EJERFORENINGEN SLETTERHAGEVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGEN SLETTERHAGEVEJ 23.25-27."

Transkript

1 Risskov d EJERFORENNGEN SLETTERHAGEVEJ Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Daqsorden: torsdag den , kl i det store tørrerum i kælderen. ' l) Valg af dirigent. 2) Kort opsummering vedr. forslag til nye altaner. 3) Kommentarer fra medlemmerne. 3) Afstemning om nye altaner. 4) Evl Vedlagt: o Bestyrelsens oplæg inkl. budget samt forslag til nye altaner o Finansieringsforslag o Foto affacade der viser nye altaner r ndretningsplan - udvidet altan o Planskitse med angivelse af indkig fra naboaltan til stue o Formular til fuldmaø Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at læse vedlagte materiale grundigt igennem og møde op til generalforsamlingen eller afgive vedlagte fuldmagt til bestyrelsen. Med venlig hilsen Bestyrelsen: Thomas Jessen, formand, nr.25,2.th, Tlf. nr. 617g 4462 Erik Rasmussen, næstformand nr. 23, l. th., Tlf. nr Carl Aage Skovgaard, nr.23, st.tt4 Tlf. nr. 27ll3lgg Kim Pedersen, nr.27,2.th.. Tlf.nr

2 Risskov d BESTYRE,SENS OPL,if, G : Forhistorie: forbindelse med registrering af vores altaner i foråret 2007, begyndte vi i bestyrelsen at drøfte muligheden for at forbedre vores altan ved at udvide og lukke den. Det var oplagt at vi i ejerforeningen skulle tage stilling til spørgsmålet om udvidelse og lukning, inden renoveringen på vores altaner blev igangsat. nspireret af flere artikler i blade, der omhandler driften i ejerforeninger, var vi i bestyrelsen ret hurtige enige om at fordele, ulemper og økonomi skulle undersøges nærrnere. Vi kontaktede i første omgang Windoor Denmark A/S, der leverer altansystemer primært til etageejendomme, for at fii en overslagspris og høre nærmere om murighederne. På den ordinære generalforsamling i2007 forelagde vi prisen sammen med et oprids af fordelene ved udvidelse og lukning. den forbindelse bad vi samtidig generalforsamlingen tage stilling til, om vi skulle arbejde videre med idden, så vi senere kunne fremlægge et mere gennemårbejdet materiale, som der kunne stemmes endeligt ud fra. Her stemte l5 for og 3 imod, og hermed havde bestyrelsen ffiet fuldmagt til at arbejde videre med projektet og ffi lavet de nødvendige undersøgelser. Siden denne beslutning blev taget, har vi fået firmaet CADcase Aps til at udarbejde vedlagte foto-ma, nipulation, der viser facaden, som den kan komme til at se ud efter en udvidelsetg lukni;g af altanerne. CADcase udarbejdede 2 farveforslag, et med en koksgrå farve på tutnrn".n" i altanljkningen og vedlagte forslag med den lyse farve. Kommunen havde på forhånd tilkendegivet, at de af hensyi tit arkitekturen ville foretrække en lys farve på altaneme. Efter at have set forslagene, var bestyrisen enige i, at de lyse rammer passer bedst til den eksisterende bygning. Pris for udarbejdelse af dette materiale har været i alt kr. Fordele og bestvrelsens argumenter: Fordelene ved at lave denne lukning og udvidelse er bla.: r Nemmere at udnytte altanen idet den i stedet for at være ret smal (i dag ca.l,l m) bliver ca. 2,10 m. F.eks. er det muligt at sætte et ordentligt bord derud med plads til4 personer, og alligevel kan man stadig komme forbi hinanden uden at flytte rundt på inventaret. o Altanen kan udnyttes en større del af året - dvs. tidligere på foråret og senere hen på efteråret. o Tilskud af passiv solvarme til lejligheden og dermed et lavere energiforbrug. o Beton og murværk på altaner beskyttes mod yderligere nedbrydning, fordi det kommer ind i et mere passivt miljø. o Den udgift der er til udvidelsen og lukningen, giver en værdistigning på lejligheden, som man får glæde af den dag den skal sælges. Dvs. den reelle udgift for at travi met en altan, som har langt flere anvendelsesmuligheder, er ikke nær så stor, som det fremlagte budget viser. o Vi sparer i alt ca kr. på renoveringen, da altanbrystningeme/rækværket skal fiernes. Mulige ulemper og bestyrelsensvar: o Lukningen får altanen til at fungerer som et drivhus om sommeren.

3 Risskov d Bestyrelsen: Altanerne er forberedt for ophæng af persienner eller anden form for afskærmning så varmen kan dæmpes, når man ikke er hjemme. Desuden vil glaslukningen være indrettet med ventilationsåbninger, altanen altid ffir en minimum ventilation, selv om den er lukket. Denne ventilation er dog især vigtig om vinteren for at undgå problemer med kondens. Desuden er id6en med denne type glaslukninger, at man kan skyde glassetil siden, når man er hjemme og det er godt vejr, så man ffir masser af luft ind på altanen. Der bliver indkig fra naboejendom til altanerne. Bestyrelsen: Uanset om der bliver stillet krav eller ej fra bygningsinspektoratet i den henseende vil vi foreslå, at den række altaner, der ligger tættest på vores naboejendom, får matteret glas i den ene side, så hverken vi eller de vil få mere indkig end man hele tiden har haft. Der bliver indkig fra naboaltanen ind i ens egen stuen. Bestyrelsen: Det er delvist rigtigl. Hvis man ser på vedlagte planskitser, ses det, at hvis alle 3 vinduesfag står med åbne persienner/gardiner, vil man fra naboaltanen kunne se ca.25 o/o af stuens areal. Når man vil have lidt mere privatliv, kan man alene ved at skærme vinduesfag, reducere indkigget til ca. 5 oå af stuens areal. Taq: nden der skal tages stilling til altanerne, har vi i bestyrelsen ønsket en ny besigtigelse af taget, som er den største post, der har været afsat på budgettet i perioden , som deif.emgår altilstandsrapporten fra2002. Vi har derfor bedt en erfaren arkitekt om en vurdering af vores tagdækning og dens restlevetid. Han har vurderet, at der minimum var 5 - l0 års rest-levetid på vores tagdækning. Da der heller ikke er registreret større problemer med taget i den daglige drift, men"r vi i bestyrelsen at vurderingen fra arkitekten er realistisk. BUDGET: Selvom der kun skal tages stilling til udvidelse og lukning af altanerne på denne ekstraordinære generalforsamling har vi her valgt at opstille budget for både de nye altaner og selve renoveringen. Budgettet er udarbejdet på baggrund afde foreløbige overslagspriser fra entreprenører og leveran dører. Siden den ordinære generalforsamling har vi revideret budgettet, dels pga. prisudviklingån og dels fordi vi har ffiet et mere præcist skøn på omfanget og prisen på renoveringen og de nye altaner. Renoverins (er vedtaget på ordinær generalforsamling 2007): Altanfacaden: Enkeltskader på beton og murværk Overfl adebehandling af betonaltaner og -brystninger Nye fuger ved samlinger i betonelementer Maling af udhæng Stillads Renovering af altanfacade i alt y-lasf- *ar6&"g kr kr kr k kr kr. (Budget for altaner og samlet budget - se næste side)

4 Nye altaner inkl. nødvendige foranstaltninger ved Risskov d forankring til bygning:21 altaner å kr. Renovering + nye altaner = : kr : kr Uforudsete udgifter ca.15 oå Rådgivning: Udbud og tilsyn ca. 6 oå af : : kr kr. alt eksl. moms alt inkl. moms 1,25 x kr. Besparelse på renovering hvis nye altaner vedtages Samlet pris for renovering og altaner = kr. : kr. = kr. : V,r. BESTYRELSENS FORSLAG: Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen stemmerja eller nej til de nye altaner på baggrund af det forel iggende materiale. Såfremt at den kommende licitation ph de 2l nye altaner overskrider det foreliggende budget på i alt x l,l5 x 1,25: kr. (inkl. moms og uforudsete udgifter) 111iå n1".. t O oå, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vi på ny skal stemme om foislaget. "no Bestyrelsens l. prioritet mht. fordeline af udgifter: Da de l8 altaner mod syd er ens og dermed også antallet af m2, som hver lejlighed får ekstra ved udvidelsen, foretrækker bestyrelsen, at alle skal betale det samme for den ny" åttun. Dvs. hvert medlem skal betale eller låne kr. (beløbet er inkl. 15 %til uforudsete udgifter) Dette er en afuigelse fra vedtægten og kræver derfor, at der er enstemmighed og at alle 2l lejligireder tilslutter si g bestyrelsens forslag. Vi har ikke ffiet særskilt pris på de 3 altaner mod øst, som er 20 cm kortere, men den reduktion der måtte blive i den endelige pris fra leverandøren, vil selvfølgelig komme disse 3 lejligheder til gode. H-vis der ikke kan opnås enstemmighed om dette forslag vil bestyrelsen i stedet forsøge at få de nye altaner vedtaget med betaling efter fordelingstal. Feks. skal medlemmer med det laveste fordelingstal ( ) betale eller låne ca kr, og medlemmer med det højeste fordelingstal (5S/1000) skal betale eller låne ca kr. (begge beløb er inkl. 15 %til uforudsete udgifter) Dette forslag kan vedtages med kvalificeret flertal dvs.2/3 af de i alt 21 medlemmer: l4 medlemmer stemmer for. Efter generalforsamlin g: Vi skal bla. have udført statiske beregninger på altanemes påvirkning af de eksisterende konstruktioner. Der skal af ekstern rådgiver udarbejdes et udbudsmateriale, så vi kan indbyde 2-4 firmaertil at afgive pris på henholdsvis renoveringen og på de nye altaner. Der skal indhentes byggetilladelse ved kommunen inden de nye altaner kan udføres. Bestyrelsen, EF Sletterhagevej

5 5 ooo,- Fælleslån (Banklån) ndividuel Real kreditlån Entreprisesum Ansl. Stiftelsesomk. Ansl. hovedstot Ansl, hovedstol pr lejlighed Rentesats r ydelse (brutto) 1 33,14%) ,217 7,09o/o Entreprisesum pr. lejlighed Ansl. stiftelsesomk. pr. lejtighed Ansl, kursværdi pr lejlighed Rentesats ved løbetid på 10 år Rentesats ved løbetid på år o/o 5o/o ydelse (brufto) netto 33,14% ydelse (brutto) netto 33,14% ydelse (brutto) 614 netto 33,14% ydelse (brufto) nefto Fordele: (-tll?a,u(or*&,t 54 ^ / Lave stiftelsesogl6shinger pr. låntager Variabelrente / Fleksibilitet ngen kursrisiko ved indfrielse ast rente fter alene for sit eget lån for,30 års løbetid Mulighed for kursgevinst ved in frielse Ulemoer: Variabelrente Solidarisk hæftelse - alle ejere hæfter Låntager skal selv indberette renteudgift ngen kursgevinst ved indfrielse Høje stiftelsesomkostninger pr. låntager ngen/lav fleksibilitet - koster gebyr hver gang Risiko for kurstab ved udbetaling Risiko for kurstab ved indfrietde lllikvid obl.serie såfremt 4% 10 år

6 CN A. o, n r! U A 4U t; = g = 'a Ø -Ø (l)0 >Ø oo) o)a OL -^ (Dc air -': oo bt.= q Sl 6 dl '.;r å * -T,9 1 ål o: 3 ålilt- V L c) E (J L "(E Lo) o) a J - <') -g a L o LL

7 lndretninqsplan - mål 1:20 Bemærk at dybden på udvidelsen kan afuige fra det viste mål på 1,20 m i det endelige projekt bla. afhængig af bæreevnen af den eksisterende bygning. Viforventer dog at udvidelsen kan blive på minimum 0,80 m. modsat fald vil vi indkalde til ny generalforsamling, at høre om der forsat er opbakning til projektet. (Nedenstående indretningsplan er en bearbejdning af tegning modtaget fra Windoor A/S. Længdemålet på planen passer med de 3 "små" altaner på østgavlen, mens de 18 altaner mod syd vil være ca. 0,20 m længer end viste plan med et samlet udvendig mål = ca. 2,90 m.) 5J\N t'-, \ 'r \\r'1l $tuen

8 Skitse for at q,ive indtrv,k af indkiq fra naboaltan ind i stuen: *L ll0*1 $ d { 1 4 \ { r0 t\ ib \9 - ål ol Til.-l >l El E (U +rl <l \$ rl] 0,, {* ti q l, '7x 7 4 \ f) h 19 -t $ 0 tt. n)

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg 26. juni 2001 År 2001, den 21. juni kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere