Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl på Sønderkærskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl på Sønderkærskolen Side 1 af 10

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab Bilag findes på hjemmesiden 4. Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Bilag findes på hjemmesiden. 4.2 Forslag til asfalt arbejde på parkeringspladsen. Bilag findes på hjemmesiden 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasserer for 2 år 6.2 Valg til bestyrelsen valg til bestyrelsen for 2 år valg til bestyrelsen for 2 år valg til bestyrelsen for 2 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 6.4 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år 6.5 Valg af revisorsuppleanter Valg af revisorsuppleant for 2 år 7. Eventuelt Side 2 af 10

3 Formanden Jørn Henningsen indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ad 1.1. Valg af dirigent Foreningens advokat Torben Lund kunne ikke deltage, så bestyrelsen foreslog John Sylvest, Stendam 15, og det blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Der var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede, og 47 beboere var mødt op. Ad 1.2. Valg af stemmetællere 2 stemmetællere (Bredkær 17 og Stråkær 6) blev valgt med akklamation. Ad 2. Bestyrelsens beretning 1. Velkommen Velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst til vores nye beboere. 2. Entreprenøren Samarbejdet med HP Ejendomsservice ophører 30. april 2012, og vi har indgået en ny kontrakt med AJ Ejendomsservice. AJ Ejendomsservice er ikke fremmed for os, da Allan, der står for firmaet, varetog pasningen af vores område i flere år for HP Ejendomsservice. Allan varetog også vintervedligeholdelsen de første år for HP I den nye kontrakt er der taget højde for de tidligere problemer omkring Allingvej. Affald og haveaffald Afhentning af husholdningsaffald har kørt ordentligt hele året og foregår stadig hver mandag. Storskrald og haveaffald bliver indsamlet af HP ligeledes hver mandag. Der er stadig enkelte beboere, der ikke respekterer kravet om anvendelse af klare sække til storskrald og papirsække til haveaffald, ligesom større ting skal skilles ad/deles, så de bliver håndterbare. Cykler bliver kun taget med, hvis de tydeligt er mærket som storskrald. I 2011 blev der fortsat smidt husholdningsaffald, elektronikaffald og haveaffald i plastiksække i vores containere. Det var både egne beboere og folk udefra, der benyttede containerne til andet end det, de er beregnet til. Derfor blev containerne på Kærmark (Vesterskel) aflåst for, at vi på den måde kan undgå husholdningsaffald og i øvrigt for ikke at fungere som genbrugsplads for hele Hvidovre og omegn. Containerne er opsat for vores entreprenør til storskrald afhentet ved husene om mandagen. Der må ikke smides/lægges fliser, havesten eller jord/grus/sand i eller ved containerne, da foreningen selv skal betale for bortkørsel. Vedligeholdelse Der blev ikke afholdt flere arbejdsdage i 2011, da det manglende fremmøde d. 2. april 2011 ikke ligefrem opfordrede til en gentagelse. Som omtalt sidste år, er asfalten på vores parkeringspladser efterhånden så slidt og hullet, at vi bliver nødsaget til at foretage os noget.. Vi har indhentet tilbud på nyt slidlag, og dette fremgår som bilag til forslag fremsat af bestyrelsen. Side 3 af 10

4 Kabel-tv Vedligeholdelse af kablerne samt levering af Tv-programmer sker efter aftale (kontrakt) med YouSee. Grundejerforeningen ejer kablerne frem til fordelingskasserne på stierne. Herfra går stikledninger ud til de enkelte huse. Hver fordelingskasse dækker 4 parceller. Kablerne fra fordelingskassen og ind i husene ejes af den enkelte grundejer. Indbrud og tyverier Igen et tilbagevendende emne. Vi har fortsat problemer med indbrud i biler, campingvogne og huse, samt tyveri af nummerplader. Vær derfor opmærksomme, når I færdes i området. Parkering Tidligere tiders problemer med parkering på stierne er stort set ophørt, Af de runddelte sedler om parkering på stierne, har vi ikke modtaget en eneste. Fastelavnsfest Igen i år blev der afholdt fastelavnsfest med deltagelse af mange udklædte børn på den store legeplads. Det håber vi kan forsætte også i fremtiden, da det gerne skulle blive en fast hyggelig tradition for området. Hjemmesiden Vores hjemmeside er det faste kommunikationsled mellem bestyrelsen og beboerne og mellem beboerne indbyrdes. Siden er velbesøgt også af ejendomsmæglerne. Tom Jonsson er webmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og udbygget, så den fortsat kan fungere som bindeled mellem foreningen og beboerne. Vi får jævnligt henvendelser fra beboere med spørgsmål om alt fra P-regler, kabel-tv, belysning, storskrald m.v. Mange af disse svar findes imidlertid også på hjemmesiden. Her ligger også referater af generalforsamlinger, vedtægter m.v. Vi prøver stadig at udbygge brugen af i forbindelse med indkaldelser, nyheder, breve m.v. til beboerne, hvorfor jeg gerne vil benytte anledningen til at opfordre alle beboere til at oplyse deres mailadresse til foreningen. Det sparer både tid og penge for os alle informationerne kommer hurtigere ud, og foreningen sparer penge til kopiering og distribution. Og så giver det jo også et lille bidrag til et bedre miljø. Og blot for en god ordens skyld: Vi udleverer naturligvis ikke mailadressen til andre. Rotter Det er som om, at problemet omkring rotter er accelereret. Jeg håber ikke, det er på grund af vores afskærmning ved udluftningskanalerne sidste år. Når man konstaterer rotte(-r), skal man anmelde det via kommunens hjemmeside. I forbindelse med rotter, kan jeg oplyse, at kommunen påtænker at flytte Hvidovre Brevdueforenings lokaler og dueslag fra området ved Åmarken til det grønne område ved brandstationen. Vi har gjort indsigelse, også begrundet i frygten for endnu flere rotter i vores område Bestyrelsens arbejde Vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Side 4 af 10

5 Det kræver noget at sidde i vores bestyrelse. Området er stort, og det byder hele tiden på nye udfordringer, der kræver hurtig og grundig stillingtagen. Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen også suppleanterne - deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne. Til slut en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres store indsats for foreningen og tak for et godt samarbejde og for jeres gode humør. Ligeledes tak til alle, der bakker op om foreningens arbejde. Spørgsmål fra forsamlingen: Engkær 12: Det grønne område du nævner kommunen ville bruge til brevduebanen, er det kommunens grund? Svar fra Jørn: ja, det er det. Kommunen har lige sat området istand. Grundkær 18: Når man nu skriver til jer på mailadresserne på hjemmesiden, så er der ikke nogen af jer, der gider svare? (Skrevet til Connie) Og er det ikke HP der skal rydde op i området? Jørn: Jo, det er HP, der skal rydde op, når de kører rundt og samler storskrald ind. Tommy: Hvis det er debatforum for beboerne, der menes, så svarer bestyrelsen ikke på den fra beboer til beboer. Webmaster: Der har været nedbrud på hjemmesiden, i forbindelse med opdatering af serveren fra udbyderens side, så hvis det har været for en måneds tid siden, så kan der være nogle mails der er gået tabt. Grundkær 18: Det passer, at det har været i den periode så. Stråkær 6: Bestyrelsen svarer måske ikke så hurtig, men god hjemmeside. Når den nye entreprenør starter, kan man så ikke påpege, at bommene skal lukkes op. Der er lavet store spor i græsset, fordi HP ikke gad lukke bommene op. Drivkær 26: Der er glasskår i sandkasserne, kan man ikke få den nye entreprenør til at blive bedre til at rydde op efter de unge i området, så de små ikke kommer til skade? Jørn: Det står i kontrakten, at de skal gøre det, men der har været problemer, så det følger vi op på med den nye entreprenør. Engkær 11: Legepladserne. Der holdes "fest" ved legepladserne, hvis han kunne tage det mandag morgen, så der bliver ryddet op? Jørn: Det er meningen, at han skal ordne det samtidig med, at han tager storskraldet Tommy: Nu starter vi op med en ny entreprenør, så må vi se, hvordan det går fremadrettet. Stendam 15: Der er mange, der kommer fra kolonihaverne og læsser haveaffald af oppe på Vesterskel, er der ikke noget, vi kan gøre ved det? Jørn: Vi betaler ikke for de ekstra afhentninger, så vi kan altid bede om, at de henter affald en ekstra gang. Vognmanden der henter haveaffald, har taget jord, selvom han egentlig ikke må tage det med, men der skal selvfølgelig være plads til vores eget. Engkær 10: Har vi så meget affald, at vi behøver at få hentet hver uge? Der ligger mælkekartoner og alt muligt rundt omkring i poserne. Hvad med at vi kun satte storskrald ud? Jørn: HP skal faktisk sortere pap og andet affald, men det er ikke blevet gjort. HP ville have haft en ekstra container sat op til affald, men det har vi sagt nej til. Allingvej 100: Hvad koster det os, at det bliver hentet hver uge, i stedet for hver 3. måned og så selv køre tingene væk? Side 5 af 10

6 5: Vi har prøvet det så mange gange. Men vi har små grunde og begrænset plads til opbevaring. Vi har 3 containere i området, og alligevel bliver de fyldt op hver uge. Jørn: Vores område er betegnet som etageejendom, så derfor er udgiften ikke lige så stor som for andre grundejere. Men vi har ikke lige beløbene i hovedet. Men det er noget, vi kan undersøge. Engkær 10: 1 gang om ugen er for tit, men 1 gang om måneden er for lidt. Tommy: Vi har lige forhandlet kontrakt, så det kan måske komme med i næste kontrakt. Jørn: Vi gennemgik ordningen om haveaffald sidste år, hvor haveaffald blev hentet af kommunen. Det blev så lavet om til HP, fordi kommunen lavede om på ordningen. Men beboerne hos os selv er heller Ikke altid gode til at få lagt aviser og flasker i containerne. Jørn har mange gange ryddet op, fordi poser bliver lagt ved siden af med aviser og flasker. Hvis han har set, hvor det kommer fra, bliver affaldet afleveret tilbage, men det er langt fra alle gangene. Klardam 22: Klardam bliver stadig hentet af kommunen, hvis beboerne sætter skraldet ud. Engkær 46: Jeg synes, det er en god ordning, men kan man ikke få en nøgle, så man selv kan få adgang til containerne? Hvorfor er der ikke nogen af os grundejere, som er kommet med forslaget før generalforsamlingen? Poul: Når man har gæster, ser det ikke særlig pænt ud, når man sætter storskrald ud allerede om fredagen. Det må man vente med til mandag morgen - inden kl. 7. Jacob: Vi kan ikke gøre noget nu omkring storskrald ordningen, men vi kan finde ud af, hvad man sparer ved at få ordningen ændret, næste gang der skal forhandles. Bredkær 17: Glad for ordningen. 5: Alle fik nedslag i ejendomsskatten fra kommunen, da afhentningen blev ændret sidste år. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2011 Jacob gennemgik regnskabet. Der har ikke været tab af kontingenter og de reparationer bestyrelsen har lavet er kun afregnet med de bilag der er købt ind for. Resultatet viser et overskud på kr. på grund af besparelse på vedligeholdelse og der er holdt igen på forbruget. Der mangler betaling på murarbejde, fordi arbejdet ikke er færdiggjort endnu. Entreprenøren bliver afregnet i januar. Derfor er der hensat kr. til den betaling ved udgangen af Jacob gennemgik vedligeholdelse for regnskabet. Spørgsmål: Drivkær 5: Nogle i bestyrelsen havde fået penge for at udføre arbejde for grundejerforeningen. Er det også sket i år? Jacob: Nej, der er kun afregnet efter bon, så det er kun materialer, der er dækket. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Ad 4.1. Forslag fra bestyrelsen 4.1. Forslag til budget 2013 I dette forslag er der ikke taget højde for asfaltarbejdet. Hvis forslag om asfalt bliver godkendt vil det blive indsat i budgettet. De største ændringer er hybridnet, kontingent og entreprenør. Side 6 af 10

7 Spørgsmål: Stråkær 6: Hvorfor er kontingentet sat ned, når tingene bliver dyrere? Jacob: Da vi kommer ud med et overskud, så synes vi ikke, det er nødvendigt at sætte kontingentet op, især ikke når vi sparer en del penge på den nye kontrakt med entreprenøren. Engkær 46: Hvorfor sparer vi ikke op, når vi ved, at området bliver slidt? Jacob: Hvis foreningen skal spare op, skal det vedtages på en generelforsamling. Det er ikke noget bestyrelsen alene kan tage beslutning om. Engkær 46: Det er vel også bestyrelsens opgave at se fremad og lave nogle ideer om hvilke reparationer/udskiftninger, der kommer i fremtiden? Jacob: Jo, men som grundejerforening må vi ikke have en formue stående i banken, med mindre den er øremærket til et formål. Adresse ukendt: For en del år tilbage blev det nedstemt, at vi lavede en opsparing på bare 100 kr. om måneden. Jørn: Man kunne måske på et senere tidspunkt beslutte, at en evt. forhøjelse af kontingentet blev forlænget, sådan at man fik lavet en opsparing til de store reparationer, der kommer de næste 3 5 år. Men det, der skal undersøges er, at hvis der er en opsparing, skal man så ved salg af ejendom have sin del af opsparingen med? Engkær 46: Det vil jo være det samme som, hvis man køber ejendom nu, så er der en del ekstrabetaling, hvis forslag om asfaltarbejde bliver vedtaget. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad Forslag til asfaltarbejde på parkeringspladserne. Forslag til asfalt arbejde på parkeringspladser. Som nævnt på generalforsamlingen i 2011 trænger alle foreningens parkeringspladser til vedligeholdelse. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra 3 leverandører og fra de 2 er der enighed om priserne, mens den 3. er dyrere. Priserne for renovering er som følger: Kærmark/Vesterskel kr. Rebæk Alle & Klardam kr. Runde P kr. I alt kr. Bestyrelsen foreslår, at arbejdet gennemføres i 3 etaper. Det vil betyde en ekstra betaling på 500 kr. pr. kvartal pr. husstand startende 3. kvartal 2012 og frem til udgangen af 2015, i alt 14 kvartaler. Såfremt der ikke foretages en renovering, vil det være nødvendigt med løbende nødreparationer, med en kort levetid, hvilket medfører stigende omkostninger til denne post, som vil medføre løbende kontingentstigninger. Jørn redegjorde kort for arbejdet: Kærmark og Vesterskel er de værste, desværre. Hvis vi får det hele lavet på en gang, er det mange penge, som skal lægges som et engangsbeløb, men hvis vi deler op med et område ad gangen, er det måske spiseligt. Det ene tilbud har glemt et par p-pladser, så der kommer lidt ekstra på det. Det ene tilbud er en lappeløsning uden garanti for, hvor lang tid det holder. Tommy: Vi er nødt til at beslutte nu om at lave parkeringspladserne, da det ellers bliver dyrere at blive ved med at lave lappearbejde, i stedet for at få det gjort rigtigt nu. Spørgsmål: Drivkær 12: Hvilke firmaer er spurgt? Side 7 af 10

8 Jørn: Munkesø, Kirkegaard AS og Brandts asfalt ApS, vi havde fået 2 tilbud allerede sidste år, det var nogenlunde samme pris. Arbejdsopgaven er lagt på en hjemmeside, hvor alle firmaer kan komme med tilbud på arbejdet. To havde svaret på opgaven via hjemmesiden, og en havde lagt i postkassen uden at vide, at vi var i gang med at undersøge. Engkær 46: Sådan noget asfaltarbejde, hvor lang tid er garantien på det? Jørn: Der er 5 års garanti, men det, der ligger nu, har holdt i 30 år, så det er en del år siden, der burde være lagt ny asfalt på. Stendam 1: Jeg har kigget på det forslag fra Kirkegård og det er, det eneste forslag, der ser ordenligt ud, og som har det hele med. En aftalekontrakt Ab92 (omkring garantien) gør sig kun gældende, hvis firmaet stadig eksisterer, når en evt. skade fremkommer. Engkær 46: Hvorfor er finansieringen over så kort tid? Jørn: Vi skal have pengene ind, for at kunne betale for arbejdet. Engkær 46: Har lånefinansiering været i tankerne? Jacob: Grundejerforeningen i sig selv kan ikke låne penge, så hvis der skal lånes penge, er det hver enkelt grundejer, der skal låne, og samtidig er der udgifter til tinglysning, som vil gøre det hele meget dyrere. Adresse ukendt: Dengang blev bebygget, startede vi med grus, og kommunen afholdt udgiften til asfalt. 5: Tidligere var det kommunen, der havde lagt pengene ud, og hver grundejer betalte 13 % i renter dengang. Har i overvejet fartdæmpning? Jacob: Det er 40 km. zone i området, så det har ikke været på tale. Stendam 15: Det koster kr. pr. bump Stråkær 6: Jeg synes, det er et godt forslag. Drivkær 12: Er der stillet spørgsmål til, om 2,5 cm asfalt er nok? Stendam 1: Man skal minimum lægge 2 cm, men 3 cm er maks. så 2,5 cm er fint. Drivkær 12: ønskede en skriftlig afstemning. Jacob informerede om en stemmeseddel pr. husstand, og der skal skrives ja eller nej på stemmesedlen, ikke navn eller adresse. Resultat: 34 stemmeberettigede: 5 stemte nej og 29 stemte ja Forslaget om asfaltarbejde blev vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogen forslag fra beboerne. Ad 6. Valg Ad 6.1. Valg af kasserer for 2 år Jacob Kort, Bredkær 13 blev genvalgt med akklamation Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Frank Sandgreen, Stråkær 12 blev genvalgt med akklamation Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Tommy Tillisch, Grundkær 5 blev genvalgt med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Nina Frederiksen, Grundkær 32 blev genvalgt med akklamation. Ad 6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter Side 8 af 10

9 Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Poul Thomsen, Engkær 11 blev genvalgt med akklamation. Ad 6.4. Valg af revisorer Ad Valg af revisor for 2 år Bengt Lynggaard Nielsen, 5 blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisorsuppleanter Ad Valg af revisorsuppleant for 2 år Karen Noer, Grundkær 36 blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen Stendam1: Banen blev nævnt i beretningen, hvem skal reparere vejen, når alt banearbejdet er færdigt? Kunne der arbejdes på, at der evt. kom skråparkering på Allingvej, så der kom flere parkeringspladser? Jørn: Når banearbejdet er færdigt, vil cykelstien være dobbeltrettet på vores side, så det kan ikke lade sig gøre. Der kan ikke parkeres på Allingvej på grund af spærrelinjen. Allingvej 100: Kan man holde kommunen lidt i ørerne, så de får ordnet hækkene ud til Allingevej, jeg har ringet til kommunen flere gange sidste år for, at de skal klippe hækkene? Jørn: Vores område går kun til husene, og vi har også ringet til kommunen flere gange. Men det er et problem, og vi ringer gerne til dem igen. Engkær 12: Der er lavet udhæng forskellige steder. Det ser pænt ud, og er en god ide, men det kommer til at se mærkeligt ud, når det er forskelligt. Kan man ikke gøre det, så det bliver ens, og så det ser pænt ud? Trappen bliver også ødelagt af, at vandet fra taget falder direkte ned på trappen, så det smuldrer væk? Jacob: Det er noget, vi kan kigge på. Engkær 12: Der er 2 steder, hvor stakittet er malet hvidt, er det noget I vil gøre noget ved? Jørn: Hvis nogen henvender sig, så gør vi noget ved det, men vi kan desværre ikke gå rundt i området hele tiden og kontrollere. Adresse ukendt: Nogen har lagt nye fliser, det bliver meget uens, så det er jo ikke særligt smart eller i forhold til vedtægterne, sådan var det ikke tidligere. Jacob: Det er svært. Nogen har haft det liggende i 5-10 år, og når så naboen også lægger det om, og det ikke er pænt, så kommer man efter dem. Adresse Ukendt: Det er lidt papegøjeagtigt, hvis der ikke er nogen, der gør noget ved det. Jørn: Tidligere skulle det ligne det, der var før. Men bestyrelsen går ikke rundt og kontrollerer, men vi følger op på de henvendelser, der kommer. Engkær 46: I julen dekorerer beboerne. Nogen synes, det er hæsligt, og andre synes, det er pænt. Ukendt Adresse: Kig i ordensreglementet og læg det evt. i alle postkasser, så alle kender det. Stendam 22: Hvad med inde i haverne med skure, der hænger ud over stakitterne. Drivkær 32: Rigtig mange skure står forkert i skel og i højden. Jørn: Det er svært, når der ikke er fulgt op på ombygningerne fra år tilbage. Men ved henvendelser tager vi kontakt til beboeren. Salen var enig om, at man måtte henvende sig til bestyrelsen, men ikke gå i for små sko og anmelde alt. Side 9 af 10

10 Drivkær 29: Kommunen har repareret Rebæk Alle, og ved nedkørslerne på Drivkær og Grundkær er der et hul i nedkørslen. Det er kun ved Bredkær, det er jævnet ud. Jørn: Vi tager kontakt til kommunen. Herefter takkede Jørn for et godt møde og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl Side 10 af 10

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup Referat fra ordinær generalforsamling den 14.3.12 På mødet var 17 grundejere repræsenteret. 1 Valg af dirigent Jan Hansen Røjlevangen 82 blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere