Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl på Sønderkærskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl på Sønderkærskolen Side 1 af 10

2 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab Bilag findes på hjemmesiden 4. Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Bilag findes på hjemmesiden. 4.2 Forslag til asfalt arbejde på parkeringspladsen. Bilag findes på hjemmesiden 5. Indkomne forslag 6. Valg 6.1 Valg af kasserer for 2 år 6.2 Valg til bestyrelsen valg til bestyrelsen for 2 år valg til bestyrelsen for 2 år valg til bestyrelsen for 2 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 6.4 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år 6.5 Valg af revisorsuppleanter Valg af revisorsuppleant for 2 år 7. Eventuelt Side 2 af 10

3 Formanden Jørn Henningsen indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ad 1.1. Valg af dirigent Foreningens advokat Torben Lund kunne ikke deltage, så bestyrelsen foreslog John Sylvest, Stendam 15, og det blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Der var 34 stemmeberettigede medlemmer til stede, og 47 beboere var mødt op. Ad 1.2. Valg af stemmetællere 2 stemmetællere (Bredkær 17 og Stråkær 6) blev valgt med akklamation. Ad 2. Bestyrelsens beretning 1. Velkommen Velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst til vores nye beboere. 2. Entreprenøren Samarbejdet med HP Ejendomsservice ophører 30. april 2012, og vi har indgået en ny kontrakt med AJ Ejendomsservice. AJ Ejendomsservice er ikke fremmed for os, da Allan, der står for firmaet, varetog pasningen af vores område i flere år for HP Ejendomsservice. Allan varetog også vintervedligeholdelsen de første år for HP I den nye kontrakt er der taget højde for de tidligere problemer omkring Allingvej. Affald og haveaffald Afhentning af husholdningsaffald har kørt ordentligt hele året og foregår stadig hver mandag. Storskrald og haveaffald bliver indsamlet af HP ligeledes hver mandag. Der er stadig enkelte beboere, der ikke respekterer kravet om anvendelse af klare sække til storskrald og papirsække til haveaffald, ligesom større ting skal skilles ad/deles, så de bliver håndterbare. Cykler bliver kun taget med, hvis de tydeligt er mærket som storskrald. I 2011 blev der fortsat smidt husholdningsaffald, elektronikaffald og haveaffald i plastiksække i vores containere. Det var både egne beboere og folk udefra, der benyttede containerne til andet end det, de er beregnet til. Derfor blev containerne på Kærmark (Vesterskel) aflåst for, at vi på den måde kan undgå husholdningsaffald og i øvrigt for ikke at fungere som genbrugsplads for hele Hvidovre og omegn. Containerne er opsat for vores entreprenør til storskrald afhentet ved husene om mandagen. Der må ikke smides/lægges fliser, havesten eller jord/grus/sand i eller ved containerne, da foreningen selv skal betale for bortkørsel. Vedligeholdelse Der blev ikke afholdt flere arbejdsdage i 2011, da det manglende fremmøde d. 2. april 2011 ikke ligefrem opfordrede til en gentagelse. Som omtalt sidste år, er asfalten på vores parkeringspladser efterhånden så slidt og hullet, at vi bliver nødsaget til at foretage os noget.. Vi har indhentet tilbud på nyt slidlag, og dette fremgår som bilag til forslag fremsat af bestyrelsen. Side 3 af 10

4 Kabel-tv Vedligeholdelse af kablerne samt levering af Tv-programmer sker efter aftale (kontrakt) med YouSee. Grundejerforeningen ejer kablerne frem til fordelingskasserne på stierne. Herfra går stikledninger ud til de enkelte huse. Hver fordelingskasse dækker 4 parceller. Kablerne fra fordelingskassen og ind i husene ejes af den enkelte grundejer. Indbrud og tyverier Igen et tilbagevendende emne. Vi har fortsat problemer med indbrud i biler, campingvogne og huse, samt tyveri af nummerplader. Vær derfor opmærksomme, når I færdes i området. Parkering Tidligere tiders problemer med parkering på stierne er stort set ophørt, Af de runddelte sedler om parkering på stierne, har vi ikke modtaget en eneste. Fastelavnsfest Igen i år blev der afholdt fastelavnsfest med deltagelse af mange udklædte børn på den store legeplads. Det håber vi kan forsætte også i fremtiden, da det gerne skulle blive en fast hyggelig tradition for området. Hjemmesiden Vores hjemmeside er det faste kommunikationsled mellem bestyrelsen og beboerne og mellem beboerne indbyrdes. Siden er velbesøgt også af ejendomsmæglerne. Tom Jonsson er webmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og udbygget, så den fortsat kan fungere som bindeled mellem foreningen og beboerne. Vi får jævnligt henvendelser fra beboere med spørgsmål om alt fra P-regler, kabel-tv, belysning, storskrald m.v. Mange af disse svar findes imidlertid også på hjemmesiden. Her ligger også referater af generalforsamlinger, vedtægter m.v. Vi prøver stadig at udbygge brugen af i forbindelse med indkaldelser, nyheder, breve m.v. til beboerne, hvorfor jeg gerne vil benytte anledningen til at opfordre alle beboere til at oplyse deres mailadresse til foreningen. Det sparer både tid og penge for os alle informationerne kommer hurtigere ud, og foreningen sparer penge til kopiering og distribution. Og så giver det jo også et lille bidrag til et bedre miljø. Og blot for en god ordens skyld: Vi udleverer naturligvis ikke mailadressen til andre. Rotter Det er som om, at problemet omkring rotter er accelereret. Jeg håber ikke, det er på grund af vores afskærmning ved udluftningskanalerne sidste år. Når man konstaterer rotte(-r), skal man anmelde det via kommunens hjemmeside. I forbindelse med rotter, kan jeg oplyse, at kommunen påtænker at flytte Hvidovre Brevdueforenings lokaler og dueslag fra området ved Åmarken til det grønne område ved brandstationen. Vi har gjort indsigelse, også begrundet i frygten for endnu flere rotter i vores område Bestyrelsens arbejde Vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Side 4 af 10

5 Det kræver noget at sidde i vores bestyrelse. Området er stort, og det byder hele tiden på nye udfordringer, der kræver hurtig og grundig stillingtagen. Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen også suppleanterne - deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaverne. Til slut en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres store indsats for foreningen og tak for et godt samarbejde og for jeres gode humør. Ligeledes tak til alle, der bakker op om foreningens arbejde. Spørgsmål fra forsamlingen: Engkær 12: Det grønne område du nævner kommunen ville bruge til brevduebanen, er det kommunens grund? Svar fra Jørn: ja, det er det. Kommunen har lige sat området istand. Grundkær 18: Når man nu skriver til jer på mailadresserne på hjemmesiden, så er der ikke nogen af jer, der gider svare? (Skrevet til Connie) Og er det ikke HP der skal rydde op i området? Jørn: Jo, det er HP, der skal rydde op, når de kører rundt og samler storskrald ind. Tommy: Hvis det er debatforum for beboerne, der menes, så svarer bestyrelsen ikke på den fra beboer til beboer. Webmaster: Der har været nedbrud på hjemmesiden, i forbindelse med opdatering af serveren fra udbyderens side, så hvis det har været for en måneds tid siden, så kan der være nogle mails der er gået tabt. Grundkær 18: Det passer, at det har været i den periode så. Stråkær 6: Bestyrelsen svarer måske ikke så hurtig, men god hjemmeside. Når den nye entreprenør starter, kan man så ikke påpege, at bommene skal lukkes op. Der er lavet store spor i græsset, fordi HP ikke gad lukke bommene op. Drivkær 26: Der er glasskår i sandkasserne, kan man ikke få den nye entreprenør til at blive bedre til at rydde op efter de unge i området, så de små ikke kommer til skade? Jørn: Det står i kontrakten, at de skal gøre det, men der har været problemer, så det følger vi op på med den nye entreprenør. Engkær 11: Legepladserne. Der holdes "fest" ved legepladserne, hvis han kunne tage det mandag morgen, så der bliver ryddet op? Jørn: Det er meningen, at han skal ordne det samtidig med, at han tager storskraldet Tommy: Nu starter vi op med en ny entreprenør, så må vi se, hvordan det går fremadrettet. Stendam 15: Der er mange, der kommer fra kolonihaverne og læsser haveaffald af oppe på Vesterskel, er der ikke noget, vi kan gøre ved det? Jørn: Vi betaler ikke for de ekstra afhentninger, så vi kan altid bede om, at de henter affald en ekstra gang. Vognmanden der henter haveaffald, har taget jord, selvom han egentlig ikke må tage det med, men der skal selvfølgelig være plads til vores eget. Engkær 10: Har vi så meget affald, at vi behøver at få hentet hver uge? Der ligger mælkekartoner og alt muligt rundt omkring i poserne. Hvad med at vi kun satte storskrald ud? Jørn: HP skal faktisk sortere pap og andet affald, men det er ikke blevet gjort. HP ville have haft en ekstra container sat op til affald, men det har vi sagt nej til. Allingvej 100: Hvad koster det os, at det bliver hentet hver uge, i stedet for hver 3. måned og så selv køre tingene væk? Side 5 af 10

6 5: Vi har prøvet det så mange gange. Men vi har små grunde og begrænset plads til opbevaring. Vi har 3 containere i området, og alligevel bliver de fyldt op hver uge. Jørn: Vores område er betegnet som etageejendom, så derfor er udgiften ikke lige så stor som for andre grundejere. Men vi har ikke lige beløbene i hovedet. Men det er noget, vi kan undersøge. Engkær 10: 1 gang om ugen er for tit, men 1 gang om måneden er for lidt. Tommy: Vi har lige forhandlet kontrakt, så det kan måske komme med i næste kontrakt. Jørn: Vi gennemgik ordningen om haveaffald sidste år, hvor haveaffald blev hentet af kommunen. Det blev så lavet om til HP, fordi kommunen lavede om på ordningen. Men beboerne hos os selv er heller Ikke altid gode til at få lagt aviser og flasker i containerne. Jørn har mange gange ryddet op, fordi poser bliver lagt ved siden af med aviser og flasker. Hvis han har set, hvor det kommer fra, bliver affaldet afleveret tilbage, men det er langt fra alle gangene. Klardam 22: Klardam bliver stadig hentet af kommunen, hvis beboerne sætter skraldet ud. Engkær 46: Jeg synes, det er en god ordning, men kan man ikke få en nøgle, så man selv kan få adgang til containerne? Hvorfor er der ikke nogen af os grundejere, som er kommet med forslaget før generalforsamlingen? Poul: Når man har gæster, ser det ikke særlig pænt ud, når man sætter storskrald ud allerede om fredagen. Det må man vente med til mandag morgen - inden kl. 7. Jacob: Vi kan ikke gøre noget nu omkring storskrald ordningen, men vi kan finde ud af, hvad man sparer ved at få ordningen ændret, næste gang der skal forhandles. Bredkær 17: Glad for ordningen. 5: Alle fik nedslag i ejendomsskatten fra kommunen, da afhentningen blev ændret sidste år. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 3. Godkendelse af regnskab 2011 Jacob gennemgik regnskabet. Der har ikke været tab af kontingenter og de reparationer bestyrelsen har lavet er kun afregnet med de bilag der er købt ind for. Resultatet viser et overskud på kr. på grund af besparelse på vedligeholdelse og der er holdt igen på forbruget. Der mangler betaling på murarbejde, fordi arbejdet ikke er færdiggjort endnu. Entreprenøren bliver afregnet i januar. Derfor er der hensat kr. til den betaling ved udgangen af Jacob gennemgik vedligeholdelse for regnskabet. Spørgsmål: Drivkær 5: Nogle i bestyrelsen havde fået penge for at udføre arbejde for grundejerforeningen. Er det også sket i år? Jacob: Nej, der er kun afregnet efter bon, så det er kun materialer, der er dækket. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. Ad 4.1. Forslag fra bestyrelsen 4.1. Forslag til budget 2013 I dette forslag er der ikke taget højde for asfaltarbejdet. Hvis forslag om asfalt bliver godkendt vil det blive indsat i budgettet. De største ændringer er hybridnet, kontingent og entreprenør. Side 6 af 10

7 Spørgsmål: Stråkær 6: Hvorfor er kontingentet sat ned, når tingene bliver dyrere? Jacob: Da vi kommer ud med et overskud, så synes vi ikke, det er nødvendigt at sætte kontingentet op, især ikke når vi sparer en del penge på den nye kontrakt med entreprenøren. Engkær 46: Hvorfor sparer vi ikke op, når vi ved, at området bliver slidt? Jacob: Hvis foreningen skal spare op, skal det vedtages på en generelforsamling. Det er ikke noget bestyrelsen alene kan tage beslutning om. Engkær 46: Det er vel også bestyrelsens opgave at se fremad og lave nogle ideer om hvilke reparationer/udskiftninger, der kommer i fremtiden? Jacob: Jo, men som grundejerforening må vi ikke have en formue stående i banken, med mindre den er øremærket til et formål. Adresse ukendt: For en del år tilbage blev det nedstemt, at vi lavede en opsparing på bare 100 kr. om måneden. Jørn: Man kunne måske på et senere tidspunkt beslutte, at en evt. forhøjelse af kontingentet blev forlænget, sådan at man fik lavet en opsparing til de store reparationer, der kommer de næste 3 5 år. Men det, der skal undersøges er, at hvis der er en opsparing, skal man så ved salg af ejendom have sin del af opsparingen med? Engkær 46: Det vil jo være det samme som, hvis man køber ejendom nu, så er der en del ekstrabetaling, hvis forslag om asfaltarbejde bliver vedtaget. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad Forslag til asfaltarbejde på parkeringspladserne. Forslag til asfalt arbejde på parkeringspladser. Som nævnt på generalforsamlingen i 2011 trænger alle foreningens parkeringspladser til vedligeholdelse. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra 3 leverandører og fra de 2 er der enighed om priserne, mens den 3. er dyrere. Priserne for renovering er som følger: Kærmark/Vesterskel kr. Rebæk Alle & Klardam kr. Runde P kr. I alt kr. Bestyrelsen foreslår, at arbejdet gennemføres i 3 etaper. Det vil betyde en ekstra betaling på 500 kr. pr. kvartal pr. husstand startende 3. kvartal 2012 og frem til udgangen af 2015, i alt 14 kvartaler. Såfremt der ikke foretages en renovering, vil det være nødvendigt med løbende nødreparationer, med en kort levetid, hvilket medfører stigende omkostninger til denne post, som vil medføre løbende kontingentstigninger. Jørn redegjorde kort for arbejdet: Kærmark og Vesterskel er de værste, desværre. Hvis vi får det hele lavet på en gang, er det mange penge, som skal lægges som et engangsbeløb, men hvis vi deler op med et område ad gangen, er det måske spiseligt. Det ene tilbud har glemt et par p-pladser, så der kommer lidt ekstra på det. Det ene tilbud er en lappeløsning uden garanti for, hvor lang tid det holder. Tommy: Vi er nødt til at beslutte nu om at lave parkeringspladserne, da det ellers bliver dyrere at blive ved med at lave lappearbejde, i stedet for at få det gjort rigtigt nu. Spørgsmål: Drivkær 12: Hvilke firmaer er spurgt? Side 7 af 10

8 Jørn: Munkesø, Kirkegaard AS og Brandts asfalt ApS, vi havde fået 2 tilbud allerede sidste år, det var nogenlunde samme pris. Arbejdsopgaven er lagt på en hjemmeside, hvor alle firmaer kan komme med tilbud på arbejdet. To havde svaret på opgaven via hjemmesiden, og en havde lagt i postkassen uden at vide, at vi var i gang med at undersøge. Engkær 46: Sådan noget asfaltarbejde, hvor lang tid er garantien på det? Jørn: Der er 5 års garanti, men det, der ligger nu, har holdt i 30 år, så det er en del år siden, der burde være lagt ny asfalt på. Stendam 1: Jeg har kigget på det forslag fra Kirkegård og det er, det eneste forslag, der ser ordenligt ud, og som har det hele med. En aftalekontrakt Ab92 (omkring garantien) gør sig kun gældende, hvis firmaet stadig eksisterer, når en evt. skade fremkommer. Engkær 46: Hvorfor er finansieringen over så kort tid? Jørn: Vi skal have pengene ind, for at kunne betale for arbejdet. Engkær 46: Har lånefinansiering været i tankerne? Jacob: Grundejerforeningen i sig selv kan ikke låne penge, så hvis der skal lånes penge, er det hver enkelt grundejer, der skal låne, og samtidig er der udgifter til tinglysning, som vil gøre det hele meget dyrere. Adresse ukendt: Dengang blev bebygget, startede vi med grus, og kommunen afholdt udgiften til asfalt. 5: Tidligere var det kommunen, der havde lagt pengene ud, og hver grundejer betalte 13 % i renter dengang. Har i overvejet fartdæmpning? Jacob: Det er 40 km. zone i området, så det har ikke været på tale. Stendam 15: Det koster kr. pr. bump Stråkær 6: Jeg synes, det er et godt forslag. Drivkær 12: Er der stillet spørgsmål til, om 2,5 cm asfalt er nok? Stendam 1: Man skal minimum lægge 2 cm, men 3 cm er maks. så 2,5 cm er fint. Drivkær 12: ønskede en skriftlig afstemning. Jacob informerede om en stemmeseddel pr. husstand, og der skal skrives ja eller nej på stemmesedlen, ikke navn eller adresse. Resultat: 34 stemmeberettigede: 5 stemte nej og 29 stemte ja Forslaget om asfaltarbejde blev vedtaget. Ad 5. Indkomne forslag Der var ikke kommet nogen forslag fra beboerne. Ad 6. Valg Ad 6.1. Valg af kasserer for 2 år Jacob Kort, Bredkær 13 blev genvalgt med akklamation Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Frank Sandgreen, Stråkær 12 blev genvalgt med akklamation Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Tommy Tillisch, Grundkær 5 blev genvalgt med akklamation. Ad Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Nina Frederiksen, Grundkær 32 blev genvalgt med akklamation. Ad 6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter Side 8 af 10

9 Ad Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Poul Thomsen, Engkær 11 blev genvalgt med akklamation. Ad 6.4. Valg af revisorer Ad Valg af revisor for 2 år Bengt Lynggaard Nielsen, 5 blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 6.5. Valg af revisorsuppleanter Ad Valg af revisorsuppleant for 2 år Karen Noer, Grundkær 36 blev genvalgt for 2 år med akklamation. Ad 7 Eventuelt Spørgsmål og kommentarer fra salen Stendam1: Banen blev nævnt i beretningen, hvem skal reparere vejen, når alt banearbejdet er færdigt? Kunne der arbejdes på, at der evt. kom skråparkering på Allingvej, så der kom flere parkeringspladser? Jørn: Når banearbejdet er færdigt, vil cykelstien være dobbeltrettet på vores side, så det kan ikke lade sig gøre. Der kan ikke parkeres på Allingvej på grund af spærrelinjen. Allingvej 100: Kan man holde kommunen lidt i ørerne, så de får ordnet hækkene ud til Allingevej, jeg har ringet til kommunen flere gange sidste år for, at de skal klippe hækkene? Jørn: Vores område går kun til husene, og vi har også ringet til kommunen flere gange. Men det er et problem, og vi ringer gerne til dem igen. Engkær 12: Der er lavet udhæng forskellige steder. Det ser pænt ud, og er en god ide, men det kommer til at se mærkeligt ud, når det er forskelligt. Kan man ikke gøre det, så det bliver ens, og så det ser pænt ud? Trappen bliver også ødelagt af, at vandet fra taget falder direkte ned på trappen, så det smuldrer væk? Jacob: Det er noget, vi kan kigge på. Engkær 12: Der er 2 steder, hvor stakittet er malet hvidt, er det noget I vil gøre noget ved? Jørn: Hvis nogen henvender sig, så gør vi noget ved det, men vi kan desværre ikke gå rundt i området hele tiden og kontrollere. Adresse ukendt: Nogen har lagt nye fliser, det bliver meget uens, så det er jo ikke særligt smart eller i forhold til vedtægterne, sådan var det ikke tidligere. Jacob: Det er svært. Nogen har haft det liggende i 5-10 år, og når så naboen også lægger det om, og det ikke er pænt, så kommer man efter dem. Adresse Ukendt: Det er lidt papegøjeagtigt, hvis der ikke er nogen, der gør noget ved det. Jørn: Tidligere skulle det ligne det, der var før. Men bestyrelsen går ikke rundt og kontrollerer, men vi følger op på de henvendelser, der kommer. Engkær 46: I julen dekorerer beboerne. Nogen synes, det er hæsligt, og andre synes, det er pænt. Ukendt Adresse: Kig i ordensreglementet og læg det evt. i alle postkasser, så alle kender det. Stendam 22: Hvad med inde i haverne med skure, der hænger ud over stakitterne. Drivkær 32: Rigtig mange skure står forkert i skel og i højden. Jørn: Det er svært, når der ikke er fulgt op på ombygningerne fra år tilbage. Men ved henvendelser tager vi kontakt til beboeren. Salen var enig om, at man måtte henvende sig til bestyrelsen, men ikke gå i for små sko og anmelde alt. Side 9 af 10

10 Drivkær 29: Kommunen har repareret Rebæk Alle, og ved nedkørslerne på Drivkær og Grundkær er der et hul i nedkørslen. Det er kun ved Bredkær, det er jævnet ud. Jørn: Vi tager kontakt til kommunen. Herefter takkede Jørn for et godt møde og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl Side 10 af 10

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere