REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK"

Transkript

1 Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige kriterier for tildeling, registrering, administration og konfliktløsning af brugsrettigheder til andenordens Domænenavne under.dk-domænet og sikre, at domænenavnsservicen for andenordens Domænenavne under.dk-domænet fungerer så effektivt og gennemsigtigt som muligt Oversigt Reglerne består af Afsnit 1. Generelle regler Afsnit 2. Almindelige betingelser for tildeling af brugsrettigheder til Domænenavne Afsnit 3. Registrators og Zonekontaktens virke under.dk-domænet Afsnit 4. Særlige regler om visse Domænenavne Afsnit 5. Behandling af tvister om Domænenavne 1.3. Grundlag a. Reglerne er udstedt af Dansk Internet Forum, der har fået overdraget ansvaret for at tildele og registrere brugsrettigheder til Internet-Domænenavne under.dk-domænet. Reglerne kan til enhver tid ændres af Dansk Internet Forum herunder med virkning for allerede registrerede Domænenavne. Den til enhver tid seneste version vil være offentliggjort på hjemmesideadressen, Dansk Internet Forum og DK Hostmaster skal offentliggøre ændringer af reglerne på hjemmesideadresserne og en måned før ændringerne træder i kraft. b. Tegnsæt for danske Domænenavne vil til enhver tid være offentligt tilgængeligt via hjemmesideadresserne og Tegnsættet kan udvides af DK Hostmaster efter samråd med DIFO med mindst en måneds varsel. Inden ændringen træder i kraft, skal der tilvejebringes sikkerhed for, at det nye tegnsæt understøttes af robuste tekniske løsninger. I det omfang, der kan rejses begrundet tvivl herom, skal offentligheden have mulighed for at kommentere sådanne forslag til ændringer Definitioner a. Dansk Internet Forum (i det følgende DIFO): Den forening, som efter delegation af IANA/ICANN har ansvaret for registrering og ibrugtagning af Internet-Domænenavne under.dk-domænet. b. DK Hostmaster A/S (i det følgende DK Hostmaster): DK Hostmaster er et aktieselskab, der ejes 100% af DIFO. DK Hostmaster fungerer efter delegation fra DIFO som hostmasterfunktion ved at registrere og delegere brugsrettigheder til andenordens 1

2 Domænenavne under.dk-domænet. c. Klagenævnet for Domænenavne: Den instans, der i henhold til disse reglers afsnit 5 har kompetence til at behandle tvister om Domænenavne under.dk-domænet. d. IANA/ICANN: International organisation, oprettet på privatretligt grundlag, som søger at koordinere visse internationale Internet-aktiviteter med særligt sigte på top leveldomænenavne. e. Registrant: En fysisk eller juridisk person, som ved registrering hos DK Hostmaster via en Registrator, har erhvervet ret til at tage et Domænenavn i Brug på Internettet. f. Bruger: Se under registrant. g. Registrator: En fysisk eller juridisk person, der er godkendt af DK Hostmaster til at kunne registrere andenordens Domænenavne under.dk-domænet for sig selv eller andre. h. Zonekontakt: En fysisk eller juridisk person, som er registreret af DK Hostmaster som ansvarlig kontaktperson for en eller flere af DK Hostmaster godkendte navneservere. i. Domænenavn: En betegnelse sammensat af bogstaver og tegn indeholdt på tegnsæt for danske Domænenavne. Det maksimale karakterantal i et Domænenavn angives sammen med tegnsæt for danske Domænenavne. j. Domæne: Et Domæne udgør en afgrænset del af det samlede internet. Et Domæne identificeres oftest via et Domænenavn. Domænet omfatter udover det ved Domænenavnet betegnede alle underliggende Domænenavne. k. Brug af Domænenavn: Ved Brug af Domænenavne forstås, at der til stadighed er mindst to aktive navneservere tilknyttet Domænenavnet. l. Aktiv anvendelse: Brugsrettens indehaver kan anvende et Domænenavn aktivt for eksempel til at drive en hjemmeside eller mailservice. m. Domænecheck: Den kontrol af Registrantens Domæne og servere, som DK Hostmaster kan udføre i henhold til pkt n. DNS test: Den undersøgelse af Registrators eller Zonekontaktens hoveddomæne, der udføres af DK Hostmaster ved, at DK Hostmaster gennemgår en eller flere zoner for validering, jf. pkt. 3.1 i disse regler. o. Verifikationsadresse: En af Registranten til enhver tid til DK Hostmaster oplyst gyldig e- mailadresse til brug for DK Hostmasters opnåelse af Registrantens samtykke til ændringer i og fornyelse af dennes domænenavnsregistrering. p. Faktureringsadresse: En af Registranten til enhver tid til DK Hostmaster oplyst gyldig e- mailadresse til brug for DK Hostmasters udsendelse af faktura for fornyelse af domænenavnsregistreringen. 2

3 1.5. Værneting og lovvalg a. Sø- og Handelsretten i København vedtages som rette værneting for alle krav mod DIFO og/eller DK Hostmaster, der udspringer af disse regler, og som ikke er underkastet konfliktløsningsproceduren i afsnit 5. b. Sager opstået som følge af disse regler skal afgøres på grundlag af dansk ret og danske fortolkningsprincipper. 2. Almindelige betingelser for tildeling af brugsrettigheder til Domænenavne 2.1. Tildeling og registrering af brugsrettigheder til Domænenavne a. Retten til at bruge et Domænenavn under.dk-domænet, erhverves ved at indgå aftale herom med DK Hostmaster. b. DK Hostmaster tildeler og registrerer brugsrettigheder til Domænenavne under.dk- Domænet efter først-til-mølle princippet. c. DK Hostmaster kan kun tildele og registrere brugsret til et Domænenavn, hvis Oplysningerne på ansøgningen er korrekte. Ansøgeren skriftligt indestår for de i pkt.2.2 c. nævnte forhold. Ansøgningen om registrering af brugsret til et Domænenavn indleveres via en godkendt Registrator Fremgangsmåde ved tildeling og registrering af brugsret til Domænenavne a. En juridisk eller fysisk person, der ønsker brugsret til et Domænenavn, skal indlevere en skriftlig ansøgning til DK Hostmaster via en Registrator. Registrator videresender ansøgningen til DK Hostmaster på en af DK Hostmaster defineret elektronisk ansøgningsformular. Registrator tester før indsendelsen, om der er aktiv navneservice for Domænenavnet på mindst 2 af DK Hostmaster godkendte navneservere. Testen gennemføres via hjemmesideadressen (under rubrikken DNS Opslag). DK Hostmaster registrerer ved hjælp af et tracknummer den rækkefølge, hvori ansøgningerne ankommer til DK Hostmaster. Ved ansøgningens modtagelse fremsender DK Hostmaster tracknummeret til Registrator som kvittering for modtagelse af og bevis for rækkefølgenummer for ansøgningen. b. Ansøgeren skal angive følgende oplysninger på ansøgningen: Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Det ansøgte Domænenavn. Den postadresse, der skal bruges ved fakturering af gebyr for fornyelse af registreringen. c. Indeståelse og accept af DIFO s til enhver tid gældende regler Ansøgeren indestår ved sin underskrift på ansøgningen til DK Hostmaster for, at ansøgerens Brug eller Aktive Anvendelse af Domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at ansøgeren ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod dansk ret. Ansøgeren accepterer samtidig med sin underskrift, at han er omfattet af DIFOs til 3

4 enhver tid gældende regler, og at han vil acceptere afgørelser fra det af DIFO nedsatte Klagenævn. d. Tildeling og registrering Kan DK Hostmaster efter opslag i sin database konstatere, at det ansøgte Domænenavn ikke er registreret, og at betingelserne for registrering i øvrigt er opfyldte, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til ansøgeren. e. DK Hostmaster kan fastsætte nærmere regler for brug af digitale signaturer i ansøgningsprocessen Gebyrer og forlængelse af brugsretten a. Registrator betaler på ansøgerens vegne et gebyr på pt. 60 kroner eksklusive moms til DK Hostmaster. Gebyret dækker brugsafgiften for Domænenavnet for den første brugsperiode, der strækker sig fra tildelingstidspunktet og kalendermåneden ud samt det følgende hele år. b. Senest en måned før en brugsperiode udløber, spørger DK Hostmaster Brugeren via dennes opgivne Verifikationsadresse, om Brugeren ønsker at forlænge brugsretten for Domænenavnet med en yderligere periode af et års varighed. DK Hostmaster fremsender samtidig hermed en faktura på brugsafgiften for denne yderligere brugsperiode på pt. 60 kroner eksklusive moms til den af Brugeren angivne Faktureringsadresse. Brugeren eller denne fuldmægtig bekræfter ved betalingen af brugsafgiften de til enhver tid gældende af DIFO fastsatte regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende Domænenavne under.dk-domænet. c. Betaling af gebyret skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. d. Betaler Brugeren eller dennes fuldmægtig ikke gebyr for fornyelse af brugsretten til Domænenavnet, kan DK Hostmaster ophæve aftaleforholdet og inddrage brugsretten ved at slette Domænenavnet efter reglerne i pkt Hæveadgang og ændring af domænenavnsregistrering DK Hostmasters hæve- og opsigelsesadgang a. DK Hostmaster kan ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette registreringen af et Domænenavn, hvis brugsrettens indehaver eller dennes fuldmægtig ikke betaler skyldige ydelser forbundet med registreringen. Sletning af et Domænenavn grundet manglende betaling af skyldige ydelser sker som sidste led i DK Hostmasters til enhver tid gældende rykker- og varslingsprocedure. b. DK Hostmaster kan ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette registreringen af et Domænenavn, hvis brugsrettens indehaver ikke efterkommer en begæring fra DK Hostmaster som anført i pkt c. DK Hostmaster kan ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette registreringen af et Domænenavn, hvis Registranten ikke opretholder DNS-service for Domænenavnet på mindst to af DK Hostmaster godkendte navneservere. 4

5 d. DK Hostmaster skal ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette eller ændre registreringen af et Domænenavn, hvis der foreligger retsafgørelse herom fra dansk eller udenlandsk domstol eller voldgiftsret, eller hvis en kompetent offentlig myndighed har udstedt et gyldigt påbud herom. e. Den administrerende direktør i DK Hostmaster skal i samråd med bestyrelsen ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette eller ændre registreringen af et Domænenavn, hvis der foreligger en anmodning herom fra en i henhold til lovgivningen kompetent offentlig myndighed, og Domænenavnet åbenbart bliver Brugt eller Anvendt Aktivt i strid med dansk lovgivning. f. DK Hostmaster skal gennemføre afgørelser truffet af Klagenævnet for Domænenavne. g. DK Hostmaster skal ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver ved at slette eller ændre registreringen af et Domænenavn, hvis DIFOs bestyrelse har truffet en enstemmig beslutning herom, og denne beslutning ikke er blevet indbragt for Klagenævnet for Domænenavne senest 14 dage efter beslutningen er blevet meddelt Registranten. h. DK Hostmaster kan opsige aftaleforholdet med brugsrettens indehaver, hvis DK Hostmaster ophører som hostmasterfunktion for.dk-domænet. Opsiger DK Hostmaster således aftaleforholdet med brugsrettens indehaver inden brugsperiodens udløb, medfører dette ikke refusion af indbetalt brugsafgift for Domænenavnet. i. DK Hostmaster sender påkrav pr. almindelig post om ophævelse af aftaleforholdet med brugsrettens indehaver til den adresse, som Registranten enten ved registreringen eller senere har opgivet som kontaktadresse. Påkravet fremsendes samtidig hermed via elektronisk post til den Verifikationsadresse, som Registranten har opgivet til DK Hostmaster. Er det ikke muligt at komme i kontakt med Registranten af et Domænenavn pr. almindelig post på den af Registranten opgivne adresse eller via Verifikationsadressen, skal DK Hostmaster slette Domænenavnet, men friholde det for fornyet registrering i en periode på 8 uger fra påkravets fremsendelse. DK Hostmaster opkræver et genopretningsgebyr på 100,- kroner pr. Domænenavn eksklusive moms, hvis brugsrettens indehaver ønsker Domænenavnet genregistreret indenfor 8-ugers angivet ovenfor. j. Rykker- og varslingsskrivelser udsendt fra DK Hostmaster skal indeholde oplysninger om retsvirkninger ved manglende betaling Brugerens opsigelse af brugsretten Brugsrettens indehaver kan opsige brugsretten til et Domænenavn skriftligt ved at sende en underskrevet erklæring til DK Hostmaster, der herefter sletter registreringen af brugsretten af databasen over Domænenavne. Hjælpeformular hertil findes på hjemmesideadressen Opsigelse af brugsretten til et Domænenavn før brugsperiodens udløb medfører ikke refusion af indbetalt brugsafgift for Domænenavnet Rettigheder og pligter forbundet med brugsret til et Domænenavn Overdragelse af brugsretten a. Brugeren kan overdrage sin brugsret til Domænenavnet til en tredjepart. Den hidtidige og fremtidige Bruger skal anmelde dette skriftligt til DK Hostmaster, evt. gennem en Registrator. Overdragelsen skal indeholde samme oplysninger og indeståelser fra den kommende Bruger, som de, der skal fremgå af en domænenavnsansøgning, jf. pkt Ved 5

6 overdragelsen kan Brugerne anvende en hjælpeformular, som findes på hjemmesideadressen b. Et Domænenavn, om hvilket der er indbragt klage til Klagenævnet for Domænenavne, eller som DK Hostmaster har modtaget underretning om, at der er indledt retlige skridt om, kan alene overdrages til tredjepart med godkendelse fra DIFO's forretningsfører Redelegering a. Brugeren har ret til at redelegere sit Domænenavn, når det ønskes. Anmeldelse herom kan fremsendes til DK Hostmaster af Registranten selv eller dennes fuldmægtig. b. Redelegering kan ske under følgende betingelser: De involverede navneservere er registreret hos DK Hostmaster i overensstemmelse med pkt DK Hostmaster har modtaget en af Registranten underskrevet erklæring eller en positiv respons fra Verifikationsadressen på forespørgsel sendt til Verifikationsadressen om indforståelse med redelegeringen. Formular til underskrevet erklæring findes på hjemmesideadressen DK Hostmaster har modtaget en af DK Hostmaster defineret elektronisk ansøgning om redelegering, som henviser til den ovenfor omtalte erklæring. Formular hertil findes på hjemmesideadressen Domænet må ikke være suspenderet hos DK Hostmaster af andre grunde end forkert eller manglende opsat DNS, jf. pkt c. Når DK Hostmaster har modtaget de ovenfor nævnte formularer, påbegyndes redelegeringen Administrative ændringer Brugeren har ret til at få foretaget administrative ændringer i DK Hostmasters databaser for sit Domænenavn såsom ændringer i selskabs- eller personoplysninger uden yderligere betaling end brugsafgiften Offentliggørelse af oplysninger Oplysninger om registrerede Domænenavne holdes offentligt tilgængelige via DK Hostmasters whois service. Fysiske personer har ret til at få blændet deres personhenførbare oplysninger af i denne offentligt tilgængelige informationsservice Information til DK Hostmaster Brugeren skal senest 3 måneder efter tildeling og registrering af brugsretten til et Domænenavn meddele DK Hostmaster hvilken gyldig -konto, der skal bruges som Verifikationsadresse til brug for DK Hostmasters opnåelse af den registrerede Brugers samtykke til ændringer i og fornyelse af dennes domænenavnsregistrering. Brugeren har desuden pligt til indenfor samme tidsfrist at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig -konto, der skal anvendes som Faktureringsadresse ved udsendelse af faktura via . Brugeren er forpligtet til at orientere DK 6

7 Hostmaster om ændringer i oplysninger vedrørende Domænenavnet, herunder navne- og adresseændringer for Brugeren eller dennes fuldmægtig Sikring af navneservice Brugeren skal sikre, at der er tilsluttet mindst to navneservere hos en godkendt Zonekontakt til Domænenavnet Venteliste a. DK Hostmaster vedligeholder og administrerer en venteliste til Domænenavne, der allerede er registrerede. b. Alle, der er berettigede til at registrere et Domænenavn under.dk-domænet, kan optages på en venteliste til et allerede registreret Domænenavn. Optagelse på venteliste er betinget af, at der betales et årligt gebyr på 60 kroner ekskl. moms, der indbetales til DK Hostmaster første gang ved optagelsen på ventelisten. Manglende betaling medfører sletning fra ventelisten i henhold til den for DK Hostmaster til enhver tid gældende rykkerprocedure Fremgangsmåde ved optagelse på venteliste a. Anmodning om optagelse på en venteliste til et allerede registreret Domænenavn under.dk- Domænet sker til DK Hostmaster via hjemmesideadressen b. Optagne på en venteliste til et Domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen. c. DK Hostmaster registrerer ansøgningerne i den rækkefølge, som de modtages, og tildeler hver anmodning et nummer, der angiver hvilken plads, den ventende indtager på ventelisten. DK Hostmaster orienterer den ventende herom via elektronisk post til den i anmodningen angivne -adresse. d. Når brugsretten til et Domænenavn, hvortil der er oprettet en venteliste, bliver opsagt eller slettet fra registrering, orienteres de ventende herom via elektronisk post til den af ansøgeren opgivne -adresse. De optagne på ventelisten gives herefter 14 dage til at tilkendegive, om de fortsat er interesserede i brugsretten til det pågældende Domænenavn. Domænenavnet tildeles herefter i henhold til indplaceringen på ventelisten, således at den første ventende, der ønsker det, tildeles brugsretten til Domænenavnet. e. Tildeling af brugsret til Domænenavne i henhold til ventelister etableret i en periode på 30 dage fra 2. januar 2002 sker i henhold til reglerne i litra f-m. f. Når brugsretten til et Domænenavn, omfattet af litra e, bliver opsagt eller slettet fra registrering, opfordrer DK Hostmaster deltagerne på ventelisten til inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters afsendelse af opfordringen at deponere et beløb på kroner ekskl. moms. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Beløbet indbetales til en spærret konto hos et af DK Hostmaster anvist pengeinstitut. Kontohaver er DK Hostmaster, men kontoen klausuleres, så udbetalinger herfra alene kan ske i overensstemmelse med nærværende regler. Deponerer kun en ansøger beløbet, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Det erlagte gebyr for optagelse på ventelisten for indeværende år modregnes herefter i brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på 7

8 intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Deponerer ingen af ansøgerne beløbet, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem ansøgerne og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Er der kun en ansøger på ventelisten, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. g. Er der flere end en ansøger, der deponerer kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen herom. Beløbet skal tjene som sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af brugsretten til Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt.5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Det erlagte gebyr for optagelse på ventelisten for indeværende år modregnes herefter i brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. h. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret to gange kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden forløbet af 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen herom. Beløbet skal tjene som sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. i. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret tre gange kroner ekskl. moms, foranlediger DK Hostmaster afholdt lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i 8

9 gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn j. På anmodningen om optagelse på venteliste kan det oplyses, at man har en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse) til det pågældende Domænenavn. Afgives sådan oplysning, notificerer DK Hostmaster de øvrige ventende herom, samt om hvem der gør denne særlige ret gældende. Sådan meddelelse skal gives forud for iværksættelsen af proceduren i litra f-i. Tilkendegiver den eller de øvrige ventende at ville deltage i en tildelingsprocedure til trods for den hævdede særlige ret til Domænenavnet, sker tildeling i henhold til reglerne angivet i litra f-i. Når DK Hostmaster har tildelt brugsretten til et Domænenavn i henhold til denne regel, blokerer DK Hostmaster Domænenavnet for Brug i en periode på 60 dage, så ansøgeren med den hævdede særlige ret kan forfølge denne eksempelvis ved Klagenævnet for Domænenavne eller ved domstolene. k. Er der flere end en ansøger, der på ansøgningen har oplyst at have en særlig ret til det pågældende Domænenavn, sker tildeling af Domænenavnet i henhold til litra j, dog således at den indbyrdes konkurrence mellem rettighedshaverne afgøres enten ved forlig mellem parterne - eventuelt via en portalløsning - eller hvis dette viser sig umuligt da ved lodtrækning. l. Beløbsstørrelserne, der skal deponeres som angivet i litra f-i, udgør henholdsvis 800 kroner, kroner og kroner, alle ekskl. moms, når ansøgeren ansøger om et Domænenavn svarende til ansøgerens personnavn. m. Beløb deponeret i henhold til proceduren i litra f-i og l, returneres til indbetalerne, samtidig med at brugsretten til Domænenavnet tildeles, med undtagelse af beløb deponeret af Registranten selv. Dette gælder dog ikke, hvis der rejses sag ved Klagenævnet for Domænenavne mod en deponent i den under litra j angivne 60 dages periode. I så fald indeholdes de deponerede beløb, indtil Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse om, hvorvidt der tilkendes sagsomkostninger i medfør af pkt. 5.4., b Fremgangsmåde ved udvidelse af det danske navnerum a. Ved udvidelse af tegnsæt for danske Domænenavne, jf. pkt. 1.3., b, gælder nedenstående regler. Reglerne gælder for ansøgninger om tildeling af brugsret til Domænenavne indeholdende en eller flere af de karakterer, hvormed tegnsæt for Domænenavne bliver udvidet, og som er indgivet til DK Hostmaster i en periode på 30 dage, fra DK Hostmasters beslutning om at udvide tegnsæt for Domænenavne er trådt i kraft. b. Anmodning om registrering af et sådant Domænenavn sker til DK Hostmaster via en godkendt Registrator på et af DK Hostmaster udarbejdet ansøgningsskema. c. Ansøgere til brugsret til et sådant Domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ansøgningen. d. Er der efter udløbet af 30 dages perioden angivet ovenfor under litra a kun en ansøger til brugsretten til Domænenavnet, tildeler DK Hostmaster brugsretten til denne ansøger. e. Er der efter udløbet af 30 dages perioden angivet ovenfor under litra a flere end en ansøger til brugsretten til et Domænenavn, og har ingen af ansøgerne på ansøgningsskemaet oplyst om en særlig ret til det pågældende Domænenavn, sker tildelingen i henhold til reglerne angivet i litra f-i. 9

10 f. Ansøgerne opfordres af DK Hostmaster til inden 10 dage, regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen, at deponere et beløb på kroner ekskl. moms. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Beløbet indbetales til en spærret konto hos et af DK Hostmaster anvist pengeinstitut. Kontohaver er DK Hostmaster, men kontoen klausuleres, så udbetalinger herfra alene kan ske i overensstemmelse med nærværende regler. Deponerer kun en ansøger beløbet, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Deponerer ingen af ansøgerne beløbet, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem ansøgerne og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. g. Er der flere end en ansøger, der deponerer kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen herom. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). h. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret to gange kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af anmodningen herom. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af brugsretten til Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). i. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret tre gange kroner ekskl. moms, foranlediger DK Hostmaster afholdt lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). j. Beløbsstørrelserne angivet i litra f-i udgør henholdsvis 800 kroner, kroner og kroner, alle ekskl. moms, når ansøgeren ansøger om et Domænenavn svarende til ansøgerens personnavn. 10

11 k. Er der blandt ansøgerne en ansøger, der på ansøgningsskemaet oplyser at have en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse), notificerer DK Hostmaster de øvrige ansøgere til det pågældende Domænenavn herom, samt om hvem der gør denne særlige ret gældende, forud for iværksættelsen af proceduren angivet i litra f-j. Tilkendegiver ansøgerne at ville deltage i en tildelingsprocedure til trods for den hævdede særlige ret til Domænenavnet, sker tildeling i henhold til reglerne angivet i litra f-j. Når DK Hostmaster har registreret en Registrant som ibrugtager af et Domænenavn i henhold til denne regel, blokerer DK Hostmaster Domænenavnet for Brug i en periode på 60 dage, så ansøgeren med den hævdede særlige ret kan forfølge denne eksempelvis ved Klagenævnet for Domænenavne eller ved domstolene. l. Er der flere end en ansøger, der på ansøgningsskemaet har angivet at have en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse), sker tildeling af Domænenavnet i henhold til litra k, dog således at den indbyrdes konkurrence mellem rettighedshaverne afgøres enten ved forlig mellem parterne - eventuelt via en portalløsning - eller hvis dette viser sig umuligt da ved lodtrækning. m. Beløb deponeret i henhold til proceduren i litra f-j, returneres til indbetalerne, samtidig med at Domænenavnet registreres som ibrugtaget af den endelige Registrant, med undtagelse af beløb deponeret af Registranten selv. Dette gælder dog ikke, hvis der rejses sag ved Klagenævnet for Domænenavne mod en deponent i den under litra k angivne 60 dages periode. I så fald indeholdes de deponerede beløb, indtil Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse om, hvorvidt der tilkendes sagsomkostninger i medfør af pkt. 5.4., b. n. DIFOs bestyrelse kan ved udvidelser af det danske navnerum beslutte, at nærmere afgrænsede Domænenavne indeholdende karakterer omfattet af udvidelsen friholdes til registrering af offentlige myndigheder i en periode på 90 dage fra udvidelsen træder i kraft Ansvarsfraskrivelse a. DK Hostmaster kan til enhver tid forlange, at Brugeren fremsender en erklæring som nævnt i pkt. 2.2., b og 2.2., c til DK Hostmaster. b. Indsigelser mod stedfundne registreringer behandles efter reglerne i afsnit 5 af disse regler. Sådanne indsigelser skal i første række rettes mod brugsrettens indehaver. Hverken DIFO eller DK Hostmaster er ansvarlige for brugsrettens indehavers registrering, Brug eller Aktive Anvendelse af Domænenavnet. Brugsrettens indehaver er forpligtet til at holde DIFO og DK Hostmaster skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister eller retssager om retten til brugen af navnet, herunder også eventuelle tvister om underordnede niveauer af navnet. c. Da DK Hostmaster ikke foretager nogen prøvelse af Domænenavnet, er tildelingen af en brugsret ikke ensbetydende med, at der erhverves nogen ret eller noget ejerskab til de navne- eller varemærkerettigheder mv., der måtte knytte sig til Domænenavnet. 11

12 3. Registrators og Zonekontaktens virke under.dk-domænet 3.1. Godkendelse som Zonekontakt under.dk-domænet a. Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge DK Hostmaster om at blive godkendt som Zonekontakt under.dk-domænet ved at indsende en host-ansøgning. DK Hostmaster skal godkende de navneservere, Zonekontakten ønsker valideret og registreret. Formular for host-ansøgning er tilgængelig fra hjemmesideadressen b. Host-ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Servernavn og IP-nummer for den server, ansøgningen vedrører. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. -adresse på ovennævnte person eller funktion. c. Kvalifikationskrav: For at DK Hostmaster kan godkende en Zonekontakt, skal ansøgeren overfor DK Hostmaster dokumentere fornøden teknisk viden om DNS-funktioner, herunder om opsætning af Domæner på en navneserver. Ansøgeren skal tillade zoneoverførsel fra den eller de relevante navneservere til DK Hostmaster, så DK Hostmaster bliver i stand til at validere en eller flere zoner på den navneserver, ansøgningen vedrører. DK Hostmaster udfører valideringen på det Domæne, som navneserveren ligger under. d. Registrering: Godkender DK Hostmaster ansøgeren som Zonekontakt, registrerer DK Hostmaster den godkendte navneserver og meddeler ansøgeren om retten til at være Zonekontakt under.dk for denne navneserver. Afviser DK Hostmaster ansøgningen, kan ansøgeren indklage DK Hostmasters afgørelse til DIFO Zonekontaktens forpligtelser a. Pligt til at stå til rådighed: Zonekontakten forpligter sig til at stå til rådighed for DK Hostmaster for at besvare og afklare tekniske spørgsmål om opsatte DNS-servere. Ændrer Zonekontakten fysisk eller elektronisk adresse, skal Zonekontakten meddele dette til DK Hostmaster uden ugrundet ophold. b. Zonekontakten skal underkaste sig de kontrolforanstaltninger, DK Hostmaster anser for nødvendige for at sikre en forsvarlig løbende drift af DNS. DK Hostmaster kan efter eget valg gennemføre testen på en eller flere af de.dk-zoner, som Zonekontakten administrerer. c. Ansøgningssafgift: DK Hostmaster opkræver kr. 500,- ekskl. moms som gebyr for at behandle en Host-ansøgning. Godkender DK Hostmaster ikke ansøgningen, og bliver navneserveren dermed ikke registreret, betaler DK Hostmaster kr. 200,- ekskl. moms tilbage til ansøgeren. d. Zonekontakten kan vælge at indgå en aftale med DK Hostmaster om at oprette et ubegrænset antal navneservere formedelst kr.1000,- eksklusive moms pr. måned. e. Fejlopsatte zoner: DK Hostmaster meddeler Zonekontakten om fejlopsatte zoner for en given navneserver i DK Hostmasters database over godkendte navneservere via den angivne -adresse. DK Hostmaster anvender ikke SOA-recorden som kilde til Zonekontakten. 12

13 f. Zonekontakten har pligt at rette fejlen inden 14 dage. g. DK Hostmaster kan suspendere zonen fra DK Zonen, hvis fejlen ikke er rettet indenfor dette tidsrum. DK Hostmaster anmoder samtidig hermed Registranten af brugsretten til Domænenavnet om at bringe forholdet i orden inden 8 uger. h. DK Hostmaster fjerner uden yderligere varsel Domænenavnet fra DK Hostmasters database over 2. ordens Domænenavne under.dk-domænet, hvis der ikke er korrekt DNS for Domænenavnet inden udløbet af denne frist. i. Misligholdelse: DK Hostmaster kan slette en navneserver, hvis den pågældende Zonekontakt væsentligt misligholder sine forpligtelser efter disse regler. DK Hostmaster fremsender i givet fald skriftligt påkrav herom Godkendelse som Registrator under.dk-domænet a. Ansøgningssted: Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge DK Hostmaster om ret til at virke som Registrator under.dk-domænet. Ansøgeren skal benytte en ansøgningsformular, der er tilgængelig fra hjemmesideadressen b. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Servernavne og IP-numre for de servere, som Registrator vil benytte. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. -adresse på ovennævnte person eller funktion. c. Grundbetingelser: DK Hostmaster behandler ansøgningen om godkendelse som Registrator, når ansøgeren har deponeret kr ,- ekskl. moms hos DK Hostmaster. afgiver en erklæring, hvoraf det fremgår, at ansøgeren selv er eller har samarbejde med Zonekontakten for de servere, der skal betjene de registrerede Domæner, og at ansøgeren forpligter sig til at følge nærværende regler samt de relevante RFC-regler, som nærmere angivet fra hjemmesideadressen d. Efter godkendelse som Registrator kan DK Hostmaster til enhver tid kræve depositummet forhøjet, så det korresponderer med DK Hostmasters løbende tilgodehavende hos den pågældende Registrator. e. Kvalifikationskrav: Godkendelse som Registrator forudsætter, at ansøgeren har indsigt i de nødvendige og relevante RFC-regler. DK Hostmaster kan forlange enhver oplysning om ansøgerens egne eller ansøgerens ledende medarbejderes DNS-relaterede erfaring. DK Hostmaster kan gennemføre en DNS test ved at undersøge ansøgerens Domæne og validere en eller flere zoner ("DNS test"). f. Registrering: Er ovennævnte betingelser opfyldt, registrerer DK Hostmaster ansøgeren som Registrator under.dk-domænet. 13

14 3.4. Registrators rettigheder Samtidig med godkendelsen som Registrator får Registrator ret til at registrere brugsrettigheder til Domænenavne for sig selv eller andre Registrators forpligtelser a. Domænecheck: DK Hostmaster gennemgår jævnligt samtlige Domænenavne i DK-zonen for at sikre, at de tilsluttede DNS-navneservere er korrekt sat op (Domænecheck), og at der er tilsluttet mindst to navneservere. Registrator og/eller dennes Zonekontakt(er) skal løbende sikre DK Hostmasters adgang til zone-overførelse på de navneservere, der skal testes. b. Opbevaring: Registrator skal enten holde indgivne ansøgninger om registrering af brugsrettigheder til Domænenavne elektronisk tilgængelig for DK Hostmaster i et af DK Hostmaster defineret filformat, eller på skrift i et sikkert arkivsystem. Foreligger oplysningerne alene på skrift, kan DK Hostmaster på anfordring forlange originaldokumentet udleveret til sig af Registrator. Hvis Registrator ophører med sin virksomhed, skal alle domæneansøgninger overgives til DK Hostmaster. c. Misligholdelse: DK Hostmaster kan efter forudgående skriftligt påkrav fratage en Registrator retten til at registrere brugsrettigheder til Domænenavne under.dk-domænet for sig selv eller andre, hvis Registrator væsentligt har misligholdt sine forpligtelser efter disse regler. 4. Særlige regler om visse Domænenavne 4.1. Inddragelse i almenhedens interesse DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage brugsrettigheder til Domænenavne, der allerede er registreret, hvis DIFO skønner, der er behov for at anvende disse Domænenavne i almenhedens interesse. Har Domænenavnet været taget i Aktiv Anvendelse som led i Registrantens almindelige virke, kan der tilkendes brugsrettighedens indehaver en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO. DIFO's afgørelser efter denne regel kan indbringes for det i pkt omhandlede Klagenævn. 5. Behandling af tvister om Domænenavne 5.1. Klagenævnet for Domænenavne a. DIFO nedsætter et Klagenævn for Domænenavne, der træffer afgørelse i sager af den under pkt. 5.2 nævnte art. b. Klagenævnet består af tre medlemmer, der hver udpeges for en treårig periode. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive udnævnt til landsdommer. Det ene af de to andre medlemmer skal have dokumenteret sagkundskab til rettighedsforhold vedrørende navne- og varemærkerettigheder. Det andet medlem skal have kendskab til Internet og Internet-teknologi. I sager, der involverer forbrugerkrav, skal Klagenævnet tiltrædes af to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. c. Medlemmer af DIFO's bestyrelse kan ikke samtidig være medlemmer af Klagenævnet for Domænenavne. Genudpegning samt udpegning af suppleanter kan finde sted. d. Klagenævnet for Domænenavne fastsætter selv sin forretningsorden. 14

15 5.2. Sagsområde a. Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en domænenavnsregistrering strider mod gældende dansk ret og nærværende regler. Nævnet kan herunder træffe beslutning om at overføre, suspendere eller slette sådanne Domænenavne. b. Nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende beslutninger truffet af DIFO i medfør af pkt. 4.1 i nærværende regler. c. Klagenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning eller godtgørelse medmindre dette udtrykkeligt fremgår af disse regler Sagsbehandling a. DIFO udpeger en sekretær for Klagenævnet, som forestår forberedelsen af sagerne ved nævnet og i den forbindelse tilbyder parterne at søge en forligsmæssig løsning udvirket. b. Klage indgives til Klagenævnets sekretær på papir eller elektronisk. Samtidig med klagens indgivelse betales et klagegebyr på kr. 500 i erhvervssager og kr. 200 i forbruger/civile sager. En klage tages først under behandling, når klagegebyret er indbetalt. Adresseoplysninger for klageskrift og indbetalingssted fremgår af hjemmesideadressen c. Har klageren anlagt sag ved domstolene mod indklagede, eller anlægger klageren en sådan sag, kan nævnet afvise eller udsætte sagen. Nævnet skal afvise sagen, såfremt den vedrører en tvist, der er omfattet af en gyldig voldgiftsaftale. d. Sekretariatet gennemgår klagen ved dens modtagelse. Er det, jf. pkt. 5.2, utvivlsomt, at sagen ikke kan behandles af Klagenævnet, giver sekretariatet klageren meddelelse herom og begrunder over for klageren denne afgørelse. Klageren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for Klagenævnet, såfremt klageren fremsætter ønske herom. Indbringelsen sker i så fald ved sekretariatets foranstaltning. Afvises en klage i henhold til pkt. 5.3, tilbagebetales klagegebyret til klageren. e. Er Klagenævnet kompetent til at behandle klagen, eller kan det ikke afvises, at nævnet er kompetent, forbereder sekretariatet klagens behandling. Sekretæren skal herunder underrette indklagede om klagen vedlagt alt modtaget materiale vedrørende denne med undtagelse af det, som utvivlsomt er indklagede bekendt, med anmodning om snarest muligt og senest 2 uger fra modtagelse at fremkomme med en udtalelse. Indklagedes kommentarer skal herefter forelægges klageren til udtalelse med en tilsvarende svarfrist. Klagerens gensvar forelægges indklagede på samme måde. Er det åbenbart, at indklagedes svar og klagerens gensvar ikke indeholder nye oplysninger eller vurderinger, og at indholdet heraf således utvivlsomt er den anden part bekendt, kan sekretariatet undlade at forelægge svaret for modparten. f. Nævnets formand eller den, han bemyndiger hertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at de nævnte frister skal forlænges eller, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens afgørelse. g. Igangsættes forligsprocedure, kan sekretæren foreslå parterne, at der oprettes en portal for et Domænenavn, som dækker over flere sideordnede navne- eller varemærkerettigheder, således at Domænenavnet alene anvendes som middel til at etablere forbindelse med hver af de sideordnede rettighedshavere. Den part, der allerede måtte have opnået registrering for det pågældende Domænenavn, kan forlange en rimelig kompensation for således at skulle afgive sin eneregistrering af Domænenavnet. 15

16 h. Ligeledes kan sekretæren foreslå parterne, at den, der har opnået gyldig registrering af et Domænenavn, der dækker over et særligt indarbejdet eller værdifuldt navn eller varemærke, skal afgive dette Domænenavn mod betaling af en rimelig godtgørelse af indehaveren af det pågældende varemærke. i. Forligsproceduren må maksimalt vare 4 uger. j. Oversendes sagen til behandling ved Klagenævnet, beslutter Klagenævnets formand, om sagen kan afgøres skriftligt eller under møde. Ligeledes kan formanden træffe beslutning om, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens afgørelse. Sager, hvori der medvirker forbruger- og erhvervsrepræsentanter, skal dog altid afgøres under møde Omkostninger a. Tages klagerens påstand helt eller delvis til følge, tilbagebetales klagegebyret til denne. Klagenævnet kan i så fald træffe beslutning om, at dette gebyr i stedet skal afholdes af indklagede. Sagsbehandlingen for Klagenævnet er ikke i øvrigt forbundet med omkostninger for de involverede parter. b. I sager rejst for Klagenævnet i overensstemmelse med den under pkt og 2.7. nævnte procedure, kan Klagenævnet pålægge den tabende part at godtgøre modparten dennes omkostninger for nævnet, i det omfang disse omkostninger kan dækkes af beløb, den tabende part har deponeret efter de nævnte regler Offentliggørelse Afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne offentliggøres fra hjemmesideadressen Sekretærens forligsbestræbelser sker under fortrolighed. København, den 21. februar, 2000 med ændringer af 11. april 2000 (vers. 01), 14. september 2000 (vers. 02), 9.november 2000 (vers. 03), 30. maj 2001 (vers. 04), 30. november 2001 (vers. 05), 1. november 2002 (vers. 06) Ikrafttrædelsesdato (vers. 02): 15. oktober 2000, (vers. 03): 1. januar 2001, (vers. 04): 1. juli 2001, (version 05): 1. januar 2002, (version 06): 1. december 2002 På Dansk Internet Forums vegne Mads Bryde Andersen - Formand Dan Christensen - Forretningsfører 16

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftale") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. 1560 København V CVR-nr.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale

DK Hostmaster A/S Registratoraftale DK Hostmaster A/S Registratoraftale Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V CVR-nr. 24210375 (herefter

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere