Dansk Psykolog Forening Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer"

Transkript

1 Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009

2 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010 (regnskabsåret 2009) omfatter alle Dansk Psykolog Forenings fuldtidsprivat praktiserende psykologer. Med fuldtids forstås, at psykologen står til rådighed for privat praksis i mindst 22 timer ugentligt og ikke har mere end 15 timers ansættelse ved siden af sin praksis. Undersøgelsen er baseret på en elektronisk indsamling af data. Undersøgelsen igangsattes i januar 2009, hvor Dansk Psykolog Forening udsendte et forvarsel om den kommende undersøgelse, således at medlemmerne allerede i begyndelsen af regnskabsåret 2009 kunne drøfte undersøgelsens oplysningskrav med deres revisor. I november 2009 udsendtes spørgeskemaet, så medlemmerne kunne orientere sig om, hvilke oplysninger, der ville skulle besvares i undersøgelsen. Fra den 1. februar 2010 til den 31. juli 2010 har skemaet været tilgængeligt for indtastning medlemmer har indgået i undersøgelsen. UNI-C, der har forestået undersøgelsen, har modtaget 466 besvarelser, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 33. Ikke alle 466 respondenter har besvaret alle spørgsmål. Da der er meget få ubesvarede eller blanke spørgsmål, indgår de ikke i tabellerne, hvorfor der kan være uoverensstemmelse mellem antal besvarelser og antal respondenter. 57 har startet virksomhed i 2009/2010, og de har derfor ikke besvaret spørgsmålene om indtægter og udgifter. 7 respondenter har ikke villet oplyse om deres indtægter og udgifter. 49 respondenters økonomiske oplysninger var ikke logisk sammenhængende og er derfor fravalgt. Der indgår herefter indtægter og udgifter for 353 privatpraktiserende, heraf har 291 ydernummer og 62 er uden ydernummer. For at undersøgelsen kan være repræsentativ for hele gruppen af privatpraktiserende, skal de medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet, have samme arbejdsmæssige og indtægtsmæssige profil, som gruppen af fuldtids privat praktiserende psykologer under ét. Besvarelsesprocenten er 33 for den samlede gruppe, og der mangler således svar fra 2/3 af de privatpraktiserende. For gruppen af privatpraktiserende med ydernummer er besvarelsesprocenten set i forhold til medlemsantallet 46. For gruppen af privatpraktiserende uden ydernummer er besvarelsesprocenten kun 15. Jo større et bortfald der er i en undersøgelse, des større er risikoen normalt for, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Der er derfor foretaget en bortfaldsanalyse (med følgende baggrundsvariable: alder, dimittendår, autorisationsår, specialistuddannelse og geografi) til vurdering af, om de psykologer, der har deltaget i undersøgelsen fordeler sig tilnærmelsesvis som de psykologer, der ikke har deltaget i undersøgelsen. Det er vurderet, at undersøgelsen for så vidt angår de privatpraktiserende psykologer med ydernummer er repræsentativ, mens dette ikke vurderes at være tilfældet for de privatpraktiserende psykologer uden ydernummer, som følge af den meget lave svarprocent. Derfor viser denne afrapportering af undersøgelsens resultater besvarelserne fra psykologer med ydernummer, mens de uden ydernummer er fra sorteret, da evt. sammenligninger meget vel vil føre til et skævt billede af virkeligheden. På enkelte områder, bl.a. tid, indtægter og udgifter, er der foretaget en sammenligning mellem og 2009-undersøgelsen. Man skal være opmærksom på, at der er 7 år imellem de to undersøgelser. Der er forsøgt taget højde herfor ved en prisregulering af tallene fra 2003-undersøgelsen. Oplysninger om indtægter og udgifter er fra 2009, mens enkelte oplysninger er aktuelle, såsom oplysning om timepris, der er den aktuelle timepris pr. 1. januar De forskellige tidspunkter skal man have for øje, når oplysninger fra de forskellige dele af statistikken krydses. 782 privatpraktiserende psykologer havde på undersøgelsestidspunktet i 2009 tiltrådt overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og har været forpligtet til at besvare spørgeskemaet. De øvrige 626 har alene haft den forpligtelse, der følger af medlemskabet af Dansk Psykolog Forening. Læsevejledning Udsendte skemaer: Indtastede skemaer: 466 Uden angivelse af indtægter/udgifter/ikke-brugbare oplysninger: 113 Med angivelse af indtægter og udgifter: 353 Fraktiler: 25 % fraktil 25 % fraktilen er den bruttoløn (tal), der deler medlemmerne i følgende 2 gruper: (1) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end tallet, og (2) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. Median Medianen er den bruttoløn (tal), der deler medlemmerne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end tallet, og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75 % fraktil 75 % fraktilen er den bruttoløn (tal), der deler medlemmerne i følgende 2 grupper: (1) de 75 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er mindre end tallet, og (2) de 25 % af medlemmerne, der har en bruttoløn, der er større. SIDE 2 OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE

3 Sammendrag af undersøgelsen Dansk Psykolog Forening har modtaget 466 besvarelser, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 33. Det er ved hjælp af en frafaldsanalyse vurderet, at undersøgelsen på trods af den beskedne svarprocent kan give et øjebliksbillede af arbejdsvilkårene for den privatpraktiserende psykolog med overenskomst med Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn. Kønsfordeling, alder, uddannelse Psykologfaget er et overvejende kvindefag, hvilket afspejler sig i foreningens medlemsskare og i undersøgelsen, idet ¾ er kvinder, mens kun ¼ er mænd. Aldersmæssigt er den privatpraktiserende psykolog ældre fra 40 år til 60 år eller ældre. De privatpraktiserende i undersøgelsen er veluddannede. Over halvdelen af psykologerne har en specialistuddannelse i psykoterapi eller klinisk børnepsykologi, og 105 af disse er tillige supervisorgodkendte. Enkelte har endda mere end én specialistuddannelse. Undersøgelsen viser, at psykologer hvert år anvender i gennemsnit 9,6 dage og ca kr. årligt på efter- og videreuddannelse. Supervision prioriteres højt og psykologerne modtager i gennemsnit 1,1 times supervision om ugen til en gennemsnitlig udgift af ca kr. årligt. Arbejdstid og ferie Psykologer har anslået deres gennemsnitlige arbejdstid til 42,6 timer om ugen. Gennemsnitligt holder alle psykologer ca. 7 ugers ferie om året Klinikken/virksomheden I de senere år er der med henblik på at opnå omkostningsbesparelser, større specialiseringer og kvalitet i arbejdet sket sammenlægninger af kommuner (kommunalreformen) og større virksomhedsdannelser inden for forskellige brancher, men undersøgelsen har vist, at de privatpraktiserende psykologer fortsat overvejende nedsætter sig alene i en personligt ejet enkeltmandspraksis. Således ejer 89 % deres klinik/virksomhed alene. Ca. 36 % har klinikfællesskab med andre psykologer. De fleste med 1-3 psykologer. 17,4 % har klinikfællesskab med terapeuter, praktiserende læger og andre. Kun 5 % oplyser at de har psykologer ansat, og da kun 1. Psykologerne i undersøgelsen har hovedsageligt deres klinikker i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Her er der et større antal psykologer set i forhold til befolkningsantallet. Anvendt arbejdstid Psykologerne har opgjort deres ugentlige arbejdstid til 42,6 timer. Psykologerne anvender 61 % af deres arbejdstid på klient- og kundekontakt. Ca. 34 % heraf anvendes på konsultationer i henhold til praksisoverenskomsten. 1,6 % af tiden anvendes til epikriser. 2,1 % af tiden anvendes til egen supervision. 17 % af tiden anvendes til administration, herunder telefontidsbestillinger, kontakt til læger, breve og afregning it, regnskab og markedsføring mm. Der anvendes hovedsageligt 6-10 dage pr. år til efter- og videreuddannelse. Økonomiske oplysninger Indtægter Psykologerne en gennemsnitlig årlig indtægt på kr, her af er gennemsnitligt kr. indtægter fra klienter under praksisoverenkomsten, hvilket svarer til 44 % af de samlede indtægter. Udgifter De gennemsnitlige årlige udgifter for psykologerne er opgjort til kr. Ses der bort fra hensættelser til pension, som i undersøgelsen indgår som en udgift, har psykologerne dog gennemsnitligt årlige udgifter for kr. mens gruppen. Psykologernes udgifter får især til honorarer til selvstændige, lokaler inkl. forbrug, afskrivning og finansieringsomkostninger samt administration, herunder udgifter til it-systemer. Størrelsens på udgifterne kan skyldes Praksisoverenskomstens krav til psykologernes lokaleindretning og krav til sikre og opdaterede it-systemer. Årlig fortjeneste Psykologerne har en gennemsnitlig fortjeneste på ca kr. årligt, svarende til gennemsnitligt ca kr. månedligt og de afsætter i gennemsnit pr. måned kr. til pension. Timefortjenesten Psykologerne har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 42,6 timer og dermed en gennemsnitlig timefortjeneste på 257 kr. Lønsammenligning Nedenfor foretages en sammenligning mellem de privatpraktiserende psykologers fortjeneste og lønninger for offentligt ansatte ledere inden for PPR samt for enkeltmands lægepraksis. OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE SIDE 3

4 Gennemsnitlig fortjeneste/årlig løn, ca. Gennemsnitlig årlig pension, ca. Gennemsnitlig årlig fortjeneste/ bruttoløn Med ydernummer Offentlig ansat ledende psykolog inden for PPR Lægepraksis (solo) (tal fra Lægeforeningens omkostningsundersøgelse, 2009) Tallene er afrundet til hele tusinde. Undersøgelsen viser, at en privatpraktiserende psykolog i 2009 havde ca. 33 % mindre i løn/fortjeneste end en offentlig ledende psykolog inden for PPR og ca. 50 % mindre end en praktiserende læge i enkeltmandspraksis. Sammenligning mellem mænd og kvinder: En sammenligning mellem mandlige og kvindelige psykologer viser, at de mandlige psykologer har ca. 30 % mere i fortjeneste end de kvindelige psykologer. Spørgeskemaer (med kommentarer) Tabel 1. Hvad er dit køn? Besvarelse køn Mand % Kvinde % I alt % Kønsfordelingen blandt samtlige besvarelser fordeler sig med ca. 1/4 mænd og ca. 3/4 kvinder. Det svarer til kønsfordelingen i Dansk Psykolog Forenings medlemskreds og blandt alle privatpraktiserende psykologer. Tabel 2. Hvor gammel er du? Besvarelse alder Under 30 år 1 0 % år 13 4 % år % år % år % 60 år eller ældre % I alt % Dansk Psykolog Forenings medlemmer er i gennemsnit 48,6 år. De privatpraktiserende medlemmer med ydernummer har en gennemsnitsalder på 55,7 år. Tabel 3. Hvilket år dimitterede du? Besvarelse dimittendår 1979 eller før % % % % % % 2005 eller senere 5 1 % I alt % Dimittendåret for de deltagende psykologer fordeler sig nogenlunde jævnt fra før 1979 til SIDE 4 OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE

5 Tabel 4. Hvilket år blev du autoriseret af Psykolognævnet? Med ydernummer % % % 2005 eller senere % I alt % At opnå autorisation fra Psykolognævnet blev først muligt pr. 1. januar Oprindelig blev man autoriseret af Dansk Psykolog Forening, indtil Psykolognævnet påbegyndte den offentlige autorisation. Hovedparten af psykologerne har opnået autorisation i 1994, men en stor del af disse kan meget vel tidligere have opnået autorisation via Dansk Psykolog Forening. Tabel 5. Hvilket år fik du ydernummer? 1992 (forsøgsordning) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % I alt % Når en psykolog opsiger sit ydernummer, indgår det automatisk i puljen af ydernumre til fordeling på de efterfølgende typisk to årlige ansøgningsrunder. I 2008-overenskomsten var der mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening aftalt, at der i alt kunne uddeles i alt 801 ydernumre. I 2005 blev antallet af ydernumre forøget med 100 i forbindelse med, at personkredsen blev udvidet til at omfatte incestofre m.fl. Ikke alle ydernumre blev besat på én gang. Af de indkomne besvarelser har 28 psykologer oplyst, at de har fået ydernummer i I 2008 blev personkredsen i praksisoverenskomsten udvidet til at omfatte personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år, og samtidig blev antallet af ydernumre udvidet med 125. I 2008 og 2009 fik 92 privatpraktiserende ydernummer. Tabel 6. Er du godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist eller supervisor inden for et eller flere specialer? Besvarelse specialist eller supervisor Ja % Nej % I alt % 190 af de privatpraktiserende i undersøgelsen er specialist-/supervisorgodkendt, svarende til 53 %. Til sammenligning er 1956 medlemmer af foreningen specialister svarende til 23 % af foreningens samlede antal medlemmer. De privatpraktiserende må anses at høre til blandt de bedst uddannede psykologer. Tabel 6Aa. Hvis ja, inden for hvilke af følgende specialer er du godkendt som specialist? Hvilket speciale Klinisk børnepsykologi % Klinisk børneneurospykologi 2 1 % Pædagogisk psykologi 2 1 % Psykoterapi (børn/voksne) % Sundhedspsykologi (børn/voksne) 11 6 % Psykopatologi 2 1 % Psykotraumatologi 14 8 % Klinisk neuropsykologi 4 2 % Gerontopsykologi 0 0 % Arbejds- og organisationspsykologi 4 2 % Total % Bemærk: Respondenterne kunne sætte flere krydser, derfor summer procenterne til mere end 100 % OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE SIDE 5

6 79 % af psykologerne har en specialistgodkendelse inden for psykoterapi (børn/voksne). Da respondenterne har haft mulighed for at sætte flere krydser, er total udtryk for, at nogle har flere specialistgodkendelser. Resultatet skal derfor læses således, at 186 psykologer i gennemsnit har 1,22 specialistgodkendelser og 105 psykologer har i gennemsnit 1,25 supervisorgodkendelser i et eller flere specialer. Tabel 6Ab. Hvis ja, inden for hvilke af følgende specialer er du godkendt som supervisor? Klinisk børnepsykologi % Klinisk børneneurospykologi 2 2 % Pædagogisk psykologi 3 3 % Psykoterapi (børn/voksne) % Sundhedspsykologi (børn/voksne) 4 4 % Psykopatologi 1 1 % Psykotraumatologi 9 9 % Klinisk neuropsykologi 2 2 % Gerontopsykologi 0 0 % Arbejds- og organisationspsykologi 3 3 % Total % Bemærk: Respondenterne kunne sætte flere krydser, derfor summer procenterne til mere end 100 % For at kunne blive supervisor skal psykologen være godkendt specialist. 77 % af psykologerne har en supervisorgodkendelse inden for psykoterapi. Tabel 7. I hvilken region ligger klinikken/virksomheden? Besvarelse region Region Hovedstaden % Region Sjælland % Region Nordjylland % Region Midtjylland % Region Syddanmark % I alt % Nedenfor ses den regionale fordeling mellem landsdelende med dels samtlige privatpraktiserende medlemmer af forening og befolkningstallet generelt. Region Befolkningen Som helhed Alle privat praktiserende psykologer i foreningen *) Alle responderende psykologer med ydernummer Region Hovedstaden 30 % 41 % 30 % Region Sjælland 15 % 13 % 15 % Region Syddanmark 22 % 17 % 20 % Region Midtjylland 23 % 22 % 24 % Region Nordjylland 10 % 7 % 10 % *) Tallene er hentet fra medlemssystemet, som er inddelt i de gamle kredse, som i det store hele svarer til de tidligere amter. Der kan derfor være en lille usikkerhed forbundet med tallene. Andelen af alle privat praktiserende psykologer i hovedstaden ligger væsentligt over befolkningsfordelingen. Psykologer med ydernummer, som har deltaget i undersøgelsen fordeler sig i overensstemmelse med befolkningsfordelingen, hvilket modsvarer den fordeling af ydernumre som følger af praksisoverenskomsten. Tabel 8. Har du på noget tidspunkt i 2009 været ansat som lønmodtager (enten deltid eller fuldtid) i en privat virksomhed eller i den offentlige sektor? Med ydernummer Ja % Nej % I alt % Ca. 17 % af psykologerne har været ansat som lønmodtagere i 2009 og derved haft en supplerende indtægt til beskæftigelsen som privatpraktiserende. SIDE 6 OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE

7 Tabel 9. Er du tilknyttet netværk, som fx Falck Healthcare eller andre virksomheder, som udbyder sundhedsydelser/psykologhjælp? Tilknyttet netværk Ja % Nej % I alt % Ca. 48 % oplyser, at de er tilknyttet netværk. Det må antages, at det ikke længere er ualmindeligt at være tilknyttet et netværk som fx Falck HealthCare. Tabel 11a. Hvis alene, hvordan er din klinik/virksomhed organiseret? Ejerforhold Personligt ejerskab % ApS 17 5 % Andet 2 1 % I alt % 94 % af ejer deres klinik i form af et personligt ejerskab. Kun 5 % har organiseret deres klinik som et anpartsselskab. Tabel 10. Er du tilknyttet et eller flere forsikringsselskaber på samme måde, som man kan være tilknyttet fx Falck Healthcare? Hvis en klient er henvist af et forsikringsselskab, som du ikke har indgået særlige aftaler med, skal du svare NEJ. Tilknyttet forsikringsselskab Ja 25 7 % Nej % I alt % Kun relativt få psykologer er tilknyttet og har indgået aftaler med forsikringsselskaber. Tabel 11. Ejer du din klinik/virksomhed alene eller sammen med andre? Ejerforhold Alene % Sammen med andre % I alt % Tabel 11b. Hvis sammen med andre, hvordan har I organiseret jeres klinik/virksomhed? Ejerforhold Personligt klinikfællesskab % Interessentskab (I/S) % ApS 4 11 % Andet 2 6 % I alt % Af de 10 % som har etableret sig i en klinik med andre, ejer over halvdelen af psykologerne deres klinik personligt. Kun ca. 1/3 har etableret sig i et selskab. Tabel 12. Har du/i et klinikfællesskab med andre psykologer? Klinikfællesskab Ja % Nej % I alt % 90 % af psykologerne ejer deres klinik/virksomhed i form af et personligt ejerskab. OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE SIDE 7

8 Tabel 12a. Hvis klinikfællesskab hvor mange psykologer? Antal psykologer i klinikfællesskab % % % % % % % % % % % % I alt % Over 1/3 af psykologerne i undersøgelsen har et klinikfællesskab med andre psykologer hovedsagelig sammen med 1-4 psykologer. Tabel 13. Har du/i ansatte psykologer i klinikken/ virksomheden? Ansatte psykologer Ja 23 6 % Nej % I alt % Tabel 14. Har du/i et klinikfællesskab med andre faggrupper? Fællesskab med andre faggrupper Ja % Nej % I alt % Tabel 14a. Hvis ja, med hvem har du/i et klinikfællesskab? Hvilke faggrupper Praktiserende læger % Speciallæger 8 14 % Terapeuter % Andre % Total % Bemærk: Respondenterne kunne sætte flere krydser, derfor summer procenterne til mere end 100 % Psykologerne har oplyst, at 84 % at ikke har klinikfællesskab med andre. 16 % af psykologerne har et klinikfællesskab, som hovedsagelig er med terapeuter, praktiserende læger og andre. Tabel 13a. Hvis ansatte, hvor mange psykologer? Antal ansatte psykologer % % % % % I alt % Over 94 % af psykologerne har oplyst, at de ikke har ansatte psykologer i klinikken/virksomheden. De resterende 6 % af psykologerne, der har ansatte psykologer i klinikken/virksomheden, har typisk én psykolog ansat. SIDE 8 OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE

9 Tabel Klinikforhold 15. Er klinikken/virksomheden adskilt fra privaten? 16. Er der særskilt toilet og håndvask i klinikken/ virksomheden? 17. Er der separat kliniktelefon? 18. Er der venteværelse? 19. Har du/i faciliteter til gruppekonsultationer (min. 3 personer og max. 8 personer)? 20. Benyttes klinikken/virksomheden til andre formål? 21. Er adgangsforholdene og indretningen hensigtsmæssig i forhold til bevægelseshæmmede? 22. Er der parkeringsplads ved klinikken/virksomheden? Klinikforhold Ja % Nej 19 5 % Ja % Nej 14 4 % Ja % Nej % Ja % Nej 18 5 % Ja % Nej % Ja 19 5 % Nej % Ja % Nej % Ja % Nej % Tabel 24. Anslå din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (uden for ferie, uddannelsesperioder og barsel) fordelt på nedenstående opgaver Arbejdstidsfordeling Timer Procent Klient- og kundekontakt 1) 25,83 61 % Andet psykologfagligt arbejde 2) 4,65 11 % Administration 3) 7,31 17 % Andet 4) 4,84 11 % Samlet ugentlig arbejdstid 42, % Antal svar 354 Psykologer med ydernummer skal i henhold til overenskomsten stå til rådighed i mindst 22 timer ugentligt som privatpraktiserende psykolog. De anførte procentsatser nedenfor er gennemsnitlige tal. Spørgeskemaets spørgsmål er slået sammen i de grupper, der er anført i Tabel 24. Heri indeholdes: Ad 1) Klient- og kundekontakt: henviste klienter fra praksisoverenskomsten, private klienter og henviste fra private netværk, telefonkonsultation, privat/offentlig ansættelse samt opgaver for private og offentlige virksomheder. Oplysningerne vedrørende klinikforhold indgår ved ansøgning til ydernummer, ca. 90 % af psykologerne svarer positivt i forhold til samtlige forhold som indgår af oplysninger om klinikken ved ydernummeransøgningen. Tabel 23. Hvor langt er der til offentlig bus/tog fra klinikken/virksomheden? Afstand til offentlig transport Antal svar 356 Gennemsnit (km) 0, %-fraktil (km) 0,100 Median (km) 0, %-fraktil (km) 0,400 Mindste afstand (km) 0,003 Største afstand (km) 5,000 Ca. 75 % af alle psykologernes klinikker/virksomheder ligger inden for den officielle standard (400 meter) for adgang til kollektiv trafikforbindelse. Arbejdstiden fordeles på bl.a. følgende opgaver: For psykologerne udgør henviste klienter fra praksisoverenskomsten 34 % af arbejdstiden. Konsultation med private klienter udgør 10,6 % af arbejdstiden, mens konsultationer for netværk udgør 6,3 % af arbejdstiden. Ad 2) Epikriser, supervision af psykologer og andre faggrupper, udfærdigelse af undersøgelser, vurderinger, erklæringer, undervisning og foredrag. Psykologerne anvender ca. 1,6 % af arbejdstiden til epikriser og 2,8 % af arbejdstiden til udfærdigelse af erklæringer i Det socialt psykologiske samarbejde. Ad. 3) Telefontid (tidsbestillinger), kontakt til læger m.fl., faktureringer, breve, it-opdateringer og problemløsninger, regnskab og revision, markedsføring og kontraktudarbejdelse. Psykologerne anvender i gennemsnit 17 % af tiden på administration. Dette kan bl.a. skyldes praksisoverenskomstens krav til vedligeholdelse af it-systemer og opdateringer praksisdeklarationer på Sundhed.dk. Ad. 4) Egen supervision og faglig opdatering, fagpolitisk arbejde, rengøring og andre opgaver. Psykologer anvender i gennemsnit 2,1 % af arbejdstiden til modtagelse af supervision. OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE SIDE 9

10 Tabel 25. Hvor mange hele dage bruger du på efter-/videreuddannelse om året? Efter/videreuddannelse 0-5 dage % 6-10 dage % 11+ dage % I alt % Ved hjælp af en krydsreference kan man se, at det er dem, der er dimitteret i 2005 eller senere, som anvender færrest dage på videreuddannelse. Ved vurderingen af den anvendte tid skal man være opmærksom på, at den privatpraktiserende selv skal betale alle udgifter hertil, og at der ikke er mulighed for indtjening i den periode efteruddannelsen varer. Dog er der gennem praksisoverenskomsten afsat midler til nogen efteruddannelse, som bruges på emner relevant for arbejdet med henviste klienter, I gennemsnit anvender psykologerne årligt ca kr. til kurser. Tabel 26. Hvor mange ugers ferie holder du om året? Ferie Antal svar 356 Gennemsnit (uger) 6,7 25 %-fraktil (uger) Median (uger) 6,0 75 %-fraktil (uger) 8,0 Minimum (uger) 2,0 Maximum (uger) 16,0 Psykologerne afholder i gennemsnit 6,7 ugers ferie om året. Til sammenligning har 85 % af privatansatte psykologer og alle offentligt ansatte psykologer ret til 5 ugers ferie og 5 feriefridage. 5,0 Tabel 27. Hvilket år startede du som selvstændig? Opstartsår 1989 eller før % % % % 2005 eller senere % I alt % Besvarelserne fra psykologerne angiver en nogenlunde jævn fordeling af opstarttidspunktet for den selvstændige virksomhed fra 1989 eller før og til 2005 eller senere. Tabel 28. Hvornår startede du klinik/selvstændig virksomhed på fuld tid? Med fuld tid menes minimum 22 timer/uge. Fuldtid år 1989 eller før 27 8 % % % % % 2009 eller senere 30 8 % I alt % Praksisoverenskomsten indeholder en bestemmelse om, at de psykologer, der kan tiltræde overenskomsten, skal stå til rådighed mindst 22 timer ugentligt. Dette er baggrunden for at benævne det lave timetal som fuld tid. 31 % af havde først fuld tid i deres virksomhed fra Dette forhold må formodes at kunne have en betydning på indtjeningsniveauet, hvilket viser at der er mange som har en længere opstartsperiode førend klinikken er den primære indtægtskilde. SIDE 10 OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE

11 Økonomiske oplysninger Økonomiske oplysninger for de privatpraktiserende, som har etableret praksis senere end 1. januar 2009 indgår ikke i undersøgelsen. Herudover har nogle enten ikke udfyldt eller udfyldt de økonomiske oplysninger så mangelfuldt, at besvarelserne ikke med rimelighed har kunnet indgå i undersøgelsens resultater. Tabel 29. Hvor store indtægter havde din klinik/virksomhed i 2009 fra følgende områder? Indtægter Kr. Procent Praksisoverenskomsten % Konsultationer betalt af kommuner, % regioner, netværk og private klienter Opgaver betalt af kommuner, regioner, % stat og virksomheder Supervision og undervisning % Erklæringer og vedtægter % Andre indtægter (ansættelse, dagpenge, % huslejeindtægter mm.) Totale indtægter % Antal svar 291 Psykologerne har deres hovedindtægtskilde (44 %) fra praksisoverenskomsten. De opfylder således det krav, der følger af overenskomsten, at psykologerne i gennemsnit skal have ca. en fjerdedel af deres samlede omsætning fra overenskomstens personkreds (tilskud og patientbehandling). Tabel 30. Hvor store udgifter havde din klinik/virksomhed i 2009 på følgende områder? Udgifter Kr. Procent Løn- og personaleudgifter % Honorarer til selvstændige % Egen supervision, kursusudgifter, % bøger, tidsskrifter mv. Lokaleomkostninger og forbrug % (el, varme, vand, rengøring mv.) Forsikringer og kontingenter % Hensættelse til egen pension % Administration, it, revision og anden % assistance Afskrivninger, finansieringsomkostninger % og andet Totale udgifter % Antal svar 291 For alle respondenter er de største udgiftsposter administration og lokaleomkostninger. Der hensættes i gennemsnit 20 % til pension. Gennemsnitligt udgør udgifterne uden pension for psykologerne ca kr. Tabel 31. Hvad er din vejledende timetakst (45-60 minutter.) pr. (klient-)time pr. 1. januar 2010? Timetakst Antal svar 356 Gennemsnit (kr.) %-fraktil (kr.) 800 Median (kr.) %-fraktil (kr.) 950 Minimum (kr.) 650 Maximum (kr.) Der er en stor variation i timetaksten, idet den er opgivet fra min. 650 kr. til max kr. Psykologerne har i gennemsnit en timetakst på 892 kr. Til sammenligning er grundhonoraret i praksisoverenskomsten for den 1. individuelle konsultation pr. 1. oktober 2009: 924,30 kr. og for 2. og efterfølgende konsultationer 763,84 kr. OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE SIDE 11

12 Tabel 32. Har du inden for det seneste års tid været nødsaget til at fravige din vejledende timetakst i nedadgående retning? Fravigelse af timetakst Ja % Nej % I alt % En tredjedel af psykologerne har inden for det seneste år nedsat deres timetakst. Tabel 32a. Hvis ja, for hvor stor en procentandel af dine fakturerede (klient-)timer, har du inden for det seneste års tid fraveget din vejledende timetakst i nedadgående retning? Hvor stor fravigelse Antal svar 117 Gennemsnit (pct.) %-fraktil (pct.) 5 Median (pct.) %-fraktil (pct.) 50 Minimum (pct.) 0 Maximum (pct.) 100 Tabel 33. Hvor mange forskellige klienter har du haft i år 2009? Antal svar Gennemsnit Inden for praksisoverenskomsten Uden for praksisoverenskomsten I forhold til 2003-undersøgelsen er det gennemsnitlige antal klienter inden for praksisoverenskomsten forøget fra i gennemsnit 35,2 klienter til i gennemsnit 70 klienter, mens antallet af klienter uden for sygesikringen er faldet fra 58,3 klienter til 49 klienter. Tabel 34. Hvordan fordeler dit arbejde som selvstændig psykolog sig på følgende tre hovedområder? Klinisk psykologi 91 % Organisationspsykologi 3 % Andet 6 % Total 100 % Antal svar 359 De indkomne besvarelser viser, at arbejdsområdet er domineret af klinisk psykologi. Tabel 32b. Hvis ja, når du fraviger din vejledende timetakst i nedadgående retning, hvad er din timetakst så typisk? Timetakst Antal svar 117 Gennemsnit (kr.) %-fraktil (kr.) 750 Median (kr.) %-fraktil (kr.) 800 Minimum (kr.) 300 Maximum (kr.) % af psykologerne har nedsat deres fakturerede timer i 31 % tilfælde og da til en gennemsnitlig timetakst på 745 kr. Dvs. en gennemsnitlig nedsættelse på ca. 16,5 %. Der kan være flere grunde til nedsættelse af timetaksten. En hovedårsag kan dog være finanskrisen som indledtes i 2008 og stadig er mærkbar. Psykologerne har formentlig som så mange andre erhvervsdrivende måttet give rabatter for at sikre en vis omsætning. SIDE 12 OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE

13 Sammenligning med 2003-undersøgelsen (regnskabsåret 2002) Det har været ønsket, at der foretages en sammenligning med 2003-undersøgelsen, selv om der i sammenligningsgrundlaget indgår en tidsfaktor på 7 år, hvilket man bør være opmærksom på. Der er for de økonomiske beregninger foretaget en regulering af 2003-kroner til 2009-kroner med omregningsfaktoren for de kommunale/regionale pris- og lønindeks undersøgelsen har kun i nogle spørgsmål en opdeling mellem psykologer med og uden ydernummer, hvilket umuliggør en sammenligning af alle spørgsmål for disse to grupper. I 2003-undersøgelsen returneredes 449 besvarelser ud af 843 udsendte spørgeskemaer. Antallet af besvarelser i henholdsvis 2003 og 2010 er således næsten ens, men besvarelsesprocenten adskiller sig med 53 % i 2003 og kun 33 % i I 2010-undersøgelsen indgår oplysninger om indtægter og udgifter for 353 medlemmer, heraf har 291 ydernummer og 62 er uden ydernummer. I undersøgelsen fra 2003 oplystes indtægter og udgifter for 289 medlemmer med ydernummer og 76 uden. Den lave besvarelsesprocent indebærer en forøget risiko for, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Det er dog ved en frafaldsanalyse vurderet, at 2009 tallene for psykologer med ydernummer med nogen sikkerhed er udtryk for de faktiske forhold for denne gruppe, derfor er disse medtaget i undersøgelsen, hvilket psykologer uden ydernummer ikke er. Personlige oplysninger Alderen har i løbet af de 7 år ændret sig. I 2003 var 70 % af respondenterne 50 år eller ældre, mens 2009-undersøgelsen viser, at der nu er 71 %, der er 50 år eller ældre. I 2008-overenskomsten ophævedes aldersgrænsen for ydernummerpsykologer. Der er i den forløbne periode blevet færre mænd og flere kvinder, idet den procentvise fordeling mænd/kvinder har ændret sig fra 26 % mænd og 74 % kvinder til 24 % mænd og 76 % kvinder. Klinikkens beliggenhed, organisation og indretning I 2003 var Danmark inddelt i amter og Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor Danmark nu er inddelt i regioner. Klinikkerne er i 2009 inddelt efter deres beliggenhed i regionerne. En direkte sammenligning er derfor ikke mulig undersøgelsen konkluderede, at fordelingen svarede til bopælsamtet. Det gør sig ikke med sikkerhed gældende i dag, hvor mange psykologer har klinikker i en anden kommune/region end den, hvori de bor. Der er ikke sket nogen ændring i klinikkernes organisation, idet ca. 94 % har en personligt ejet enkeltmandspraksis, og dette var tilfældet for 95 % i Heller ikke indretningen ser ud til at være ændret nævneværdigt, om end besvarelserne angiver en større procentandel, der har indrettet sig med venteværelse. Arbejdstid og fritid Generelt er arbejdstiden for alle privatpraktiserende faldet psykologerne anslog i 2003 deres arbejdstid til 43,9 timer, mens gruppen i dag har anslået den til 42,6 timer, dvs. at arbejdstiden er faldet med i gennemsnit 1,3 timer pr. uge. Antallet af ugers ferie er steget fra i gennemsnit 6 uger til i gennemsnit 6,8 uger. Anvendt arbejdstid Fordelingen af arbejdstiden i 2009-undersøgelsen er anderledes opbygget end 2003 undersøgelsen. Derfor skal tallene læses med dette for øje. Dog er den angivne tid for sygesikringsklienter direkte sammenlignelig. I 2003 anvendte psykologer med ydernummer i gennemsnit 10,2 timer pr. uge til lægehenviste klienter. I 2009 er den anvendte tid steget til i gennemsnit 14,6 timer pr. uge. Dvs. en stigning på ca. 43 %. Der ses også en stigning i udredninger/undersøgelser/vurderinger og erklæringer, idet disse i 2009 er opgjort til i gennemsnit 4,1 timer, mens de i 2003 blev opgjort til 3,7 timer. (Her var de benævnt psykologiske undersøgelser og statusbedømmelser og der kan derfor være en vis usikkerhed forbundet med den opgivne tid) undersøgelsen opgjorde anvendt egen tid til supervision pr. år. I 2009 undersøgelsen er denne opgjort til pr. uge. Omregnet og med forbehold er den anvendte tid for psykologer med ydernummer opgjort til 40,5 timer, mens den i 2003 var opgjort til 27,9 timer. Der er altså tale om en stigning på 12,6 timer. Der er sket en stigning i anvendt tid til administration fra 5 timer til 7,3 timer for psykologer med ydernummer. Der bliver således nu anvendt ca. 2,3 timer mere til administrative opgaver. Det kan skyldes bl.a. indførelse af it. Det var et krav i 2005 overenskomsten, at psykologer med ydernummer skulle have it den I 2008-overenskomsten blev der stillet det yderligere krav, at psykologer med ydernummer skal have en praksisdeklaration på Sundhed.dk, der løbende skal vedligeholdes herunder med oplysninger om aktuelle ventetider ligesom det kræves, at psykologen skal udfærdige elektroniske epikriser. Der er sket en lille stigning i antallet af dage, der anvendes til videreuddannelse. I 2003 anvendtes i gennemsnit 9,4 dage, mens tallet i 2009 er opgjort til 9,5 dage. Økonomiske oplysninger Da der er gået 7 år imellem de to undersøgelser, er der foretaget en regulering af kronerne til nutidskroner. Pr. 1. september 2003 blev timetaksten opgivet til i gennemsnit OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE SIDE 13

14 722 kr. I nutidskroner ca Den gennemsnitlige timetakst for alle psykologerne i undersøgelsen i 2009 er 892 kr. Den gennemsnitlige timetakst er steget med ca. 9 % fra 2003 til Indtægter /omregnet til 2009: Udgifter /omregnet til 2009: Fortjeneste /omregnet til 2009: Stigning i % Ca. 17,1 % Kommunale/regionale reguleringsprocent 1. april 2003 / 1. april For psykologerne er fortjenesten på 7 år steget ca. 17,1 % eller i gennemsnit kun ca. 2,5 % årligt. I 2003-undersøgelsen, som sammenlignede sig med 1999, var stigningen for alle psykologer på 3 år knap 6 % årligt. Undersøgelsen kan ikke oplyse, om der har været større stigninger i nogle år og en nedgang i andre år, men det må nok kunne lægges til grund, at psykologbranchen også har været ramt af den finansielle krise, der begyndte i Det er tankevækkende, at den årlige lønstigning for offentligt ansatte i perioden fra 2008 til 2010 er svinget fra 3 % til 7 %, med en gennemsnitlig udvikling over de tre år på 4,5 %. På det private område har lønudviklingen ligget mellem 2 % og 5 % med en gennemsnitlig lønudvikling lige under 4 %. Prisudviklingen har i gennemsnit ligget lige over 2 %. SIDE 14 OMKOSTNINGSUNDERSØGELSE

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Vejledning i ansøgning om ydernumre

Vejledning i ansøgning om ydernumre Vejledning i ansøgning om ydernumre Ansøgningsblanket og skemaer Ansøgning om ydernummer består af to dele. 1. del er forsiden og 2. del er et Word skema, som består af skema 1-6. Bilag Ansøgningen skal

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland

Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Udviklingsplan for Psykologer i Region Sjælland Side 1 Indholdsfortegnelse 1. REGION SJÆLLAND I TAL OG FAKTA 4 1.1 Geografi og befolkning 4 1.2 Demografisk udvikling 4 2. PSYKOLOGOMRÅDET GENERELT 4 2.1

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse

Læs mere

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Klinikkerne...2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Træningsfaciliteter og -tilbud...4 Personale... 5 Fakturering hvem er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN RESULTATER FRA EN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Juni 2009 Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Med denne undersøgelse ønsker styrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING

55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.90.1 Side 1 DANSK PSYKOLOG FORENING OVERENSKOMST om psykologhjælp **NYT** = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Af 28-04-1995 Senest ændret ved aftaler af 11. marts

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere