FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/ ***

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***"

Transkript

1 Region Syddanmark

2 Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding Indkaldelse og foreløbig dagsorden blev fremsendt d. 10. oktober 2013 til organisationerne. Følgende er vedlagt: Endelig dagsorden. Regionsbestyrelsen pr. 20. november Regionsbestyrelsens beretning Regnskab Indkommet forslag Fremtidigt arbejde Budgetforslag Forretningsorden *** Der arrangeres spisning i forbindelse med årsmødet, hvorfor tilmelding er nødvendig pr. mail til: (Senest d. 13. november). FTF organisationer i regionen kan deltage i årsmødet med det antal repræsentanter, de ønsker. Hver organisation afholder selv transportudgifter i forbindelse med deltagelse i årsmødet. Hver organisation har en stemme på årsmødet. Der kan begæres afstemning efter medlemstal. Mads Qwist, Styrkefokus giver efterfølgende oplæg om Arbejdsmiljø i hverdagen, hvorefter der afsluttes med spisning. Med venlig hilsen Regionsbestyrelsen FTF Region Syddanmark Side 2/17

3 Dagsorden: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Velkomst Valg af dirigent Regionsbestyrelsens beretning Pkt. 4: Regnskab Pkt. 5: Indkomne forslag - Antal medlemmer i regionsbestyrelsen - Fremtidig organisering i de Lokale Beskæftigelses Råd Pkt. 6: Fremtidigt arbejde Pkt. 7: Budgetforslag Pkt. 8: Valg i sektionerne af medlemmer og personlige suppleanter til regionsbestyrelsen - Sektion K: 9 medlemmer - Sektion P: 3 medlemmer - Sektion S: 3 medlemmer Pkt. 9: Valg af 2 kritiske revisorer og suppleanter Pkt.10: Eventuelt Side 3/17

4 Regionsbestyrelsen november 2013: NAVN / HVERV ORGANISATION SUPPLEANT Formand John Johannessen Børne- & Ungdomspædagogerne (BUPL) Elisa Bergmann, BUPL Næstformand John Christiansen Dansk Sygeplejeråd (DSR) Jytte Kristensen, DSR p.t. indsuppleret for Line Gessø Hansen Kasserer: Ulla Rosenfeldt Kost-& Ernæringsforbundet Lone Schäfler, Kost- & Ernæringsforbundet Øvrige bestyrelse: Anne Jørgensen Dansk Socialrådgiverforening (DS) Hanne Sørensen, DS Claus Lund-Olesen Danmarks Lærerforening (DLF) Bent Øxenberg Hansen, DLF Frederik H. Beck Centralforeningen af Stampersonel (CS) Flemming L. Lassen, CS Henning Damm Johansen Finansforbundet Poul-Erik Ravn Pedersen, Finansforbundet Hanne Nielsen Bonde Danske Bioanalytikere (dbio) Solveig Dein Kjeldgaard, dbio Lars Søgaard Jensen Børne-& Ungdomspædagogerne (BUPL) Anette Lukasiewicz, BUPL Line Gessø Hansen (p.t. orlov) Dansk Sygeplejeråd (DSR) Jørgen Nørris Christensen, Foreningen af Radiografer Leo Schmidt Uddannelsesforbundet Per Schnmidtke, Uddannelsesforbundet Niels Hedeager Politiforbundet Søren Wilhardt, Politiforbundet Brian Errebo-Jensen Danske Fysioterapeuter Anne Marie Laustsen, Ergoterapeut foreningen John Rasmussen Danmarks Lærerforening (DLF) Poul Jørgen Christensen Konstruktørforeningen Maria Bernadette Bernard Rise, Konstruktørforeningen. Kritiske revisorer: Suppleant for kritiske revisorer: Ole Green Sørensen, Danmarks Lærerforening (DLF) Jette Hollbaum-Laursen, Kost- & Ernæringsforbundet Brita Søndergård, Dansk Socialrådgiverforening (DS) Kandidater og suppleanter til bestyrelsen skal være til stede på årsmødet, medmindre der foreligger skriftlig tilkendegivelse om kandidatur. Side 4/17

5 Beretning: Velkommen til Årsmøde i FTF Region Syddanmark! I FTF s regionale struktur er vi nu gået over til at afholde årsmøde hvert andet år. FTF s forretningsudvalg besluttede efter indstilling fra regionsbestyrelserne i 2012, at årsmøderne afholdes på valgår, hvorfor der ikke blev afholdt årsmøde i Årsmødet i 2011 var præget af en vis, muligvis spirende, optimisme i forhold til de arbejdsmarkedspolitiske forhold, bredt set. Den nye regering lagde op til 3-parts forhandlinger og udvidet samarbejde med arbejdsmarkedets parter om de sociale-, arbejdsmarkeds- og økonomiske samfundsforhold. Og FTF var da også parat til at indgå i forhandlingerne med afsæt i FTF s indsatsområder: Faglige løsninger til gavn for borgere og kunder Danmark skal vinde på kvalificeret og fleksibel arbejdskraft Gode arbejdspladser gennem hele livet Men som det er alle bekendt, blev forventningerne til 3-partsforhandlingerne hurtigt skudt i sænk ved få korte møder i Finansministeriet, blandt andet med krav om længere arbejdstid under en fortsat stigende ledighed. Netop ledigheden og fastholdelse af den 2 årige dagpengeperiode har været en torn i øjet på fagbevægelsen, og den midlertidige ½ års forlængelse af dagpengeperioden har ikke rykket noget grundlæggende. (Det kan lige bemærkes, at på FTF s område var der i august 2013 knap fuldtidsledige heraf mange nyuddannede) Ligeledes har det ikke været muligt at ændre ved tilbagetrækningsreformen på trods af fortsat stor ledighed, hvilket virker paradoksalt, da grundlaget for reformen var (er?) mangel på arbejdskraft! Og blandt meget andet forringes flexjob-ordningen, sygedagpenge og senest mulighederne for jobrotation for uddannede med mellemlang uddannelse. Overenskomstforhandlingerne 2013 tog en for de fleste - uventet drejning med KL s lockout på lærerområdet med efterfølgende regeringsindgreb i såvel konflikten som lærergruppernes arbejdsforhold En fremgangsmåde, der rejser store spørgsmål om forhandlingssystemet på det offentlige arbejdsmarked. En debat, som FTF formand Bente Sorgenfrey rejste efter konflikten, og som oplagt skal videreføres. FTF bakkede selvfølgelig op om de faglige aktiviteter under konflikterne og deltog i en række arrangementer med faglige indlæg. Efterfølgende fylder implementeringen af Folkeskolereformen voldsomt i det kommunale system og lægger blandt andet et stort pres på MED-systemerne på alle niveauer Et fokus, som skal tages med i de verserende revisionsforhandlinger i kommunerne. FTF og LO lægger i disse uger op til en gennemgribende debat om fagbevægelsens fremtid og struktur under overskriften: Udfordringer for fagbevægelsen frem mod Debatoplæg er vedtaget i hovedorganisationernes forretningsudvalg og planen er, at 2014 bruges til debat på alle niveauer blandt organisationernes medlemmer og organer. Det vil i forløbet være relevant at inddrage debat og evaluering af hovedorganisationernes lokale og regionale struktur, herunder FTF s regionsstruktur. Den kommende bestyrelse vil i samarbejde med FTF centralt arrangere de nødvendige debat fora, hvor regionernes satsninger kan evalueres og videreudvikles: FTF vil arbejde for, at arbejdsmiljøarbejdet bliver integreret i det øvrige indflydelsesarbejde, så FTF kan være offensiv med at skabe sunde arbejdspladser, godt psykisk arbejdsmiljø og håndtere arbejdsbetinget stress Side 5/17

6 For at fremme FTF-gruppernes indsats på medindflydelsesområdet skal FTF fortsat understøtte og inspirere repræsentanterne på medindflydelsesområdet, inkl. samarbejdsudvalgsområdet, gennem vejledning og inspiration FTF skal arbejde for, at de uddannede faggrupper har høj prioritet i beskæftigelsesindsatsen, blandt andet gennem arbejdet i de regionale og lokale beskæftigelsesråd FTF skal arbejde for, at beskæftigelsespolitikken fremover bidrager aktivt til, at arbejdsstyrkens kvalifikationer løbende forbedres og tilpasser sig fremtidens arbejdsmarked. Beskæftigelsespolitikken skal målrettes mangelområderne, og uddannelsesindsatsen skal styrkes FTF skal arbejde for, at der til stadighed udvikles og udbydes et bredt og relevant udbud af efter- og videreuddannelse af høj kvalitet, som formidler den nyeste viden og forskning FTF skal arbejde for, at der både på det offentlige og private område skabes nye uddannelser, hvor der forsøges med nye kombinationer af fagligheder Nye behov på arbejdsmarkedet skal mødes med nye uddannelser, og de nye fagligheder skal have et bredt grundlag for beskæftigelse og efter- og videreuddannelse FTF skal arbejde for at fremme tilliden til medarbejderne, og give dem ansvar og mulighed for at udvikle deres faglighed med borgere og kunder i fokus Der er i årsmøde perioden afholdt 11 bestyrelsesmøder i FTF Regionen, samt 8 regionsformandsmøder i samarbejde med FTF s centrale sekretariat og formanden Som det fremgår af dagsordenen, rejser bestyrelsen forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fortsat er 15 med fordeling mellem områderne med 9 kommunale/regionale, 3 statslige og 3 private organisationers repræsentanter. MED-indflydelse / Arbejdsmiljøarbejde / Organisationssamarbejde: Med-indflydelses området i kommuner og regionen fylder fortsat meget i det faglige og administrative FTF arbejde: FTF foretager i samarbejde med de berørte organisationer udpegninger til MED- Hovedudvalg, og i regionen og flere kommuner ligeledes udpegninger til fagudvalg / sektor udvalg. Alt i alt indebærer dette, at FTF organisationerne besætter hundredevis af pladser i MED-systemerne En væsentlig administrativ opgave, men med det faglige resultat, at vi er stabilt og permanent repræsenteret i MED-indflydelsesorganerne med høj prioritet fra såvel organisationer, som tillidsrepræsentanter og FTF ledere skal også nævnes. MED-indflydelsen i kommuner og regionen understøttes af diverse faglige organer som KTOsamarbejdet på forskelligt niveau i kommunerne og det faglige samarbejde i regionen (ROS) Det er bestyrelsens erfaring, at samarbejdet mellem organisationerne, tillidsrepræsentanter og samarbejdet med LO-repræsentanter er velfungerende og gunstigt for at løfte de faglige udfordringer og koordinere disse. Og i næsten permanente omstillingstider med begrænsede resurser er der nok at tage fat på, hvilket stiller store krav til medarbejderindflydelsen. Senest er etableret netværk i FTF for alle faglige organisationer, der har ansatte i Region Syddanmark samt FTF s MEDhovedudvalgsrepræsentanter. Formålet med etableringen af netværket er at understøtte, at FTF fremstår som en proaktiv gruppe, der går aktivt ind i dagsordenen og også selv som FTF er med til at sætte dagsordenen med emner, der har betydning for ansatte i regionen. Arbejdsmetoden vil i netværket være at understøtte aktuelle emner i hovedudvalgsregi, så medlemmerne har relevant baggrundsmateriale tilgængeligt, samt at understøtte en strategisk tænkning, hvor FTF er med til at være dagsordensættende i regionen. FTF afholdt i 2012 regionale møder for organisationer og tillidsrepræsentanter på baggrund af Aalborg Universitets rapport om MED-indflydelsen i kommuner og regionen, kaldet CARMA-rapporten, som påpeger en række muligheder for optimering af MED-systemet. Blandt andet er fremhævet: Side 6/17

7 Begrænset indflydelse på det taktiske og strategiske niveau Behov for kompetence udvikling af repræsentanterne, og indblik i egne behov Vanskeligheder ved at se helhed i udvalgsarbejdet At mødekadancen og tid til forberedelse og koordinering er afgørende for MED-indflydelsen At der er uklare zoner mellem overenskomstsystemet og samarbejdssystemet Endelig peger CARMA rapporten på erkendelsen af betydningen af at turde og kunne tage ansvar for at komme på banen og være proaktive i samarbejdet Der er brug for at gøre op med en kultur, der ofte problematiserer bagud og er for lidt fremadrettet De oplistede konklusioner giver selvfølgelig stof til fortsat udvikling af MED-indflydelsessystemet, som overordnet løbende bør justeres. Eksempelvis kan nævnes relevansen af, at SU/MEDuddannelse blev pligtig for såvel ledelse som medarbejdere på samme måde, som der er pligt til deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen. Men positivt er det, at der i disse måneder er stort fokus på de kommunale MED-aftaler: Som en del af KTO forliget er aftalt, at samtlige MED-aftaler gennemgås af KL og KTO, blandt andet med henblik på at bringe aftalerne i overensstemmelse med arbejdsmiljø lovgivningen. Dette har betydet, at flere MED-aftaler i kommuner i Region Syddanmark allerede er under genforhandling. FTF sammensætter i samarbejde med organisationerne forhandlingsudvalgene. FTF centralt udbyder en række temadage, konferencer og budgetkonsultationer i samarbejde med OAO. Tilbud, som udbydes primært til MED-Hovedudvalgsmedlemmer. Budgetkonsultationerne, hvor de kommunale budgetter finkæmmes, har vist fortsat spare iver i de fleste kommuner: Mange kommuner er oppe på at skulle finde besparelser for stort set samme beløb i 2014 som i 2013 budgettet. Størst er besparelserne på børne- og ældreområdet, men anvendelse af velfærdsteknologi vinder også frem som besparelsesmål. Og paradoksalt er det, at kassebeholdningerne samlet set er stigende i kommunerne, blandt andet på grund af budgetloven. Og i skrivende stund melder pressen, at hver dansker har 6200 kr. liggende i kommunekasserne - eller samlet 34 milliarder kr., som oplagt kunne bruges på generel bedre service og beskæftigelse. I Region Syddanmark har Odense, Middelfart, Langeland, Tønder og Vejen deltaget i budgetkonsultationerne. Regionalt er MED-udvalgsarbejdet suppleret med en række velbesøgte MED-arrangementer for såvel tillids- som arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere. Yderligere er afviklet temadage i samarbejde med Videns Center for Arbejdsmiljø. FTF skal i de kommende år fortsætte og udvikle engagementet i såvel SU/MED arbejdet som arbejdsmiljø arbejdet og aktiviteter i FTF centralt og regionalt. Et yderligere fokusfelt for styrket samarbejde og indflydelse er Tillidsreformen, som er aftalt mellem Regeringen / Regionerne og FTF, KL og OAO med henblik på samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Et initiativ, som er udsprunget af dokumentation af, at stillinger i det offentlige bruges på bureaukrati, afrapportering og unødig dokumentation, men fra arbejdsgiverside også udsigt til smalvækst i den offentlige sektor, og krav om modernisering. Principperne i Tillidsreformen er: Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar Udviklingen og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker Ledelse og engagement skal fremme innovation Offentlig service skal inddrage borgernes resurser Side 7/17

8 For FTFs vedkommende er det vigtigt, at reformen konkret og mærkbart for medarbejderne fører til en offentlig sektor med mere TILLID til de ansatte, og derfor mindre kontrol, mere plads til FAGLIG- HEDEN og mere konkret INDFLYDELSE til medarbejderne på de enkelte arbejdspladser! Hvordan reformen vil præge de kommende års arbejdsrelationer i det offentlige er endnu et stort åbent spørgsmål, som skal have stort fokus i organisationsarbejdet. Et første skub har reformen fået ved FOA s nej til deltagelse, og i skrivende stund udmeldelse af OAO. Professionshøjskolerne: Optag på professionshøjskolerne: Med et samlet optag på UC-Syd på 1813 studerende og 2056 studerende på UC-Lillebælt er der tale om et rekord højt antal nye studerende på professionshøjskolerne i regionen. Det betyder, at de røde lamper har været tændt på samtlige uddannelser på begge professionshøjskoler, og mange ansøgere er gået forgæves. Der er dog en undtagelse, som gør sig gældende - nemlig læreruddannelsen, der har ledige pladser på begge professionshøjskoler. Dette kan skyldes, at der er som den eneste professionsbacheloruddannelse netop i år er indført et minimumsadgangskrav på 7, som dog kan fraviges ved en optagelsessamtale. De fem største professionsbacheloruddannelser i regionen er: 1. Pædagog Sygeplejerske Socialrådgiver Lærer Fysioterapeut 289 På begge professionshøjskoler er pt. debat om fremtidens placering af uddannelser. UC-Lillebælt er i gang med at opføre et nyt byggeri, der gerne skulle samle alle de nuværende uddannelser i Odense på én matrikel, ligesom der er nye aktiviteter i Vejle. For UC-Syds vedkommende, er der bl.a. overvejelser om nyt byggeri i Kolding samt sygeplejerskeuddannelsens placering. Yderligere påbegynder Syddansk Universitet byggeri på UC-Syds jorde i Esbjerg, hvilket giver spændende perspektiver. FTF s uddannelsesudvalg i Region Syddanmark har igen i år været det absolut mest aktive af FTF s 5 regioner. Der har været en rimelig interesse, men der gøres dog et forsøg på at øge interessen, især blandt de studerende. Samtidig en opfordring til, at de enkelte organisationer bakker op om at give de fire FTF udpegede bestyrelsesmedlemmer på professionshøjskolerne et bredt mandat. Da deres periode følger kommunalbestyrelsernes valgperiode, er der snarlig nyudpegning til disse. Uddannelsesudvalget mødes ca. 4 gange årligt med repræsentation af de 4 UC-bestyrelses- medlemmer, medlemmer af uddannelsesudvalgene, organisationerne og studerende. Formålet med udvalget er primært at drøfte, forberede og følge op på bestyrelsesarbejdet - Orientere om arbejdet i uddannelsesudvalgene, og drøfte konkrete sager, hvilket seneste har givet anledning til indsigelse overfor UC-Syddanmarks forslag om udvikling af ny uddannelse inden for det velfærdsteknologiske område. Det har på dette område været FTF s opfattelse, at en generel velfærdsteknologisk uddannelse vanskeligt vil kunne implementere teknologiske løsninger uden væsentligt kendskab til de enkelte fagområders profession og opgaveløsning. FTF har derfor anbefalet, at der fremadrettet udbydes diplom moduler/-uddannelse inden for relevante fagområder, hvilket også i hurtigt tempo vil kunne opfange den velfærdsteknologiske udvikling, konkret og generelt. Side 8/17

9 Lokale Beskæftigelses Råd Ny udpegninger Udpegninger til de Lokale Beskæftigelses Råd følger kommunalvalgs perioderne, hvorfor der med virkning fra juni 2014 skal ske nyudpegninger til rådene. I FTF s område i Region Syddanmark har stort set alle udpegninger været stabile i udpegningsperioden, dog med enkelte skift i repræsentationer i nogle kommuner Desværre er og har dette ikke været tilfældet i alle FTF s regioner. Derfor har FTF s forretningsudvalg valgt og besluttet markante ændringer i den lokale repræsentation både på antal og model for indsatsen: Der ønskes en professionalisering og en højere grad af sammenhæng mellem det centrale, regionale og lokale niveau Dette indebærer, at FTF kun besætter pladser i de 4 7 vigtigste beskæftigelsesråd i regionen Det er FTF regionbestyrelsen der afgør, på bagrund af de regionale forhold, hvilke rådspladser, der skal besættes Det påpeges fra forretningsudvalget, at der oprettes FTF regionale beskæftigelsespolitiske netværk, der består af repræsentanten i de Regionale Beskæftigelses Råd, de udpegede medlemmer af de Lokale Beskæftigelses Råd, samt repræsentanter fra A-kasserne. Mødefrekvensen bør være ca. 6 møder årligt Den nuværende FTF regionsbestyrelse har drøftet ovennævnte ændring af råds repræsentationen, hvor størstedelen af FTF pladser fremover vil stå tomme, hvilket regionsbestyrelsen finder upassende Det er dog fremadrettet et regionalt ansvar at supervisere råds repræsentanterne, og opgaven vil selvsagt vokse analog med antallet af repræsentanter, hvilket indebærer, at organisationerne i større udstrækning involveres i repræsentationerne, og at repræsentanterne deltager i de lokale netværksmøder i FTF. Regionsbestyrelsen ønsker derfor, at årsmødet drøfter FTF regionens fremtidige engagement i beskæftigelses råd, samt i hvor stor udstrækning organisationerne vil bakke op om indsatsen på beskæftigelsesområdet. # FTF og LO har netop offentliggjort et fælles udspil til en ny arbejdsmarkedspolitik der tager afsæt i at understøtte ledige frem mod varig beskæftigelse, og foreslår derfor en række ændringer, som er nødvendige at ændre i det nuværende system De 5 hovedspor er: Uddannelse og opkvalificering til sikring af varig ordinær beskæftigelse Tidlig og individuel indsats med udgangspunkt i kvalificeret visitation Styrket rolle til A-kasserne og forpligtende samarbejde mellem A-kasser og jobcentre Ejerskab i indsatsen tillid til de ledige i stedet for mistillid, kontrol og straf Virksomhedskontakt ud fra arbejdsmarkedets behov. Der arbejdes videre med oplægget på FTF arbejdsmarkedspolitiske konference d. 11. december d.å. Side 9/17

10 Uddrag af aktiviteter i årsmøde perioden: 2011: Løntilskud og virksomhedspraktik d. 12. december i Kolding. MED-konference d. 5. december i Odense 2012: Regionskonference 1. & 2. februar for alle regionsbestyrelsesmedlemmer MED arrangement for frikommuner d. 1. marts MED arrangement for næstformænd d. 22. marts LBR konference d. 28. marts Temadag for MED forhandlere d. 24. april i Horsens Carma rapporten, 3-parts forhandlinger og FTF s 2020 plan d. 25. april i Kolding m/bente Sorgenfrey 1. maj i Odense FTF beskæftigelseskonference d juni Social kapital i hverdagen d. 27. juni i Kolding med Mads Qwist Temamøde i Vejle d. 7. september: Beskæftigelsespolitiske redskaber Det gode samarbejde et fælles ansvar m/stig Erichsen d. 28. november i Fredericia MED konference d. 4. december i Odense 2013: 1. maj i Odense LBR arrangement på Fyn d. 6. juni MED temadag d. 13. juni i Kolding m/solveig Haumann MED temadag d. 29. august i Kolding m/solveig Haumann Strategisk ledelse d. 3. september i Odense m/kurt Klaudi Klausen Strategisk ledelse d. 24. september i Fredericia m/kurt Klaudi Klausen Arrangement for HU medlemmer i Regionen d. 24. september i Fredericia Side 10/17

11 Regnskab Indtægter Rådighedsbeløb , ,00 Samlede indtægter , ,00 Udgifter Årsmøde ,86 0,00 Bestyrelsesmøder 8.589, ,00 Udvalgsmøder 1.515,88 944,95 Andre møder 2.547, ,40 Mødeudgifter i alt , ,35 Mødeafvikling 2.235,95 126,27 Sekretariat/fagl.konsulent , ,00 Repræsentation 6.197, ,70 Kontorartikler 812,22 431,39 Administration i alt , ,36 Beskæftigelse , ,80 Uddannelse 3.182,52 110,00 Medlemsmøde 4.000, ,00 Arbejdsmiljø 7.452, ,20 MED/SU , ,20 1. maj Odense , ,80 Aktiviteter i alt , ,00 Formand frikøb , ,00 Bestyrelsen transport , ,60 Udvalg transport 1.629, ,20 Øvrig transport 8.294, ,50 Transport i alt , ,30 Samlede udgifter , ,01 Årets resultat , ,99 Side 11/17

12 Side 12/17

13 Fremtidigt arbejde Satsningsområder for FTF Region Syddanmark: De overordnede rammer for FTF's regionale arbejde er: At markere FTF s synspunkter i den regionale faglige og politiske debat. At varetage FTF-områdets interesser regionalt, være dagsordenssættende og øve markant politisk indflydelse på de regionale myndigheder. At være forum for erfaringsudveksling og koordinering af lokale samarbejdsopgaver af fælles interesse. At samarbejde med relevante organisationer. FTF s primære politiske opgaver regionalt og kommunalt er de opgaver, hvor FTF i henhold til lovgivning, aftaler og overenskomster mv. har repræsentationer at varetage: Beskæftigelsesområdet. Uddannelsesområdet. MED-indflydelsesområdet. FTF's bestyrelse skal fortsat arbejde på at gøre de nedsatte fokusgrupper operationelle: Det kommunale / regionale område. Arbejdsmarked / Beskæftigelsesområdet. Arbejdsmiljø. Uddannelse. Aktiviteter og synlighed. Konkrete aktiviteter, som bør iværksættes i FTF-Region Syddanmark uprioriteret rækkefølge: På det kommunale og regionale områder skal fortsat arbejdes på udvikling af organisationssamarbejde med LO og AC på MED-området. Der skal udvikles organisationssamarbejde / kontaktudvalg i kommuner, hvor dette pt. ikke er etableret. I samarbejde med FTF centralt afvikles konferencer og supervisering for hovedudvalgsmedlemmer. MED- og samarbejdsudvalgsmedlemmer tilbydes supplerende uddannelsestilbud på møder. FTF skal bakke op om relevante tværfaglige velfærdsarrangementer og -initiativer, herunder 1. maj arrangementer. På beskæftigelsesområdet skal LBR og RBR medlemmer superviseres i samarbejde med FTF centralt. Side 13/17

14 Samarbejdet mellem a-kasser, organisationer og kommunerne skal styrkes På arbejdsmiljøområdet skal etableres samarbejde mellem relevante organisationer, og FTF skal udbyde arrangementer til organisationer og medlemmer. FTF skal regionalt arbejde for repræsentation i bestyrelserne for professionshøjskolerne. FTF skal udbygge det uddannelsespolitiske samarbejde i regionen med relevante organisationer. FTF skal udarbejde overordnet kommunikationsstrategi. FTF skal fortsat udbygge regionens hjemmeside. FTF skal være synlig i den regionale og kommunale presse, og deltager i TV Syd og TV Fyns repræsentantskab. FTF skal arrangere og afvikle relevante tværgående fagpolitiske arrangementer for organisationerne. Side 14/17

15 Budgetforslag Indtægter Konto Rådighedsbeløb Diverse mødeudgifter Årsmøde Hensættes i Regionsbestyrelsesmøder Uddannelsesudvalg Arbejdsmiljøudvalg MED / SU udvalg Øvrige møder Administrationsudgifter Sekretærbistand Diverse kontorudgifter Diverse mødeafvikling Repræsentation Aktiviteter Medlemsaktiviteter Uddannelse Beskæftigelse Arbejdsmiljø MED / SU maj Odense Frikøb Formand Transport Regionsbestyrelsen Udvalg Øvrig transport I alt Side 15/17

16 Indkomne forslag: Regionsbestyrelsens størrelse: Som udgangspunkt består FTF's regionsbestyrelser af 9 medlemmer, heraf 5 fra sektion K, 2 fra sektion P og 2 fra sektion S. Det indstilles, at FTF's regionsbestyrelse i Syddanmark fortsat består af 15 medlemmer, heraf 9 fra sektion K, 3 fra sektion P og 3 fra sektion S. Regionsbestyrelsen ønsker med forslaget at bevare muligheden for bred repræsentation fra såvel organisationer, som geografisk spredning. Forslagsstiller: Regionsbestyrelsen. Fremtidig indsats og udpegninger i de lokale beskæftigelsesråd: Se afsnit i beretningen: Lokale Beskæftigelses Råd Ny udpegninger Side 16/17

17 Forretningsorden Vejledende forretningsorden for årsmødet De vedtægtsmæssige bestemmelser og de af FTF s forretningsudvalgs fastsatte rammer er indarbejdet. 1. Årsmødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Dirigenten konstaterer, om regionsmødet er lovligt indvarslet. a. Indkaldelse med mindst fem ugers varsel b. Endelig dagsorden med mindst to ugers varsel 3. Dirigenten skal påse, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden overholdes. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden begrænses. 6. Dirigenten kan suspendere mødet for afholdelse af et møde i sektionerne. 7. Alle afgørelser på årsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. 8. Ved afstemninger findes der to afstemningsmuligheder: a. Hver organisation har en stemme. b. Der kan forlanges afstemning efter medlemstal. I så tilfælde har hver organisation et antal stemmer - lig med organisationens antal aktive medlemmer i regionen pr. den 1. januar. Der kan ved valg indgås valgforbund. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen sker i sektionerne. Sektionens valg af medlemmer og personlige suppleanter til regionsbestyrelsen sker om nødvendigt efter forholdstal med hensyn til medlemmer i organisationerne (d'hondts metode) med adgang til at danne valgforbund. 9. Referat af årsmødet sendes til kontaktadresserne samt FTF's sekretariat. Side 17/17

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014

LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 LO Viborgs repræsentantskabsmøde 3. marts 2014 Beretning 2013 Indhold LO Viborgs skriftlige beretning... 3 Byråds-og regionsrådsvalg... 4 Viborgegnens Erhvervsråd... 5 LO/FTF projektet: Udfaldstruede...

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere