Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl på Sønderkærskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl på Sønderkærskolen Side 1 af 10

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab Bilag findes på hjemmesiden 4. Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Bilag findes på hjemmesiden. 4.2 Forslag til asfalt arbejde på parkeringspladsen. Bilag findes på hjemmesiden 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasserer for 2 år 6.2 Valg til bestyrelsen valg til bestyrelsen for 2 år valg til bestyrelsen for 2 år valg til bestyrelsen for 2 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 6.4 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år 6.5 Valg af revisorsuppleanter Valg af revisorsuppleant for 2 år 7. Eventuelt Side 2 af 10

3 Formanden Jørn Henningsen indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ad 1.1. Valg af dirigent Foreningens advokat Torben Lund kunne ikke deltage, så bestyrelsen foreslog John Sylvest, Stendam 15, og det blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Der var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede, og 47 beboere var mødt op. Ad 1.2. Valg af stemmetællere 2 stemmetællere (Bredkær 17 og Stråkær 6) blev valgt med akklamation. Ad 2. Bestyrelsens beretning 1. Velkommen Velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst til vores nye beboere. 2. Entreprenøren Samarbejdet med HP Ejendomsservice ophører 30. april 2012, og vi har indgået en ny kontrakt med AJ Ejendomsservice. AJ Ejendomsservice er ikke fremmed for os, da Allan, der står for firmaet, varetog pasningen af vores område i flere år for HP Ejendomsservice. Allan varetog også vintervedligeholdelsen de første år for HP I den nye kontrakt er der taget højde for de tidligere problemer omkring Allingvej. Affald og haveaffald Afhentning af husholdningsaffald har kørt ordentligt hele året og foregår stadig hver mandag. Storskrald og haveaffald bliver indsamlet af HP ligeledes hver mandag. Der er stadig enkelte beboere, der ikke respekterer kravet om anvendelse af klare sække til storskrald og papirsække til haveaffald, ligesom større ting skal skilles ad/deles, så de bliver håndterbare. Cykler bliver kun taget med, hvis de tydeligt er mærket som storskrald. I 2011 blev der fortsat smidt husholdningsaffald, elektronikaffald og haveaffald i plastiksække i vores containere. Det var både egne beboere og folk udefra, der benyttede containerne til andet end det, de er beregnet til. Derfor blev containerne på Kærmark (Vesterskel) aflåst for, at vi på den måde kan undgå husholdningsaffald og i øvrigt for ikke at fungere som genbrugsplads for hele Hvidovre og omegn. Containerne er opsat for vores entreprenør til storskrald afhentet ved husene om mandagen. Der må ikke smides/lægges fliser, havesten eller jord/grus/sand i eller ved containerne, da foreningen selv skal betale for bortkørsel. Vedligeholdelse Der blev ikke afholdt flere arbejdsdage i 2011, da det manglende fremmøde d. 2. april 2011 ikke ligefrem opfordrede til en gentagelse. Som omtalt sidste år, er asfalten på vores parkeringspladser efterhånden så slidt og hullet, at vi bliver nødsaget til at foretage os noget.. Vi har indhentet tilbud på nyt slidlag, og dette fremgår som bilag til forslag fremsat af bestyrelsen. Side 3 af 10

4 Kabel-tv Vedligeholdelse af kablerne samt levering af Tv-programmer sker efter aftale (kontrakt) med YouSee. Grundejerforeningen ejer kablerne frem til fordelingskasserne på stierne. Herfra går stikledninger ud til de enkelte huse. Hver fordelingskasse dækker 4 parceller. Kablerne fra fordelingskassen og ind i husene ejes af den enkelte grundejer. Indbrud og tyverier Igen et tilbagevendende emne. Vi har fortsat problemer med indbrud i biler, campingvogne og huse, samt tyveri af nummerplader. Vær derfor opmærksomme, når I færdes i området. Parkering Tidligere tiders problemer med parkering på stierne er stort set ophørt, Af de runddelte sedler om parkering på stierne, har vi ikke modtaget en eneste. Fastelavnsfest Igen i år blev der afholdt fastelavnsfest med deltagelse af mange udklædte børn på den store legeplads. Det håber vi kan forsætte også i fremtiden, da det gerne skulle blive en fast hyggelig tradition for området. Hjemmesiden Vores hjemmeside er det faste kommunikationsled mellem bestyrelsen og beboerne og mellem beboerne indbyrdes. Siden er velbesøgt også af ejendomsmæglerne. Tom Jonsson er webmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og udbygget, så den fortsat kan fungere som bindeled mellem foreningen og beboerne. Vi får jævnligt henvendelser fra beboere med spørgsmål om alt fra P-regler, kabel-tv, belysning, storskrald m.v. Mange af disse svar findes imidlertid også på hjemmesiden. Her ligger også referater af generalforsamlinger, vedtægter m.v. Vi prøver stadig at udbygge brugen af i forbindelse med indkaldelser, nyheder, breve m.v. til beboerne, hvorfor jeg gerne vil benytte anledningen til at opfordre alle beboere til at oplyse deres mailadresse til foreningen. Det sparer både tid og penge for os alle informationerne kommer hurtigere ud, og foreningen sparer penge til kopiering og distribution. Og så giver det jo også et lille bidrag til et bedre miljø. Og blot for en god ordens skyld: Vi udleverer naturligvis ikke mailadressen til andre. Rotter Det er som om, at problemet omkring rotter er accelereret. Jeg håber ikke, det er på grund af vores afskærmning ved udluftningskanalerne sidste år. Når man konstaterer rotte(-r), skal man anmelde det via kommunens hjemmeside. I forbindelse med rotter, kan jeg oplyse, at kommunen påtænker at flytte Hvidovre Brevdueforenings lokaler og dueslag fra området ved Åmarken til det grønne område ved brandstationen. Vi har gjort indsigelse, også begrundet i frygten for endnu flere rotter i vores område Bestyrelsens arbejde Vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Side 4 af 10

5 Det kræver noget at sidde i vores bestyrelse. Området er stort, og det byder hele tiden på nye udfordringer, der kræver hurtig og grundig stillingtagen. Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen også suppleanterne - deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne. Til slut en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres store indsats for foreningen og tak for et godt samarbejde og for jeres gode humør. Ligeledes tak til alle, der bakker op om foreningens arbejde. Spørgsmål fra forsamlingen: Engkær 12: Det grønne område du nævner kommunen ville bruge til brevduebanen, er det kommunens grund? Svar fra Jørn: ja, det er det. Kommunen har lige sat området istand. Grundkær 18: Når man nu skriver til jer på mailadresserne på hjemmesiden, så er der ikke nogen af jer, der gider svare? (Skrevet til Connie) Og er det ikke HP der skal rydde op i området? Jørn: Jo, det er HP, der skal rydde op, når de kører rundt og samler storskrald ind. Tommy: Hvis det er debatforum for beboerne, der menes, så svarer bestyrelsen ikke på den fra beboer til beboer. Webmaster: Der har været nedbrud på hjemmesiden, i forbindelse med opdatering af serveren fra udbyderens side, så hvis det har været for en måneds tid siden, så kan der være nogle mails der er gået tabt. Grundkær 18: Det passer, at det har været i den periode så. Stråkær 6: Bestyrelsen svarer måske ikke så hurtig, men god hjemmeside. Når den nye entreprenør starter, kan man så ikke påpege, at bommene skal lukkes op. Der er lavet store spor i græsset, fordi HP ikke gad lukke bommene op. Drivkær 26: Der er glasskår i sandkasserne, kan man ikke få den nye entreprenør til at blive bedre til at rydde op efter de unge i området, så de små ikke kommer til skade? Jørn: Det står i kontrakten, at de skal gøre det, men der har været problemer, så det følger vi op på med den nye entreprenør. Engkær 11: Legepladserne. Der holdes "fest" ved legepladserne, hvis han kunne tage det mandag morgen, så der bliver ryddet op? Jørn: Det er meningen, at han skal ordne det samtidig med, at han tager storskraldet Tommy: Nu starter vi op med en ny entreprenør, så må vi se, hvordan det går fremadrettet. Stendam 15: Der er mange, der kommer fra kolonihaverne og læsser haveaffald af oppe på Vesterskel, er der ikke noget, vi kan gøre ved det? Jørn: Vi betaler ikke for de ekstra afhentninger, så vi kan altid bede om, at de henter affald en ekstra gang. Vognmanden der henter haveaffald, har taget jord, selvom han egentlig ikke må tage det med, men der skal selvfølgelig være plads til vores eget. Engkær 10: Har vi så meget affald, at vi behøver at få hentet hver uge? Der ligger mælkekartoner og alt muligt rundt omkring i poserne. Hvad med at vi kun satte storskrald ud? Jørn: HP skal faktisk sortere pap og andet affald, men det er ikke blevet gjort. HP ville have haft en ekstra container sat op til affald, men det har vi sagt nej til. Allingvej 100: Hvad koster det os, at det bliver hentet hver uge, i stedet for hver 3. måned og så selv køre tingene væk? Side 5 af 10

6 5: Vi har prøvet det så mange gange. Men vi har små grunde og begrænset plads til opbevaring. Vi har 3 containere i området, og alligevel bliver de fyldt op hver uge. Jørn: Vores område er betegnet som etageejendom, så derfor er udgiften ikke lige så stor som for andre grundejere. Men vi har ikke lige beløbene i hovedet. Men det er noget, vi kan undersøge. Engkær 10: 1 gang om ugen er for tit, men 1 gang om måneden er for lidt. Tommy: Vi har lige forhandlet kontrakt, så det kan måske komme med i næste kontrakt. Jørn: Vi gennemgik ordningen om haveaffald sidste år, hvor haveaffald blev hentet af kommunen. Det blev så lavet om til HP, fordi kommunen lavede om på ordningen. Men beboerne hos os selv er heller Ikke altid gode til at få lagt aviser og flasker i containerne. Jørn har mange gange ryddet op, fordi poser bliver lagt ved siden af med aviser og flasker. Hvis han har set, hvor det kommer fra, bliver affaldet afleveret tilbage, men det er langt fra alle gangene. Klardam 22: Klardam bliver stadig hentet af kommunen, hvis beboerne sætter skraldet ud. Engkær 46: Jeg synes, det er en god ordning, men kan man ikke få en nøgle, så man selv kan få adgang til containerne? Hvorfor er der ikke nogen af os grundejere, som er kommet med forslaget før generalforsamlingen? Poul: Når man har gæster, ser det ikke særlig pænt ud, når man sætter storskrald ud allerede om fredagen. Det må man vente med til mandag morgen - inden kl. 7. Jacob: Vi kan ikke gøre noget nu omkring storskrald ordningen, men vi kan finde ud af, hvad man sparer ved at få ordningen ændret, næste gang der skal forhandles. Bredkær 17: Glad for ordningen. 5: Alle fik nedslag i ejendomsskatten fra kommunen, da afhentningen blev ændret sidste år. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2011 Jacob gennemgik regnskabet. Der har ikke været tab af kontingenter og de reparationer bestyrelsen har lavet er kun afregnet med de bilag der er købt ind for. Resultatet viser et overskud på kr. på grund af besparelse på vedligeholdelse og der er holdt igen på forbruget. Der mangler betaling på murarbejde, fordi arbejdet ikke er færdiggjort endnu. Entreprenøren bliver afregnet i januar. Derfor er der hensat kr. til den betaling ved udgangen af Jacob gennemgik vedligeholdelse for regnskabet. Spørgsmål: Drivkær 5: Nogle i bestyrelsen havde fået penge for at udføre arbejde for grundejerforeningen. Er det også sket i år? Jacob: Nej, der er kun afregnet efter bon, så det er kun materialer, der er dækket. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Ad 4.1. Forslag fra bestyrelsen 4.1. Forslag til budget 2013 I dette forslag er der ikke taget højde for asfaltarbejdet. Hvis forslag om asfalt bliver godkendt vil det blive indsat i budgettet. De største ændringer er hybridnet, kontingent og entreprenør. Side 6 af 10

7 Spørgsmål: Stråkær 6: Hvorfor er kontingentet sat ned, når tingene bliver dyrere? Jacob: Da vi kommer ud med et overskud, så synes vi ikke, det er nødvendigt at sætte kontingentet op, især ikke når vi sparer en del penge på den nye kontrakt med entreprenøren. Engkær 46: Hvorfor sparer vi ikke op, når vi ved, at området bliver slidt? Jacob: Hvis foreningen skal spare op, skal det vedtages på en generelforsamling. Det er ikke noget bestyrelsen alene kan tage beslutning om. Engkær 46: Det er vel også bestyrelsens opgave at se fremad og lave nogle ideer om hvilke reparationer/udskiftninger, der kommer i fremtiden? Jacob: Jo, men som grundejerforening må vi ikke have en formue stående i banken, med mindre den er øremærket til et formål. Adresse ukendt: For en del år tilbage blev det nedstemt, at vi lavede en opsparing på bare 100 kr. om måneden. Jørn: Man kunne måske på et senere tidspunkt beslutte, at en evt. forhøjelse af kontingentet blev forlænget, sådan at man fik lavet en opsparing til de store reparationer, der kommer de næste 3 5 år. Men det, der skal undersøges er, at hvis der er en opsparing, skal man så ved salg af ejendom have sin del af opsparingen med? Engkær 46: Det vil jo være det samme som, hvis man køber ejendom nu, så er der en del ekstrabetaling, hvis forslag om asfaltarbejde bliver vedtaget. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad Forslag til asfaltarbejde på parkeringspladserne. Forslag til asfalt arbejde på parkeringspladser. Som nævnt på generalforsamlingen i 2011 trænger alle foreningens parkeringspladser til vedligeholdelse. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra 3 leverandører og fra de 2 er der enighed om priserne, mens den 3. er dyrere. Priserne for renovering er som følger: Kærmark/Vesterskel kr. Rebæk Alle & Klardam kr. Runde P kr. I alt kr. Bestyrelsen foreslår, at arbejdet gennemføres i 3 etaper. Det vil betyde en ekstra betaling på 500 kr. pr. kvartal pr. husstand startende 3. kvartal 2012 og frem til udgangen af 2015, i alt 14 kvartaler. Såfremt der ikke foretages en renovering, vil det være nødvendigt med løbende nødreparationer, med en kort levetid, hvilket medfører stigende omkostninger til denne post, som vil medføre løbende kontingentstigninger. Jørn redegjorde kort for arbejdet: Kærmark og Vesterskel er de værste, desværre. Hvis vi får det hele lavet på en gang, er det mange penge, som skal lægges som et engangsbeløb, men hvis vi deler op med et område ad gangen, er det måske spiseligt. Det ene tilbud har glemt et par p-pladser, så der kommer lidt ekstra på det. Det ene tilbud er en lappeløsning uden garanti for, hvor lang tid det holder. Tommy: Vi er nødt til at beslutte nu om at lave parkeringspladserne, da det ellers bliver dyrere at blive ved med at lave lappearbejde, i stedet for at få det gjort rigtigt nu. Spørgsmål: Drivkær 12: Hvilke firmaer er spurgt? Side 7 af 10

8 Jørn: Munkesø, Kirkegaard AS og Brandts asfalt ApS, vi havde fået 2 tilbud allerede sidste år, det var nogenlunde samme pris. Arbejdsopgaven er lagt på en hjemmeside, hvor alle firmaer kan komme med tilbud på arbejdet. To havde svaret på opgaven via hjemmesiden, og en havde lagt i postkassen uden at vide, at vi var i gang med at undersøge. Engkær 46: Sådan noget asfaltarbejde, hvor lang tid er garantien på det? Jørn: Der er 5 års garanti, men det, der ligger nu, har holdt i 30 år, så det er en del år siden, der burde være lagt ny asfalt på. Stendam 1: Jeg har kigget på det forslag fra Kirkegård og det er, det eneste forslag, der ser ordenligt ud, og som har det hele med. En aftalekontrakt Ab92 (omkring garantien) gør sig kun gældende, hvis firmaet stadig eksisterer, når en evt. skade fremkommer. Engkær 46: Hvorfor er finansieringen over så kort tid? Jørn: Vi skal have pengene ind, for at kunne betale for arbejdet. Engkær 46: Har lånefinansiering været i tankerne? Jacob: Grundejerforeningen i sig selv kan ikke låne penge, så hvis der skal lånes penge, er det hver enkelt grundejer, der skal låne, og samtidig er der udgifter til tinglysning, som vil gøre det hele meget dyrere. Adresse ukendt: Dengang blev bebygget, startede vi med grus, og kommunen afholdt udgiften til asfalt. 5: Tidligere var det kommunen, der havde lagt pengene ud, og hver grundejer betalte 13 % i renter dengang. Har i overvejet fartdæmpning? Jacob: Det er 40 km. zone i området, så det har ikke været på tale. Stendam 15: Det koster kr. pr. bump Stråkær 6: Jeg synes, det er et godt forslag. Drivkær 12: Er der stillet spørgsmål til, om 2,5 cm asfalt er nok? Stendam 1: Man skal minimum lægge 2 cm, men 3 cm er maks. så 2,5 cm er fint. Drivkær 12: ønskede en skriftlig afstemning. Jacob informerede om en stemmeseddel pr. husstand, og der skal skrives ja eller nej på stemmesedlen, ikke navn eller adresse. Resultat: 34 stemmeberettigede: 5 stemte nej og 29 stemte ja Forslaget om asfaltarbejde blev vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogen forslag fra beboerne. Ad 6. Valg Ad 6.1. Valg af kasserer for 2 år Jacob Kort, Bredkær 13 blev genvalgt med akklamation Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Frank Sandgreen, Stråkær 12 blev genvalgt med akklamation Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Tommy Tillisch, Grundkær 5 blev genvalgt med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Nina Frederiksen, Grundkær 32 blev genvalgt med akklamation. Ad 6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter Side 8 af 10

9 Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Poul Thomsen, Engkær 11 blev genvalgt med akklamation. Ad 6.4. Valg af revisorer Ad Valg af revisor for 2 år Bengt Lynggaard Nielsen, 5 blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisorsuppleanter Ad Valg af revisorsuppleant for 2 år Karen Noer, Grundkær 36 blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen Stendam1: Banen blev nævnt i beretningen, hvem skal reparere vejen, når alt banearbejdet er færdigt? Kunne der arbejdes på, at der evt. kom skråparkering på Allingvej, så der kom flere parkeringspladser? Jørn: Når banearbejdet er færdigt, vil cykelstien være dobbeltrettet på vores side, så det kan ikke lade sig gøre. Der kan ikke parkeres på Allingvej på grund af spærrelinjen. Allingvej 100: Kan man holde kommunen lidt i ørerne, så de får ordnet hækkene ud til Allingevej, jeg har ringet til kommunen flere gange sidste år for, at de skal klippe hækkene? Jørn: Vores område går kun til husene, og vi har også ringet til kommunen flere gange. Men det er et problem, og vi ringer gerne til dem igen. Engkær 12: Der er lavet udhæng forskellige steder. Det ser pænt ud, og er en god ide, men det kommer til at se mærkeligt ud, når det er forskelligt. Kan man ikke gøre det, så det bliver ens, og så det ser pænt ud? Trappen bliver også ødelagt af, at vandet fra taget falder direkte ned på trappen, så det smuldrer væk? Jacob: Det er noget, vi kan kigge på. Engkær 12: Der er 2 steder, hvor stakittet er malet hvidt, er det noget I vil gøre noget ved? Jørn: Hvis nogen henvender sig, så gør vi noget ved det, men vi kan desværre ikke gå rundt i området hele tiden og kontrollere. Adresse ukendt: Nogen har lagt nye fliser, det bliver meget uens, så det er jo ikke særligt smart eller i forhold til vedtægterne, sådan var det ikke tidligere. Jacob: Det er svært. Nogen har haft det liggende i 5-10 år, og når så naboen også lægger det om, og det ikke er pænt, så kommer man efter dem. Adresse Ukendt: Det er lidt papegøjeagtigt, hvis der ikke er nogen, der gør noget ved det. Jørn: Tidligere skulle det ligne det, der var før. Men bestyrelsen går ikke rundt og kontrollerer, men vi følger op på de henvendelser, der kommer. Engkær 46: I julen dekorerer beboerne. Nogen synes, det er hæsligt, og andre synes, det er pænt. Ukendt Adresse: Kig i ordensreglementet og læg det evt. i alle postkasser, så alle kender det. Stendam 22: Hvad med inde i haverne med skure, der hænger ud over stakitterne. Drivkær 32: Rigtig mange skure står forkert i skel og i højden. Jørn: Det er svært, når der ikke er fulgt op på ombygningerne fra år tilbage. Men ved henvendelser tager vi kontakt til beboeren. Salen var enig om, at man måtte henvende sig til bestyrelsen, men ikke gå i for små sko og anmelde alt. Side 9 af 10

10 Drivkær 29: Kommunen har repareret Rebæk Alle, og ved nedkørslerne på Drivkær og Grundkær er der et hul i nedkørslen. Det er kun ved Bredkær, det er jævnet ud. Jørn: Vi tager kontakt til kommunen. Herefter takkede Jørn for et godt møde og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl Side 10 af 10

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 på Avedøre Kaserne Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 28. april 2005, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var i alt 29 husstande: 3, 5, 12, 21, 23, 24, 40, 48, 56, 58, 60,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen

Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen Grundejerforeningen Ravnsnæs - Generalforsamling 22.4 2015 Sjælsøskolen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Peter Schäfer valgt med akklamation Dirigenten konstaterede generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere