenfor. + + = 8594 mio mio mio mio. kr. Direkte omsætning Indirekte omsætning Induceret omsætning Max. økonomisk effekt 20 21

12 Ser man på beskæftigelseseffekterne i henhold til figur 4 nedenfor, tegner Ridesport samt Spil & Publikationer sig fortsat for yderpunkterne med en beskæftigelseseffekt på 1,7145 og 21,7746. Det betyder, at der skabes 21,7746 fuldtidsstillinger i samfundet for hver fuldtidsstilling, der skabes inden for spil og publikationer. Dette skyldes at spil på heste omsætter for relativt meget pr. fuldtidsansat. Det er muligt at beregne beskæftigelseseffekten for hesteområdet og derudfra bestemme den beskæftigelse, der skabes i det danske samfund på baggrund af den direkte beskæftigelse indenfor hesteområdet. På grundlag af en direkte beskæftigelse indenfor hesteområdet på 8133 skabes en beskæftigelse på ansatte i det danske samfund, når alle direkte, indirekte og inducerede beskæftigelseseffekter medtages. Figur 4: Type 2 beskæftigelsesmultiplikatorer for de 7 delsektorer samt gennemsnitlig type 2 beskæftigelsesmultiplikator for henholdsvis hesteområdet som helhed og de øvrige erhverv i den danske samfundsøkonomi. På samme vis som for den totale omsætningseffekt, kan beskæftigelseseffekten for hestesektoren beregnes til 2,5635, hvilket overstiger den gennemsnitlige effekt på 2,1303 i samfundsøkonomiens øvrige erhverv. Derfor synes det fortsat mest hensigtsmæssigt at skabe arbejdspladser indenfor hestesektoren, såfremt den størst mulige beskæftigelseseffekt ønskes. Den samlede beskæftigelseseffekt i samfundet, der genereres på grundlag af den direkte beskæftigelse indenfor hestesektoren, kan skitseres som nedenfor. Den ovenstående udregning viser det samlede antal fuldtidsstillinger der skabes i det danske samfund, på grund af hestehold i Danmark. Tallet kan ses som det antal fuldtidsstillinger, der ville forsvinde i Danmark, hvis der ikke eksisterede heste

13 Resultater Indledningsvis opsummeres de omsætningseffekter, som hestesektoren skaber i den danske samfundsøkonomi. Herefter følger en fortolkning af hesteområdets betydning for beskæftigelse. Tabellen angiver en opsummering af de opnåede resultater. Parameter Direkte Indirekte Effekter Inducere Total Omsætning (mio DKK) Beskæftigelse Indkomst (mio DKK) Bidrag til BNP (mio DKK) 4113 Tabel 3: Oversigt over analysens resultater

14 Delsektorernes bidrag til Bruttonationalproduktet i Danmark Sammenhængene i det danske nationalregnskab muliggør en beregning af delsektorernes bidrag til Bruttonationalproduktet (BNP) i 2007 ud fra den opstillede model og Danmarks Statistik. Nedenstående tabel 4 illustrerer beregningen af delsektorernes andel af BNP. Aflønning af ansatte Bruttorestværdi Est. prod skat. BNP (markedspriser) Andel af BNP Ridesport Trav & Galop Hesteturisme Avl & Opdræt Spil & Publikationer Varer & tjenester Landbrug Hestesektorerne i alt Øvrig økonomi I alt ,03% 0,01% 0,00% 0,03% 0,10% 0,02% 0,10% 0,30% 99,70% 100,00% Tabel 4: Hestesektorens bidrag til BNP (mio. kr.). Af ovenstående tabel fremgår at hestesektoren i 2007 samlet set bidrager med 0,30% af BNP. Denne andel er hovedsageligt skabt gennem økonomien i landbruget samt spil og publikationer med respektive 0,10% af BNP. Dette skyldes at netop landbrug, samt spil og publikationer har en større positiv indvirkning på værdiskabelsen i samfundet, som BNP er et udtryk for, end de øvrige delvariable i hestesektoren

15 International sammenligning En sammenligning af analysens resultater med udenlandske studier af hestesektorens samfundsøkonomiske betydning giver anledning til tabellen nedenfor. Danmark Storbritannien USA Australien Nordirland Spanien Sverige Direkte omsætning i mia. DKK 8,6 27,7 121,5 18,0 0,3 14,3 Omsætning inkl. totaleffekter i mia. DKK 24,8 32,9 Andel af BNP (%) 0,30 0,30 0,20 0,80 0,20 0,34 Hestepopulation Direkte omsætning i DKK pr. hest Direkte beskæftigelse Tabel 5: Rapportens resultater sammenholdt med internationale studier (Johanson et al., 2004; Henley, 2004; Castejón, 2008; Gordon, 2000). Beskæftigelse inkl. samfundseffekter Man bør være varsom med at sammenligne rapportens resultater med andre studier, idet forskelle i metode samt datagrundlag kan forekomme. Dog bør det nævnes, at de svenske resultater er baseret på samme metode, som ligger til grund for denne rapport, hvorfor disse har særlig interesse. Med forbehold for eventuelle forskelle landene imellem, fremgår det som det første, at hestesektorens andel af BNP for Danmarks vedkommende synes at ligge på niveau med de øvrige lande, om end både Sverige (0,34%) og Australien (0,80%) antager noget højere værdier. I forhold til Sverige kan dette i al væsentlighed tilskrives en større udbredelse af spil på heste, end tilfældet er i Danmark. Det betyder at der i 2007 blev omsat for godt 7 mia. danske kr. mere inden for spil på heste i Sverige end tilfældet var i Danmark. Ses der slutteligt nærmere på, hvor stor den direkte omsætning pr. hest er de forskellige lande imellem, bliver det klart, at Danmark sammen med Sverige befinder sig på et klart højere niveau end de øvrige lande. Med forbehold for forskelle i afledte effekter, indikerer dette, at hesten i de skandinaviske lande har relativ stor samfundsøkonomisk betydning. Ses der her tillige bort fra spil på heste, omsættes der i Danmark for flere kroner pr. hest, end tilfældet er i Sverige

16 Konklusion I selve analysen er det blevet klarlagt, at den afledte omsætning af den samlede danske hestesektor udgør mio. kr. Denne effekt udspringer af den direkte omsætning på 8594 mio. kr. Hvad angår beskæftigelsen afledt af den samlede danske hestesektor, så udgør den fuldtidsstillinger. Denne effekt udspringer af den direkte beskæftigelse på 8133 fuldtidsstillinger. Analysen bestemte hestesektorens bidrag til BNP i Hestesektoren bidrager samlet med 0,30% af BNP hovedsageligt genereret gennem økonomien i delsektorerne Landbrug samt Spil & Publikationer med respektive 0,10% af BNP. Som afslutning kan man gøre sig en række overvejelser omkring fremtidig forskning indenfor hestens samfundsøkonomiske betydning. Det er i denne rapport blevet klarlagt, hvilke delsektorer som er særligt værdiskabende. I relation hertil kunne det derfor være formålstjenligt at uddybe analysen af disse områder. Hvad angår analyseniveauet, bør det holdes for øje, at det nationale niveau har været omdrejningspunkt for studierne af produktion og beskæftigelse. Herved er hestens betydning på regionalt plan ikke blevet afdækket. Det kunne være interessant at udbygge detaljeringsgraden i analysen til også at indbefatte forskelle mellem landsdele. Der er nemlig fundet en stor variation mellem f.eks. Nordsjælland og nogle af landets yderområder. Som udbygning hertil kunne analysen ligeledes løftes op på et internationalt plan med de formål at kortlægge Danmarks samspil med andre lande. Herved kunne der opnås et indblik i, hvor det i forhold til økonomisk aktivitet og beskæftigelse ville være mest hensigtsmæssigt at udbygge det fremtidige internationale samarbejde. Slutteligt bør det pointeres, at denne rapport udgør et øjebliksbillede af hestesektorens betydning i Danmark. En løbende opdatering og udbygning af datamaterialet vil være hensigtsmæssig for til stadighed at højne beregningspræcisionen og sikre et tidssvarende billede af hesteområdets samfundsøkonomiske betydning

17 Bilag: Aktivitetsinddeling af Hestesektoren 1. Trav & Galop Dansk Travsports Centralforbund Dansk Galop Træning og salg af trav og galopheste samt kuske & jockeyaktivitet Trav og galopbaner 2. Ridesport Branche og interesseorganisationer Rideklubber Vilhelmsborg Træning & salg (ekskl. Trav & Galop) 3. Hesteturisme Udlejning af heste & arrangering af rideferie Hestevognskørsel Vilde heste 4. Avl & Opdræt Avlsforbund Rådgivning og udstedelse af hesteid Produktion af heste 5. Spil & Publikationer DanToto Løbsguiden (spillemagasiner) Bøger & hestemagasiner Internetsider Hestefotografer 6. Varer & Tjenester Dyrlæger Hestetrailere Slagtning Destruktion Advokatydelser Efterskoler Landbrugsskoler Hestetransport & international transport Hestetransportvogne Minilæssere (driftsmidler) Smede Rideudstyr (træningsudstyr) Byggeri af haller, stalde, baner, hegn og inventar Alternativ og anden behandling Forsikring af heste Forsikring af stalde, inventar, trailere og hestetransportvogne Merpris ved køb af større motorkraft til biler 7. Landbrug (hestesektor) Ringridning Dyrskuer Messer & øvrige arrangementer Opstaldning Foder og strøproduktion 32 33

18 34 Tryk: GPTryk A/S Layout og opsætning: Grafikki, v/ann Rönnerman Fotografer: Jens Tønnesen, Ole Hindby samt en stor tak til div. private fotografer

19 Sammendrag af analysen af hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark Denne rapport er et sammendrag af en mere omfangsrig analyse af hestesektoren. Rapporten har til formål at formidle den økonomiske analyses resultater på en let læselig måde. Endvidere skal rapporten give mulighed for et indgående indblik i sektoren og ikke mindst dens størrelse og betydning for den danske samfundsøkonomi. Rapporten er udfærdiget af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Heste, med baggrund i den større analyse af samme navn. Analysen er udarbejdet af cand. oecon. Carsten Bech madsen, cand. oecon. Stud. phd. Lars Bråd Nielsen og cand. oecon. Chris Hommeltoft Petersen, med opbakning fra diverse interessenter i sektoren.

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Foretræde for Folketingets kulturudvalg

Foretræde for Folketingets kulturudvalg Kulturudvalget 2014-15 L 23 Bilag 6 Offentligt Foretræde for Folketingets kulturudvalg 22. oktober 2014 Indledning Som bekendt har Folketinget besluttet at beskære kraftigt i de tipsmidler, som hestevæddeløbssporten

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste

Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste - 1 Skat og moms af stutterier og væddeløbsheste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mindre landbrugsvirksomheder, stutterivirksomhed og opdræt af væddeløbsheste har gennem mange år interesseret

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Kapital er vigtig for produktiviteten

Kapital er vigtig for produktiviteten Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 FEBRUAR 2017 Kapital er vigtig for produktiviteten Stort set al produktion kræver en eller anden form for kapital i form af viden, maskiner og værktøj,

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights:

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights: Økonomisk analyse 14. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud Highlights:

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk

Økonomisk analyse. Fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk Økonomisk analyse 7. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngens nationaløkonomiske fodaftryk Ved hjælp af input-output modellering

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt. Notat. Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Notat Bilag 4: Notat om udviklingen i skattegabet siden 1995. Hovedcentret Indsats Indledning Som led i arbejdet med de nye måltal for SKAT følger SKAT

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere