FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/ ***

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***"

Transkript

1 Region Syddanmark

2 Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding Indkaldelse og foreløbig dagsorden blev fremsendt d. 10. oktober 2013 til organisationerne. Følgende er vedlagt: Endelig dagsorden. Regionsbestyrelsen pr. 20. november Regionsbestyrelsens beretning Regnskab Indkommet forslag Fremtidigt arbejde Budgetforslag Forretningsorden *** Der arrangeres spisning i forbindelse med årsmødet, hvorfor tilmelding er nødvendig pr. mail til: (Senest d. 13. november). FTF organisationer i regionen kan deltage i årsmødet med det antal repræsentanter, de ønsker. Hver organisation afholder selv transportudgifter i forbindelse med deltagelse i årsmødet. Hver organisation har en stemme på årsmødet. Der kan begæres afstemning efter medlemstal. Mads Qwist, Styrkefokus giver efterfølgende oplæg om Arbejdsmiljø i hverdagen, hvorefter der afsluttes med spisning. Med venlig hilsen Regionsbestyrelsen FTF Region Syddanmark Side 2/17

3 Dagsorden: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Velkomst Valg af dirigent Regionsbestyrelsens beretning Pkt. 4: Regnskab Pkt. 5: Indkomne forslag - Antal medlemmer i regionsbestyrelsen - Fremtidig organisering i de Lokale Beskæftigelses Råd Pkt. 6: Fremtidigt arbejde Pkt. 7: Budgetforslag Pkt. 8: Valg i sektionerne af medlemmer og personlige suppleanter til regionsbestyrelsen - Sektion K: 9 medlemmer - Sektion P: 3 medlemmer - Sektion S: 3 medlemmer Pkt. 9: Valg af 2 kritiske revisorer og suppleanter Pkt.10: Eventuelt Side 3/17

4 Regionsbestyrelsen november 2013: NAVN / HVERV ORGANISATION SUPPLEANT Formand John Johannessen Børne- & Ungdomspædagogerne (BUPL) Elisa Bergmann, BUPL Næstformand John Christiansen Dansk Sygeplejeråd (DSR) Jytte Kristensen, DSR p.t. indsuppleret for Line Gessø Hansen Kasserer: Ulla Rosenfeldt Kost-& Ernæringsforbundet Lone Schäfler, Kost- & Ernæringsforbundet Øvrige bestyrelse: Anne Jørgensen Dansk Socialrådgiverforening (DS) Hanne Sørensen, DS Claus Lund-Olesen Danmarks Lærerforening (DLF) Bent Øxenberg Hansen, DLF Frederik H. Beck Centralforeningen af Stampersonel (CS) Flemming L. Lassen, CS Henning Damm Johansen Finansforbundet Poul-Erik Ravn Pedersen, Finansforbundet Hanne Nielsen Bonde Danske Bioanalytikere (dbio) Solveig Dein Kjeldgaard, dbio Lars Søgaard Jensen Børne-& Ungdomspædagogerne (BUPL) Anette Lukasiewicz, BUPL Line Gessø Hansen (p.t. orlov) Dansk Sygeplejeråd (DSR) Jørgen Nørris Christensen, Foreningen af Radiografer Leo Schmidt Uddannelsesforbundet Per Schnmidtke, Uddannelsesforbundet Niels Hedeager Politiforbundet Søren Wilhardt, Politiforbundet Brian Errebo-Jensen Danske Fysioterapeuter Anne Marie Laustsen, Ergoterapeut foreningen John Rasmussen Danmarks Lærerforening (DLF) Poul Jørgen Christensen Konstruktørforeningen Maria Bernadette Bernard Rise, Konstruktørforeningen. Kritiske revisorer: Suppleant for kritiske revisorer: Ole Green Sørensen, Danmarks Lærerforening (DLF) Jette Hollbaum-Laursen, Kost- & Ernæringsforbundet Brita Søndergård, Dansk Socialrådgiverforening (DS) Kandidater og suppleanter til bestyrelsen skal være til stede på årsmødet, medmindre der foreligger skriftlig tilkendegivelse om kandidatur. Side 4/17

5 Beretning: Velkommen til Årsmøde i FTF Region Syddanmark! I FTF s regionale struktur er vi nu gået over til at afholde årsmøde hvert andet år. FTF s forretningsudvalg besluttede efter indstilling fra regionsbestyrelserne i 2012, at årsmøderne afholdes på valgår, hvorfor der ikke blev afholdt årsmøde i Årsmødet i 2011 var præget af en vis, muligvis spirende, optimisme i forhold til de arbejdsmarkedspolitiske forhold, bredt set. Den nye regering lagde op til 3-parts forhandlinger og udvidet samarbejde med arbejdsmarkedets parter om de sociale-, arbejdsmarkeds- og økonomiske samfundsforhold. Og FTF var da også parat til at indgå i forhandlingerne med afsæt i FTF s indsatsområder: Faglige løsninger til gavn for borgere og kunder Danmark skal vinde på kvalificeret og fleksibel arbejdskraft Gode arbejdspladser gennem hele livet Men som det er alle bekendt, blev forventningerne til 3-partsforhandlingerne hurtigt skudt i sænk ved få korte møder i Finansministeriet, blandt andet med krav om længere arbejdstid under en fortsat stigende ledighed. Netop ledigheden og fastholdelse af den 2 årige dagpengeperiode har været en torn i øjet på fagbevægelsen, og den midlertidige ½ års forlængelse af dagpengeperioden har ikke rykket noget grundlæggende. (Det kan lige bemærkes, at på FTF s område var der i august 2013 knap fuldtidsledige heraf mange nyuddannede) Ligeledes har det ikke været muligt at ændre ved tilbagetrækningsreformen på trods af fortsat stor ledighed, hvilket virker paradoksalt, da grundlaget for reformen var (er?) mangel på arbejdskraft! Og blandt meget andet forringes flexjob-ordningen, sygedagpenge og senest mulighederne for jobrotation for uddannede med mellemlang uddannelse. Overenskomstforhandlingerne 2013 tog en for de fleste - uventet drejning med KL s lockout på lærerområdet med efterfølgende regeringsindgreb i såvel konflikten som lærergruppernes arbejdsforhold En fremgangsmåde, der rejser store spørgsmål om forhandlingssystemet på det offentlige arbejdsmarked. En debat, som FTF formand Bente Sorgenfrey rejste efter konflikten, og som oplagt skal videreføres. FTF bakkede selvfølgelig op om de faglige aktiviteter under konflikterne og deltog i en række arrangementer med faglige indlæg. Efterfølgende fylder implementeringen af Folkeskolereformen voldsomt i det kommunale system og lægger blandt andet et stort pres på MED-systemerne på alle niveauer Et fokus, som skal tages med i de verserende revisionsforhandlinger i kommunerne. FTF og LO lægger i disse uger op til en gennemgribende debat om fagbevægelsens fremtid og struktur under overskriften: Udfordringer for fagbevægelsen frem mod Debatoplæg er vedtaget i hovedorganisationernes forretningsudvalg og planen er, at 2014 bruges til debat på alle niveauer blandt organisationernes medlemmer og organer. Det vil i forløbet være relevant at inddrage debat og evaluering af hovedorganisationernes lokale og regionale struktur, herunder FTF s regionsstruktur. Den kommende bestyrelse vil i samarbejde med FTF centralt arrangere de nødvendige debat fora, hvor regionernes satsninger kan evalueres og videreudvikles: FTF vil arbejde for, at arbejdsmiljøarbejdet bliver integreret i det øvrige indflydelsesarbejde, så FTF kan være offensiv med at skabe sunde arbejdspladser, godt psykisk arbejdsmiljø og håndtere arbejdsbetinget stress Side 5/17

6 For at fremme FTF-gruppernes indsats på medindflydelsesområdet skal FTF fortsat understøtte og inspirere repræsentanterne på medindflydelsesområdet, inkl. samarbejdsudvalgsområdet, gennem vejledning og inspiration FTF skal arbejde for, at de uddannede faggrupper har høj prioritet i beskæftigelsesindsatsen, blandt andet gennem arbejdet i de regionale og lokale beskæftigelsesråd FTF skal arbejde for, at beskæftigelsespolitikken fremover bidrager aktivt til, at arbejdsstyrkens kvalifikationer løbende forbedres og tilpasser sig fremtidens arbejdsmarked. Beskæftigelsespolitikken skal målrettes mangelområderne, og uddannelsesindsatsen skal styrkes FTF skal arbejde for, at der til stadighed udvikles og udbydes et bredt og relevant udbud af efter- og videreuddannelse af høj kvalitet, som formidler den nyeste viden og forskning FTF skal arbejde for, at der både på det offentlige og private område skabes nye uddannelser, hvor der forsøges med nye kombinationer af fagligheder Nye behov på arbejdsmarkedet skal mødes med nye uddannelser, og de nye fagligheder skal have et bredt grundlag for beskæftigelse og efter- og videreuddannelse FTF skal arbejde for at fremme tilliden til medarbejderne, og give dem ansvar og mulighed for at udvikle deres faglighed med borgere og kunder i fokus Der er i årsmøde perioden afholdt 11 bestyrelsesmøder i FTF Regionen, samt 8 regionsformandsmøder i samarbejde med FTF s centrale sekretariat og formanden Som det fremgår af dagsordenen, rejser bestyrelsen forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fortsat er 15 med fordeling mellem områderne med 9 kommunale/regionale, 3 statslige og 3 private organisationers repræsentanter. MED-indflydelse / Arbejdsmiljøarbejde / Organisationssamarbejde: Med-indflydelses området i kommuner og regionen fylder fortsat meget i det faglige og administrative FTF arbejde: FTF foretager i samarbejde med de berørte organisationer udpegninger til MED- Hovedudvalg, og i regionen og flere kommuner ligeledes udpegninger til fagudvalg / sektor udvalg. Alt i alt indebærer dette, at FTF organisationerne besætter hundredevis af pladser i MED-systemerne En væsentlig administrativ opgave, men med det faglige resultat, at vi er stabilt og permanent repræsenteret i MED-indflydelsesorganerne med høj prioritet fra såvel organisationer, som tillidsrepræsentanter og FTF ledere skal også nævnes. MED-indflydelsen i kommuner og regionen understøttes af diverse faglige organer som KTOsamarbejdet på forskelligt niveau i kommunerne og det faglige samarbejde i regionen (ROS) Det er bestyrelsens erfaring, at samarbejdet mellem organisationerne, tillidsrepræsentanter og samarbejdet med LO-repræsentanter er velfungerende og gunstigt for at løfte de faglige udfordringer og koordinere disse. Og i næsten permanente omstillingstider med begrænsede resurser er der nok at tage fat på, hvilket stiller store krav til medarbejderindflydelsen. Senest er etableret netværk i FTF for alle faglige organisationer, der har ansatte i Region Syddanmark samt FTF s MEDhovedudvalgsrepræsentanter. Formålet med etableringen af netværket er at understøtte, at FTF fremstår som en proaktiv gruppe, der går aktivt ind i dagsordenen og også selv som FTF er med til at sætte dagsordenen med emner, der har betydning for ansatte i regionen. Arbejdsmetoden vil i netværket være at understøtte aktuelle emner i hovedudvalgsregi, så medlemmerne har relevant baggrundsmateriale tilgængeligt, samt at understøtte en strategisk tænkning, hvor FTF er med til at være dagsordensættende i regionen. FTF afholdt i 2012 regionale møder for organisationer og tillidsrepræsentanter på baggrund af Aalborg Universitets rapport om MED-indflydelsen i kommuner og regionen, kaldet CARMA-rapporten, som påpeger en række muligheder for optimering af MED-systemet. Blandt andet er fremhævet: Side 6/17

7 Begrænset indflydelse på det taktiske og strategiske niveau Behov for kompetence udvikling af repræsentanterne, og indblik i egne behov Vanskeligheder ved at se helhed i udvalgsarbejdet At mødekadancen og tid til forberedelse og koordinering er afgørende for MED-indflydelsen At der er uklare zoner mellem overenskomstsystemet og samarbejdssystemet Endelig peger CARMA rapporten på erkendelsen af betydningen af at turde og kunne tage ansvar for at komme på banen og være proaktive i samarbejdet Der er brug for at gøre op med en kultur, der ofte problematiserer bagud og er for lidt fremadrettet De oplistede konklusioner giver selvfølgelig stof til fortsat udvikling af MED-indflydelsessystemet, som overordnet løbende bør justeres. Eksempelvis kan nævnes relevansen af, at SU/MEDuddannelse blev pligtig for såvel ledelse som medarbejdere på samme måde, som der er pligt til deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen. Men positivt er det, at der i disse måneder er stort fokus på de kommunale MED-aftaler: Som en del af KTO forliget er aftalt, at samtlige MED-aftaler gennemgås af KL og KTO, blandt andet med henblik på at bringe aftalerne i overensstemmelse med arbejdsmiljø lovgivningen. Dette har betydet, at flere MED-aftaler i kommuner i Region Syddanmark allerede er under genforhandling. FTF sammensætter i samarbejde med organisationerne forhandlingsudvalgene. FTF centralt udbyder en række temadage, konferencer og budgetkonsultationer i samarbejde med OAO. Tilbud, som udbydes primært til MED-Hovedudvalgsmedlemmer. Budgetkonsultationerne, hvor de kommunale budgetter finkæmmes, har vist fortsat spare iver i de fleste kommuner: Mange kommuner er oppe på at skulle finde besparelser for stort set samme beløb i 2014 som i 2013 budgettet. Størst er besparelserne på børne- og ældreområdet, men anvendelse af velfærdsteknologi vinder også frem som besparelsesmål. Og paradoksalt er det, at kassebeholdningerne samlet set er stigende i kommunerne, blandt andet på grund af budgetloven. Og i skrivende stund melder pressen, at hver dansker har 6200 kr. liggende i kommunekasserne - eller samlet 34 milliarder kr., som oplagt kunne bruges på generel bedre service og beskæftigelse. I Region Syddanmark har Odense, Middelfart, Langeland, Tønder og Vejen deltaget i budgetkonsultationerne. Regionalt er MED-udvalgsarbejdet suppleret med en række velbesøgte MED-arrangementer for såvel tillids- som arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere. Yderligere er afviklet temadage i samarbejde med Videns Center for Arbejdsmiljø. FTF skal i de kommende år fortsætte og udvikle engagementet i såvel SU/MED arbejdet som arbejdsmiljø arbejdet og aktiviteter i FTF centralt og regionalt. Et yderligere fokusfelt for styrket samarbejde og indflydelse er Tillidsreformen, som er aftalt mellem Regeringen / Regionerne og FTF, KL og OAO med henblik på samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Et initiativ, som er udsprunget af dokumentation af, at stillinger i det offentlige bruges på bureaukrati, afrapportering og unødig dokumentation, men fra arbejdsgiverside også udsigt til smalvækst i den offentlige sektor, og krav om modernisering. Principperne i Tillidsreformen er: Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar Udviklingen og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker Ledelse og engagement skal fremme innovation Offentlig service skal inddrage borgernes resurser Side 7/17

8 For FTFs vedkommende er det vigtigt, at reformen konkret og mærkbart for medarbejderne fører til en offentlig sektor med mere TILLID til de ansatte, og derfor mindre kontrol, mere plads til FAGLIG- HEDEN og mere konkret INDFLYDELSE til medarbejderne på de enkelte arbejdspladser! Hvordan reformen vil præge de kommende års arbejdsrelationer i det offentlige er endnu et stort åbent spørgsmål, som skal have stort fokus i organisationsarbejdet. Et første skub har reformen fået ved FOA s nej til deltagelse, og i skrivende stund udmeldelse af OAO. Professionshøjskolerne: Optag på professionshøjskolerne: Med et samlet optag på UC-Syd på 1813 studerende og 2056 studerende på UC-Lillebælt er der tale om et rekord højt antal nye studerende på professionshøjskolerne i regionen. Det betyder, at de røde lamper har været tændt på samtlige uddannelser på begge professionshøjskoler, og mange ansøgere er gået forgæves. Der er dog en undtagelse, som gør sig gældende - nemlig læreruddannelsen, der har ledige pladser på begge professionshøjskoler. Dette kan skyldes, at der er som den eneste professionsbacheloruddannelse netop i år er indført et minimumsadgangskrav på 7, som dog kan fraviges ved en optagelsessamtale. De fem største professionsbacheloruddannelser i regionen er: 1. Pædagog Sygeplejerske Socialrådgiver Lærer Fysioterapeut 289 På begge professionshøjskoler er pt. debat om fremtidens placering af uddannelser. UC-Lillebælt er i gang med at opføre et nyt byggeri, der gerne skulle samle alle de nuværende uddannelser i Odense på én matrikel, ligesom der er nye aktiviteter i Vejle. For UC-Syds vedkommende, er der bl.a. overvejelser om nyt byggeri i Kolding samt sygeplejerskeuddannelsens placering. Yderligere påbegynder Syddansk Universitet byggeri på UC-Syds jorde i Esbjerg, hvilket giver spændende perspektiver. FTF s uddannelsesudvalg i Region Syddanmark har igen i år været det absolut mest aktive af FTF s 5 regioner. Der har været en rimelig interesse, men der gøres dog et forsøg på at øge interessen, især blandt de studerende. Samtidig en opfordring til, at de enkelte organisationer bakker op om at give de fire FTF udpegede bestyrelsesmedlemmer på professionshøjskolerne et bredt mandat. Da deres periode følger kommunalbestyrelsernes valgperiode, er der snarlig nyudpegning til disse. Uddannelsesudvalget mødes ca. 4 gange årligt med repræsentation af de 4 UC-bestyrelses- medlemmer, medlemmer af uddannelsesudvalgene, organisationerne og studerende. Formålet med udvalget er primært at drøfte, forberede og følge op på bestyrelsesarbejdet - Orientere om arbejdet i uddannelsesudvalgene, og drøfte konkrete sager, hvilket seneste har givet anledning til indsigelse overfor UC-Syddanmarks forslag om udvikling af ny uddannelse inden for det velfærdsteknologiske område. Det har på dette område været FTF s opfattelse, at en generel velfærdsteknologisk uddannelse vanskeligt vil kunne implementere teknologiske løsninger uden væsentligt kendskab til de enkelte fagområders profession og opgaveløsning. FTF har derfor anbefalet, at der fremadrettet udbydes diplom moduler/-uddannelse inden for relevante fagområder, hvilket også i hurtigt tempo vil kunne opfange den velfærdsteknologiske udvikling, konkret og generelt. Side 8/17

9 Lokale Beskæftigelses Råd Ny udpegninger Udpegninger til de Lokale Beskæftigelses Råd følger kommunalvalgs perioderne, hvorfor der med virkning fra juni 2014 skal ske nyudpegninger til rådene. I FTF s område i Region Syddanmark har stort set alle udpegninger været stabile i udpegningsperioden, dog med enkelte skift i repræsentationer i nogle kommuner Desværre er og har dette ikke været tilfældet i alle FTF s regioner. Derfor har FTF s forretningsudvalg valgt og besluttet markante ændringer i den lokale repræsentation både på antal og model for indsatsen: Der ønskes en professionalisering og en højere grad af sammenhæng mellem det centrale, regionale og lokale niveau Dette indebærer, at FTF kun besætter pladser i de 4 7 vigtigste beskæftigelsesråd i regionen Det er FTF regionbestyrelsen der afgør, på bagrund af de regionale forhold, hvilke rådspladser, der skal besættes Det påpeges fra forretningsudvalget, at der oprettes FTF regionale beskæftigelsespolitiske netværk, der består af repræsentanten i de Regionale Beskæftigelses Råd, de udpegede medlemmer af de Lokale Beskæftigelses Råd, samt repræsentanter fra A-kasserne. Mødefrekvensen bør være ca. 6 møder årligt Den nuværende FTF regionsbestyrelse har drøftet ovennævnte ændring af råds repræsentationen, hvor størstedelen af FTF pladser fremover vil stå tomme, hvilket regionsbestyrelsen finder upassende Det er dog fremadrettet et regionalt ansvar at supervisere råds repræsentanterne, og opgaven vil selvsagt vokse analog med antallet af repræsentanter, hvilket indebærer, at organisationerne i større udstrækning involveres i repræsentationerne, og at repræsentanterne deltager i de lokale netværksmøder i FTF. Regionsbestyrelsen ønsker derfor, at årsmødet drøfter FTF regionens fremtidige engagement i beskæftigelses råd, samt i hvor stor udstrækning organisationerne vil bakke op om indsatsen på beskæftigelsesområdet. # FTF og LO har netop offentliggjort et fælles udspil til en ny arbejdsmarkedspolitik der tager afsæt i at understøtte ledige frem mod varig beskæftigelse, og foreslår derfor en række ændringer, som er nødvendige at ændre i det nuværende system De 5 hovedspor er: Uddannelse og opkvalificering til sikring af varig ordinær beskæftigelse Tidlig og individuel indsats med udgangspunkt i kvalificeret visitation Styrket rolle til A-kasserne og forpligtende samarbejde mellem A-kasser og jobcentre Ejerskab i indsatsen tillid til de ledige i stedet for mistillid, kontrol og straf Virksomhedskontakt ud fra arbejdsmarkedets behov. Der arbejdes videre med oplægget på FTF arbejdsmarkedspolitiske konference d. 11. december d.å. Side 9/17

10 Uddrag af aktiviteter i årsmøde perioden: 2011: Løntilskud og virksomhedspraktik d. 12. december i Kolding. MED-konference d. 5. december i Odense 2012: Regionskonference 1. & 2. februar for alle regionsbestyrelsesmedlemmer MED arrangement for frikommuner d. 1. marts MED arrangement for næstformænd d. 22. marts LBR konference d. 28. marts Temadag for MED forhandlere d. 24. april i Horsens Carma rapporten, 3-parts forhandlinger og FTF s 2020 plan d. 25. april i Kolding m/bente Sorgenfrey 1. maj i Odense FTF beskæftigelseskonference d juni Social kapital i hverdagen d. 27. juni i Kolding med Mads Qwist Temamøde i Vejle d. 7. september: Beskæftigelsespolitiske redskaber Det gode samarbejde et fælles ansvar m/stig Erichsen d. 28. november i Fredericia MED konference d. 4. december i Odense 2013: 1. maj i Odense LBR arrangement på Fyn d. 6. juni MED temadag d. 13. juni i Kolding m/solveig Haumann MED temadag d. 29. august i Kolding m/solveig Haumann Strategisk ledelse d. 3. september i Odense m/kurt Klaudi Klausen Strategisk ledelse d. 24. september i Fredericia m/kurt Klaudi Klausen Arrangement for HU medlemmer i Regionen d. 24. september i Fredericia Side 10/17

11 Regnskab Indtægter Rådighedsbeløb , ,00 Samlede indtægter , ,00 Udgifter Årsmøde ,86 0,00 Bestyrelsesmøder 8.589, ,00 Udvalgsmøder 1.515,88 944,95 Andre møder 2.547, ,40 Mødeudgifter i alt , ,35 Mødeafvikling 2.235,95 126,27 Sekretariat/fagl.konsulent , ,00 Repræsentation 6.197, ,70 Kontorartikler 812,22 431,39 Administration i alt , ,36 Beskæftigelse , ,80 Uddannelse 3.182,52 110,00 Medlemsmøde 4.000, ,00 Arbejdsmiljø 7.452, ,20 MED/SU , ,20 1. maj Odense , ,80 Aktiviteter i alt , ,00 Formand frikøb , ,00 Bestyrelsen transport , ,60 Udvalg transport 1.629, ,20 Øvrig transport 8.294, ,50 Transport i alt , ,30 Samlede udgifter , ,01 Årets resultat , ,99 Side 11/17

12 Side 12/17

13 Fremtidigt arbejde Satsningsområder for FTF Region Syddanmark: De overordnede rammer for FTF's regionale arbejde er: At markere FTF s synspunkter i den regionale faglige og politiske debat. At varetage FTF-områdets interesser regionalt, være dagsordenssættende og øve markant politisk indflydelse på de regionale myndigheder. At være forum for erfaringsudveksling og koordinering af lokale samarbejdsopgaver af fælles interesse. At samarbejde med relevante organisationer. FTF s primære politiske opgaver regionalt og kommunalt er de opgaver, hvor FTF i henhold til lovgivning, aftaler og overenskomster mv. har repræsentationer at varetage: Beskæftigelsesområdet. Uddannelsesområdet. MED-indflydelsesområdet. FTF's bestyrelse skal fortsat arbejde på at gøre de nedsatte fokusgrupper operationelle: Det kommunale / regionale område. Arbejdsmarked / Beskæftigelsesområdet. Arbejdsmiljø. Uddannelse. Aktiviteter og synlighed. Konkrete aktiviteter, som bør iværksættes i FTF-Region Syddanmark uprioriteret rækkefølge: På det kommunale og regionale områder skal fortsat arbejdes på udvikling af organisationssamarbejde med LO og AC på MED-området. Der skal udvikles organisationssamarbejde / kontaktudvalg i kommuner, hvor dette pt. ikke er etableret. I samarbejde med FTF centralt afvikles konferencer og supervisering for hovedudvalgsmedlemmer. MED- og samarbejdsudvalgsmedlemmer tilbydes supplerende uddannelsestilbud på møder. FTF skal bakke op om relevante tværfaglige velfærdsarrangementer og -initiativer, herunder 1. maj arrangementer. På beskæftigelsesområdet skal LBR og RBR medlemmer superviseres i samarbejde med FTF centralt. Side 13/17

14 Samarbejdet mellem a-kasser, organisationer og kommunerne skal styrkes På arbejdsmiljøområdet skal etableres samarbejde mellem relevante organisationer, og FTF skal udbyde arrangementer til organisationer og medlemmer. FTF skal regionalt arbejde for repræsentation i bestyrelserne for professionshøjskolerne. FTF skal udbygge det uddannelsespolitiske samarbejde i regionen med relevante organisationer. FTF skal udarbejde overordnet kommunikationsstrategi. FTF skal fortsat udbygge regionens hjemmeside. FTF skal være synlig i den regionale og kommunale presse, og deltager i TV Syd og TV Fyns repræsentantskab. FTF skal arrangere og afvikle relevante tværgående fagpolitiske arrangementer for organisationerne. Side 14/17

15 Budgetforslag Indtægter Konto Rådighedsbeløb Diverse mødeudgifter Årsmøde Hensættes i Regionsbestyrelsesmøder Uddannelsesudvalg Arbejdsmiljøudvalg MED / SU udvalg Øvrige møder Administrationsudgifter Sekretærbistand Diverse kontorudgifter Diverse mødeafvikling Repræsentation Aktiviteter Medlemsaktiviteter Uddannelse Beskæftigelse Arbejdsmiljø MED / SU maj Odense Frikøb Formand Transport Regionsbestyrelsen Udvalg Øvrig transport I alt Side 15/17

16 Indkomne forslag: Regionsbestyrelsens størrelse: Som udgangspunkt består FTF's regionsbestyrelser af 9 medlemmer, heraf 5 fra sektion K, 2 fra sektion P og 2 fra sektion S. Det indstilles, at FTF's regionsbestyrelse i Syddanmark fortsat består af 15 medlemmer, heraf 9 fra sektion K, 3 fra sektion P og 3 fra sektion S. Regionsbestyrelsen ønsker med forslaget at bevare muligheden for bred repræsentation fra såvel organisationer, som geografisk spredning. Forslagsstiller: Regionsbestyrelsen. Fremtidig indsats og udpegninger i de lokale beskæftigelsesråd: Se afsnit i beretningen: Lokale Beskæftigelses Råd Ny udpegninger Side 16/17

17 Forretningsorden Vejledende forretningsorden for årsmødet De vedtægtsmæssige bestemmelser og de af FTF s forretningsudvalgs fastsatte rammer er indarbejdet. 1. Årsmødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 2. Dirigenten konstaterer, om regionsmødet er lovligt indvarslet. a. Indkaldelse med mindst fem ugers varsel b. Endelig dagsorden med mindst to ugers varsel 3. Dirigenten skal påse, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden overholdes. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden begrænses. 6. Dirigenten kan suspendere mødet for afholdelse af et møde i sektionerne. 7. Alle afgørelser på årsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. 8. Ved afstemninger findes der to afstemningsmuligheder: a. Hver organisation har en stemme. b. Der kan forlanges afstemning efter medlemstal. I så tilfælde har hver organisation et antal stemmer - lig med organisationens antal aktive medlemmer i regionen pr. den 1. januar. Der kan ved valg indgås valgforbund. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen sker i sektionerne. Sektionens valg af medlemmer og personlige suppleanter til regionsbestyrelsen sker om nødvendigt efter forholdstal med hensyn til medlemmer i organisationerne (d'hondts metode) med adgang til at danne valgforbund. 9. Referat af årsmødet sendes til kontaktadresserne samt FTF's sekretariat. Side 17/17

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA

2002-2010: Bestyrelsesformand, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger, PKA BENT HANSEN, formand Valgt, indstillet af Danske Regioner Indtrådt i bestyrelsen: 2010 Nuværende beskæftigelse: Regionsrådsformand Region Midtjylland 1976: Cand. mag. i samfundsfag og historie, Århus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere