Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen"

Transkript

1 Den mindste kunst INDHOLD: Selvangivelsen Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme... 3 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport Afskrivning på kunstnerisk udsmykning... 6 Forsikring mod sygdom Bredbånd til medarbejdere... 7 det bemærkes... 8 Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen sig. Det er en gammel tradition, om end der er ret langt fra fortidens sene nattetimer med spandevis af kaffe og stakkevis af kvitteringer til nutidens fortrykte selvangivelser. På en måde savner man næsten mødet med alle andre skatteydere i kommunen, når man den 15. februar klokken stod i kø for at aflevere resultatet. Meget er blevet lettere, og i dag ved det offentlige meget mere om os, end det gjorde for bare 25 år siden. Mange af byrderne ved selvangivelsen er overtaget af informationsteknologi. Det kan man så glæde sig over eller begræde. Fristen for selvangivelsen er ikke længere den 15. februar, men langt senere, og i 2004 er der endda - som følge af skudåret - en dag mere at arbejde med tallene i! Lovgiver har allerede kort tid efter vedtagelsen af en ny årsregnskabslov fundet anledning til ændringer. Nogen vil nok kalde ændringerne for justeringer, men under alle omstændigheder vil forenklinger og forbedringer altid være velkomne. Vi har en beskrivelse af de væsentligste forhold, og reglerne kan anvendes allerede nu. Informationsteknologien griber om sig, og medarbejdere får behov for bredbåndsforbindelser til den private beboelse (eller måske endda til sommerhuset). Det medfører skattemæssige overvejelser. Man kan også have kunst i sommerhuset, men det er ikke af skattemæssig relevans. Det er kunsten derimod, hvis den anvendes i en erhvervsbygning. Der er åbnet mulighed for, at medarbejderne kan få adgang til at se på kunstværker i arbejdstiden, hvor virksomheden samtidig kan få skattemæssigt fradrag for kunstværkerne. Forhåbentlig vil reglerne medføre en håndsrækning til kunstnerne som en anerkendelse af det arbejde, de udfører til glæde for os alle. Til gengæld er det givet, at enhver arbejdsplads vil have stort udbytte af original kunst på væggene, på gulvet og andre steder - glæde, debat, nye tanker, kreativitet. Kunsten er evig - selvangivelserne forældes efter et vist åremål. Nu har lovgiver udført det kunststykke at få de to elementer til at hænge sammen.

2 Selvangivelsen 2003 Det er atter ved at være tid for tanker omkring selvangivelsen for personer, herunder for selvstændig virksomhed Den fortrykte selvangivelse Selvangivelsen indeholder oplysninger om indtægter, udgifter med videre for det år, der lige er gået. Oplysningerne har skattevæsenet modtaget fra arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, faglige foreninger, pengeinstitutter, udloddende investeringsforeninger med flere. Den almindelige (fortrykte) selvangivelse kan bruges af de fleste skatteydere. De oplysninger, som skattemyndighederne kender, er fortrykt på selvangivelsen. Man skal kontrollere, at de fortrykte tal er rigtige. Er tallene forkerte, eller er der oplysninger, der mangler, skal man skrive de rigtige tal ud for rubrikken. Hvis man driver selvstændig erhvervsvirksomhed, ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne, har udlejningsejendom, har forskudt regnskabsår, er hovedaktionær, har oplysningspligt om udenlandske kontrollerede transaktioner eller har udenlandsk indkomst, skal man anvende den udvidede selvangivelse. Denne selvangivelse er ikke udfyldt på forhånd. Der er kommet et nyt bilag til selvangivelsen for 2003 vedrørende tab til fremførsel i senere indkomst. Blanketten anvendes til selvangivelse af fradragsberettiget tab på aktier, fast ejendom og finansielle kontrakter, der kan fremføres til senere indkomstår. Der er pligt til at selvangive tab, der kun kan modregnes i tilsvarende fortjeneste, som tabet vedrører. Oplysningerne om selvangivne tab vil fremgå af det følgende års selvangivelse. Selvangivelse modtaget uden årsopgørelse Har man modtaget en selvangivelse uden årsopgørelse, skyldes det, at skattevæsenet ikke har alle oplysninger om fradrag og indkomst eller oplysninger vedrørende fast ejendom, der er nødvendige for at lave årsopgørelsen. Få en Digital Signatur Man kan bestille en Digital Signatur. Det er gratis både at få og anvende Digital Signatur. Bestillingen foregår ved, at man i menupunktet TastSelv, Borger markerer, at man vil bestille en Digital Signatur, hvorefter man videreføres til TDC s hjemmeside, hvor selve udstedelsen af signaturen finder sted. Med en Digital Signatur kan man foretage det samme i Told & Skats TastSelv-service, som man kan med den sædvanlige TastSelv-kode. Forskellen og fordelen er, at man vil kunne bruge den Digitale Signatur i sin kommunikation med andre myndigheder og virksomheder, når og hvis de åbner for brug af Digital Signatur. Udenlandsk indkomst 2 Særskilt selvangivelse for udenlandsk indkomst anvendes, hvis man har udenlandsk indkomst, har ejerbolig i udlandet eller har visse former for udenlandsk formue. Har man indkomst med videre fra flere lande, skal man udfylde en selvangivelse for hvert land. Der skal indsendes et særskilt bilag for ejerbolig i udlandet. I rubrik 71 eller rubrik 72 på den udvidede selvangivelse skal man samtidig oplyse, at man har udenlandsk indkomst med videre. De særlige selvangivelser kan hentes på internettet på adressen Her kan man samtidig finde diverse hjælpeskemaer, blanketter og pjecer. Frist for selvangivelsen Fristen for indsendelse af den fortrykte selvangivelse er 3. maj Den udvidede selvangivelse For nogle skatteydere er print-selvangivelsen utilstrækkelig. I stedet anvendes den udvidede selvangivelse. Kun de relevante felter på den udvidede selvangivelse skal udfyldes. Man behøver altså ikke at anføre 0 i de tomme felter.

3 Hvis en skatteyder driver virksomhed under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er det vigtigt at markere dette ved afkrydsning i det relevante felt. En manglende afkrydsning kan i værste fald betyde, at man betragtes som udgået af virksomhedsordningen med deraf følgende beskatning af opsparet overskud. Virksomhedsskema Selvstændigt erhvervsdrivende, der har haft en samlet erhvervsmæssig nettoomsætning på over kr., skal som hovedregel indsende et virksomhedsskema. Kapitalforklaring Kravet om kapitalforklaring er bortfaldet fra og med Det betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer ikke længere har pligt til at udarbejde en kapitalforklaring, der viser ændringerne i formuen i årets løb. Denne kapitalforklaring har hidtil skullet indsendes sammen med selvangivelsen. Hvis skattemyndighederne får behov for og anmoder om oplysninger om formueændringer, skal disse oplysninger indsendes. Ændringen betyder, at de fleste hovedaktionærer ikke længere modtager en udvidet selvangivelse, men i stedet kan modtage en fortrykt. Krav bortfaldet Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme To forskellige metoder for opgørelse af den skattepligtige indkomst for udlejning. For sommerhuse og fritidsejendomme, der udlejes en del af året, men ellers anvendes af ejeren, kan ejeren vælge at benytte et bundfradrag på kr. plus et 40% s fradrag, når det skattepligtige overskud af udlejningen skal beregnes. Når bundfradraget på kr. er trukket fra bruttoindtægten, får man altså et fradrag på 40% af det resterende beløb. Bruttoindtægten er alt, hvad man modtager i forbindelse med udlejningen, det vil sige både den almindelige husleje og lejerens betaling for el, gas, varme, telefon og lignende. Regnskabsmæssig metode Vælger man at opgøre det skattemæssige overskud efter den regnskabsmæssige metode, kan man ikke få de nævnte bundfradrag. I stedet kan man fradrage de faktiske udgifter forholdsmæssigt, deriblandt ejendomsskatten. Man kan også fradrage udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen. Fradrag efter den regnskabsmæssige metode kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Eksempel Faktiske udgifter 40% s fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Der skal betales fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset for hele indkomståret. Der kan ikke fradrages ejendomsskatter. Eksempel Bruttolejeindtægt Udgifter til el Andel af indboforsikring Afskrivning af inventar Vedligeholdelse af inventar Andel af ejendomsskat Til beskatning kr kr kr kr kr kr kr. Bruttolejeindtægt Bundfradrag Fradrag: 40% af kr. Til beskatning kr kr kr kr kr. Ejendomsværdiskatten kan også reduceres forholdsmæssigt for udlejningsperioden. Det er den samlede betaling, der indgår i bruttolejeindtægten, det vil sige inklusive særskilt betaling for eksempelvis el, gas, varme og telefon. Indkomsten beskattes som kapitalindkomst. 3

4 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport Ændrede regler for aflæggelse af årsrapport i virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Ny dansk regnskabsvejledning er med til at sætte kvalitetsstempel på årsrapporten. Ændring pr. 3. februar 2004 Væsentlige ændringer Årsregnskabsloven fra 2001 fik ikke mange måneders levetid, før den første væsentlige ændringspakke så dagens lys. I efteråret 2003 blev det konkrete lovforslag fremsat i Folketinget, og den 3. februar 2004 blev det endeligt vedtaget. På vor hjemmeside kan ses en generel beskrivelse af ændringsloven og konsekvenserne heraf. I nærværende artikel beskriver vi de specifikke ændringer for de virksomheder, som befinder sig i regnskabsklasse B. Det er typisk mindre aktie- eller anpartsselskaber. Endvidere omtales muligheden for at tilføre årsrapporten det kvalitetsstempel, der indirekte ligger i anvendelsen af den nye danske regnskabsvejledning for mindre virksomheder. Væsentlige ændringer Udover en række lovmæssige præciseringer indeholder loven flere bemærkelsesværdige regelforenklinger og administrative lettelser. Af de oprindelige bemærkninger til loven fremgår da også, at ændringen af årsregnskabsloven skal ses som et led i handlingsplanen for regelforenklinger og administrative lettelser, der indgår i regeringens vækstprogram Vækst med vilje. De væsentligste ændringer for regnskabsklasse B kan opsummeres således: Forhøjelse af størrelsesgrænser for regnskabsklassen. Flytning af regnskabskrav fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C. Andre lempelser og præciseringer. Det skal bemærkes, at ændringslovens lempelser kan anvendes på tidspunktet for lovens vedtagelse. Det betyder, at årsrapporter, der aflægges - det vil sige underskrives af bestyrelse og direktion - efter den 3. februar 2004, kan aflægges efter de nye og lempeligere regler. Årsrapporter, der aflægges efter de nye og lempeligere regler, skal ikke indeholde særskilt oplysning herom. Størrelsesgrænser De størrelsesgrænser, som hidtil har været gældende, når en virksomhed skulle indplaceres i en regnskabsklasse, var betydeligt strammere end de tilsvarende grænser i EU-direktiverne. Ændringsloven har betydet en harmonisering med størrelsesgrænserne i det seneste direktiv. For virksomheder i regnskabsklasse B er størrelsesgrænserne ændret som følger: Hidtidige grænser Nye grænser Balancesum 0-20 mio. kr mio. kr. Nettoomsætning 0-40 mio. kr mio. kr. Antal ansatte Der er ingen særlige overgangsregler for skift af regnskabsklasse, hvorfor skift sker efter lovens almindelige 2-årsregel. Afgørelse af, om en virksomhed på grundlag af ovenstående nye størrelsesgrænser kan skifte regnskabsklasse, sker på baggrund af indeværende år og sidste år. Regnskabsklasse B er i dag gældende for cirka virksomheder, svarende til omkring 95% af alle de virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Ændringsloven vil betyde, at cirka virksomheder vil rykke ned fra regnskabsklasse C til regnskabsklasse B, og således bliver omfattet af færre og enklere krav til regnskabsaflæggelsen. De nye størrelsesgrænser for klasse B-virksomheder vil ligeledes være gældende i forhold til muligheden for at undlade aflæggelse af koncernregnskab. Flytning af regnskabskrav De oplysningskrav, der er nævnt nedenfor, flyttes til regnskabsklasse C og D: 4

5 Segmentoplysninger vedrørende nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder. Rettelser og justeringer i regnskabsskemaerne samt forskellige lovmæssige korrektioner. Notekrav vedrørende personaleomkostninger. Notekrav vedrørende ledelsesvederlag og incitamentsprogrammer. Især segmentoplysninger har hidtil været forbundet med relativt store administrative vanskeligheder ved regnskabsudarbejdelsen, og det informationstab, der er en følge af bortfaldet af kravet for klasse B, må vurderes som beskedent. Samtidig med bortfaldet af notekravet vedrørende ledelsesvederlag er det sikret, at lovens generelle krav om oplysninger om transaktioner med nærtstående parter ikke samtidig kræver oplysninger om vederlag til ledelsen. Ikrafttrædelse Med enkelte undtagelser træder ændringerne til årsregnskabsloven i kraft den 1. april 2004, og de har virkning for regnskabsår, der begynder 1. april 2004 eller senere. Som nævnt ovenfor kan virksomhederne anvende de nye bestemmelser før denne dato, såfremt dette sker systematisk og konsekvent. Tidligere anvendelse Lempelser og præciseringer Herudover indeholder ændringsloven blandt andet følgende lempelser og præciseringer af relevans for regnskabsklasse B: Ny regnskabsvejledning Udvidet adgang til at anvende en omlægningsperiode på op til 18 måneder ved ændring af regnskabsår som følge af koncernetablering, selv om etablering af koncernforholdet har fundet sted forud for omlægningsperioden. I november måned 2003 blev Regnskabsvejledning for mindre virksomheder udsendt af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Regnskabsvejledningen er beregnet for klasse B-virksomheder. Aflæggelse af årsrapport i andre valutaer end danske kroner og euro er tilladt. Såfremt der anvendes en anden valuta, skal der oplyses om kursen på den anvendte valuta i forhold til danske kroner på balancedagen i både indeværende og foregående regnskabsår. Det er præciseret, at modervirksomheder, som undlader at aflægge koncernregnskab efter lovens undtagelsesbestemmelser herom, kan nøjes med at aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, hvis der isoleret set er tale om en klasse B-virksomhed. Kravet om løbende regulering af investeringsaktiver - herunder blandt andet investeringsejendomme - til dagsværdi er ophævet. Anvendelsen af dette målegrundlag er med andre ord frivillig. Samtidig er det nu præciseret, at bestemmelsen også omfatter finansielle aktiver, herunder kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder. Vejledningen redegør for de regnskabsregler, der er relevante for mindre virksomheder. Formålet er, at disse virksomheder i én regnskabsvejledning kan finde en overskuelig vejledning for de forskellige regnskabsområder. De mest almindelige regnskabsmæssige forhold er forklaret og uddybet i forhold til årsregnskabslovens rammebestemmelser. Der stilles ikke yderligere krav til indregning og måling ved regnskabsaflæggelsen end de krav, der fremgår af årsregnskabslovens rammebestemmelser for B-virksomheder. Såfremt vejledningen fuldt ud følges, kan virksomheden i ledelsespåtegningen og under anvendt regnskabspraksis anføre, at årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven og efter regnskabsvejledningens bestemmelser. Vejledningen er frivillig og kan anvendes på årsrapporter, der dækker regnskabsår, som begynder den 1. januar 2003 eller senere. Ikke yderligere krav 5

6 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning Der er mulighed for skattemæssig afskrivning på kunst. Reglerne skal primært tilgodese kunstnere, men er naturligvis også til glæde for erhvervslivet. Betingelser Betingelserne for afskrivning er følgende: Der skal være tale om kunst i bygninger, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt og ikke anvendes til beboelse. For at sikre mod misbrug er det bestemt, at den, der udnytter afskrivningsretten, ikke må være nærtstående i forhold til kunstneren. Nærstående er eksempelvis ægtefælle, børn, forældre og disses ægtefælle. Der skal ske særskilt afskrivning for hver enkelt kunstnerisk udsmykning, hvilket er et led i kontrollen med, at kunstværket ikke forsvinder fra den erhvervsmæssige bygning. Fjernes et kunstværk fra bygningen, sidestilles dette med salg, og salget udløser skat af forskellen mellem dagsværdien og den nedskrevne værdi. Det samme er tilfældet, hvis bygningen ophører med udelukkende at være erhvervsmæssigt anvendt. Ved førstegangskøb forstås køb direkte fra kunstneren. Et kunstværk, som et galleri har i kommission, falder således ind under reglerne, hvorimod et kunstværk, som et galleri har købt af en kunstner og videresælger for egen regning, ikke opfylder betingelserne. Ud over disse fællesregler gælder følgende regler for de enkelte typer af kunstværker: Bygningskunst Det er en betingelse for afskrivning, at den kunstneriske udsmykning indføjes i bygningen eller dens nære omgivelser, eksempelvis på en forplads ved indgangspartiet. Afskrivning kan foretages med indtil 5% af anskaffelsessummen fra og med anskaffelsesåret. Løsørekunst Der skal være tale om førstegangskøb af original billedkunst. Lovens begreb billedkunst skal forstås bredt, idet det eksempelvis omfatter malerier, skulpturer, visse former for grafik, fotografisk kunst og installationskunst. Kunst, der ophænges eller opstilles i en erhvervsmæssig bygning, der som nævnt ikke må anvendes til beboelse, afskrives som en saldoafskrivning på 25% fra og med anskaffelsesåret. Reglerne for afskrivning på såkaldte småaktiver gælder ligeledes (i 2004 er grænsen kr.) Forsikring mod sygdom Nye regler for mindre virksomheders mulighed for at forsikre sig mod sygdom Sygedagpenge Når medarbejderne i en virksomhed er syge, skal virksomheden selv betale sygedagpenge eller løn under sygdom de første 2 uger. Mindre virksomheder har mulighed for at forsikre sig mod denne omkostning. Ved mindre virksomheder forstås i denne forbindelse virksomheder med en lønsum under cirka 5,5 mio. kr. Forsikringspræmien er 0,88% af den årlige lønsum. Udgifterne til ordningen dækkes af virksomhederne med 70% og af staten med 30%. Som led i finanslovsforhandlingerne for 2004 er det blevet besluttet, at disse mindre virksomheder fremover selv skal betale for deres medarbejderes første sygedag. Kompensation Som kompensation for betalingen af medarbejderes første sygedag nedsættes virksomhedernes præmiebetaling til 0,65% af den årlige lønsum. 6

7 Virksomhederne kan maksimalt få refunderet 623 kr. pr. medarbejder pr. sygedag. Har virksomheden ingen syge medarbejdere, vil virksomheden således tjene på denne nye ordning. Har virksomheden syge medarbejdere, vil det med de nye regler kunne give en dårligere dækning. Besparelse En virksomhed med en årlig lønsum på 1 mio. kr. vil spare kr. årligt i forsikringspræmie, hvilket svarer til 4 enkeltstående sygedage blandt medarbejderne. En virksomhed med en årlig lønsum på 5 mio. kr. vil spare kr., hvilket svarer til 19 enkeltstående sygedage blandt medarbejderne. Bredbånd til medarbejdere Godkendelse af bredbåndsordning for medarbejdere mod lønnedgang Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked godkendt en ordning, hvor en virksomhed stiller bredbåndsforbindelse til rådighed for medarbejdere, mod at medarbejderne accepterer en nedgang i den kontante løn. Krav til ordningen for at opnå skattemæssig accept For at en ordning om medarbejderbredbånd mod nedgang i bruttolønnen kan godkendes skattemæssigt, skal to grundlæggende forudsætninger være opfyldt: Der skal foreligge en aftale mellem medarbejder og virksomhed om den reducerede kontante løn. Denne aftale skal have et indhold, så der skattemæssigt anses at foreligge en reel lønnedgang. Alle forpligtelser i den aftale, der indgås med teleleverandøren, skal påhvile arbejdsgiveren, som i den forbindelse påtager sig en grad af økonomisk risiko. I den bindende forhåndsbesked blev begge disse betingelser anset for at være opfyldt. Der blev i den forbindelse blandt andet lagt vægt på en række konkrete forhold i aftalen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Herudover tillagde ligningsrådet det også en vis betydning, at arbejdsgiveren påtog sig en grad af økonomisk risiko ved etableringen af ordningen. Det er første gang, der foreligger en klar tilkendegivelse af, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at en sådan ordning kan accepteres skattemæssigt. For virksomheder, der allerede har etableret bredbåndsordninger for deres medarbejdere, er det hensigtsmæssigt at vurdere, om de nu fastlagte betingelser i aftalen med medarbejderne samt i aftalen med teleleverandøren opfylder alle betingelser. En medarbejder, der får stillet bredbånd til rådighed mod nedgang i den kontante løn, beskattes efter reglerne om fri telefon. Beskatning af fri telefon indebærer som udgangspunkt, at medarbejderen skal medregne kr. om året på sin selvangivelse. Medarbejderen undgår beskatning af fri telefon i følgende tilfælde: Medarbejderen har allerede fri telefon. Medarbejderen har - i kraft af et privat telefonabonnement i husstanden - telefonudgifter på over kr. om året. I dette tilfælde kan de private udgifter modregnes i beskatningsgrundlaget for bredbåndsforbindelse. Bredbåndsforbindelsen giver medarbejderen adgang til arbejdsgiverens netværk. De skattemæssige konsekvenser medfører, at arbejdsgiverbetalt bredbånd mod nedgang i den kontante løn vil være en økonomisk fordel for medarbejdere, som alligevel overvejer at etablere et bredbåndsabonnement i privat regi. Hvor stor fordelen er, afhænger dels af medarbejderens marginalskat og dels af, i hvilket omfang medarbejderen beskattes efter reglerne om fri telefon ved at få stillet bredbåndet til rådighed. Vurdering af de nuværende aftaler Økonomisk fordel 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2004 udgør 3% p.a. Diskonto: ,75% ,25% ,75% ,50% ,00% Aktuelle datoer 22. marts 2004 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber. 15. april 2004 Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. 3. maj 2004 Indsendelse af selvangivelse for 2003 for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse, og som ikke har fravalgt denne. For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i maj 2004 Indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. Sygedagpenge Siden skattereformen fra 1993 er selvstændigt erhvervsdrivende blevet ekstraordinært beskattet i forhold til lønmodtagere. Dagpengesatsen blev således korrigeret mod, at den nye bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) ikke skulle betales, men selvstændige skulle alligevel betale arbejdsmarkedsbidrag. Nu har Østre Landsret afsagt en dom, der medfører, at sygedagpenge udbetalt siden 1995 ikke skal indgå i virksomhedens overskud. Regeringen fulgte i oktober efter med en vækstpakke, hvoraf det fremgår, at det undersøges, om skattelovgivningen kan ændres, så selvstændiges sygedagpenge ikke belastes af arbejdsmarkedsbidrag. Tusindvis af udbetalinger er blevet beskattet forkert, men man kan nu søge om at få arbejdsmarkedsbidraget tilbagebetalt. Skatteministeriet har nemlig ikke anket dommen, og der er udsendt et genoptagelsescirkulære. Transfer pricing Hvis et selskab eller en filial kontrollerer en udenlandsk enhed (selskab eller filial) eller er kontrolleret af en udenlandsk aktionær eller lignende, gælder en udvidet dokumentations- og selvangivelsespligt. Disse selskaber og filialer skal afgive oplysninger om arten og omfanget af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner i selvangivelsen. I disse tilfælde stiller lovgivningen ikke særlige krav til, hvorledes oplysningerne skal selvangives, men netop her vil selskabet med fordel kunne anvende skattemyndighedernes fortrykte blanket (05.021). Oplysningspligten kan nemlig opfyldes ved at afkrydse nogle få felter. Modernisering af selskabslovene Lovforslaget om ændringer af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven blev fremsat i Folketinget den 14. januar Lovforslaget har ifølge bemærkningerne hertil som målsætning at gennemføre en regelforenkling, som kan gøre Danmark til et vækstområde, der er attraktivt for investorer. Der er tre overordnede fokusområder i lovforslaget: Enklere regler skal sikre selskaberne større råderum. Modernisering af selskabslovene med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Den eksisterende lovgivning skal gøres mere forståelig via en klarere formulering på områder, hvor reglerne hidtil har givet anledning til tvivl om retstilstanden. I lovforslaget indgår blandt andet forslag om mulighed for ekstraordinært udbytte, mulighed for kapitalnedsættelser til overkurs, ophævelse af overkursfonden, præcisering og udfyldning af reglerne om spaltning og fusion, fleksible regler for afholdelse af bestyrelsesmøder samt ophævelse af bopælskravet for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskab, direktører, filialbestyrer og likvidatorer. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. juli Marts 2004 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kvist & Jensen AS Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen I/S Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 24. februar Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Af Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Ebbe Hørling Nielsen Telefon:

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr

DanFiber A/S. Rosenkæret Søborg. CVR nr Rosenkæret 13 2860 Søborg CVR nr. 13 59 13 77 Specifikationer til årsrapporten for 2011 Erklæring om gennemgang Til direktionen i. Vi har efter aftale udført gennemgang af specifikationshæftet udarbejdet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Man har vel et standpunkt...

Man har vel et standpunkt... Man har vel et standpunkt... INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Ændring af årsregnskabsloven... 4-6 Tab på aktier... 6-7 Pension i Frankrig... 7 - det bemærkes... 8 En del kan endnu huske en politiker udtale,

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabsret

Nyhedsbrev. Selskabsret Nyhedsbrev Selskabsret 10.10.2014 FORSLAG TIL LOV OM MEDARBEJDERINVESTERINGS- SELSKABER 13.10.2014 I forlængelse af vores nyhedsbrev af 14. august 2014 har erhvervs- og vækstministeren nu fremsat et forslag

Læs mere