FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/ ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***"

Transkript

1 Region Syddanmark

2 Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding Indkaldelse og foreløbig dagsorden blev fremsendt d. 10. oktober 2013 til organisationerne. Følgende er vedlagt: Endelig dagsorden. Regionsbestyrelsen pr. 20. november Regionsbestyrelsens beretning Regnskab Indkommet forslag Fremtidigt arbejde Budgetforslag Forretningsorden *** Der arrangeres spisning i forbindelse med årsmødet, hvorfor tilmelding er nødvendig pr. mail til: (Senest d. 13. november). FTF organisationer i regionen kan deltage i årsmødet med det antal repræsentanter, de ønsker. Hver organisation afholder selv transportudgifter i forbindelse med deltagelse i årsmødet. Hver organisation har en stemme på årsmødet. Der kan begæres afstemning efter medlemstal. Mads Qwist, Styrkefokus giver efterfølgende oplæg om Arbejdsmiljø i hverdagen, hvorefter der afsluttes med spisning. Med venlig hilsen Regionsbestyrelsen FTF Region Syddanmark Side 2/17

3 Dagsorden: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Velkomst Valg af dirigent Regionsbestyrelsens beretning Pkt. 4: Regnskab Pkt. 5: Indkomne forslag - Antal medlemmer i regionsbestyrelsen - Fremtidig organisering i de Lokale Beskæftigelses Råd Pkt. 6: Fremtidigt arbejde Pkt. 7: Budgetforslag Pkt. 8: Valg i sektionerne af medlemmer og personlige suppleanter til regionsbestyrelsen - Sektion K: 9 medlemmer - Sektion P: 3 medlemmer - Sektion S: 3 medlemmer Pkt. 9: Valg af 2 kritiske revisorer og suppleanter Pkt.10: Eventuelt Side 3/17

4 Regionsbestyrelsen november 2013: NAVN / HVERV ORGANISATION SUPPLEANT Formand John Johannessen Børne- & Ungdomspædagogerne (BUPL) Elisa Bergmann, BUPL Næstformand John Christiansen Dansk Sygeplejeråd (DSR) Jytte Kristensen, DSR p.t. indsuppleret for Line Gessø Hansen Kasserer: Ulla Rosenfeldt Kost-& Ernæringsforbundet Lone Schäfler, Kost- & Ernæringsforbundet Øvrige bestyrelse: Anne Jørgensen Dansk Socialrådgiverforening (DS) Hanne Sørensen, DS Claus Lund-Olesen Danmarks Lærerforening (DLF) Bent Øxenberg Hansen, DLF Frederik H. Beck Centralforeningen af Stampersonel (CS) Flemming L. Lassen, CS Henning Damm Johansen Finansforbundet Poul-Erik Ravn Pedersen, Finansforbundet Hanne Nielsen Bonde Danske Bioanalytikere (dbio) Solveig Dein Kjeldgaard, dbio Lars Søgaard Jensen Børne-& Ungdomspædagogerne (BUPL) Anette Lukasiewicz, BUPL Line Gessø Hansen (p.t. orlov) Dansk Sygeplejeråd (DSR) Jørgen Nørris Christensen, Foreningen af Radiografer Leo Schmidt Uddannelsesforbundet Per Schnmidtke, Uddannelsesforbundet Niels Hedeager Politiforbundet Søren Wilhardt, Politiforbundet Brian Errebo-Jensen Danske Fysioterapeuter Anne Marie Laustsen, Ergoterapeut foreningen John Rasmussen Danmarks Lærerforening (DLF) Poul Jørgen Christensen Konstruktørforeningen Maria Bernadette Bernard Rise, Konstruktørforeningen. Kritiske revisorer: Suppleant for kritiske revisorer: Ole Green Sørensen, Danmarks Lærerforening (DLF) Jette Hollbaum-Laursen, Kost- & Ernæringsforbundet Brita Søndergård, Dansk Socialrådgiverforening (DS) Kandidater og suppleanter til bestyrelsen skal være til stede på årsmødet, medmindre der foreligger skriftlig tilkendegivelse om kandidatur. Side 4/17

5 Beretning: Velkommen til Årsmøde i FTF Region Syddanmark! I FTF s regionale struktur er vi nu gået over til at afholde årsmøde hvert andet år. FTF s forretningsudvalg besluttede efter indstilling fra regionsbestyrelserne i 2012, at årsmøderne afholdes på valgår, hvorfor der ikke blev afholdt årsmøde i Årsmødet i 2011 var præget af en vis, muligvis spirende, optimisme i forhold til de arbejdsmarkedspolitiske forhold, bredt set. Den nye regering lagde op til 3-parts forhandlinger og udvidet samarbejde med arbejdsmarkedets parter om de sociale-, arbejdsmarkeds- og økonomiske samfundsforhold. Og FTF var da også parat til at indgå i forhandlingerne med afsæt i FTF s indsatsområder: Faglige løsninger til gavn for borgere og kunder Danmark skal vinde på kvalificeret og fleksibel arbejdskraft Gode arbejdspladser gennem hele livet Men som det er alle bekendt, blev forventningerne til 3-partsforhandlingerne hurtigt skudt i sænk ved få korte møder i Finansministeriet, blandt andet med krav om længere arbejdstid under en fortsat stigende ledighed. Netop ledigheden og fastholdelse af den 2 årige dagpengeperiode har været en torn i øjet på fagbevægelsen, og den midlertidige ½ års forlængelse af dagpengeperioden har ikke rykket noget grundlæggende. (Det kan lige bemærkes, at på FTF s område var der i august 2013 knap fuldtidsledige heraf mange nyuddannede) Ligeledes har det ikke været muligt at ændre ved tilbagetrækningsreformen på trods af fortsat stor ledighed, hvilket virker paradoksalt, da grundlaget for reformen var (er?) mangel på arbejdskraft! Og blandt meget andet forringes flexjob-ordningen, sygedagpenge og senest mulighederne for jobrotation for uddannede med mellemlang uddannelse. Overenskomstforhandlingerne 2013 tog en for de fleste - uventet drejning med KL s lockout på lærerområdet med efterfølgende regeringsindgreb i såvel konflikten som lærergruppernes arbejdsforhold En fremgangsmåde, der rejser store spørgsmål om forhandlingssystemet på det offentlige arbejdsmarked. En debat, som FTF formand Bente Sorgenfrey rejste efter konflikten, og som oplagt skal videreføres. FTF bakkede selvfølgelig op om de faglige aktiviteter under konflikterne og deltog i en række arrangementer med faglige indlæg. Efterfølgende fylder implementeringen af Folkeskolereformen voldsomt i det kommunale system og lægger blandt andet et stort pres på MED-systemerne på alle niveauer Et fokus, som skal tages med i de verserende revisionsforhandlinger i kommunerne. FTF og LO lægger i disse uger op til en gennemgribende debat om fagbevægelsens fremtid og struktur under overskriften: Udfordringer for fagbevægelsen frem mod Debatoplæg er vedtaget i hovedorganisationernes forretningsudvalg og planen er, at 2014 bruges til debat på alle niveauer blandt organisationernes medlemmer og organer. Det vil i forløbet være relevant at inddrage debat og evaluering af hovedorganisationernes lokale og regionale struktur, herunder FTF s regionsstruktur. Den kommende bestyrelse vil i samarbejde med FTF centralt arrangere de nødvendige debat fora, hvor regionernes satsninger kan evalueres og videreudvikles: FTF vil arbejde for, at arbejdsmiljøarbejdet bliver integreret i det øvrige indflydelsesarbejde, så FTF kan være offensiv med at skabe sunde arbejdspladser, godt psykisk arbejdsmiljø og håndtere arbejdsbetinget stress Side 5/17

6 For at fremme FTF-gruppernes indsats på medindflydelsesområdet skal FTF fortsat understøtte og inspirere repræsentanterne på medindflydelsesområdet, inkl. samarbejdsudvalgsområdet, gennem vejledning og inspiration FTF skal arbejde for, at de uddannede faggrupper har høj prioritet i beskæftigelsesindsatsen, blandt andet gennem arbejdet i de regionale og lokale beskæftigelsesråd FTF skal arbejde for, at beskæftigelsespolitikken fremover bidrager aktivt til, at arbejdsstyrkens kvalifikationer løbende forbedres og tilpasser sig fremtidens arbejdsmarked. Beskæftigelsespolitikken skal målrettes mangelområderne, og uddannelsesindsatsen skal styrkes FTF skal arbejde for, at der til stadighed udvikles og udbydes et bredt og relevant udbud af efter- og videreuddannelse af høj kvalitet, som formidler den nyeste viden og forskning FTF skal arbejde for, at der både på det offentlige og private område skabes nye uddannelser, hvor der forsøges med nye kombinationer af fagligheder Nye behov på arbejdsmarkedet skal mødes med nye uddannelser, og de nye fagligheder skal have et bredt grundlag for beskæftigelse og efter- og videreuddannelse FTF skal arbejde for at fremme tilliden til medarbejderne, og give dem ansvar og mulighed for at udvikle deres faglighed med borgere og kunder i fokus Der er i årsmøde perioden afholdt 11 bestyrelsesmøder i FTF Regionen, samt 8 regionsformandsmøder i samarbejde med FTF s centrale sekretariat og formanden Som det fremgår af dagsordenen, rejser bestyrelsen forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fortsat er 15 med fordeling mellem områderne med 9 kommunale/regionale, 3 statslige og 3 private organisationers repræsentanter. MED-indflydelse / Arbejdsmiljøarbejde / Organisationssamarbejde: Med-indflydelses området i kommuner og regionen fylder fortsat meget i det faglige og administrative FTF arbejde: FTF foretager i samarbejde med de berørte organisationer udpegninger til MED- Hovedudvalg, og i regionen og flere kommuner ligeledes udpegninger til fagudvalg / sektor udvalg. Alt i alt indebærer dette, at FTF organisationerne besætter hundredevis af pladser i MED-systemerne En væsentlig administrativ opgave, men med det faglige resultat, at vi er stabilt og permanent repræsenteret i MED-indflydelsesorganerne med høj prioritet fra såvel organisationer, som tillidsrepræsentanter og FTF ledere skal også nævnes. MED-indflydelsen i kommuner og regionen understøttes af diverse faglige organer som KTOsamarbejdet på forskelligt niveau i kommunerne og det faglige samarbejde i regionen (ROS) Det er bestyrelsens erfaring, at samarbejdet mellem organisationerne, tillidsrepræsentanter og samarbejdet med LO-repræsentanter er velfungerende og gunstigt for at løfte de faglige udfordringer og koordinere disse. Og i næsten permanente omstillingstider med begrænsede resurser er der nok at tage fat på, hvilket stiller store krav til medarbejderindflydelsen. Senest er etableret netværk i FTF for alle faglige organisationer, der har ansatte i Region Syddanmark samt FTF s MEDhovedudvalgsrepræsentanter. Formålet med etableringen af netværket er at understøtte, at FTF fremstår som en proaktiv gruppe, der går aktivt ind i dagsordenen og også selv som FTF er med til at sætte dagsordenen med emner, der har betydning for ansatte i regionen. Arbejdsmetoden vil i netværket være at understøtte aktuelle emner i hovedudvalgsregi, så medlemmerne har relevant baggrundsmateriale tilgængeligt, samt at understøtte en strategisk tænkning, hvor FTF er med til at være dagsordensættende i regionen. FTF afholdt i 2012 regionale møder for organisationer og tillidsrepræsentanter på baggrund af Aalborg Universitets rapport om MED-indflydelsen i kommuner og regionen, kaldet CARMA-rapporten, som påpeger en række muligheder for optimering af MED-systemet. Blandt andet er fremhævet: Side 6/17

7 Begrænset indflydelse på det taktiske og strategiske niveau Behov for kompetence udvikling af repræsentanterne, og indblik i egne behov Vanskeligheder ved at se helhed i udvalgsarbejdet At mødekadancen og tid til forberedelse og koordinering er afgørende for MED-indflydelsen At der er uklare zoner mellem overenskomstsystemet og samarbejdssystemet Endelig peger CARMA rapporten på erkendelsen af betydningen af at turde og kunne tage ansvar for at komme på banen og være proaktive i samarbejdet Der er brug for at gøre op med en kultur, der ofte problematiserer bagud og er for lidt fremadrettet De oplistede konklusioner giver selvfølgelig stof til fortsat udvikling af MED-indflydelsessystemet, som overordnet løbende bør justeres. Eksempelvis kan nævnes relevansen af, at SU/MEDuddannelse blev pligtig for såvel ledelse som medarbejdere på samme måde, som der er pligt til deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen. Men positivt er det, at der i disse måneder er stort fokus på de kommunale MED-aftaler: Som en del af KTO forliget er aftalt, at samtlige MED-aftaler gennemgås af KL og KTO, blandt andet med henblik på at bringe aftalerne i overensstemmelse med arbejdsmiljø lovgivningen. Dette har betydet, at flere MED-aftaler i kommuner i Region Syddanmark allerede er under genforhandling. FTF sammensætter i samarbejde med organisationerne forhandlingsudvalgene. FTF centralt udbyder en række temadage, konferencer og budgetkonsultationer i samarbejde med OAO. Tilbud, som udbydes primært til MED-Hovedudvalgsmedlemmer. Budgetkonsultationerne, hvor de kommunale budgetter finkæmmes, har vist fortsat spare iver i de fleste kommuner: Mange kommuner er oppe på at skulle finde besparelser for stort set samme beløb i 2014 som i 2013 budgettet. Størst er besparelserne på børne- og ældreområdet, men anvendelse af velfærdsteknologi vinder også frem som besparelsesmål. Og paradoksalt er det, at kassebeholdningerne samlet set er stigende i kommunerne, blandt andet på grund af budgetloven. Og i skrivende stund melder pressen, at hver dansker har 6200 kr. liggende i kommunekasserne - eller samlet 34 milliarder kr., som oplagt kunne bruges på generel bedre service og beskæftigelse. I Region Syddanmark har Odense, Middelfart, Langeland, Tønder og Vejen deltaget i budgetkonsultationerne. Regionalt er MED-udvalgsarbejdet suppleret med en række velbesøgte MED-arrangementer for såvel tillids- som arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere. Yderligere er afviklet temadage i samarbejde med Videns Center for Arbejdsmiljø. FTF skal i de kommende år fortsætte og udvikle engagementet i såvel SU/MED arbejdet som arbejdsmiljø arbejdet og aktiviteter i FTF centralt og regionalt. Et yderligere fokusfelt for styrket samarbejde og indflydelse er Tillidsreformen, som er aftalt mellem Regeringen / Regionerne og FTF, KL og OAO med henblik på samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Et initiativ, som er udsprunget af dokumentation af, at stillinger i det offentlige bruges på bureaukrati, afrapportering og unødig dokumentation, men fra arbejdsgiverside også udsigt til smalvækst i den offentlige sektor, og krav om modernisering. Principperne i Tillidsreformen er: Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar Udviklingen og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker Ledelse og engagement skal fremme innovation Offentlig service skal inddrage borgernes resurser Side 7/17

8 For FTFs vedkommende er det vigtigt, at reformen konkret og mærkbart for medarbejderne fører til en offentlig sektor med mere TILLID til de ansatte, og derfor mindre kontrol, mere plads til FAGLIG- HEDEN og mere konkret INDFLYDELSE til medarbejderne på de enkelte arbejdspladser! Hvordan reformen vil præge de kommende års arbejdsrelationer i det offentlige er endnu et stort åbent spørgsmål, som skal have stort fokus i organisationsarbejdet. Et første skub har reformen fået ved FOA s nej til deltagelse, og i skrivende stund udmeldelse af OAO. Professionshøjskolerne: Optag på professionshøjskolerne: Med et samlet optag på UC-Syd på 1813 studerende og 2056 studerende på UC-Lillebælt er der tale om et rekord højt antal nye studerende på professionshøjskolerne i regionen. Det betyder, at de røde lamper har været tændt på samtlige uddannelser på begge professionshøjskoler, og mange ansøgere er gået forgæves. Der er dog en undtagelse, som gør sig gældende - nemlig læreruddannelsen, der har ledige pladser på begge professionshøjskoler. Dette kan skyldes, at der er som den eneste professionsbacheloruddannelse netop i år er indført et minimumsadgangskrav på 7, som dog kan fraviges ved en optagelsessamtale. De fem største professionsbacheloruddannelser i regionen er: 1. Pædagog Sygeplejerske Socialrådgiver Lærer Fysioterapeut 289 På begge professionshøjskoler er pt. debat om fremtidens placering af uddannelser. UC-Lillebælt er i gang med at opføre et nyt byggeri, der gerne skulle samle alle de nuværende uddannelser i Odense på én matrikel, ligesom der er nye aktiviteter i Vejle. For UC-Syds vedkommende, er der bl.a. overvejelser om nyt byggeri i Kolding samt sygeplejerskeuddannelsens placering. Yderligere påbegynder Syddansk Universitet byggeri på UC-Syds jorde i Esbjerg, hvilket giver spændende perspektiver. FTF s uddannelsesudvalg i Region Syddanmark har igen i år været det absolut mest aktive af FTF s 5 regioner. Der har været en rimelig interesse, men der gøres dog et forsøg på at øge interessen, især blandt de studerende. Samtidig en opfordring til, at de enkelte organisationer bakker op om at give de fire FTF udpegede bestyrelsesmedlemmer på professionshøjskolerne et bredt mandat. Da deres periode følger kommunalbestyrelsernes valgperiode, er der snarlig nyudpegning til disse. Uddannelsesudvalget mødes ca. 4 gange årligt med repræsentation af de 4 UC-bestyrelses- medlemmer, medlemmer af uddannelsesudvalgene, organisationerne og studerende. Formålet med udvalget er primært at drøfte, forberede og følge op på bestyrelsesarbejdet - Orientere om arbejdet i uddannelsesudvalgene, og drøfte konkrete sager, hvilket seneste har givet anledning til indsigelse overfor UC-Syddanmarks forslag om udvikling af ny uddannelse inden for det velfærdsteknologiske område. Det har på dette område været FTF s opfattelse, at en generel velfærdsteknologisk uddannelse vanskeligt vil kunne implementere teknologiske løsninger uden væsentligt kendskab til de enkelte fagområders profession og opgaveløsning. FTF har derfor anbefalet, at der fremadrettet udbydes diplom moduler/-uddannelse inden for relevante fagområder, hvilket også i hurtigt tempo vil kunne opfange den velfærdsteknologiske udvikling, konkret og generelt. Side 8/17

9 Lokale Beskæftigelses Råd Ny udpegninger Udpegninger til de Lokale Beskæftigelses Råd følger kommunalvalgs perioderne, hvorfor der med virkning fra juni 2014 skal ske nyudpegninger til rådene. I FTF s område i Region Syddanmark har stort set alle udpegninger været stabile i udpegningsperioden, dog med enkelte skift i repræsentationer i nogle kommuner Desværre er og har dette ikke været tilfældet i alle FTF s regioner. Derfor har FTF s forretningsudvalg valgt og besluttet markante ændringer i den lokale repræsentation både på antal og model for indsatsen: Der ønskes en professionalisering og en højere grad af sammenhæng mellem det centrale, regionale og lokale niveau Dette indebærer, at FTF kun besætter pladser i de 4 7 vigtigste beskæftigelsesråd i regionen Det er FTF regionbestyrelsen der afgør, på bagrund af de regionale forhold, hvilke rådspladser, der skal besættes Det påpeges fra forretningsudvalget, at der oprettes FTF regionale beskæftigelsespolitiske netværk, der består af repræsentanten i de Regionale Beskæftigelses Råd, de udpegede medlemmer af de Lokale Beskæftigelses Råd, samt repræsentanter fra A-kasserne. Mødefrekvensen bør være ca. 6 møder årligt Den nuværende FTF regionsbestyrelse har drøftet ovennævnte ændring af råds repræsentationen, hvor størstedelen af FTF pladser fremover vil stå tomme, hvilket regionsbestyrelsen finder upassende Det er dog fremadrettet et regionalt ansvar at supervisere råds repræsentanterne, og opgaven vil selvsagt vokse analog med antallet af repræsentanter, hvilket indebærer, at organisationerne i større udstrækning involveres i repræsentationerne, og at repræsentanterne deltager i de lokale netværksmøder i FTF. Regionsbestyrelsen ønsker derfor, at årsmødet drøfter FTF regionens fremtidige engagement i beskæftigelses råd, samt i hvor stor udstrækning organisationerne vil bakke op om indsatsen på beskæftigelsesområdet. # FTF og LO har netop offentliggjort et fælles udspil til en ny arbejdsmarkedspolitik der tager afsæt i at understøtte ledige frem mod varig beskæftigelse, og foreslår derfor en række ændringer, som er nødvendige at ændre i det nuværende system De 5 hovedspor er: Uddannelse og opkvalificering til sikring af varig ordinær beskæftigelse Tidlig og individuel indsats med udgangspunkt i kvalificeret visitation Styrket rolle til A-kasserne og forpligtende samarbejde mellem A-kasser og jobcentre Ejerskab i indsatsen tillid til de ledige i stedet for mistillid, kontrol og straf Virksomhedskontakt ud fra arbejdsmarkedets behov. Der arbejdes videre med oplægget på FTF arbejdsmarkedspolitiske konference d. 11. december d.å. Side 9/17

10 Uddrag af aktiviteter i årsmøde perioden: 2011: Løntilskud og virksomhedspraktik d. 12. december i Kolding. MED-konference d. 5. december i Odense 2012: Regionskonference 1. & 2. februar for alle regionsbestyrelsesmedlemmer MED arrangement for frikommuner d. 1. marts MED arrangement for næstformænd d. 22. marts LBR konference d. 28. marts Temadag for MED forhandlere d. 24. april i Horsens Carma rapporten, 3-parts forhandlinger og FTF s 2020 plan d. 25. april i Kolding m/bente Sorgenfrey 1. maj i Odense FTF beskæftigelseskonference d juni Social kapital i hverdagen d. 27. juni i Kolding med Mads Qwist Temamøde i Vejle d. 7. september: Beskæftigelsespolitiske redskaber Det gode samarbejde et fælles ansvar m/stig Erichsen d. 28. november i Fredericia MED konference d. 4. december i Odense 2013: 1. maj i Odense LBR arrangement på Fyn d. 6. juni MED temadag d. 13. juni i Kolding m/solveig Haumann MED temadag d. 29. august i Kolding m/solveig Haumann Strategisk ledelse d. 3. september i Odense m/kurt Klaudi Klausen Strategisk ledelse d. 24. september i Fredericia m/kurt Klaudi Klausen Arrangement for HU medlemmer i Regionen d. 24. september i Fredericia Side 10/17

11 Regnskab Indtægter Rådighedsbeløb , ,00 Samlede indtægter , ,00 Udgifter Årsmøde ,86 0,00 Bestyrelsesmøder 8.589, ,00 Udvalgsmøder 1.515,88 944,95 Andre møder 2.547, ,40 Mødeudgifter i alt , ,35 Mødeafvikling 2.235,95 126,27 Sekretariat/fagl.konsulent , ,00 Repræsentation 6.197, ,70 Kontorartikler 812,22 431,39 Administration i alt , ,36 Beskæftigelse , ,80 Uddannelse 3.182,52 110,00 Medlemsmøde 4.000, ,00 Arbejdsmiljø 7.452, ,20 MED/SU , ,20 1. maj Odense , ,80 Aktiviteter i alt , ,00 Formand frikøb , ,00 Bestyrelsen transport , ,60 Udvalg transport 1.629, ,20 Øvrig transport 8.294, ,50 Transport i alt , ,30 Samlede udgifter , ,01 Årets resultat , ,99 Side 11/17

12 Side 12/17

13 Fremtidigt arbejde Satsningsområder for FTF Region Syddanmark: De overordnede rammer for FTF's regionale arbejde er: At markere FTF s synspunkter i den regionale faglige og politiske debat. At varetage FTF-områdets interesser regionalt, være dagsordenssættende og øve markant politisk indflydelse på de regionale myndigheder. At være forum for erfaringsudveksling og koordinering af lokale samarbejdsopgaver af fælles interesse. At samarbejde med relevante organisationer. FTF s primære politiske opgaver regionalt og kommunalt er de opgaver, hvor FTF i henhold til lovgivning, aftaler og overenskomster mv. har repræsentationer at varetage: Beskæftigelsesområdet. Uddannelsesområdet. MED-indflydelsesområdet. FTF's bestyrelse skal fortsat arbejde på at gøre de nedsatte fokusgrupper operationelle: Det kommunale / regionale område. Arbejdsmarked / Beskæftigelsesområdet. Arbejdsmiljø. Uddannelse. Aktiviteter og synlighed. Konkrete aktiviteter, som bør iværksættes i FTF-Region Syddanmark uprioriteret rækkefølge: På det kommunale og regionale områder skal fortsat arbejdes på udvikling af organisationssamarbejde med LO og AC på MED-området. Der skal udvikles organisationssamarbejde / kontaktudvalg i kommuner, hvor dette pt. ikke er etableret. I samarbejde med FTF centralt afvikles konferencer og supervisering for hovedudvalgsmedlemmer. MED- og samarbejdsudvalgsmedlemmer tilbydes supplerende uddannelsestilbud på møder. FTF skal bakke op om relevante tværfaglige velfærdsarrangementer og -initiativer, herunder 1. maj arrangementer. På beskæftigelsesområdet skal LBR og RBR medlemmer superviseres i samarbejde med FTF centralt. Side 13/17

14 Samarbejdet mellem a-kasser, organisationer og kommunerne skal styrkes På arbejdsmiljøområdet skal etableres samarbejde mellem relevante organisationer, og FTF skal udbyde arrangementer til organisationer og medlemmer. FTF skal regionalt arbejde for repræsentation i bestyrelserne for professionshøjskolerne. FTF skal udbygge det uddannelsespolitiske samarbejde i regionen med relevante organisationer. FTF skal udarbejde overordnet kommunikationsstrategi. FTF skal fortsat udbygge regionens hjemmeside. FTF skal være synlig i den regionale og kommunale presse, og deltager i TV Syd og TV Fyns repræsentantskab. FTF skal arrangere og afvikle relevante tværgående fagpolitiske arrangementer for organisationerne. Side 14/17

15 Budgetforslag Indtægter Konto Rådighedsbeløb Diverse mødeudgifter Årsmøde Hensættes i Regionsbestyrelsesmøder Uddannelsesudvalg Arbejdsmiljøudvalg MED / SU udvalg Øvrige møder Administrationsudgifter Sekretærbistand Diverse kontorudgifter Diverse mødeafvikling Repræsentation Aktiviteter Medlemsaktiviteter Uddannelse Beskæftigelse Arbejdsmiljø MED / SU maj Odense Frikøb Formand Transport Regionsbestyrelsen Udvalg Øvrig transport I alt Side 15/17

16 Indkomne forslag: Regionsbestyrelsens størrelse: Som udgangspunkt består FTF's regionsbestyrelser af 9 medlemmer, heraf 5 fra sektion K, 2 fra sektion P og 2 fra sektion S. Det indstilles, at FTF's regionsbestyrelse i Syddanmark fortsat består af 15 medlemmer, heraf 9 fra sektion K, 3 fra sektion P og 3 fra sektion S. Regionsbestyrelsen ønsker med forslaget at bevare muligheden for bred repræsentation fra såvel organisationer, som geografisk spredning. Forslagsstiller: Regionsbestyrelsen. Fremtidig indsats og udpegninger i de lokale beskæftigelsesråd: Se afsnit i beretningen: Lokale Beskæftigelses Råd Ny udpegninger Side 16/17

17 Forretningsorden Vejledende forretningsorden for årsmødet De vedtægtsmæssige bestemmelser og de af FTF s forretningsudvalgs fastsatte rammer er indarbejdet. 1. Årsmødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Dirigenten konstaterer, om regionsmødet er lovligt indvarslet. a. Indkaldelse med mindst fem ugers varsel b. Endelig dagsorden med mindst to ugers varsel 3. Dirigenten skal påse, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden overholdes. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden begrænses. 6. Dirigenten kan suspendere mødet for afholdelse af et møde i sektionerne. 7. Alle afgørelser på årsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. 8. Ved afstemninger findes der to afstemningsmuligheder: a. Hver organisation har en stemme. b. Der kan forlanges afstemning efter medlemstal. I så tilfælde har hver organisation et antal stemmer - lig med organisationens antal aktive medlemmer i regionen pr. den 1. januar. Der kan ved valg indgås valgforbund. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen sker i sektionerne. Sektionens valg af medlemmer og personlige suppleanter til regionsbestyrelsen sker om nødvendigt efter forholdstal med hensyn til medlemmer i organisationerne (d'hondts metode) med adgang til at danne valgforbund. 9. Referat af årsmødet sendes til kontaktadresserne samt FTF's sekretariat. Side 17/17

Årsmøde 2015. Tirsdag d. 3. november Kl. 17 00 20 00

Årsmøde 2015. Tirsdag d. 3. november Kl. 17 00 20 00 Region Syddanmark Årsmøde 2015 Tirsdag d. 3. november Kl. 17 00 20 00 Lokaler hos Dansk Socialrådgiverforening Vesterballevej 3 A Snoghøj 7000 Fredericia Tilmelding via www.ftf.dk/regioner/syddanmark eller

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d. 10/11-2010

FTF Region Syddanmark Årsmøde d. 10/11-2010 Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 10. november 2010 kl. 17 00 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding Indkaldelse og foreløbig

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 3. maj 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 Mødet afholdes i Kost & Ernæringsforbundet Nørrevoldgade 90, 1358 Kbh. K Lokale A 19, 1. sal Deltagere:

Læs mere

KOS Odense holder generalforsamling

KOS Odense holder generalforsamling Sekretariat KOSODENSE Kommunale organisationers Samarbejde i Odense Kommune LO Fyn Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf.: 66140415 Email: tine@lofyn.dk KOS Odense holder generalforsamling Onsdag, den 29. november

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

Sammenligning af LO s og FTF s lokale organiseringer

Sammenligning af LO s og FTF s lokale organiseringer Politisk styregruppemøde Den 18. juni 2015 Pkt. 3, bilag 1 Sammenligning af LO s og FTF s lokale organiseringer I nedenstående skema er foretaget en oplistning af en række elementer med henblik på at give

Læs mere

Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017

Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017 Referat fra årsmøde i FTF Region Nordjylland den 22. november 2017 Inden årsmødet holdt Bente Sorgenfrey, formand for FTF et oplæg om samarbejdet mellem FTF og LO med tanke på en sammenlægning af de 2

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 29. august 2014 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 29. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødet var i DSR, Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K Deltagere

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. februar 2012 Kl hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup

Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Tirsdag den 21. februar 2012 Kl hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup 24. februar 2012 Referat af FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Tirsdag den 21. februar 2012 Kl. 9.00-12.00 hos BUPL Storkøbenhavn; Lindevænget 19, 2750 Ballerup Tilstede: Alice Linning, Lars Christensen,

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 FTF Region Sjælland Ringstedcentret Nørregade 13 4100 Ringsted Tlf. 20 91 71 53 hellekehlet@dsr.dk Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 4/09 i FTF Region Sjælland torsdag den 11.6.09 kl. 13-17 BUPL Midtsjælland,

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Sagsnr. 2016-8340 Ref. KMA/- Vedtægter for Djøf Studerende 02.05.2017 Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Til stede Ikke til stede Søren Heisel (Gentofte Kommune) Arne E. Jørgensen (AC) Aviva Steinbock (DA) Ellen Margrethe Andersen

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008

FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008 Den 18. november 2008/AL/kp Det talte ord gælder: FTF-Region Hovedstaden beretning årsmødet 2008 Da vi var samlet sidste år til årsmøde den 12. november var det dagen før folketingsvalget. Vi fik foretaget

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen.

13.03 2012. Der henvises inden mødet til avisudklip vedhæftet mødekaldelsen, med omtale af Louise Thule Christensen. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, region Syddanmark Dato for møde: 13.03 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 18. 03 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley, Helle

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Mangel på arbejdskraft flere skal i gang Beskæftigelsesregion Syddanmark Vi lægger ud med et overblik over udfordringerne og tager

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde 20. april 2012 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. marts 2012 Kl. 9.00-12.00 med efterfølgende frokost hos DSR Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Referat af FTF Region Sjællands årsmøde d. 3. november 2011.

Referat af FTF Region Sjællands årsmøde d. 3. november 2011. Region Sjælland 23.11.2011 Referat af FTF Region Sjællands årsmøde d. 3. november 2011. Helle Kehlet bød velkommen til årsmødet, og fortalte at lokalerne i BUPL Midtsjælland havde dannet ramme om flere

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning.

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. Mundtlig beretning Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. I den skriftlige beretning har vi forsøgt at beskrive, hvad der har fyldt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08.04. 2014 Skrevet af: Per Til: Afd. bestyrelsen Referat: Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 2. april fra 18.30 21.00, spisning fra 18.00 18.30. Tilstede: Lone Smedegaard,

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

1 Forbundsafdelingens navn er Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forbundsafdeling for samfundsvidenskabelige studerende, forkortet Djøf Studerende.

1 Forbundsafdelingens navn er Danmarks Jurist- og Økonomforbunds forbundsafdeling for samfundsvidenskabelige studerende, forkortet Djøf Studerende. Vedtægter for Djøf Studerende UDKAST JØF S Djøf Pr. 1. september Studerende 2010 Vedtægterne er godkendt af Bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1. september

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th.

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th. Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar Onsdag den 24. juni 2015 kl. 10.00-17.30 med efterfølgende middag kl. 18.30 i 1. th. Mødet afholdtes i FTF Niels Hemmingsens Gade 12 1010 København

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

MISSION OG VISIONER. FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede

MISSION OG VISIONER. FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede VEDTÆGTER 2015 MISSION OG VISIONER FTF s mission er at være faglig politisk hovedorganisation for organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer. FTF s visioner er: at være dagsordensættende

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland

RAR Sydjylland Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN. til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland DAGSORDEN til møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 13.00-15.00 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tema: Udsatte borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere