Medlemmerne foreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmerne foreningen"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål er DP blevet klogere på i de seneste måneder. Vi ser på centrale emner fra medlemsundersøgelsen. I dette og det kommende nummer af Psykolog Nyt bringes en række resultater fra den medlemsundersøgelse, Dansk Psykolog Forening gennemførte i januar og februar i år. Spørgeskemaet, som danner baggrund for medlemsundersøgelsen, blev udsendt med Psykolog Nyt 2/2000. De første resultater blev fremlagt på generalforsamlingen den marts 2000, ligesom der i de seneste numre af Psykolog Nyt er fremlagt resultater fra medlemsundersøgelsen. I alt 1626 personer besvarede spørgeskemaet, hvilket er flot for denne type undersøgelser, hvor alle medlemmer bedes om at deltage. Den høje svarprocent ca. 29 % betyder også, at der kan fæstes lid til resultaterne. Samtidig er svarfordelingen fordelt på køn, titel, beskæftigelsesområde m.v. også nogenlunde svarende til, hvad der gælder for medlemsskaren som helhed. Stadig skal man dog tænke på, at små udsving sagtens kan bero på, at ikke alle medlemmer har besvaret spørgeskemaet. Det er heller ikke alle spørgsmål, som er besvaret lige flittigt. Hvor svarprocenten er særlig lav, Nr

2 er det nævnt i det følgende. Når der også i det følgende angives procentsatser, er der tale om procentsatser for dem, som har besvaret spørgsmålene. De, der ikke har besvaret spørgsmålene, er således sorteret fra, når der opgives procenttal. Løn og pension En af årsagerne til, at medlemsundersøgelsen blev iværksat, var ønsket om at sikre en optimal service i forhold til medlemmerne. Hvordan anvender medlemmerne DP s tilbud og sekretariatsbistand? Hvordan ønsker man, at DP s service skal være i fremtiden? I den forbindelse er det ikke mindst vigtigt at vide, hvordan medlemmerne mener at assistancen er i forbindelse med hjælp til spørgsmål om løn og pension, da der her er tale om en kerneydelse fra DP s side. Der er meget stor forskel på, hvordan medlemmerne bruger DP, hvis de har problemer med løn og pension. Over 40 % af dem, der har besvaret spørgsmålet i medlemsundersøgelsen, har aldrig brugt at få hjælp fra DP til de to spørgsmål. En lille gruppe på ca. 4,5 % af medlemmerne har brugt sekretariatet fra 5 gange og opad til at få hjælp i de to spørgsmål. Der findes med andre ord en lille kerne af medlemmer, som gentagne gange bruger at få hjælp vedrørende løn og pension, og der findes en stor gruppe medlemmer, der aldrig får hjælp af DP til håndteringen af de to områder. Resultatet er vist i figur 1. Hvor mange gange har du fået hjælp i forbindelse med løn og pension? Figur gange 1,8% 4 gange 1,4% 5 gange 2,1% 3 gange 7,2% 0 gange 41,5% 2 gange 18,7% 1 gang 27,3% Geografiske forskelle Der er en vis geografisk forskel på, hvor meget medlemmerne søger hjælp i DP s sekretariat i forbindelse med løn og pension. 11,8 % af medlemmerne i Københavns og Frederiksberg kommuner har søgt hjælp i sekretariatet mere end tre gange. 12,4 % af mellemmerne i Københavns Amt og 16,4 % af medlemmerne i Frederiksborg Amt har gjort det samme. Men det samme tal for Ringkøbing Amt er 27,0 % og for Vejle Amt 23,0 %. Den geografiske forskel beror imidlertid ikke på afstanden til sekretariatet i København, for i Nordjyllands og Viborg amter har kun henholdsvis 9,1 % og 7,4 % af medlemmerne søgt hjælp i sekretariatet vedrørende løn og pension mere end tre gange, hvilket er bundrekord. Alder og anciennitet Alderen spiller også en rolle for, hvor meget medlemmerne søger hjælp, hvilket fremgår af tabel 1. Tabel 1 Hvor mange procent af de enkelte aldersgrupper har søgt hjælp i forbindelse med løn og pension. Beskæftigelse Ifølge medlemsundersøgelsen er der forskel mellem, hvor meget medlem- Aldersgrupper/Efterspørgsel efter hjælp i DP s sekretariat Har søgt hjælp 1 gang eller mere Har søgt hjælp 3 gange eller mere i gruppen Tabel 2 Hvor mange procent af de enkelte anciennitetsgrupper har søgt hjælp i forbindelse med løn og pension. Anciennitet i DP/ Efterspørgsel efter hjælp i DP s sekretariat Har søgt hjælp 1 gang eller mere Har søgt hjælp 3 gange eller mere i gruppen Op til 30 år år år år 51 år og op 27,0 % 61,8 % 68,2 % 72,2 % 54,4 % 2,2 % 12,0 % 15,5 % 16,2 % 13,7 % Op til 5 år 5-10 år år år 20 år og op 56,5 % 69,3 % 70,1 % 66,3 % 65,0 % 9,4 % 9,4 % 16,7 % 22,4 % 14,1 % Det fremgår af tabellen, at de 40-årige er overrepræsenteret i gruppen, som ofte søger hjælp i forbindelse med løn og pension i Dansk Psykolog Forening. Det gælder både, når man ser på engangshenvendelserne og på flergangshenvendelserne. Der er også forskel mellem den anciennitet, man har som psykolog, og så hvor meget hjælp man søger i forbindelse med løn og pension, således som det fremgår af tabel 2. Tabel 2 viser, at det ifølge medlemsundersøgelsen ikke mindst er gruppen med en anciennitet på mellem 5 og 15 år, der trækker på sekretariatet for at få hjælp i forbindelse med løn og pension. Hvis dette resultat er dækkende for hele medlemsskaren, er det derfor ikke tilfældet, at det er de nyuddannede, der mest søger assistance i forbindelse med spørgsmål vedrørende løn og pension. 4 Nr

3 Figur Nej 64,4% Ja 35,6% 40 Med hjælp for DP centralt 81,8% Med hjælp fra tillidsrepræsentant 18,2% 0 Hvordan foretrækker du, at dine lønforhandlinger foregår? 0 Ville du være interesseret i at forhandle egen løn? Tabel 3 Hvor mange procent på de enkelte offentlige ansættelsesområder har efterspurgt assistance i forbindelse med løn og pension Offentlig ansættelsesområde/efterspørgsel efter assistance fra DP s sekretariat Har ikke søgt hjælp i DP s sekretariat Har søgt hjælp i DP s sekretariat 1-4 gange Har søgt hjælp i DP s sekretariat 5 gange eller mere Staten Amterne (herunder Københavns og Frederiksberg kommuner) 46,0 % 18,4 % 42,3 % 33,3 % 50,4 % 76,8 % 51,8 % 64,1 % 3,6 % 4,9 % 5,8 % 2,6 % Tabel 4 Beskæftigelsesområde og tilfredsheden med den opnåede assistance Beskæftigelsesområde/ Graden af utilfredshed Meget utilfredsstillende eller utilfredsstillende Kommunerne H:S Det offentlige Det private Det liberale 30,3 % 40,6 % 42,4 % merne i de enkelte beskæftigelsesområder (offentlig, privat, liberal-selvstændig) og inden for det offentlige område efterspørger sekretariatets hjælp ved løn- og pensionssager. Det er måske ikke så overraskende, at kun 32,0 % af de offentligt ansatte medlemmer aldrig har efterspurgt hjælpen, medens de tilsvarende tal for de privatansatte er 40,4 % og for det liberale område 45,2 %. Derimod kan det måske virke overraskende, at der også ifølge medlemsundersøgelsen inden for det offentlige ansættelsesområde er ikke ubetydelige forskelle med hensyn til, hvor meget assistance man efterspørger i DP på lønog pensionsområdet. Tabel 3 viser, hvor mange gange medlemmerne på de enkelte offentlige ansættelsesområder efterspørger assistance i forbindelse med løn og pension. Tabel 3 viser, at der blandt de statsansatte medlemmer ifølge medlemsundersøgelsen er mindst tilbøjelighed til at søge hjælp i DP s sekretariat i forbindelse med løn og pension. Omvendt er tilbøjeligheden størst blandt de amtsligt ansatte medlemmer. Endvidere kommer forholdsvis flest fra kommunerne blandt de medlemmer, der har søgt hjælp i DP s sekretariat fem gange eller flere. I undersøgelsen blev der også spurgt til, hvordan medlemmerne foretrækker at lønforhandlinger foregår. Her er svaret ret klart: 81,8 % af medlemmerne ønsker, at lønforhandlingerne foregår med hjælp fra DP centralt, mens kun 18,2 % foretrækker, at det sker med hjælp fra en tillidsrepræsentant. Samtidig siger 64,4 % af medlemmerne nej til, at de er interesseret i selv at forhandle løn, mens hele 35,6 % siger ja. Hvis der skal forhandles løn med hjælp udefra, vil de fleste medlemmer med andre ord foretrække, at det sker med hjælp fra DP s faglige konsulenter, men godt en tredjedel ville også være interesseret i selv at forhandle deres løn. Tallene er vist i figur 2. Tilfreds med assistancen? De fleste medlemmer er ifølge medlemsundersøgelsen tilfredse med den assistance, de får i DP s sekretariat. Knap 53 % karakteriserer den som tilfredsstillende, og 15 % kalder den meget tilfredsstillende. Der er imidlertid også en del, som er utilfredse med den assistance, de får. 20 % kendetegner den som utilfredsstillende, mens 12 % kalder den meget util- Nr

4 fredsstillende. Tallene ses i figur 3. Figur 3 Hvordan har assistancen i sekretariatet været? Meget utilfredsstillende 11,7% Utilfredsstillende 20,5% Meget tilfredsstillende 15,1% Tilfredsstillende 52,7% Køn og anciennitet Om man er kvinde eller mand, spiller ingen rolle i forhold til, hvor tilfreds man er med assistancen fra DP. Andelen af utilfredse varierer med kun ét procentpoint. Lidt større variation ses, når tilfredsheden holdes op mod medlemmernes anciennitet. I alle anciennitetsgrupper er en overvejende tilfredshed med assistancen, men at der er størst utilfredshed (36,2 %) blandt dem, der har en mellemlang anciennitet på 5-10 år. Det er i øvrigt den samme gruppe, som i forholdsvis stor udstrækning efterspørger assistance fra DP i forbindelse med løn og pension. Samtidig er utilfredsheden forholdsvis lille (27,0 %) blandt dem med en anciennitet på år. Beskæftigelsesområde Der er noget større forskel i graden af tilfredshed/utilfredshed med assistancen fra DP s sekretariat, hvis man ser på, hvor medlemmerne er ansat. Af tabel 4 på side 5 fremgår graden af utilfredshed set i sammenhæng med beskæftigelsesområdet. Tabel 4 viser, at de offentlige ansatte finder assistancen fra DP s sekretariat mere tilfredsstillende end de privatansatte og medlemmer i den liberale gruppe. I den forbindelse skal det bemærkes, at der siden afviklingen af medlemsundersøgelsen er gennemført ændringer i sekretariatet, så at serviceringen af de privatansatte og det liberale område er blevet samlet og styrket. Typiske bemærkninger Her er i øvrigt nogle typiske bemærkninger til assistancen fra DP: Assistancen har været god, men præget af manglende tid fra sekretariatets side. Bedre orientering ønskes om indholdet af forhandling i forbindelse med ansættelse. NN tog affære, så jeg fik opfyldt mine rettigheder. Den ene gang meget utilfredsstillende den anden gang tilfredsstillende. De er dygtige og gode at snakke med men sagerne går for langsomt på grund af travlhed. Der blev kæmpet for, at jeg ikke skulle gå ned i løn ved jobskift. Det er svært at komme igennem pr. telefon, men når det lykkes, er hjælpen fin. Kender du din forening? Kendskabet til DP er i medlemsundersøgelsen målt ved dels at spørge til, om man kender DP s vedtægter, Tabel 5 Fordeling i tal og %/ Mødefrekvens Deltager aldrig i møderne Deltager 1-2 gange årligt Deltager tre eller flere gange årligt i alt handlingsprogram og organisationsmodel, og dels ved at spørge til brugen af DP s publikationer. Kendskabet til DP s vedtægter er forholdsvis stort, idet 61,0 % siger ja til, at de kender dem. I forhold hertil er kendskabet til DP s handlingsprogram noget mere begrænset, idet 37,2 % svarer ja til, at de kender det. 52,0 % ja til, at de kender DP s organisationsmodel.. DP s publikationer DP udgiver en række publikationer, som sendes til medlemmerne. Spørgsmålet er, om de anvendes. Derfor indgik der også et spørgsmål herom i medlemsundersøgelsen. Medlemsfortegnelsen viste sig at være populær blandt medlemmerne, idet hele 86,7 % angiver at benytte den. Det har i et stykke tid været på tale at lægge medlemsfortegnelsen ud på Internettet, således at den hurtigere og oftere kunne ajourføres. Derfor er det også interessant og positivt, at næsten 90 % af medlemmerne ifølge medlemsundersøgelsen har adgang til Internettet enten derhjemme, på jobbet eller begge steder. Publikationen Psykologen og Loven anvendes også af mange medlemmer. 55,4 % af de medlemmer, der har besvaret spørgsmålet, siger, at de anvender denne publikation, mens 36,9 % anvender Håndbogen for privatpraktiserende psykologer. Hvor tit medlemmer deltager i møder i sektionen. Fordeling målt i % ,0 % ,4 % 98 11,6 % ,0 % 6 Nr

5 Tabel 6 Mødedeltagelse i regionen og efterspørgsel efter assistance i DP s sekretariat. Mødedeltagelse i regionen/efterspørgsel efter assistance i forbindelse med løn og pension Har aldrig bedt om assistance i DP s sekretariat Har bedt om assistance 1-4 gange i DP s sekretariat Har bedt om assistance 5 gange eller mere i DP s sekretariat Har aldrig deltaget i møder i regionen DP og sektionerne Sektionsdækning af alle medlemmer i DP har i mange år været et politisk mål med DP s virksomhed. Alligevel svarer 59,1 % nej til spørgsmålet om, hvorvidt de er medlem af en sektion. Årsagen til, at medlemmer ikke er medlem af en sektion, er for en tredjedels vedkommende, at der ikke findes en sektion for de pågældende, mens det for totredjedeles vedkommende skyldes, at de ikke har taget stilling til spørgsmålet. Mødedeltagelse Blandt dem, der er medlem af en sektion, deltager knap halvdelen aldrig i sektionens møder. Omtrent det samme antal deltager i 1-2 møder årligt. I tabel 5 er vist svarene på, hvor tit de medlemmer, der ifølge medlemsundersøgelsen er medlem af en sektion, rent faktisk deltager i sektionens møder. Deltager i 1-2 møder årligt i regionen 48,1 % 35,5 % 32,8 % 48,7 % 59,4 % 61,2 % 3,2 % 5,1 % 6,0 % Deltager i 3 eller flere møder årligt i regionen Temaer på ønskeliste Der er mange forskellige kommentarer til spørgsmålet med forslag til, hvilke temaer sektionerne bør beskæftige sig med. Her følger nogle af de ofte nævnte: Arbejdsmiljø. Arbejdspres og løn. Efteruddannelse. Etiske spørgsmål. Konsekvenserne af Ny Løn for de psykiske arbejdsmiljø. Ledelse. Løn og ansættelsesvilkår. Organisationspsykologi. Psykologfaglig identitet. DP og regionerne Alle medlemmer af DP er per definition medlem af en region. Ifølge medlemsundersøgelsen deltager 9,5 % af medlemmer i 3 eller flere møder årligt i regionen. 36,7 % deltager i 1-2 møder, mens 53,8 % af dem, der har besvaret spørgsmålet, aldrig har deltaget i et møde i regionen. Der ser i øvrigt ud til at gøre sig den interessante sammenhæng gældende, at de medlemmer, der deltager oftest i møderne i regionen, også er dem, der oftest søger assistance i DP s sekretariat i forbindelse med løn og pension. Aktivitet det ene sted medfører med andre ord også til aktivitet det andet sted. Det kan skyldes flere ting. For det første kan der være tale om, at det ganske enkelt er de mest aktive medlemmer, der med i begge grupper. For det anden kan det skyldes, at aktivitet i regionen medfører viden om mulighederne for at få assistance i DP s sekretariat i forbindelse med løn og pension. I tabel 6 er vist sammenhængen mellem, hvor mange gange medlemmerne søger assistance i forbindelse med løn og pension på den ene side, og hvor tit medlemmerne deltager i møder i regionen. Det fremgår af tabellen, at 48,1 % af dem, der aldrig har deltaget i et møde i regionen, heller ikke har bedt om bistand fra DP s sekretariat. Blandt dem, der deltager i et eller flere årlige møder i regionen, er det kun omkring en tredjedel af medlemmerne, der aldrig har bedt DP s sekretariat om assistance. Omvendt har omkring 60 % af dem, der deltager i et eller flere årlige møder i regionen, også bedt DP s sekretariat om assistance 1-4 gange. Tilsvarende har kun 48,7 % af dem, der aldrig deltager i møder i regionen, bedt DP s sekretariat om assistance. Nr

6 Tabel 7 København og Frederiksberg kommuner Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Aktivitetsniveauet i regionerne. Deltager aldrig i møder i regionen Deltager 1-2 gange årligt i møder i regionen Deltager 3 eller flere gange i møder i regionen Antal personer 63,0 % 32,3 % 4,7 % ,0 % 31,2 % 10,8 % 62 35,5 % 41,9 % 22,6 % 62 51,2 % 43,9 % 4,9 % 41 40,4 % 49,1 % 10,5 % 57 57,1 % 31,0 % 11,9 % 42 16,7 % 83,3 % 5 61,0 % 37,7 % 1,3 % 77 29,2 % 58,3 % 12,5 % 24 37,5 % 45,8 % 16,7 % 24 34,3 % 37,1 % 28,6 % 35 De enkelte regioner Der er en betydelig forskel i aktivitetsniveauet i de enkelte regioner. I København og Frederiksberg kommuner har 63,0 % af medlemmerne aldrig deltaget i et møde i regionen, mens 32,3 % deltager i 1-2 møder årligt og 4,7 % deltager 3 eller flere gange. I Ringkøbing Amt er de tilsvarende tal 34,3 %, 37,1 % og 28,6 %. Tallene for de enkelte regioner fremgår af tabel 7. Medlemsundersøgelsen afslører også, at der en betydelig forskel i ancienniteten i medlemsskaren i de enkelte regioner. I Vejle Amt har fx hele 33,9 % en anciennitet på kun op til 5 år, mens det tilsvarende tal for Sønderjyllands Amt er 11,5 %. De andre regioner ligger mellem disse to procenttal. Vejle Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Grønland Færøerne 41,9 % 53,2 % 4,8 % 62 40,4 % 47,4 % 12,3 % ,7 % 51,9 % 7,4 % 27 30,3 % 53,0 % 16,7 % 66 50,0 % 50,0 % 2 100,0 % Regionernes opgaver Her er nogle af kommentarerne til spørgsmålet om, hvad regionen skal arbejde med: Diverse kurser og temadage. Faglig udvikling. Foredrag med kapaciteter udefra. Jeg tror, min region er død. Netværk. DP og selskaberne DP støtter økonomisk og på anden vis oprettelsen af faglige selskaber, fordi det er her, den faglige interesse for faget trives. 55,1 % af DP s medlemmer er ifølge medlemsundersøgelsen medlem af et eller flere faglige selskaber. 18,6 % er medlem af to selskaber, mens 6-7 % er medlem af tre eller flere faglige selskaber. Geografisk forskel Geografien kan spille en vis rolle for, om man er medlem af et fagligt selskab eller ej. Blandt medlemmerne i Københavns og Frederiksberg kommuner, i Frederiksborg Amt og i Vestsjællands Amt er 5-10 %-point flere medlemmer ifølge medlemsundersøgelsen med i 8 Nr

7 Figur 4 Er du medlem af et fagligt selskab? 50 Hvor mange faglige selskaber er du medlem af? Ja 44,9% Nej 55,1% Antal et fagligt selskab end i landet som gennemsnit. Geografi er imidlertid ikke eneste forklaring på, at flere medlemmer tæt på hovedstaden er med i et fagligt selskab end i resten af landet. Fx er det bemærkelsesværdigt, at procentvis flere medlemmer på Fyn er med i et fagligt selskab end i Roskilde Amt. Blandt grundene til, at medlemmer ikke er med af et fagligt selskab, siger 30,5 %, at der ikke findes et fagligt selskab, der dækker vedkommendes faglige interesser. 35,5 % siger, at de ikke har tid eller lyst, mens 34,0 % mener, at aktiviteterne i selskaberne foregår for langt væk fra vedkommendes bopæl. Blandt kommentarer til, at medlemmerne ikke deltager i et fagligt selskab, er følgende: Deltager i selskab uden for DP. Det er svært at finde tid. Enlig mor. Er de også åbne for studerende? Deltagelsen i møderne Selv om man er medlem af et selskab, betyder det ikke nødvendigvis, at man deltager i selskabets møder. To tredjedele af selskabernes medlemmer deltager dog i mindst et årligt møde. Knap 20 % deltager i to årlige møde, mens andre 20 % deltager i 3-4 årlige møder i de faglige selskaber, de er medlemmer af. Autoriseret, specialist, supervisor Blandt dem, der har besvaret spørgsmålet om autorisation i medlemsundersøgelsen, har 57,9 % opnået autorisation. Autorisationerne er opnået i årene, som fremgår af tabel 8. Det store antal, som opnåede autorisation i 1994, skyldes en særlig overgangsordning. I medlemsundersøgelsen blev der også spurgt om, hvorvidt der var mulighed for at få arbejdsgiverbetalt den nødvendige supervision i forbindelse med opnåelse af offentlig autorisation som psykolog. Hertil svarede hele 67,9 % af de 1229 personer, som havde besvaret spørgsmålet, at der var mulighed for at få arbejdsgiverbetalt supervision i den forbindelse. Specialistgodkendelse Blandt dem, der havde besvaret spørgeskemaet, havde 19,8 % eller 305 personer opnået specialistgodkendel- se i et (268) eller flere (37) specialer havde ikke opnået specialistgodkendelse. Fordelingen af de specialistgodkendte på beskæftigelsesområder fremgår af tabel 9. Det fremgår af tabel 9, at langt flere i den liberale sektor er specialistgodkendt i et eller flere specialer end i det offentlige eller blandt de privatansatte. Samtidig er der også ifølge medlemsundersøgelsen en smule flere specialistgodkendte blandt de privatansatte end blandt de offentligt ansatte. Underopdeler man den liberale sektor i kliniske psykologer og arbejds- og organisationspsykologer, finder man, at 47,6 % af de kliniske psykologer er specialistgodkendte, mens det samme kun gælder for 10,8 % af arbejds- og organisationspsykologerne. Blandt dem, der havde opnået specialistgodkendelse, havde 320 eller 27,0 % søgt råd i DP i forbindelse med specialistuddannelsen. Heraf fandt 15,1 % rådgivningen meget utilfredsstillende, 23,7 % fandt den utilfredsstillende, 49,4 % fandt den tilfredsstillende, mens 11,7 % fandt den meget Nr

8 tilfredsstillende. Der er imidlertid ikke her angivet, hvornår rådgivningen fandt sted. Det kan være vigtigt, idet rådgivningen på specialistområdet netop er oprustet siden efteråret Supervisorgodkendelse Blandt dem, der har besvaret spørgsmålet, havde 235 eller 15,6 % opnået supervisorgodkendelse. Peter Nedergaard er sekretariatschef i Dansk Psykolog Forening Tabel 9 Fordelingen af de specialistgodkendte på beskæftigelsesområder. Andel på de enkelte beskæftigelsesområder, der har eller ikke har specialistgodkendelse Har godkendelse i et speciale Har godkendelse i to specialer Har ikke specialistgodkendelse Offentligt ansatte Privat ansatte 17,1 % 22,1 % 41,0 % 2,0 % 3,4 % 4,5 % 80,9 % 74,5 % 54,5 % Den liberale sektor (selvstændige) Fortsættelse følger I Psykolog Nyt 10/2000 fremlægges der flere resultater fra medlemsundersøgelsen. Læs her om: Psykologer og kursusdeltagelse. Dækket af en tillidsrepræsentant? Hvilken titel, hvilken beskæftigelse? Hvad med arbejdstiden? Og hvad synes medlemmerne om at være blevet spurgt? Tabel 8 Året, hvor autorisationen blev opnået. Før I alt personer Nr

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder Printervenlig Udskriv Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Undersøgelsens formål og metode 3. Orlovsperioder og længde 4. Kvindernes

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse Uddannelse Af Jógvan Petersen Ny specialistuddannelse Den 1. januar 2001 træder DP s ny specialistuddannelse for arbejds- og organisationspsykologer i kraft. Uddannelsen svarer i store træk til den ramme,

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening

Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår. Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår Gennemført af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening Juni 2009 1 Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 8 Baggrundsspørgsmål... 11 Arbejdstid...

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære tillidsrepræsentant Dette skema indeholder en række spørgsmål om deltagelse i efter- og videreuddannelse i 1996, for de ansatte du repræsenterer på arbejdspladsen.

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse.

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere