Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Ryslinge Hallerne"

Transkript

1 Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der er sammensat af områdets idrætsforeninger samt to repræsentanter for Tre Ege Skolen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Hallen i Kværndrup blev opført i 1975 som tilbygning til det eksisterende klubhus, der blev opført ved frivillig arbejdskraft i Hallen i Ryslinge blev opført i 1980 som tilbygning til det eksisterende klubhus. Hallen i Gislev blev opført i Hallernes virke Overordnet er vores udgangspunkt, at vores opgave som halbestyrelse er at stille hallerne til rådighed for foreningerne, mens det er foreningerne, som står for aktiviteterne. Vi skal ikke konkurrere med foreningerne om idrætsaktiviteter. Det er foreningerne, som har kontakten til områdets frivillige og formidler aktiviteterne. Områdernes aktiviteter hviler i meget høj grad på frivillig arbejdskraft, og den frivillige arbejdskraft stiller sig til rådighed i kraft af tilhørsforhold til området og foreningerne. Vi har i de senere år søgt at styrke samarbejdet med foreningerne m.h.p. at styrke det lokale tilhørsforhold og ændre opfattelsen omkring hallerne, så de mere bliver en del af lokalområdet frem for at være noget der stilles til rådighed af kommunen. Herved ønsker vi et øget lokalt ansvar, hvilket, vi også mener, er kommet. Omvendt kan vi på sigt godt forestille os, at hallerne kan gå ind i såkaldte sidevirksomheder, som f.eks. tilbud om behandling (fysioterapi, zoneterapi, massage o.l.) sammen med lokale behandlere eller udlejning af lokale til en sportsforretning, der kan oprette en form for filial. Det skal ikke være i konkurrence til lokale behandlere, men i samarbejde med dem. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget kontakt til mulige interessenter, hvorfor der ikke kan vurderes økonomi i tiltagene, men fra Fynske idrætsforbund er det oplyst, at det andre steder har været muligt at indgå aftaler, hvor hallen modtog 28 % af indtægterne fra behandlere, der fik stillet rum med briks til rådighed.

2 Nuværende økonomi De senere års underskud, har bevirket, at der er oparbejdet en kortfristet gæld til de lokale pengeinstitutter på kr ved udgangen af Denne udvikling er klart utilfredsstillende og kan ikke fortsætte, og bestyrelsen har derfor igangsat et arbejde med at rette op på økonomien på kort sigt. Dette er sket ved, at der indledningsvis er udarbejdet et budget for 2010, der som minimum er i balance for igangværende år. Bestyrelsen har derudover besluttet at undersøge muligheden for at omlægge de eksisterende kreditforeningslån. De nuværende kreditforeningslån udgør i alt kr , der fordeler sig med kr vedr. hallen i Gislev og kr vedr. hallen i Ryslinge derudover et fælles Kommunekredit lån på kr Som sikkerhed for lånene er der afgivet pant i alle tre haller. Der er modtaget et lånetilbud med omlægning af lånene, der vil give en årlig besparelse på kr ved nye 4 %-lån med en løbetid på 30 år. Besparelsen foreslås brugt til nedbringelse af den kortfristede gæld til pengeinstitutterne og på længere sigt til vedligeholdelse af hallerne. Beløbet kunne deles med ca. kr til nedbringelse af kortfristet gæld og det resterende beløb til investering i nye aktiviteter og/eller vedligeholdelse. Efter ca. 4 år vil den løse gæld herved være indfriet. Beløbet vil herefter være til rådighed til imødegåelse af evt. fremtidige reduktioner af det kommunale tilskud. Det er således forudsat, at det nuværende tilskud fra kommunen ikke nedsættes med denne besparelse. Bestyrelsen vil i modsat fald ikke anbefale, at der foretages en låneomlægning, der bevirker en meget længere årrække til tilbagebetaling af lånene. Belægningsprocent Udlejningen af hallerne har været og er et ansvar for bestyrelsen i samarbejde med idrætsforeningerne. Aftalen med kommunen er, at bestyrelsen har rådighed over hallerne på hverdage i tidsrummet kl til 22.00, samt i alle weekender. Den teoretiske udlejningsperiode er skoleåret - fra 15. august til 15. juni eller 10 mdr., men reelt er perioden med aktiviteter kortere, da maj, juni og august er præget af udendørsaktiviteter og få aktiviteter i hallerne, samt sommerferie. Belægningsprocenten kan for kommende sæson ud fra indgåede kontrakter kan gøres op som følger: Hal Hverdage, 1/9 30/4 (uden fodbold) Hverdage, 25/10 20/2 (med fodbold) Incl. weekendudlejning, 1/9 30/4 Ryslinge 80 % 88 % 66 Gislev 80 % 94 % 57 Kværndrup 69 % 86 % 59 Ved beregning af belægningsprocent incl. weekendudlejning er gået ud fra 35 uger med 55 timer (1.925 timer), idet weekendudlejningen primært er til stævner og turneringer. Det kan også gøres op som belægningsprocent på årsbasis, hvor den mulige udlejning er sat til 35 timer/uge + 20 timer/weekend i 40 uger = 2200 timer. Belægningen kan herved beregnes til hhv. 60 2

3 %, 50 % og 54 %. Det er således på de skæve tidspunkter, at der er basis for merudlejning, og nok også til alternative formål som messer og udstillinger. M.h.p. at styrke markedsføringen af hallerne overvejes det at få lavet en hjemmeside (anslået pris kr. afhængig af omfanget). Hallerne er også ved at have implementeret Halbooking, der angiveligt skulle kunne øge udlejningen. I den forbindelse kan nævnes, at den nystiftede forening Kværndrup Idrætsforening har valgt at forsøge sig med dette system som regnskabs- og finanssystem for at støtte hallernes brug af systemet. Cafeteriadrift Der er cafeteria i hver af de tre haller. Indtil årsskiftet forestod halinspektørerne driften af cafeterierne, men siden 1/ har de været bortforpagtet samlet til anden side. Dette ophører fra årsskiftet. Vi står altså igen i en ny situation, hvis løsningsmuligheder vi er ved at vurdere. Pt. ser vi følgende muligheder, som skal vurderes nøjere: Samlet bortforpagtning igen Bortforpagtning enkeltvis Cafeteriadriften overtages af foreningerne i lokalområderne En kombination af de to sidste muligheder. Energibesparelser Alle haller er gennemgået af energirådgiver, som vurderer, at der kan opnås besparelser på energiforbruget på 10 %. Prisen på nødvendige investeringer for at opnå dette er pt. ikke kendte, men energirådgiveren foreslår flg.: Kværndrup Gislev Ryslinge Rens kaloriferer Renover varmestyring i hal (ca kr.) Returtermostat v. indgang Isoler vinduesbrystning * Radiatortermostater repareres/udskiftes Etabler bevægelsesmeldere til styring af lys. Udskift belysning i hal. Tjek drift af ventilationstider Renovering af ventilation Etabler tryk på brusere. * Er gjort som alm. vedligeholdelse Det er besluttet at følge op med ugentlig aflæsning af varme- og elforbrug for at finde besparelsesmuligheder. Mulighederne for at søge energitilskud er ved at blive undersøgt, i første omgang i forbindelse med Kværndruphallen, da det nok er her, der er mest at hente på energibesparende foranstaltninger. Kværndrup Fjernvarme er kontaktet. 3

4 Fremtidig struktur Den politiske intention i den tidligere Ryslinge kommune var at udbygge de tre byområder ens på stort set alle områder, herunder også vedr. haller, skoler m.m. Denne intention har fungeret fint så længe, der har været opbakning fra foreninger og økonomisk støtte fra kommunen. Med dette som udgangspunkt er udarbejdet følgende udkast til en fremtidig struktur for de tre haller, idet det forudsættes, at Ryslinge Hallens planer om ombygning med en aktivitetsbro bliver realiseret indenfor kort tid. I alle haller kunne etableres et værested med idrætsaktiviteter for børn fra klasse forudsat en tovholder kan findes. Det er et af de forslag, som fremkom på møde for foreningerne i august måned. Tilbuddet skulle være baseret på forældrebetaling. Ryslinge hallen Hallen forudsættes som nævnt ombygget med en aktivitetsbro, der bl.a. vil betyde at der ikke længere vil kunne dyrkes håndbold på en 20 x 40 bane. Hallen skal således fremover anvendes til andre idrætslige formål. Der bliver også tilbud om andre kulturelle aktiviteter som musik og teater. Ombygningen forventes finansieret med midler fra kommunen, fra Lokal- og Anlægsfonden og endelig fra fondsmidler. Afklaring vedr. aktivitesbroen vil kunne foreligge primo 2011, når der foreligger svar fra fondene. Kværndrup hallen I Kværndrup er der i øjeblikket en undersøgelse i gang vedr. etablering af et andelsbibliotek i det nuværende bibliotek. Lokalerne skal samtidig fungere som medborger- og kulturhus. På sigt er det tanken, at alle disse aktiviteter med biblioteket efter tilbygning til hallen flyttes dertil, så hallen bliver et medborger- og kulturhus med alle mulige former for aktiviteter. Disse planer vil kun kunne gennemføres med økonomisk støtte fra Egeskov Markedsforening, som er positivt indstillede. I hallen er der allerede etableret et motionscenter. Kværndrup Idrætsforening har ansøgning inde ved Egeskov Markedsforening om indkøb af spinningcykler, så forudsat denne imødekommes, kan dette tilbud måske indvies på Fitness- og motionscentrets 1-års fødselsdag. Spinning vil kunne afvikles i cafeteria, klublokale eller en del af hallen, hvis der indkøbes tæpper til opdeling af hallen. Det kunne også tænkes, at Kværndrup blev stedet, hvor man i højere grad satsede på fodbold og badminton for voksne til gavn for udlejningen af hallen. Det skal understreges, at der fortsat skal være plads til alle der ønsker at dyrke idræt på motionsplan. Gislev hallen Gislev hallen er som nævnt den nyeste af de tre haller med bl.a. en springgrav, gode forhold for tilskuere og et fornuftigt placeret cafeteria, hvorfra man kan følge aktiviteterne i hallen. I Gislev er der et stærkt foreningsliv. Det foreslås, at man i Gislev hallen samler al håndbold og gymnastik for voksne og således får opbygget et endnu stærkere forenings- og klubliv omkring hallen. Det skal understreges, at der fortsat skal være plads til alle der ønsker at dyrke idræt på motionsplan. 4

5 Ændringerne omkring hallerne kan kun ske med en opbakning fra alle idrætsforeninger, det p.t. bruger den enkelte hal. Inddragelse af foreningerne Vi har som nævnt de senere år søgt at inddrage foreningerne stærkere i arbejdet omkring vore haller. F.eks. holdt vi et velbesøgt møde for foreningerne i august, hvor vi dels orienterede om hele situationen, dels fik ideer til, hvilke tiltag foreningerne mente, ville øge aktiviteterne i hallerne. Stikordsreferat af disse forslag er vedlagt som bilag. 14. september 2010 Ryslingehallernes bestyrelse. 5

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015.

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Ørsted Kro A/S Ørsted Kros Venner Salg af aktier Generalforsamling 02.09.2013 Bestyrelsen dannes og konstitueres Overtagelse

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 24.09.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 24.09.2014, Boulevarden 13, Repræsentionslokale 1 1. Ny uddannelsesstregi i Aalborg 2015-2018.... 1 2. Budgetprocedure 2015.... 3 3. Prioriteringskalog 2015... 4 4. Prioriteringskalog

Læs mere

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune

Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udviklingsplan for den kommunale tandpleje i Faaborg- Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Stig M. Knudsen & overtandlæge Irene Lund Dato: 3. juni 2008 Sagsid.: - Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere