REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK"

Transkript

1 Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige kriterier for tildeling, registrering, administration og konfliktløsning af brugsrettigheder til andenordens Domænenavne under.dk-domænet og sikre, at domænenavnsservicen for andenordens Domænenavne under.dk-domænet fungerer så effektivt og gennemsigtigt som muligt Oversigt Reglerne består af Afsnit 1. Generelle regler Afsnit 2. Almindelige betingelser for tildeling af brugsrettigheder til Domænenavne Afsnit 3. Registrators og Zonekontaktens virke under.dk-domænet Afsnit 4. Særlige regler om visse Domænenavne Afsnit 5. Behandling af tvister om Domænenavne 1.3. Grundlag a. Reglerne er udstedt af Dansk Internet Forum, der har fået overdraget ansvaret for at tildele og registrere brugsrettigheder til Internet-Domænenavne under.dk-domænet. Reglerne kan til enhver tid ændres af Dansk Internet Forum herunder med virkning for allerede registrerede Domænenavne. Den til enhver tid seneste version vil være offentliggjort på hjemmesideadressen, Dansk Internet Forum og DK Hostmaster skal offentliggøre ændringer af reglerne på hjemmesideadresserne og en måned før ændringerne træder i kraft. b. Tegnsæt for danske Domænenavne vil til enhver tid være offentligt tilgængeligt via hjemmesideadresserne og Tegnsættet kan udvides af DK Hostmaster efter samråd med DIFO med mindst en måneds varsel. Inden ændringen træder i kraft, skal der tilvejebringes sikkerhed for, at det nye tegnsæt understøttes af robuste tekniske løsninger. I det omfang, der kan rejses begrundet tvivl herom, skal offentligheden have mulighed for at kommentere sådanne forslag til ændringer Definitioner a. Dansk Internet Forum (i det følgende DIFO): Den forening, som efter delegation af IANA/ICANN har ansvaret for registrering og ibrugtagning af Internet-Domænenavne under.dk-domænet. b. DK Hostmaster A/S (i det følgende DK Hostmaster): DK Hostmaster er et aktieselskab, der ejes 100% af DIFO. DK Hostmaster fungerer efter delegation fra DIFO som hostmasterfunktion ved at registrere og delegere brugsrettigheder til andenordens 1

2 Domænenavne under.dk-domænet. c. Klagenævnet for Domænenavne: Den instans, der i henhold til disse reglers afsnit 5 har kompetence til at behandle tvister om Domænenavne under.dk-domænet. d. IANA/ICANN: International organisation, oprettet på privatretligt grundlag, som søger at koordinere visse internationale Internet-aktiviteter med særligt sigte på top leveldomænenavne. e. Registrant: En fysisk eller juridisk person, som ved registrering hos DK Hostmaster via en Registrator, har erhvervet ret til at tage et Domænenavn i Brug på Internettet. f. Bruger: Se under registrant. g. Registrator: En fysisk eller juridisk person, der er godkendt af DK Hostmaster til at kunne registrere andenordens Domænenavne under.dk-domænet for sig selv eller andre. h. Zonekontakt: En fysisk eller juridisk person, som er registreret af DK Hostmaster som ansvarlig kontaktperson for en eller flere af DK Hostmaster godkendte navneservere. i. Domænenavn: En betegnelse sammensat af bogstaver og tegn indeholdt på tegnsæt for danske Domænenavne. Det maksimale karakterantal i et Domænenavn angives sammen med tegnsæt for danske Domænenavne. j. Domæne: Et Domæne udgør en afgrænset del af det samlede internet. Et Domæne identificeres oftest via et Domænenavn. Domænet omfatter udover det ved Domænenavnet betegnede alle underliggende Domænenavne. k. Brug af Domænenavn: Ved Brug af Domænenavne forstås, at der til stadighed er mindst to aktive navneservere tilknyttet Domænenavnet. l. Aktiv anvendelse: Brugsrettens indehaver kan anvende et Domænenavn aktivt for eksempel til at drive en hjemmeside eller mailservice. m. Domænecheck: Den kontrol af Registrantens Domæne og servere, som DK Hostmaster kan udføre i henhold til pkt n. DNS test: Den undersøgelse af Registrators eller Zonekontaktens hoveddomæne, der udføres af DK Hostmaster ved, at DK Hostmaster gennemgår en eller flere zoner for validering, jf. pkt. 3.1 i disse regler. o. Verifikationsadresse: En af Registranten til enhver tid til DK Hostmaster oplyst gyldig e- mailadresse til brug for DK Hostmasters opnåelse af Registrantens samtykke til ændringer i og fornyelse af dennes domænenavnsregistrering. p. Faktureringsadresse: En af Registranten til enhver tid til DK Hostmaster oplyst gyldig e- mailadresse til brug for DK Hostmasters udsendelse af faktura for fornyelse af domænenavnsregistreringen. 2

3 1.5. Værneting og lovvalg a. Sø- og Handelsretten i København vedtages som rette værneting for alle krav mod DIFO og/eller DK Hostmaster, der udspringer af disse regler, og som ikke er underkastet konfliktløsningsproceduren i afsnit 5. b. Sager opstået som følge af disse regler skal afgøres på grundlag af dansk ret og danske fortolkningsprincipper. 2. Almindelige betingelser for tildeling af brugsrettigheder til Domænenavne 2.1. Tildeling og registrering af brugsrettigheder til Domænenavne a. Retten til at bruge et Domænenavn under.dk-domænet, erhverves ved at indgå aftale herom med DK Hostmaster. b. DK Hostmaster tildeler og registrerer brugsrettigheder til Domænenavne under.dk- Domænet efter først-til-mølle princippet. c. DK Hostmaster kan kun tildele og registrere brugsret til et Domænenavn, hvis Oplysningerne på ansøgningen er korrekte. Ansøgeren skriftligt indestår for de i pkt.2.2 c. nævnte forhold. Ansøgningen om registrering af brugsret til et Domænenavn indleveres via en godkendt Registrator Fremgangsmåde ved tildeling og registrering af brugsret til Domænenavne a. En juridisk eller fysisk person, der ønsker brugsret til et Domænenavn, skal indlevere en skriftlig ansøgning til DK Hostmaster via en Registrator. Registrator videresender ansøgningen til DK Hostmaster på en af DK Hostmaster defineret elektronisk ansøgningsformular. Registrator tester før indsendelsen, om der er aktiv navneservice for Domænenavnet på mindst 2 af DK Hostmaster godkendte navneservere. Testen gennemføres via hjemmesideadressen (under rubrikken DNS Opslag). DK Hostmaster registrerer ved hjælp af et tracknummer den rækkefølge, hvori ansøgningerne ankommer til DK Hostmaster. Ved ansøgningens modtagelse fremsender DK Hostmaster tracknummeret til Registrator som kvittering for modtagelse af og bevis for rækkefølgenummer for ansøgningen. b. Ansøgeren skal angive følgende oplysninger på ansøgningen: Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Det ansøgte Domænenavn. Den postadresse, der skal bruges ved fakturering af gebyr for fornyelse af registreringen. c. Indeståelse og accept af DIFO s til enhver tid gældende regler Ansøgeren indestår ved sin underskrift på ansøgningen til DK Hostmaster for, at ansøgerens Brug eller Aktive Anvendelse af Domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at ansøgeren ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod dansk ret. Ansøgeren accepterer samtidig med sin underskrift, at han er omfattet af DIFOs til 3

4 enhver tid gældende regler, og at han vil acceptere afgørelser fra det af DIFO nedsatte Klagenævn. d. Tildeling og registrering Kan DK Hostmaster efter opslag i sin database konstatere, at det ansøgte Domænenavn ikke er registreret, og at betingelserne for registrering i øvrigt er opfyldte, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til ansøgeren. e. DK Hostmaster kan fastsætte nærmere regler for brug af digitale signaturer i ansøgningsprocessen Gebyrer og forlængelse af brugsretten a. Registrator betaler på ansøgerens vegne et gebyr på pt. 60 kroner eksklusive moms til DK Hostmaster. Gebyret dækker brugsafgiften for Domænenavnet for den første brugsperiode, der strækker sig fra tildelingstidspunktet og kalendermåneden ud samt det følgende hele år. b. Senest en måned før en brugsperiode udløber, spørger DK Hostmaster Brugeren via dennes opgivne Verifikationsadresse, om Brugeren ønsker at forlænge brugsretten for Domænenavnet med en yderligere periode af et års varighed. DK Hostmaster fremsender samtidig hermed en faktura på brugsafgiften for denne yderligere brugsperiode på pt. 60 kroner eksklusive moms til den af Brugeren angivne Faktureringsadresse. Brugeren eller denne fuldmægtig bekræfter ved betalingen af brugsafgiften de til enhver tid gældende af DIFO fastsatte regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende Domænenavne under.dk-domænet. c. Betaling af gebyret skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. d. Betaler Brugeren eller dennes fuldmægtig ikke gebyr for fornyelse af brugsretten til Domænenavnet, kan DK Hostmaster ophæve aftaleforholdet og inddrage brugsretten ved at slette Domænenavnet efter reglerne i pkt Hæveadgang og ændring af domænenavnsregistrering DK Hostmasters hæve- og opsigelsesadgang a. DK Hostmaster kan ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette registreringen af et Domænenavn, hvis brugsrettens indehaver eller dennes fuldmægtig ikke betaler skyldige ydelser forbundet med registreringen. Sletning af et Domænenavn grundet manglende betaling af skyldige ydelser sker som sidste led i DK Hostmasters til enhver tid gældende rykker- og varslingsprocedure. b. DK Hostmaster kan ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette registreringen af et Domænenavn, hvis brugsrettens indehaver ikke efterkommer en begæring fra DK Hostmaster som anført i pkt c. DK Hostmaster kan ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette registreringen af et Domænenavn, hvis Registranten ikke opretholder DNS-service for Domænenavnet på mindst to af DK Hostmaster godkendte navneservere. 4

5 d. DK Hostmaster skal ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette eller ændre registreringen af et Domænenavn, hvis der foreligger retsafgørelse herom fra dansk eller udenlandsk domstol eller voldgiftsret, eller hvis en kompetent offentlig myndighed har udstedt et gyldigt påbud herom. e. Den administrerende direktør i DK Hostmaster skal i samråd med bestyrelsen ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver og inddrage brugsretten ved at slette eller ændre registreringen af et Domænenavn, hvis der foreligger en anmodning herom fra en i henhold til lovgivningen kompetent offentlig myndighed, og Domænenavnet åbenbart bliver Brugt eller Anvendt Aktivt i strid med dansk lovgivning. f. DK Hostmaster skal gennemføre afgørelser truffet af Klagenævnet for Domænenavne. g. DK Hostmaster skal ophæve aftaleforholdet med brugsrettens indehaver ved at slette eller ændre registreringen af et Domænenavn, hvis DIFOs bestyrelse har truffet en enstemmig beslutning herom, og denne beslutning ikke er blevet indbragt for Klagenævnet for Domænenavne senest 14 dage efter beslutningen er blevet meddelt Registranten. h. DK Hostmaster kan opsige aftaleforholdet med brugsrettens indehaver, hvis DK Hostmaster ophører som hostmasterfunktion for.dk-domænet. Opsiger DK Hostmaster således aftaleforholdet med brugsrettens indehaver inden brugsperiodens udløb, medfører dette ikke refusion af indbetalt brugsafgift for Domænenavnet. i. DK Hostmaster sender påkrav pr. almindelig post om ophævelse af aftaleforholdet med brugsrettens indehaver til den adresse, som Registranten enten ved registreringen eller senere har opgivet som kontaktadresse. Påkravet fremsendes samtidig hermed via elektronisk post til den Verifikationsadresse, som Registranten har opgivet til DK Hostmaster. Er det ikke muligt at komme i kontakt med Registranten af et Domænenavn pr. almindelig post på den af Registranten opgivne adresse eller via Verifikationsadressen, skal DK Hostmaster slette Domænenavnet, men friholde det for fornyet registrering i en periode på 8 uger fra påkravets fremsendelse. DK Hostmaster opkræver et genopretningsgebyr på 100,- kroner pr. Domænenavn eksklusive moms, hvis brugsrettens indehaver ønsker Domænenavnet genregistreret indenfor 8-ugers angivet ovenfor. j. Rykker- og varslingsskrivelser udsendt fra DK Hostmaster skal indeholde oplysninger om retsvirkninger ved manglende betaling Brugerens opsigelse af brugsretten Brugsrettens indehaver kan opsige brugsretten til et Domænenavn skriftligt ved at sende en underskrevet erklæring til DK Hostmaster, der herefter sletter registreringen af brugsretten af databasen over Domænenavne. Hjælpeformular hertil findes på hjemmesideadressen Opsigelse af brugsretten til et Domænenavn før brugsperiodens udløb medfører ikke refusion af indbetalt brugsafgift for Domænenavnet Rettigheder og pligter forbundet med brugsret til et Domænenavn Overdragelse af brugsretten a. Brugeren kan overdrage sin brugsret til Domænenavnet til en tredjepart. Den hidtidige og fremtidige Bruger skal anmelde dette skriftligt til DK Hostmaster, evt. gennem en Registrator. Overdragelsen skal indeholde samme oplysninger og indeståelser fra den kommende Bruger, som de, der skal fremgå af en domænenavnsansøgning, jf. pkt Ved 5

6 overdragelsen kan Brugerne anvende en hjælpeformular, som findes på hjemmesideadressen b. Et Domænenavn, om hvilket der er indbragt klage til Klagenævnet for Domænenavne, eller som DK Hostmaster har modtaget underretning om, at der er indledt retlige skridt om, kan alene overdrages til tredjepart med godkendelse fra DIFO's forretningsfører Redelegering a. Brugeren har ret til at redelegere sit Domænenavn, når det ønskes. Anmeldelse herom kan fremsendes til DK Hostmaster af Registranten selv eller dennes fuldmægtig. b. Redelegering kan ske under følgende betingelser: De involverede navneservere er registreret hos DK Hostmaster i overensstemmelse med pkt DK Hostmaster har modtaget en af Registranten underskrevet erklæring eller en positiv respons fra Verifikationsadressen på forespørgsel sendt til Verifikationsadressen om indforståelse med redelegeringen. Formular til underskrevet erklæring findes på hjemmesideadressen DK Hostmaster har modtaget en af DK Hostmaster defineret elektronisk ansøgning om redelegering, som henviser til den ovenfor omtalte erklæring. Formular hertil findes på hjemmesideadressen Domænet må ikke være suspenderet hos DK Hostmaster af andre grunde end forkert eller manglende opsat DNS, jf. pkt c. Når DK Hostmaster har modtaget de ovenfor nævnte formularer, påbegyndes redelegeringen Administrative ændringer Brugeren har ret til at få foretaget administrative ændringer i DK Hostmasters databaser for sit Domænenavn såsom ændringer i selskabs- eller personoplysninger uden yderligere betaling end brugsafgiften Offentliggørelse af oplysninger Oplysninger om registrerede Domænenavne holdes offentligt tilgængelige via DK Hostmasters whois service. Fysiske personer har ret til at få blændet deres personhenførbare oplysninger af i denne offentligt tilgængelige informationsservice Information til DK Hostmaster Brugeren skal senest 3 måneder efter tildeling og registrering af brugsretten til et Domænenavn meddele DK Hostmaster hvilken gyldig -konto, der skal bruges som Verifikationsadresse til brug for DK Hostmasters opnåelse af den registrerede Brugers samtykke til ændringer i og fornyelse af dennes domænenavnsregistrering. Brugeren har desuden pligt til indenfor samme tidsfrist at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig -konto, der skal anvendes som Faktureringsadresse ved udsendelse af faktura via . Brugeren er forpligtet til at orientere DK 6

7 Hostmaster om ændringer i oplysninger vedrørende Domænenavnet, herunder navne- og adresseændringer for Brugeren eller dennes fuldmægtig Sikring af navneservice Brugeren skal sikre, at der er tilsluttet mindst to navneservere hos en godkendt Zonekontakt til Domænenavnet Venteliste a. DK Hostmaster vedligeholder og administrerer en venteliste til Domænenavne, der allerede er registrerede. b. Alle, der er berettigede til at registrere et Domænenavn under.dk-domænet, kan optages på en venteliste til et allerede registreret Domænenavn. Optagelse på venteliste er betinget af, at der betales et årligt gebyr på 60 kroner ekskl. moms, der indbetales til DK Hostmaster første gang ved optagelsen på ventelisten. Manglende betaling medfører sletning fra ventelisten i henhold til den for DK Hostmaster til enhver tid gældende rykkerprocedure Fremgangsmåde ved optagelse på venteliste a. Anmodning om optagelse på en venteliste til et allerede registreret Domænenavn under.dk- Domænet sker til DK Hostmaster via hjemmesideadressen b. Optagne på en venteliste til et Domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ventelisteregistreringen. c. DK Hostmaster registrerer ansøgningerne i den rækkefølge, som de modtages, og tildeler hver anmodning et nummer, der angiver hvilken plads, den ventende indtager på ventelisten. DK Hostmaster orienterer den ventende herom via elektronisk post til den i anmodningen angivne -adresse. d. Når brugsretten til et Domænenavn, hvortil der er oprettet en venteliste, bliver opsagt eller slettet fra registrering, orienteres de ventende herom via elektronisk post til den af ansøgeren opgivne -adresse. De optagne på ventelisten gives herefter 14 dage til at tilkendegive, om de fortsat er interesserede i brugsretten til det pågældende Domænenavn. Domænenavnet tildeles herefter i henhold til indplaceringen på ventelisten, således at den første ventende, der ønsker det, tildeles brugsretten til Domænenavnet. e. Tildeling af brugsret til Domænenavne i henhold til ventelister etableret i en periode på 30 dage fra 2. januar 2002 sker i henhold til reglerne i litra f-m. f. Når brugsretten til et Domænenavn, omfattet af litra e, bliver opsagt eller slettet fra registrering, opfordrer DK Hostmaster deltagerne på ventelisten til inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters afsendelse af opfordringen at deponere et beløb på kroner ekskl. moms. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Beløbet indbetales til en spærret konto hos et af DK Hostmaster anvist pengeinstitut. Kontohaver er DK Hostmaster, men kontoen klausuleres, så udbetalinger herfra alene kan ske i overensstemmelse med nærværende regler. Deponerer kun en ansøger beløbet, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Det erlagte gebyr for optagelse på ventelisten for indeværende år modregnes herefter i brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på 7

8 intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Deponerer ingen af ansøgerne beløbet, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem ansøgerne og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Er der kun en ansøger på ventelisten, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. g. Er der flere end en ansøger, der deponerer kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen herom. Beløbet skal tjene som sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af brugsretten til Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt.5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Det erlagte gebyr for optagelse på ventelisten for indeværende år modregnes herefter i brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. h. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret to gange kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden forløbet af 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen herom. Beløbet skal tjene som sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn. i. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret tre gange kroner ekskl. moms, foranlediger DK Hostmaster afholdt lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). Det erlagte gebyr for indeværende år for optagelse på ventelisten modregnes herefter i 8

9 gebyret for brugsafgiften for Domænenavnet, således at der på intet tidspunkt skal svares dobbelt gebyr for samme Domænenavn j. På anmodningen om optagelse på venteliste kan det oplyses, at man har en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse) til det pågældende Domænenavn. Afgives sådan oplysning, notificerer DK Hostmaster de øvrige ventende herom, samt om hvem der gør denne særlige ret gældende. Sådan meddelelse skal gives forud for iværksættelsen af proceduren i litra f-i. Tilkendegiver den eller de øvrige ventende at ville deltage i en tildelingsprocedure til trods for den hævdede særlige ret til Domænenavnet, sker tildeling i henhold til reglerne angivet i litra f-i. Når DK Hostmaster har tildelt brugsretten til et Domænenavn i henhold til denne regel, blokerer DK Hostmaster Domænenavnet for Brug i en periode på 60 dage, så ansøgeren med den hævdede særlige ret kan forfølge denne eksempelvis ved Klagenævnet for Domænenavne eller ved domstolene. k. Er der flere end en ansøger, der på ansøgningen har oplyst at have en særlig ret til det pågældende Domænenavn, sker tildeling af Domænenavnet i henhold til litra j, dog således at den indbyrdes konkurrence mellem rettighedshaverne afgøres enten ved forlig mellem parterne - eventuelt via en portalløsning - eller hvis dette viser sig umuligt da ved lodtrækning. l. Beløbsstørrelserne, der skal deponeres som angivet i litra f-i, udgør henholdsvis 800 kroner, kroner og kroner, alle ekskl. moms, når ansøgeren ansøger om et Domænenavn svarende til ansøgerens personnavn. m. Beløb deponeret i henhold til proceduren i litra f-i og l, returneres til indbetalerne, samtidig med at brugsretten til Domænenavnet tildeles, med undtagelse af beløb deponeret af Registranten selv. Dette gælder dog ikke, hvis der rejses sag ved Klagenævnet for Domænenavne mod en deponent i den under litra j angivne 60 dages periode. I så fald indeholdes de deponerede beløb, indtil Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse om, hvorvidt der tilkendes sagsomkostninger i medfør af pkt. 5.4., b Fremgangsmåde ved udvidelse af det danske navnerum a. Ved udvidelse af tegnsæt for danske Domænenavne, jf. pkt. 1.3., b, gælder nedenstående regler. Reglerne gælder for ansøgninger om tildeling af brugsret til Domænenavne indeholdende en eller flere af de karakterer, hvormed tegnsæt for Domænenavne bliver udvidet, og som er indgivet til DK Hostmaster i en periode på 30 dage, fra DK Hostmasters beslutning om at udvide tegnsæt for Domænenavne er trådt i kraft. b. Anmodning om registrering af et sådant Domænenavn sker til DK Hostmaster via en godkendt Registrator på et af DK Hostmaster udarbejdet ansøgningsskema. c. Ansøgere til brugsret til et sådant Domænenavn er forpligtede til at orientere DK Hostmaster om ændringer i de med ansøgningen fremsendte oplysninger. Manglende orientering om ændringer kan medføre bortfald af ansøgningen. d. Er der efter udløbet af 30 dages perioden angivet ovenfor under litra a kun en ansøger til brugsretten til Domænenavnet, tildeler DK Hostmaster brugsretten til denne ansøger. e. Er der efter udløbet af 30 dages perioden angivet ovenfor under litra a flere end en ansøger til brugsretten til et Domænenavn, og har ingen af ansøgerne på ansøgningsskemaet oplyst om en særlig ret til det pågældende Domænenavn, sker tildelingen i henhold til reglerne angivet i litra f-i. 9

10 f. Ansøgerne opfordres af DK Hostmaster til inden 10 dage, regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen, at deponere et beløb på kroner ekskl. moms. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Beløbet indbetales til en spærret konto hos et af DK Hostmaster anvist pengeinstitut. Kontohaver er DK Hostmaster, men kontoen klausuleres, så udbetalinger herfra alene kan ske i overensstemmelse med nærværende regler. Deponerer kun en ansøger beløbet, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Deponerer ingen af ansøgerne beløbet, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem ansøgerne og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. g. Er der flere end en ansøger, der deponerer kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af opfordringen herom. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). h. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret to gange kroner ekskl. moms, skal disse deponere yderligere kroner ekskl. moms på den af DK Hostmaster angivne konto inden 10 dage regnet fra DK Hostmasters fremsendelse af anmodningen herom. Beløbet udgør sikkerhed for betaling af brugsafgift for første brugsperiode i tilfælde af tildeling af brugsretten til Domænenavnet samt til dækning af sagsomkostninger i de tilfælde, der er omhandlet i pkt. 5.4., b. Deponerer kun en ansøger dette yderligere beløb, tildeler DK Hostmaster brugsretten til Domænenavnet til denne ansøger. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ,- ekskl. moms). Deponerer ingen af ansøgerne det yderligere beløb, foranlediger DK Hostmaster lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). i. Er der flere end en ansøger, der herefter har deponeret tre gange kroner ekskl. moms, foranlediger DK Hostmaster afholdt lodtrækning mellem de tilbageværende ansøgere og tildeler brugsretten til Domænenavnet til vinderen af lodtrækningen. Det deponerede beløb udgør da brugsafgift for første brugsperiode for Domænenavnet (kr ekskl. moms). j. Beløbsstørrelserne angivet i litra f-i udgør henholdsvis 800 kroner, kroner og kroner, alle ekskl. moms, når ansøgeren ansøger om et Domænenavn svarende til ansøgerens personnavn. 10

11 k. Er der blandt ansøgerne en ansøger, der på ansøgningsskemaet oplyser at have en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse), notificerer DK Hostmaster de øvrige ansøgere til det pågældende Domænenavn herom, samt om hvem der gør denne særlige ret gældende, forud for iværksættelsen af proceduren angivet i litra f-j. Tilkendegiver ansøgerne at ville deltage i en tildelingsprocedure til trods for den hævdede særlige ret til Domænenavnet, sker tildeling i henhold til reglerne angivet i litra f-j. Når DK Hostmaster har registreret en Registrant som ibrugtager af et Domænenavn i henhold til denne regel, blokerer DK Hostmaster Domænenavnet for Brug i en periode på 60 dage, så ansøgeren med den hævdede særlige ret kan forfølge denne eksempelvis ved Klagenævnet for Domænenavne eller ved domstolene. l. Er der flere end en ansøger, der på ansøgningsskemaet har angivet at have en særlig ret (f.eks. en navne- eller varemærkeret eller en lovhjemlet eneret til at anvende en betegnelse), sker tildeling af Domænenavnet i henhold til litra k, dog således at den indbyrdes konkurrence mellem rettighedshaverne afgøres enten ved forlig mellem parterne - eventuelt via en portalløsning - eller hvis dette viser sig umuligt da ved lodtrækning. m. Beløb deponeret i henhold til proceduren i litra f-j, returneres til indbetalerne, samtidig med at Domænenavnet registreres som ibrugtaget af den endelige Registrant, med undtagelse af beløb deponeret af Registranten selv. Dette gælder dog ikke, hvis der rejses sag ved Klagenævnet for Domænenavne mod en deponent i den under litra k angivne 60 dages periode. I så fald indeholdes de deponerede beløb, indtil Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse om, hvorvidt der tilkendes sagsomkostninger i medfør af pkt. 5.4., b. n. DIFOs bestyrelse kan ved udvidelser af det danske navnerum beslutte, at nærmere afgrænsede Domænenavne indeholdende karakterer omfattet af udvidelsen friholdes til registrering af offentlige myndigheder i en periode på 90 dage fra udvidelsen træder i kraft Ansvarsfraskrivelse a. DK Hostmaster kan til enhver tid forlange, at Brugeren fremsender en erklæring som nævnt i pkt. 2.2., b og 2.2., c til DK Hostmaster. b. Indsigelser mod stedfundne registreringer behandles efter reglerne i afsnit 5 af disse regler. Sådanne indsigelser skal i første række rettes mod brugsrettens indehaver. Hverken DIFO eller DK Hostmaster er ansvarlige for brugsrettens indehavers registrering, Brug eller Aktive Anvendelse af Domænenavnet. Brugsrettens indehaver er forpligtet til at holde DIFO og DK Hostmaster skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister eller retssager om retten til brugen af navnet, herunder også eventuelle tvister om underordnede niveauer af navnet. c. Da DK Hostmaster ikke foretager nogen prøvelse af Domænenavnet, er tildelingen af en brugsret ikke ensbetydende med, at der erhverves nogen ret eller noget ejerskab til de navne- eller varemærkerettigheder mv., der måtte knytte sig til Domænenavnet. 11

12 3. Registrators og Zonekontaktens virke under.dk-domænet 3.1. Godkendelse som Zonekontakt under.dk-domænet a. Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge DK Hostmaster om at blive godkendt som Zonekontakt under.dk-domænet ved at indsende en host-ansøgning. DK Hostmaster skal godkende de navneservere, Zonekontakten ønsker valideret og registreret. Formular for host-ansøgning er tilgængelig fra hjemmesideadressen b. Host-ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Servernavn og IP-nummer for den server, ansøgningen vedrører. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. -adresse på ovennævnte person eller funktion. c. Kvalifikationskrav: For at DK Hostmaster kan godkende en Zonekontakt, skal ansøgeren overfor DK Hostmaster dokumentere fornøden teknisk viden om DNS-funktioner, herunder om opsætning af Domæner på en navneserver. Ansøgeren skal tillade zoneoverførsel fra den eller de relevante navneservere til DK Hostmaster, så DK Hostmaster bliver i stand til at validere en eller flere zoner på den navneserver, ansøgningen vedrører. DK Hostmaster udfører valideringen på det Domæne, som navneserveren ligger under. d. Registrering: Godkender DK Hostmaster ansøgeren som Zonekontakt, registrerer DK Hostmaster den godkendte navneserver og meddeler ansøgeren om retten til at være Zonekontakt under.dk for denne navneserver. Afviser DK Hostmaster ansøgningen, kan ansøgeren indklage DK Hostmasters afgørelse til DIFO Zonekontaktens forpligtelser a. Pligt til at stå til rådighed: Zonekontakten forpligter sig til at stå til rådighed for DK Hostmaster for at besvare og afklare tekniske spørgsmål om opsatte DNS-servere. Ændrer Zonekontakten fysisk eller elektronisk adresse, skal Zonekontakten meddele dette til DK Hostmaster uden ugrundet ophold. b. Zonekontakten skal underkaste sig de kontrolforanstaltninger, DK Hostmaster anser for nødvendige for at sikre en forsvarlig løbende drift af DNS. DK Hostmaster kan efter eget valg gennemføre testen på en eller flere af de.dk-zoner, som Zonekontakten administrerer. c. Ansøgningssafgift: DK Hostmaster opkræver kr. 500,- ekskl. moms som gebyr for at behandle en Host-ansøgning. Godkender DK Hostmaster ikke ansøgningen, og bliver navneserveren dermed ikke registreret, betaler DK Hostmaster kr. 200,- ekskl. moms tilbage til ansøgeren. d. Zonekontakten kan vælge at indgå en aftale med DK Hostmaster om at oprette et ubegrænset antal navneservere formedelst kr.1000,- eksklusive moms pr. måned. e. Fejlopsatte zoner: DK Hostmaster meddeler Zonekontakten om fejlopsatte zoner for en given navneserver i DK Hostmasters database over godkendte navneservere via den angivne -adresse. DK Hostmaster anvender ikke SOA-recorden som kilde til Zonekontakten. 12

13 f. Zonekontakten har pligt at rette fejlen inden 14 dage. g. DK Hostmaster kan suspendere zonen fra DK Zonen, hvis fejlen ikke er rettet indenfor dette tidsrum. DK Hostmaster anmoder samtidig hermed Registranten af brugsretten til Domænenavnet om at bringe forholdet i orden inden 8 uger. h. DK Hostmaster fjerner uden yderligere varsel Domænenavnet fra DK Hostmasters database over 2. ordens Domænenavne under.dk-domænet, hvis der ikke er korrekt DNS for Domænenavnet inden udløbet af denne frist. i. Misligholdelse: DK Hostmaster kan slette en navneserver, hvis den pågældende Zonekontakt væsentligt misligholder sine forpligtelser efter disse regler. DK Hostmaster fremsender i givet fald skriftligt påkrav herom Godkendelse som Registrator under.dk-domænet a. Ansøgningssted: Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge DK Hostmaster om ret til at virke som Registrator under.dk-domænet. Ansøgeren skal benytte en ansøgningsformular, der er tilgængelig fra hjemmesideadressen b. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer. Servernavne og IP-numre for de servere, som Registrator vil benytte. Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes. -adresse på ovennævnte person eller funktion. c. Grundbetingelser: DK Hostmaster behandler ansøgningen om godkendelse som Registrator, når ansøgeren har deponeret kr ,- ekskl. moms hos DK Hostmaster. afgiver en erklæring, hvoraf det fremgår, at ansøgeren selv er eller har samarbejde med Zonekontakten for de servere, der skal betjene de registrerede Domæner, og at ansøgeren forpligter sig til at følge nærværende regler samt de relevante RFC-regler, som nærmere angivet fra hjemmesideadressen d. Efter godkendelse som Registrator kan DK Hostmaster til enhver tid kræve depositummet forhøjet, så det korresponderer med DK Hostmasters løbende tilgodehavende hos den pågældende Registrator. e. Kvalifikationskrav: Godkendelse som Registrator forudsætter, at ansøgeren har indsigt i de nødvendige og relevante RFC-regler. DK Hostmaster kan forlange enhver oplysning om ansøgerens egne eller ansøgerens ledende medarbejderes DNS-relaterede erfaring. DK Hostmaster kan gennemføre en DNS test ved at undersøge ansøgerens Domæne og validere en eller flere zoner ("DNS test"). f. Registrering: Er ovennævnte betingelser opfyldt, registrerer DK Hostmaster ansøgeren som Registrator under.dk-domænet. 13

14 3.4. Registrators rettigheder Samtidig med godkendelsen som Registrator får Registrator ret til at registrere brugsrettigheder til Domænenavne for sig selv eller andre Registrators forpligtelser a. Domænecheck: DK Hostmaster gennemgår jævnligt samtlige Domænenavne i DK-zonen for at sikre, at de tilsluttede DNS-navneservere er korrekt sat op (Domænecheck), og at der er tilsluttet mindst to navneservere. Registrator og/eller dennes Zonekontakt(er) skal løbende sikre DK Hostmasters adgang til zone-overførelse på de navneservere, der skal testes. b. Opbevaring: Registrator skal enten holde indgivne ansøgninger om registrering af brugsrettigheder til Domænenavne elektronisk tilgængelig for DK Hostmaster i et af DK Hostmaster defineret filformat, eller på skrift i et sikkert arkivsystem. Foreligger oplysningerne alene på skrift, kan DK Hostmaster på anfordring forlange originaldokumentet udleveret til sig af Registrator. Hvis Registrator ophører med sin virksomhed, skal alle domæneansøgninger overgives til DK Hostmaster. c. Misligholdelse: DK Hostmaster kan efter forudgående skriftligt påkrav fratage en Registrator retten til at registrere brugsrettigheder til Domænenavne under.dk-domænet for sig selv eller andre, hvis Registrator væsentligt har misligholdt sine forpligtelser efter disse regler. 4. Særlige regler om visse Domænenavne 4.1. Inddragelse i almenhedens interesse DIFO kan beslutte, at DK Hostmaster skal inddrage brugsrettigheder til Domænenavne, der allerede er registreret, hvis DIFO skønner, der er behov for at anvende disse Domænenavne i almenhedens interesse. Har Domænenavnet været taget i Aktiv Anvendelse som led i Registrantens almindelige virke, kan der tilkendes brugsrettighedens indehaver en rimelig godtgørelse, som udredes af DIFO. DIFO's afgørelser efter denne regel kan indbringes for det i pkt omhandlede Klagenævn. 5. Behandling af tvister om Domænenavne 5.1. Klagenævnet for Domænenavne a. DIFO nedsætter et Klagenævn for Domænenavne, der træffer afgørelse i sager af den under pkt. 5.2 nævnte art. b. Klagenævnet består af tre medlemmer, der hver udpeges for en treårig periode. Formanden skal opfylde de almindelige betingelser for at blive udnævnt til landsdommer. Det ene af de to andre medlemmer skal have dokumenteret sagkundskab til rettighedsforhold vedrørende navne- og varemærkerettigheder. Det andet medlem skal have kendskab til Internet og Internet-teknologi. I sager, der involverer forbrugerkrav, skal Klagenævnet tiltrædes af to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser. c. Medlemmer af DIFO's bestyrelse kan ikke samtidig være medlemmer af Klagenævnet for Domænenavne. Genudpegning samt udpegning af suppleanter kan finde sted. d. Klagenævnet for Domænenavne fastsætter selv sin forretningsorden. 14

15 5.2. Sagsområde a. Klagenævnet for Domænenavne er kompetent til at behandle sager om, hvorvidt en domænenavnsregistrering strider mod gældende dansk ret og nærværende regler. Nævnet kan herunder træffe beslutning om at overføre, suspendere eller slette sådanne Domænenavne. b. Nævnet kan træffe afgørelse i sager vedrørende beslutninger truffet af DIFO i medfør af pkt. 4.1 i nærværende regler. c. Klagenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelse om betaling af erstatning eller godtgørelse medmindre dette udtrykkeligt fremgår af disse regler Sagsbehandling a. DIFO udpeger en sekretær for Klagenævnet, som forestår forberedelsen af sagerne ved nævnet og i den forbindelse tilbyder parterne at søge en forligsmæssig løsning udvirket. b. Klage indgives til Klagenævnets sekretær på papir eller elektronisk. Samtidig med klagens indgivelse betales et klagegebyr på kr. 500 i erhvervssager og kr. 200 i forbruger/civile sager. En klage tages først under behandling, når klagegebyret er indbetalt. Adresseoplysninger for klageskrift og indbetalingssted fremgår af hjemmesideadressen c. Har klageren anlagt sag ved domstolene mod indklagede, eller anlægger klageren en sådan sag, kan nævnet afvise eller udsætte sagen. Nævnet skal afvise sagen, såfremt den vedrører en tvist, der er omfattet af en gyldig voldgiftsaftale. d. Sekretariatet gennemgår klagen ved dens modtagelse. Er det, jf. pkt. 5.2, utvivlsomt, at sagen ikke kan behandles af Klagenævnet, giver sekretariatet klageren meddelelse herom og begrunder over for klageren denne afgørelse. Klageren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for Klagenævnet, såfremt klageren fremsætter ønske herom. Indbringelsen sker i så fald ved sekretariatets foranstaltning. Afvises en klage i henhold til pkt. 5.3, tilbagebetales klagegebyret til klageren. e. Er Klagenævnet kompetent til at behandle klagen, eller kan det ikke afvises, at nævnet er kompetent, forbereder sekretariatet klagens behandling. Sekretæren skal herunder underrette indklagede om klagen vedlagt alt modtaget materiale vedrørende denne med undtagelse af det, som utvivlsomt er indklagede bekendt, med anmodning om snarest muligt og senest 2 uger fra modtagelse at fremkomme med en udtalelse. Indklagedes kommentarer skal herefter forelægges klageren til udtalelse med en tilsvarende svarfrist. Klagerens gensvar forelægges indklagede på samme måde. Er det åbenbart, at indklagedes svar og klagerens gensvar ikke indeholder nye oplysninger eller vurderinger, og at indholdet heraf således utvivlsomt er den anden part bekendt, kan sekretariatet undlade at forelægge svaret for modparten. f. Nævnets formand eller den, han bemyndiger hertil, kan i særlige tilfælde beslutte, at de nævnte frister skal forlænges eller, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens afgørelse. g. Igangsættes forligsprocedure, kan sekretæren foreslå parterne, at der oprettes en portal for et Domænenavn, som dækker over flere sideordnede navne- eller varemærkerettigheder, således at Domænenavnet alene anvendes som middel til at etablere forbindelse med hver af de sideordnede rettighedshavere. Den part, der allerede måtte have opnået registrering for det pågældende Domænenavn, kan forlange en rimelig kompensation for således at skulle afgive sin eneregistrering af Domænenavnet. 15

16 h. Ligeledes kan sekretæren foreslå parterne, at den, der har opnået gyldig registrering af et Domænenavn, der dækker over et særligt indarbejdet eller værdifuldt navn eller varemærke, skal afgive dette Domænenavn mod betaling af en rimelig godtgørelse af indehaveren af det pågældende varemærke. i. Forligsproceduren må maksimalt vare 4 uger. j. Oversendes sagen til behandling ved Klagenævnet, beslutter Klagenævnets formand, om sagen kan afgøres skriftligt eller under møde. Ligeledes kan formanden træffe beslutning om, at der skal indhentes yderligere oplysninger til brug for sagens afgørelse. Sager, hvori der medvirker forbruger- og erhvervsrepræsentanter, skal dog altid afgøres under møde Omkostninger a. Tages klagerens påstand helt eller delvis til følge, tilbagebetales klagegebyret til denne. Klagenævnet kan i så fald træffe beslutning om, at dette gebyr i stedet skal afholdes af indklagede. Sagsbehandlingen for Klagenævnet er ikke i øvrigt forbundet med omkostninger for de involverede parter. b. I sager rejst for Klagenævnet i overensstemmelse med den under pkt og 2.7. nævnte procedure, kan Klagenævnet pålægge den tabende part at godtgøre modparten dennes omkostninger for nævnet, i det omfang disse omkostninger kan dækkes af beløb, den tabende part har deponeret efter de nævnte regler Offentliggørelse Afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne offentliggøres fra hjemmesideadressen Sekretærens forligsbestræbelser sker under fortrolighed. København, den 21. februar, 2000 med ændringer af 11. april 2000 (vers. 01), 14. september 2000 (vers. 02), 9.november 2000 (vers. 03), 30. maj 2001 (vers. 04), 30. november 2001 (vers. 05), 1. november 2002 (vers. 06) Ikrafttrædelsesdato (vers. 02): 15. oktober 2000, (vers. 03): 1. januar 2001, (vers. 04): 1. juli 2001, (version 05): 1. januar 2002, (version 06): 1. december 2002 På Dansk Internet Forums vegne Mads Bryde Andersen - Formand Dan Christensen - Forretningsfører 16

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 05 af 30. november 2001 med ikrafttrædelse 1. januar 2002 1. Generelle bestemmelser 1.1

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 09 af 30. november 2004 med ikrafttrædelse 1. januar 2005 1. Generelle regler 1.1. Formål

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 05 1. juli 2010 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0

DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 DK Hostmaster A/S Registratoraftale Juli 2005, Version 2.0 Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftale") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. 1560 København V CVR-nr.

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Version 06 1. januar 2013 I henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, 9,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

DK Hostmaster A/S Registratoraftale

DK Hostmaster A/S Registratoraftale DK Hostmaster A/S Registratoraftale Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem DK Hostmaster A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal 1560 København V CVR-nr. 24210375 (herefter

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 31. januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmaster udsendte den 5. november 2014 et revideret udkast til nye Generelle Vilkår i offentlig høring. DK Hostmaster modtog i den forbindelse

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale ("Aftalen") er indgået mellem

Nærværende DK Hostmaster A/S Registratoraftale (Aftalen) er indgået mellem Registratoraftale Betingelser for forholdet mellem DK Hostmaster og Registrator i relation til registrering og administration af domænenavne under det danske top level domæne.dk Version 3.1, Marts 2017

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere