Arbejdslivs Nyhedsbrev. Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdslivs Nyhedsbrev. Februar 2012"

Transkript

1 Arbejdslivs Nyhedsbrev Februar 2012 Social kapital kan sænke sygefraværet Høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen kan føre til et godt arbejdsklima, som medfører et lavt sygefravær. Begrebet social kapital anviser, hvordan man kan højne tilliden, retfærdigheden og samarbejdet, hvilket øger både trivsel, kvalitet og produktivitet. Februar 2012 Ugebrevet A4 bragte for nyligt en historie, der viste, at unge har et højere sygefravær end ældre på det danske arbejdsmarked. Eksempelvis havde de kommunalt ansatte medarbejdere mellem 25 og 29 år et gennemsnitligt fravær på 14,4 dage i 2010, mens medarbejderne over 60 år kun var væk 10,7 dage det år. Forklaringerne til dette spænder vidt fra, at de unge trækker en dårlig fraværskultur fra undervisningssystemet med ind på arbejdspladsen til, at flere unge stiller så høje krav til sig selv, at det går ud over helbredet. Endeligt kan det tænkes, at småbørnsfamilier bare er mere udsatte for smitte af diverse sygdomme. Uanset hvad årsagen er, er det afgørende, at man kan tale åbent om sygefraværet og trivslen på ens arbejdsplads. Der kan være en række forskellige årsager til, hvorfor folk melder sig syge, og hver medarbejder har sine grunde til at være fraværende. Som arbejdsplads handler det om at skabe så godt et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, at grundene til sygefraværet mindskes mest muligt. Foruden forskellen i sygefraværet blandt de unge og de ældre, er der en tydelig forskel i fraværet mellem det offentlige og det private. Således toppede sygefraværet i det kommunale med 12,3 dage i gennemsnit over alle aldersgrupper i 2010, mens det på statslige arbejdspladser lå på 8,0 dage og i det private på 7,0. 1

2 En af forklaringerne til dette kan være, at mange beslutninger i det offentlige bliver taget af politikere eller embedsmænd langt væk fra medarbejderne. Måske er man ikke god nok til at kommunikere om hvorfor, der er besluttet hvad, til medarbejderne i de yderste led. Det kan medføre, at det er svært for medarbejderne at finde rationalet bag de beslutninger, der kommer til at påvirke dem, hvilket kan resultere i forvirring og mistillid til beslutningstagerne. Og netop oplevelsen af tillid er helt afgørende for medarbejdernes trivsel og dermed deres sygefravær. Det viser forskningen inden for begrebet social kapital. Graden af social kapital på den enkelte arbejdsplads afhænger af graden af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne på arbejdspladsen. Den sociale kapital bliver skabt i fællesskabet på arbejdspladsen, og er således ikke et individuelt anliggende for hverken medarbejderen eller lederen. Noget af det interessante ved social kapital er, at undersøgelser viser, at arbejdspladser med høj social kapital også er arbejdspladser med høj produktivitet, stor kvalitet i ydelsen samt et stærkt psykisk arbejdsmiljø. Medarbejdere og ledere er glade for at arbejde steder med høj social kapital, og derfor yder de mere og bedre, og de har lavere sygefravær. De metoder og værktøjer, som bruges i arbejdet med social kapital er ofte kendte metoder, der er blevet anvendt succesfuldt tidligere. Det nye er, at den sociale kapital giver en forståelsesramme og et nyt tankesæt, der kan bruges som afsæt i en virksomheds organisationsudvikling. 2

3 I projektet 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden bliver der stillet skarpt på de 13 deltagende arbejdspladsers sociale kapital. Projektets navn 5 i 12 er et udtryk for projektets ambitiøse målsætning om, at de deltagende arbejdspladser højest må have et sygefravær på fem procent i slutingen af I et lignende projekt gennemført i 2009 til 2011 lykkedes det at sænke sygefraværet med hele 14 procent i gennemsnit på 18 arbejdspladser på sundhedsområdet. Se mere på I projektet 5 i 12 mødtes repræsentanter fra samtlige arbejdspladser til en seminariedag med social kapital på skemaet. Læs mere om dagen og om social kapital i nyhedsbrevets artikel Social kapital skal sænke sygefraværet. Har din arbejdsplads lyst til at gøre noget ved sygefraværet, eksempelvis ved brug af social kapital, har vi et hold klar med specialister inden for arbejdsmiljø, organisering, kommunikation med mere. Kontakt: Henriette Hall-Andersen Telefon:

4 Fokus på tillid og retfærdighed sænker sygefraværet Et stærkt fokus på tillid, retfærdighed og samarbejde kan skabe høj social kapital, og det kan både medføre høj produktivitet, stor kvalitet, godt arbejdsmiljø og ikke mindst lavt sygefravær. Februar 2012 Projektet 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden har til formål at skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel for op mod 1400 medarbejdere fra 13 bosteder og hospitalsafdelinger i regionen. Det gode arbejdsmiljø skal blandt andet resultere i et fald i sygefraværet, så det højst ligger på fem procent i slutingen af Et redskab i arbejdet med trivslen kan være begrebet social kapital, og derfor var social kapital på dagsordenen, da deltagerne fra projektet 5 i 12 var mødt op til projektets tredje laboratoriedag. Tillid, retfærdighed og samarbejde Arbejdsmiljørådet skrev i 2008 en hvidbog om social kapital, hvor forfatterne gennemgår danske og internationale erfaringer med social kapital. I hvidbogen bliver en række cases gennemgået med henblik på at kortlægge en stribe virksomheders grad af social kapital, samt dennes påvirkning af blandt andet arbejdsglæde, sygefravær, produktivitet med mere. Begrebet social kapital er defineret således i Arbejdsmiljørådets hvidbog: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Og videre: For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Alle arbejdspladser har social kapital i højere eller lavere grad, og over tid kan man opbygge og nedbryde den sociale kapital. Ligesom økonomisk kapital er det afgørende af have en social kapital, som man kan hæve fra i hårde tider. Noget af det særlige ved begrebet er, at studier viser, at en høj grad af social kapital både medfører godt arbejdsmiljø, høj produktionsniveau samt stor kvalitet i arbejdet. Der er altså ikke et modsætningsforhold mellem medarbejdertrivsel og produktivitet. Medarbejderne har det tværtimod godt, hvor der er høj produktivitet grundet stor social kapital. Derudover har social kapital en positiv indvirkning på medarbejdernes helbred blandt andet på udvikling af hjertekarsygdomme og selvvurderet helbred. Traditionel psykisk arbejdsmiljø beror i høj grad på de vilkår og krav, der findes i arbejdet, som eksempelvis de særlige belastninger, der følger med bestemte typer af job. Til forskel fra dette forholder social kapital sig mere til samarbejdet og relationerne på arbejdspladsen. Det handler med andre ord ikke om, hvad man laver, men om hvordan man gør det. Og hvor det psykiske arbejdsmiljø i praksis kan gå hen og blive en individuel udfordring, er social kapital altid et kollektivt anliggende. Simpelt, men ikke let En af forfatterne bag hvidbogen om social kapital, Eva Thoft, var mødt op på laboratoriedagen for at fortælle, hvad social kapital er, og hun startede med at sige, at mange af de værktøjer og metoder, man kan bruge for at skabe større social kapital, er kendte værktøjer men at social kapital kan give en ny forståelsesramme. Det er simpelt, men det betyder ikke, at det er let, sagde Eva Thoft blandt andet. 4

5 Ansvar til medarbejderne Hvordan opnår man så en høj social kapital på en arbejdsplads? Det spørgsmål kunne HR direktør i Sparekassen Middelfart, Knud Herbert Sørensen, give nogle svar på. I Sparekassen Middelfart er det nemlig lykkedes at skabe en høj social kapital og deraf en god økonomi og et godt arbejdsmiljø. Et af HR-direktørens budskaber var, at medarbejderne er ansvarsfulde mennesker, der gerne vil gøre deres bedste, og som ikke er ude på at snyde ledelsen, og som derfor heller ikke bør kontrolleres af ledelsen. - Vi skal behandle vores medarbejdere på en sådan måde, at de glæder sig til at komme på arbejde hver dag og er stolte over at fortælle, hvor de arbejder, sagde han blandt andet. Det handler om at udvikle et samarbejde om løsningen af arbejdspladsens kerneopgave, der bygger på tillid og retfærdighed. Det vil blandt andet sige, at medarbejderne bliver hørt og taget med på råd, hvilket viser, at ledelsen anerkender medarbejdernes kompetencer og erfaringer. Ledelsen må vise tillid ved at uddelegere ansvar og sørge for tid til at mødes, så man ærligt og åbent kan få afstemt forventninger og forklaret handlinger. Og så handler det ifølge Knud Herbert Sørensen om at have nogle fælles værdier, som alle medarbejdere føler er gode og konstruktive. - Når vi ansætter folk, ansætter vi hellere en med den rette indstilling, der passer til os, end en med et imponerende cv, siger Knud Herbert Sørensen. Arbejdspladsens kerneopgave er helt central i arbejdet med social kapital. Der skal udvikles en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven er, så alle ved, hvad de skal sigte efter. Hvis der er uklarhed om kerneopgaven, risikerer man, at medarbejderne arbejder efter forskellige målsætninger, hvilket kan skabe forvirring blandt medarbejderne, ligesom det rigtige mål bliver sværere at nå. Umiddelbart kan det lyde indlysende, at alle skal vide, hvad arbejdspladsens kerneopgave er, men ofte vil der være forskellige holdninger og fornemmelser omkring det. Skal man i en produktion for eksempel forsøge at producere så mange produkter på kortest tid, eller skal man til gengæld forsøge at lave så få fejl som muligt med et langsommere tempo? 5

6 Dansk tradition for tillid Ifølge Arbejdsmiljørådets hvidbog er der i Danmark en lang tradition for et højt niveau af tillid og retfærdighed blandt medarbejdere og ledere på det danske arbejdsmarked. Det bunder blandt andet i den danske flexicuritymodel, hvor det er relativt let (flexibility) for virksomhederne at fyre deres medarbejdere samtidig med, at der er et stærkt sikkerhedsnet for medarbejderne ved sygdom eller fyring (security). Dette samarbejde mellem arbejdstagere og arbejdsgivere er skabt over mange årtiers udvikling af tillid og respekt. Nogle af de vigtigste forudsætninger for at Danmark har kunnet indføre flexicurity har været gensidig anerkendelse, lav magtdistance, vilje til kompromisser og accept af hinandens interesser, står der i Arbejdsmiljørådets hvidbog om social kapital. Se mere om projektet 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden på projektets hjemmeside På hjemmesiden findes der en række metoder, der kan hjælpe med at sætte fokus på og øge den sociale kapital. Kontakt: Liselotte Rasmussen Telefon:

7 Fra ti til nul arbejdsskader på to år En ny elektrisk hæve-/sænkestol har forbedret medarbejdernes arbejdsmiljø, elimineret antallet af arbejdsskader samt forbedret patienternes oplevelser på Bornholms Hospital. Februar 2012 Højere patienttilfredshed, kortere tidsforbrug på forflytninger og færre arbejdsskader. Det er blot nogle af de gevinster, som Bornholms Hospital har opnået via projektet, der introducerede en ny eleverbar bade-/bækkenstol. Det gennemsnitlige tidsforbrug til forflytnings- og hygiejnerutiner er således faldet med 66 procent, og antallet af arbejdsskader er faldet fra ti til nul på bare to år. - I projektet blev gamle bade-/bækkenstole uden mulighed for elevation udskiftet til nye, som kunne eleveres og kippes frem og tilbage, så de kunne tilpasses både patienterne og plejerne. Samtidig med udskiftning af stolene blev arbejdsgangene ændret til gavn for medarbejdernes arbejdsmiljø, siger projektleder Casper Burlin fra Teknologisk Institut. Med et enkelt tryk på en knap kan medarbejderne på hospitalet nu hæve og sænke bade-/bækkenstolen til en fornuftig arbejdshøjde, så den personlige hygiejne hos patienterne kan klares med mindst mulig belastning af medarbejderne. Det har skabt en væsentlig bedre arbejdsstilling for plejepersonalet, og i flere situationer betydet, at man kunne gå fra at være to plejere til en plejer. Også patienterne har glæde af de nye stole, som de selv kan hæve og sænke. De kan nu selv deltage i eksempelvis barbering, frisering eller andre personlige hygiejnesituationer. Og ikke mindst kan de nu selv klare de mest intimhygiejniske situationer, hvilket resulterer i større uafhængighed og mere værdighed. Ingen resultater uden uddannelse I løbet af projektperioden blev det tydeligt, at en grundig undervisning og instruktion af medarbejderne var afgørende for at stolens fulde potentiale kunne indfris. - Derfor gennemførte vi nogle undervisningsgange, hvor samtlige medarbejdere skulle bruge stolen til at forflytte en patient fra seng til stol og omvendt, mindst fem gange, ligesom de selv skulle prøve at være den, der blev forflyttet. Den grundige undervisning gjorde, at alle medarbejdere fik en bedre forståelse af, hvad stolen kan, og hvad man skal være opmærksom på i hvilke situationer, siger Casper Burlin. Uden uddannelse gjorde medarbejderne deres arbejde, som de altid havde gjort, hvilket ikke resulterede i de forventede resultater. For når man introducerer et nyt hjælpemiddel, er man også nødt til at se på arbejdspladsens organisering og rutiner, hvis man skal have det fulde potentiale ud af hjælpemidlet. 7

8 Foruden den grundige undervisning er der blevet lavet et e-læringsmodul, hvor medarbejdere og patienter kan se små videoklip af, hvordan stolen bruges bedst. Eksempelvis skal der i nogle tilfælde bruges et særligt glidestykke, der gør det lettere for patienten at komme fra sengen til stolen, og det kan være gavnligt at se denne teknik på video. Hvis resultaterne fra Bornholms Hospital direkte kunne overføres til hele landet, vil den samlede hospitalssektor kunne flytte mere end 460 årsværk til andre opgaver ved at indføre de elektrisk eleverbare bade-/bækkenstole. Resultater: I gennemsnit er tidsforbruget til forflytnings- og hygiejnerutiner faldet med 66 %. Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejnerutiner med brug af lift er faldet med 63 %. Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejnerutiner uden lift er faldet med 65 %. Antallet af forflytningsrutiner, hvor lift er nødvendig, er faldet med 30 %. 41 % af personalet svarer, at det er blevet lettere at få patienterne ud af sengen. 68 % af personalet mener, at den gennemførte uddannelse har gjort det nemmere eller meget nemmere at forflytte patienterne. Antallet af arbejdsskader er reduceret som følge af projektet fra 10 i 2008, til 5 i 2009 og 0 arbejdsskader i Patienterne oplever en højere komfort med det nye udstyr. Der er realiseret besparelser svarende til 3,1 årsværk på Bornholms Hospital svarende til kr per år. På landsplan er besparelsespotentialet 466 årsværk eller kr. 160 mio. per år. Projektet har kostet 4,6 millioner kroner, hvoraf ABT-fonden har bidraget med 3,5 millioner kroner. Kontakt: Casper Burlin Telefon:

9 Nye madvogne skal mindske medarbejdernes nedslidning i køkkenet på Bornholms Hospital Bornholms Hospital skal have nye og lettere madvogne med tilhørende vaskehal, så medarbejderne undgår uhensigtsmæssige løft, skub og træk samt besværlig rengøring. Februar 2012 At arbejde i et køkken kan være fysisk belastende med tunge og besværlige løft, varme- og kuldepåvirkning, et højt arbejdstempo og så videre. For at gøre arbejdsmiljøet bedre i køkkenet på Bornholms Hospital skal de nuværende, tunge madvogne nu udskiftes med nogle nye, der vejer mindre, og som er lettere at pakke og rengøre. - Ønsket er, at man ved at anskaffe en ny vogntype og at nytænke arbejdsgangene i forhold til mad- og porcelænspåfyldning, rengøring og transport til afdelingerne, vil kunne opnå forbedring i de ansattes arbejdsstillinger og mindske mange belastninger med vrid, buk og tunge træk, siger projektleder Susanne Rasmussen fra Teknologisk Institut. Der er også behov for at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold, for næsten alle køkkenets medarbejdere har smerter et eller flere steder på kroppen. Ud af de 21 medarbejdere, der arbejder i køkkenet, har 12 personer således oplevet smerter i skulderne, 10 har oplevet smerter i nakken, 10 i armene, syv i benene, tre i hovedet, og kun tre medarbejdere har ikke oplevet smerter i den seneste tid. Samtidig er det nødvendigt, at mere end hver anden medarbejder ugentlig eller månedlig skal benytte massage, kiropraktor eller træningsøvelser. Smerterne kommer blandt andet af at håndtere mad og service på, samt rengøring af, køkkenvognene. Selve vognen vejer omkring 185 kilo, og pakket med bakker med mad og tallerkner 300 kilo. Nogle af madbakkerne skal placeres over skulderhøjde og nogle under hoftehøjde, hvilket øger den fysiske belastning. Køkkenpersonalet på Bornholms Hospital skal have nye madvogne, der er lettere at pakke, flytte og rengøre. Eksempel fra hotri.dk. Medarbejderne skal selv være med til at vælge og optimere de nye vogne ved at komme med input til, hvilke funktioner og behov, de mener, vognene skal opfylde. Sikkert er det dog, at vognene skal kunne vaskes i en vaskehal, så man helt undgår manuel vask. Derudover er tanken, at maden og porcelænet skal adskilles i to forskellige vogne, hvor det i dag er samlet i en. Det vil medføre lettere vogne, og den psykiske belastning og stressfaktor vil mindskes, da levering af service dermed kan tilpasses portørernes vagter, og leveres på de mindst belastede tidspunkter. 9

10 Viden om arbejdsmiljø Foruden anskaffelsen af de nye madvogne, skal medarbejderne have viden om, hvordan godt ergonomisk udført arbejde er en afgørende faktor for det gode arbejdsmiljø, der forebygger nedslidning og arbejdsskader. - Medarbejderne, der har med maden at gøre det vil sige både køkkenpersonalet, portørerne og plejepersonalet skal uddannes i nye arbejdsgange, og i, hvordan de på en hensigtsmæssig og ergonomisk god måde bruger kroppen i deres arbejde. Der udvikles derfor et e-læringsprogram, der skal supplere dette arbejde, siger projektleder Susanne Rasmussen. E-læringen skal udvikles i tæt samarbejde med medarbejderne, så de via involvering vil få ejerskab og kunne fungere som agenter i forhold til nye medarbejdere, som skal oplæres. Brugen af e-læring, som vil være nyt for en del af medarbejderne, vil samtidig kunne øge de it-mæssige kompetencer, som bliver vigtigere og vigtigere at have som ansat i enhver virksomhed, siger hun. Det skal være sundt at gå på arbejde Med projektet ønsker Bornholms Hospital at sikre, at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær det skal være trygt, sikkert og sundt at gå på arbejde, og det skal ske i et sundt og udviklende arbejdsmiljø, siger Hospitalschef Kurt Espersen til DR. - Man undgår nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, man får nogle lettere løft, skub og træk, og man kan måske helt springe nogle arbejdsprocedurer over ved at automatisere processerne, siger han. Sidst i marts inviteres landets leverandører af madvogne til workshop på Bornholms Hospital, hvor de får lejlighed til at demonstrere deres vogne. Indtil videre forventes mindst fem leverandører at dukke op. Fakta: I alt 309 sygeplejersker, håndværkere samt service- og sosu-assistenter bliver involveret i projektet, da de alle har arbejdsrutiner, der omfatter håndtering af madvogne, porcelæn, bakker og manuel vask af vognene. Projektet med at finde og implementere de nye madvogne startede januar 2012 og forventes at slutte til september Projektet er delvist finansieret af Forebyggelsesfonden. Kontakt: Susanne Rasmussen Telefon:

11 Invitation til seminar om videnoptimering i servicevirksomheder På et seminar den 29. marts vil eksperter i virksomhedsrådgivning give bud på, hvordan man som servicevirksomhed kan udvikle sin forretning med fokus på at udbyde specialydelser, som i andre virksomheder ligger langt fra kerneydelsen. Februar 2012 Når en opgave for én virksomhed er en engangsudfordring, som virksomheden ikke er vant til at løse, kan en specialiseret servicevirksomhed overtage opgaven og løse den med god kvalitet. For kunden giver dette kvalitet, tryghed og lavere omkostninger, og for servicevirksomheden er det en kilde til bedre bundlinje. Seminaret holdes torsdag den 29. marts fra kl til på Teknologisk Institut, Århus, Teknologiporten, på trappen. Seminaret falder i 3 dele: Introduktion til temaet videnoptimering som professionaliseringsfaktor for danske SMV'er. Introduktionen vil give en overordnet forståelse af videnoptimeringsfaktoren og vil rumme eksempler fra et antal virksomheder, der med forskellige forretningsområder har opnået og videreudviklet deres succes ved at arbejde med videnoptimering. Oplægget holdes af Teamleder Hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut. Derefter vil Kurt Nedergaard, ansvarlig for kvalitet, miljø og produktion hos Gabriel A/S, fortælle om, hvordan deres fokus på videnoptimering har styrket udvikling af nye serviceydelser og skabt grundlag for nye forretningsområder. Endelig er der lejlighed for de fremmødte virksomheder til at diskutere, hvordan videnoptimering kan komme i spil i egne virksomheder. Dette vil foregå i samarbejde med rådgiverholdet fra Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet. Det er gratis at deltage, og der vil være kaffe og forfriskninger eftermiddagen igennem. Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til Christina Rosendahl på Senest tilmelding fredag den 23. marts. Under en kontrakt med Videnskabsministeriets Forsknings- og Innovations Styrelse hjemtager Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet den bedste internationale viden om, hvordan virksomheders professionalisering kan styrkes, og gør denne viden tilgængelig for danske virksomheder. Blandt andet afholdes en serie på i alt seks seminarer, åbne for danske servicevirksomheder, hvor hvert seminar vil belyse en af disse seks professionaliseringsfaktorer. 11

12 Kontakt: Charlotte Lotz Telefon:

13 Invitation til netværksmøde i Klar til Femern 140 millioner kroner skal de kommende år bruges på en række store bygge- og anlægsprojekter i Region Sjælland. For at ruste regionens egne arbejdspladser til at kunne påtage sig opgaver, afholder konsortiet Klar til Femern Bælt netværksmøde for alle interesserede. Februar 2012 Netværksmødet er for alle virksomheder, der ønsker at deltage i "Klar til Femern Bælt-netværkene", og er relevant uanset, om du har været med i netværksdannelsen tidligere eller slet ikke har deltaget i Klar til Femern Bælts netværksdannelse. Mødet vil have et nyt fokus på energi og klima, da der i regionen skal bruges op mod en halv milliard kroner på dette område de kommende to et halvt år. Derudover byder dagen på en status på de store anlægsbyggerier i Østdanmark som: Femern Bælt forbindelsen Fængsel i Nørre Alslev Vejdirektoratets driftsudbud - 2. april 2012 Akutsygehus i Slagelse samt øvrige hospitalers projekter i regionen Pris for deltagelse Det koster 500 kroner inklusiv moms per deltager for virksomheder, der har underskrevet en partnerskabsaftale med Femern Belt Development. Prisen for virksomheder, der ikke har en underskrevet partnerskabsaftale, er 750 kroner inklusiv moms per deltager. Prisen dækker forplejning med videre på dagen. Tilmelding Tilmelding skal ske senest den 9. marts 2012 på Mødet afholdes på Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard. Projektets formål er at forberede de små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland til at få del i opgaverne i forbindelse med en række kommende anlægsopgaver i regionen som sygehusbyggerier, vej- og jernbanebyggerier og selvfølgelig Femern-tunnelen mellem Danmark og Tyskland. Klar til Femern Bælt tilbyder virksomhederne et kompetenceløft igennem: Ledelsessparring Medarbejderuddannelser Lederuddannelser Netværk Projektet betaler for underviseren/rådgiveren virksomheden betaler kun med den tid, der bliver brugt under uddannelsen. 13

14 Kontakt: Henriette Hall-Andersen Telefon:

15 Energizer: Zip-Zap-Zup Energizers er korte og enkle øvelser og lege, der kan bruges som kickstarter til møder, konferencer og kurser. Denne måneds energizer kan bruges til at skærpe koncentrationen og vågne op. Formål: Vågne op Skærpe koncentrationen Tid: Ca. 5 minutter Egner sig bedst til en gruppestørrelse: 5-12 personer Beskrivelse: Stil jer i en rundkreds Facilitatoren sender den første besked ved at se en af de andre i øjnene og pege med to hænder fladt mod hinanden (som i et asiatisk buk) i retning af den, der skal have beskeden, og siger ZIP. Modtageren sender hurtigt beskeden videre på samme måde ved at sige ZAP. Den næste siger ZUP, og således kører den med ZIP-ZAP-ZUP. Tempoet skrues så højt op som muligt. Facilitatoren demonstrerer: 1a er et skridt tilbage, 2a er et skridt frem, 3a til venstre, 4a til højre. Når alle har prøvet dét også, blandes det hele: 1a, 3, 4a, 2a, 2, 1, 3a osv. Nu går det helt sikkert i koks, og legen stopper. Fif: Det er bedst, hvis facilitatoren bare nogenlunde selv kan finde ud af de lidt komplicerede trinkombinationer. Omvendt kan det have sin charme, hvis den, der burde være autoriteten, slet ikke selv kan finde ud af det (men kun hvis facilitatoren selv kan grine ad det). Start langsomt. Det er temmelig svært for folk at finde ud af at lave de rigtige trin. Kontakt: Christina Rosendahl Telefon:

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

Bilag til Rapport om indførelse af bade /bækkenstol på Bornholms Hospital

Bilag til Rapport om indførelse af bade /bækkenstol på Bornholms Hospital Bilag til Rapport om indførelse af bade /bækkenstol på Bornholms Hospital Indholdsfortegnelse Bilag A: Tidsmålinger... 2 Bilag B: Arbejdsgangsbeskrivelse af forflytnings-, toilet & baderutiner på Bornholms

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Rapport om indførelse af bade bækkenstol på Bornholms Hospital

Rapport om indførelse af bade bækkenstol på Bornholms Hospital Rapport om indførelse af bade bækkenstol på Bornholms Hospital 31. august 2011 Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Forord:...4 1. Sammenfatning kort indføring i projekt og besvarelse af evalueringens spørgsmål...6

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Center for Arbejdsliv Nyhedsbrev. November 2010

Center for Arbejdsliv Nyhedsbrev. November 2010 Center for Arbejdsliv Nyhedsbrev November 2010 Udbudsregler hæmmer nyt vindmølleeventyr Sundheds- og velfærdsteknologi spås en fremtid som et nyt vindmølleeventyr, der skal skabe vækst og øget produktivitet

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler

Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Arbejde og sundhed - mulige virkemidler Oplæg for Forebyggelseskommission D. 21. august 2008 Seniorforsker, Ph.D. Plan for oplægget Hvorfor er arbejdspladsen interessant i et forebyggelsesperspektiv Noget

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus

Det gode og udviklende arbejdsliv. Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Det gode og udviklende arbejdsliv Udviklingschef Mina Harding Iranzad Servicecentret Århus Sygehus Steen Hildebrandt: Det drejer sig ikke om ord, men om at ændre det levede liv på fabrikken, på kontoret,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014

Social kapital på spil. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social kapital på spil Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 11. November 2014 Social Kapital på Spil Et læringsspiltil bedre samarbejde og kvalitet i det daglige arbejde. Spillet er kendetegnet ved at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø: De fire faser Krise og offentlig hetz Den lange vej

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere