Content Management Systemer. - Decentral opdatering af hjemmesider i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Content Management Systemer. - Decentral opdatering af hjemmesider i praksis"

Transkript

1 CMS Content Management Systemer - Decentral opdatering af hjemmesider i praksis

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemfelt & Problemformulering Problemfelt Problemformulering Læsevejledning Metode Metodiske overvejelser...7 Formålet med projektet... 7 Den metodiske tilgang til besvarelsen af problemformuleringen Empiri...11 Valg af case (og fravalg)...11 Interviewmetoder Begrebet CMS...15 CMS systemet Milla...16 Designseminar på IT-højskolen...18 Seminaret "Content Management - Teori og praksis" Vejle og Sønderborg Handelsskoler Vejle Handelsskole...22 Forhold omkring dataindsamlingen...22 CMS-løsningen / Interviewet...23 Opdateringen...24 Fordele og ulemper...24 Status og mål Sønderborg Handelsskole...25 Forhold omkring dataindsamlingen...26

3 CMS-løsningen Opdateringen Fordele og ulemper Status og mål Analyse bud på implementeringsovervejelser Budene set i forhold til de to cases Beslutningen om at anskaffe et CMS Hvilket system? Forhold i forbindelse med implementeringen af systemet Ansvars- og kompetencefordelingen Fremtiden: Løbende evalueringer Konklusion Perspektivering Ordnøgle Litteraturliste...53 Bøger Artikler Bilag...54

4 1 Indledning For mange kokke fordærver maden eller hvordan var det nu det var? Når kommunikationen spredes fra enkelte afsendere til en bred vifte af forskellige individer, forøges kompleksiteten uendeligt. Mange forsøg på at reducere disse situationers kompleksitet er lavet, men i hvor grad lykkes det? Det er fokus for dette projekt. Før starten af 1990erne var organisationers muligheder for ekstern kommunikation begrænset til brochurer, reklameannoncer, telefoner og brevpost. I løbet af det seneste tiår er Internettet 1 efterhånden blevet en af virksomhedens vigtigste ansigter udadtil. I takt med at stadig flere informationer findes på Internettet, forventer brugerne at finde omfattende information om organisationen på hjemmesiden 2. I dag kan ingen større eller mindre organisation, forening, virksomhed eller offentlig institution se sig fri for webkommunikation. Men - for der er altid et men, vi kender eksempler på lignende problemstillinger. Da tekstbehandlings- og layoutprogrammerne overtog flere og flere af typografens arbejdsområder, gik stadig mere af typografens faglige viden om klassiske regler med flere hundrede år på bagen i glemmebogen, og udtrykket blev udvandet til farverige og ofte ulæselige eksempler på tilfældige eksperimenter med programmernes grænseløse muligheder. Ikke mange virksomheder synes at have ressourcer og/eller ledelsespolitisk vilje til at prioritere hjemmesiden. Resultatet er en overflod af mere eller mindre dårlige hjemmesider, hvor hverken struktur, brugervenlighed, æstetik eller det kommunikative indhold er fornødent gennemarbejdet. Denne problematik er taget op af mange eksperter og lægfolk gennem de senere år i forsøget på at opstille en række konventioner for, hvorledes eksempelvis et brugervenligt design skal opbygges, for derigennem at opbygge nogle generelle spilleregler for brugen af Internettet. the design elements should be the same, but the way they are composed should differ because the sites are doing different things. If you think about cars, all cars have the accelerator to the right of the brake pedal. This doesn't mean that all cars are identical, 1 Jvf. ordnøgle 2 Jvf. ordnøgle

5 but the basic elements you need to operate the device follow some conventions. (Jakob Nielsen) 3 Det seneste skud på stammen af løsningsmodeller er såkaldte Content Management Systemer (CMS). Det er disse systemer og deres potentielle fordele vi vil tage udgangspunkt i i nærværende projekt. Der er en række funktionaliteter indbygget i CMS, der alle fokuserer på, gennem standardiserede løsninger, at understøtte arbejdet med opbygningen og vedligeholdelsen af en hjemmeside. Filosofien bag begrebet CMS er, at det ikke er frugtbart at bruge endog store summer på at udvikle de samme løsninger, som allerede er udviklet og i brug på andre hjemmesider. Målet er at integrere disse funktionaliteter i et system, som virksomhederne herefter kan benytte alt efter behov. Ligesom maskinskriverskens funktion forsvandt fra virksomhederne, da normalforudsætningerne til de ansatte blev udvidet til at omfatte maskinskrivning, er der også en tendens til, at den traditionelle webmasters 4 opgaver forsvinder i takt med, at kommunikation bliver en stadig større del af organisationens virke, og redskaberne bliver lettere at anvende. Derfor er et af omdrejningspunkterne i de fleste Content Management Systemer en decentral opdateringsfunktion, der gør det muligt at lade kommunikationen på hjemmesiden komme direkte fra de nøglepersoner i organisationen, der besidder den relevante viden Når det nu er kokken, der ved hvad der er på mennuen, hvorfor er det så ikke hende der skal lægge den ud på Internettet? Vi vil i projektet forfølge denne inciterende idé om et potentielt revolutionerende system og gennem cases søge at skitsere, hvilke kommunikative konsekvenser implementering af et sådant kan have i praksis. Vi vil herunder berøre vigtigheden af, at organisationen gør sig nøje overvejelser om hvorledes denne implementering skal foregå, for det er som med alle andre redskaber nødvendigt at anvende det korrekt, hvis den ønskede effekt ikke skal udeblive. 3 Web Design Roundtable - A Discussion with Jakob Nielsen and Vincent Flanders 4 Jvf. ordnøgle 2

6 2 Problemfelt & Problemformulering 2.1 Problemfelt Vores umiddelbare motivation for projektet var en tilbagevendende undren og irritation over de store mængder uanvendelige hjemmesider Internettet er fuld af. Vi blev imidlertid hurtigt klar over, at dette problem ikke uden videre lader sig løse, blot gennem en normativ opstilling af simple retningslinjer. En lang række webdesignguruer, med Jakob Nielsen i spidsen, har forsøgt sig med mere eller mindre strukturerede guider til, hvorledes en hjemmeside med fordel struktureres. Det har imidlertid vist sig ikke at være nok. Vores interesse faldt på at finde en alternativ løsning. Vi overvejede muligheden for at tvinge hjemmesider til at følge nogle af disse standarder, der allerede er formuleret, og som allerede er i spil på Internettet i dag. Der er en række konventioner for designopbygning, som bør overholdes, idet brugerne er vænnet til, at det er udfra disse, de skal afkode en hjemmeside. Som Jakob Nielsen udtrykker det: Users spend most of their time on other sites. This means that users prefer your site to work the same way as all the other sites they already know. 5 Vi fortsatte arbejdet med ideen om at beskrive et redskab der kunne om ikke tvinge, så hjælpe til at visse standarder blev fulgt. Undervejs erfarede vi, at et redskab af denne type, reelt allerede eksisterede under betegnelsen Content Management Systems eller slet og ret CMS. Derfor søgte vi herefter at afdække begrebet CMS, hvilket dog viste sig at være aldeles vanskeligt. Det er et forholdsvis nyt fænomen og er således yderst sparsomt beskrevet, rent videnskabeligt. Vi måtte således finde støtte i producenternes egen definition af begrebet og enkelte mere eller mindre tekniske artikler, men vi fandt snart ud af at...content management kan defineres på næsten lige så mange måder, som der er udbydere af systemer. 6 Vi fandt det derfor nødvendigt, for at begrebet ikke fuldstændig skulle miste sin betydning, at søge at skære ind til benet og formulere en brugbar definition af Content Management Systems dækkende de funktionaliteter, produkterne generelt besidder. Fokus var herefter på CMS gennem en analyse af hvilke forcer der lå i disse systemer og hvilke konsekvenser for webkommunikationen de måtte have. Vi fandt det usandsynligt, at et standardsystem til opbygning af hjemmesider kunne henvende sig til og være 5 End of Web Design 6 Content management: Se dig godt for 3

7 relevant for alle virksomheder, og vi arbejdede derfor med en hypotese om, at kun hjemmesider med visse karakteristika ville have interesse i CMS. Eksempelvis havde vi en hypotese om, at sites 7, der i hovedsagen er opbygget med et innovativt og opsigtsvækkende design for øje, ikke ville kunne have glæde af et standardsystem. Efterhånden som vi bevægede os tættere på en afdækning af begrebet CMS, gik det op for os, at styrken lå i systemet i den bagvedliggende struktur, i højere grad end det visuelle udtryk på modtagersiden, idet det gav mulighed for at konstruere et dynamisk 8 site. Konsekvenserne for kommunikationen lå med andre ord snarere i afsenderdelen af kommunikationsprocessen end direkte i det produkt, der møder modtageren. 2.2 Problemformulering Hvorledes defineres Content Management Systemer (CMS) og hvilken betydning kan implementeringen af CMS have for en organisations kommunikation på Internettet? - med udgangspunkt i to cases anvendelse af samme Content Management System fokuseres på afsenderperspektivet. 7 Jvf. ordnøgle 8 Jvf. ordnøgle 4

8 3 Læsevejledning Dette afsnit beskriver projektrapportens opbygning. 2 Problemfelt Som en konsekvens af Internettets generelt lave standard med hensyn til brugervenlighed, efterlyses en bedre anvendelse af allerede eksisterende standarder inden for dette felt. Content Management Systemer kan muligvis løse problemet, og giver samtidig mulighed for decentral opdatering af hjemmesiderne, men hvad definitionen på et CMS, og hvordan indvirker det i afsenderens kommunikation på Internettet? 3 Læsevejledning Denne læsevejledning. 4 Metode Idet problemfeltet er uudforsket opstilles en eksplorativ metode, som i tilgangen til empirien trækker på den fænomenologiske og den abduktive metode. Desuden opstilles interviewteknikker til indsamlingen af empirien under feltundersøgelser på Vejle og Sønderborg handelsskoler. 5 Begrebet CMS På baggrund af bred research indenfor feltet afdækkes en definition af begrebet CMS. Definitionen trækker især på mulighederne for decentral opdatering, opdeling af udseende og indhold og en databasebaseret struktur. Her besvares problemformuleringens første del. 6 Vejle og Sønderborg handelsskoler Som opsamling på feltundersøgelser beskrive de to cases specifikke anvendelse af et konkret CMS, Synkron, og der fokuseres på forhold omkring skolernes organisering af den decentrale opdatering. 5

9 7 Analyse På baggrund af en række retningslinier opsat til formålet og resultaterne fra feltundersøgelserne, sammenlignes de to cases anvendelse af CMS, og heraf fremhæves forskelle i organiseringen og udførelsen af opdateringsopgaverne. Fokus for analysen er besvarelse af problemformuleringens anden del. 8 Konklusion Det konkluderes på baggrund af analysen bl.a., at den konkrete implementering af et CMS har store konsekvenser for kommunikationen på Internettet, og at det især er organiseringen af de decentrale redaktører, som stiller præmisserne for organisationens kommunikation på Internettet. 9 Perspektivering Med projektets begrænsninger for øje, forsøger vi at tage et skridt videre og forudsætter at vores empiri er gældende generelt. 6

10 4 Metode Vi arbejder med et emne, som ikke er beskrevet særlig indgående i litteraturen, hvorfor vi har valgt en eksplorativ tilgang. Dette medfører en række konsekvenser for den metodiske tilgang, idet vi vælger metoder, som muliggør en bred fortolkning af den empiri, som ligeledes vil være rygraden i projektet. Der er vigtig at have in mente, at dette er et indledende projekt, som forsøger at afdække en del af et emne, men primært lægger op til andre mere dybdegående analyser. Med andre ord er området ikke parkeringsplads for store afhandlinger, som vores vejleder udtrykte det. Tilgangen medfører en del begrænsninger i den generelle udsagnskraft af projektet. Som udgangspunkt for resten af projektet beskrives her den metodiske tilgang til projektets opbygning, metoder til indsamling af empiri samt analysemetode. Projektet er tilrettelagt udfra en udtalt processuel tilgang, og metoden har været genstand for samme udviklingsproces, som resten af projektet. Derfor vil en del af dette afsnit beskrive udviklingen af projektet såvel som metoden. Først vil vi beskrive vores metodiske udgangspunkt for projektet som helhed hvordan vi har valgt at tilgå problemformuleringen, og således med hvilken metodisk baggrund vi analyserer den indsamlede empiri. Herefter følger en beskrivelse af udvælgelsen af empirien, af researcharbejdet og udvælgelsen af de cases, som danner det primære udgangspunkt, sammen med de konkrete interviewteknikker, vi vil anvende. 4.1 Metodiske overvejelser Dette afsnit vil beskrive den metodiske tilgang til problemformuleringen ud fra et ønske om dermed at opnå et nyttigt, validt og interessant svar på denne. Desuden vil vi beskrive vores videnskabsteoretiske udgangspunkt for den metodiske tilgang til projektet. Afsnittet er inddelt i to områder: Først en introduktion til vores udgangspunkt og formålet med projektet, derefter en beskrivelse af vores metodiske tilgang til besvarelsen af problemformuleringen, herunder beskrivelse af det eksplorative, fænomenologiske og abduktive udgangspunkt. Formålet med projektet Baggrunden for projektet er ønsket om at udrede betydningen af begrebet CMS samt forsøge at afdække mulige kommunikative konsekvenser af dette nye værktøj til kom- 7

11 munikation på Internettet. Meningen er, at projektet i kraft af problemfeltet, skal udgøre baggrunden for eventuelle senere arbejder indenfor dette felt. Vores mening med projektet er at afdække den virkelighed, som udspiller sig i anvendelsen af CMS i to forskellige organisationer. Vi forsøger således ikke at afdække nogen almengyldig sandhed, men ved at arbejde os igennem organisationernes erfaringer og nuværende situation vil vi udtrække symptomatiske kendetegn, som går igen i de to cases. Den metodiske tilgang til besvarelsen af problemformuleringen Vores indgangsvinkel har været præget af en vis fascination af det ubeskrevne område i udvikling, og af samme årsag har vi været interesserede i at udforske feltet i praksis. Arbejdet med dette dynamiske felt har krævet en metode, som var åben for hvordan virkeligheden bag computerskærmene i de enkelte organisationer udfoldede sig. Vi valgte derfor i forbindelse med problemformuleringen et eksplorativt udgangspunkt med en fænomenologisk tilgang til de eksisterende forhold ude i verden. Dette blev valgt på baggrund af, at vores interesse udviklede sig i forbindelse med arbejdet med vores to cases, og vi fandt således en grundig afdækning af selve fænomenet nødvendig frem for udelukkende på udforskende vis at undersøge feltet. Den eksplorative tilgang skal forstås, som det beskrives i Metodebok for mediefag: Når en skal kartlegge et område hvor der ikke tidligere er drevet systematisk forskning, er det rimelig å bruke en eksplorativ (utforskende) design for undersøkelsen. Målet er å bli kjent med undersøkelsesobjektet og problemfeltet. (Helge Østbye) 9 og efterfølgende: Et karakteristisk trekk ved eksplorative design er at de er fleksible og det er netopp fordi man skal kunne tilpasse seg og ta hensyn til uventede forhold etter hvert som disse måtte bli avdekket (Kjell Grønhaug) 10 Altså er der tale om en fleksibel tilgang til feltet, hvor vi med åbne øjne og sind imødekommer de informationer og indsigter, vi møder i vort arbejde med indsamlingen af viden. 9 Østbye et. al. 1997, p Grønhaug 1985:12, citeret i Østbye et. al. 1997, p261 8

12 Således bygger problemformuleringen på de erfaringer, vi i løbet af formuleringsperioden har indhentet, og den er formuleret ud fra et ønske om at afdække problemfeltet som et forholdsvist ukendt område. Intentionen var at anvende en fænomenologisk baseret interviewmetode, Contextual Inquiry, til indsamlingen af empiri hos to cases. Vi ville uden dominerende forforståelser danne os et indtryk af, hvordan arbejdet med CMS fungerer i de to forskellige organisationer, og på den måde afdække den virkelighed, som de implicerede parter oplevede. Siden udviklede metoden sig, da vi i felten skiftede interviewteknik, og efterhånden som feltets problemstillinger kom for dagen, ændrede den metodiske tilgang karakter, og vi fortsatte med en metode af mere fænomenologisk art. Vores interesse var faldet på redaktørernes erfaringer, opfattelse og anvendelse af Content Management Systemet, og ud fra disse arbejdede vi videre med analysen af problemformuleringen. Analysemetoden I løbet af arbejdet med dette projekt har vi erfaret, at anskaffelsen og implementeringen af et CMS kan gøres på mange forskellige måder og får alvorlige konsekvenser for det efterfølgende arbejde med organisationens kommunikation på Internettet. Vi har derfor opstillet en række retningslinier, som efter vores mening beskriver overvejelser, der er nødvendige for en optimal implementering af et CMS. Retningslinjerne er baseret på vores erfaringer fra indsamlingen af informationer og empiri op til og under besøgene på Vejle og Sønderborg handelsskoler samt fra vores arbejde med at med at definere begrebet CMS. I selve analysen anvender vi en hermeneutisk tilgang, idet vi ved at sammenligne disse forforståelser med de reelle implementeringer de to steder, analyserer CMS konsekvenser for organisationens webkommunikation, og vi opnår således efter egen mening en bedre forståelse af forholdene. Vi mener, at retningslinjerne er symptomatiske for vores cases, men har ikke generel gyldighed for anvendelse af CMS - kun for netop vores to cases. Ved at beskrive vores cases indgående mener vi dog, at vi har gjort det muligt for læseren at vurdere, om vores konklusioner har gyldighed til senere anvendelse ved andre lignende studier. I forbindelse med analysen af især den interne kommunikation i forbindelse med de to handelsskolers webkommunikation og den deraf afledte produktionsproces med produktion af indhold til hjemmesiden, vil vores interesse være et fokus på kommunikationsaspektet mere end på den organisatoriske indgangsvinkel til behandling af datamaterialet. Det skal derfor understreges, at eventuelle organisatoriske problemstillinger med 9

13 relevans for projektets kerne, der undervejs måtte dukke op, kun vil bemærkes, hvis øjnene under normale forhold ville falde på problemet. Opbygningen af projektet Projektet er bygget op om den eksplorative metode, og det har betydet, at en stor del af arbejdet har bestået i at udvikle vores viden om feltet så vidt, at vi har kunnet udmønte en konkret problemformulering, der har givet mulighed for videre arbejde med en specifik del af området. Herfra har vores arbejde været koncentreret om at udbygge de erfaringer, vi har indsamlet i Sønderborg og Vejle til betragtninger om symptomatiske forhold til konsekvenserne af CMS for webkommunikationen. Disse tjener nu som kondenserede erfaringer, med mulighed for senere viderebearbejdelse. Sammenfatning Overordnet kan det derfor sammenfattes, at idet feltet er forholdsvist nyt, har vores tilgang grundlæggende været meget åben for den virkelighed vi er stødt på, og de vigtigste opgaver har været at give plads til en bred fortolkning af vores erfaringer i felten, da vi ikke har haft andres arbejde at støtte os op af. Metoden har udviklet sig, men har kredset om samme grundlæggende indstilling til arbejdet. Den overordnede metodiske tilgang er et sammenhængende net af relaterede metodiske traditioner og er sammensat af: Eksplorativt udgangspunkt Idet feltet er forholdsvist uudforsket, og vi derfor er åbne for fortolkningsmuligheder Fænomenologisk empiribehandling Fra at være et eksplorativt udgangspunkt, ændrede tilgangen til interviewbearbejdelsen sig til at være af mere fænomenologisk karakter. Abduktivt samspil mellem udgangspunkt, empiri og baggrundsviden Vi giver mulighed for at vores oparbejdede baggrundsviden kan anvendes i forbindelse med interviewene, som en art forforståelse eller oparbejdet viden, og på den måde trække på begge dele. Dog er vi overordnet tro mod det eksplorative udgangspunkt. 10

14 Hermeneutisk analyse Analysen trækker på en opstilling af forforståelser og baggrundsviden, som i en sammenligning mellem de to implementeringer skal øge vores forståelse af de kommunikative konsekvenser af implementeringen af CMS. 4.2 Empiri På trods af manglen på organiseret viden om området og vores begrænsede mulighed for at skaffe viden generelt om CMS, fandt vi frem til måder at skaffe information. Feltturen til Vejle og Sønderborg handelsskoler skulle udbygge vores viden om emnet og udgøre det primære stof til analyse af systemet i brug, hvorimod de tidlige empiriindsamlinger mere skulle gøre det ud for forundersøgelse, og altså i virkeligheden skulle gøre det ud for, hvad man i andre tilfælde (og med en anden forskningsmæssig tilgang) kunne have læst sig til. Derfor skal den empiri, vi har indsamlet, kunne bidrage med nok viden til at vi kan uddrage de forhold, som udgør besvarelsen af problemformuleringens anden del. Desuden skal den kunne danne baggrund for en definition af begrebet CMS, som svar på problemformuleringens første del. En del af empirien trækker i høj grad på information, vi har indsamlet i løbet af den indledende periode af forløbet og dækker over så forskellige typer som indtryk fra seminarer og produktbeskrivelser. En anden del bygger på interview lavet i felten i to forskellige cases. De efterfølgende afsnit vil beskrive kriterierne for udvælgelsen af de to cases, samt de interviewteknikker, vi anvendte i denne forbindelse. Valg af case (og fravalg) Valget af case er produktet af en udvikling, og beskrivelsen af denne udvikling vil til dels udgøre følgende afsnit. Som udgangspunkt ville vi gennem en sammenlignende analyse fokusere på symptomatiske forskelle mellem to anvendelser. Vi valgte derfor at sammenligne et organisation, som anvender CMS med en som ikke gør det. På den måde ville vi kunne komme frem til nogle observationer, som var symptomatiske for anvendelsen af et CMS, idet de eneste variable, vi havde ændret på var om der var tale om anvendelse af CMS. Ikke at vi derved ville negligere forskellen i opbygningen af organisationen og de forskellige 11

15 mennesker, der udfører arbejdet, men at vi fjernede de variable, som umiddelbart var enklest at isolere. Som aspirant til organisationen med CMS var fra starten Roskilde Universitetscenter (RUC), idet der her var gode muligheder for bredt at følge opstarten i en uddelegeringsproces i forbindelse med det nyligt implementerede CMS MAGENTA. RUC har i efteråret 2001/foråret 2002 implementeret et CMS i stedet for en manuelt opdateret hjemmeside, og hele fællesadministrationen er således lagt over i det nye system. Næste træk for webmasteren har været at give mulighed for resten af RUC, dvs. institutterne og basisuddannelserne, kan anvende systemet igennem en øget decentral opdatering. Dette kunne have givet os mulighed for at følge de nye redaktører i denne proces. Vi fandt dog ud af, at anvendelsen af CMS muligvis ligner hinanden fra sted til sted, men vi var overbeviste om, at de steder, hvor de ikke anvender CMS, vil processen variere fuldstændigt fra sted til sted. Dette vil gøre det svært at sige noget interessant om forholdet mellem to steder, og vi valgte i stedet at fokusere på to organisatorisk lignende steder, der begge anvendte CMS. Det var imidlertid umiddelbart kompliceret at finde en undervisningsinstitution på størrelse med RUC, der anvendte CMS, og det endte med, at vi fandt to handelsskoler i Jylland, som anvender samme Content Management System fra producenten Synkron. Ved at vælge disse to, havde vi reduceret antallet af variable til implementeringen af systemet, og vi mente at stederne på denne baggrund var tilpas sammenlignelige. Interviewmetoder For at kunne indsamle den viden, der var nødvendig til at besvare del to af problemformuleringen, opstillede vi en metodisk tilgang til interviewene i Vejle og Sønderborg, som skulle have til formål at udnytte det fænomenologiske udgangspunkts krav om indsigt i interviewpersonernes hverdag og oplevelser med systemet. Dette var ud fra ønsket om at opstille symptomatiske forskelle i de to anvendelser af CMS. Desuden skulle metoden sikre, at vi fik den nødvendige baggrundsviden for at kunne skitsere organisationens sammensætning og handlingsforløbet bag implementeringen af systemet i organisationen. Vi valgte naturligt nok at anvende en kvalitativ interviewmetode til at løse disse opgaver. Efter telefonisk kontakt fik vi aftaler med webmasteren i Vejle samt IT-chefen og fire redaktører i Sønderborg. 12

16 Contextual Inquiry Vi ville gerne have et uspoleret, uforudindtaget indtryk af, hvordan redaktører anvendte systemet. Et indtryk vi kunne få ved at anvende en etnografisk inspireret observationsteknik, som flere fra gruppen havde erfaringer med fra lignende observationer af anvendelse af forskellige former for it-systemer. 11 Der er tale om en interviewform, hvor man ved at følge interviewpersonen i løbet af en arbejdsperiode danner sig et indtryk af personens arbejdsrutine og får indblik i informationsgangen i organisationen, arbejdsgangen i arbejdsopgaverne og i organisationen, de fysiske forhold, de kulturelle forhold og genstande, der anvendes i arbejdet. Idéen med metoden er normalt at skabe den nødvendige baggrundsviden for at kunne udvikle computersystemer til løsning af opgaver i en organisation og samtidig inkludere alle de forhold, som gør sig gældende for udførelsen af arbejdsprocesserne - både de fysiske forhold, som eksempelvis afstanden til printeren og sådan noget som organisationskulturen. Interviewet eller udspørgelsen tager sig ud som en slags mester-lærlingeforhold, hvor intervieweren indtager rollen som lærling og interviewpersonen som mester i forsøget på at intervieweren på denne måde lærer (næsten) alt, hvad der er at lære om arbejdsopgaven. Intervieweren kigger med over skulderen og stiller spørgsmål om alt, der kunne være tvivl om. Således drejer metoden sig om: The core premise of Contextual Inquiry is very simple: go where the customer works, observe the costumer as he or she works, and talk to the customer about the work. Do that, and you can t help but gain a better understanding of your customer. (Beyer & Holzblatt) 12 Vi var allerede før besøgene klare over, at denne metode lægger op til at følge hverdagsopgaver, og idet en del af opdateringerne i organisationen muligvis ikke bliver foretaget hver dag, ville vi nok være nødt til at bøje metoden en anelse ved direkte at bede interviewpersonerne om at foretage en opgave, som de muligvis ikke i en normal situation ville have foretaget netop på dette tidspunkt. Vi vurderede dog, at denne tilgang hvis den var nødvendig metodisk set kunne godtages. 11 Metoden hedder contextual inquiry, og stammer fra bogen Contextual Design (Beyer & Holzblatt, 1998). 12 Beyer & Holzblatt, 1998: 41 13

17 Vores ønske var, at vi kunne anvende denne metode til at give et indtryk af arbejdsprocessen, og vi forberedte os derfor på at anvende denne form for interview ved det planlagte besøg hos de fire redaktører i Sønderborg. Denne planlagte tilgang viste sig dog ikke at kunne gennemføres, og interviewet med de fire redaktører blev foretaget som et gruppeinterview. Gruppeinterview Fordelene ved et gruppeinterview er de samme som ved et fokusgruppeinterview i trygge omgivelser snakker bekendte personer med hinanden om fælles erfaringer og meninger. På den måde fulgte vi i Sønderborg de fire redaktørers diskussion om fordele og erfaringer med Synkron. Ulemperne ved denne form for interview er, at enkelte personer i gruppen kan komme til at dominere samtalen, og på den måde afholde andre personer fra at udtrykke sig. Vi mener at vi med denne form for interview fik indtryk af dels de faktiske forhold, men også af de interne forhold i forbindelse med organisationens opbygning af webarbejdet. Uheldigvis udviklede interviewet sig i en retning, hvor vi alene spurgte til deres negative erfaringer med systemet. Kvalitative interview Til interviewene med IT-chefen i Sønderborg og webmasteren i Vejle havde vi forberedt en mere almindelig kvalitativ semistruktureret spørgeguide, for at få så meget som muligt at vide om implementeringen af systemet og opdateringsrutinerne de to steder. Vi havde på forhånd en del spørgsmål vi ville have svar på, som blev besvaret løbende i løbet af interviewene. Desuden trak vi i Vejle en del på Contextual Inquiry-metoden, idet vi fulgte med i webmasterens beskrivelse systemet. De tre interview De tre interview har hver for sig tilføjet projektet uvurderlig viden, og ved at interviewe flere personer i Sønderborg, mener vi at have føjet flere facetter til denne viden, idet vi har fået indsigt i nogle forhold, som beskrives helt forskelligt af interviewpersonerne. Den viden, vi har fået, er selvfølgelig begrænset på forskellige måder vi har således ikke fået snakket med alle personerne i de forskellige organisatoriske løsninger af implementeringsprocessen, men vi mener alligevel at have fået bredde nok i indtrykket til, at projektets besvarelse af problemformuleringen er reliabel. 14

18 5 Begrebet CMS I det følgende vil vi redegøre for begrebet CMS og på den måde danne baggrund for de empiriske undersøgelser. Redegørelsen bygger på indsamlet materiale og vores egen forståelse af begrebet. I forbindelse med projektarbejdet har de indledende seminarer, møder mv. udgjort et væsentligt bidrag til forståelsen af CMS kompleksitet. Vores definition af, hvad systemet egentlig dækker over, har udviklet sig fra at være en nødvendigt indledende manøvre til at blive en del af selve projektets kerneproblematik netop på grund af vores udvikling hen imod denne erkendelse af kompleksiteten. Som tidligere beskrevet findes der ikke en entydig definitionen af CMS og ej heller en egentlig neutral kilde at gå til. I det følgende har vi på baggrund heraf valgt at fokusere på udviklingen af vores egen definition af begrebet i forbindelse med vores indledende undersøgelser gennem en strukturering og problematiserende beskrivelse af det materiale, vi har kunnet indhente fra de forskellige kilder. Vores primære indgang til det ikke entydigt definerede begreb CMS var at forsøge at danne os et overblik over systemerne på markedet, og hvorledes producenterne hver især definerer deres produkter sammenholdt med en række mere generelle artikler om emnet. Vi fandt herigennem frem til, at et af de markante karakteristika ved CMS er en opdeling mellem designet af hjemmesiden på den ene side - og indholdet (content) på den anden. Derudover har langt de fleste systemer en funktionalitet, der muliggør decentral opdatering. Der kan således tilkobles en række forskellige redaktører, der alle har mulighed for - gennem deres egen browser 13 - at opdatere indholdet på siderne 14. Disse funktionaliteter er tilgængelige, idet hele sitet bliver genereret fra en database. Alt indhold, tekst og billeder samt de forskellige designsæt og informationer om placeringen af elementerne ligger lagret i denne databasen. Herfra trækkes informationerne ud og genererer de enkelte sider. Der er imidlertid en række systemer, der kalder sig CMS, og det har senere vist sig, at de ikke alle nødvendigvis besidder alle disse karakteristika. Denne definition er derfor illustrativ men ikke dækkende. 13 Jvf. ordnøgle 14 Jvf. ordnøgle 15

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere