Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark"

Transkript

1 Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark

2 Introduktion Denne rapport er et sammendrag af en mere omfangsrig analyse af hestesektoren. Rapporten har til formål at formidle den økonomiske analyses resultater på en let læselig måde. Endvidere skal rapporten give mulighed for et indgående indblik i sektoren og ikke mindst dens størrelse og betydning for den danske samfundsøkonomi. Rapporten er udfærdiget af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Heste, med baggrund i den større analyse af samme navn. Analysen er udarbejdet af cand. oecon. Carsten Bech madsen, cand. oecon. Stud. phd. Lars Bråd Nielsen og cand. oecon. Chris Hommeltoft Petersen, med opbakning fra diverse interessenter i sektoren.

3 Indledning Af analysen fremgår det som mange hesteejere allerede har vidst længe, nemlig at hestehold udgør langt mere end rekreativ hygge. Der ligger en hel sektor, bestående af erhvervsfolk og hobbyfolk, hvoraf over er registrerede ryttere, bag, som i ultimo 2007 tilsammen havde heste og genererede en total omsætnings og beskæftigelseseffekt i samfundet på henholdsvis 24,77 mia. kr. og fuldtidsbeskæftigelser i Danmark. Indhold Introduktion Indledning Historie Hesten i dag Analysen Omsætning Beskæftigelse De afledte effekter Effekterne kort forklaret Hvad betyder disse effekter Resultater Delsektorernes bidrag til Bruttonationalproduktet International sammenligning Konklusion Bilag

4 Historie Hesten har historisk haft stor betydning for det danske samfund. I flere hundrede år var hesten primært tilknyttet militært brug. Således var hestenes størrelse og hurtighed i middelalderen en magtfaktor, der med rette blev tillagt den allerstørste betydning. Endvidere har hesten helt frem til midten af dette århundrede været en helt afgørende produktionsfaktor, som driv og trækkraft i landbrug og industri. Industrialiseringen af det danske samfund, som for alvor har fundet sted i de sidste 50 år, har imidlertid ændret markant på antallet af heste og deres funktion i samfundet. Umiddelbart efter 2. Verdenskrig var der således over heste i Danmark, men blot 30 år senere var antallet faldet til ca stk. Hesten er dog ikke forsvundet fra det moderne samfund, men har i kraft af sin intelligens og indlæringsevne fundet nye anvendelsesmuligheder. Hesten er således gået fra fortrinsvis at være leverandør af trækkraft til i dag at fungere som sports og hobbydyr, hvilket har givet dyret en renæssance. En undersøgelse viser, at Danmark er det land i EU med det største antal heste i forhold til indbyggertal. Landscentret, Heste og Danmarks Statistik anslår antallet af heste i Danmark til at udgøre ca stk. 6 7

5 Hesten i dag I dag avles og opdrættes langt de flest heste fortsat i landbruget. Målt i areal beslaglægger de heste i Danmark ca hektar landbrugsjord til græs og foder, men lægges hertil de arealer som anvendes til ridebaner, motionsfolde samt væddeløbsbaner, stiger arealet yderligere med ca hektar. Sammenlagt lægger hestehold i Danmark derfor beslag på over hektar landbrugsjord. Set fra et økonomisk perspektiv er hesteejerens rolle igennem de sidste 50 år i store træk gået fra at være producent til at være forbruger, hvorfor heste i dag indgår i mange forskellige sammenhænge i samfundet i dag. En optegnelse over hestens anvendelsesområder omfatter bl.a.: leres græsmarker og luftefold til heste. Hertil kommer, at der skal indrettes stalde, ridebaner mv., ligesom hestene skal skoes og fra tid til anden have besøg af dyrlægen. Endeligt skal der indkøbes supplerende foder og udstyr. Alle disse aktiviteter er med til at give liv og omsætning på landet. Samtidig er der i dag kommet mere fokus på de mange små landbrugsejendomme eller nedlagte landbrug, der sælges som såkaldte lyst/hesteejendomme. Køberne er ofte folk fra byen med en ridemæssig baggrund, som ønsker at realisere en drøm om at flytte på landet og dyrke deres hesteinteresse. Landdistrikterne tilføres på denne måde mange aktive og ofte ressourcestærke familier. I tilknytning til hestens brug i det moderne samfund er der opbygget en hel industri, som bl.a. omfatter: Tabel 1: Oversigt over anvendelsesområderne for heste i dag. Uanset hvilke hesteaktiviteter der er tale om, så foranlediger disse beskæftigelse og økonomisk aktivitet i landområderne. For eksempel medfører en hestepension, at der på markerne skal dyrkes foder, etab Tabel 2: Hesterelaterede erhverv i samfundet i dag. 8 9

6 Analysen For de mange aktører i hestebranchen er det vigtigt med faktuel viden om hestesektorens omfang, men også i forhold til erhvervets kontakt til myndigheder samt udvikling og forskning, er konkret viden om sektoren særdeles vigtig. Det har således længe været et ønske at få udarbejdet en analyse af sektoren, der viser hestens betydning i det danske samfund. Af overskuelighedsmæssige årsager har vi opdelt hestesektoren i syv delsektorer, se evt. bilag for en udspecificeret afgrænsning af de syv delsektorer, som tilsammen udgør den primære hestesektor. Hestesektorens mange forgreninger og relationer til den øvrige danske økonomi er kortlagt for herigennem at bestemme den samlede økonomiske aktivitet, som sektoren skaber. Indledningsvis er det derfor vigtigt at forstå, at hestesektoren er bundet sammen med andre erhverv gennem køb af varer og produktionsmidler samt salg af hesterelaterede produkter til videre forarbejdning og forbrug. Der er tale om en udstrakt grad af arbejdsdeling mellem den primære hestesektor og den øvrige økonomi, som med en række følgeindustrier forsyner hestesektoren med råvarer, tjenesteydelser og kapital, henholdsvis indsamler, forarbejder og distribuerer hestesektorens produktion. Denne arbejdsdeling betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at se på hestesektoren alene, når sektorens samfundsøkonomiske betydning ønskes belyst, idet primærsektoren igennem arbejdsdelingen har en lang række afledte aktivitetsvirkninger i den øvrige økonomi

7 Omsætning Figur 1 viser den samlede direkte omsætning indenfor hestesektoren, der andrager 8594 mio. kr., hvoraf ca mio. kr. kan henføres til interne transaktioner delsektorerne i mellem. Figur 1: Direkte omsætning for hesteområdet opdelt på delsektorer (mio. kr). Ser vi nærmere på fordelingen i sektoren, viser det sig at der er en klar størrelsesmæssig forskel på de forskellige dele af sektoren. Med en andel på 32% af den totale omsætning er Varer & Tjenester den største bidragsyder til hestesektoren, hvilket hovedsageligt kan henføres til byggeri, smedevirksomhed, salg af rideudstyr samt forsikrings virksomhed. I forlængelse heraf tegner Landbrug sig for 24% af den totale omsætning og kan primært tilskrives aktivitet indenfor foder og strøproduktion samt opstaldning. Sammenlagt udgør disse to sektorer følgelig mere end 50% af den totale direkte økonomiske aktivitet indenfor hesteområdet. Sektoren Avl & Opdræt bidrager med 19%, hvilket i al væsentlighed kan henføres til produktion af heste. Endvidere andrager Ridesporten 9% som primært skyldes aktiviteten hos de danske rideklubber, henholdsvis træning og salg af rideheste, mens Spil & Publikationer udgør 9%, som er spil på heste. Hertil kommer, at aktiviteten indenfor Trav & Galop samlet kan opgøres til 6%, hvilket hovedsageligt kan relateres til træning og salg af trav og galopheste samt drift af trav og galopbaner. Slutteligt repræsenterer Hesteturisme 1% af den samlede omsætning og kan fortrinsvis henføres til udlejning af heste samt arrangering af rideferier. Den samlede økonomiske aktivitet, der kan henføres til hestesektoren, er dog langt større end de 8594 mio. kr. De afledte effekter betyder, som senere forklares (side 21), at den samlede omsætning er mio. kr

8 Beskæftigelse Nedenstående figur viser antallet af fuldtidsbeskæftigede, der direkte er beskæftiget i de syv delsektorer på årsbasis. Figur 2: Direkte beskæftigelse indenfor hesteområdet opdelt på delsektorer. Det fremgår af figur 2, at hestesektoren samlet set bidrager med 8133 direkte fuldtidsbeskæftigede. Heraf tæller landbrugssektoren med en andel på 28% de fleste ansatte, der primært kan henføres til aktiviteterne opstaldning af heste samt foder og strøproduktion. Næststørste bidragsyder er Avl & Opdræt med en andel på 23%, som hovedsageligt kan tilskrives produktion af heste. Sammenlagt bidrager Landbrug samt Avl & Opdræt med mere end halvdelen af hestesektorens fuldtidsstillinger. Gennem et stort antal beskæftigede i rideklubber bidrager Ridesport endvidere med en andel på 22% af de samlede beskæftigede, hvorimod de tre mindste sektorer samlet set kun tegner sig for 8% hovedsageligt fordelt på trav og galoptrænere samt aktører indenfor hesteturisme. Antallet af fuldtidsstillinger, der kan henføres til hestehold, er dog væsentligt større end de 8133, når man indregner de afledte beskæftigelseseffekter, som for eksempel landmandens behov for mere materiel for at kunne honorere efterspørgslen på foder fra hestesektoren. Hestesektoren skaber således fuldtidsstillinger i samfundet. (Se side 23) Analysen viser også, at beskæftigelseseffekten på det øvrige samfund ved en ekstra ansat i hestesektoren har en mereffekt på over 20% i forhold til at øge arbejdsstyrken generelt i øvrige erhverv

9 De afledte effekter De afledte effekter vi beskæftiger os med i denne rapport, er følgende tre typer af effekter: De direkte effekter De indirekte effekter De inducerede effekter Disse tre effekter giver tilsammen den totale effekt, som vi vil se nærmere på, da den beskriver hvad det betyder for det danske samfund at der eksisterer heste i landet. Man kan med rette sige, at den totale effekt forklarer, hvilken betydning det ville have på samfundet, hvis der pludseligt ikke eksisterede heste i Danmark. Man kan forestille sig effekterne som ringe i vandet. Det er når penge bytter hænder, effekterne opstår. Selvfølgelig er effekterne af aftagende styrke des længere man kommer væk fra den oprindelige påvirkning, men det betyder at hele samfundet på en måde hænger sammen

10 Effekterne kort forklaret: Direkte effekt: Med udgangspunkt i f.eks. én hest og dens rytter, så skabes der en efterspørgsel efter foder, rideudstyr og en stald mv. Dette defineres som den direkte effekt. Indirekte effekt: Er med udgangspunkt i ovennævnte eksempel, f.eks. staldens bygherres køb af materialer og værktøj mv. Disse omsætningseffekter bliver målt som den samfundsmæssige effekt (totale omsætningseffekt) af en forøgelse på en krone i hestesektoren. Den kan også måles på beskæftigelse. Beskæftigelseseffekterne kan måles på to forskellige måder: 1: Med udgangspunkt i den samfundsmæssige beskæftigelseseffekt af en forøgelse på en krone i hestesektoren (totale beskæftigelseseffekt). 2: Med udgangspunkt i den samfundsmæssige beskæftigelseseffekt af en forøgelse af beskæftigede inden for sektoren med en fuldtidsstilling. (Type 2 effekt) Inducerede effekt: Er den effekt der opstår, når personer som enten er direkte eller indirekte beskæftiget i hestesektoren, bruger nogle af de penge de har tjent i hestesektoren på privatforbrug. Den effekt som opstår hos f.eks. den lokale brugs, eller biograf er en induceret effekt. Effekten er altså den effekt der skabes på baggrund af privatforbruget hos folk i hestesektoren

11 Hvad betyder disse totale effekter? Nedenstående figur viser den totale omsætningseffekt, hvilket vil sige de effekter som skabes ud fra det totale forbrug i sektoren. de øvrige erhverv er opregnet til 2,7690. Det betyder, at en marginal stigning i efterspørgslen på 1 krone indenfor hestesektoren vil bidrage med mere til den samlede økonomiske aktivitet, end en tilsvarende efterspørgselsstigning indenfor de øvrige erhverv, når vi ser på den totale omsætningseffekt. Ud fra ovenstående formel beregnes den totale omsætningseffekt i samfundet på baggrund af den direkte omsætning indenfor hesteområdet. Figur 3: Totale omsætningseffekter for de 7 delsektorer samt gennemsnitlig total omsætningseffekt for henholdsvis hetesektoren som helhed og de øvrige erhverv i den danske samfundsøkonomi. Af figur 3 fremgår det, at den totale omsætningseffekt for Trav & Galop antager den største værdi på 3,9409, hvilket betyder at for hver krone der tjenes i hestesektoren, så skabes der en samfundsøkonomisk effekt på 3,9409 kroner. Den totale omsætningseffekt for Landbruget er den mindste med en værdi på 2,1282. De totale omsætningseffekter for de resterende dele af hestesektoren ligger alle inden for dette spænd. Øverst i figur 3 fremgår den gennemsnitlige totale omsætningseffekt for hestesektoren som har en værdi på 2,8823, mens den for 2,8823 x 8594 mio. kr. = mio. kr. Totalmultiplikator Direkte omsætning i hestesektoren Total omsætning (direkte + indirekte + inducerede effekter) I formlen fremgår, at den direkte omsætning på 8594 mio. kr. indenfor hesteområdet skaber en samlet aktivitet i den danske økonomi på mio. kr., når alle direkte, indirekte og inducerede effekter medtages (den totale omsætningseffekt). Omsætningseffekten skabt på baggrund af hestesektoren kan skitseres som nedenfor. + + = 8594 mio mio mio mio. kr. Direkte omsætning Indirekte omsætning Induceret omsætning Max. økonomisk effekt 20 21

12 Ser man på beskæftigelseseffekterne i henhold til figur 4 nedenfor, tegner Ridesport samt Spil & Publikationer sig fortsat for yderpunkterne med en beskæftigelseseffekt på 1,7145 og 21,7746. Det betyder, at der skabes 21,7746 fuldtidsstillinger i samfundet for hver fuldtidsstilling, der skabes inden for spil og publikationer. Dette skyldes at spil på heste omsætter for relativt meget pr. fuldtidsansat. Det er muligt at beregne beskæftigelseseffekten for hesteområdet og derudfra bestemme den beskæftigelse, der skabes i det danske samfund på baggrund af den direkte beskæftigelse indenfor hesteområdet. På grundlag af en direkte beskæftigelse indenfor hesteområdet på 8133 skabes en beskæftigelse på ansatte i det danske samfund, når alle direkte, indirekte og inducerede beskæftigelseseffekter medtages. Figur 4: Type 2 beskæftigelsesmultiplikatorer for de 7 delsektorer samt gennemsnitlig type 2 beskæftigelsesmultiplikator for henholdsvis hesteområdet som helhed og de øvrige erhverv i den danske samfundsøkonomi. På samme vis som for den totale omsætningseffekt, kan beskæftigelseseffekten for hestesektoren beregnes til 2,5635, hvilket overstiger den gennemsnitlige effekt på 2,1303 i samfundsøkonomiens øvrige erhverv. Derfor synes det fortsat mest hensigtsmæssigt at skabe arbejdspladser indenfor hestesektoren, såfremt den størst mulige beskæftigelseseffekt ønskes. Den samlede beskæftigelseseffekt i samfundet, der genereres på grundlag af den direkte beskæftigelse indenfor hestesektoren, kan skitseres som nedenfor. Den ovenstående udregning viser det samlede antal fuldtidsstillinger der skabes i det danske samfund, på grund af hestehold i Danmark. Tallet kan ses som det antal fuldtidsstillinger, der ville forsvinde i Danmark, hvis der ikke eksisterede heste

13 Resultater Indledningsvis opsummeres de omsætningseffekter, som hestesektoren skaber i den danske samfundsøkonomi. Herefter følger en fortolkning af hesteområdets betydning for beskæftigelse. Tabellen angiver en opsummering af de opnåede resultater. Parameter Direkte Indirekte Effekter Inducere Total Omsætning (mio DKK) Beskæftigelse Indkomst (mio DKK) Bidrag til BNP (mio DKK) 4113 Tabel 3: Oversigt over analysens resultater

14 Delsektorernes bidrag til Bruttonationalproduktet i Danmark Sammenhængene i det danske nationalregnskab muliggør en beregning af delsektorernes bidrag til Bruttonationalproduktet (BNP) i 2007 ud fra den opstillede model og Danmarks Statistik. Nedenstående tabel 4 illustrerer beregningen af delsektorernes andel af BNP. Aflønning af ansatte Bruttorestværdi Est. prod skat. BNP (markedspriser) Andel af BNP Ridesport Trav & Galop Hesteturisme Avl & Opdræt Spil & Publikationer Varer & tjenester Landbrug Hestesektorerne i alt Øvrig økonomi I alt ,03% 0,01% 0,00% 0,03% 0,10% 0,02% 0,10% 0,30% 99,70% 100,00% Tabel 4: Hestesektorens bidrag til BNP (mio. kr.). Af ovenstående tabel fremgår at hestesektoren i 2007 samlet set bidrager med 0,30% af BNP. Denne andel er hovedsageligt skabt gennem økonomien i landbruget samt spil og publikationer med respektive 0,10% af BNP. Dette skyldes at netop landbrug, samt spil og publikationer har en større positiv indvirkning på værdiskabelsen i samfundet, som BNP er et udtryk for, end de øvrige delvariable i hestesektoren

15 International sammenligning En sammenligning af analysens resultater med udenlandske studier af hestesektorens samfundsøkonomiske betydning giver anledning til tabellen nedenfor. Danmark Storbritannien USA Australien Nordirland Spanien Sverige Direkte omsætning i mia. DKK 8,6 27,7 121,5 18,0 0,3 14,3 Omsætning inkl. totaleffekter i mia. DKK 24,8 32,9 Andel af BNP (%) 0,30 0,30 0,20 0,80 0,20 0,34 Hestepopulation Direkte omsætning i DKK pr. hest Direkte beskæftigelse Tabel 5: Rapportens resultater sammenholdt med internationale studier (Johanson et al., 2004; Henley, 2004; Castejón, 2008; Gordon, 2000). Beskæftigelse inkl. samfundseffekter Man bør være varsom med at sammenligne rapportens resultater med andre studier, idet forskelle i metode samt datagrundlag kan forekomme. Dog bør det nævnes, at de svenske resultater er baseret på samme metode, som ligger til grund for denne rapport, hvorfor disse har særlig interesse. Med forbehold for eventuelle forskelle landene imellem, fremgår det som det første, at hestesektorens andel af BNP for Danmarks vedkommende synes at ligge på niveau med de øvrige lande, om end både Sverige (0,34%) og Australien (0,80%) antager noget højere værdier. I forhold til Sverige kan dette i al væsentlighed tilskrives en større udbredelse af spil på heste, end tilfældet er i Danmark. Det betyder at der i 2007 blev omsat for godt 7 mia. danske kr. mere inden for spil på heste i Sverige end tilfældet var i Danmark. Ses der slutteligt nærmere på, hvor stor den direkte omsætning pr. hest er de forskellige lande imellem, bliver det klart, at Danmark sammen med Sverige befinder sig på et klart højere niveau end de øvrige lande. Med forbehold for forskelle i afledte effekter, indikerer dette, at hesten i de skandinaviske lande har relativ stor samfundsøkonomisk betydning. Ses der her tillige bort fra spil på heste, omsættes der i Danmark for flere kroner pr. hest, end tilfældet er i Sverige

16 Konklusion I selve analysen er det blevet klarlagt, at den afledte omsætning af den samlede danske hestesektor udgør mio. kr. Denne effekt udspringer af den direkte omsætning på 8594 mio. kr. Hvad angår beskæftigelsen afledt af den samlede danske hestesektor, så udgør den fuldtidsstillinger. Denne effekt udspringer af den direkte beskæftigelse på 8133 fuldtidsstillinger. Analysen bestemte hestesektorens bidrag til BNP i Hestesektoren bidrager samlet med 0,30% af BNP hovedsageligt genereret gennem økonomien i delsektorerne Landbrug samt Spil & Publikationer med respektive 0,10% af BNP. Som afslutning kan man gøre sig en række overvejelser omkring fremtidig forskning indenfor hestens samfundsøkonomiske betydning. Det er i denne rapport blevet klarlagt, hvilke delsektorer som er særligt værdiskabende. I relation hertil kunne det derfor være formålstjenligt at uddybe analysen af disse områder. Hvad angår analyseniveauet, bør det holdes for øje, at det nationale niveau har været omdrejningspunkt for studierne af produktion og beskæftigelse. Herved er hestens betydning på regionalt plan ikke blevet afdækket. Det kunne være interessant at udbygge detaljeringsgraden i analysen til også at indbefatte forskelle mellem landsdele. Der er nemlig fundet en stor variation mellem f.eks. Nordsjælland og nogle af landets yderområder. Som udbygning hertil kunne analysen ligeledes løftes op på et internationalt plan med de formål at kortlægge Danmarks samspil med andre lande. Herved kunne der opnås et indblik i, hvor det i forhold til økonomisk aktivitet og beskæftigelse ville være mest hensigtsmæssigt at udbygge det fremtidige internationale samarbejde. Slutteligt bør det pointeres, at denne rapport udgør et øjebliksbillede af hestesektorens betydning i Danmark. En løbende opdatering og udbygning af datamaterialet vil være hensigtsmæssig for til stadighed at højne beregningspræcisionen og sikre et tidssvarende billede af hesteområdets samfundsøkonomiske betydning

17 Bilag: Aktivitetsinddeling af Hestesektoren 1. Trav & Galop Dansk Travsports Centralforbund Dansk Galop Træning og salg af trav og galopheste samt kuske & jockeyaktivitet Trav og galopbaner 2. Ridesport Branche og interesseorganisationer Rideklubber Vilhelmsborg Træning & salg (ekskl. Trav & Galop) 3. Hesteturisme Udlejning af heste & arrangering af rideferie Hestevognskørsel Vilde heste 4. Avl & Opdræt Avlsforbund Rådgivning og udstedelse af hesteid Produktion af heste 5. Spil & Publikationer DanToto Løbsguiden (spillemagasiner) Bøger & hestemagasiner Internetsider Hestefotografer 6. Varer & Tjenester Dyrlæger Hestetrailere Slagtning Destruktion Advokatydelser Efterskoler Landbrugsskoler Hestetransport & international transport Hestetransportvogne Minilæssere (driftsmidler) Smede Rideudstyr (træningsudstyr) Byggeri af haller, stalde, baner, hegn og inventar Alternativ og anden behandling Forsikring af heste Forsikring af stalde, inventar, trailere og hestetransportvogne Merpris ved køb af større motorkraft til biler 7. Landbrug (hestesektor) Ringridning Dyrskuer Messer & øvrige arrangementer Opstaldning Foder og strøproduktion 32 33

18 34 Tryk: GPTryk A/S Layout og opsætning: Grafikki, v/ann Rönnerman Fotografer: Jens Tønnesen, Ole Hindby samt en stor tak til div. private fotografer

19 Sammendrag af analysen af hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark Denne rapport er et sammendrag af en mere omfangsrig analyse af hestesektoren. Rapporten har til formål at formidle den økonomiske analyses resultater på en let læselig måde. Endvidere skal rapporten give mulighed for et indgående indblik i sektoren og ikke mindst dens størrelse og betydning for den danske samfundsøkonomi. Rapporten er udfærdiget af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Heste, med baggrund i den større analyse af samme navn. Analysen er udarbejdet af cand. oecon. Carsten Bech madsen, cand. oecon. Stud. phd. Lars Bråd Nielsen og cand. oecon. Chris Hommeltoft Petersen, med opbakning fra diverse interessenter i sektoren.

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 1. Valg af dirigent. Formanden bød velkommen, og foreslog John Randskov som dirigent Dirigenten kunne meddele,

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

RESUMÉ MEDLEM AF TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK. telefon +45 33 15 01 02. telefax +45 33 14 19 33 gstax@gstax.dk www.gstax.dk

RESUMÉ MEDLEM AF TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK. telefon +45 33 15 01 02. telefax +45 33 14 19 33 gstax@gstax.dk www.gstax.dk MEDLEM AF TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK RESUMÉ Dansk Travsports Centralforbund (DTC) og Dansk Galop (DG) har udarbejdet en analyse af beskatningsforholdene for virksomhed med trav- og galopheste, der

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere