Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen"

Transkript

1 Den mindste kunst INDHOLD: Selvangivelsen Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme... 3 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport Afskrivning på kunstnerisk udsmykning... 6 Forsikring mod sygdom Bredbånd til medarbejdere... 7 det bemærkes... 8 Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen sig. Det er en gammel tradition, om end der er ret langt fra fortidens sene nattetimer med spandevis af kaffe og stakkevis af kvitteringer til nutidens fortrykte selvangivelser. På en måde savner man næsten mødet med alle andre skatteydere i kommunen, når man den 15. februar klokken stod i kø for at aflevere resultatet. Meget er blevet lettere, og i dag ved det offentlige meget mere om os, end det gjorde for bare 25 år siden. Mange af byrderne ved selvangivelsen er overtaget af informationsteknologi. Det kan man så glæde sig over eller begræde. Fristen for selvangivelsen er ikke længere den 15. februar, men langt senere, og i 2004 er der endda - som følge af skudåret - en dag mere at arbejde med tallene i! Lovgiver har allerede kort tid efter vedtagelsen af en ny årsregnskabslov fundet anledning til ændringer. Nogen vil nok kalde ændringerne for justeringer, men under alle omstændigheder vil forenklinger og forbedringer altid være velkomne. Vi har en beskrivelse af de væsentligste forhold, og reglerne kan anvendes allerede nu. Informationsteknologien griber om sig, og medarbejdere får behov for bredbåndsforbindelser til den private beboelse (eller måske endda til sommerhuset). Det medfører skattemæssige overvejelser. Man kan også have kunst i sommerhuset, men det er ikke af skattemæssig relevans. Det er kunsten derimod, hvis den anvendes i en erhvervsbygning. Der er åbnet mulighed for, at medarbejderne kan få adgang til at se på kunstværker i arbejdstiden, hvor virksomheden samtidig kan få skattemæssigt fradrag for kunstværkerne. Forhåbentlig vil reglerne medføre en håndsrækning til kunstnerne som en anerkendelse af det arbejde, de udfører til glæde for os alle. Til gengæld er det givet, at enhver arbejdsplads vil have stort udbytte af original kunst på væggene, på gulvet og andre steder - glæde, debat, nye tanker, kreativitet. Kunsten er evig - selvangivelserne forældes efter et vist åremål. Nu har lovgiver udført det kunststykke at få de to elementer til at hænge sammen.

2 Selvangivelsen 2003 Det er atter ved at være tid for tanker omkring selvangivelsen for personer, herunder for selvstændig virksomhed Den fortrykte selvangivelse Selvangivelsen indeholder oplysninger om indtægter, udgifter med videre for det år, der lige er gået. Oplysningerne har skattevæsenet modtaget fra arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, faglige foreninger, pengeinstitutter, udloddende investeringsforeninger med flere. Den almindelige (fortrykte) selvangivelse kan bruges af de fleste skatteydere. De oplysninger, som skattemyndighederne kender, er fortrykt på selvangivelsen. Man skal kontrollere, at de fortrykte tal er rigtige. Er tallene forkerte, eller er der oplysninger, der mangler, skal man skrive de rigtige tal ud for rubrikken. Hvis man driver selvstændig erhvervsvirksomhed, ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne, har udlejningsejendom, har forskudt regnskabsår, er hovedaktionær, har oplysningspligt om udenlandske kontrollerede transaktioner eller har udenlandsk indkomst, skal man anvende den udvidede selvangivelse. Denne selvangivelse er ikke udfyldt på forhånd. Der er kommet et nyt bilag til selvangivelsen for 2003 vedrørende tab til fremførsel i senere indkomst. Blanketten anvendes til selvangivelse af fradragsberettiget tab på aktier, fast ejendom og finansielle kontrakter, der kan fremføres til senere indkomstår. Der er pligt til at selvangive tab, der kun kan modregnes i tilsvarende fortjeneste, som tabet vedrører. Oplysningerne om selvangivne tab vil fremgå af det følgende års selvangivelse. Selvangivelse modtaget uden årsopgørelse Har man modtaget en selvangivelse uden årsopgørelse, skyldes det, at skattevæsenet ikke har alle oplysninger om fradrag og indkomst eller oplysninger vedrørende fast ejendom, der er nødvendige for at lave årsopgørelsen. Få en Digital Signatur Man kan bestille en Digital Signatur. Det er gratis både at få og anvende Digital Signatur. Bestillingen foregår ved, at man i menupunktet TastSelv, Borger markerer, at man vil bestille en Digital Signatur, hvorefter man videreføres til TDC s hjemmeside, hvor selve udstedelsen af signaturen finder sted. Med en Digital Signatur kan man foretage det samme i Told & Skats TastSelv-service, som man kan med den sædvanlige TastSelv-kode. Forskellen og fordelen er, at man vil kunne bruge den Digitale Signatur i sin kommunikation med andre myndigheder og virksomheder, når og hvis de åbner for brug af Digital Signatur. Udenlandsk indkomst 2 Særskilt selvangivelse for udenlandsk indkomst anvendes, hvis man har udenlandsk indkomst, har ejerbolig i udlandet eller har visse former for udenlandsk formue. Har man indkomst med videre fra flere lande, skal man udfylde en selvangivelse for hvert land. Der skal indsendes et særskilt bilag for ejerbolig i udlandet. I rubrik 71 eller rubrik 72 på den udvidede selvangivelse skal man samtidig oplyse, at man har udenlandsk indkomst med videre. De særlige selvangivelser kan hentes på internettet på adressen Her kan man samtidig finde diverse hjælpeskemaer, blanketter og pjecer. Frist for selvangivelsen Fristen for indsendelse af den fortrykte selvangivelse er 3. maj Den udvidede selvangivelse For nogle skatteydere er print-selvangivelsen utilstrækkelig. I stedet anvendes den udvidede selvangivelse. Kun de relevante felter på den udvidede selvangivelse skal udfyldes. Man behøver altså ikke at anføre 0 i de tomme felter.

3 Hvis en skatteyder driver virksomhed under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er det vigtigt at markere dette ved afkrydsning i det relevante felt. En manglende afkrydsning kan i værste fald betyde, at man betragtes som udgået af virksomhedsordningen med deraf følgende beskatning af opsparet overskud. Virksomhedsskema Selvstændigt erhvervsdrivende, der har haft en samlet erhvervsmæssig nettoomsætning på over kr., skal som hovedregel indsende et virksomhedsskema. Kapitalforklaring Kravet om kapitalforklaring er bortfaldet fra og med Det betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer ikke længere har pligt til at udarbejde en kapitalforklaring, der viser ændringerne i formuen i årets løb. Denne kapitalforklaring har hidtil skullet indsendes sammen med selvangivelsen. Hvis skattemyndighederne får behov for og anmoder om oplysninger om formueændringer, skal disse oplysninger indsendes. Ændringen betyder, at de fleste hovedaktionærer ikke længere modtager en udvidet selvangivelse, men i stedet kan modtage en fortrykt. Krav bortfaldet Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme To forskellige metoder for opgørelse af den skattepligtige indkomst for udlejning. For sommerhuse og fritidsejendomme, der udlejes en del af året, men ellers anvendes af ejeren, kan ejeren vælge at benytte et bundfradrag på kr. plus et 40% s fradrag, når det skattepligtige overskud af udlejningen skal beregnes. Når bundfradraget på kr. er trukket fra bruttoindtægten, får man altså et fradrag på 40% af det resterende beløb. Bruttoindtægten er alt, hvad man modtager i forbindelse med udlejningen, det vil sige både den almindelige husleje og lejerens betaling for el, gas, varme, telefon og lignende. Regnskabsmæssig metode Vælger man at opgøre det skattemæssige overskud efter den regnskabsmæssige metode, kan man ikke få de nævnte bundfradrag. I stedet kan man fradrage de faktiske udgifter forholdsmæssigt, deriblandt ejendomsskatten. Man kan også fradrage udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen. Fradrag efter den regnskabsmæssige metode kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Eksempel Faktiske udgifter 40% s fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Der skal betales fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset for hele indkomståret. Der kan ikke fradrages ejendomsskatter. Eksempel Bruttolejeindtægt Udgifter til el Andel af indboforsikring Afskrivning af inventar Vedligeholdelse af inventar Andel af ejendomsskat Til beskatning kr kr kr kr kr kr kr. Bruttolejeindtægt Bundfradrag Fradrag: 40% af kr. Til beskatning kr kr kr kr kr. Ejendomsværdiskatten kan også reduceres forholdsmæssigt for udlejningsperioden. Det er den samlede betaling, der indgår i bruttolejeindtægten, det vil sige inklusive særskilt betaling for eksempelvis el, gas, varme og telefon. Indkomsten beskattes som kapitalindkomst. 3

4 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport Ændrede regler for aflæggelse af årsrapport i virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Ny dansk regnskabsvejledning er med til at sætte kvalitetsstempel på årsrapporten. Ændring pr. 3. februar 2004 Væsentlige ændringer Årsregnskabsloven fra 2001 fik ikke mange måneders levetid, før den første væsentlige ændringspakke så dagens lys. I efteråret 2003 blev det konkrete lovforslag fremsat i Folketinget, og den 3. februar 2004 blev det endeligt vedtaget. På vor hjemmeside kan ses en generel beskrivelse af ændringsloven og konsekvenserne heraf. I nærværende artikel beskriver vi de specifikke ændringer for de virksomheder, som befinder sig i regnskabsklasse B. Det er typisk mindre aktie- eller anpartsselskaber. Endvidere omtales muligheden for at tilføre årsrapporten det kvalitetsstempel, der indirekte ligger i anvendelsen af den nye danske regnskabsvejledning for mindre virksomheder. Væsentlige ændringer Udover en række lovmæssige præciseringer indeholder loven flere bemærkelsesværdige regelforenklinger og administrative lettelser. Af de oprindelige bemærkninger til loven fremgår da også, at ændringen af årsregnskabsloven skal ses som et led i handlingsplanen for regelforenklinger og administrative lettelser, der indgår i regeringens vækstprogram Vækst med vilje. De væsentligste ændringer for regnskabsklasse B kan opsummeres således: Forhøjelse af størrelsesgrænser for regnskabsklassen. Flytning af regnskabskrav fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C. Andre lempelser og præciseringer. Det skal bemærkes, at ændringslovens lempelser kan anvendes på tidspunktet for lovens vedtagelse. Det betyder, at årsrapporter, der aflægges - det vil sige underskrives af bestyrelse og direktion - efter den 3. februar 2004, kan aflægges efter de nye og lempeligere regler. Årsrapporter, der aflægges efter de nye og lempeligere regler, skal ikke indeholde særskilt oplysning herom. Størrelsesgrænser De størrelsesgrænser, som hidtil har været gældende, når en virksomhed skulle indplaceres i en regnskabsklasse, var betydeligt strammere end de tilsvarende grænser i EU-direktiverne. Ændringsloven har betydet en harmonisering med størrelsesgrænserne i det seneste direktiv. For virksomheder i regnskabsklasse B er størrelsesgrænserne ændret som følger: Hidtidige grænser Nye grænser Balancesum 0-20 mio. kr mio. kr. Nettoomsætning 0-40 mio. kr mio. kr. Antal ansatte Der er ingen særlige overgangsregler for skift af regnskabsklasse, hvorfor skift sker efter lovens almindelige 2-årsregel. Afgørelse af, om en virksomhed på grundlag af ovenstående nye størrelsesgrænser kan skifte regnskabsklasse, sker på baggrund af indeværende år og sidste år. Regnskabsklasse B er i dag gældende for cirka virksomheder, svarende til omkring 95% af alle de virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Ændringsloven vil betyde, at cirka virksomheder vil rykke ned fra regnskabsklasse C til regnskabsklasse B, og således bliver omfattet af færre og enklere krav til regnskabsaflæggelsen. De nye størrelsesgrænser for klasse B-virksomheder vil ligeledes være gældende i forhold til muligheden for at undlade aflæggelse af koncernregnskab. Flytning af regnskabskrav De oplysningskrav, der er nævnt nedenfor, flyttes til regnskabsklasse C og D: 4

5 Segmentoplysninger vedrørende nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder. Rettelser og justeringer i regnskabsskemaerne samt forskellige lovmæssige korrektioner. Notekrav vedrørende personaleomkostninger. Notekrav vedrørende ledelsesvederlag og incitamentsprogrammer. Især segmentoplysninger har hidtil været forbundet med relativt store administrative vanskeligheder ved regnskabsudarbejdelsen, og det informationstab, der er en følge af bortfaldet af kravet for klasse B, må vurderes som beskedent. Samtidig med bortfaldet af notekravet vedrørende ledelsesvederlag er det sikret, at lovens generelle krav om oplysninger om transaktioner med nærtstående parter ikke samtidig kræver oplysninger om vederlag til ledelsen. Ikrafttrædelse Med enkelte undtagelser træder ændringerne til årsregnskabsloven i kraft den 1. april 2004, og de har virkning for regnskabsår, der begynder 1. april 2004 eller senere. Som nævnt ovenfor kan virksomhederne anvende de nye bestemmelser før denne dato, såfremt dette sker systematisk og konsekvent. Tidligere anvendelse Lempelser og præciseringer Herudover indeholder ændringsloven blandt andet følgende lempelser og præciseringer af relevans for regnskabsklasse B: Ny regnskabsvejledning Udvidet adgang til at anvende en omlægningsperiode på op til 18 måneder ved ændring af regnskabsår som følge af koncernetablering, selv om etablering af koncernforholdet har fundet sted forud for omlægningsperioden. I november måned 2003 blev Regnskabsvejledning for mindre virksomheder udsendt af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Regnskabsvejledningen er beregnet for klasse B-virksomheder. Aflæggelse af årsrapport i andre valutaer end danske kroner og euro er tilladt. Såfremt der anvendes en anden valuta, skal der oplyses om kursen på den anvendte valuta i forhold til danske kroner på balancedagen i både indeværende og foregående regnskabsår. Det er præciseret, at modervirksomheder, som undlader at aflægge koncernregnskab efter lovens undtagelsesbestemmelser herom, kan nøjes med at aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, hvis der isoleret set er tale om en klasse B-virksomhed. Kravet om løbende regulering af investeringsaktiver - herunder blandt andet investeringsejendomme - til dagsværdi er ophævet. Anvendelsen af dette målegrundlag er med andre ord frivillig. Samtidig er det nu præciseret, at bestemmelsen også omfatter finansielle aktiver, herunder kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder. Vejledningen redegør for de regnskabsregler, der er relevante for mindre virksomheder. Formålet er, at disse virksomheder i én regnskabsvejledning kan finde en overskuelig vejledning for de forskellige regnskabsområder. De mest almindelige regnskabsmæssige forhold er forklaret og uddybet i forhold til årsregnskabslovens rammebestemmelser. Der stilles ikke yderligere krav til indregning og måling ved regnskabsaflæggelsen end de krav, der fremgår af årsregnskabslovens rammebestemmelser for B-virksomheder. Såfremt vejledningen fuldt ud følges, kan virksomheden i ledelsespåtegningen og under anvendt regnskabspraksis anføre, at årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven og efter regnskabsvejledningens bestemmelser. Vejledningen er frivillig og kan anvendes på årsrapporter, der dækker regnskabsår, som begynder den 1. januar 2003 eller senere. Ikke yderligere krav 5

6 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning Der er mulighed for skattemæssig afskrivning på kunst. Reglerne skal primært tilgodese kunstnere, men er naturligvis også til glæde for erhvervslivet. Betingelser Betingelserne for afskrivning er følgende: Der skal være tale om kunst i bygninger, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt og ikke anvendes til beboelse. For at sikre mod misbrug er det bestemt, at den, der udnytter afskrivningsretten, ikke må være nærtstående i forhold til kunstneren. Nærstående er eksempelvis ægtefælle, børn, forældre og disses ægtefælle. Der skal ske særskilt afskrivning for hver enkelt kunstnerisk udsmykning, hvilket er et led i kontrollen med, at kunstværket ikke forsvinder fra den erhvervsmæssige bygning. Fjernes et kunstværk fra bygningen, sidestilles dette med salg, og salget udløser skat af forskellen mellem dagsværdien og den nedskrevne værdi. Det samme er tilfældet, hvis bygningen ophører med udelukkende at være erhvervsmæssigt anvendt. Ved førstegangskøb forstås køb direkte fra kunstneren. Et kunstværk, som et galleri har i kommission, falder således ind under reglerne, hvorimod et kunstværk, som et galleri har købt af en kunstner og videresælger for egen regning, ikke opfylder betingelserne. Ud over disse fællesregler gælder følgende regler for de enkelte typer af kunstværker: Bygningskunst Det er en betingelse for afskrivning, at den kunstneriske udsmykning indføjes i bygningen eller dens nære omgivelser, eksempelvis på en forplads ved indgangspartiet. Afskrivning kan foretages med indtil 5% af anskaffelsessummen fra og med anskaffelsesåret. Løsørekunst Der skal være tale om førstegangskøb af original billedkunst. Lovens begreb billedkunst skal forstås bredt, idet det eksempelvis omfatter malerier, skulpturer, visse former for grafik, fotografisk kunst og installationskunst. Kunst, der ophænges eller opstilles i en erhvervsmæssig bygning, der som nævnt ikke må anvendes til beboelse, afskrives som en saldoafskrivning på 25% fra og med anskaffelsesåret. Reglerne for afskrivning på såkaldte småaktiver gælder ligeledes (i 2004 er grænsen kr.) Forsikring mod sygdom Nye regler for mindre virksomheders mulighed for at forsikre sig mod sygdom Sygedagpenge Når medarbejderne i en virksomhed er syge, skal virksomheden selv betale sygedagpenge eller løn under sygdom de første 2 uger. Mindre virksomheder har mulighed for at forsikre sig mod denne omkostning. Ved mindre virksomheder forstås i denne forbindelse virksomheder med en lønsum under cirka 5,5 mio. kr. Forsikringspræmien er 0,88% af den årlige lønsum. Udgifterne til ordningen dækkes af virksomhederne med 70% og af staten med 30%. Som led i finanslovsforhandlingerne for 2004 er det blevet besluttet, at disse mindre virksomheder fremover selv skal betale for deres medarbejderes første sygedag. Kompensation Som kompensation for betalingen af medarbejderes første sygedag nedsættes virksomhedernes præmiebetaling til 0,65% af den årlige lønsum. 6

7 Virksomhederne kan maksimalt få refunderet 623 kr. pr. medarbejder pr. sygedag. Har virksomheden ingen syge medarbejdere, vil virksomheden således tjene på denne nye ordning. Har virksomheden syge medarbejdere, vil det med de nye regler kunne give en dårligere dækning. Besparelse En virksomhed med en årlig lønsum på 1 mio. kr. vil spare kr. årligt i forsikringspræmie, hvilket svarer til 4 enkeltstående sygedage blandt medarbejderne. En virksomhed med en årlig lønsum på 5 mio. kr. vil spare kr., hvilket svarer til 19 enkeltstående sygedage blandt medarbejderne. Bredbånd til medarbejdere Godkendelse af bredbåndsordning for medarbejdere mod lønnedgang Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked godkendt en ordning, hvor en virksomhed stiller bredbåndsforbindelse til rådighed for medarbejdere, mod at medarbejderne accepterer en nedgang i den kontante løn. Krav til ordningen for at opnå skattemæssig accept For at en ordning om medarbejderbredbånd mod nedgang i bruttolønnen kan godkendes skattemæssigt, skal to grundlæggende forudsætninger være opfyldt: Der skal foreligge en aftale mellem medarbejder og virksomhed om den reducerede kontante løn. Denne aftale skal have et indhold, så der skattemæssigt anses at foreligge en reel lønnedgang. Alle forpligtelser i den aftale, der indgås med teleleverandøren, skal påhvile arbejdsgiveren, som i den forbindelse påtager sig en grad af økonomisk risiko. I den bindende forhåndsbesked blev begge disse betingelser anset for at være opfyldt. Der blev i den forbindelse blandt andet lagt vægt på en række konkrete forhold i aftalen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Herudover tillagde ligningsrådet det også en vis betydning, at arbejdsgiveren påtog sig en grad af økonomisk risiko ved etableringen af ordningen. Det er første gang, der foreligger en klar tilkendegivelse af, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at en sådan ordning kan accepteres skattemæssigt. For virksomheder, der allerede har etableret bredbåndsordninger for deres medarbejdere, er det hensigtsmæssigt at vurdere, om de nu fastlagte betingelser i aftalen med medarbejderne samt i aftalen med teleleverandøren opfylder alle betingelser. En medarbejder, der får stillet bredbånd til rådighed mod nedgang i den kontante løn, beskattes efter reglerne om fri telefon. Beskatning af fri telefon indebærer som udgangspunkt, at medarbejderen skal medregne kr. om året på sin selvangivelse. Medarbejderen undgår beskatning af fri telefon i følgende tilfælde: Medarbejderen har allerede fri telefon. Medarbejderen har - i kraft af et privat telefonabonnement i husstanden - telefonudgifter på over kr. om året. I dette tilfælde kan de private udgifter modregnes i beskatningsgrundlaget for bredbåndsforbindelse. Bredbåndsforbindelsen giver medarbejderen adgang til arbejdsgiverens netværk. De skattemæssige konsekvenser medfører, at arbejdsgiverbetalt bredbånd mod nedgang i den kontante løn vil være en økonomisk fordel for medarbejdere, som alligevel overvejer at etablere et bredbåndsabonnement i privat regi. Hvor stor fordelen er, afhænger dels af medarbejderens marginalskat og dels af, i hvilket omfang medarbejderen beskattes efter reglerne om fri telefon ved at få stillet bredbåndet til rådighed. Vurdering af de nuværende aftaler Økonomisk fordel 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2004 udgør 3% p.a. Diskonto: ,75% ,25% ,75% ,50% ,00% Aktuelle datoer 22. marts 2004 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber. 15. april 2004 Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. 3. maj 2004 Indsendelse af selvangivelse for 2003 for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse, og som ikke har fravalgt denne. For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i maj 2004 Indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud. Sygedagpenge Siden skattereformen fra 1993 er selvstændigt erhvervsdrivende blevet ekstraordinært beskattet i forhold til lønmodtagere. Dagpengesatsen blev således korrigeret mod, at den nye bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) ikke skulle betales, men selvstændige skulle alligevel betale arbejdsmarkedsbidrag. Nu har Østre Landsret afsagt en dom, der medfører, at sygedagpenge udbetalt siden 1995 ikke skal indgå i virksomhedens overskud. Regeringen fulgte i oktober efter med en vækstpakke, hvoraf det fremgår, at det undersøges, om skattelovgivningen kan ændres, så selvstændiges sygedagpenge ikke belastes af arbejdsmarkedsbidrag. Tusindvis af udbetalinger er blevet beskattet forkert, men man kan nu søge om at få arbejdsmarkedsbidraget tilbagebetalt. Skatteministeriet har nemlig ikke anket dommen, og der er udsendt et genoptagelsescirkulære. Transfer pricing Hvis et selskab eller en filial kontrollerer en udenlandsk enhed (selskab eller filial) eller er kontrolleret af en udenlandsk aktionær eller lignende, gælder en udvidet dokumentations- og selvangivelsespligt. Disse selskaber og filialer skal afgive oplysninger om arten og omfanget af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner i selvangivelsen. I disse tilfælde stiller lovgivningen ikke særlige krav til, hvorledes oplysningerne skal selvangives, men netop her vil selskabet med fordel kunne anvende skattemyndighedernes fortrykte blanket (05.021). Oplysningspligten kan nemlig opfyldes ved at afkrydse nogle få felter. Modernisering af selskabslovene Lovforslaget om ændringer af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven blev fremsat i Folketinget den 14. januar Lovforslaget har ifølge bemærkningerne hertil som målsætning at gennemføre en regelforenkling, som kan gøre Danmark til et vækstområde, der er attraktivt for investorer. Der er tre overordnede fokusområder i lovforslaget: Enklere regler skal sikre selskaberne større råderum. Modernisering af selskabslovene med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Den eksisterende lovgivning skal gøres mere forståelig via en klarere formulering på områder, hvor reglerne hidtil har givet anledning til tvivl om retstilstanden. I lovforslaget indgår blandt andet forslag om mulighed for ekstraordinært udbytte, mulighed for kapitalnedsættelser til overkurs, ophævelse af overkursfonden, præcisering og udfyldning af reglerne om spaltning og fusion, fleksible regler for afholdelse af bestyrelsesmøder samt ophævelse af bopælskravet for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskab, direktører, filialbestyrer og likvidatorer. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. juli Marts 2004 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kvist & Jensen AS Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen I/S Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 24. februar Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Man skal ikke laste given gave...

Man skal ikke laste given gave... Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder... 2-3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning... 4-6 Finansloven 2003... 6 Momsnyt... 7 - det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer.

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer. Stå ej til søs... INDHOLD: Ny revisorlov... 2-4 Statsskatteloven fylder 100 år... 4 Nye fristregler... 5 Frie goder... 6-7 Klar besked om skat... 7 - det bemærkes... 8 Det hører til sjældenhederne, at

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Enhver er sig selv nærmest

Enhver er sig selv nærmest INDHOLD: Enhver er sig selv nærmest Nye personalegoder... 2 Forpligtelser over for medarbejdere... 3-4 Fri bil... 4-5 Begrænsning af selskabers rentefradrag... 5 Erhvervslivet og kulturen... 6 Registreringsafgiften

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere